Views
3 years ago

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego -

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/TE/85 Data wydania: 28.05.2007 Wydanie : 2 Strona 1 z 5 Nazwa : Żywica KKU-2 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1 Nazwa handlowa: Żywica KKU-2 1.2 Zastosowanie: w odlewnictwie 1.3 Identyfikacja producenta: ZAKŁADY CHEMICZNE „ORGANIKA - SARZYNA” SPÓŁKA AKCYJNA Adres: ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polska Telefon: + 48 (0 17) 2407 111 Fax: + 48 (0 17) 2407 122 e-mail: zch@zch.sarzyna.pl 1.4 Telefon alarmowy: + 48 (0 17) 2407 214 2. Skład i informacja o składnikach 2.1 Skład: modyfikowana żywica fenolowo-formaldehydowa typu rezol 2.2 Nazwa chemiczna składników niebezpiecznych: nr CAS nr WE Symbol Zwroty R Zawartość [%] wodorotlenek potasu 1310-58-3 215-181-3 C, Xn 22-35 < 35% fenol 108-95-2 203-632-7 T, C, Xn, Muta. Kat.3 23/24/25-34-48/20/21/22-68 < 1 % formaldehyd 50-00-0 200-001-8 T, C, Rakotw. Kat.3 23/24/25-34-40-43 < 1 % 3. Identyfikacja zagrożeń Produkt żrący. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 4. Pierwsza pomoc Wskazówki ogólne: - usunąć poszkodowanego z miejsca zagrożenia Kontakt z drogami oddechowymi: - zapewnić dopływ świeżego powietrza i pomoc lekarską w przypadku zaburzeń w oddychaniu Kontakt z oczami: - przemywać oczy przy otwartych powiekach dużą ilością bieżącej wody przez około15 minut. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: - przemyć skórę dużą ilością wody. Nie stosować mydła ani substancji neutralizujących. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. Połknięcie: - przepłukać usta dużą ilością wody, a następnie wypić duża ilość wody. Nie prowokować wymiotów. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech