Views
3 years ago

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... -

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/TZ/06-15 Data wydania: 29.05.2007 Wydanie: 4 Strona 1 z 5 Nazwa preparatu: Polimal ® 144 AWTP 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Polimal ® 144 AWTP 1.2. Zastosowanie : nienasycona żywica poliestrowa konstrukcyjna przeznaczona głównie do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych. 1.3. Identyfikacja producenta: Adres: ZAKŁADY CHEMICZNE „ORGANIKA - SARZYNA” SPÓŁKA AKCYJNA ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polska Telefon: + 48 (17) 2407 111 Fax: + 48 (17) 2407 122 e-mail: zch@zch.sarzyna.pl 1.4. Telefon alarmowy: + 48 (17) 2407 214 2. Skład i informacja o składnikach 2.1. Skład: preparat jest roztworem nienasyconego poliestru w styrenie. 2.2. Nazwa chemiczna składników niebezpiecznych: nr WE nr CAS Symbol Zwroty R Zawartość [% wag] styren 202-851-5 100-42-5 Xn; Xi 10-20-36/38 powyżej 12,5% 3. Identyfikacja zagrożeń Produkt szkodliwy. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy i skórę. 4. Pierwsza pomoc 4.1. Wskazówki ogólne: - usunąć poszkodowanego z miejsca zagrożenia 4.2. Kontakt z drogami oddechowymi: - zapewnić dopływ świeżego powietrza, spokój i pomoc lekarską w przypadku zaburzeń w oddychaniu 4.3. Kontakt z oczami: - dokładnie przemywać oczy przy otwartych powiekach dużą ilością bieżącej wody przez około 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza, najlepiej okulisty. 4.4. Kontakt ze skórą: - dokładnie oczyścić skórę najlepiej przy użyciu ręcznika papierowego, po czym umyć wodą z mydłem, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. 4.5. Połknięcie: - nie powodować wymiotów. Wezwać pomoc lekarską i przekazać informację o preparacie. 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Zalecane środki gaśnicze: - wszystkie dostępne środki gaśnicze, wodę używać w postaci prądów rozproszonych (mgła wodna) 5.2. Zabronione środki gaśnicze: - zwarte strumienie wody 5.3. Szczególne zagrożenia Niebezpieczne produkty rozkładu: - toksyczne dymy: tlenek i dwutlenek węgla, sadza 5.4. Środki ochrony indywidualnej dla służb ratowniczych: - pełny kombinezon ochronny, powietrzny aparat oddechowy izolujący

karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu ... - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech
karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego - Ciech