Pozvánka na VČS - Jizersko-ještědský horský spolek

horskyspolek.cz

Pozvánka na VČS - Jizersko-ještědský horský spolek

Jizersko-ještědský horský spolek o. s.

Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1

telefon: 485 109 717, horskyspolek@volny.cz, www.horskyspolek.cz

Pozvánka na výroční členskou schůzi JJHS,

která se bude konat v sobotu 6. 4. 2013 od 10.00 hod.

v pivovaru Konrád ve Vratislavicích nad Nisou

Program:

1. Prezence

2. Schválení řídícího schůzi

3. Kontrola schopnosti usnášení

4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

5. Volba mandátové, volební a návrhové komise

6. Schválení programu VČS

7. Zpráva o činnosti JJHS v roce 2012 (P. Vonička)

8. Zpráva o hospodaření v roce 2012 (S. Linda)

9. Zpráva o revizi hospodaření za rok 2012 (T. Klimovič)

10. Schválení výroční zprávy JJHS za rok 2012

11. Zpráva o činnosti a hospodaření Servis JJHS s.r.o. v roce 2012 (L. Vašina)

12. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku Servis JJHS s.r.o.

13. Schválení čl. příspěvků na rok 2014

14. Volba předsedy, místopředsedy a ostatních členů výboru JJHS

15. Seznámení s výsledky voleb (volební komise)

16. Návrh rozpočtu JJHS na rok 2013

17. Plán činnosti JJHS na rok 2013

18. Diskuse

19. Usnesení (návrhová komise)

20. Volné a různé

Každý člen, který má zaplaceny členské příspěvky za rok 2012, má nárok na 1 ks Ročenky

JJHS 2012 zdarma. Ročenky si bude možné opět vyzvednout na schůzi. K dispozici budou

též publikace, ročenky, trička atd., které si můžete zakoupit.

Abychom předešli frontám jako v minulých letech, prosíme všechny členy, aby své

členské příspěvky na rok 2013 a také za rok 2012, zaplatili pokud možno ještě přede

dnem konání členské schůze. Příspěvky je možné platit v kanceláři JJHS vždy v úterý

od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 nebo bankovním převodem na účet JJHS, tj.

89904574/0600 u GE Money Bank Liberec.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná (tj. bude přítomna méně než polovina

k hlasování oprávněných členů), svolává se dle § 14 odst. 2 Stanov JJHS nová členská

schůze na 10.15 hod. téhož dne na stejném místě, která bude usnášeníschopná v jakémkoliv

počtu zúčastněných členů.

1


Zpráva o činnosti JJHS za rok 2012, zpráva o hospodaření JJHS za rok 2012, návrh

rozpočtu JJHS na rok 2013 a návrh plánu činnosti JJHS na rok 2013 jsou k dispozici na

webových stránkách JJHS (www.horskyspolek.cz) od 21.3.2013.

Návrh kandidátky výboru JJHS na funkční období 2013–2015:

Kandidát na předsedu: Ing. Pavel Vonička

Kandidát na místopředsedu: Leoš Vašina

Kandidáti na členy výboru:

Milan Drahoňovský

Stanislav Linda

Vojtěch Nevole

Petr Polda

Ing. Pavel Schneider

Milan Šteinfest

Otto Ulman

Na shledanou na výroční členské schůzi se těší výbor JJHS.

Ing. Pavel Vonička v. r.

předseda JJHS

2

More magazines by this user
Similar magazines