Views
3 years ago

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina Poljčane

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine ... - Občina

OBČINA POLJČANE POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V PRVEM POLLETJU 2012 JULIJ 2012

 • Page 2 and 3: KAZALO UVODNA POJASNILA ...........
 • Page 4 and 5: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
 • Page 6 and 7: 70 DAVČNI PRIHODKI Kto. Vrsta prih
 • Page 8 and 9: 71 NEDAVČNI PRIHODKI Kto. Vrsta pr
 • Page 10 and 11: 74 TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost: 22
 • Page 12 and 13: 40 TEKOČI ODHODKI Kto. Vrsta priho
 • Page 14 and 15: 412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ
 • Page 16 and 17: III. Proračunski presežek Razlika
 • Page 18 and 19: OBRAZLOŽITVE ODHODKOV PO PRORAČUN
 • Page 20 and 21: Dolgoročni cilji podprograma in ka
 • Page 22 and 23: Občinski svet Občine Poljčane je
 • Page 24 and 25: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRA
 • Page 26 and 27: skupnosti. Slednje se lahko doseže
 • Page 28 and 29: 02039001 Dejavnost nadzornega odbor
 • Page 30 and 31: Glavni letni izvedbeni cilji in kaz
 • Page 32 and 33: 0401 KADROVSKA UPRAVA Vrednost: 3.3
 • Page 34 and 35: 0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE S
 • Page 36 and 37: 04312 - Objava občinskih predpisov
 • Page 38 and 39: 04039003 Razpolaganje in upravljanj
 • Page 40 and 41: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Vrednost: 217
 • Page 42 and 43: Letni izvedbeni cilji podprograma i
 • Page 44 and 45: Navezava na projekte v okviru prora
 • Page 46 and 47: 0004 - OBČINSKA UPRAVA 06311 - Pla
 • Page 48 and 49: Sredstva na tej postavki so bila po
 • Page 50 and 51: 0004 - OBČINSKA UPRAVA 06321 - Tek
 • Page 52 and 53:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 54 and 55:

  Opis podprograma Podprogram zajema

 • Page 56 and 57:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 58 and 59:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 60 and 61:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 62 and 63:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 64 and 65:

  11225 - Oživitev kulturnih in nara

 • Page 66 and 67:

  posegov v zemljišče (agromeliorac

 • Page 68 and 69:

  Zakonske in druge pravne podlage /

 • Page 70 and 71:

  s 6. odst. 29. člena Zakon o divja

 • Page 72 and 73:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 74 and 75:

  12069001 Spodbujanje rabe obnovljiv

 • Page 76 and 77:

  13029002 Investicijsko vzdrževanje

 • Page 78 and 79:

  Planirana sredstva bomo porabili za

 • Page 80 and 81:

  132201 - Ureditev pločnika v Zg. P

 • Page 82 and 83:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 84 and 85:

  13029003 Urejanje cestnega prometa

 • Page 86 and 87:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 88 and 89:

  Opis podprograma Podprogram zajema

 • Page 90 and 91:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 92 and 93:

  enotam malega gospodarstva (subvenc

 • Page 94 and 95:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 96 and 97:

  14325 - Sofinanciranje Zavoda za tu

 • Page 98 and 99:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 100 and 101:

  - vodenje katastra, - dodatne odvoz

 • Page 102 and 103:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 104 and 105:

  0004 Občinska uprava 15059001 Ohra

 • Page 106 and 107:

  16029003 Prostorsko načrtovanje Pr

 • Page 108 and 109:

  16039001 Oskrba z vodo PP Vrsta pri

 • Page 110 and 111:

  (Studenice), obnovo cevovodov v Lu

 • Page 112 and 113:

  0004 - OBČINSKA UPRAVA 16322 - Inv

 • Page 114 and 115:

  Opis podprograma Podprogram zajema

 • Page 116 and 117:

  0004 - OBČINSKA UPRAVA 16521 - Vzd

 • Page 118 and 119:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 120 and 121:

  16069002 Nakup zemljišč PP Vrsta

 • Page 122 and 123:

  1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO Vrednost: 1

 • Page 124 and 125:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 126 and 127:

  Opis podprograma Podprogram zajema

 • Page 128 and 129:

  - Nacionalni program športa. Dolgo

 • Page 130 and 131:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 132 and 133:

  18313 - Knjižnica Josipa Vošnjaka

 • Page 134 and 135:

  Javni razpis in vrednotenje vlog je

 • Page 136 and 137:

  18039005 Drugi programi v kulturi P

 • Page 138 and 139:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 140 and 141:

  časa, boljšo kvaliteto življenja

 • Page 142 and 143:

  edno vzdrževanje teniških igriš

 • Page 144 and 145:

  Odhodki na predmetni proračunski p

 • Page 146 and 147:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 148 and 149:

  stroškov dejavnosti in nalog, ki n

 • Page 150 and 151:

  višini 3.520 EUR. Sredstva se naka

 • Page 152 and 153:

  19319 - Investicije v OŠ Vrednost:

 • Page 154 and 155:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 156 and 157:

  19069001 Pomoči v osnovnem šolstv

 • Page 158 and 159:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 160 and 161:

  20029001 Drugi programi v pomoč dr

 • Page 162 and 163:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 164 and 165:

  življenjskih potreb. Sredstva se b

 • Page 166 and 167:

  20049004 Socialno varstvo materialn

 • Page 168 and 169:

  0004 - OBČINSKA UPRAVA 20461 - Sof

 • Page 170 and 171:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 172 and 173:

  Zakonske in druge pravne podlage Z

 • Page 174 and 175:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 176 and 177:

  Za p. Datum prerazpore Naziv konta

14. STUDENIškI kULTURNI VEčER - Občina Poljčane
Na podlagi Odloka o proračunu občine Poljčane ... - Občina Poljčane
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
Odlok o prazniku občine Poljčane – I. obravnava - Občina Poljčane
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni ... - Občina Poljčane
Ugotovitveni sklep o nepremičninah v lasti Občine ... - Občina Poljčane
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje ... - Občina Poljčane
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica ... - Občina Poljčane
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala ... - Občina Poljčane
1. PODATKI O VLAGATELJU 2. OSNOVNI ... - Občina Poljčane
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ... - Občina Lendava
Odlok o plakatiranju v občini Poljčane – I ... - Občina Poljčane
realizacija posebnega dela proračuna občine ... - Občina Lendava
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske ... - Občina Poljčane
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske ... - Občina Poljčane
Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna ... - Občina Poljčane
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju ... - Občina Poljčane
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih ... - Občina Poljčane
Imenovanje predstavnika soustanoviteljice ... - Občina Poljčane
splošni del proračuna občine lendava za leto 2007 - Občina Lendava
Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega ... - Občina Poljčane
Odgovori na vprašanja in pobude - Občina Poljčane
Program dela Občinskega sveta za leto 2013 - Občina Poljčane
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona ... - Občina Poljčane
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3m² v ... - Občina Poljčane
Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v ... - Občina Poljčane
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila ... - Občina Poljčane
Odgovori na vprašanja in pobude - Občina Poljčane