znalecký posudek.pdf - CZ Dražby a.s.

czdrazby.cz

znalecký posudek.pdf - CZ Dražby a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK

č. 1998-8 / 2010

obvyklé ceny bytové jednotky č. 133/8, včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech budovy a na pozemcích p.č. 551/2 –

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m 2 , p.č. 551/3 – zastavěná

plocha a nádvoří o výměře 115 m 2 , p.č. 551/4 – zastavěná plocha a

nádvoří o výměře 5 m 2 , p.č. 551/5 – zastavěná plocha a nádvoří o

výměře 115 m 2 , p.č. 551/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m 2 ,

nemovitost zapsaná na LV č. 9100 pro k.ú. Příbram, obec Příbram III.

Vlastník nemovitosti :

Účel posudku :

Vypracováno pro :

Vypracoval :

Catargiová Růžena

Ryneček 133

261 01 Příbram 1

Podklad pro provedení exekuce

Ing. Jan Kunc

CZ Dražby a.s.

Mírové nám. 3097/37

326 00 Ústí nad Labem

Ing. Zdeněk Stadlbauer

Školní 945/12

312 00 Plzeň

V Plzni dne : 28.1.2010


- 2 -

Znalecký posudek byl vypracován na základě objednávky z 5.1.2010.

Znalecký posudek byl vypracován pomocí metodiky tržního oceňování nemovitostí CEDUK Praha,

pověřeného k vydávání dokladu o kvalifikaci s celostátní platností MŠMT ČR dne 6.9.1993, pod

číslem akreditace 21 918/93-34/302 a pod číslem osvědčení 07/ZN1 z 20.5.1997,MŠMT ČR dne

6.9.1993 pod číslem akreditace 21 918/93-34/302, číslo osvědčení 07/ZN1 z 26.6.1997

Na nemovitý majetek je pohlíženo podle obecných zásad, plynoucích z mezinárodních

standardů ocenění a v souladu s definicí ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb. „o oceňování

majetku, v platném znění“.

Obvyklá cena nemovitosti je vždy odhadem finanční částky, je definována v souladu

s Evropským sdružením odhadců TEGoVA a s Mezinárodním oceňovacím standardem, který

zpracoval IVSC jako finanční částka, kterou je možno získat prodejem nemovitosti mezi

dobrovolně a legálně jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě strany mají

zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoli nátlakem nebo zvláštní motivací a

znají všechna fakta o předmětu prodeje.

Při ocenění by mělo být přihlédnuto ke všem vlivům, které mohou významně ovlivnit

hodnotu majetku. Mezi ně patří historie a podstata nemovitosti, realizované tržní ceny

porovnatelných nemovitostí, předpokládané výnosy z nemovitosti, ekologické zatížení, věcná

břemena apod.

Ocenění je stanoveno podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. Ta je proměnlivá

v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjí s rozvojem tržního hospodářství, soukromého

podnikání a stabilizací finanční politiky.

Pro toto ocenění byly zvoleny následující metody ocenění :

1) Stanovení věcné hodnoty nemovitosti

2) Stanovení výnosové hodnoty nemovitosti. Tato metoda je založena na koncepci časové hodnoty

peněz a relativního rizika investice. Základem pro budoucí peněžní toky je výnos z nájemního

vztahu, náklady na dosažení, zajištění a udržení výnosů a kapitalizační míra.

3) Porovnání tržních hodnot. Tato metoda pro ocenění nemovitosti je založena na porovnání

oceňované nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány,

jsou známé a z informací je možno vyhodnotit hodnotu staveb a hodnotu pozemku. Pro

stanovení aktuální hodnoty je přihlédnuto i k současné nabídce realitních kanceláří v regionu.

4) Stanovení tržní hodnoty nemovitostí po zvážení předchozích výsledků. Protože u různých

nemovitostí má věcná hodnota různý význam, výnosová a porovnávací metoda jsou poplatné

kvalitě vstupních údajů, je vhodné stanovit tržní hodnotu nemovitosti po celkovém zhodnocení

situace s vhodně individuálně zvolenými vahami jednotlivých hodnot. Návrh tržní hodnoty

vyjadřuje názor odhadce na zájem trhu nemovitostí o koupi nemovitosti daného druhu v dané

lokalitě a v daném čase.

Prohlašuji,že toto posouzení jsem provedl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,

na základě objektivního hodnocení všech dostupných podkladů , skutečností a poskytnutých

informací objednatelem a to nestranně, bez jakéhokoliv ovlivňování zainteresovanými stranami.


- 3 -

1. ZADÁNÍ OCENĚNÍ A PODKLADY

1.1 IDENTIFIKACE OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI

V tomto znaleckém posudku je oceňována bytová jednotka č. 133/8, včetně spoluvlastnického

podílu na společných částech domu a na p.č. 551/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m 2 ,

p.č. 551/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m 2 , p.č. 551/4 – zastavěná plocha a nádvoří o

výměře 5 m 2 , p.č. 551/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m 2 , p.č. 551/6 – zastavěná

plocha a nádvoří o výměře 2 m 2 , nemovitost zapsaná na LV č. 9100 pro k.ú. Příbram, obec Příbram.

Vlastníkem oceňované nemovitosti je Catargiová Růžena, Ryneček 133, 261 01 Příbram

1.2 ÚČEL OCENĚNÍ

Znalecký posudek o ocenění uvedené nemovitosti je vypracován pro potřeby exekučního řízení.

1.3 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ

- Výpis z katastru nemovitostí

- Kopie katastrální mapy

- Místní šetření

- Fotodokumentace

2. POPIS NEMOVITOSTI :

1.1 Místopis, základní údaje

Přeštice jsou městem s plnou infrastrukturou a občanskou vybaveností. V městě je soustava škol,

zdravotnická zařízení, soustava obchodů a služeb. V místě je také částečná nabídka pracovních

příležitostí.

3. VĚCNÁ HODNOTA

Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena

odpovídá výši nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné, nebo

porovnatelné nové věci. Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení,

s ohledem na skutečný stavebně technický stav a morální zastarání, stanovené pomocí některé ze

známých metod.


- 4 -

Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti mají zásadní význam vstupní údaje. U staveb těmito

vstupními údaji jsou :

- zastavěná plocha

- obestavěný prostor

- stáří stavby

- reprodukční pořizovací cena na jednotku obestavěného prostoru, zastavěné plochy,

případně délky

- opotřebení stavby

Pro výpočet opotřebení stavby je nutné zjistit, či stanovit :

- stáří stavby a stav běžné údržby

- technické a morální opotřebení

- provedené opravy a výměny jednotlivých konstrukčních prvků

- předpokládanou životnost ( další trvání stavby)

- metodu výpočtu opotřebení

U pozemků a vodních ploch se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí, nebo

geometrického plánu, z druhu pozemku. Uváží se také umístění pozemku v dané obci a vychází se

z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů.

Pro potřeby tohoto ocenění je věcná hodnota nahrazena cenou zjištěnou dle oceňovacího

předpisu MF ČR.

Celkový popis nemovitosti

Jedná se o bytovou jednotku umístěnou v budově tvořené jedním bytovým domem č.p. 133 v

Příbrami, Ryneček. Budova se nachází v centrální části města. Stanice veřejné dopravy je v

docházkové vzdálenosti od budovy. Ul. Ryneček, z níž je přístup do budovy, má zpevněný

(živičný) povrch. Budova je napojena na inženýrské sítě – el. energie, vodovod, kanalizace, zemní

plyn, rozvody telekomunikací, teplo a teplá voda.

Město Příbram patří k jednomu z měst okresu Příbram, Středočeského kraje.

Obsah posudku

a) Ocenění porovnávacím způsobem

a 1 ) Bytová jednotka 133/8

b) Pozemky

b 1 ) Pozemek par.č. 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6


- 5 -

B. Posudek

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008

Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

a) Porovnávací hodnota

1) Bytová jednotka 133/8 - § 25

Bytová jednotka je umístěna v 2. podlaží - 1. patru domu Ryneček 133. Jednotka je umístěna v

budově, která je tvořena jedním bytovým domem - č.p. 133. Jedná se o typovou panelovou budovu

s parapetními pásovými panely a s příčnými nosnými stěnamí, která je obdélníkového tvaru.

Střecha je plochá dvouplášťová s vnitřními svody. Schodiště je dvouramenné s betonovými

schody s teracovým povrchem. Okna jsou plastová. Vstupní dveře bytů dřevěné, ostatní dveře jsou

hladké sololitové plné, popř. prosklené a opatřené nátěrem. Bytová jádra jsou prefabrikovaná na

bázi dřevní hmoty. Byty mají na podlahách PVC. V budově je rozvod teplé užitkové vody a

studené vody, el. energie 230 a 400 V, kanalizace, plynu, tepla, společné televizní antény, instalace

telekomunikací. V bytech jsou osazeny běžné zařizovací předměty – plynové popř. kombinované

sporáky, vany, umyvadla a dřezy s příslušnými výtokovými armaturami, WC mísy se

splachovacím zařízením a kuchyňské linky. Budova je vybavena osobním výtahem.

Kolaudace budovy byla provedena v roce 1980. V době místního šetření probíhalo zateplení

budovy.

Jednotka je prakticky v původním stavu bez jakékoliv modernizace.

Vybavení vlastní bytové jednotky :

dřez

1 ks

sporák plynový

1 ks

míchací baterie vanová

1 ks

míchací baterie dřezová

1 ks

vana ; 1 ks

umyvadlo

1 ks

WC mísa vč. splachovací nádrže 1 ks

kuchyňská linka vč. pracovní desky 1 ks

Nemohl jsem provést kontrolu jednotky, protože při místním šetření nebyl nikdo přítomen. Proto

údaje uvedené v tomto propočtu vycházejí z fotodokumentace předložené objednatelem a z údajů

zjištěných na internetu.

Jednotlivé hodnotící znaky jsou uvedeny v následujícím propočtu.


- 6 -

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Typ objektu:

Bytový prostor

Poloha objektu:

Příbram

Stáří stavby:

30 roků

Základní cena ZC (příloha č. 19): 19 989,- Kč/m 2

Podlahové plochy bytu:

byt 2+1: = 63,40 m 2

Podlahová plocha bytu: = 63,40 m 2

Započítaná podlahová plocha bytu: = 63,40 m 2

Podlahové plochy - celkem: = 63,40 m 2

Výpočet indexu cenového porovnání:

Index vybavení:

Název znaku č. V i

1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00

2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00

3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00

4. Umístění bytu v domě - 2. - 4. NP s výtahem III 0,05

5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - s III 0,03

výhledem

6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení III 0,00

7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní II -0,01

vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje

8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00

9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0,00

10. Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05

Koeficient pro stáří 30 let: 0,90

9

Index vybavení I V = (1 + ∑ V i ) * V10 * 0,90 = 1,011

i = 1

Index polohy:

Název znaku č. P i

1. Poloha nemovitosti - v souvisle zastavěném území III 0,00

2. Místní obliba v obci nebo oblasti - bez vlivu II 0,00

3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00

4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení II 0,00

5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00

6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00

7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00

8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00

8

Index polohy I P = (1 + ∑ P i ) = 1,000

i = 1

Index trhu s nemovitostmi:

Název znaku č. T i

1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá

poptávce

III 0,00


- 7 -

2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00

3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00

3

Index trhu I T = (1 + ∑ T i ) = 1,000

i = 1

Celkový index I = I V * I P * I T = 1,011 * 1,000 * 1,000 = 1,011

Ocenění:

Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 19 989,- Kč/m 2 * 1,011 = 20 208,88 Kč/m 2

Cena zjištěná porovnávacím způsobem

CP = ZCU * PP = 20 208,88 Kč/m 2 * 63,40 m 2 = 1 281 242,99 Kč

Cena stanovená porovnávacím způsobem = 1 281 242,99 Kč

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku:

Zjištěná cena pozemku: 77 368,50 Kč

Spoluvlastnický podíl: 634 / 19 711

Hodnota spoluvlast. podílu: 77 368,50 Kč * 634 / 19 711 = + 2 488,54 Kč

Bytová jednotka 133/8 - zjištěná cena = 1 283 731,53 Kč

b) Pozemky

b 1 ) Pozemek par.č. 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6 - § 27 - § 32

Jedná se o pozemky zastavěné jedním bytovým domem, který tvoří budovu. Pozemky jsou vedené

jako zastavěná plocha a nádvoří - bytový dům.

Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2:

Název Parcelní číslo Výměra

[m 2 ]

Jedn. cena

[Kč/m 2 ]

Cena

[Kč]

zastavěná plocha a nádvoří,

551/2 90,00 400,00 36 000,-

byt. dům

zastavěná plocha a nádvoří,

551/3 115,00 400,00 46 000,-

byt. dům

zastavěná plocha a nádvoří,

551/4 5,00 400,00 2 000,-

byt. dům

zastavěná plocha a nádvoří,

551/5 115,00 400,00 46 000,-

byt. dům

zastavěná plocha a nádvoří,

551/6 2,00 400,00 800,-

byt. dům

Součet 130 800,-

Úprava ceny – příloha č. 21:

1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 42 %

Úprava ceny celkem 42 % + 54 936,-

Mezisoučet 185 736,-

2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %


- 8 -

Úprava ceny celkem 10 % + 18 573,60

Mezisoučet 204 309,60

Koeficient prodejnosti K p (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 0,9150

Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38 - dle hlavní stavby): * 2,1620

Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem 404 171,38

Pozemek par.č. 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6 - zjištěná cena = 404 171,38 Kč

C. Rekapitulace cen nemovitosti – věcná hodnota

Ceny bez odpočtu opotřebení:

a) Bytová jednotka 133/8 = 1 294 243,07 Kč

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem

Cena nemovitosti bez opotřebení po zaokr. dle § 46 činí

1 294 243,07 Kč

1 294 240,- Kč

Výsledné ceny:

a) Bytová jednotka 133/8 = 1 294 243,07 Kč

Výsledná cena nemovitosti činí celkem

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí

1 294 243,07 Kč

1 294 240,- Kč

slovy: Jedenmiliondvěstědevadesátčtyřitisícdvěstěčtyřicet Kč

4. VÝNOSOVÁ HODNOTA NEMOVITOSTI

Výnosová hodnota nemovitosti je stanovena jako součet diskontovaných předpokládaných

budoucích čistých příjmů z jejího pronájmu. Výpočet je proveden za předpokladu konstantních

příjmů po dostatečně dlouhou dobu. Odhadce předpokládá, že nemovitost je schopna zvyšování

nákladů vzhledem k inflaci kompenzovat zvyšováním výnosů z pronájmu.

Výnosová hodnota se zjistí u nemovitostí z dosažitelného ročního nájemného sníženého o

roční náklady na provoz. Do těchto nákladů by se měly započítat všechny náklady související

s nemovitostí, například průměrná roční údržba, správa nemovitostí, daň z nemovitostí apod..

Vyjádření hodnoty nemovitosti pomocí kapitalizační míry je nutno provádět diferencovaně pro

jednotlivou nemovitost a v jednotlivých faktorech průběžně zohledňovat vývoj ekonomiky v ČR.

Současná hodnota nemovitosti je pak určena podle tohoto schématu :

- stanovení množství, spolehlivosti a délky trvání budoucího stabilizovaného výnosu

- stanovení odpovídající kapitalizační míry

- využití kapitalizace, tj. převodu budoucích peněz na jejich současnou hodnotu

Byt není pronajat, výnosová hodnota není zjišťována.


- 9 -

5. OCENĚNÍ POROVNÁVACÍ METODOU

Porovnávací způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným

předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji nebo odvozením ceny z jiné funkčně související

věci. Tato metoda pro oceňování nemovitostí je založena na porovnání předmětné nemovitosti s

obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získaných

informací je možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby, tak hodnotu pozemku.

Údaje o skutečných realizovaných cenách nemovitostí jsou však obtížně nedostupné, navíc

mohou být zatíženy řadou zkreslení. Porovnání tedy musí někdy vycházet i z realitní inzerce

a inzerce na internetu.

Ceny inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec

dosaženy. Postupným podrobným sledováním je možno ověřit, jak inzerovaná cena určité

nemovitosti v čase klesá, až z inzerce nabídka zmizí. Nemovitost se pravděpodobně prodala za cenu

blízkou poslední požadované.

V dalších výpočtech se vychází z předpokladu, že cena nemovitosti nemůže být vyšší, něž

cena obdobné nemovitosti inzerované k prodeji a obdobně nejvyšší dosažitelné nájemné nemůže být

vyšší, než inzerované požadované nájemné. Ceny realitní inzerce budou upraveny podle odlišnosti

nemovitosti v jejich umístění, provedení, stavu, velikosti pozemků apod.

Údaje z realitní inzerce porovnávaných nemovitostí byly získány na internetových stránkách

realitních serverů a z periodických tiskovin realitních kanceláří.

Soubor porovnatelných nemovitostí :

V Příbrami VIII byl prodán v 12/2009 byt 2+1 výměry 62 m 2 za 985 000 Kč. ( 15 887 Kč/m 2 )

V Příbrami, Milínské ul. se nabízí byt 3+kk výměry 63 m 2 za 990 000 Kč.

(datum vložení inzerátu 22.6.2009), cena byla v 12/2009 snížena

V Příbrami, Čechovské ul. se nabízí byt 2+1 výměry 60 m 2 za 1 385 000 Kč.

(datum vložení inzerátu 27.1.2010)

V Příbrami, Příčné ul. se nabízí byt 3+1 výměry 65 m 2 za 1 100 000 Kč.

(datum vložení inzerátu 7.8.2009)

Pro porovnání je vybrán prodaný byt v Příbrami VIII. Porovnání provedeno bez plochy sklepa.

Pro účely objektivního porovnání jsou použity následující korekční koeficienty :

I

FO

MO

V

Z

P

inflační index

faktor fyzického opotřebení

faktor morálního opotřebení

faktor vybavení

faktor závad

faktor polohy


- 10 -

VY

R

Vel

faktor využitelnosti

faktor reálné prodejnosti

faktor velikosti porovnávaných vzorků

Faktor Popis Koeficient

I Cena bytů stagnuje, či mírně klesá 0,90

FO Vzorky rovnocenné 1

MO Vzorky rovnocenné 1

V Vzorky rovnocenné 1

Z Vzorky rovnocenné 1

P Vzorky rovnocenné 1

VY Vzorky rovnocenné 1

R Vzorky rovnocenné 1

Vel. Oceňovaná nemovitost je větší 1,05

63,40 m 2 x 15 887 Kč/m 2 x 0,90 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1,05 = 951 837,- Kč

950 000,- Kč

6. ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA A REKAPITULACE

Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě

v rozhodné době a místě dosáhnout. Podle zákona o oceňování se obvyklou cenou rozumí cena,

která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování

stejné nebo podobné služby v obvyklém obchodném styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se

zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní

obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy

majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se

rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

V předchozích kapitolách byly provedeny výpočty ceny nemovitosti metodou věcné hodnoty,

výnosovou metodou a porovnávací metodou. Každá z použitých metod má své klady a zápory,

různou vypovídací schopnost podle znalci dostupných podkladů a jeho subjektivního pohledu.

Rekapitulace výsledků ocenění nemovitosti :

1) Věcná hodnota nemovitosti 1 294 240,- Kč

3) Výnosová hodnota nemovitosti nestanovována

3) Porovnávací hodnota nemovitosti 950 000,- Kč


- 11 -

Výsledkem ocenění je objektivní zhodnocení tržní hodnoty nemovitosti, kterou je možno

s největší pravděpodobností dosáhnout v současných podmínkách trhu s nemovitostmi mezi

dobrovolně jednajícím kupujícím a prodávajícím bez zřetele na individuelní, či jiné zájmy

vybočující z běžné praxe.

Při prodeji v dražbě je dosažená cena zpravidla nižší, než při dlouhodobém prodeji realitní

kanceláří.

S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem, po analýze cen zjištěných

jednotlivými metodami, po zvážení a vyhodnocení všech zjištěných skutečností, odhaduji pro

prodej v exekuci :

tržní hodnotu výše uvedené nemovitosti na částku :

950 000,- Kč

slovy : devětsetpadesáttisíc korun českých

Zpracovatel tohoto znaleckého posudku nemá žádné jiné doklady, než ty, které jsou uvedeny

v tomto ocenění nemovitosti a nejsou mu známy žádné jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na

vypracování tohoto ocenění.

Zpracovateli tohoto znaleckého posudku nejsou známá žádná práva a závady spojené s nemovitostí,

mimo těch, které jsou uvedena v tomto znaleckém posudku.

Tato cena je stanovena bez jakéhokoliv případného omezení vlastnického práva.

V Plzni dne 28.1.2010

Ing. Zdeněk Stadlbauer

Školní 12

312 00 Plzeň

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v

Plzni ze dne 8.11.1995 č.j. Spr. 1240/95 pro základní obor: ekonomika, odvětví - ceny a odhady,

specializace - nemovitosti.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1998-8/2010 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 1998-8/2010.

Ing. Zdeněk Stadlbauer


- 12 -

E. Seznam příloh :

1. Výpis z katastru nemovitostí

2. Kopie katastrální mapy

3. Fotodokumentace

4. Situace území

More magazines by this user
Similar magazines