GAUSSOV ZAKON

phy.uniri.hr

GAUSSOV ZAKON

GAUSSOV ZAKON


Pojam toka polja

Φ Ε

polje, silnice

površina

Subdivizija površine u diferencijalne elemente

∆S r

smjer:

okomica na element

∆S r

iznos:

površina elementa


Tok električnog pol

cos ϑ < 0

r r

E ⋅ ∆S

< 0

cos ϑ = 0 cos ϑ > 0

r r

E ⋅ ∆S

= 0

r r

E ⋅ ∆S

> 0


φ

E

≅ ∑

r r

E ⋅ ∆ S

Tok električnog polj

U limesu

∆S

→ 0

φ

E

=


r

E ⋅

r

dS

S

električno

polje

naboja q

diferencijalni

element

Gaussove plohe

Jedinica: Wb, 1 Weber


Gaussov zakon

električna

permitivnost

vakuuma

r r

ε o E ⋅ dS =


S

električno polje

naboja q

q

električni naboj

zatvoren Gaussovom

plohom

diferencijalni element plohe

koja se nalazi u polju


U sredstvu...

Gaussov zakon

ε


r

E

r

⋅dS

=

q

S

električna

permitivnost

(Apsolutna)

Električna

permitivnost

sredstva

ε = ε

ε

r

o

Relativna

permitivnost

sredstva

Električna

permitivnost

vakuuma


Veza Gaussovog i Coulombovog zakona

Gaussova ploha je kugla radijusa r, u središtu koje je naboj q

r r

ε E ⋅dS

q

q

r

r

E r

q o

dS

r


o =

S


εo E ⋅dS

=

S

εo E∫

dS =

E

=

S

q

q

2

4r π

q 1 q

= ⋅

2

ε 4r

π 4πε

r

o

ε E4r

2 π q

o

o =

2

F =

Eq o

F

1

=

4 πε

o


r

q

⋅ q

2 o

F

1

=

4 πε

o

q ⋅ q

r

o

2

Coulombov zakon

More magazines by this user
Similar magazines