Výročná správa za rok 2003 - Telekomunikačný úrad SR

teleoff.gov.sk

Výročná správa za rok 2003 - Telekomunikačný úrad SR

5. Personálne otázky

V nadväznosti na nárast úloh vyplývajúcich zo zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách

a výsledkov práce expertnej skupiny PHARE úrad v roku 2002 dopracoval organizačnú štruktúru na

232 funkčných miest, z toho 191 v štátne sluţbe a 41 vo verejnej sluţbe. Rozpisom záväzných

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 MDPaT SR zníţilo počet funkčných miest úradu na

208. Túto zmenu od 1.3. 2003 premietol úrad do novej organizačnej štruktúry. Z 208 funkčných

miest úradu bolo 176 zaradených do štátnej sluţby a 32 do verejnej sluţby.

Stav zamestnancov

Priemerný evidenčný stav zamestnancov v roku 2003 bol 189. Fyzický stav k 31.12.2003 bol

194 zamestnancov, z toho 164 zamestnancov v štátnej sluţbe a 30 zamestnancov vo verejnej sluţbe.

Na úrade pracovalo k 31.12.2002 89 ţien, z toho 15 ţien vo vedúcich funkciách, čo tvorí 16,9 %

z celkového počtu ţien.

89

105

Muţi

Ţeny

Prehľad obsadenosti jednotlivých odborov úradu k 31.12. 2003

odbor

plán zamestnancov

(bez administratívy)

skutočný stav

zamestnancov (bez

administratívy)

odbor správy frekvenčného spektra 22 21

odbor technickej regulácie 6 6

odbor ekonomickej regulácie 7 6

odbor trhového dohľadu 3 3

odbor štátneho dohľadu 112 104

odbor telekomunikačných a informačných

technológií

3 3

odbor vonkajších vzťahov 4 4

26

More magazines by this user
Similar magazines