Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020 wersja II ...

pi.gov.pl

Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020 wersja II ...

Cechą charakterystyczną wiodących klastrów są: wyższa intensywność prac badawczorozwojowych

i wykorzystywania wiedzy oraz silne interakcje pomiędzy firmami a uczelniami

i jednostkami badawczo-rozwojowymi (w tym: przepływy pracowników i wiedzy, wspólne

projekty B+R, współpraca i komunikacja, itp.). Interakcje te stymulują innowacyjność firm

klastra oraz umożliwiają komercjalizację technologii i wiedzy, co z kolei przekłada się na

wysoką produktywność i konkurencyjność międzynarodową. Wpływają także na lepsze

dostosowanie kształcenia i realizowanych badań do potrzeb gospodarki. Uczelnie i jednostki

B+R wchodzące w skład tych klastrów charakteryzują się wysoką konkurencyjnością, realną

gotowością do współpracy z firmami oraz odpowiednim zapleczem kadrowym

i infrastrukturalnym do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Klastry rozwijają się dzięki inwestycjom prywatnym realizowanym przez działające w nich

firmy (także firmy zagraniczne lokujące się w danych skupiskach). Istotne dla ich rozwoju są

także inwestycje publiczne w infrastrukturę (w tym badawczą i edukacyjną) i inne zasoby

(wiedza, kapitał ludzki itp.), których masa krytyczna została uzyskana dzięki wykorzystaniu

funduszy strukturalnych oraz krajowych środków publicznych w latach 2014-2020. Parki

przemysłowe i technologiczne dostarczają wysokiej jakości infrastruktury niezbędnej do

prowadzenia działalności gospodarczej. Także specjalne strefy ekonomiczne (często

zintegrowane z parkami naukowo-technologicznymi) wspierają rozwój klastrów przyciągając

inwestycje zagraniczne, w tym w centra B+R. Wspomniane inwestycje publiczne stymulują

krajowe i zagraniczne inwestycje prywatne. Jednocześnie istotne znaczenie dla rozwoju

klastrów miało i ma także umiejętne łączenie środków publicznych i prywatnych (np.

w obszarze edukacji, czy realizacji prac naukowych i badawczo-rozwojowych).

Istotną przesłanką rozwoju klastrów było funkcjonowanie inicjatyw klastrowych

i koordynatorów klastrów 4 . Instytucje te stworzyły warunki dla definiowania, koordynowania

i wdrażania różnego rodzaju działań i projektów istotnych dla rozwoju klastrów (w tym np.

wspólnej infrastruktury, programów rozwoju kapitału ludzkiego itp.) oraz zwiększenia

interakcji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w tych skupiskach, co prowadziło do

większej liczby wspólnych przedsięwzięć, powiązań kooperacyjnych itp.). Instytucje te –

poprzez kreowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji otoczenia takich jak ośrodki

naukowo-badawcze, czy jednostki samorządu terytorialnego – przyczyniły się także do

budowy kapitału społecznego niezbędnego dla rozwoju klastrów.

Koordynatorzy pełnili także funkcje stymulowania działalności innowacyjnej podmiotów

działających w klastrach. W niektórych klastrach instytucje te nadal funkcjonują,

w przypadku innych uzyskany wysoki poziom interakcji, współpracy i koordynacji działań

powoduje, że nie są one potrzebne jako specjalne formalne instytucje. W części klastrów

koordynatorzy przestali być instytucjami otoczenia biznesu współfinansowanymi ze środków

publicznych i przekształcili się w podmioty świadczące na zasadach komercyjnych

wyspecjalizowane usługi na rzecz innych podmiotów działających w klastrze. W innych nadal

pełnią rolę wyspecjalizowanych instytucji otoczenia zapewniających koordynację, integrację

4 Inicjatywę klastrową należy definiować jako formę organizacyjną gromadzącą kluczowych graczy klastra na

rzecz jego rozwoju, w tym także jako pewną formułę partnerstwa, która służy uzgadnianiu działań istotnych dla

rozwoju danego klastra. Koordynatorem klastra jest podmiot (stąd także określenie organizacja klastrowa), który

organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy w klastrze, a także świadczy wyspecjalizowane

usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w danym skupisku. Mianem koordynatora (zamiennie

z animatorem) określa się także osobę fizyczną, która pełni powyższe funkcje.

2

More magazines by this user
Similar magazines