Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020 wersja II ...

pi.gov.pl

Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020 wersja II ...

optymalizację wykorzystywania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz umożliwia

rozwój innowacji dzięki nowemu łączeniu różnych zasobów i wiedzy oraz sprzężeniom

zwrotnym.

Rozwój klastra to przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw, które tworzą dane skupisko,

w tym także powstawanie nowych firm oraz ich napływ z zewnątrz (np. w formie inwestycji

zagranicznych). Przejawem rozwoju klastra (i jednocześnie jego warunkiem) jest również

napływ kapitału i zasobów ludzkich. Jednocześnie klastry mogą podlegać – w wyniku

oddziaływania czynników rynkowych – restrukturyzacji lub zanikaniu, w tym na bazie

„starych” klastrów mogą powstawać nowe.

O rozwoju klastra nie decyduje jedynie potencjał poszczególnych firm działających w ramach

skupiska, ale także jakość otoczenia i możliwość skorzystania z wyspecjalizowanych

zasobów zewnętrznych. W szczególności instytucje edukacyjne kształcą kadry

o oczekiwanych kwalifikacjach i kompetencjach, zaś jednostki badawcze generują wiedzę

i realizują badania, których wyniki mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa klastra

oraz są przygotowane do współpracy z tymi przedsiębiorstwami.

Instytucje typu inkubatory, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne itp.

zapewniają potrzebną infrastrukturę dla rozwoju firm klastra i współpracy na linii przemysłnauka.

Także działania władz lokalnych, regionalnych, czy centralnych uwzględniają

horyzontalne potrzeby przedsiębiorstw działających w klastrach. Istotne znaczenie ma także

elastyczność działania tych instytucji i ich zdolność do dostosowania się do zmieniających się

potrzeb przedsiębiorstw, czy też zmieniającej się fazy rozwoju danego klastra.

W klastrze realizowane są wspólne przedsięwzięcia komercyjne (w tym wspólne prace

badawczo-rozwojowe), które są pochodną – z jednej strony, potrzeb i impulsów rynkowych,

z drugiej zaś – odpowiedniego przepływu informacji oraz gotowości i przygotowania

podmiotów działających w klastrze do podejmowania wspólnych działań. Tych wspólnych

przedsięwzięć może być wiele i mogą być one podejmowane przez różne podmioty

(konsorcja) działające w klastrze. W szczególności w danym klatrze może występować kilka

powiązań kooperacyjnych.

Powiązania, współpraca i koordynacja w ramach klastra mogą realizować się samoistnie lub

mogą być stymulowane lub też wzmacniane poprzez bardziej sformalizowane instytucje –

takie jak inicjatywa klastrowa i koordynator klastra. Inicjatywa klastrowa rozumiana jako

swego rodzaju forum dialogu podmiotów działających w klastrze służy uzgadnianiu działań,

zwłaszcza instytucji otoczenia i administracji, które są istotne dla rozwoju danego skupiska

firm. Z tego też powodu inicjatywa klastrowa powinna obejmować przede wszystkim

przedsiębiorstwa działające w danym skupisku 8 , ale także wszystkie inne istotne podmioty

(uczelnie, szkoły, administrację, instytucje otoczenia biznesu itp.). Koordynacyjna funkcja

inicjatywy klastrowej jest szczególnie ważna w sytuacji zmieniających się warunków

rynkowych. Tego typu inicjatywa wymaga profesjonalnego zarządzania, wymiany informacji,

a także pewnych prac analitycznych. Stąd funkcja i działania koordynatora klastra, którego

rolę można sprowadzić do koordynacji, integracji i dostarczania informacji. Docelowo

funkcje koordynatora powinny być finansowane głównie ze środków prywatnych, jakkolwiek

8 To głównie one powinny wyznaczać kierunki niezbędnych działań – tj. niejako „zarządzać” inicjatywą (w tym

działaniami koordynatora), nadając jej oddolny charakter (bottom-up).

8

More magazines by this user
Similar magazines