matura - Multicult.fm

multicult.fm

matura - Multicult.fm

przyszłość

życzenia

matura

studia

ukończenie szkoły głównej

cele

szkoła

zawód wykształcenie

orientacja zawodowe

nauka

przyjemość

perspektywy

ambicje

Szanowni Rodzice!

Przed około dwoma tygodniami przedstawiliśmy Wam nasz projekt „Wspieranie w zakresie

zawodowej orientacji rodzice, uczniowie: narzędzia” (Berufs orien tierungs begleitung

Eltern, Schüler: Tools (skrót: BES:T)) i tematy, za pomocą których chcielib yśmy Was

wesp rzeć podczas wyboru zawodu Waszego dziecka.

W dzisiejszym Liście Informacyjnym do Rodziców chcielibyśmy zaprezentować Wam

różne możliwości dalszego kształcenia i przebiegu kariery zawodowej, które otwierają

się przed Waszym dzieckiem po 10 latach nauki w szkole. W tym celu przedstawimy

etapy nauki w szkole oraz kształcenia zawodowego jednej z uczennic, która bez ukończenia

szkoły głównej (Hauptschulabschluss), podąża swoją drogą, aż to momentu

spełnienia kryteriów podjęcia nauki na uczelniach wyższych ((Fach-)Hochschulreife).

Chcemy Wam pokazać, że można tego dokonać i przede wszystkim jak.

„Bez świadectwa ukończenia szkoły do matury” – to jest możliwe!

Sytuacja przykładowa – była uczennica Ewa opowiada:

„Gdy dowiedziałam się, że nie otrzymam świadectwa ukończenia szkoły głównej

(Hauptschulabschluss), byłam na początku gorzko rozczarowana. Jednak wcale

nie zamierzałam zrezygnować z moich planów. Wcześniej długo zastanawiałam

się nad tym, w jakiej dziedzinie chciałabym pracować w przyszłości. Moja sio stra

jest kucharką, a brat mój jest murarzem.

Ale te zawody nie odpowiadały moim zainteresowaniom. Ja chciałam zostać

asystentką techniki sprzętu medycznego (Assistentin für medizinische Gerätetechnik).

O tym zawodzie dowied ziałam się po raz pierwszy od doradcy zawodowego

w mojej w szkole, a wszyst kie niezbędne informacje otrzymałam

w centrum informowania zawodowego (Berufsinformationszentrum (skrót: BiZ)).

Wiedziałam, że do zdobycia takiego wykształcenia konieczne jest świad ectwo

średniego ukończenia szkoły (Mittlerer Schulabschluss (skrót: MSA)). Dlatego

zdecydowałam, że najpierw zdobędę świadectwo zwykłego i rozszerzonego

ukończenia szkoły głównej (einfacher 1 und erweiterter Hauptschulabschluss 2 )

w ośrodku kształcenia zawodowego na wyższych poziomach (Ober stufen zentrum

(skrót: OSZ)) i w końcu świadectwo średniego ukończenia szkoły (MSA).

Po rozmowie z doradcą kariery szkolnej w ośrodku (OSZ) wiedziałam już dokład

nie, jak mogę osiągnąć swój zawodowy cel. Podjęłam decyzję, że świadectwo

rozszerzonego ukończenia szkoły głównej (erweiterter Hauptschulabschluss)

uzyskam dzięki kwalifikującemu do zawodu kursie (Berufsqualifizierender Lehrgang

(skrót: BQL)), a potem ukończę jednoroczne szkolenie w szkole przysposobienia

zawodowego (Berufsfachschule (skrót: OBFI)), którego punktem ciężkości

jest elektrotechnika. Dla mojej dalszej kariery szkolnej ważne było, abym

na tym etapie otrzymała dobre oceny z matematyki, niemieckiego, angielskiego

i fizyki. Dzięki silnej woli i pilności uzys kałam w końcu świadectwo średniego

ukończenia szkoły (MSA), a tym samym spełniłam wymogi starania się o przyjęcie

na podwójnie kwalifikujący tok kształ cenia (doppelt qualifizierender Bildungsgang)

w jednym z ośrodków kształcenia zawodowego na wyższych pozio

mach (OSZ).

W niektórych z 36 takich berlińskich ośrodków ten tok kształcenia nazywa

się także kilkuletnią szkołą przysposobienia zawodowego („mehrjährige OBF“).

1

Od roku szkolnego 2010/2011 wchodzi w użycie pojęcie „Berufsbildungsreife” (skrót: BB)

² Od roku szkolnego 2010/2011 wchodzi w użycie pojęcie „erweiterte Berufsbildungsreife”

(skrót: eBB)


przyszłość

życzenia

matura

studia

ukończenie szkoły głównej

cele

szkoła

zawód wykształcenie

orientacja zawodowe

nauka

przyjemość

perspektywy

ambicje

Szkołę tę ukończyłam po trzech latach z sukcesem. Dzisiaj jestem asystentką

techniki sprzętu medycznego po państ wowym egzaminie (staatlich geprüfte

Assistentin für medizinische Gerätetechnik). Ponieważ w ten sposób spełniam

jednocześnie warunki niezbędne do rozpoczęcia nauki w wyższej szkole zawodowej

(Fachhochschulreife) pojawiają się przede mną zupełnie nowe opcje. Mogę

zrobić maturę w jednej z wyższych szkół zawodowych i uzyskać możliwość podjęcia

studiów (allgemeine Hochschulreife), mogę również rozpocząć studium w

wyższej szkole zawodowej (Fachhochschulstudium), na przykład jako dy plomowany

inżynier fizyki medycznej (Diplom-Ingenieurin für Medizinphysik).”

Ewa wiedziała już od dawna, kim chce zostać w przyszłości i sama podjęła

pos zukiwania odpowiedniego kształcenia zawodowego, które zostały uwieńc

zone sukcesem. Przypadek ten ma wskazać na różnorodne możliwości zdobycia

matury (Abitur), czy też świadectwa ukończenia innej szkoły. Dzieciom jest

często dużo trudniej odnaleźć odpowiednią drogę, która prowadzi do zdobycia

zawodu odpowiadającemu ich osobistym zainteresowaniom i upodobaniom.

Wy, jako rodzice, możecie wesprzeć Wasze dziecko na etapie wyboru zawodu –

niezależ nie od tego, jak dobrze orientujecie się w systemie oświatowym Berlina.

Również dla rodziców istnieją oferty z zakresu informacji o możliwościach

edukacji szkolnej i kształcenia zawodowego oraz z zakresu porad, jak wspierać

dziecko na etapie podjęcia decyzji o zawodzie. Niektóre z nich chcielibyśmy

Państwu przed s tawić:

Oferty w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego

Specjalnie dla rodziców Dla uczniów i rodziców Dla uczniów i rodziców

El-Mez – Eltern mehr zutrauen

(Więcej spodziewać się po rodzicach)

W ramach projektu „El-Mez” zarejestrowanego związku

„Tureckie Zrzeszenie Rodziców Berlin-Brandenburgia”

(Türkischer Elternverein Berlin-Brandenburg

e.V.) porady prowadzone są w języku niemieckim,

tu rec kim, arabskim, włoskim, greckim i angielskim.

Tu dowiecie się, jakie możliwości ma Wasze dziecko

po 10. klasie, jak mu pomóc znaleźć miejsce kształcenia

zawodowego (Ausbildungsstelle) oraz w jaki

sposób wspierać je podczas zdobywania wykształcenia

zawodowego. Więcej informacji uzyskają Pańs

two w ponizszej instytucji.

El-Mez

Neckarstraße 10, 12053 Berlin

Tel.: 030 568213-01/02

E-mail: elmez@tevbb.de

www.tevbb.de >> Projekte >> El-Mez

Poradnia przebiegu kariery szkolnej w ośrodkach

kształcenia zawodowego na wyższych

poziomach (Oberstufenzentren) i w szkołach o

profilu zawodowym

Doradcy informują rodziców, uczniów i zainteresowanych

o różnych drogach dalszego kształcenia, o

tym, jakie szkoły można ukończyć, czy też, jakie cele

można osiągnąć z świadectwem ukończenia szkoły

głównej (Hauptschulabschluss), czy też świadectwem

średniego ukończenia szkoły (MSA). Pod

po niż szym linkiem znajdą Państwo listę doradców

kariery szkolnej w różnych dzielnicach, dane kontaktowe,

osobę kontaktową oraz godziny przyjęć.

www.oberstufenzentrum.de/beratung.html

Informacje poprzez kliknięcie myszką

Na berlińskim portalu dla młodych ludzi, rodziców i

profesjonalistów z zakresu poradnictwa Wasze dzi e­

cko może szukać odpowiedniej opcji kształcenia

za wodowego podając wiek, płeć, docelowe świa dec

two ukończenia odpowiedniej szkoły i pole zawodowe.

www.wege-zum-beruf.de >>

Datenbank >> Angebotssuche

Chcecie się dowiedzieć, jakie zawody również i w

przyszłości gwarantują sukces zawodowy? Jeżeli

tak, to powinniście koniecznie zajrzeć do naszego

następnego Listu Informacyjnego do Rodziców „Przeg

ląd rozwijających się branż Berlina“, który ukaże się

w połowie kwietnia 2010. Wszystkie listy można

otrzymywać również w formie newsletterów, jeżeli

zameldują się Państwo za pomocą adresu mailowego

na następującej stronie internetowej: www.schuleberuf-zukunft.de.

www.schule-beruf-zukunft.de

Wydawca

Arbeit und Leben e.V.

(DGB/VHS) LAG Berlin

KES (Koordinierungsund

Evaluierungsstelle)

Keithstraße 1-3

10787 Berlin

Redakcja

Sevim Aydin, Anja

Genschow, Michael Lüdtke,

Annett Ochla

Layout / skład

sirup° Agentur für

Neue Medien

Odpowiedzialny w

sensie prawa prasowego

Michael Lüdtke

Kontakt

Tel.: 030 23608239

Faks: 030 219179-20

E-mail: info@bildungs

beratung-berlin.de

Projekt wspierają: Administracja Senacka miasta Berlina

ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych, Referat Zawodowe

Kwalifikowanie Berlin i Europejski Fundusz Społeczny.

More magazines by this user
Similar magazines