zde - WEST BROKERS as

wb.cz

zde - WEST BROKERS as

OBSAH:

I. ÚVOD – účel ocenění

II. POPIS PŘEDMĚTU POSUDKU

2.1 Údaje o emitentovi akcie

2.2 Základní údaje o cenném papíru

2.3 Předmět podnikání společnosti

2.4 Popis historie společnosti, vlastnická struktura společnosti a významné

transakce s cenným papírem

2.5 Analýza potenciálu oceňovaného podniku a prognóza budoucího vývoje

2.5.1 Makroekonomická analýza prostředí společnosti

2.5.2 Postavení a vývoj relevantních trhů společnosti

2.6 Finanční analýza společnosti

2.6.1 Analýza poměrových ukazatelů společnosti

2.7 Použité podkladové materiály

III. Volba přístupu a metody ocenění

3.1 Základní skutečnosti a pojmy

3.2. Popis metod ocenění a jejich možností užití pro prováděné ocenění

3.2.1 Majetkové ocenění

3.2.2 Výnosové metody

3.2.2.1 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů

3.2.2.2 Metody diskontovaných peněžních toků

3.2.3 Porovnávací způsob ocenění

3.2.4 Tržní metody

3.3 Závěr - zvolený způsob ocenění

IV. Stanovení hodnoty cenného papíru

4.1 Výnosová metoda

4.1.1 Finanční plán

4.1.1.1 Prognóza tržeb

4.1.1.2 Prognóza provozních nákladů

4.1.1.3 Prognóza změn pracovního kapitálu

4.1.1.4 Prognóza investiční a odpisové politiky

4.1.1.5 Prognóza stavu úročených dluhů

4.1.1.6 Prognóza hospodářského výsledku a rozvahy

4.1.2. Výpočet hodnoty akcie

4.1.2.1 Stanovení diskontní míry

4.1.2.2 Volný peněžní tok

V. Závěrečný výrok

5.1 Prohlášení zpracovatele

5.2 Závěrečný výrok

TABULKOVÁ ČÁST:

Ocenění akcie ZNZ Přeštice, a.s. Strana 2 (celkem19) Vytvořil: Jiří Vaněk

More magazines by this user
Similar magazines