zde - WEST BROKERS as

wb.cz

zde - WEST BROKERS as

PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY

ÈI. I Obecné údaje

název:

rèo:

sídlo:

právní forma:

ZNZ PØEŠTICE, a.s.

49790757

Husova 438 ,33422 Pøeštice

akciová spoleènost

pøedmìt èinnosti:

. po$kyfování služeb pro zemìdìlství a zahradnictví

. v)íroba krmiva kni1ných smìsí

. $kladován{ zboží a manipulace s nákladem

. hubeni škodliv)ích iivoéichù, rostlin a mikroorganis.mù a potlaèování dallích škodlivých

èinitelÚ jedy vèetnì ochranné desinfekce, desil1sekce a deratizace

. opravy mt?torových vozidel

. zámeènictví

. ubytovací služby .

. realitní èinnost

. nákup. prodej s skladováni paliva maziv, vèetnì jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,

prodeje a skladování paliva maziv ve spotøebitelskim balení do 50 kg na J k5 balení

. provozování èerpací stanice s palivy a mazivy

. provozováni dráhy na železnièních vleèkách Pøeštice a Stod

. silnièní motorová doprava nákladní

. montáž, opravy. údržba a revize vyhrazených elektrických zaøízeni

. zemìdìlstvi

. prodej drogistického zboži

. specializovaný maloobchod

. velkoobchod

. maloobchod provozoval1)! mimo øádné provozovny

. maloobchod tabákovými výrobky

. maloobchod motorovými vozidly ajejich pøíslušenstvím

. maloobchod použitým zbožím

datum vzniku spoleènosti: 1. ledna 1994

Akciová spoleènost byla založena Pozemkovým fondem Èeské republiky se sídlem v Praze 1,

Tìšnov 17, jako jediným akcionáøem, na základì schváleného projektu 22871 ZZN v Pøešticich,

státní podnik.

(I

More magazines by this user
Similar magazines