zde - WEST BROKERS as

wb.cz

zde - WEST BROKERS as

~

b) pøehled pro pøírùstky investièního majetku Iv tis,Kè!

c) pøehled pro úbytky investièního majetku vyøazením a prodejem a vkladem Iv tis.Kè!

d)rozpis majetku)který je zatížen zástavním právem

Ve prospìch ÈSOB, a.s. je na základì zástavní sm!.ouvy zastaven majetek ve výši 50.000.000,-

... . . . . . . .. u.

Kè s právním Úèinkem 13.11.2002. Jedná se o nemovitosti ocenìné odborným pracovníkem

zástavního vìøitele. Specifikace nemovitostí je uvedena ve smlouvì o zøízení zástavního práva

k nemovitostem 1120/02/5058. Jedná se o budovy A,B,C, ocelový sklad, laboratoøe vèetnì

pozemkù 447!l;a1235 v KÚ Pøeštice, administrativní budova, posklizòová linka, objekt

autodílen, obilní silo Pøeštice, hangárový sklad, autodílna, celý objekt sladovny vèetnì pozemkù

uvedených na LV 551 v KÚ Pøešticc.

e) pøehled o majetku, jehož tržní ocenìní je výraznì vyšší než jeho ocenìní v úèetnictví.

Tržní ocenìní majetku bylo provádìno ÈS, a.s., za úèelem posouzení hodnoty majetku

Ze závìru ocenìni lze pøedpokládat výraznì vyšší tržní ocenìní u veškerého majetku v prùmìru o

50 % jeho Úèetní hodnoty. U jednotlivého majetku výraznì lze pøedpokládat vyšší trt.nÍ ocenìní

u:

síla Pøeštice, poskiizòové linky Pøeštice, administrativní budovy Pøešticc, dílen a zpevnìných

ploch Pøeštice a veškerých pozemk•l na LV v KÚ Pøešticc, a dále všech budov poøízených

veøejným výbìrovým øízením v Tymákovì, Letkovì a veøejnou dražbou ve Vsi Touškovì a

Hoøíkovicích.

f) poèet a nominální hodnota investièních majetkových cenných papíru

emitent nom.hod. v Kè ks celková hod. v Kè

- --------___n_-

_n--- --- -- -- -- ---_u u- U ----------- ------ --------

Agro Pøeštice, 3,S. 10.000,- 57 570.000,-

==================================~=================================

More magazines by this user
Similar magazines