zde - WEST BROKERS as

wb.cz

zde - WEST BROKERS as

~

Zv)lšené odbyty do konce roku naplnily pøedpoklad hospodáøského výsledku za rok 2005,

Nepodaøilo se však již doplnit zásoby obilovin pro obchodní èinnost v 1. pololetí 2006.

Tuzemský trh zemìdìlských komodit vèetnì øepky je nestabilní a nelze dosud uzavírat termínové

obchody ani s odbìrateli ani s dodavateli.

J

Výdaje na v),zkum

V roce, 2005 spoleènost nemìla žádné výdaje na výzkum a nebudou ani v roce 2006

More magazines by this user
Similar magazines