Raport tremujor mbi instrumentet cash dhe jocash - Banka Qendrore ...

bqk.kos.org

Raport tremujor mbi instrumentet cash dhe jocash - Banka Qendrore ...

Numri

Departamenti i Sistemeve të Pagesave

Datë: 15 Maj 2013

Raport tremujor mbi instrumentet cash dhe jocash

Statistika mbi numrin e kartelave bankare¹

Tab 1. Numri i kartelave aktive bankare sipas periudhave tremujore

2011

Nr. Kartelat sipas funksionit TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1

I. Kartela me funksion cash-i 577,479 594,751 570,491 612,388 644,922 665,350 670,040 683,651 670,871

II. Kartela me funksion pagese 562,466 584,139 583,755 623,488 657,419 677,644 682,146 695,651 679,017

prej të cilave:

1 - Kartela me funksion debiti 516,946 530,275 522,868 548,253 574,001 589,871 590,758 599,651 581,674

2 - Kartela me funksion krediti 45,520 53,864 60,887 74,873 83,418 87,793 91,388 95,942 97,343

III. Kartela me funksion para elektronike 9,233 10,612 11,276 12,391 12,592 12,736 12,918 13,081 13,318

prej të cilave:

1 - Kartelat me funksion para elektronike të cilat

janë mbushur së paku një herë 9,233 10,612 11,276 12,391 12,592 12,736 12,918 13,081 13,318

IV. Numri total i kartelave 577,479 594,751 595,688 637,519 670,011 690,400 695,064 708,674 692,335

prej të cilave:

1 - Kartela me funksion të kombinuar debiti, cashi

apo para elektronike 571,699 594,751 595,031 437,385 518,136 668,778 682,146 695,593 692,335

2012

2013

Numri i Kartelave Bankare

800,000

600,000

400,000

200,000

0

TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1

2011 2012 2013

Kartela me funksion pagese 1 - Kartela me funksion debiti

Kartelat e Debitit

24%

0%

76%

Kartela lokale Visa MasterCard

Kartelat e Kreditit

14%

86%

Visa MasterCard

Tab 2. Numri i kartelave aktive bankare sipas operatorëve

Nr. Kartelat sipas operatorëve (TM1 2013) Debiti Krediti E-money

1 Kartela lokale 943 0 0

2 Visa 439,540 83,919 13,318

3 MasterCard 142,134 13,424 0

4 Të Tjera 0 0 0

TOTAL 582,617 97,343 13,318

¹ Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

(Prej TM3 2009, Raportimet e bankave komerciale sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”)

(Para TM3 2009, Raportimet e bankave komerciale sipas “Udhëzimit për matjen e treguesve të instrumenteve të pagesave dhe pajisjeve në përdorim”)

Gjylfidane Kastrati-Kadrijaj, Drejtore, Departamenti i Sistemeve të Pagesave pranë Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës; e-mail: paymentsystems@bqk-kos.org; tel:++381 38 222 055

ext.209; web:www.bqk-kos.org

More magazines by this user
Similar magazines