Raport tremujor mbi instrumentet cash dhe jocash - Banka Qendrore ...

bqk.kos.org

Raport tremujor mbi instrumentet cash dhe jocash - Banka Qendrore ...

Numri

Vlera (EUR)

Departamenti i Sistemeve të Pagesave

Datë: 15 Maj 2013

Raport tremujor mbi instrumentet cash dhe jocash

Statistika mbi numrin e llogarive dhe transaksioneve E-BANKING¹

Tab 1. Numri i llogarive E-Banking paraqitur në numër.

2011

2012

2013

Nr.

Përshkrimi

TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1

1 Numri i llogarive E-Banking 58,685 58,675 63,469 68,990 74,647 100,519 86,811 97,089 108,768

Tab 2. Numri i llogarive E-Banking sipas tipit në TM1 2013

Nr. Përshkrimi Numri %

1 Llogari individuale 86,774 79.78%

a - individuale (rezident) 83,903

b - individuale (jo-rezident) 2,871

2 Llogari afariste 21,994 20.22%

a - afariste (rezident) 21,756

b - afariste (jo-rezident) 238

3 Totali 108,768 100.00%

Numri i llogarive E-banking sipas tipit

20%

80%

Llogari individuale Llogari afariste

Tab 3. Vëllimi i transaksioneve E-Banking paraqitur në numër dhe vlerë gjatë viteve*.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nr.

Përshkrimi

Total Total Total Totali Totali TM1

1 Numri i transaksioneve 136,536 228,886 318,375 424,273 625,762 200,446

2 Vlera e transaksioneve 398,465,655.71 607,305,816.66 782,383,356.93 1,218,089,663.00 1,499,093,438.23 471,708,437.56

Tab 4. Transaksionet E-Banking paraqitur në numër dhe vlerë sipas tremujorëve.

Nr.

Përshkrimi

2011 2012

2013

TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1

1 Numri i transaksioneve 86,102 100,624 109,807 127,740 110,974 132,210 171,509 211,069 200,446

2 Vlera e transaksioneve 220,741,836.94 269,922,920.89 362,564,417.45 364,860,487.73 209,803,358.24 299,223,148.15 506,040,617.73 484,026,314.11 471,708,437.56

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

Vëllimi i transaksioneve E-Banking paraqitur në numër dhe vlerë gjatë

viteve

Total Total Total Totali Totali TM1

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vlera e transaksioneve

Numri i transaksioneve

1,600,000,000.00

1,400,000,000.00

1,200,000,000.00

1,000,000,000.00

800,000,000.00

600,000,000.00

400,000,000.00

200,000,000.00

0.00

¹ Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

(Prej TM3 2009, Raportimet e bankave komerciale sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”)

(Para TM3 2009, Raportimet e bankave komerciale sipas “Udhëzimit për matjen e treguesve të instrumenteve të pagesave dhe pajisjeve në përdorim”)

Gjylfidane Kastrati-Kadrijaj, Drejtore, Departamenti i Sistemeve të Pagesave pranë Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës; e-mail: paymentsystems@bqk-kos.org; tel:++381 38 222 055 ext.209; web:www.bqk-kos.org

More magazines by this user
Similar magazines