Aprill 2007 - Rõngu Vald

rongu.ee

Aprill 2007 - Rõngu Vald

Meie, Silva Hämäläinen ja Helen muutus mu kodu justkui õmblus- pabistas samuti oma etteaste pärast.

Patsula, võtsime osa kataloogi- ateljeeks. Hakkasime välja ajama Vahepeal näitas oma uut suvekaubamaja

Quelle juubeliürituste sarja lõi kei d, m ida me e mag a He len i kollektsiooni Quelle ja publiku rõõmuks

ra am es vä lj a ku ul ut at ud no or te kavandite järgi korralikult muutsime. oli esinema kutsutud Maarja- Liis Ilus ja

moeloojate konkursist. Tegemist oli Kuu aega toimus tihe õmblustöö, mille Rein Rannap, kelle esinemine oli

üleriigilise võistlusega, mis saab oma käigus valmis neli komplekti, mis kenasti ka lava taha kosta. Enne

lõpp-punkti 14. aprillil Tallinnas. tagasid meile koha piirkondlikus tulemuste teatavaks tegemist pakuti

Vahepeal toimusid piirkondlikud finaalis. Ma ise õmblesin ka, aga ma maitsvaid suupisteid ja korraldati

finaalid. Tartu finaal toimus 4. aprillil pole nii hea ja kärme õmblusmasinist erinevaid võistlusi. Lõpuks saabus suur

Tartu Sadamateatris, kus võistlesid kui mu ema. Temale oleme palju võlgu. hetk - kes meist läheb Tallinna? Kõige

kolm Tartumaa kooli - Rõngu Keskkool, Kollektsioonidest tuli teha pildid ning paremaks tunnistati Hugo Treffneri

Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium ja need Quelle esindusse saata, hiljemalt gümnaasium. Kõik said kingitused ja

Tartu Kommertsgümnaasium. Üldse 2. veebruariks. Vastuseks saadeti, et tänukirjad. Võitja kool sai ka uue

saatis oma kollektsioonid Quellesse 11 tulemused tehakse teatavaks kevadel. õmblusmasina.

kooli. Haridusametid olid pärit Võru-, Nii me siis ootasime…

Põlva- ja Tartumaalt.

Ühel kevadisel päeval bussi oodates

Üritusest sain teada oma emalt, kes helistas Helen ja teatas, et oleme edasi

soovitas meil osaleda. Helen on meil pääsenud ja peame olema 4. aprillil

koolis juba ammu teada oma hiilgavate Tartus Sadamateatris. Mul vajus suu

ideede poolest moe vallas. Kui Helenile lahti. Me pidime ise modellid olema,

konkursist rääkisin, oli ta kohe nõus. valima välja muusika ja kõndima

Otsustasime, et ei räägi sellest catwalkil. Mõte, et pean mitu korda

kellelegi. Tahtsime enne ise tulemust

teada saada. Helen mõtles välja kenad

kavandid, kuigi ma üritasin ka midagi

„aretada“, ei tulnud sellest midagi välja.

Jõuluvaheajal käisime Tartus, ostsime

juurde puuduvad materjalid, mida

kodudest ei leidnud. Järgmisel päeval

RÕNGULANE

NR. 4 (99) aprill 2007

VALLA INFOLEHT

TRÜKIARV 1250

NOORTE MOELOOJATE KONKURSS

olema ainukesena tähelepanu

keskpunktis, võttis seest õõnsaks.

Esinemispäevani oli aega kaks nädalat

ja kohe oli algamas vaheaeg. Me ei

osanud liikuda ega midagi, rääkimata

kiirest riiete vahetamisest. Vaheajalt

tulles võtsin kohe ühendust Ave

Holtsmeieriga, kes oli nõus meid

aitama. Kohe järgmisel päeval

alustasime harjutamisega.

Saabus siis lõpuks see kaua oodatud

kolmapäev. Kui algul polnud pabinat,

siis Tartusse jõudes oli seda juba

küllalt. Lasin juuksuris soengu pähe

teha ja asusime Sadamateatri poole

teele. Esinemispaigas oli sagimist kui

palju. Kõik asjad olid juba paigas, aga

vajasid veel viimast lihvi. Lavakujundus

meeldis meile, kuigi catwalk oli natuke

lühike. Muidugi toimusid veel proovid,

kus meil ei läinud kõik nii nagu

plaanitud, aga õige etenduse ajal

laabus kõik sujuvalt. Meie üheks

suurimaks probleemiks oli see, et me

olime kahekesi. Sel ajal, kui üks oli

laval, pidi teine suutma riided vahetada

ja jõudma joosta tagasi publiku ette,

enne kui teine lõpetab. Üksi poleks me

suutnud riideid nii kiire ajaga vahetada,

kui meil poleks olnud oma assistenti,

minu õde Marii-Heleeni. Kogu Quelle ja

lava tiim olid hästi sõbralikud ja

abivalmis. Õhtut juhtis Tarvo Krall, kes

Kogemustepagas on meil nüüd kõvasti

suurenenud. Seda elamust ei saa

ühegi teise seni saadud kogemusega

võrreldagi. Oleme jälle millegi poolest

targemad. Samuti tahame tänada oma

vanemaid rahalise ja moraalse toetuse

eest, minu õde Marii-Heleeni, meie

liikumisjuhendajat Ave Holtsmeierit ja

õppealajuhatajat Arvet Silku, kes meid

hea meelega registreeris.

Silva Hämäläinen ja Helen Patsula


2

RÕNGULANE

VALLAVALITSUSES

üksusel.

kasutamata jäänud vahendite arvelt katta

3. Väljastada Kristjan Saksile projek- Rõngu Keskkooli 10.-12. klasside õpilaste

22. märtsi istungil otsustati:

teerimistingimused üksikelamu projek- koolilõuna maksumuse. 2007. aasta

1. Kooskõlastada ASi Eltel Networks poolt te er im is ek s R õn gu al ev ik us Le pi ku vallaeelarves on ette nähtud rahalised

koostatud „Tartumaa, Valguta-Rannu optika katastriüksusel.

vahendid 10.-12. klasside õpilaste

PF215” tööprojekt ning väljastada ASile 4. Väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk koolilõuna kulude täielikuks katmiseks.

Eltel Networks ehitusluba sidetrassi Hanni kinnistu elektrivõrguga liitumis- 4) Väljaspool valda õppivate õpilaste, kelle

püstitamiseks Rõngu vallas Lapetukme ja ühendusele Rõngu vallas Kõduküla külas. elukoht rahvastikuregistri andmetel on

Valguta külas.

5. Algatada detailplaneering Rõngu vallas Rõngu vald, kooli lõuna kulud finan t-

2. Kooskõlastada Raini Roometsa poolt Rõngu alevikus Ledin OÜle kuuluvatele seeritakse alljärgnevalt:

koostatud ja ASs Haspo poolt kontrollitud Valga mnt 2 maaüksustele ning Kimar (1) põhikooli baasil ameti- või kutsekoolides

elamu projekt ning väljastada Raini Transport OÜle kuuluvale Valga mnt 4a õppivatele õpilastele 9 krooni õpilase kohta;

Roometsale ehitusluba üksikelamu maaüksusele ning kinnitada Valga mnt 2 ja (2) gümnaasiumiklasside õpilastele 9 kroopüstitamiseks

Rõngu vallas Kirepi külas Valga mnt 4a maaüksuste detail- ni õpilase kohta;

katastriüksusel Roometsa.

planeeringu lähteseisukoht. (3) erikoolide (Kroonuaia kool, Maarja kool)

3. Lõpetada ühe isiku hooldus.

6. Eraldada Mittetulundusühingule Klubi õp il as te le ri ig ie el ar ve s ko ol il õu na

4. Sõlmida ASga Emajõe Veevärk sihtfi- Muksu tegevustoetust 3 000 krooni.

arvestusliku maksumuse ja koolilõuna

nantseerimise leping summas 69 805 7. Tasuda OÜ Radiant arve summas 50 300 tegeliku maksumuse vahe, kuid mitte üle 9

krooni aktsiaseltsi majandamiskulude krooni sõiduõppe korraldamise eest Rõngu krooni õpilase kohta.

katteks.

Keskkooli õpilastele.

5. Sõlmida Tartu Maavalitsusega ujumise 8. Tellida truupide ehitus Melior-M OÜlt Toitlustamise finantseerimine valla

algõpetuse toetuse leping summas 5 312 vastavalt hinnapakkumisele ja tasuda arve lasteaedades

krooni, mis on eraldatud kohustusliku summas 24 013 krooni.

1) Lasteaedade toidupäeva arvestuslikuks

ujumise algõpetuse läbiviimiseks 9. Kehtestada Rõngu Lasteaia „Pihlakobar“ maksumuseks ühe lapse kohta on 14

algklasside õpilastele.

õppekavavälises huviringis osalemise krooni.

6. Sõlmida Tartu Vallavalitsusega part- teenustasu.

2) Lapsevanem tasub toidupäeva maksunerlusleping

Tartumaa tänavavalgustuse 10. Sõlmida koostööleping EV Haridus- ja musest 10 krooni, vald hüvitab 4 krooni.

rekonstrueerimiseks. Lepinguga on ette Teadusministeeriumiga toetuse saamiseks

nähtud Rõngu vallale riigieelarvest 1 010 summas 93 500 krooni pikapäevakooli

079 krooni ning Rõngu valla omaosalus on teenuse osutamiseks.

PANE TÄHELE!

202 016 krooni.

11. Sõlmida leping Eesti Kultuurkapitaliga

7. Võtta vastu erateede ehitus- ja remont- Rõngu 12. ausambajooksu sihtfinantseerimiseks

summas 6 000 krooni.

01. mai - 31. august,

tööde toetamise kord

12. Sõlmida leping ASga GoBus õpilasveo

töötab Rõngu Vallavalitsus

doteerimiseks vastavalt maksegraafikule.

kella 8.00-st - 16.00-ni, ilma lõunata.

26. märtsi istungil otsustati:

13. Sõlmida leping Rahvakultuuri

Vallaametnike kollektiivpuhkus on

1. Algatada detailplaneering Rõngu Mahl

Arendus- ja Koolituskeskusega toetuse

09. juulist - 10. augustini 2006.

ASle kuuluvatele Mahlatsehhi maasaamiseks

summas 2 000 krooni projekti

üksusele, Tehase tn 4A maaüksusele ja

Tehase 4B maaüksusele ning kinnitada Suur sõprusring IV elluviimiseks.

Mahlatsehhi, Tehase tn 4A ja Tehase 4B

maaüksuste detailplaneeringu lähte-

Marina Lehismets SUUREMÕÕTMELISTE

seisukoht.

Vallasekretär JÄÄTMETE KOGUMINE

2. Väljastada kirjalik nõusolek MTÜle Käo

lastemänguväljaku püstitamiseks Rõngu

RÕNGU VALLA

Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tasuta

vallas Käo külas MTÜ Käo katastriüksusel. 2007. AA STA EELARVE ära anda 26. aprillist kuni 3. maini 2007

3. Anda nõusolek Endla Juustile Koruste

alljärgnevates kohtades:

külas asuva 23 985 m² suuruse Ala-Tullino Valla eelarvest makstavate sotsiaalmaaüksuse

ostueesõigusega erasta- toetuste määrad

Käärdis RUKKI tänav 7 maja kõrval

Rõngus AIA tänaval keskkatlamaja ees

miseks maatulundusmaa sihtotstarbel. Kehtestada toetuste määrad vastavalt Valguta seltsimaja juures

4. Pikendada Kingsepa A-52 talu õigustatud Rõngu valla eelarvest makstavate

subjektide Jüri Aani ja Arved Aani maa sotsiaaltoetuste määramise korrale 30 m3 konteinerisse saab elanikkond

tagastamise toimingute lõpuleviimise järgmiselt:

tasuta ära anda mööbliesemeid, valamud,

tähtaega kuni 02.07.2007.

1) Sünnitoetuse suurus on 5 000 krooni; elektroonikaseadmed, pliidid jne.

5. Kinnitada sotsiaaltoetused seitsmele 2) Matusetoetuse suurus on 1 500 krooni; Konteinerisse ei või panna ohtlikke

isikule kogusummas 3 620 krooni.

3) Eakate isikute juubelitoetus 500 krooni; jäätmeid ning olmejäätmeid (sh. vanad

6. Määrata 2 isikule hooldaja. 4) Töövihikute toetus on 100% töövihikute riided, jalanõud jne.)

7. Kinnitada Rõngu valla haridusasutustes maksumusest;

lapse- ja õpilaskoha tegevuskulu arves- 5) Koolilõputoetuse suurus on 600 krooni OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE

tuslik maksumus 2007. aastaks.

põhikooli lõpetaja kohta ja 800 krooni

8. Eraldada eratee remondiks toetused gümnaasiumi lõpetaja kohta;

Risto Räisale, Heinar Nukkale, Mairold

Tuletame meelde, et igapäevaselt saab

6) Ranitsatoetuse suurus on 500 krooni;

Paabile, Silvi Jõgiaasale ja Elle Roolehele.

elanikkond TASUTA ära anda ohtlikke

7) Jõulupaki toetuse piirmäär 50 krooni.

9. Toetada Kaitseliidu Tartu Maleva Elva

jäätmeid jäätmejaamadesse, mis asuvad

Üksikkompaniid 1 100 krooniga.

Rõngus vana bensiinijaama kõrval ning

Koolilõuna finantseerimine

10. Toetada Rõngu valla pensionäride

Teedlas töökoja hoovil.

1) Rõngu valla koolide koolilõuna arvesaktiivi

Tartu Maakonna Pensionäride tuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta

Ühenduse 2007. a tegevustest osavõtuks.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub

on 9 krooni.

2) Riigieelarvest eraldatava koolilõuna toe-

30. märtsi istungil otsustati:

laupäeval 12. mail Käärdis

tust kasutatakse Rõngu valla munitsi-

1. Väljastada kirjalik nõusolek MTÜle Käo

Rukki 7 maja juures kell 13.30-14.00;

paalkoolides põhiharidust omandavate

lastemänguväljaku püstitamiseks Rõngu

Teedla 14.15-14.45;

õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks.

vallas Käo külas MTÜ Käo katastriüksusel.

Valgutas seltsimaja parklas

3) Kui on kaetud käesoleva paragrahvi

2. Väljastada kirjalik nõusolek Heino

kell 15.00-15.30;

lõikes 2 nimetatud kulud ning koolilõuna

Kiudmaale sauna laiendamiseks Rõngu

Rõngus vana bensiinijaama juures

kulude katmiseks ette nähtud riigieelarve

vallas Käärdi alevikus Kengu katastri-

Viljandi mnt kell 15.45-16.45;

eraldised on veel kasutamata, võib


RÕNGULANE

Vastu võetakse alljärgnevaid ohtlike Et noorte jalgpalliharrastusele huvi juurde

jäätmeid: tekitada, pidas FC Elva Jalgpalliklubi 5.

SILMALE JA SÜDAMELE

akud aprilli õhtul Rõngu staadionil näidismatði 29. märtsil toimus pensionäride aktiivi

patareid klubi kahe võistkonna FC Elva ja FC Otepää õppus TÜ Botaanikaaias teemal „Loodus on

vanad ravimid vahel. Mäng lõppes Elva kasuks tasavägise aias ja botaanikaaias“.

olmekeemiajäätmed tulemusega 5:4. Elva võistkonna ridades Üldinfot botaanikaaiast andis ja slaide

taimemürgid mängis rõngulane Kristen Kõks, lüües näitas Diana Pärn. Saime palju teada

värvijäätmed meeskonna kasuks 2 väravat. Otepää erinevatest palmidest, orhideedest jne.

vanaõlid meeskonna ridades mängis tugevasti Lauri Väga mitmeid toataimi võib suveks aeda

õlifiltrid Eensalu. Pealtvaatajatele anti auhindade viia ja seal neid kokku sobitada aias

ohtlikke aineid sisaldavad pakendid peale võimalus Elva väravavahtidele kasvatatavate taimedega, moodustades nii

elavhõbedalambid penalteid lüüa. Eriti hakkajad olid tüdrukud. erineva värvi ja lehtede kujuga ning õitega

elavhõbe Väravad muudkui tulid ja väravavahid olid kauneid gruppe.

külmikud, elektroonikaseadmed just tüdrukute löökidega täitsa hädas. Kasvuhoones nägime imelisi erivärviliste

kodumasinad Näidismatð täitis igati oma eesmärgi juba lehtedega taimi, milliseid on nüüd juba

vanarehvid järgmisel treeningul oli oluliselt rohkem müüa ka lillekauplustes.

osalejaid ja huvilisi. Valla koostöö FC Elva Aias käis ettevalmistus suviseks lilleiluks.

Ootame aktiivset osalemist Jalgpalliklubiga sujub ladusalt. Treeningud Tagaaias on valmimas amfiteatri-kujuline

toimuvad regulaarselt, treenerid on ala, mis oli kaetud freesturbaga. Kivitaimla

Toomas Klein huvitatud võimalikult paljude noorte jaoks olid juba kivid kohale asetatud.

Keskkonnateenistuse juhataja kaasamisest ja otsivad selle spordiala Paljudes kohtades oli aga multðiks

Info: 505 6193 populariseerimiseks erinevaid atraktiivseid kasutatud puukoorepuru.

SPORT MEID KARASTAB

võimalusi. Nende sooviks on, et noortel Ideid oma koduaia jaoks leiaks siit igaüks.

endil oleks rohkem püsivust ja Juunis tasub kõigil kindlasti külastada Tartu

Ülikooli Botaanikaaeda. Usun, et siis paneb

24. märtsil lõppes Tartumaa 2007 Siis oleks suuremal arvul mängijatel ka sealne ilu hinge kinni ja südame hõiskama.

talimängude turniir meeste korvpallis, kus rohkem võimalusi jalgpallis ennast näidata.

enesedistsipliini valitud tegevuse vastu.

rõngulased saavutasid A - liigas 3. koha. Treenerid Marek Naaris ja Veiko Haan Lp. Pensionärid

Selle väga hea tulemusega said hakkama kutsuvad kõiki osa saama juba järgmisest Tartu maakonna V näitus-konkurss toimub

Martin Kalmus, Raimo Kelt, Jaanus Aug, turniirist Rõngu Cup III, mis toimub samuti 27. mai kuni 22. juuni Tartumaa Muuseumis,

Annes Vihm, Martin Vihm, Kristjan Meister, Rõngu staadionil, 30. aprillil algusega kell Elvas Pikk tn.2

Riivo Retsnik. Rõngust ettepoole võistles 13.00. Siis saab näha seitsme meeskonna Käsitööde vastuvõtt alates 14. maist kuni

vaid Tartu Terminaali ja Laeva valla (Elva, Nõo, Palupera, Puka, Pühajärve, 21. maini k.a. kell 10.00 - 16.00. Võitjatele

võistkond. Õnnitleme hea tulemuse eest!4. Otepää ja Rõngu) turniiri ja eriliselt kaasa on I koht 2000 krooni, II koht 1500 krooni,

aprilli õhtutundidel käisid Rõngu maletajad elada Rõngu jalgpallimeeskonnale. III koht 1000 krooni ja 2 ergutuspreemiat a'

vastukülaskäigul Nõuni Rahvamajas. Maha 500 krooni. Tööde tagastamine toimub 25.,

peeti järjekordne matðkohtumine kuuel Sirje Kruusel 26., ja 27. juunil k.a. Infot võib saada lisaks

laual. Lõppes see rõngulaste eduga 7:5.

Rõngu Maanaiste Seltsist teisipäeviti.

Mängimas käisid Teet Raudsepp, Hillar

Hänilane, Jaan Raudsepp, Maili Kukk, Aulis NOORED MUUSIKAKONKURSIL

Erika Prants

Kaeramaa ja Olev Raudsepp. Sellele

Rõngu Maanaiste Selts

järgnenud välkturniiri võitis kõva Foto: Arno Anton

mängumees Priit Pihelgas. Tema on

paljudele tuttav ka puhkpilliorkestri

SUUR SÕPRUSRING

mängumehena. Teiseks tuli Priit Loide,

Olime rõõmsad, et nii palju

kolmandaks Teet Raudsepp. Selle turniiriga

sõpru sai kokku Rõngu

täitus 5 aastat Palupera ja Rõngu valla

rahvamajas 10. veebruaril

omavahelistest regulaarsetest

toimunud tantsukollektiivide

malekohtumistest. Nüüd on sellest välja

neljandal peol „Suur

kujunenud oodatud traditsioon, mille sihte

seatakse juba järgmisteks aastateks.

Foto Rõngu-Vara kohtumisest, pildil

Taavi Kork, Jürgen Ermel, Martin

Vihm ja Mihkel Joosing puhkepausil.

Orkestri koosseisus võtsid osa ka kaks Rõngu Rahvamaja Muusikastuudio

puhkpillimängijat: Kristel Laurits (klarnet) ja Ivar

Kallejärv (tuuba) - fotol teises reas vasakult esimene ja kolmas.

3

sõprusring“. Neid oli tulnud

Elvast ja Ilmatsalust

Tartumaalt, Pukast ja Sangastest

Valgamaalt, Mustlast

Viljandimaalt, Põlgastest

Põlvamaalt ja Oisust

Järvamaalt. Olgu kõigile, keda

siin ei mainitud, öeldud, et

pidu toimub kindlasti ka tuleval

aastal. Oodake kutset!

Kuna valimised Riigikogusse

olid veel toimumata, siis võis

15. aprillil toimus Tallinnas Estonia teatris

rahvariides memmede hulgas näha

Eesti noorteorkestrite vabariiklik konkurss,

riigikogulasi. Said nemadki näha, kui

mida peeti kolmes kategoorias. aktiivsed on pensionärid maal.

Muusikakoolide ja gümnaasiumide Nüüd on valimised seljataga ja kõigil aega

kategoorias konkureeris 16 orkestrit, nende

heita pilk nii möödunud aasta, kui ka sellel

seas Pühajärve noorteorkester oma 20-

liikmelise koosseisuga. Selle orkestri

ridades osalesid ka Rõngu muusikastuudio

õpilased Ivar Kallejärv ja Kristel Laurits. 15-

minutiline esinemisprogramm tõi orkestrile

6. koha. Võisteldi erialakoolidega ja suurte

süvaõppetraditsioonidega õppeasutustega

võrdsel tasandil. Dirigent ja õpetaja Arno

Anton on tulemusega väga rahul.

Sirje Kruusel

aastal eesseisvatele tegemistele. Rõngu

memmede rühm „Vikerkaar“ alustas oma

tegemisi sügisel „Memmed-taadid tuppa“

peoga. Käidi Põlvamaal Põlgastes ja

Tartumaal Ilmatsalus sõpradega kohtumas,

võeti osa Rõngu Puhkpilli juubelikontserdist

ja tantsiti Eesti Vabariigi aastapäevapeol.

Viimane esinemine oli 18. märtsil Konguta

rahvamajas talvisel memmede tantsumaratonil.

Tantsuoskusi näitas 17 rühma.


4 RÕNGULANE

Oli mida vaadata ja õppida!

ilusaid laule ja kõik ühiselt lõime kaasa

Oleme oodatud külalised Oisu kevadpeole laulumängudes. Eriti meeldis lastele

14. aprillil. liikumine muusika saatel - mäng, see on ju

Tore on tantsida sõprade ringis jalad villi ja ikka kõige olulisem pisikese inimese jaoks!

hea on teenida sõprade toetust. Meie Valg uta koolilapsed esitasid t oreda

tantsulusti jagasid Kaare Kiho, Aleks Raja, kevadise näitemängu. Ja meile, Liblikatele,

Rõngu valla kultuuri ja haridusteenistuse kinkisid Valguta lapsed liblikaid! Tegelikult

juhataja Sirje Kruusel ja vallavanem Aivar oli see juhus.

Kuuskvere kohalolekuga.

Tänan kõiki vikerkaarlasi ja rõõmsaid

bussijuhte, kes meid turvaliselt siia-sinna

sõidutasid.

Helve Roots

viinereid grillida. Muusika saatel vahetati

KÄISIME VALGUTA LASTEAIAS

LIHAVÕTTEJÄNKUDEGA

TRALLITAMAS

Vaatamata tuulele ja jahedusele õues, käis

lasteaia nooremas aiarühmas (nimega

Liblikad!) päev enne Suurt Reedet usin

tegutsemine. Nimelt ootasime kõik väga

erutatult küllasõitu meie armsatele

sõpradele Valguta lasteaias. Kaasa tulid ka

vanemad lapsed Pääsupoegade rühmast.

Nii sai meil lapsi suur buss ilusti täis.

Väiksemate laste jaoks on juba bussisõit

iseenesest põnev - kuidas need puud ikkagi

akna taga liiguvad!

Valgutasse jõudnud, märkasime kohe kahte

jänkut ja hulka lapsi, kes meid trepil juba

muljeid pimedani. Kõhud täis ja tööga rahul,

suundusid talgulised väsinuna kodudesse.

Aitäh kõigile tublidele abilistele ja meeldivat

kevade jätku kaunis Valguta kodukülas!

Meile pakuti ka maitsvaid kevadisi

Kady Põldmaa ja Merit Kaeramaa

suupisteid ning ehtsast kasemahlast

morssi. Lastele meeldis ka lihtsalt teiste RÕNGU KESKKOOLI

laste ja teistsuguste mänguasjadega

TUNNUSTASID

mängida. Meie, õpetajad, saime sel ajal

mõnusatsi juttu puhuda ja muljeid

vahetada. Täname Valguta kooli ja lasteaia

TIIGRIHÜPPE SIHTASUTUS

peret väga ilusa vastuvõtu eest!

Tiigrihüppe SA ja Microsofti poolt korraldati

juba kolmandat aastat metoodiliste

Riina Ostrak

õppematerjalide konkurss „Projektipaun“.

ootasid. Üritus algas maja taga väga kaunis

Rõngu Lasteaia Liblikate rühma õpetaja

Sel aastal laekus konkursile üle 40

pargis. Seal oli üks jänkupoiss, kes, nagu

õpiprojekti 86 õpetaja poolt. Suurimat

üks õige lihavõttejänes ikka, pakkus meile

aktiivsust näitasid taas üles Ida-Virumaa

ðokolaadikomme. Teine jänku jagas aga VALGUTA KÜLA TALGUD pedagoogid, kes koostasid 18 õpiprojekti.

põnevaid ülesandeid, mida meil oli

Järgmisel kohal olid esitatud projektide järgi

võimalus koos Valguta lastega lahendada. Reedel, 30. märtsi pärastlõunal võis Harjumaa, Tartumaa ja Pärnumaa.

Pidime üles otsima jänkude peidetud märgata Valguta külas usinaid talgulisi. Ligi Töid läbi vaadanud þürii hinnangul erinesid

munakorvid. Kuigi ilm oli külm, oli rõõm 30 inimest, nii suurt kui väikest, olid kokku selle aasta projektid eelnevatest selle

ometigi väga suur, kui leidsime puude ja tulnud, et koristada koduümbrust prahist poolest, et neis oli oskuslikult kasutatud

põõsaste alla peidetud üllatusi.

puhtamaks ja muuta ilusamaks. Igale erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ning

Kui kõik korvid koos imeilusate abilisele jagati paar kindaid ja kilekotte. integratsioon eri ainete vahel oli projektides

pühademunadega olid üles leitud, läksime Suunduti küla igasse otsa ning prahti oli väga tugev. Võrreldes eelnevate

suurde saali. Valguta lasteaia lapsed võivad kokku lausa mitu auto järelkärutäit. Peale

konkurssidega oli paranenud ka õpipro-

oma saali üle tõeliselt uhked olla - nii avar ja koristustöid said talgulised kokku Siuksu

jektide sisuline kvaliteet.

üleni puidust! Lapsed said koguni batuudil

2007.a. auhinna saajate seas oli ka Rõngu

pargis, et grillida ümber lõkke.

Keskkool. Kokkuvõttes (09.03.2007) on

hüpata. Kui meie muusikaõpetaja Marika oli Tubli välikokk Lea Viksi küpsetas elaval

kirjas:

lausunud tervitussõnad, võis tants ja laul tulel mitu tundi pannkooke. Lisaks said kõik

Tiigrihüppe SA eriauhind "Jõululaat

täie hooga alata. Lapsed esitasid mitmeid lapsed paki krõpse ja peale selle ise

Rõngu Keskkoolis" Rõngu Keskkool.

GLOBE teatab

Kõigepealt on huvitav märkida, et kui veebruarikuu kokkuvõtet tehes

selgus, et käesoleva aasta veebruarikuu oli üldse globe vaatlusperioodi

kõige külmem kuu (-10° ), siis märtsikuu oli jällegi globe vaatlusperioodi

kõige soojem märts, st et keskmisest palju soojem. Keskmine

õhutemperatuur oli +5,1°. Eriliselt kevadine oli kuu lõpp, mil püsisid

päikselised ilmad ja õhutemperatuur tõusis meie andmetel 22. märtsil kuni

+19°. Sademete hulk 33 mm. Märtsikuu on meil tavaliselt aasta kõige

sademetevaesem

1997. - 2007. a märtsikuude keskmised õhutemperatuurid


6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


t°, mm

14

12

10

8

6

4

2

0

Lea Viksi ja Evelin Karro pannkoogi

taigent tegemas.

Märtsikuu keskmiste õhutemperatuuride käik ja

sademete hulk

mm

1 2 3 45

6

7

8

910111213141516171819202122232425262728293031

kuu ja nii vastas

käesoleva aasta

märtsikuu sademete

hulk paljuaastasele

keskmisele.

Kui kuu algul kattis maad veel 24 cm paksune lumekiht, siis esimese

dekaadi jooksul see sulas täielikult. Öine miinimumtemperatuur oli -2°.

Viimase 11 aasta märtsikuude keskmised õhutemperatuurid on väga palju

kõikunud, eriti just viimasel kolmel aastal. 2005. aasta ja käesoleva aasta keskmise

õhutemperatuuri vahe on peaaegu 11° (10, 8°).

Kokkuvõtte koostasid globelased


RÕNGULANE

Projektis osalesid nii õpilased, õpetajad kui riietunud giid. Kõigepealt juhatati meid minuti vältel oma puusi liigutada - oma

ka lapsevanemad. Iga klass koolis Urvahaldja juurde. Seal saime kõik kiikuda, tantsuoskust näidata. Samal ajal lugesid

kaunistati loosiga valitud riigi teemal. Tuli see pidi tooma leivaõnne. Munapüha õhtujuhid Madis ja Jaana ette info esiplaanil

valitud riigiga tutvuda, leida sellele nim eta tak se ka kii gep üha ks. Pär ast oleva tüdruku kohta. Kui kõik tüdrukud end

iseloomulikud tunnused ja motiivid. jooksime kolm korda ümber Urvahaldja näidatud said, tuli väike vahepaus ning

Lisaülesandena tuli koostada infovoldikud püstkoja, siis ei löö välk suvel majja. publiku igavuse peletamiseks esinesid

vastava riigi kohta, täita arvutitunnis tööleht, Lõpuks sidusime punased paelad õunapuu erinevad tantsugrupid oma kavadega.

tutvustada riiki eesti ja inglise keele tunnis. okste külge, et sügiseks kasvaksid suured Missid aga ruttasid lava taha riideid

Koos lastevanematega tehti käsitöö- õunad. Taluõues aida ees ootas meid vahetama ning meiki värskendama.

esemeid, mida laadal müüa. Tiigrihüppe SA perenaine, kes näitas meile erinevaid Teine voor oli pidulik fantaasiavoor, kus iga

otsustas projekti eri-auhinnaga tunnustada, puunõusid ja saime teada, et neid puhastati tüdruk pidi üksi laval olles vastama õhtujuhi

sest kaasatud oli kogu kool ning kadakavee või suitsuga. poolt esitatud küsimusele. Enamus

integreeritud kõik õppeained. Aidas oli aga erinevaid teravilju. küsimusi olid seotud missi kodukandiga.

Õuenurgas suure heinakuhja otsas istus

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM kanamamma ja haudus mune. Vana kukk

valvas kõrgel katuseharjal ja vaidles

9. märtsil 2007. a Haridus- ja Teadus- kanaga. Ta ei tahtnud alla tulla, et saaks

ministeeriumi poolt korraldatud vastuvõtul täidetud kanaema soov: korraks „pissile

anti Rõngu Keskkooli direktorile üle minister minna“ ja mõne teragi nokkida. Terad

Mailis Repsi poolt allkirjastatud tänukiri viisime ise heinakuhja otsa. Kukk valvas

alljärgneva tekstiga:

aga edasi, et rebane ei tuleks õue

Täname aktiivse osalemise eest pahandusi tegema. Kaevu taga kohtasime

ül em aa il ms es ha ri du s- ja te ad us - rebast. Püüdsime ta kinni ja palusime, et ta

programmis GLOBE ning silmapaistva juhataks meid karuoti juurde. Tasuks

tegevuse eest loodusteadusliku ja andsime talle ühe muna.

k e s k k o n n a h a r i d u s e a r e n d a m i s e l Karukoopa juures laulsime laulu „Juba

üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil! linnukesed...“ Karu polnudki kuri, vaid andis

meile karunaha, et saaksime selle alt kolm Näiteks Kadylt küsiti, mis peale selle, et me

Arvet Silk, õppealajuhataja korda läbi käia, siis ei maga suve maha. maailmale mahla anname, Rõngus veel

Suure kase all ootas meid juba Metsamoor. head on. Ja õhtujuht mainis isegi Kady

Pingil oli ämber kasemahlaga. Ta lubas meil suure fänniklubi ära, kes tublisti kaasa elas!

KEERISTORM

silmadele pisut mahla tilgutada, siis pidavat Kui kõik 44 tüdrukut laval käinud olid, tuli

silmad särama. Muidugi maitses jahe þüriil minna otsust langetama.

Abja-Paluojas leidis sel aastal juba 40. kasemahl kosutavalt.

Olukorda arvestades oli lava taga olukord

korda aset maastikumäng „Keeristorm“. Metsamoor rääkis palju erinevatest rahulik, loomulikult sibliti siia-sinna, kuid

Tänavu osales seal ka Rõngu Keskkool. taimedest. Lõpuks andis korvist kuremarju, kõik tüdrukud olid üksteise vastu sõbralikud

Välja valitud õpilased 7. ja 8. klassist mis pidi meie põsed punaseks tegema. nin g abi sta vad . Min gis ugu st kon kuesinesid

edukalt. Peamiseks proovikiviks oli Ka töötubades oli huvitav: värvisime mune rendiviha ega muud taolist lava taga ei

orienteerumine. Kümne kilomeetri peale ja joonistasime õhupallidele jänku näo. o l n u d . Va s t u p i d i ! K o o s h a r j u t a t i

olid jaotatud erinevad n.ö vahefiniðid. Pärast jõime kuuma piparmünditeed ja tantsukavasid ning jagati üksteisele

Võistlejad pandi proovile politseipunktides, sõime kohupiimakooki.

informatsiooni. Ja isegi parandati üksteise

autokäruga sõitmises, laskmises, Oli ilus kevadpäev!

kleite!

traumapunktis, taimede tundmises,

Þürii oli lõpuks otsuse langetanud ning

sangpommi kandmises, jookide tundmises, KAUNITARID PARLAMENDIS missid pidid taas lavale astuma. Selgus

läbi võrgu ronimises, tuletõrjuja riietuse

koolide esikaunitar - Eesti Koolimissiks

Laupäev, 31. märts oli paljudele Eesti

selga panemises, granaadi täpsusvisetes,

2007 krooniti Marianne Lillemägi Põlva

koolide kaunitele tüdrukutele eriline päev.

Eestimaa hoonete tundmises, silmaga Keskkoolist. I printsessi tiitel läks Kiviõli

Just siis saadi kokku Tallinna suurimas

kauguse määramises, erinevate I Keskkooli ning II printsessi tiitel Pirita

ööklubis - Parlamendis, et 44 missi seast

vähemlevinud asjade tundmises, vikto- Majandusgümnaasiumisse. Publiku

parim välja valida.

riinides ning nuputamisülesannetes. Rõngu lemmiku auhinna napsas endale aga

Ka Rõngu koolil oli kaunis neiu ennast

kooli meeskond oli absoluutselt parim kandidaat Tartu Descartes'i Lütseumist.

esindama saata. Eelkonkurss toimus 16.

sangpommi kandmises ning meeskonna Kokkuvõtlikult oli päev väsitav, kuid ürituse

veebruaril koolis ning 12 kandidaadi seast

kapten Eti näitas head tulemust ka toredus korvas selle tublisti! Usun, et ka

valiti välja üks - sel aastal saadeti pealinna

tuletõrjujaks riietumisel. Meie tiimil oli hea need tüdrukud, kes seekord esikolmikusse

meie kooli esindama 10. klassi õpilane

koostöö ka „ämblikuvõrgust“ läbipugemisel. ei pääsenud, said tohutu kogemuse

Kady Põldmaa.

Rõngu meeskond saavutas 5. - 8. klassi osaliseks. Tegelikult on ju kõik võitjad, sest

Mõni minut enne kella kümmet hommikul oli

arvestuses I koha.

osavõtt on palju tähtsam kui võit ise!

Parlamendi esine kauneid tüdrukuid täis.

See jõuproov oli väga huvitav ning lustakas. Igal kandidaadil oli võimalus ka keegi Liina Viksi

Meil on kindel soov minna Abja-Paluoja endaga nö lava taha kaasa võtta. Seega oli

„Keeristormile“ ka järgmisel aastal, ent siis hommikul kohal rohkemgi kui 44 tüdrukut. MÕNUS KEELTEPÄEV

juba tunnuslaulu, ühtse riietuse ja suurema Enne publiku saabumist õpetati missidele

esindusega ning meeldiva kogemuse võrra selgeks viiekesi esitatav aeroobikakava, Akna taga oli jahedapoolne lörtsine

rikkamana.

Marit Külv

mis tuli hiljem publikule (þürii selle hulgas)

ette näidata. Lisaks tuli välja selgitada, kas

kevadilm, kooli sööklas aga mõnus ja soe

esinemiselevus.

ÕPPETUNNID MÕNISTES

kaubandusketi RIMI poolt igale missile Üks aplausitulv ei jõudnud veel lõppeda, kui

valmis pandud sportliku talendivooru riietus lavale astusid juba uued ja uued esinejad -

Kui õuetunnid on tänapäeval väga

populaarsed, siis õppepäevad looduses kangelastele meik ning sobiv soeng. sai kaasa esineda (laulusõnad olid silme

seda enam. Oleme tänulikud 1. kl õpetaja Loomulikult võis kogu selle sagina keskel ees seinal).

M. Hurdale, kes kutsus meidki sellele reisile ka ajakirjanikke kohata, kes paljusid On hea meel õpetajatest, kes õpetavad

kaasa. kandidaate intervjueerisid ning pildistasid. last ele erin evai d võõr keel i. Õpil ased

Õp. Rita Kiiver Kell 15.00 oli just see aeg, kui missidel tuli teavad, et keeltega sõber olla tähendab

on sobiv. Abipalvega oli võimalik ka stilisti

poole pöörduda. Seejärel tehti päevakoolis

oli 11. aprillil keeltepäev.

Kes tahtis, võis lihtsalt kuulata, kes soovis,

astuda uudishimuliku publiku ning karmi edaspidises elus nii mõndagi huvitavat ette

3. klassi õpilane Kätlin Lääne kirjutab nii: þürii ette. Nagu eespool mainitud, esitati võtta. Need aga, kellele keeled eriti

Seekord sõitsime õppereisile Mõnistesse. viiekaupa selgeks õpitud aeroobikakava meeltmööda pole, said vähemalt aimu

Kui kohale jõudsime, ootas meid juba tibuks ning seejärel oli igal missil võimalus ühe keelte kõlalisest erinevusest.

5


6

RÕNGULANE

Eesti keeles esinevad lapsed väga hästi, lootusetu. Kool ilma perekonna abita ei saa vah eli sed suh ted läh eda sem ad nin g

aga täna toimus see ka inglise, vene, saksa last aidata.

konfliktseid situatsioone ja koolistressi

ja soome keeles.

Meile on iga laps ühteviisi tähtis. Laps peab esineb harvem. Õpetajad tunnevad õpilasi

Inimesed on maailmas nii lähedased, kuid tajuma, et kui ta pahategude eest karistuse ja nende kodusid paremini ning oskavad

ometi erinevad ja seda just keeleliselt. saab, koolis temast ikkagi hoolitakse. rohk em abiv ajaj aid aida ta. Õppe töös

Soovin õpetajatele ja õpilastele tahet Meie kõigi ülesanne on lapsele nii koolis kui ka su ta ta ks e r oh ke m i nd iv id ua al se t

vapralt edasi õpetada ja õppida, see koduski sisendada, et ta suudab, ta võib lähenemist, mis motiveerib õpilast rohkem

võimaldab teha elus meeldivaid valikuid. muutuda, tähtsaim on proovida.

õppima ning võimaldab laiemate huvide

Suur aitäh inglise keele õpetajatele Mairi Kui lapsel on midagi hingel, mõjutab see tekkimist. Rahulik keskkond distsiplineerib

Puurit sale, E ne Paks ule, ve ne keel e tema olekut koolis.

ka õpilast. Viisakas käitumine, positiivsed

õp et aj at el e E ha Pl uk il e j a Ann e Juba esimesse klassi astuvate laste suhted ja igasse õpilasesse mõistev

Holtsmeierile, saksa keele õpetajale Anne vanemad peaksid järjekindlalt vajadusel abi suhtu mine on lapse sotsi alise erumi s-

Leppikule ja soome keele õpetajale Mall küsima oma lapse õpetajatelt, kuidas teda protsessis vajalikud komponendid. Areneb

Peebule, et andsite võimaluse kuulata õppimisel paremini suunata ja toetada. kohanemisvõime.

toredate õpilaste andekaid esinemisi. Edukogemus maast-madalast hoiab ülal

lapse huvi kooli ja koolis tehtava vastu.

Kokkuvõtteks: kõik eelpoolnimetatu on

aluseks koolis positiivse õpikeskkonna

Aino Kommisaar Laps ei tohi koolis käia hirmuga, see tekitab kujunemisele, mis omakorda võimaldab

Rõngu Keskkooli sotsiaalpedagoog pidevat pinget ning lapse õppeedukus

langeb, seepärast ei tohiks last pidevalt

hea emotsionaalse tervise ning tagab

võimaluse eeskujuliku alghariduse

kritiseerida.

omandamiseks.

ANDRUS VEERPALU

Murdeeas lastel tekivad meeleolu

KÜLASTAS RÕNGU KESKKOOLI kõikumised, vastuhakk, nutuhood ja

Enn Ratassepp

väsimus. See on täiesti normaalne. Koos

12. aprillil külastas meie kooli kahekordne koduga suudame ka sellest ilusti üle saada. EMAST JA EMADEPÄEVAST

olümpiavõtja. Kõik võtsid ta vastu suure Ärge kartke kooliga ühendust võtta ja

vilina ja aplausi saatel. Ta jutustas meile ühiselt lahendusi leida. Kasvueas lapsed EMA - lihtne sõna, ainult kolm tähte, aga kui

oma elust, treeningutest ning võistlustest. vajavad reegleid ja kui õpilane tunnetab, et palju ta tähendab. See on esimene sõna,

Õpilased ja õpetajad said küsida seda, mis tema tegemisi jälgitakse, jäävad ehk mille väike laps ära õpib. Ema see on

neile huvi pakkus. Lõpuks Andrus Veerpalu mõnedki lollused tegemata.

lapsele kogu maailm. See on koht, kuhu

jagas oma autogramme. Teda pildistati Päikest teie südamesse!

minna, kui on mure või on valu, temaga

koos meie kooli suusatajate ning

Aino Kommisaar saab jagada kõiki oma rõõme - suuri ja

missidega.

Rõngu Keskkooli sotsiaalpedagoog väikeseid.

Täname Andrust, et ta jõudis külastada

Ema - see on kodu, kus sind alati

meie kooli ning ootame ka teisi huvitavaid KOOLIPSÜHHOLOOG SOOVITAB oodatakse, ükskõik kui väike ja lihtne see ka

inimesi meile külla.

poleks.

Kristi Hiiemäe

Eelmises artiklis käsitlesin tervisega seotud Mida tähendab olla ema siin ja praegu. See

probleeme. Kirjutasin sellest, et paremini pole kerge valik - kas olla rikas ja ilus

Üks tavalisi eksiarvamusi on, et laps on

lapse arenguliste seaduspärasuste karjääritegija või leppida ühiskonnas

avatud nagu lahtine raamat ja et ta räägib

paremaks arvestamiseks oleks vajalik tagasihoidlikuma rolliga. Tipus olijaid

truusüdamlikult kõigest. Tegelikult on lapse

tervist vaadelda nelja tervisenäitaja alusel. märgatakse, aga lihtsaid… emasid?!

maailm täis saladusi, millest ta ei räägi ega

Need on kehaline, vaimne, emotsio- Emadele pööratakse tähelepanu ainult ühel

oskagi võib-olla rääkida, kuna nende

naalne ja sotsiaalne tervis. Samuti sai päeval aastas. Kuid emadel on väga oluline

saladuste jaoks puuduvad täiskasvanute

selgeks, et kõik nimetatud tervisetasandid osa - nemad on kodu ja pere keskus. Me

poolt väljamõeldud sõnad.

on omavahel seotud.

muretseme oma rahva iibe pärast, kuid

/Helga Nõu/ Viimasel aastakümnel toimunud mida me oleme teinud selleks? Kas ühe

Kirjutama ajendas mind õpilaste ühiskondlikud muutused on avaldanud üha aasta jooksul makstav vanemahüvitis

kooliskäimise teema. Paljud puudega suuremat mõju inimeste sotsiaalsele ja paneb naisi rohkem sünnitama? Vaevalt

lapsed käivad meelsasti koolis ja neil on emotsionaalsele tervisele. Seega tuleks küll! Lapsest ei kasvatata täisväärtuslikku

tahe, tohutu tahe õppida.

suuremat tähelepanu pöörata last inimest ühe aastaga, vaid see on

Paarkümmend meie koolilast, enamus ümbritsevale keskkonnale. Eriti tähtis on pikaajaline protsess, mis kestab aastaid.

neist ühegi terviserikketa, seda eriti ei lapse normaalsele arengule ja tervisele Kui aasta saab täis, siis peab ema tööle

soovi. Miks? Milles asi?

turvalise keskkonna loomine. Sõbralik, minema, et pere toime tuleks. Kuhu laps

Mulle tundub, et lastele on kodudes antud lapse ealisi ja soolisi iseärasusi arvestav panna? Lastesõime loomulikult! Laps

liiga suur vabadus kooliskäimise üle keskkond on ka emotsionaalse tervise lahutatakse emast tema kõige tundlikumas

otsustada. Samuti mõjutab vanemate aluseks.

eas. Ta viiakse paljude võõraste laste hulka,

vaenulikkus kooli suhtes lapse käitumist. Lapse isiksuse kujundamine algab kodust. kus tema eest hoolitsevad võõrad tädid.

Ärrituvus, agressiivsus, kahtlustamine - Vanemate hool ja suunav tegevus on väga Tädid võivad küll olla oma ala

need negatiivsed jooned ei ilmneks, kui last vajalikud vähemalt algklasside lõpuni. professionaalid, kuid nad ei asenda ema.

ümbritseks kodus hellus ja hoolitsus. Erilist tähelepanu tuleks aga vanematel Lapse psüühika saab haiget. Kas mitte

Mida me näeme aga nii mõnegi „koolieiraja“ pöörata lapse arendamisele esimesel praegune koolivägivald pole seotud

e „probleemse“ lapse peres - alkoholism, kolmel eluaastal. Mida individuaalsemalt sellega, et liiga vara on lapsed emadest

lahkhelid jne. Sellistest peredest pärit lastel suudetakse lapse arengut suunata lahutatud?

tekib trots, kooliedutus, alaväärsus, halvad (kasvatada ja õpetada), seda rohkem on Võib-olla peaks andma emadele

suhted kaaslastega. Niisugustel lastel tekib eeldusi lapse igakülgseks arenguks. valikuvõimaluse - millal minna tööle peale

tahtmine pidevalt puududa, korda rikkuda ja Selleks on vajalik hea koostöö kodu ja kooli lapse sündimist: kas siis, kui laps on aasta,

leida sõpru samasugustega „untsu“ lastud vahel.

kahe või kolmene või hoopis siis, kui laps on

noorte hulgast. Saamata jäänud tähelepanu

Lapse esimesse klassi õppima asumisel lõpetanud oma esimese klassi.

nõuavad nad koolis, valjuhäälselt ja tuleks kindlasti arvestada kooli lähedust, Lapse jaoks on kooliminek väga suur

silmatorkavalt.

suurust, klassis olevate laste arvu, elumuutus, kus ta vajab kodu ja vanemate

Uskuge vanemad, teie laps ei ole meie eelnevaid suhteid (sõbrad, tuttavad) tuge. Kurb on vaadata nö lapsi võtmega

jaoks kui „tüütu putukas“, vaid tema pärast lasteaiast, kooli seotust lasteaiaga, kaelas, keda ei oota mitte keegi. Riik peaks

tunneb kogu koolipere tõsist muret. Ärge pikapäevarühma ning ringide tööst osavõtu lapse kasvatamist kui tööd tunnustama ning

arvake, et meie töö algab sellest hetkest, võimalusi.

andma sotsiaalsed garantiid, et need emad,

kui laps koduukse sulgeb. Nii see siiski On selge, et väikekool oma väiksema kes on otsustanud olla oma lapse või

pole. Teie laps vajab teid pidevalt. Ei ole õpilaste arvuga klassis, on lapsele lastega kodus, ei tunneks end

vaja oodata, kui ta hakkab kellelegi peavalu sõbralikum ning turvalisem. Sellest eluheidikutena, kelle peale ei näidataks

põhjustama. Siis on juba hilja kui mitte tulenevalt on seal kindlasti õpilaste- näpuga: ennäe kui saamatud nad on.


Maapiirkondades olevad mitmelapselised

pered elavad enamast alla vaesuspiiri.

Maal on vähe töökohti, enamus on

koondunud linnadesse. Kas ei peaks

rohkem leidma võimalusi maale tuua

ettevõtlust, väärtustama meie talu tootjat,

et meie väljasurnud külad ärkaksid ellu ja

suletud koolid taasavaksid oma uksed.

On ju üldiselt teada, et maal kasvavad

tervemad lapsed, sest elukeskkond on

igas mõttes puhtam. Riik vajab terveid ja

tugevaid, vastutusvõimelisi kodanikke,

aga neid ei kasva suurlinnades, kus

lastele otsitakse järjest rohkem aja

viitmise võimalusi. Kui ei õpeta lastele

maast-madalast tööharjumusi ja vastutust

oma tegude eest, kust siis tulevad töökad

ja kohusetundlikud täiskasvanud töötajad.

Kurb on vaadata, mis massimeedias

toimub. Naises nähakse ainult ilusat välist

kesta, mille abil maha müüa uut ja vana.

Naine, kui keha, mitte kui isiksus:

seksobjekt, kelle kulul saab ostja

suuremat ja kestvamat naudingut. Kas

see on eesmärk omaette?

Püha suguakt, milles antakse täie

vastutustundega algus uuele elule, on

laotatud kogu maailma ette.

Veel kurvem on see, et meil on

seadustatud mõrvad - abordid. Veel

sündimata laps, kes ei saa enda eest

seista, tapetakse. Kas need on

kurjategijad, kes seda teevad? …või

õppinud arstid ? Kas meil on kadunud elu

pühaduse tunne? Kas inimese elu ei

maksa mitte midagi?

Ma olen vannutatud vaimulikku ametisse

ja tean lisaks EELK õpetaja ametivandele

ka Hippokratese vande teksti. Kui keegi

võtab selle kätte, siis lugege see veelkord

läbi. Lugege ja mõtelge! …nii, nagu te

valmistuks praegu seda andma. ….ja

sellest juhindudes alustate võitlust

ükskõik millise haigusega…. inimelu

nimel…

Emad! Kogu inimkonna, sh ka meie rahva,

elu või surm on teie kätes.

Mehed! Meie kodud ja nende turve on teie

kätes! Hoidke oma naisi ja oma laste

emasid, et neil oleks teiega koos kõik see,

mida nad vajavad. Ärge unustage, et raha

ei ole peamine, vaid peale selle veel palju

muud, mida ei saa ka kõige maailma kulla

eest osta!

Naised! Hoidke oma mehi! Nad ei ole

ainult iseliikuvad (või nagu Vanas

Egiptuses oleks öeldud: rääkivad

rahariistad) rahamasinad, ega need, kes

mõne korra aastas lilli toovad.

Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, et

nad üks oleksid.

Riigiisad! Hoidke oma rahvast, et neil

oleks teie juhitud riigis hea ja turvaline

elada, et nad ei läheks võõrastele

maadele paremat elu otsima! Ilma oma

rahvata ei ole te midagi väärt!

Õnnistust kõikidele emadele ja isadele

ning kõikidele suurtele ja väikestele

lastele!

Kallist rahu teie kodudesse ja

peredesse!

…teie omavahelistesse suhetesse!

…häid mõtteid teie tegemistesse!

Koguduse õpetaja Andres Aaste

RÕNGULANE 7

SÜNNID !

„Kui esimene beebi esimest korda naeris,

purunes naer tuhandeks killuks.

Need lendlesid kõik laiali

ja nii tekkisidki haldjad.“

(Sir J. M. Barrie)

ELISABETH TALUR

sünd. 02.04.2007

POLITSEI TEATAB

VÄÄRTEOD

1. 22.03.2007 kella 16.45 ajal ilmus Andrus

joobnud olekus avalikku kohta Rõngu

alevikus Valga mnt 1 ning oli liikumis- ja

koordinatsioonihäiretega, millega solvas

inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

2. 29.03.2007 juhtis Silver mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria mootorsõiduki

juhtimise õigust.

3. 07.04.2007 kella 13.00 ajal tuigerdas

alkoholijoobes Sirje Rõngu vallas Käärdi

alevikus Pulga talu juures, millega solvas

inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

4. 16.03.2007 kella 15.00 ajal tarbis

alaealine Agur alkohoolset jooki (gini)

Rõngu alevikus Nooruse maja korteris.

5. 11.04.2007 tarvitas alaealisena Karl

alkoholi (viina).

6. 11.04.2007 andis Siim mootorsõiduki

juhtimise üle vastava kategooria

mootorsõiduki juhtimise õiguseta isikule

KURITEOD

1. 24.03.2007 kella 00.57 ajal juhtis Indrek

Rõngu vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee

170-ndal kilomeetril mootorsõidukit

Mercedes-Benz, omamata juhtimise õigust,

jättes sellega tahtlikult täitmata Pärnu

Maakohtu kohtuotsuse, 04.09.2006. a on

teda karistatud Pärnu Maakohtu kohtuotsusega

KarS § 424 järgi mootorsõiduki

juhtimise eest alkoholijoobes.

2. 21.03.2007 avastati, et Tartumaal RMK

Elva metskonna territooriumil kvartali

CO067 eraldiselt 12 asuvalt laoplatsilt on

varastatud männi peenpalki 9,00 tm

hinnaga 827 EEK tm; kvartali CO077

eraldiselt 11 asuvalt laoplatsilt männi

peenpalki 3,00 tm hinnaga 827 EEK tm ja

männipalki 6,00 tm hinnaga 1050 krooni tm

ning kvartali CO058 eraldiselt 11 kase

sorditud palki 6,50 tm hinnaga 673 EEK tm.

Kokku on varastatud 24,50 tm puitu ja kahju

on 20 598.50 krooni.

3. 06.04.2007 murti sisse Rõngu vallas

asuvasse puidufirmasse Atko Puit. Ära

viidud käsifrees, 2 mootorsaagi, elektritrell,

naelapüstol ja lõhutud seif.

4. Ööl vastu 10.04.2007 varastati Rõngu

vallas Kõduküla külas õunahoidla vastas

asuva talli ukse tagant alumiiniumist

piimanõud: 4 kaanega 30 l ja 1 sangaga 15 l

piimanõu. Kahju 1 400 krooni.

5. 13.04.2007 kella 08.00 avastati vargus

Teedla külas Teedla raamatukogus:

varastatud oli halli värvi arvuti ja printer.

Priit Kotkas

Konstaabel

ÕNNITLEME !

Igaühele antud oma päevade jada,

jäta meelde vaid kaunimad neist.

Käi lõpuni rõõmsana elurada,

sest see pole korduv kellelgi meist.

(E. Kõrvits)

91 ELMAR TOOTSMAN 09.05

87 LEILI ASI 24.05

85 ENDLA-ROSALIE KANGRO 06.05

84 OLEV RAUDSEPP 15.05

83 ANNA KIRJANEN 09.05

HELGA SOOTS 15.05

OSKAR KATTAI 18.05

82 AKSEL LEHIS 27.05

81 MAGDALENE VUKS 18.05

HELDI TAMMMISTE 20.05

80 HELJO LUIK 15.05

75 AUGUST TINNO 01.05

ELLEN KUDU 11.05

MAIGA TIIDE 19.05

70 VELLO KARRO 08.05

AINO LÄÄNE 16.05

ELVE LAAN 18.05

URVE LUIK 18.05

EVE-MAIE MIIKMAN 27.05

GENNADI PEREMITIN 30.05

60 KALJU PENNAR 17.05

TIIU HEIER 18.05

55 HILLAR JUHKAM 01.05

LEMBIT KARMISTE 15.05

ARVO MÄE 27.05

50 RAIVO KORK 08.05

MARE KÜLV 15.05

MALEV KÜLV 15.05

HELJU PIUNOV 16.05

VIKTOR SOKOLOV 20.05

MAIE LUKSEPP 23.05

Naerdud on naerud ja nutetud nutud,

lauldud on laulud ja räägitud jutud;

mis oli, see oli uut enam ei tule.

Jumal kustutas teelise laterna tule.

(V. Osila)

MÄLESTAME !

JAAN LAKS

11.12.1923 - 28.03.2007

Tilga küla

HELGI SONN

03.08.1936 - 29.03.2007

Lapetukme küla

ARVO LUIDE

30.08.1932 - 30.03.2007

Tilga küla

UNU-HANS PAALITS

01.01.1932 - 11.04.2007

Valguta küla


8

RÕNGULANE

aprilliKUU RISTSÕNA

PAREMALE: 1. Lind. 8. Röövlind. 11. Istutatav taim.

12. Sidesõna. 13. Neodüüm. 14. Lastekirjanik (nimi

+ in.). 16. Värvus. 18. Kena, nägus. 21. Jalanõu. 22.

Vaike Uibopuu. 24. LAHENDUS. 27.

Imaginaarühik. 28. Meremärk. 30. Spordireporter.

32. Uraan. 33. Suur lind. 35. Väike metsloom. 37.

Lennuk. 38. Nõukogude Liit. 39. Metsloom. 41.

Neoon. 42. Esimene täht. 43. F. K. Faehlmanni

sünnikoht. 44. Noorsookirjanik (Näidend „Rops“).

45. Eesliide (endine-). 47. Teatud riidesordi

sarnane.

ALLA: 1. Väike lind. 2. Eostaim. 3. Karukese. 4.

Koduloom. 5. United Kingtom. 6. Teraapia. 7.

Kaksikkonsonant. 8. Helilooja (nimi + in.). 9.

Maitseainetaim. 10. Karvake. 15. Endine

ehitusorganisatsioon. 17. Tegelane E. Raua

„Sipsikus“. 19. Lörtsine. 20. Urmas Ott. 22. Kärna

Ärni koduküla. 25. Endine naissuusataja. 26. Klass.

29. Koduloom. 30. Rahaühik. 31. Tühine jutt. 34.

Noot. 36. Palun tungivalt. 40. Toetus. 44. Kaarel Ird.

46. Kaalium. 48. Indrek. 49. Deuteerium.

MÄRTSIKUU RISTSÕNA LAHENDUS -

KÄÄDRIPÄEV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

TEATED

koostaja Kunnar Lätti

Valguta kool palub oma endisi õpilasi, õpetajaid,

koolitöötajaid kooli aastapäeva tähistamisele

laupäeval, 02. juunil k.a.

Kell 14.00 Registreerimine, Tutvumine näitustega ja

majaga, Lõuna

Kell 16.00 Kontsert-aktus

Kell 18.00 Koosviibimine Ervin Lillepea muusika

saatel

Osamaks 50.- tasuda kohapeal.

Info ja eelregistreerimine

tel 745 0108, 745 0122, 515 3209;

e- mail: kool@valguta.edu.ee

19. MAIL VALLA KODUKANDIPÄEV

* varavalges algab kauplemine KEVADLAADAL

* 9.00 - algavad lavaesinemised

* 10.00 - päeva ametlik avamine, jätkub

lavategevus

* 10.30 - registreerimine ausambajooksule

* 11.00 - ausambajooks Koruste-Rõngu

* 13.00 - jooksjate autasustamine, loosiauhindade

jagamine

* 15.00 - korvpalliturniir välisväljakul

* 16.00 - kirikukontsert

Päev on täis võimalusi osa saada väljapanekutest,

näitustest, esinemistest, jõukatsumistest,

käelistest tegevustest; lastele on mitmeid

lõbustusi ja atraktsioone.

* 21.00 - südikas tantsuõhtu

Rikasta Sinagi oma osalemisega koduvalla päeva!

Info: 516 5531

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

toimetaja: Silvia Rõõmussaar, tel. 731 4480

e-mail: silvia@rongu.ee

Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 14. maiks

avaldamiseks samas kuu väljaandes.

Järgmine Rõngulane ilmub 25. mail 2007.

28.04.2006 kell 12.00

Koristuspäev Teedlas

kell 18.00

süütame lõkke.

30.04.2007 kell 13.00

Noorte jalgpalliturniir seitsmele

meeskonnale

RÕNGU CUP III

Korraldajad FC Elva ja Rõngu

Vallavalitsus

Info: 521 6916, 516 5531

Rõngu Keskkooli staadionil

09.05.2007

Raamatunäitus

„Eesti jutud - Euroopa jutud“

Rõngu Raamatukoguss

13.05.2007 kell 13.00

Emadepäeva kontsert.

Aasta ema valimine.

Valguta Seltsimajas

18.05.2007 kell 9.00

Koduloost lastele

Koruste Raamatukogus

19.05.2007

Kodukandipäev

Rõngu alevikus

VELLAVERE LOODUSMAJA on

avatud KÕIKIDELE HUVILISTELE 2.

maist kuni 22. juunini. K, N, R, L

kella 10-st kella 17-ni.

Puhkepäevad pühapäev, esmaspäev ja

teisipäev. Puhkepäevadel võimalik

külastamine ettetellimisel.

Kohapeal võimalik mängida loodusmänge,

tutvuda loodusraamatutega,

uurida mikroskoobiga veeelustikku,

kuulata loodushääli, tutvuda sammalde

ja samblike koguga, matkata ja pidada

piknikku ning teha palju muud huvitavat.

Loodusmajas kohapeal juhendaja.

Retkejuht matkale kaasa täiendaval

kokkuleppel.

Info tel 525 4172 või

sihtasutus@vvvs.ee

KUHU MINNA, MIDA TEHA

EELK RÕNGU MIHKLI KOGUDUSE TEATED

Emadepäeva jumalateenistus toimub

13. mail, algusega kell 11.00.

Kodukandipäeva raames,

19. mail kirik avatud alates 09.00.

KUULUTUSED

21.05.2007

Sigrid Undset 125

Teedla Raamatukogus

23.05.2007

Päästeteenistuse õppepäev

„Kaitse ennast ja sõpru“!

Hiugemäel ja

Rõngu Keskkooli staadionil

23.05.2007 kell 18.00

Muusikastuudio kevadkontsert

Rõngu Rahvamajas

24.05.2007 kell 16.00

Tartumaa lasteaedade laulupidu

Elva lauluväljakul

27.05.2007 kell 16.00

Memme-taadi lustipidu

Elva lauluväljakul

30.04.2007 kell 21.00

Volbriöö jooks ja nõiajookide maitsmine

Hiugemäe ja Lossimäe

kummituspaikades.

Ööhakul maitule süütamine ja trall.

Ostame kasvavat metsa,

metsamaad ja raieõigust

hind kuni 120 000 kr/ha

(läbiraiutud ja

hüpoteegiga)

Ettemaksu võimalus.

Maa mõõtmine.

Nõustamine. Ostame

tehtud lageraiet, vanu

taluhooneid.

Telef. 489 4055,

5110415, 5179866

Faks 633 5576, Rapla,

Tallinna mnt 14, kab 332

Vapramäe-Vellavere-

Vitipalu Sihtasutus

annab teada.

Alanud on

registreerimine

matkasarja 2.

matkale

KANUUMATKALE

ELVA JÕEL

Matk toimub

2. juunil

Info ja

registreerimine

telefonil:

525 4172 või

sihtasutus@vvvs.ee

JÄLGIGE REKLAAMI!

Lõikan vanarauda

ja aitan

realiseerida ainult

eraisikutel.

Helistada õhtuti

kella 18.00

telefon 523 5509

Miika.

Kaevetööd 20t

roomikekskavaatoriga

529 1968 Kaupo

Võimalik tellida Avon

kataloogist tooteid.

Info tel 5346 1753 Kerly

küljendamine, kujundus ja trükk:

tel. 736 2046, fax 736 2044

alfaprint@alfaprint.ee, www.alfaprint.ee

More magazines by this user
Similar magazines