Aprill 2007 - Rõngu Vald

rongu.ee

Aprill 2007 - Rõngu Vald

6

RÕNGULANE

Eesti keeles esinevad lapsed väga hästi, lootusetu. Kool ilma perekonna abita ei saa vah eli sed suh ted läh eda sem ad nin g

aga täna toimus see ka inglise, vene, saksa last aidata.

konfliktseid situatsioone ja koolistressi

ja soome keeles.

Meile on iga laps ühteviisi tähtis. Laps peab esineb harvem. Õpetajad tunnevad õpilasi

Inimesed on maailmas nii lähedased, kuid tajuma, et kui ta pahategude eest karistuse ja nende kodusid paremini ning oskavad

ometi erinevad ja seda just keeleliselt. saab, koolis temast ikkagi hoolitakse. rohk em abiv ajaj aid aida ta. Õppe töös

Soovin õpetajatele ja õpilastele tahet Meie kõigi ülesanne on lapsele nii koolis kui ka su ta ta ks e r oh ke m i nd iv id ua al se t

vapralt edasi õpetada ja õppida, see koduski sisendada, et ta suudab, ta võib lähenemist, mis motiveerib õpilast rohkem

võimaldab teha elus meeldivaid valikuid. muutuda, tähtsaim on proovida.

õppima ning võimaldab laiemate huvide

Suur aitäh inglise keele õpetajatele Mairi Kui lapsel on midagi hingel, mõjutab see tekkimist. Rahulik keskkond distsiplineerib

Puurit sale, E ne Paks ule, ve ne keel e tema olekut koolis.

ka õpilast. Viisakas käitumine, positiivsed

õp et aj at el e E ha Pl uk il e j a Ann e Juba esimesse klassi astuvate laste suhted ja igasse õpilasesse mõistev

Holtsmeierile, saksa keele õpetajale Anne vanemad peaksid järjekindlalt vajadusel abi suhtu mine on lapse sotsi alise erumi s-

Leppikule ja soome keele õpetajale Mall küsima oma lapse õpetajatelt, kuidas teda protsessis vajalikud komponendid. Areneb

Peebule, et andsite võimaluse kuulata õppimisel paremini suunata ja toetada. kohanemisvõime.

toredate õpilaste andekaid esinemisi. Edukogemus maast-madalast hoiab ülal

lapse huvi kooli ja koolis tehtava vastu.

Kokkuvõtteks: kõik eelpoolnimetatu on

aluseks koolis positiivse õpikeskkonna

Aino Kommisaar Laps ei tohi koolis käia hirmuga, see tekitab kujunemisele, mis omakorda võimaldab

Rõngu Keskkooli sotsiaalpedagoog pidevat pinget ning lapse õppeedukus

langeb, seepärast ei tohiks last pidevalt

hea emotsionaalse tervise ning tagab

võimaluse eeskujuliku alghariduse

kritiseerida.

omandamiseks.

ANDRUS VEERPALU

Murdeeas lastel tekivad meeleolu

KÜLASTAS RÕNGU KESKKOOLI kõikumised, vastuhakk, nutuhood ja

Enn Ratassepp

väsimus. See on täiesti normaalne. Koos

12. aprillil külastas meie kooli kahekordne koduga suudame ka sellest ilusti üle saada. EMAST JA EMADEPÄEVAST

olümpiavõtja. Kõik võtsid ta vastu suure Ärge kartke kooliga ühendust võtta ja

vilina ja aplausi saatel. Ta jutustas meile ühiselt lahendusi leida. Kasvueas lapsed EMA - lihtne sõna, ainult kolm tähte, aga kui

oma elust, treeningutest ning võistlustest. vajavad reegleid ja kui õpilane tunnetab, et palju ta tähendab. See on esimene sõna,

Õpilased ja õpetajad said küsida seda, mis tema tegemisi jälgitakse, jäävad ehk mille väike laps ära õpib. Ema see on

neile huvi pakkus. Lõpuks Andrus Veerpalu mõnedki lollused tegemata.

lapsele kogu maailm. See on koht, kuhu

jagas oma autogramme. Teda pildistati Päikest teie südamesse!

minna, kui on mure või on valu, temaga

koos meie kooli suusatajate ning

Aino Kommisaar saab jagada kõiki oma rõõme - suuri ja

missidega.

Rõngu Keskkooli sotsiaalpedagoog väikeseid.

Täname Andrust, et ta jõudis külastada

Ema - see on kodu, kus sind alati

meie kooli ning ootame ka teisi huvitavaid KOOLIPSÜHHOLOOG SOOVITAB oodatakse, ükskõik kui väike ja lihtne see ka

inimesi meile külla.

poleks.

Kristi Hiiemäe

Eelmises artiklis käsitlesin tervisega seotud Mida tähendab olla ema siin ja praegu. See

probleeme. Kirjutasin sellest, et paremini pole kerge valik - kas olla rikas ja ilus

Üks tavalisi eksiarvamusi on, et laps on

lapse arenguliste seaduspärasuste karjääritegija või leppida ühiskonnas

avatud nagu lahtine raamat ja et ta räägib

paremaks arvestamiseks oleks vajalik tagasihoidlikuma rolliga. Tipus olijaid

truusüdamlikult kõigest. Tegelikult on lapse

tervist vaadelda nelja tervisenäitaja alusel. märgatakse, aga lihtsaid… emasid?!

maailm täis saladusi, millest ta ei räägi ega

Need on kehaline, vaimne, emotsio- Emadele pööratakse tähelepanu ainult ühel

oskagi võib-olla rääkida, kuna nende

naalne ja sotsiaalne tervis. Samuti sai päeval aastas. Kuid emadel on väga oluline

saladuste jaoks puuduvad täiskasvanute

selgeks, et kõik nimetatud tervisetasandid osa - nemad on kodu ja pere keskus. Me

poolt väljamõeldud sõnad.

on omavahel seotud.

muretseme oma rahva iibe pärast, kuid

/Helga Nõu/ Viimasel aastakümnel toimunud mida me oleme teinud selleks? Kas ühe

Kirjutama ajendas mind õpilaste ühiskondlikud muutused on avaldanud üha aasta jooksul makstav vanemahüvitis

kooliskäimise teema. Paljud puudega suuremat mõju inimeste sotsiaalsele ja paneb naisi rohkem sünnitama? Vaevalt

lapsed käivad meelsasti koolis ja neil on emotsionaalsele tervisele. Seega tuleks küll! Lapsest ei kasvatata täisväärtuslikku

tahe, tohutu tahe õppida.

suuremat tähelepanu pöörata last inimest ühe aastaga, vaid see on

Paarkümmend meie koolilast, enamus ümbritsevale keskkonnale. Eriti tähtis on pikaajaline protsess, mis kestab aastaid.

neist ühegi terviserikketa, seda eriti ei lapse normaalsele arengule ja tervisele Kui aasta saab täis, siis peab ema tööle

soovi. Miks? Milles asi?

turvalise keskkonna loomine. Sõbralik, minema, et pere toime tuleks. Kuhu laps

Mulle tundub, et lastele on kodudes antud lapse ealisi ja soolisi iseärasusi arvestav panna? Lastesõime loomulikult! Laps

liiga suur vabadus kooliskäimise üle keskkond on ka emotsionaalse tervise lahutatakse emast tema kõige tundlikumas

otsustada. Samuti mõjutab vanemate aluseks.

eas. Ta viiakse paljude võõraste laste hulka,

vaenulikkus kooli suhtes lapse käitumist. Lapse isiksuse kujundamine algab kodust. kus tema eest hoolitsevad võõrad tädid.

Ärrituvus, agressiivsus, kahtlustamine - Vanemate hool ja suunav tegevus on väga Tädid võivad küll olla oma ala

need negatiivsed jooned ei ilmneks, kui last vajalikud vähemalt algklasside lõpuni. professionaalid, kuid nad ei asenda ema.

ümbritseks kodus hellus ja hoolitsus. Erilist tähelepanu tuleks aga vanematel Lapse psüühika saab haiget. Kas mitte

Mida me näeme aga nii mõnegi „koolieiraja“ pöörata lapse arendamisele esimesel praegune koolivägivald pole seotud

e „probleemse“ lapse peres - alkoholism, kolmel eluaastal. Mida individuaalsemalt sellega, et liiga vara on lapsed emadest

lahkhelid jne. Sellistest peredest pärit lastel suudetakse lapse arengut suunata lahutatud?

tekib trots, kooliedutus, alaväärsus, halvad (kasvatada ja õpetada), seda rohkem on Võib-olla peaks andma emadele

suhted kaaslastega. Niisugustel lastel tekib eeldusi lapse igakülgseks arenguks. valikuvõimaluse - millal minna tööle peale

tahtmine pidevalt puududa, korda rikkuda ja Selleks on vajalik hea koostöö kodu ja kooli lapse sündimist: kas siis, kui laps on aasta,

leida sõpru samasugustega „untsu“ lastud vahel.

kahe või kolmene või hoopis siis, kui laps on

noorte hulgast. Saamata jäänud tähelepanu

Lapse esimesse klassi õppima asumisel lõpetanud oma esimese klassi.

nõuavad nad koolis, valjuhäälselt ja tuleks kindlasti arvestada kooli lähedust, Lapse jaoks on kooliminek väga suur

silmatorkavalt.

suurust, klassis olevate laste arvu, elumuutus, kus ta vajab kodu ja vanemate

Uskuge vanemad, teie laps ei ole meie eelnevaid suhteid (sõbrad, tuttavad) tuge. Kurb on vaadata nö lapsi võtmega

jaoks kui „tüütu putukas“, vaid tema pärast lasteaiast, kooli seotust lasteaiaga, kaelas, keda ei oota mitte keegi. Riik peaks

tunneb kogu koolipere tõsist muret. Ärge pikapäevarühma ning ringide tööst osavõtu lapse kasvatamist kui tööd tunnustama ning

arvake, et meie töö algab sellest hetkest, võimalusi.

andma sotsiaalsed garantiid, et need emad,

kui laps koduukse sulgeb. Nii see siiski On selge, et väikekool oma väiksema kes on otsustanud olla oma lapse või

pole. Teie laps vajab teid pidevalt. Ei ole õpilaste arvuga klassis, on lapsele lastega kodus, ei tunneks end

vaja oodata, kui ta hakkab kellelegi peavalu sõbralikum ning turvalisem. Sellest eluheidikutena, kelle peale ei näidataks

põhjustama. Siis on juba hilja kui mitte tulenevalt on seal kindlasti õpilaste- näpuga: ennäe kui saamatud nad on.

More magazines by this user
Similar magazines