Märts 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

Märts 2008 - Rõngu Vald

RÕNGULANE

NR. 3 (109) märts 2008

VALLA INFOLEHT

TRÜKIARV 1250

„TEEME ÄRA 2008

minut tuleks varuda kannatust, et kõik

kaardile märgitud punktid nähtavale

tuleks). Prügi kaardistamisega jätkame

veelgi.

Prügikaardi ja rohkem lisainfot leiab

kodanikualgatuse kodulehelt:

www.teeme2008.ee

Mik s mit te teh a kod uma ale ilu s

sünnipäevakingitus - veeta üks päev

värskes õhus koos kaaslastega midagi

äärmiselt kasulikku tehes. Siis on meil

kõigil ka taas rohkem ilusaid kohti, kuhu

tulla puhast loodust nautima.

Suur üle-eestiline koristuspäev

Koostööpartnerid

leiab aset 3. mail 2008

A i t a k a a s a

Niivõrd mastaapset üritust ei saa läbi

"Teeme Ära 2008" on kodanike algatus, Tule koristama viia üksi. Meie soov on kaasata

mille raames on plaanis Eesti ühe 03. mai on see päev, mis tuleks oma organisatsioone ja ühendusi kõigist

ma ik uu nä da la va he tu se jo ok su l kalendris kindlasti ära märkida. Võta sektoritest, koole, sõpruskondi, tööpuhtaks

koristada, kaasates selleks 40 kaasa pere, sõbrad või töökaaslased kaaslasi, peresid – kõiki neid, kes

000 vabatahtlikku üle terve Eesti. ning tule aita Eestimaa puhtaks teha! tahavad mingil moel enda panuse anda

Eesmärk on ära koristada Eestimaa Koristamiseks registreeritakse vähe- ürituse õnnestumisse. Fakt on see, et

avalikes kohtades, metsades ja malt 3 liikmelisi meeskondi alates 21. 7000 tonni prügi ära koristamiseks ühe

randades vedelev prügi, tehes seda märtsist. Alla 18 aastased peavad päevaga läheb vaja tõesti paljude

koostöös vabatahtlike eraisikute, registreerima end koos vanemate, inimeste, ligi 40 000 vabatahtliku

kodanike-ühenduste, omavalitsuste, õpetajate vm täiskasvanuga. Kõik on abikäsi.Projekti on juba kaasatud Eesti

era- ja avaliku sektori organisatsi- väga oodatud! Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste

oonidega. Senise kaardistamise põhjal

Liit (EMSL), Keskkonnaministeerium,

hindame koristatava prügi hulgaks ligi Aita tehnliste vahenditega Riigimetsa Majandamise Keskus

7000 tonni illegaalset prügi, mis on (RMK), Eesti Rahvusringhääling, MTVvõrdeline

kahe Olümpia hotelli suuruse Koristamispäeval kuluvad ära ka kõik- Eesti, Eestimaa Looduse Fond, MTÜ

hiigelkuhjaga. võimalikud tehnilised vahendid, alates Ökokratt, EMT, G4S, Eesti Energia,

labidatest kuni järelkärudega autodeni. Hansapank, Riigikantselei ning paljud

Prügi kaardistamisest Kui Sinul on kuurinurgas vedelemas kohalikud omavalitsused.

kindaid, prahikotte vm abivahendeid, Ük si ka sj al ik um a ül ev aa te ko os -

Et saaksime planeerida koristuspäeva mida koristamispäeval vaja läheb, siis töö par tne rit est lei ab mei e kod u-

logistikat ja vajaminevaid ressursse, on oleksime väga rõõmsad, kui neid leheküljelt www.teeme2008.ee, lingi

eelnevalt vaja kindlaks teha prügi jagaksid. Samuti on oodatud kohalike „Kes teevad“ alt.

täpsem hulk, paiknemine ja tüüp. elanike ja firmade abi kohalikule

Seetõttu oleme asunud kaardistama om av al it su se le pr üg i tr an sp or di Olulisemad kuupäevad:

prügipaikasid üle Eesti. korraldamises (sh.nt prügi laadimiseks 21. märts - algab 03. mai koristus-

Üks meie algatusgrupi liikmeid, Skype'i kopad). päevale registreerumine

peaarhitekt Ahti Heinla, kirjutas

03. mai - üle-eestiline koristuspäev

spetsiaalselt Teeme Ära 2008 jaoks Haara sõbrad kaasa 04. mai - tänukontsert Puhta Eesti Pidu

Google Earth baasil prügiandmebaasi

Tartus

tarkvara, mis võimaldab GPS seadme Ettevõtmine saab korda minna ainult

kaasabil kõik prügihunnikud täpsete siis, kui Sina ei jää kõrvaltvaatajaks. Rõngu vallas koordineerib

koordinaatidega, iseloomustavate Haara sõbrad kaasa ja leia oma viis, üritusega seonduvat

andmetega ja pildiga Eesti kaardile kuidas koos Eestimaa puhtaks teha. keskkonnateenistuse juhataja

kanda. Prügikaarti saab näha siin: Kasu sünnib sellest meile kõigile – on ju Toomas Klein

www.teeme2008.ee/kaart (vähemalt Eesti Vabariigil sellel aastal 90. juubel. tel 5056193,


2

VALLAVALITSUSES

18. veebruari istungil otsustati:

1. Eraldada valla eelarvest 1 500 krooni

ürituse „Kolmas Baltimaade Retrosõit”

toetamiseks.

2. Väljastada Jaotusvõrk OÜle ehitusluba

rajatise püstitamiseks Rõngu vallas

Lapetukme külas Kääru talu katastriüksusel.

26. veebruari istungil otsustati:

1. Kinnitada ühekordsed sotsiaal-toetused

viiele isikule kogusummas 1670.50 krooni,

vabastada üks paljulapseline perekond

lasteaia osalustasu maksmisest ning anda

RÕNGULANE

ühele isikule mitterahalist abi küttepuude aadressile Rõngu vald; ehitise püstitavarumisel.

miseks (Hiugemäe valgustus) aadressile

2. Lõpetada ühele isikule hooldajatoetuse Rõngu vald; ehitise rekonstrueerimiseks

maksmine ning määrata isikule uus hool- (Rõngu ordulinnus) aadressile Rõngu vald;

daja.

ehitise püstitamiseks (Salu peatuskoht ja

3. Lõpetada kahe isiku hooldus seoses tee) aadressile Rõngu vald; ehitise püstita-

nende surmaga.

miseks (tugimaantee ja parkla) aadressile

4. Määrata ühele isikule hooldaja. Rõngu vald;

5. Võtta vastu ERKAS poolt koostatud väikeehitise püstitamiseks (välikäimlad)

Tehase 4A, Tehase 4B ja Mahlatsehhi aadressile Rõngu vald.

kinnistu detailplaneering ning suunata see Väljastada kirjalik nõusolek Rõngu Vallaavalikule

väljapanekule.

valitsusele väikeehitise püstitamiseks

6. Väljastada ehitusload Rõngu Valla- (grillmaja istumiskohtadega) aadressile

valitsuse alljärgnevatele objektidele: Rõngu vald.

ehitise püstitamiseks (turismiinfosüsteem) 7. Väljastada Eesti Raudteele projek-

RÕNGU VALLA 2008. AASTA EELARVE

T U L U D (krooni) 39 334 190,00

Füüsilise isiku tulumaks 17 800 000,00

Maamaks 960 000,00

Riigilõivud 60 000,00

Laekumised haridusasutustest 1 100 000,00

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutustest 30 000,00

Laekumised spordi-ja puhkeasutustest 35 000,00

Laekumised üldvalitsemisasutustest 30 000,00

Laekumised transpordi- ja sideasutustest 40 000,00

Üüri- ja renditulud materiaalsetelt varadelt 75 000,00

Rahandusministeerium 54 327,00

Siseministeerium 76 185,00

Kultuuriministeerium 690 000,00

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 3 638 500,00

Tasandusfond 6 264 000,00

Investeeringud koolidesse

526 000,00

Hooldaja toetus 457 000,00

Maakondlik hariduskulu 39 225,00

Koolilõuna 433 100,00

Lasteaiaõpetajate koolitus 15 964,00

Eraldised hariduskuludeks 6 200 089,00

Toimetulekutoetus 103 000,00

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamine,arendamine 50 000,00

Palkade ühtlustamiseks vahendid 226 000,00

Lasteaiaõpetajate palgavahendid 122 900,00

Investeeringud lasteaedadesse 122 900,00

Intressi-ja viivisetulud hoiustelt 130 000,00

Tulud loodusressursside kasutamisest 22 000,00

Saastetasud 33 000,00

Vabade vahendite jääk 4 211 550,53

B I L A N S S 43 545 740,53

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 43 545 740,53

Üldised valitsussektori teenused 7 371 652,61

Vallavolikogu 306 105,00

Vallavalitsus 2 584 152,00

Reservfond 4 243 579,61

Valitsussektori võla teenindamine 112 983,00

Liikmemaksud TOL 92 490,00

Liikmemaksud EMOL 32 343,00

Avalik kord ja julgeolek 285 256,00

Politsei 20 000,00

Päästeteenused 214 256,00

Muu avalik kord ja julgeolek 51 000,00

Majandus 7 268 548,00

Maakorraldus 190 000,00

Vallateede ja tänavate korrashoid 4 351 830,00

Liikluskorraldus-Bussijaam 202 878,00

Autotransport 338 970,00

Side 130 000,00

Võrtsjärve Sihtasutus, SA V V V 400 000,00

Majandusalase tegevuse haldamine 1 654 870,00

Keskkonnakaitse 1 029 459,00

Jäätmekäitlus-prügivedu 186 832,00

Heitveekäitlus 310 000,00

Haljastus 532 627,00

Elamu- ja kommunaalmajandus 642 722,00

Veevarustus 100 000,00

Tänavavalgustus 155 000,00

Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine 40 000,00

Kalmistud 237 722,00

Hulkuvate loomadega seotud kulud 30 000,00

Muud elamu-ja kommunaalmajanduse tegevused 80 000,00

Tervishoid 460 000,00

Hooldusravikeskuse teenused 460 000,00

Vabaaeg, kultuur ja religioon 3 990 367,00

Spordiüritused 237 750,00

Muusikastuudio 274 625,00

Huvialakeskused Elva 400 000,00

Täiskasvanute huvialakeskused 19 500,00

Rõngu Raamatukogu 354 489,00

Koruste raamatukogu 189 207,00

Teedla raamatukogu 157 287,00

Valguta raamatukogu 172 187,00

Rõngu rahvamaja 803 335,00

Teedla seltsimaja 143 173,00

Valguta seltsimaja 452 590,00

Kultuuriüritused 243 730,00

Seltsitegevus 68 000,00

Valla ajaleht 163 421,00

Usuasutused 28 995,00

Spordi, kultuuri haldamine 282 078,00

Haridus 19 256 910,92

Eelharidus - Rõngu Lasteaed 3 167 510,00

Kohamaks lasteaedades 135 000,00

Valguta Lasteaed-Algkool - vald 2 103 268,00

Valguta Lasteaed-Algkool - riik 1 353 596,35

Kohamaks lasteaed-algkoolides 173 000,00

Kohamaks põhikoolides 85 000,00

Rõngu Keskkool - vald 5 360 664,00

Rõngu Keskkool - riik 5 288 447,57

Õpilaskohamaks gümnaasiumites 1 150 000,00

Õpilasveod- koolibuss 65 000,00

Õpilasveo eriliinid 336 200,00

Muud hariduse abiteenused 39 225,00

Sotsiaalne kaitse 2 529 842,00

Haigete sotsiaalne kaitse 25 000,00

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 485 000,00

Sotsiaalhoolekandeasutused [Rõngu ,Uderna 362 200,00

Päevakeskus 51 000,00

Koduteenused 24 954,00

Õnnitlused, toetused 16 200,00

Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 29 000,00

Sünnitoetused 175 000,00

Vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud 10 000,00

Koolitoetus 236 000,00

Matusetoetus 75 000,00

Muud toetused peredele ja lastele 88 800,00

Töötute sotsiaalne kaitse 153 763,00

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 187 000,00

Toimetulekutoetus 158 312,00

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 75 000,00

Sotsiaalse kaitse haldamine 377 613,00

Finantseerimistehingud 710 983,00

Laenu tagastamine 400 000,00

Kapitaliliisingu maksed 310 983,00

BILANSS 43 545 740,53


RÕNGULANE

teerimistingimused Uderna külas Rõngu 1. Rõngu valla 2008. a eelarve. hüvitist uue alampalga suuruses e 4350

vallas Tartu-Valga raudtee 457,474 ja 2. Pedagoogide töö tasustamise alused. krooni.

459,967 kilomeetril asuvate sildade 3. Ajutise komisjoni põhimäärus. Neile aga, kellele 2007. aastal määratud

rekonstrueerimise projekti koostamiseks. 3. Rõngu Vallavalitsuse struktuur, teenistu- vanemahüvitis oli minimaalne e 2690 krooni

04. märtsi istungil otsustati: jate koosseis, palgamäärad ja palga- või maksimaalne e 21624 krooni, jätkatakse

1. Anda nõusolek Elva Tarbijate Ühistule tingimused. hüvitise maksmist endises suuruses ja

Lapetukme külas asuva 1 865 m² suuruse Võeti vastu otsused: kalendriaasta vahetumisel seda uute

Valguta kaupluse maaüksuse ostuees- 1. Vallavolikogu esimehe valimine. Rõngu määrade järgi ümber ei arvutata.

õigusega erastamiseks ärimaa siht- Vallavolikogu esimeheks valiti Kalju Isa rolli suurendamist laste eest

otstarbel. Hermann. hoolitsemisel soodustab ka muudetud

2. Lõpetada tagastamismenetlused Mein- 2. Vallavolikogu eelarve- ja arengu- puhkuseseadus.

hard Eichelmanni, Ülo Paberiti ja Lembit komi sjon i esim ehe vali mine . Valitu ks Nimelt on alates käesolevast aastast isal

Uibopuu suhtes kompenseerimismenetlust osutus Jaanus Peri. õigus saada ema rasedus- ja sünnitusalgatamata.

Marina Lehismets puhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast

10. märtsi istungil otsustati: Vallasekretär lapse sündi 10 tööpäeva isapuhkust, mille

1. Jagada Kertu Randveri Tammela katast- ee st ma ks ta ks e pu hk us et as u te ma

riüksus kaheks eraldi katastriüksuseks:

keskmise palga alusel.

Tammela ja Tamme-Pargi.

VANEMAHÜVITIS JA ISA- Riiklike peretoetuste seaduse muuda-

2. Lõpetada tagastamismenetlused Alma PUHKUS ALATES 01.01.2008 tusega tõsteti eestkostel ja perekonnas

Uibo ja Erich Kimmeli suhtes kompen-

hooldamisel oleva lapse toetust poole

seerimismenetlust algatamata.

Vanemahüvitise seaduse muutmisega võrra – 1500 kroonilt 3000 kroonini.

3. Sõlmida leping Kõrveküla Raamatu- pikendati vanemahüvitise saamise Samadele lastele makstakse ka kõiki teisi

koguga teavikute ostmiseks riigieelarvest perioodi 120 päeva võrra.

peretoetusi, millele lapsel või perel on õieraldatud

toetusega 91 700 krooni ning Õigus vanemahüvitisele algab üldjuhul gus – lapsetoetust, lapsehooldustasu, varasedus-

valla eelarvest eraldatud 78 000 krooniga.

ja sünnituspuhkuse lõpupäevale nema-hüvitist, koolitoetust jms.

4. Sõlmida leping OÜga Arendusteenus järgnevast päevast, kuid kui emal ei olnud Uus seadus - elatisabi seadus jõustus 1.

Käärdi lasteaia teostatavus-tasuvus- õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, siis jaanuaril k.a. Selle alusel maksab riik osa

uuringu koostamiseks maksumusega 70 alates lapse sünnipäevast. Isal on õigus elatise summast, mida peaks teine vanem

800 krooni. saada hüvitist siis, kui laps on saanud 70 lapsele maksma, kuid mingil põhjusel ta

päeva vanuseks.

seda ei tee.

VALLAVOLIKOGUS

Vanemahüvitise maksmine lõpeb, kui Kuigi elatisabi saajaks on laps, on taotlejaks

sünnitushüvitise määramisest arvates on vanem, kes on pöördunud elatisnõudega

täitunud 575 päeva. Emale, kellel ei ole kohtusse ja kelle kasuks on tehtud

21. veebruari volikogu istungist võttis osa

õigust sünnitushüvitisele, makstakse vane- kohtulahend.

15 liiget.

mahüvitist kuni lapse 18kuuseks saami- Riik toetab taotlejat 90 päeva ulatuses,

Võeti vastu määrused:

seni.

makstes kokku maksimaalselt 4500 krooni.

1. Rõngu Vallavolikogu 11.04.2005. a

Vanemale, kellel käesoleva aasta 1. Pärast kohtuotsuse jõustumist nõuab riik

määruse nr 11 „Hooldajatoetuse määrajaanuari

seisuga on sünnitushüvitise või elatisabi taotlejale makstud summad sisse

mise ja maksmise kord” muutmine.

vanemahüvitise määramisest möödunud teiselt vanemalt, ehk elatisnõude võlgnikult.

2. Rõngu Keskkooli arengukava 2008-

vähem kui 575 päeva või 18 kuud, Kui kohus ei kohusta teist vanemat lapsele

2011.

jätkatakse hüvitise maksmist vastavalt elatist maksma, peab taotleja saadud

3. Vallavalitsuse hallatavate asutuste

pikendatud perioodile ja uut taotlust esitada elatisabi summad riigile tagasi maksma.

koosseisud.

pole vaja.

Elatisabi saamine ei välista ega piira muude

Võeti vastu otsused:

Kui hüvitise maksmine on 31. detsembriks toetuste määramist ja maksmist.

1. Lepingu sõlmine Tartu Teedevalitsusega

2007 lõpetatud, kuid veel ei ole möödunud Elatisabi taotlemiseks tuleb vanemal

Rõngu valla territooriumil riigimaanteede vanemahüvitise saamise pikendatud pöörduda Sotsiaalkindlustusameti piirkondääres

asuvate bussiootekodade üleperiood,

siis hüvitise maksmise jätkamiseks liku pensioniameti klienditeenindusse ja

võtmiseks Rõngu valla omandisse nende

tuleb esitada elukohajärgsele pensioni- lisaks avaldusele esitada isikut tõendav

korrashoiu ja kasutamise korraldamiseks.

ametile uus taotlus.

dokument (pass või ID-kaart) ja kohtult

2. Eelkokkulepe Tartu Teedevalitsusega Taotlusi saab esitada kuni kuus kuud saadud makse-ettepaneku määrus või hagi

riigimaantee 47 Sangla-Rõngu äärde

tagantjärele.

tagamise määrus.

Valguta külla rajatava jalgtee projek-

Teatud juhtudel muutuvad ka vanema- Kui avaldus esitatakse kuu esimesel poolel,

teerimiseks ja rajamiseks.

hüvitise suurused:

s. t kuni 15. kuupäevani, siis makstakse

3. Lepingu sõlmimine ASga R.H.Ehitusvastav

osa elatisabist välja järgmisel kuul.

· vanemale, kellel vanemahüvitise õiguse

firma Valguta Lasteaed-Algkooli tuletõkketekkimisele

eelnenud kalendriaastal Pärast 15. kuupäeva esitatud avalduse

uste paigaldamiseks.

puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu alusel tehakse väljamakse ülejärgmisel

4. Rõngu valla üldplaneeringu vastukuul.

(nt mittetöötanud õppur), makstakse

võtmine ja avalikule väljapanekule suunahüvitise

määra suurust vanemahüvitist, mis

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

mine.

2008. aasta riigieelarvega tõsteti seniselt

5. Kehtestada Kalme külas asuva Peksi 2690 kroonilt 3600 kroonile;

kinnistu maaüksuse detailplaneering.

KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE

6. Määrata 2007., 2008. ja 2009. aasta

· vanemale, kellel vanemahüvitise õiguse EDASILÜKKAMINE

majandusaasta aruande auditi läbiviijaks

tekkimisele eelnenud kalendriaastal oli

keskmine ühe kuu tulu alampalgaga võrdne 2008/2009. ÕPPEAA STAKS

audiitorbüroo BDO Eesti AS.

7. Korraldada riigihange Rõngu hoodussuurust

vanemahüvitist, mis senise 3600 Tartu maakonna erivajadustega laste

või sellest väiksem, makstakse alampalga

ravikeskuse I etapi projekteerimiseks.

8. Korraldada riigihange Rõngu vallale uue

krooni asemel on 2008. aastal 4350 krooni; nõustamiskomisjon võtab alates 1. märtsist

19-kohalise bussi liisimiseks.

· hüvitise maksimaalne suurus tõusis 2008. a vastu taotlusi koolikohustuse

9. Kuulutada välja riigihange Rõngu Kesk- seniselt 21 624 kroonilt 25 209 kroonini täitmise edasilükkamiseks lapsevanematelt

kooli renoveerimiseks.

kuus. Maksimumhüvitist makstakse juhul, (eestkostjatelt), kelle laps saab jooksva

kui ühe kuu keskmine tulu vanemaaastaseks.

aasta 30. septembriks (kaasa arvatud) 7-

Koolikohustuse täitmise edasi-

hüvitisele eelnenud kalendriaastal oli

VALLAVOLIKOGUS

märgitud summaga võrdne või sellest lükkamise aluseks on ARSTI (perearst,

suurem.

eriarst, psühhiaater) poolt tehtud kirjalik

06. märtsi volikogu istungist võttis osa 15 Vanematele, kellele määrati 2007.aastal otsus lapse tervisliku seisundi kohta.

liiget.

kuupalga alammäära suurune vanema- Koolikohustuse täitmist saab edasi lükata

Võeti vastu määrused:

hüvitis, makstakse alates 1. jaanuarist 2008 ainult ühe õppeaasta võrra. Kui edasi-

3


4 RÕNGULANE

lükatud õppeaasta jooksul ei ole lapse Norby Telecomi strateegiadirektori Karel ELION PAKUB RÕNGU VALLAS

tervislik seisund paranenud, asub ta siiski Kanneli sõnul on ühendatud kahe ettevõtte

koolikohustust täitma ja tema suhtes tugevused. „Lõime Topeltpaketi, kuna nii KVALITEETSET TRAADITA

kohandatakse seaduses ettenähtud võima- meie kui Viasati kliendid soovisid Digi-TVd,

INTERNETTI

lusi õppetöös osalemiseks ja õpiabi kiiret internetiühendust ja telefonisidet

saamiseks.

korraga ühest kohast, ühe paigaldusega. Elion on paigaldanud Rõngu valda

See on trend kogu maailmas, et televisiooni Kõdukülla traadita Interneti tugijaama.

Lapsevanem (eestkostja) esitab nõusta- ja sidet pakutakse koos, seda on näha Tugijaamast kuni 15 km raadiuses

miskomisjonile järgmised dokumendid: Eestiski. Kuid meie oleme esimesed, kes asuvates kodudes saab nüüd kasutada

1. avaldus (taotlus) vabas vormis; pakuvad seda võimalust Eestis ka neile, kiiret ja stabiilset WiMAX tehnoloogial

2. lapse sünnitunnistuse koopia; kes elavad väljaspool kaabelvõrkude põhinevat traadita Interneti püsi-

3. arsti kirjalik otsus (väljavõte lapse tervise- levialasid.”

ühendust.

kaardist ja edasise ravi/taastusravi plaan); “Viasati Digi-TV teenusel on vaieldamatud

4. pedagoogiline iseloomustus lapse kooli- eelised, kuna see levib üle Eesti, on parima Elioni poolt pakutava WiMAX traadita

eelse lasteasutuse õpetajalt või kooliks pildikvaliteediga ning väga hea kanaliühenduskiirus.

Interneti oluline eelis on püsivalt hea

ette-valmistusrühma õpetajalt;

valikuga,” ütles Viasat Eesti juht Krista

Kui alternatiivsete traadita

5. lapse mõned joonistustööd. Leppiko. “Nüüd on ta veel parem, sest Interneti teenuste puhul langeb ühendus-

Taotluses palun kindlasti märkida lapse- lisaks saab ka interneti ja telefoniteenuse. kiirus täiendavate klientide lisandumisel,

vanema (eestkostja) kontaktandmed, Norby Telecomi lahendus sobis meile, kuna siis Elioni poolt pakutavat teenust see ei

eelkõige postiaadress, telefon.

ka see levib pea kõikjal Eestis ning mõjuta ning ühendus on alati sama

Komisjoni istungile kutsutakse lapsevanem seadmete paigaldusprotsessid saab ühilallalaadimiskiirus

kvaliteetne. Elioni traadita Interneti kiireim

(eestkostja) koos lapsega. Kui lapse dada. Võttes arvesse soodsama kuutasu ja

on kuni 1 Mbit/s ning see

tervislik seisund ei võimalda osalemist, teeb väiksemad paigaldustasud, usun, et meie võimaldab hõlpsasti kõiki peamisi

komisjon otsuse dokumendipõhiselt, st klientidel – nii olemasolevatel kui ka uutel – toiminguid Internetis.

eelnevate meditsiiniliste läbivaatuste on põhjust rõõmustada,” lisas ta.

tulemustele tuginedes.

Teenuse kasutamiseks on oluline, et

Taotlused koos nõutavate dokumentidega Viasat ja Norby Telecomi Topeltpakett tugijaama saateantenn oleks näha kohast,

esitada Tartu Maavalitsusse Riia 15 tuba sisaldab ViasatStart või ViasatKuld paketti kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna

106 hiljemalt 15. maiks 2008. a. Nõustamis- ning Norby Telecomi WiMAX internetipinnavormid

kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja

komisjon teeb otsuse hiljemalt 25. maiks ja ühendust. Lisada saab ka telefoniteenuse.

takis-tavad ka raadiolainete

teavitab sellest kirjalikult lapse elukoha- Kui klient esitab Topeltpaketi tellimuse, siis levi. Enne teenusega liitumist viib Elion

järgset omavalitsust. Pärast 25. maid on mõlema operaatori seadmete kliendi juures läbi levimõõtmise ning kui levi

laekunud taotlusi vaatab komisjon läbi standardpaigaldus tasuta ja üheaegne. tugevus vastab nõuetele, paigaldatakse

ainult erandjuhtudel.

Tartu maakonna erivajadustega laste

Ühispakkumise paketihinnad algavad 399

kroonist kuus, rohkem infot leiab ja liituda

kliendi koju vastuvõtuseade.

Traadita interneti alla- ja üleslaadimisnõustamiskomisjoni

järgmised koosolekud saab mõlema ettevõtte kliendi- kiirused ning kuutasud on järgmised:

toimuvad alljärgmistel aegadel:

teenindustes või kodulehtedel.

256/128 kbit/s - 295 kr

19. märts 2008

512/128 kbit/s - 395 kr

17. aprill 2008 Viasat on Eesti vanim digi-tv operaator, 1 Mbit/s /256 kbit/s 495 kr

8. mai 2008 pakkudes Eestis satelliit digi-tv teenust

21. mai 2008 alates 2002. aastast. Viasati diginumbril

Elioni tehniku saab kutsuda helistades

22. mai 2008 televisioon on kättesaadav kogu Eesti

165, kirjutades info@elion.ee või

23. mai 2008 territooriumil. Viasat kuulub Stockholmi külastades lähimat Elioni esindust. Teenuse

29. mai 2008 börsil noteeritud meediagruppi MTG kohta saab lisainfot Internetist aadressil

12. juuni 2008 (Modern Times Group), mis tegutseb www.elion.ee/traadita.

17. juuni 2008 televisiooni-, raadio-, trükimeedia-, e-

Maikuu nelja esimese komisjoni päeva- kaubanduse- ja paljudel muudel aladel.

korras on üldjuhul ainult koolikohustuse TV3, 3+, Star FM, PowerHitRadio, TV1000,

VISTEL-VASTEL LIUGU LASKMA

täitmise edasilükkamise taotluste läbi- Viasat Sport, Viasat Explorer, ViasatHistory

Oli ilus kevadine plusskraadidega päev, kui

vaatamine.

on näited kaubamärkidest, mille omanikeks

meie kool sõitis Otepääle vastlapäeva

Vajadusel täiendav info tel 730 5268 või on MTG Grupi ettevõtted.

tähistama.

meiliaadressil luule.kapp@tartumaa.ee

Esimene peatus oli suusamuuseumi ees.

Norby Telecom AS on Eestis, Lätis ja Vudisime korralikus rivistuses muuseu-

Luule Kapp Leedus tegutsev era- ja ärikliente teenindav

misse, kus giid Ene tutvustas suusatamise

nõustamiskomisjoni esimees telekommunikatsiooni ettevõte. Norby

ajalugu ja endisaegseid suuski. Oi, neid oli

Telecom avas Baltikumi esimese WiMAX igasuguse pikkuse ja laiusega! Kõige

juhtmevaba internetivõrgu 2005. aasta

põnevamad olid suusakingad. Suusaseptembris.

Peamisteks tegevusvaldvarustuski

oli vanasti äärmiselt lihtne -

VIASAT JA NORBY TELECOM kondadeks on andme- ja kõneside teenuste

kodukootud kampsun, sukad-sokid, müts.

PAKUVAD KOOS DIGI-TV JA osutamine Balti riikides, üleriigiliste ja Eesti-

Me saime teada, et kuldmedal polegi päris

Läti-Leedu privaatvõrkude ehitus, kiired

INTERNETTI

kullast, vaid on üle kullatud. Veel anti meile

internetiühendused, kaasaegsed IP kõnelaskesuusatamise

püssi proovida. Avassidesüsteemid

ning WiMAX internetitasin,

et see relv on õhupüssist palju

teenused.

Eesti vanim Digi-TV pakkuja Viasat ja

esimene WiMAX operaator Norby

raskem.

Telecom alustasid koostööd, mis

Lisainformatsioon: Peagi jätsime Eesti ainukese suusamuusevõimaldab

üle kogu Eesti tarbida parima

Krista Leppiko umiga hüvasti, mille vitriinides olid ka

kvaliteediga digitelevisiooni, kiiret

Viasat Eesti tegevjuht esisuusatajate Ðmiguni, Veerpalu ja Mae

internetiühendust ning telefoniteenust tel: 56 454 050 väärtuslikud auhinnad.

soodsamalt kui teenuseid eraldi tellides.

e-post: krista.leppiko@viasat.ee Kohe olime mäel, et alustada vastlasõitu

Ühine pakett loob mõlema ettevõtte

snowtubidega. See on suur kummirõngas,

olemasolevatele ja uutele klientidele

Karel Kannel milles tohib ainult üks julge mäest alla

mugava ja soodsa võimaluse oma kodu

Norby Telecomi juhatuse liige kihutada. Liikus ka tõstelint, millega meid

kommunikatsiooni ja meelelahutuse

tel: 50 37 317 sõidutati tagasi mäele. Pidev sebimine

täielikuks digitaliseerimiseks.

e-post: karel.kannel@norby.ee toimus mäeküljel, rõõmuhõiskeid kostis


kaugele. Lustisõitu oleks jätkunud pimedani,

aga et meile ettenähtud aeg sai otsa,

siis pidime lumerõngad ära andma ja

liikuma bussi poole.

Kosutavad olid pirukad-saiad ja kuum tee,

mida meile vastlapäeva lõpetuseks jagati.

Oli tore sportlik päev talvepealinnas

Otepääl.

Mikk Pedaja

Valguta Lasteaed-Algkool, 2. klass

RÕNGULANE

MEMME-TAADI PIDU

VALGUTAS

Neljapäeval, 21. veebruaril korraldas meie

kohalik haridustempel Valguta kool Eesti

Vabariigi sünnipäeva puhul oma ümbruskonna

seenioridele juba 15. korda memmetaadi

peo.

Pidu toetas Rõngu vallavalitsus. Sõna

koosviibimise alustamiseks sai vallavanem.

Meelelahutust pakkusid lasteaia- ja

koolilapsed. Kena on see, et kohalikud

SÜDAMLIK VALENTINIPÄEV

lapsed rõõmustavad meid oma esine-

RÕNGU KOOLIS

mistega. Hea on meenutada pidu, kus

memmele-taadile tänutäheks ja tunnustuseks

tegi pai väike armas lapsekäeke.

14. veebruaril pidas Rõngu Keskkool Maarja ja Raimo tutvustasid Koruste ja Paljudele meie hulgast oli selleks oma

valentinipäeva. Ürituse viis läbi 10. klass. Pühaste kandist pärit Eesti Vabadussõjas lapselapse käsi. See kõik oli väga südamlik.

Alustati juba esmaspäeval, kui viidi läbi langenute elulugusid (Johan Retsnik, Meie laste seas on ettevõtlikke ja julgeid

lemmikõpetaja valimine.

Arnold Retsnik, Mihkel Retsnik, Karl Leesik esinejaid. Vahvad olid Pikksukk Pipi osas

ja Kristjan Järlov.). Esitluse täiustamiseks esinenud Gerri, kõva ja ilmeka häälega

näitas Germo Preena ekraanile slaide. Mikk jne. Oli ilus mitmekülgne eeskava.

Ütlesime koos Rõngu monumendil oleva Aktusel viibisid vallast Ene Sõber ja Sirje

moto: ,,Tuleme ka hauast, kui vajab me abi Kruusel.

kodumaa''. Kuulasime plaadilt muusikapala Õhtu juhiks oli Valdur Parksepp, teatud-

,,Võidu Teel''.

tuntud hea pidude läbiviija.Tema akordioni-

Täname Koruste raamatukogu juhatajat muusika saatel kõlas soovikontsert, mille

Maie Looti küllakutse ja sooja vastuvõtu tellisid järjest kõik laudkonnad.

eest. Oli meeldiv ja südandsoojendav Oli kaetud ilus lõunalaud, mille tegemiseks

nägi vaeva kooli kokk Mariann Pennar. Ta

üritus.

on teinud seda kõik need 15 aastat.

Maarja Luik

Peol sai maha mängitud selline näidend,

kus tegelane ei pidanud ühtki sõna

SEEKORD SIIS SEDAMOODI lausuma. Oli vaid vaja õigel ajal püsti

Naistepäevaeelse koolipäeva lõpus leidis

tõusta. Mängisime veel vanu ringmänge,

vahepel tantsisime ka seltskonnatantse,

Õpetaja Eha Pluk lemmikõpetaja

Rõngu koolis aset iga-aastane Play-Back.

kuivõrd vanus lubas. Eks veidi ju piira meie

auhinda vastu võtmas.

Julgeid staarijäljendajaid oli seekord küll tegemisi ja rõõme meie endi elatud aastad.

kasinalt, aga see-eest oldi etteasteteks Tahaks väga loota, et see memme-taadi

põhjalikult valmistunud. Verivärskeid staare peo traditsioon Valguta mail ikka jätkuks.

Üritusega seosnevad toimetused kulmi- hindas asjatundlik þürii koosseisus Arvet Tunneme end alati oodatuina ja lahkelt

neerusid neljapäeval 5. tunni alguses, kui Silk, Ave Holtsmeier, Kaari Johanna Lehis, vastuvõetuina. Tänusõnad peo korraldatehti

teatavaks konkursside tulemused. Anne Ostrak, Olari Treial ja Kristi Hiiemäe. jatele.

Kõige kaunima sõbrapäevakaardi

Aili Lehis

valmistas Diana Arras. Kõige nunnuma

Valguta Maanaiste Selts

tüdrukute riietuse tiitli pälvis Merilin Mäe

ning stiilseimaks õpetajaks valiti Ellu

KUI VÄHE ON VAJA ...

Eensalu. Valmistati väga palju ilusaid

Käes on märtsikuu teine nädal ning

postkaste. Tunnustasime 9.b, 11. ja 7.a

Pihlakobara lasteaia väikestel ja suurtel

klassi. Kõige suurema aplausi saatel anti

käed-jalad kibekiiret tööd täis.

üle lemmikõpetaja tiitel, mis läks sel aastal

Teadagi on märts teatrikuu ja meil lasteaias

Eha Plukile.

juba tavaks saanud, et iga rühm sisustab

Oli väga südamlik ja meeldejääv päev!

ühe hommiku oma etteastega. Kogu maja

lastepere õppis näidendeid ja esitas need

Marii Kuusma

väga edukalt kaaslastele. Teatrinädal

kulmineerus aga reedel, 14. märtsil

Rõngu Keskkool, 10. klass Vägeva aplausi teenisid kõik esindajad, emakeelepäevaga.

kuid publiku vaieldamatu lemmik oli Sel aastal jäi päeva läbiviimine Pääsu-

Kreisiraadio eurolaul „Letosvet”, kus poegade rühma õlgadele. Juhuse tahtel

kuulsat kolmikut jäljendasid Tiina Laineste, langes selle päevaga kokku meie lasteaia

EESTI VABARIIK – 90

Egne-Riin Retsnik ning Joonas-Hendrik väikeste tublide kunstnike autasustamine

Mägi.

Tartus Tammelinna raamatukogus. Nimelt

23. veebruaril tähistasime Koruste Þürii andis välja mitmeid auhindu. Parim osalesime Eno Raua kirjandusteoste põhjal

raamatukogus Eesti Vabariigi sünnipäeva. tantsutüdruk Egne-Riin Retsnik (4. klass);

joonistustööde maakondlikul võistlusel ja

Rõngu Keskkooli ajalooringi liikmed olid

meie majast tulid auhinnalistele kohtadele

parim tantsupoiss Tauri Jagor (8.a klass); Markus Djukov (juhendaja Virve Luts) ja

ette valmistanud teemakohase slaidi- noorim osavõtja Joonas-Hendrik Mägi

Ingrid Pehter (juhendaja Epp Väikene). Nii

programmi. Pärast sissejuhatust kuulasime (eelkool). Eripreemiad läksid 9.a ja 8.a sõitiski õpetaja Epp lastega Tartusse

plaadilt Eesti Kaitseväeorkestri esituses klassi poistele „Jumpstyle”i esitamise eest autasudele järele.

laulu ,,Kodumaa''. Germo Peerna süütas ning 3. klassile, kes esines terves Kogu ülejäänud lasteaiapere kogunes aga

küünlad kõikide Eesti Vabadussõjas

koosseisus lauluga „Äike-päike”. Kõige saali emakeelepäeva üritusele.

muljetavaldavama esitaja tiitli pälvis

langenute mälestuseks. Rene Paks ja Aivo

Peo avas juhataja tervituskõnega, edasi oli

4. klass ja Joonas-Hendrik Mägi lauluga juba meie kord „ohjad haarata”. Lastele

Tilger andsid ülevaate Eesti iseseisvuse „Letosvet”. tutvustati meie emakeele ajalugu, räägiti

väljakuulutamisest, Raimo Riis luges Vaatamata osalejate vähesusele oli tore selle keele kaunist kõlast ja emakeele

katkendi Eesti iseseisvuse manifestist. pärastlõuna. Usun ja loodan, et Play-Backi hoidmise tähtsusest.

Maarja Luik rääkis lühidalt Eesti Vabadus- traditsioon jätkub ka järgnevatel aastatel. Kõik rühmad olid eeskavasse kaasatud

sõjast. Eriti mõjuv ja kaasahaarav oli

oma päevakohaste laulude-luuletustega.

ühislaul ,,Jää Vabaks, Eesti Meri”.

Eha Päiviste Otsustasime sel aastal valida ka kauneima

kooli huvijuht emakeelse sõna. Iga rühma lapsed valisid

5


6

RÕNGULANE

välja nende meelest kolm kõige kaunimat Sander Õigus, Martin Pungas, Martin seekord esindatud. Vaatamata sellele oli

eestikeelset sõna. Peo külaliseks oli kõigile Lukk; meie osavõtt arvukas ja õnnestunud. Kui

lastele tuttav Mõmmi oma aabitsa ja kelgutamine 6. koht – Pille Riim, Karleen meil näiteks üks jooksjatest poleks

Mõmmibeebiga. Tema oli ka fortuunaks Randver, Ele Loot, Kätlin Lääne, Indrek lõpptulemust saanud, poleks me praegu

selle sõna valimisel. Aitäh Pääsupoegade Aan, Sten-Avo Bulatov, Rain Väljaots, jo ok su ka ri ka om an ik ud . S ee pä ra st

rühma Kasparile julge etteaste eest! Kaido Margus, Kristian Eensalu; tunnustan igat kaasalööjat. Aitäh kõigile,

krossijooks 600m tüdrukud (1992–1994) kes selle ilusa päeva kaasa tegid.

11. koht Kristel Laurits; Järgmiste talimängude korraldaja on Kolgakrossijooks

1200m poisid (1995–1997) 1. Jaani vald. Mõne kuu pärast sõidame

koht Allan Riim, 2. Raimo Riis, 6. Ragnar suvemängudele Viiratsi valda.

Tohver, 10. Rene Paks, 12. Marek Gergalo,

13. Aivo Tilger; Sirje Kruusel

krossijooks 1200m poisid (1992–1994) 2.

koht Tevol Tamm, 6. Toomas Hunt, 11.

Tauri Jagor, 22. Imre Jõgiaas; kokkuvõtvalt

Õnnitleme

saavutsid Rõngu koolilapsed Tartumaa Spordiliit „Jõud” tun-

jooksudes 2. koha.

23. veebruaril toimus võistluspäev

nustas Eesti Vabariigi 90. aastatäiskasvanute

spordialade arvestuses. päeva puhul oma tänukirjaga

Paari päevaga oli viimnegi lumekirme Mihkel Dedovit järjepidevuse ja

Õpetaja Virve ja mõmmi Kaspar valimas

kauneimat emakeelset sõna.

haihtunud ja ime küll – juba harjumuseks

saanud hall taevavõlv rõõmustas sportlasi

päikesesära ja helesinise laotusega.

Krossijooks 1200m naised (1969–1984)

tulemusliku sportimise eest nii

Tartumaal kui piirkonnas.

Enim pakutud sõnaks osutus KALLIS, 3. koht Piret Terve; naised (1985–1991) 2. NURME LA AT

järgnesid võrdselt EMA ja KALLIS. Teadagi koht Kerttu Leppik; naised alates 1968 4.

koosneb lause sõnadest, nii saimegi lisaks koht Sirje Kruusel; 23. - 25. mail 2008 toimub Jõgevamaal

kaunimale sõnale veel väga toreda lause - krossijooks 2400m mehed (1985–1991) Puurmani vallas Pikknurme külas järje-

ARMAS-KALLIS EMA. Pidu lõppes ühises 3. koht Kaur Kivistik, 6. Aigar Kesas; kordne Nurme laat. Eelmisel aastal sai laat

rõõmsas tantsuringis. mehed (1968 ja varem sünd.) 2. koht Aigar teoks esmakordselt. Enamus osalejatest

Nüüd aga jätk pealkirjale – et kõigil oleks Arras; võistkondlikult saavutas Rõngu kiitis koha häid eeldusi laada järjepidevaks

rõõmu kordaläinud päevast. 1. koha; kasvuks ning arenguks. Eelmisel aastal oli

laada külastajaid hinnanguliselt 5 000.

Virve Luts

Laat toimub Tallinn–Tartu maanteega

Rõngu Lasteaia

piirneval, hästi ülevaatlikul kinnistul, maa-

Pääsupoegade rühma õpetaja

ala suurus on 5,5 ha. Eelmisel aastal

ehitatud korralik välilava ning toimunud

XXVI VÕRTSJÄRVE

avalikud üritused (jaanituli, saunafestival)

TALIMÄNGUD PÕDRALA

on koha tuntust tublisti tõstnud. Samuti on

VALLAS RIIDAJAS

korraldusmeeskond kvalitatiivselt edasi

arenenud.

Kohapeal on korralik vee- ja elektrivarustus,

Võrtsjärve talimängude eripära on see, et

olmejäätmete liigiti kogumine, korralikud

mitte mingi looduse heitlikkus nende

(tasuta) WC-d, piisavalt (tasuta) parkimistoimumist

ei mõjuta ega nõrgesta. Nii ka

ruumi, tasuta telkimisala, rohkelt istekohti

seekord. 20. veebruaril võistlesid õpilava

ümbruses, lõkkeplats jpm.

lased Riidajas mitmetel aladel. Pidades kabe 4. koht – Celia Arras, Viktor Peep, Laadal osalemine on soodne. Külastajatele

vastu lörtsisele ja vihmasele olemisele, oldi Haljand Sööt; sissepääs tasuta.

rõõmsameelsed ja võistlusindu täis ning male 1. koht – Maili Kukk, Teet Tähtsal kohal on meelelahutus, laste ja

lõpuks tunti rõõmu nii tulemustest kui lihtsalt Raudsepp, Andres Raudsepp; täiskasvanute vaba aja veetmise sisukad

ühest toredast sportlikust päevast. koroona 5. koht – Liis Mardi, Kaspar

Tulemused:

võimalused. Tänavu tegutsevad professio-

Songisepp, Raimo Zirk;

õpilaste mälumäng 2. koht – Maarja Luik,

naalsed päevajuhid kõigil laadapäevadel.

mälumäng 1. koht – Kunnar Lätti, August

Kaarel Repän, Therese Viitkar, Marit

Vaba aja sisustajatele ning atrak-

Laurits, Kalev Lõhmus, Aivar Kuusk-

Külv, Liis Mardi;

tsioonidega osalejatele osavõtt tasuta.

vere, Kristel Laurits.

tänavakorvpall 3. koht – Mart Könn,

Vaba aja sisustamiseks on käesolevaks

Võrkpallivõistkonnad ei olnud Rõngul

GLOBE teatab

Eesti talve kõige külmema kuu, veebruarikuu, keskmine õhutemperatuur oli väga kõrge +1.1° C. Eriti suur erinevus oli möödunud aastaga,

mil keskmine õhutemperatuur oli -10° C. Soe oli ka 2002. aasta veebruar, siis oli keskmine 0° C. Sademete hulk oli 44 mm ja põhiliselt tulid

need vihmana. Kõige madalamale langes õhutemperatuur 16. veebruaril -11 kraadini. Sel päeval oli ka keskpäev kõige külmem -5° C. Kõige

soojem päev oli 26. veebruar, siis tõusis temperatuur +7 kraadini.

Kokkuvõtte koostas Raimo Riis

Veebruarikuude keskmine õhutemperatuur GLOBE

t

vaatlusperioodil

2

t

mm

12

Veebruarikuu keskmiste õhutemperatuuride

käik ja sademete hulk

mm

t

t

6

0

-2

-4

1998- 1999- 2000-

02 02 02

2001- 2002- 2003-

02 02 02

2004- 2005- 2006-

02 02 02

2007- 2008-

02 02

10

8

6

4

2

0

-2

-6

-8

-10

-12

4

2

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-4

-6

-8

-10


hetkeks kokkulepped kunstialaste töö- ning

õpitubade püstipanekuks. Eraldatud on

kohad lastele ja noortele suunatud

tegevuste jaoks. Antiigilaos on lauamängude

(male, kabe jt.) mängimise

võimalus. Väljas on kindlasti ka mõned

kunstinäitused, paigaldatud välisaunad

ning kümblustünnid. Ka tänavu on sobiva

ilma korral kohal helikopter ning laupäeva

õhtul õhupall huvilendude sooritamiseks.

Plaanis on võistlused ja võistutegemised.

Kaubeldakse kodumaise käsitöö ning

väikeettevõtete toodanguga, samuti

taimede, istikute, aia- ja kodutarvetega.

Tänavu on laadal ka tööstuskaupade

müüjad. Mullused, nö. naturaalsed

laadalised olid valdavalt seda meelt, et

võivad olla küll, aga eraldi alal.

Laadaala jagunemine ning kauplemiskohtade

skeem on üleval interneti

kodulehel www.nurme.ee . Registreerimine

ning lisainfo: info@nurme.ee või telefonil

5302 4868.

TARTUMAA PENSIONÄRIDE

TÖÖDE VI NÄITUS-KONKURSS

2008. aastal toimub VI kunstiharrastajate

tööde näitus-konkurss, mis on pühendatud

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale.

Selle ettevõtmisega tahame pensionäridest

kunstiharrastajatele anda võimaluse oma

töid kõigile huvilistele näidata. Pensionärid

on toiminud ja kaasa elanud selle heaks, et

Eesti Vabariik saab pühitseda oma 90.

sünnipäeva. Konkursitöödest koostatava

näituse eesmärgiks on lähendada erinevatesse

põlvkondadesse kuuluvaid inimesi

ühise huvi alusel.

Tartumaa pensionäride tööde VI näituskonkurss

toimub Tartumaa Muuseumis,

Pikk tn.2 Elvas

näitusele palume tuua: pensionäridest

kunstiharrastajate töid, sobivad maal,

graafika, skulptuur, tarbekunst (klaas,

keraamika, nahk, tekstiil, puit) muusikariistad.

tööde vastuvõtt toimub Tartumaa Muuseumis,

Pikk tn. 2 Elvas tööpäevadel 12. maist

kuni 20. maini k.a. kella 10.00 – 17.00. Info

ja kokkulepped: pedagoog-kuraator pr.

Anneli Aan, 7456 141, e-post

anneli.aan@mail.ee, samas ka info näituse

kestvuse ja tööde tagastamise kohta.

Näitusele toodavad tööd peavad olema

uued, varustatud vajaliku infoga:

- valmistaja ees- ja perekonnanimi, vanus,

omavalitsus, kontaktandmed - kollektiivselt

toodavate tööde kohta palume koostada

lisaks tööde nimekirja, mis hõlbustab

üleandmist-vastuvõtmist

Näituse avamine ja konkursi võitjatele

auhindade üleandmine toimub 25. mail

2008. kell 14.00 Tartumaa Muuseumis

Rahalised auhinnad on järgmised:

I koht 2000 krooni, II koht 1500 krooni, III

koht 1000 krooni, 2 ergutuspreemiat à 500

krooni.

Züriil on õigus preemiasummasid ka teisiti

jagada, preemia võidust teatatakse

personaalselt.

Tõid hindab ja võitjaid selgitab zürii, mis

koosneb asjatundlikest inimestest.

Loodame rahalist toetust saada projektide

põhjal Hasartmängumaksu Nõukogult ja

RÕNGULANE

Kultuurkapitalilt.

Omavalitsustel palume teade avalda ka

valla ajalehes.

Jõudu ja edukat esinemist kõigile Tartumaa

pensionäridele VI näitus-konkursist

osavõtul soovib.

Tartu Maakonna Pensionäride Ühenduse

nimel esimees Ilme Rajalo.

2. LUGU SAAME TUT TAVAKS

ÕPETAJA RITA KIIVER

Töötanud koolis 36. aastat. Õpetajaks

sündinuna tunneb end laste keskel hästi.

Iga laps on tema jaoks kallisvara. Õpetajaks

olemise aja jooksul on jäänud truuks oma

loomusele ega püüa olla keegi teine….

7

tegema. Pole seda kahetsenud. Suur tänu

talle tagantjärele! Kahjuks saan seda teha

nüüd ainult oma mõtetes.

Muidugi arvan, et pean enda juures

märkama ka puudusi. Kui ma ei suuda

lastele enam armastust jagada, rõõme

muresid ära kuulata, siis …. lihtsalt tulevad

asemele minu head õpilased.

Lugude vahendajaks

Aino Kommisaar

kooli sotsiaalpedagoog

SÜNNIPÄEVAÕNNITLUSTE

EDASTAMINE MEEDIA

VAHENDUSEL

Kõike, mille eest oled tänulik, saad

Käesolev Andmekaitse Inspektsiooni juhis

juurde.

on koostatud Inspektsioonile laekunud

Läbi aastate on mulle kõige paremateks

küsimuste alusel ning on suunatud nii

õpetajateks olnud mu õpilased. Olen neilt isikuandmete töötlejatele kui ka kodanikele

õppinud siirust, ausust, sallivust. Samuti on (andmesubjektidele), et selgitada meedias

nad mulle andnud valusaid õppetunde, edastatavate sünnipäevaõnnitluste vasta-

mille eest olen tagantjärele tänulik.

vust isikuandmete kaitse seadusele.

Iga nelja aasta tagant elan läbi vist sama

ärevuse, mida 1. klassi tulijadki. Sellele Isikuandmete kaitse seaduse eesmärgiks

järgnevatel aastatel harjume üksteisega on füüsilise isiku põhiõiguste ja põhi-

sedavõrd, et viimasel kevadel valdab kõiki vabaduste (eelkõige eraelu) kaitsmine.

lahkumiskurbus.

Samas ei ole omaette eesmärgiks

Õnneks on koolielus palju juhuseid, mil isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse

minuni on jõudnud minu õpilaste lapsed. õiguse absolutiseerimine, vaid üksnes

Kõik kulgeb ju mööda eluringi. Topeltrõõm rõhutamine, et isikuandmete töötlemise

on kohtuda täiskasvanud õpilasega, kes on nõuete sisustamisel tuleb nn piiripealsetel

juba lapsevanema rollis. Mõnus on juhtudel alati eelistada tõlgendust, mis

nendega arutleda elufilosoofia üle. Aga kaitseb tugevamini eraelu puutumatust,

kõige kummalisem on see, et neis kõigis on mitte aga võimalike avalike huvide

alles jäänud midagi koolilapsest.

esiplaanile seadmist.

Olen palju õppinud ka vanematelt

kolleegidelt, kes on praeguseks ajaks

Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt

koolielust kõrvale jäänud. Siiski tahan neid

loetakse isikuandmeteks andmeid

meenutada ja tänulik olla AIME MARDILE

tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku

täpsuse, ENDLA SÖÖDILE nõudlikkuse,

HELVE PÄIDILE elurõõmu, HELJU kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või

VIRULE lastearmastuse, LEHTE

millises vormis need andmed on.

PUUDERSELLILE töökuse, ENDEL Isikuandmete töötlemine on iga isiku-

SIKULE korraarmastuse, MARE andmetega tehtav toiming. Samas annab

RUSSAKULE teadmishimu eest. Alles siis, isikuandmete kaitse seadus võimaluse

kui mu kõrval neid inimesi igapäevases töös isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusenam

ei ole, mõistan nende väärtust. Aitäh olekuta töödelda ajakirjanduslikul ees-

ka praegustele kolleegidele! Arusaamine, märgil ning avalikustada neid meedias, kui

mida nad mulle sel perioodil tähendasid, selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see

tuleb kindlasti hiljem.

on kooskõlas ajakirjanduseetika põhi-

mõtetega, siiski tuleb andmete töötlejal

silmas pidada, et iga üksikisiku

sünnikuupäeva ja elukoha avaldamine

massimeedias ei ole ülekaalukas avalik

huvi.

Pildil: (vasakult) Marika Undrits, Tea Plado,

Tiia Mõttus, Anneli Kulla õp. Rita Kiiver,

Aira Muttik. Kevad 1973.

Õpetajatöös on kõige olulisem armastus ja

laste mõistmine. Kui puudub üks või teine,

pole vist mõtet põhjust otsida, miks töö ei

suju. Jääd ilma vastuarmastusest ja

lugupidamisest.

Minu suureks eeskujuks ja õpetajaameti

„pisiku” andjaks oli mu esimene õpetaja

Võrumaal. Lapsena mõtlesin, et ta on võlur.

TÄIUSLIK. Andsin talle lubaduse, et

suureks saades hakkan kindlasti seda tööd

Samuti tuleks kohalikel omavalitsusasutustel,

kes kasutavaid erinevaid registreid

(nt Rahvastikuregister) sünnikuupäeva

informatsiooni saamiseks ning edastavad

saadud informatsiooni põhjal õnnitlusi

meedias, silmas pidada, et taoline andmete

töötlemine ei pruugi olla vastavuses registri

andmete töötlemise eesmärkidega.

Avalikustades isiku nime ja fakti, et tal on

sünnipäev, siis sellega otseselt ei rikuta

isiku eraelu puutumatust. Samas lisades

eelnimetatud andmetele juurde sünniaja,

vanuse, elukoha jms, võib sellega oluliselt

rikkuda eraelu puutumatust. Kuna seaduseandja

ei ole pidanud vajalikuks

defineerida mõistet „eraelu“, siis tuleb

siinkohal lähtuda sellest, mida iga

konkreetne isik oma eraeluks peab.


8

RÕNGULANE

Tulenevalt eeltoodust soovitab Andmekaitse

Inspektsioon, et juhul, kui soovitakse

sünnipäevalaste õnnitlemisel avalikustada

peale isiku nime ka muid isikuandmeid, siis

tuleb hilisemate vaidluste ennetamiseks

eelnevalt nõusolek küsida. Lihtsalt nime ja

õnnitluse avaldamine täidab aga ajakirjandusliku

eesmärgi ning ei kahjusta ülemäära

andmesubjekti õiguseid ning nime

avalikustamine saab toimuda ka isiku

nõusolekuta.

Allikas: Andmekaitse Inspektsioon

SÜNNID !

„Kui esimene beebi esimest korda naeris,

purunes naer tuhandeks killuks.

Need lendlesid kõik laiali

ja nii tekkisidki haldjad.“

POLITSEI TEATAB:

(1969) Rõngu vallas mootorsõidukit, mis ei

VÄÄRTEOD

olnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.

1. 11.01.2008 kella 22.30 ajal korraldasid

14. 27.02.2008 kella 20.05 ajal juhtis

Egert (1987) ja Endel (1962) tööliste

Meelis (1960) Rõngu vallas mootorsõidukit

puhkeruumis Rõngu vallas joomingu, mille

alkoholijoobes.

tagajärjel lõhuti puhkeruumi sisustus,

15. 28.02.2008 kella 19.00 ajal visati katki

tekitades materiaalset kahju.

Rõngu alevikus garaaþi aknad, kurikaelad

2. 11.01.2008 kella 22.30 ajal osalesid

on teada.

joomingus Martin (1989) ja Tiit (1989) 16. 03.03.2008 kella 17.40 ajal juhtis Janar

Rõngu vallas, olles alkoholi joobes tööliste (1982) Rõngu vallas mootorsõidukit,

puhkeruumis, millega rikkusid avalikku

omamata vastava kategooria mootor-

korda, häirides farmi töötajate igapäevast

sõiduki juhtimise õigust, kui juhtimise õigus

tööd.

oli karistusena ära võetud.

3. 11.01.2008 kella 22.00 ajal osales

17. 03.03.2008 kella 23.15 ajal juhtis Aivi

joomingus Ilmar (1964) Rõngu vallas (1979) Rõngu vallas mootorsõidukit

töötajate puhkeruumis, millega rikkus

alkoholijoobes, juhtis mootorsõidukit,

avalikku korda ja selle tegevusega oli

omamata vastava kategooria mootor-

häiritud farmi töötajate igapäevane töö.

sõiduki juhtimise õigust.

4. 15.02.2008 kella 20.20 ajal liikus Ülle

18. 06.03.2008 kella 09.50 ajal juhtis

(1981) Rõngu vallas pimedal ajal

Martin (1971) Rõngu vallas mootorsõidukit

valgustamata teel, kasutamata helkurit.

kohustusliku liikluskindlustuse lepingu

5. 18.02.2008 kella 19.30 ajal juhtis 1946.

maksevabal perioodil ja jättis kontrollijale

a sünd meesterahvas Rõngu vallas

esitamata liikluskindlustuspoliisi.

mootorsõidukit, mis ei olnud nõuete-

19. 07.03.2008 kella 14.30 ajal tarvitas

kohaselt läbinud tehnoülevaatust; juhtis

Heino (1952) avalikus kohas Rõngu valla

mootorsõidukit kohustusliku liiklusalkoholijoobes.

bussijaamas alkohoolset jooki, olles

kindlustuse lepingu maksevabal perioodil ja

jättis kontrollijale esitamata liiklus-

20. 07.03.2008 kella 23.25 ajal juhtis Raul

kindlustuspoliisi.

(1959) Rõngu vallas mootorsõidukit

6. 20.02.2008 kella 12.05 ajal juhtis Endel

alkoholijoobes.

(1937) Rõngu vallas mootorsõidukit,

21. 08.03.2008 kella 14.48 ajal juhtis Marju

olemata turvavööga nõuetekohaselt kinniasulavälisel

teel kiirusega, mis ületas

(1986) Rõngu vallas mootorsõidukit

tatud.

7. 23.02.2008 kella 19.33 ajal juhtis

lubatud sõidukiiruse 21 km/h võrra.

Peeter (1983) Rõngu vallas mootorsõidukit

22. 08.03.2008 kella 15.09 ajal juhtis Ivan

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas

(1959) Rõngu vallas mootorsõidukit

lubatud sõidukiiruse 54 km/h võrra.

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas

8. 23.02.2008 kella 20.05 ajal juhtis

lubatud sõidukiiruse 19 km/h võrra.

Toomas (1965) Rõngu vallas mootor-

23. 08.03.2008 kella 15.21 ajal juhtis Tuuli

sõidukit alkoholijoobes.

(1968) Rõngu vallas mootorsõidukit

9. 23.02.2008 kella 20.20 ajal juhtis

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas

Markus (1989) Rõngu vallas mootorlubatud

sõidukiiruse 21 km/h võrra.

sõidukit, omamata vastava kategooria

24. 08.03.2008 kella 15.45 ajal juhtis 1985.

mootorsõiduki juhtimise õigust, isik on

a sünd naisterahvas Rõngu vallas

sama teo eest varem kõrvaldatud sõiduki

mootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,

juhtimiselt.

mis ületas lubatud sõidukiiruse 38 km/h

10. 25.02.2008 kella 12.35 ajal juhtis

võrra.

Agnes (1976) Rõngu vallas mootorsõidukit

25. 13.03.2008 kella 11.55 ajal juhtis

asulasisesel teel kiirusega, mis ületas

Indrek (1976) Rõngu vallas mootorsõidukit

lubatud sõidukiiruse 18 km/h võrra.

asulasisesel teel kiirusega, mis ületas

11. 25.02.2008 kella 12.55 ajal juhtis 1984.

lubatud sõidukiiruse 22 km/h võrra.

a sünd noormees Rõngu vallas mootor-

29. 13.03.2008 kella 12.35 ajal juhtis Risto

sõidukit asulasisesel teel kiirusega, mis

(1987) Rõngu vallas mootorsõidukit

ületas lubatud sõidukiiruse 16 km/h võrra. asulasisesel teel kiirusega, mis ületas

12. 25.02.2008 kella 13.05 ajal juhtis

lubatud sõidukiiruse 19 km/h võrra.

Aleksandr (1964) Rõngu vallas mootor-

Rõngu valla konstaablid

sõidukit asulasisesel teel kiirusega, mis

A. Toode, P. Kotkas

ületas lubatud sõidukiiruse 19 km/h võrra.

13. 27.02.2008 kella 12.45 ajal juhtis Eino

l

(Sir J. M. Barrie)

EHA SUUDER

sünd. 10.02.2008

GRETE-LY AAL

sünd. 15.03.2008

veebruariKUUS

ÕNNITLEME!

Igaühele antud oma päevade jada,

jäta meelde vaid kaunimad neist.

Käi lõpuni rõõmsana elurada,

sest see pole korduv kellelgi meist.

(E. Kõrvits)

ALIDE-DELINA DEDOVA

ALMA VÄHI

VILMA SOOM

HILJA RENATA TERVE

ERICH KIKERPILL

VALVE PARTS

HELGI LEMMING

LINDA ROOS

JUHAN VALLIMETS

HELVI PEDAJA

OLAF PUURITS

HILJA MÄGI

ANTS LUKK

OLGA LINNO

EDA NAPRITSON

AINO ALEKSEJEVA

JAAN-ARNO SARAPUU

EEVI VOITK

SIIRI TOOTSI

ASTA ÕKVA

ANTS VIIRA

AINO KOMMISAAR

LARISSA BRUNDUKOVA

AIVO KARU

GALINA OTSUPOK

ANNE KIRSIPUU

EINO JUUS

ÕIE HELBRE

PEETER RÄÄBUS

RUTT KOPLI

LAINE KASE

HUGO IVASK

ANDRUS REILA

URMAS TIIDEBERG

REIN LAINESTE

ANU AAN

HEINART RAUDSEPP

Naerdud on naerud ja nutetud nutud,

lauldud on laulud ja räägitud jutud;

mis oli, see oli uut enam ei tule.

Jumal kustutas teelise laterna tule.

(V. Osila)

MÄLESTAME !

AGU PETT

Kalme küla

EHA KÖNN

Tammiste küla

LEOPOLD PETTAI

Rõngu alevik

ANDRES ERM

Lapetukme küla

SILVI KURVITS

Rõngu alevik


RÕNGULANE

9

KONKURSS

„KÜLAVÄRAV”

Rõngu vallavalitsuse

kultuuriteenistuse ettepanekul

ja koostöös

Kodukant Tartumaa aktiiviga

on tekkinud idee

kodukoha väärtustamiseks

läbi erinevate tegevuste.

Idee elluviimiseks kuulutab

Koruste Küla Selts välja

konkursi "Külavärav".

Esimeseks tegevuseks on

külavärava teemaga

seotud joonistusvõistlus,

mille tulemused pannakse

näitusena välja Valguta

seltsimajja lastekaitsepäeval.

Joonistuste teemaks:

missugusena näen oma

külaväravat.

Külavärava konkurss

laieneb lähitulevikus ka

Rõngu valla küladesse nii

fotokonkursina kui ka

kaunima värava

konkursina.

Priit Laineste

Koruste Küla Selts

Tartu Kevad 2008

LAPETUKME, 26.-27.APRILL 2008

VÕISTLUSKLASSID

N10, N12, N14, N16, N18, N21A, N21B, N35, N40, N45, N50, N55, N65

M10, M12, M14, M16, M18, M21A, M21B, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65

MÄRKESÜSTEEM

SPORTident elektrooniline märkesüsteem. Registreerimisel märkige oma SI-kaardi number,

kui see erineb EOL andmebaasis olevast, või soov seda rentida!

SI-kaardi renditasu: 20 krooni päevas.

MAASTIK JA KAART

Kaardi autor: Meelis Zimmermann. Välitööd 2005–2008.

Suures osas maastiku esmakasutus, 20% maastikust oli kasutusel Elva MV-l 2007 (vt. Lõve Veski

kaarti 2007080).

Mõõtkava 1:10 000, H 2,5 m. Ofsett-trükk - Printcenter

Maastiku iseloomustus: Maastik on valdavalt hea ja väga hea läbitavusega, v.a. paar üksikut

kuusenoorendiku–raiesmikku. Läbitavus on kehvem kraavide ja ojade ümbruses. Läbitavust

raskendab ka raba-ala ma

astiku põhjaosas. Mikroreljeefipesad.

VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus asub Valgutast 5–6 km Lapetukme poole.

REGISTREERIMINE

Kuni 21. aprillini 2008 interneti võistluskeskuse kaudu: https://www.osport.ee/

Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks OK Kape a/a 1120072784 Hansapangas.

Hilinejaid registreeritakse kahekordse osavõtumaksu eest olemasolevate reservkohtade piires.

OSAVÕTUMAKS

MN 10-14 / 30 krooni päev;

MN 16-18, M60, MN 65 / 50 krooni päev;

MN 21-55 / 80 krooni päev

KORRALDAJA

OK Kape

Info: Meelis Zimmermann, tel. +372 5343 5921, meelis@mk.ee

SPONSORID


10

märtsikuu RISTSÕNA

PAREMALE: 1.Maalikunstnik (eesnimega

1826–1899). 12.Järv Põhja-Eestis. 15.Doonau

lisajõgi. 17.Rahvaleht. 18.Pikkusmõõt (lüh.).

19.Fosfor. 19a.Lapsevanemale (hellitavalt).

21.Neljas. 23.Pikk latt, kaigas. 24.Kaelaehe.

26.LAHENDUS. 28.Küla Tartu vallas.

30.Ameriitsium. 31.Tina. 32.Veelind. 34.Autoosa.

36.Meri Euroopas. 38.Linn Floridas. 40.Purjeka

osasid. 41.Iialgi. 42.Spordivahend. 44.Kreeka

täht. 46.Andmete esitamise viis. 47.Sidesõna.

48.Soome kirjanik.

ALLA: 1.End. näitleja (eesnimega). 2.End.

maletaja. 3.Eesliide mõõtühikutel. 4.Teravalõhnaline

värvuseta gaas. 5.Kavala võttega.

6.Lämmastik. 7.Kohusetäitja. 8.Täppidega täht.

9.Lomp. 10.Vana inimene. 11. Raadius.

13.Paljunema. 14.Linn Saksamaal. 16.Küla

Rõngu vallas. 20.Riik Euroopas. 22.End.

pinnamõõt. 25.Babüloonia jumal. 29.Heleduse

mõõtühik. 33.Ekslev. 35.Nõukogudeaegne

lühend. 37. Saksa keele artikkel. 39.Nutulaul. 43.

Eesti Loodus. 45.Piirits.

VEEBRUARIKUU RISTSÕNA

LAHENDUS – LAGLE PAREK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

17 18 19 19a 20

21 22 23 24 25

26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48

TEADE

koostaja Kunnar Lätti

SEB Panga sularahaautomaat

paigaldatakse tagasi peale remonti.

Haldag UÜ

Arvutite remont, hooldus,

koostamine.

Arvutikoolitus.

Info

tel 553 5498

RÕNGULANE

06.04.2008 kell

Teet Kallas 65

raamatute väljapanek

Teedla Raamatukogus

05.04.2008 kell 18.00-22.45

Kooli disko

Rõngu Rahvamajas

11.04.2008 kell 19.00

Ansambel SEELIKUKÜTID

Tule kuulama ja tantsima!

Laudadega pidu.

Pilet: 50 krooni

Info tel 5662 2044

Hellenurme Kultuurimajas

12.04.2008 kell 20.00

Tantsuõhtu igale eale.

Külaliseks Jassi Saharov

Pilet: 150 krooni,

eelmüügist 100 krooni.

Lauad ettetellimisel.

Rõngu Rahvamajas

16.04.2008 kell 18.00

Kevadmatk peredele

Valgutas

OÜ Aqua &Waste

Services

kaevetööd, vee- ja

kanalisatsioonitrasside

ehitus

OÜ AWS pakub

teenuseid:

trasside ehitus,santehnilised

tööd, kaevetööd

(miniekskavaator Neuson ja

ekskavaator Hüdomek)

OÜ AWS Elva,Valga mnt.7

Info tel. 529 3783, e-post

aws@hot.ee

Lõikan

vanarauda ja

aitan realiseerida

ainult eraisikutel.

Helistada õhtuti

kella 18.00

telefon 523 5509

Miika.

KUHU MINNA, MIDA TEHA

KUULUTUSED

Võtan rendile

põllumaad,

maksan kuni

600 kr/ha

aastas.

Tel 56624370.

Savikoja

Kõrts

pakub tööd

kokale ja

baaridaamile.

Info tel

56691510.

19.04.08 kell 20.00

Tantsuõhtu

Tantsuks mängib ansambel TEINE KÄSI

Pilet 50 krooni

Valguta Seltsimajas

19.04.2008

Lauamängude turniir

Rõngu Keskkooli võimlas

23.04.2008

Jüripäeva tõrvikumatk

Rõngu – Lossimägi

26.-27.04.2008

Tartu Kevad 2008, Lapetukmes

26.04.2008 kell 16.00

Maalikunstnik E.Kitse mälestuspäev

Koruste Raamatukogus

30.04.2008 kell 18.00

Volbripäeva pereüritus

Valguta Lasteaed-Algkoolis

30.04.2008 kell 19.00

Volbripäeva disko, Teedla Seltsimajas

JÄLGIGE REKLAAMI!

Ostan kvaliteetset kuuse- ja

männipalki. Läbimõõt alates 27-35

cm ka väikestes kogustes.

Tel 5395 1730 või Rõngu Puiestee

8d Jüri Orupõld.

* * * * * *

Müüa 4-toaline kõigi mugavustega

korter Rõngu alevikus, Aia tänavas

koos köögimööbli ja -tehnikaga.

Tel 529 1558.

* * * * * *

Puude hoolduslõikus praktiline töö

ja nõustamine arborist K.Jürgenson

5662 3702.

TEATED

07. aprillil toimub Rõngu Keskkoolis orienteerumiskoolitus. See koosneb teoreetilisest osast

(umbes 1 tund) ning praktilisest orienteerumisest Hiugemäel ja laululava ümbruses. Registreerida

saab 31. märtsini tel 745 9438, e-mail kool@rongu.edu.ee.

Osaleda saavad kuni 25-aastased Rõngu valla elanikud. Koolitus on eelsoojenduseks 26.-27.

aprillil Lapetukmes toimuvale võistlusele Tartu Kevad 2008.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Eesti HIV positiivsete inimeste võrgustik alustab tugigrupi tegevust Tartus. Tugigrupi tege-vuste

kohta saab täpsemat informatsiooni telefonil 5340 1706 Krista Joost. Oluline on jõuda aktiivsete

HIV positiivsete inimesteni, et olla neile tugigrupi näol abiks ja toeks.

Alustatakse ka AA-anonüümsete alkohoolikute mitteklassikalise õppeprogrammiga

(3 kuud kestev) ja samas AN-rühma tugigrupi tegemistega (anonüümsed narkomaanid).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valguta raamatukogu avatud kuni 17. aprillini T, N 14.00-17.00.

küljendamine, kujundus ja trükk:

tel. 736 2046, fax 736 2044

alfaprint@alfaprint.ee

www.alfaprint.ee

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

toimetaja: Silvia Rõõmussaar,

tel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.ee

Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 14. aprilliks

avaldamiseks sama kuu väljaandes.

Järgmine Rõngulane ilmub 25. aprillil 2008

More magazines by this user
Similar magazines