September 2006 - Rõngu Vald

rongu.ee

September 2006 - Rõngu Vald

RÕNGULANE

NR. 8 (92) september 2006

VALLA INFOLEHT

TRÜKIARV 1250

ÕNNELIKKU KOOLITEED!

Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski,

Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must, Mait Madisson, Georg Soots (teiste taga),

Anne Alliku, Andero Juus, Kristian Eensalu, Kaire Jürimaa, Mariin Tulf, Katrin Gergalo,

Karl Lõoke (teiste taga), Iisak Kuusma, Silja Juurmets, Karina Arras, Jüri Jeskov,

õpetaja Heli Säägi.12. klassi õpilased (tagumises reas vasakult): Raili Hani,

Kristiina Laul (teiste taga), õpetaja Anne Leppik, Kaidi Lall, Marge Kõks,

Kätlin Kutsar (teiste taga), Jaanika Mürk, Liina Kroonberg (teiste taga), Jaanus Vuks,

Klaarika Lükko, Kaspar Oras, Eero Ristolainen, Laura Puurits.

1. september on enamuses Eesti kodudes Rõngu Keskkoolis oli selle aasta 1. septembril

pidupäev. Lastele on see päev ikka olnud nii päevakangelasi 17. Nii neile kui ka nende

oodatud kui ka ootamatu - ühest küljest tahaks klassijuhatajale oli esimene koolipäev Rõngus

ju suve nagu pikemaks venitada, teisest esmakordne. Ärevusest hi gistas käsi ja

küljest kibeletakse juba kohtuma sõpradega, värises jalg. Südame tegi aga soojaks väga

keda mitu kuud näinud pole...

sõbralik vastuvõtt kooli vilistlaste, ülejäänud

Eriti tähtsaks kujuneb päev neile mudilastele, koolipere ning vallaesindajate poolt. 1. klass

kel koolitee esimest korda jalge ette võtta koos klassijuhatajaga soovib tänada

tuleb.

meeldejääva ja piduliku päeva, lillede ja

kingiks saadud aabitsa ning soojade

sokkide eest! Omalt poolt püüame

olla tublid ja hoolsalt tarkust taga

nõuda!

Valguta Lasteaed-Algkooli 1. klassi õpilased (vasakult):

Kaili Silland, Agne Vaalmäe, Kerlin Linder, Mikk Pedaja,

Glen Põldmaa, Andres Zirk ja klassijuhataja Valve Laas.

Rõngu Keskkooli 1. klass ja

klassijuhataja Heli Säägi

Ma kadestan lapsi, kes alustavad

oma kooliteed väikeses maakoolis,

sest enamasti on need ilusa looduse

keskel. Tillukeses koolis on

omavahelised suhted imeliselt

sõbralikud ja soojad. Kõigile lastele

soovingi eelkõige vaadates näha,

tahtmist märgata kaaslast enda

kõrval ning oskust leida ja hoida

sõpru.

Valve Laas

Valguta Lasteaed-Algkooli

1. klassi õpetaja

UUS ÕPPEAA STA

RÕNGU LASTEAIAS

Uus õppeaasta Rõngu Lasteaias Pihlakobar

toob kaasa mitmeid muudatusi. Kõige

olulisem neist on see, et seoses

lastevanemate üha kasvava vajadusega

panna laps lasteaeda ja võimaldada talle

alusharidus avame lasteaias veel ühe

aiarühma. Seega on Rõngu Lasteaias alates

uue õppeaasta 1. oktoobrist neli lasterühma,

neist üks sõimeealistele lastele. Rühmad on

täpselt jagatud laste vanusegruppide järgi,

õppe-kasvatustöö toimub lapse vanust ja

arengut arvestades. Lisaks rühmaõpetajatele,

keda nüüd saab majas olema

kokku kaheksa, töötavad lasteaias liikumisja

muusikaõpetaja ning alates sellest

sügisest ka logopeed.

Rõngu Vallavalitsuse rahastamisel saab uus

rühm korraliku mööbli, mänguasjad ja

õppevahendid ning ruumid sanitaarremondi.

Sellest õppeaastast muutus lapsevanema

poolt osaliste kulude katmise määr, mis oli

püsinud 50 krooni juba aastast 1999.

Osamaks ei muutunud aga kõigi jaoks - kui

ühest perest käib Rõngu valla lasteaedades

kaks või rohkem last, tasub lapsevanem

osamaksu endiselt 50 krooni kuus lapse

kohta. Kui lasteaias käib üks laps, siis tasub

lapsevanem nüüd 75 krooni kuus. Osaliste

kulude katmisest on vanemad vabastatud

ainult juulikuus, kui lasteaed on

kollektiivpuhkusel. Ülejäänud ajal tuleb

osamaksu tasuda olenemata sellest, kas laps

on lasteaiast puudunud.

Seoses Rõngu Lasteaia uue põhimääruse

vastuvõtmisega tekkis vajadus kehtestada

lasteaeda vastuvõtmise kord. Kord

määratleb lapsele koha taotlemise

lasteaeda: selle jaoks esitab lapsevanem

lasteaia juhatajale avalduse, kuhu on

märgitud, mis ajast lapsele kohta soovitakse.

Järjekorra tekkimisel lähevad esmalt arvesse

ajaliselt varem esitatud avaldused. Koha

soovimise hetkeks peab laps olema vähemalt

ühe aasta ja üheksa kuu vanune. Esmalt

võetakse vastu Rõngu valda sisse

registreeritud lapsed, vabade kohtade

olemasolul saab taotleda kohta ka teise valla

lapsele. Lasteaia juhataja sõlmib

lapsevanemaga lasteaiakoha kasutamise

lepingu.

Aasta 2006 on Rõngu Lasteaia jaoks

juubeliaasta - täitub 50 aastat alushariduse

andmise algusest Rõngu vallas. Juubelile oli

pühendatud perepäev 15. septembril, kus

tähistasime koos laste ja nende vanematega

lasteaia juubelit. Perepäev möödus väga

edukalt, tore oli, et peaaegu kõik

lapsevanemad leidsid aja veeta meiega

pärastlõuna. Lapsed ja vanemad

meisterdasid ja maalisid koos, mängisid

ringmänge ja laulsid. Toimus

rühmadevaheline viktoriin ja sai tõmmata

õnneloosi. Päeva lõpuks said lapsed hullata

batuutidel - seda oodatigi kõige enam.

Pidulik aktus, mis on pühendatud Rõngu

Lasteaia 50. aastapäevale ja lasteaia

remondijärgsele taasavamisele, toimub

reedel, 29. septembril algusega kell 16.00.

Ootame kõiki endisi lasteaia töötajaid!

Juubeli puhul ilmub broðüür „Rõngu

Lasteaed läbi viie aastakümne“, kuhu on

koondatud hetked ja fotod lasteaia ajaloost.

Värvikamaid sündmusi läbi aegade

meenutavad Rõngu Lasteaia pedagoogid.

Broðüür on kõigile huvilistele lugemiseks

kättesaadav Rõngu Raamatukogus ja

lasteaias.

Maive Sinijärv

Rõngu Lasteaia juhataja


2

RÕNGULANE

VALLAVALITSUSES

koristamiseks Rõngu valla territooriumilt üksikelamu püstitamiseks Rõngu vallas

Kalme külas.

Tilga külas Välja katastriüksusel.

14. augusti istungil otsustati:

5. Väljastada kasutusluba Rõngu vallas

1. Sõlmida leping käsikirja „Rõngu 22. augusti istungil otsustati: Rõngu alevikus Tehase 4 katastriüksusel

aastarõngad“ ostmiseks hinnaga 15 000 1. Väljastada Aldo Mihkrale projek- Rõngu Tehase asuvale tootmishoone

krooni.

teerimistingimused üksikelamu projek- laiendusele.

2. Eraldada Valguta Lasteaed-Algkooli teerimiseks Rõngu vallas Kõduküla külas 6. Väljastada kirjalik nõusolek Elle Uibole

pargiprojektile omafinantseeringuna 6 000 Hanni katastriüksusel.

sauna püstitamiseks Rõngu vallas Tilga

krooni.

2. Väljastada Tarmo Ruderile projek- külas Välja katastriüksusel.

3. Toetada valla 2006. a eelarvest Enn teerimistingimused olemasoleva lauda 7. Seoses neljanda rühma avamisega

Altinile kuuluva Kaasiku talu sissesõidutee sihtotstarbe muutmiseks koos hoone Rõngu lasteaias sõlmida OÜga Haspo

ehitust summas 8 000 krooni.

rekonstrueerimise ja laiendamisega Res tau raa tor lep ing rem ont töö de

4. Toetada valla 2006. a eelarvest MTÜ Käo puhkemajaks Rõngu vallas Tilga külas teostamiseks maksumusega 43 892

sissesõidutee remonttöid summas 8 000 Koopaaru katastriüksusel. Tühistada krooni. Tasuda OÜ Haspo Restauraator

krooni.

Rõngu Vallavalitsuse 10. aprilli 2006. a arve summas 9 440 krooni.

5. Tunnistada Tiina Naudi abikõlbulikuks korraldus nr 78 „Projekteerimistingimuste 8. Kinnitada ühekordsed sotsiaalinterneti

raadioseadmete paigaldamise väljastamine“. toetused kogusummas 3 064,42 krooni.

toetuse saamisel.

3. Sõlmida töövõtuleping ASga Haspo Hüvitada töövihikute maksumus 100%-lt

6. Tunnistada Hilje Kuznetsov ja Roman Rõngu Rahvamaja saali ja jalutusruumi seitsmele paljulapselisele perele. Jätta

Davõdov abikõlbulikuks interneti ren ove eri mis e pro jek ti koo sta mis eks rahuldamata kolme isiku taotlused toetuse

raadioseadmete paigaldamise toetuse maksumusega 8 260 krooni.

saamiseks.

saamisel ning määrata neile interneti 4. Sõlmida töövõtuleping ASga Haspo 9. Anda nõusolek Tiiu Karrole Lapetukme

raadioseadmete paigaldamise toetus. Rõngu Hooldusravikeskuse tuleohutus- külas asuva 1233 m² suuruse Tiigi

7. Kooskõlastada Disainprojekt OÜ poolt nõuete tagamise projekti koostamiseks maa üks use ost uee sõi gus ega era sta -

koostatud „Pesula ja remondihalli” maksumusega 8 260 krooni.

miseks elamumaa sihtotstarbel.

põhiprojekt, Raamprojekt OÜ poolt 5. Sõlmida ASga Eesti Post uus leping 10. Jagada Jaanus Jakobsoni Lalli

koostatud „Autopesula-töökoda Rõngus aja leh e Rõn gul ane kät tet oim eta mis e kinnistu kolmeks: Lalli 2, Lallee, Lalli tee.

Valga mnt 4” veevarustuse, kanalisatsiooni, teenuse ostmiseks.

11. Jagada Linda Täkkeri Ahtmiku kaela

kütte ja ventilatsiooni põhiprojekt ja Silver 6. Sõlmida sihtfinantseerimise leping maaüksus kaheks: Ahtmiku kaela,

Sahku poolt koostatud „Remonditöökoda Kagu-Eesti Jäätmekeskuse ASga Kasekaevu.

Tartumaa, Rõngu, Valga mnt. 4A” jäätmekeskuse 2006. majandusaasta

siseelektrivarustuse põhiprojekt ning tegevuskulude katmiseks summas 5 926 15. septembri istungil otsustati:

väljastada Kimar Transport OÜle ehitusluba krooni.

Anda luba MTÜl Klubi Tartu Maraton

sõidukite teeninduse hoone ehitamiseks korraldada 17.09.2006 üritus „9. Tartu

Rõngu vallas Rõngu alevikus Valga mnt 4a 28. augusti istungil otsustati: Rattamaraton“.

katastriüksusel.

1. Toetada Rõngu Maanaiste Seltsi

8. Kooskõlastada AS Eltel Networks poolt projekti seltsi ruumide rekonstrueerimiseks

RÕNGU VALLA

koostatud „Rõngu aleviku side õhuliini 10 000 krooniga.

2. Kooskõlastada Allan Stokkeby poolt VALIMISKOMISJONIS

rekonstrueerimise” tööprojekt ning

väljastada ASle Eltel Networks ehitusluba koostatud ja Tandem OÜ poolt läbivaadatud

„Eramu Tambet Türk” projekt ning

Valla valimiskomisjon võttis 7. septembri k.a

side õhu- ja kaabelliini püstitamiseks Rõngu

väljastada Tambet Türkile ehitusluba

koosolekul vastu otsuse volikogu liikme

vallas Rõngu alevikus.

üksikelamu püstitamiseks Rõngu vallas

Jaanus Peri volituste peatamise kohta ning

9. Kooskõlastada AS Haspo poolt

Käärdi alevikus Sutiku tn 6 katastriüksusel.

määras tema asemel volikogu koosseisu

koostatud „Rõngu Hooldusravikeskuse

3. Väljastada kasutusluba Rõngu

asendusliikme Peeter Kroonbergi. Nimelt

tuleohutusenõuete tagamise” projekt ning

Lasteaia hoonele Rõngu alevikus Nooruse

on Jaanus Peri puudunud volikogu

väljastada SAle Rõngu Hooldusravikeskus

tn 5 Lasteaia katastriüksusel.

istungitelt kolmel järjestikusel kuul 27.

ehitusluba Rõngu hooldusravikeskuse

4. Sõlmida leping OÜga Fiider L.E.G.

aprillil, 15. juunil ja 31. augustil 2006. a.

peahoone rekonstrueerimiseks Rõngu

Rõngu Lasteaia automaatse tulekahjuvallas

Rõngu alevikus Valga mnt 9

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

signalisatsiooni-süsteemi hooldamiseks

§ 19 lõike 2 punkti 4 alusel peatuvad

katastriüksusel.

maksumusega 760 krooni kvartalis (hinnale

volikogu liikme volitused, kui ta on

10. Kooskõlastada AS Haspo poolt

lisandub käibemaks).

puudunud volikogu istungitelt kolme

koostatud „Rõngu Rahvamaja saali ja

5. Sõlmida leping Trakmain OÜga

järjestikuse kuu jooksul arvestamata kuid,

jalutusruumi renoveerimise” projekt ning

õpilaste sõidu doteerimiseks.

millal volikogu istungeid ei toimunud.

väljastada Rõngu Vallavalitsusele

ehitusluba Rõngu Rahvamaja hoone saali 6. Sõlmida eelkokkulepe Tartu Teede-

valitsusega riigimaantee 71 Rõngu -

Marina Lehismets

ja jalutusruumi renoveerimiseks Rõngu

Otepää - Kanepi ehitusega tekkivate

Valla valimiskomisjoni esimees

vallas Rõngu alevikus Valga mnt 12

katastriüksusel.

rajatiste omandi kohta. Rõngu valla

11. Kooskõlastada ARC Projekt OÜ poolt omandiks saavad jalgtee lõigud koos VALLAVOLIKOGUS

koostatud „Hoone siseruumide valgustusega, aleviku tänava lõikude

elektrivarustuse projekt” ning väljastada valgustus ja bussiootekojad.

31. augusti volikogu istungist võttis osa 12

SAle Uderna Hooldekodu ehitusluba

liiget.

hooldekodu hoone siseruumide 11. septembri istungil otsustati:

Puudusid: Evald Mihkra, Sulev Kuus,

elektrivarustuse rekonstrueerimiseks 1. Lõpetada Rõngu Lasteaia Pihlakobar Jaanus Peri,

Rõngu vallas Uderna külas Uderna mõisa laste vastuvõtu ja väljaarvamise korra I

katastriüksusel.

lugemine.

Võeti vastu määrused:

12. Väljastada kirjalik nõusolek Hiie Kullile 2. Tunnistada Aivar Moorits abikõlbulikuks 1. Rõngu Lasteaia Pihlakobar põhiabihoone

püstitamiseks Rõngu vallas interneti raadioseadmete paigaldamise määrus;

Rõngu alevikus Vana tn 2 katastriüksusel. toetuse saamisel.

2. Rõngu valla 2006. aasta I lisaeelarve;

13. Algatada detailplaneering Rõngu 3. Sõlmida leping Urania Com OÜga 3. Lastevanemate poolt osaliste kulude

vallas Uderna külas Alexander Hans programmi „URRAM“ andmebaasi kasuta-

katmine Rõngu valla lasteaedades;

Siemerile kuuluvale Pulga maaüksusele miseks Teedla Raamatukogus.

4. Rõngu Vallavolikogu 21.02.2006. a

ning kinnitada detailplaneeringu 4. Kooskõlastada DAGOpen OÜ määruse nr 6 “Rõngu valla hallatavate

lähteülesanne.

projektbüroo poolt koostatud „Välja kinnistu asutuste koosseisud ja palgatingimused“

14. Tasuda Ragn Sells AS arve summas üksikelamu ja sauna ehitusprojekt” ning muutmine.

12 422,70 krooni peremehetute jäätmete väljastada Elle Uibole ehitusluba


RÕNGULANE

3

Võeti vastu otsused: KES ON SUUREMÕÕTMELISTE

1. Rõngu Vallavolikogu 17.11.2005. a

otsuse nr 61 „Rõngu Vallavalitsuse liikmete VABATAHTLIK TUGIISIK

JÄÄTMETE KOGUMINE

arvu ja liikmete kinnitamine“ muutmine;

2. Rõngu vallale kuuluva Puiestee põik SA Dharma alustas vabatahtlike tugiisikute Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tasuta

2B ehitise teenindamiseks vajaliku maa koolitamisega jaanuaris 2005.a. Projekti ära anda 28. septembrist kuni 6.

munitsipaalomandisse taotlemine;

eesmärgiks oli luua toimiv, oktoobrini 2006 alljärgnevates

3. Munitsipaalmaale isikliku kasututoetamisele

suunatud vabatahtlike

toimetulekuraskustes lastega perede kohtades:

sõiguse seadmine;

4. E.R.T. Elekter OÜga sõlmitud lepingu võrgustik, koolitada tugiisikuid, kes Rõngus AIA tänaval keskkatlamaja ees

kinnitamine;

hakkavad töötama igapäevaelus

5. Rõngu valla vee ja kanalisatsiooni iseseisvaks toimetulekuks toetust vajavate Käärdis RUKKI tänav 7 maja kõrval

skeemide kooskõlastamine;

peredega. Kogu mõte oli välja koorunud

6. Viiratsi valla üldplaneeringu eelnõu heategevusfondi igapäevatööst, kus Valguta seltsimaja juures

kooskõlastamine;

probleemide põhjusi analüüsides sai

selgeks, et lastega perede heaks saaks ära 30 m³ konteinerisse saab elanikkond tasuta

14. septembri volikogu istungist võttis osa teha palju neid nõustades ja tuge pakkudes. ära anda mööbliesemeid, valamud,

15 liiget.

Heameel on tõdeda, et mõned kohalikelt elektroonikaseadmed, pliidid jne.

omavalitsused on meie tegevust märganud Konteinerisse ei või panna ohtlikke

Vabariigi Presidendi valimiskogusse valiti ja sellega kaasa tulnud. Tugiisiku jäätmeid ning olmejäätmeid (sh. vanad

esindajaks volikogu liige Sulev Kuus. olemasolu vallas kergendab sotsiaal- ja riided, jalanõud jne.)

lastekaitsetöötaja tööd ja tugiisik on osa

Võeti vastu otsus:

sotsiaalsest võrgustikust.

Tuletame meelde, et igapäevaselt saab

Vallavalitsuse reservfondi kasutamise 2005. a jaanuaris alustasime projekti elanikkond TASUTA ära anda ohtlikke

kooskõlastamine.

eesmärgi tutvustamisega ja koolitusega. jäätmeid jäätmejaamadesse, mis asuvad

Marina Lehismets Koolitusele olid oodatud vabatahtlikud, kes Rõngus vana bensiinijaama kõrval ning

Vallasekretär oma muude tegemiste kõrvalt saaksid Teedlas töökoja hoovil.

pakkuda tuge erinevatele inimestele, kelle

on probleeme. Koolitustel puudutatakse Vastu võetakse alljärgnevaid ohtlikke

HOOLDAJATOETUSE SAAJA EEST

erinevaid teemasid, mis aitaksid abistajal jäätmeid.

SOTSIAALMAKSU TASUMISE probleemidega paremini tegeleda, nagu akud

KORRA MUUTMISEST näiteks: „Võlanõustamine” või „Pere patareid

toetamine ja harimine, kui peres on vanad ravimid

Alates 1. juulist on muutunud sotsiaal- psüühikahäiretega pereliige. Stressi olmekeemiajäätmed

1

maksuseaduse (SMS) § 6 lõige 1 , mis juhtimine”, „Alkoholi liigtarvitamisega taimemürgid

sätestab sotsiaalmaksu maksmise seotud probleemid“ jne. Kokku osales meie värvijäätmed

kohustuse kohalikele omavalitsustele teabepäevadel ja koolitustel kokku 160 vanaõlid

hooldajatoetuse saaja eest. Uue inimest, neist 60 loengutes ja suvekoolis. õlifiltrid

redaktsiooni kohaselt välistatakse Jätkukoolitust alustasime 2006. aastal uute ohtlikke aineid sisaldavad pakendid

sotsiaalmaksu maksmine töötava isiku teemadega: „Vägivallatu suhtlemine“, elavhõbedalambid

eest. SMS mõttes käsitatakse töötamisena „Perede olukorra mõistmine“, „Toimetulek elavhõbe

sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on õpitav. Sotsiaalne tugi peredele“, külmikud, elektroonikaseadmed

teenimist töö- või teenistuslepingu või „Seadusandlus“, „Laste väärkohtlemine“, kodumasinad

tsiviilõigusliku lepingu alusel või „Narkomaania põhjused“

vanarehvid

tegutsemist ettevõtjana. Samuti on Poolteise aasta jooksul oleme tasapisi

asendatud vanaduspensioniikka jõudmise koolitanud 40 tugiisikut, kes kõik enamal või Ootame aktiivset osalemist

tingimus, mis tähendab sotsiaalmaksu vähemal määral tegutsevad, Dharma

maksmise kohustuse lõppemist, riikliku motiveerib ja toetab tugiisikuid nii koolituste

Toomas Klein

pensioni saamise tingimusega. Riikliku kui ka probleemide lahendamisel.

Keskkonnateenistuse juhataja

pensioni saajaks on SMS § 2 lg 2 kohaselt Sel sügisel alustame uue kursusega,

Tel: 505 6193

isik, kes saab pensioni Eesti riigilt riikliku ootame loengutesse taas 40 tublit

pensionikindlustuse seaduse või muu vabatahtlikku, neist Tallinna gruppi 20 ja PEREPÄEV MOLOKAL - KAS

seaduse alusel või tulenevalt Riigikogu Tartu 20, kes edaspidi tahaksid tegutseda

KUULSUS VÕI AU?

ratifitseeritud sotsiaalkindlustuslepingust tugiisikutena. Selleks oleme Tallinnasse

(alates 1. jaanuarust 2007 isik, kes saab loonud oma koolikeskuse koos kaasaegse

klassiruumiga ja saanud ka Hariduspensioni

Eesti riigilt või tulenevalt

Aasta 2006 on järjekordselt Koruste külla

ministeeriumilt vastava koolitusloa. Tartus jälje jätnud, nimelt Moloka talu

sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalperepäevaga.

rendime ruume Hotell Pallaselt.

kindlustussüsteemide koordineerimise

Meie tegevuse vastu on huvi tundnud Pererahvas ise on ülimalt tagasihoidlik ega

alasest Euroopa Liidu õigusaktist).

mitmed teised organisatsioonid, mis samuti taha oma tegemisi millekski eriliseks

Rahandusministri 28.06.2006 määrusega

vajaksid koolitatud tugiisikuid ning selles pidada. Ega olegi midagi erilist. Lihtsalt ühe

nr 40 on tehtud muudatused rahandustalu

tegemised-olemised toimivad

osas mõtleme esialgu pakkuda erikursusi,

ministri 31.12.2003 määrusega nr 113

mis niiöelda võimaldaksid tugiisikutel omasoodu, aga vaikselt-vaikselt ergutab

kehtestatud sotsiaalmaksu erijuhtudel

spetsialiseeruda.

teadmine, et vaja ikka agaralt tegutseda,

maksmise korras. Määruses on täiendatud

Rohkem infot kogu Dharma tegevuse ja kuna küla silm jälgib - mida ja kuidas. Ja

andmete loetelu, mida kindlustatav isik

tugiisiku koolituse kohta leiate meie kuidas, eks sellele oska ikka pererahvas ise

peab sotsiaalmaksu maksjale teatama.

kodulehelt www.dharma.ee

vastata.

Linna- või vallaasutuselt hooldaja-

Kes sellel aastal perepäeval käisid, võisid

toetust saavad isikud on kohustatud

ise oma silmaga näha, mis talus eelmiste

sotsiaalmaksu maksjat 10 päeva jooksul

Margit Roosaar aastatega võrreldes muutunud on. Kelle

kirjalikult teavitama oma tööle

Sotsiaaltöö- ja kommunikatsioonijuht kulul ja kelle kasuks see kõik? Eks ikka

asumisest või töötamise lõpetamisest

SA Dharma pererahva kulul ja nende endi kasuks.

või pensioni saamisest.

Narva mnt 7, 10117 Tallinn Heade inimeste rõõmuks!

661 6111, 515 2209 Perepäeva läbiviimise eesmärgiks pole

Aule Kindsigo

margit@dharma.ee olnud millegagi-kellegagi võistlemine, vaid

Maksu- ja Tolliamet

ühe soodsa ja kena paiga ärakasutamine

maksude osakonna juhataja


4 RÕNGULANE

MATKAPÄEV

VALGUTA -

LASTEAED

ALGKOOLIS

Reedel, tervisepäeval

käisid Valguta kooli

õpilased Võrtsjärve

ääres Tamme matkarajal.

3. ja 5. klassi lapsed

lõpetasid retke ühisluuletusega.

ettevalmistusel juba varahommikul

tiigikallast puhastas ja stardiplatsi korda

seadis, Rannar Lehisele, kelle kanuud on

igal aastal võistlusvahenditeks, ja Valguta

Naisseltsile, kes on hankinud väikesed

jullad. Transpordi eest hoolitses Valguta

külavanem Aulis Kaeramaa. Üritust

toetasid Rõngu Vald ja Kohaliku

Omaalgatuse Programm. Läbiviija oli

Koruste Küla Selts.

Vaade majale

Hillar Kommisaar kiviaeda ladumas

külarahva kokkusaamiseks. Kahju neist,

kes on pidanud pettuma nigelas

päevaprogrammis või kasinas toidulauas.

Pakutud on seda, mida on olnud hetkel

pakkuda. Vastavalt võimalustele ja parimat

soovides.

Kadetsejad võivad edasi kadetseda ja

kiibitseda, saada rahuldust kellegi tegemisi

kritiseerides. Olla aga ise millegi eestvedaja

või kordasaatja - see on neile ülejõukäiv.

Aga pererahvas on rahul. Nende jutu järgi

oleks nii mõnedki tööd majapidamises veel

paremaid aegu ootama jäänud, aga kuidas

saad, kui külarahvas jälle kokku tuleb?

Pingutad ja teed ära.

Ning kuulsus ja au tuleb ikka! Kutsumata!

Sinna, kuhu vaja!

Tänu pererahva ja külaseltsi poolt

vallavalitsusele, kõigile abilistele, kes oma

toe selle ürituse heaks andnud, toredatele

tantsutüdrukutele Elvast, perekond

Odenitele Vorbuse külast, Sirje Viljamaale

Majala külast. Rohkem tegusate nimesid ei

nimetakski, las tunnevad rõõmu need, kes

seda südamest teinud! Ja nad teavad, et

teevad seda edaspidigi.

Perepäeva on alati toetanud ka Kohaliku

Omaalgatuse Programm.

Priit Laineste

Koruste külavanem

Terve kool on keset

loodust,

Imet leida on meil

lootus.

Palju huvitavat

Tammel,

Sinna seadsimegi

samme.

Järve ääres ootas

veski.

Sellest tehti mitu pilti.

Kõrgelt veskist paistis

Võrtsjärv,

Millel oli sinkjas värv.

Järve ääres liivast sein,

Meeneks sealt ma

roogu tõin.

Matkal oli huvitav,

Kõndimine tervislik.

VALGUTA RING 2006

Juba neli aastat on Valguta rõngastiigil

toimunud paadivõistlus. Sellel aastal

toimus see 13. augustil. Ilm oli nagu alati

ilus kuni võistluste lõpuni. Alles peale seda

kastis ka väike vihmasadu võistlejaid.

Osalejad olid kokku tulnud nii Valgutast kui

ka Korustest ja Rannakülast. Pealtvaatajaid

oli 50-ne inimese ringis. Osalejaidvõistlejaid

20.

Tugevamad võistlejad-sõudjad olid vennad

Revo ja Tevol Tamm ning Raimo Zirk.

Võistlused ei toimunud „mõisa peale“ ja

tänu sellele oli ka pealtvaatajatel lõbu

küllaga, kui mõni oma kanuu põhja tagurpidi

keeras ning vee alla vetikate vahele

sukeldus.

Tänu Lembit Taavitsale, kes võistluse

Merelahingus osalesid Raimo Zirk, Revo

Tamm, Tevol Tamm, Arnis Võlli.

Võidukad Revo Tamm, Lembit Taavits,

Argo Zirkel, Aulis Kaeramaa, Arnis Võlli,

Priit Laineste, Tevol Tamm.

Mõned mõtted Valguta tiigil toimuvast: tiik

on vähesest kasutamisest või mingil muul

põhjusel erinevaid veetaimi täis kasvanud.

See tegi aerutamise oluliselt raskeks.

Ujumisest sellises vees ei hooli enam keegi.

Otsitakse puhtamaid veesilmi. Saart on küll

pidevalt võsast ja prahist puhastatud ja

seda tänu Valguta Naisseltsile. See aga ei

muuda paremaks veekogu olukorda.

Ujuvturbast puhastamine on kallis. Ainult

veetaimede niitmine ei taga tiigi heakorda,

on vaja suuremat ja kallimat projekti. Milleks

aga sellised kulutused ühele väikesele

külatiigile? On need otstarbekad? Kas

üldse on tarvis ühte külla (või igasse külla)

oma ujumiskohta? Kas on oluline, et küla

keskus (keskpunkt), mis veel suure

maantee ääres asub, paeluks nii omade kui

ka läbisõitjate tähelepanu?

Merlin Kaeramaa ja Mailis Zirk võidu

nimel pingutamas.

Need küsimused tulid mõttesse,

kavandades Valguta tiigil tegevuse

elavdamist, mis annab märku ühe

külalombi olulisusest väikese paiga

omapärale, samas looks võimaluse

sportlikuks tegevuseks ja ka lihtsalt

lõbusaks ajaveetmiseks. Külarahvas on

selle rõõmuga vastu võtnud. Nüüd oleks

vaja veel ühiseid pingutusi nende

võimaluste parandamiseks.

Valguta Ring IV läks korda. Vähemalt

korraldaja arvates. 2007. aastal loodame

esimest juubelit tähistada juba tunduvalt

suurejoonelisemalt.

Priit Laineste

Koruste Küla Selts


RÕNGULANE

RÕNGU KESKKOOLIS VASTUVÕTUAJAD 2006/2007 -õ.

a.

direktor Raivo Ruukel teisipäev, 10.00 - 12.00 tel.745 9435

sekretär Kristina Ruder iga päev 8.00 - 16.00 tel.745 9438

direktori asetäitja Arvet Silk esmaspäev, 11.30 - 13.30 tel.745 9438

majandusjuhataja Leo Luts kokkuleppel tel.745 9508

psühholoog Enn Ratassepp kolmapäev, reede tel.5569 0716

sotsiaalpedagoog Aino Kommisaar neljapäev, 8.15 - 14.00 tel.745 9438

logopeed Rutt Viljaste kolmapäev, 8.15 - 9.00 tel.745 9436

huvijuht Anne Holtsmeier kokkuleppel tel.745 9436

raamatukogu Maia Kõrda kokkuleppel tel.745 9539

KLASSIJUHATAJATE VASTUVÕTUAJAD

Algklasside maja tel.745 9352

Õpetajate tuba keskkoolis tel.745 9436

RÕNGU KESKKOOLI

MATKAPÄEV

5

Rõngu Keskkooli matkapäev toimus sel

aastal 8. septembril. Jalgrattaga matkajad

sõitsid Võrtsjärve äärde Limnoloogiajaama

ning jalgsimatkajate sihtpunkt oli Koruste

raamatukogu. Mina matkasin seekord

jalgsi.

Õpetaja nimi Klass Vastuvõtuaeg Ruum

Heli Säägi 1. Esmaspäev, 9.10 - 9.55 Algklasside maja

Mare Russak 2. Esmaspäev, 13.00 - 13.45 Algklasside maja

Rita Kiiver 3. Teisipäev, 12.00 - 12.45 Pikapäevarühma kl

Eda Markov 4. Teisipäev, 9.00 - 9.30 Ruum 48

Anu Ostrak 5. Reede, 14.00 - 15.00 Ruum 46

Leili Jomp 6. Reede, 14.00 - 15.00 Õpetajate tuba

Celia Arras 7A Teisipäev, 12.15 - 13.00 Õpetajate tuba

Erle Mägi 7B Reede, 14.00 - 15.00 Ruum 35

Anne Müraus 8A Esmaspäev, 14.00 - 14.45 Ruum 36

Ene Paks 8B Esmaspäev, 16.00 - 17.00 Õpetajate tuba

Rutt Viljaste 9A Esmaspäev, 8.15 - 9.00 Ruum 57

Eha Jans 9B Reede, 14.00 - 15.00 Ruum 37

Merike Luik 10. Reede, 10.50 - 11.10 Ruum 51

Eha Pluk 11. Reede, 14.30 - 15.30 Ruum 9

Anne Leppik 12. Reede, 14.05 - 14.50 Ruum 53

TUGIÕPPE JA KONSULTATSIOONIDE AJAGRAAFIK 2006/2007 õ.-a.

ÕPETAJA NÄDALAPÄEV AEG

Anne Anier Kolmapäev 15.00 - 15.45

Anne Holtsmeier Neljapäev 14.05 - 14.50

Anne Leppik

Kolmapäev

Neljapäev

14.05-14.50; 15.00-15.45

14.05-14.50; 15.00-15.45

Anne Müraus Esmaspäev 15.00 - 15.45

Anu Ostrak

Esmaspäev P

Reede T

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

Celia Arras

Reede - 7.kl

Kolmapäev – 10.-12.kl

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

Eda Markov Neljapäev 14.00 - 14.45

Eha Jans Teisipäev 14.00 - 16.00

Eha Pluk

Teisipäev - reede - 7.-9-kl

Kolmapäev, neljapäev – 10.-12.kl

7.00 - 8.00

15.00 - 15.45

Ellu Eensalu

Esmaspäev

Teisipäev

15.00 - 15.45

15.00 - 15.45

Ene Paks Esmaspäev 15.00 - 17.00

Erle Mägi

Esmaspäev

Kolmapäev

16.00 - 16.45

16.00 - 16.45

Hille Raja Kolmapäev 14.05 - 14.50

Jaan Olesk Esmaspäev 15.00 - 15.45

Leili Jomp

Reede - 6., 9.kl

Esmaspäev - 10. - 12.kl

14.05 - 15.30

15.00 - 16.00

Liia Seppa Kolmapäev 15.00 - 15.45

Mairi Puurits Esmaspäev 14.05 - 15.00

Mall Peep Teisipäev 15.00 - 15.45

Mare Russak

Esmaspäev

Teisipäev

13.00 - 14.00

13.00 - 14.00

Mare Tina Neljapäev 14.00 - 16.00

Marko Mägi

kokkuleppel

Merike Luik

Neljapäev

Teisipäev

15.00 - 15.45 õppimine

15.00 - 15.45 vastamine

Rita Kiiver Reede 12.30 - 13.15

Rutt Viljaste

Teisipäev - 7.kl

Reede - 8.kl

14.05 - 14.50

14.05 - 14.50

Heli Säägi Kolmapäev 12.15 - 13.55

Alguses jalutasime Rõngu surnuaiale, kus

õpetaja Anne Leppik rääkis endistest

õpetajatest, kes sinna on maetud.

Pärast seda kõndisime Korustesse. Seal

jutustas raamatukogujuhataja Maie Loot

meile raamatukogust. Samas majas töötas

varem kool. Koruste raamatukogule on

praegune asukoht kolmas.

Siis sõime ja hakkasime tagasi jalutama. Ilm

oli soe ja päike paistis. Mulle meeldis see

matkapäev väga.

Jaagup Repän

Rõngu Keskkool, 7.b klass

RÕNGU KESKKOOLI

MATKAPÄEVA MEENUTADES

Rõngu Keskkool tähistab varsti kooli suurt

juubelit, 320. aastapäeva. Selle puhul

korraldati ülekooliline tervisepäev

matkapäeva nime all. Eesmärgiks oli

külastada Rõngu endisaegseid koole.

Algklasside õpilased külastasid Koruste

Raamatukogu, sest selles majas töötas

vanasti Koruste Algkool. Kooli juhatajaks oli

legendaarne õpetaja Kits, kes töötas selles

majas 40 aastat. Tema ema ja isa, Maie ning

Adam Kits töötasid Astuvere koolitare

juures ka 40 aastat. Õpetust anti tol ajal

vene keeles. Mõlemast koolist oli välja

kasvanud kuulsaid inimesi, teadlasi ja

kirjanikke.

Koruste raamatukogu juhataja Maie Loot

ootas meid soojas ja puhtas raamatukogus.

Hiljem ta rääkis meile raamatukogu ajaloost

ja tähtsusest. Selles, Koruste Algkoolis on

õpetaja - juhatajana töötanud ka meie tädi -

Mairi - 7 kooliaastat.

Edasi liikusime Moloka talu juurde, kus elab

meie sotsiaalpedagoog Aino. Vaatasime

kaunist loodust. Vanade puude järgi

otsustasime, et siin on elu olnud juba mitu

sada aastat enne meid. Selle talu juures

pidasime piknikku, puhkasime, kiikusime,

mängisime tennist ja noolemängu. 1. klassi

õpilased said mängida nukkude ja

nukuvankritega. Samas nägime vana aja

sõiduvahendeid ja käsitööriistu. Aitähh

õpetaja Ainole.

Kell 12.00 hakkasime liikuma Rõngu poole


6

RÕNGULANE

kahes rühmas. Esimene rühm liikus mihklipäeva paariliste valik ise, mis Tulge kella 10.30 kirikusse.

Laanematsi - Alani kaudu Rõngu ja teine kajastab kujukalt rahvakalendri tähtsamate

rühm Surnuaia - Lossimäe - Hiugemäe tähtpäevade omavaheliste seoste olemust. Ju ma la te en is tu se d to im uv ad ig al

kaudu. Kohale jõudsime kell 13.15. Ükski aeg ega päev pole sõltumatu, ta pühapäeval algusega kell 11.00. Armulaud

Olime parasjagu väsinud, aga matk meeldis kasvab välja mitte ainult vahetult eelnevast on kaetud iga kuu esimesel pühapäeval,

ja me il e j äi il us mä le st us se ll es t ja e i sü nni ta m itt e ai nul t va het ult soovi korral ka teistel pühapäevadel.

sügispäevast. Aitähh kõigile osavõtjatele. järgnevast, vaid on otsesidemetega Kogudust teenib õpetaja Andres Aaste.

ühendatud mitmete teiste „aegadega“ Koguduse kantselei on avatud N, R, L

II klassi õpetaja Mare Russak. aastaringil. 10.00-13.00

Mihklipäeva tähtsust aastaaegade

Veel väike kirjeldus matkast ühelt väikeselt murde joone l (ühe lõpp, teise algus ) Palju õnnistust ja rahu!

osavõtjalt:

kriipsutab alla seegi, et „sääsk on mees

mihklipäevani“ ja et mihklipäevane

Austusega koguduse õpetaja

Reedel, 8. septembril käisime oma klassiga lõunatuul kuulutab sooja ilma terveks Andres Aaste

matkal Korustes. Sinna me sõitsime sügiseks ja talveks.

bussiga. Esialgu tulime Koruste Tänapäeval mäletatakse mihklipäeva vist ET KOOLIAASTA ALGUS

Raamatukokku. Seal meile väga meeldis. kõige rohkem vanasõna „igal oinal oma

See oli väga vana raamatukogu. Tegelikult mihklipäev“ järgi. Tõesti tapeti oinas,

OLEKS OHUTU

oli see kool, kus töötas üks õpetaja nimega pruuliti õlut ja peeti pidu. Töötamise keeldu

Kits. Siis me läksime edasi Moloka tallu, folkloor ei mäleta, sest erinevalt suvistest Alanud kooliaasta toob rohkesti liiklejaid

seal elab meie kooli uus sotsiaalpedagoog tähtpäevadest polnud katoliku kirikul siin teedele, tänavatele ja seetõttu kasvab

Aino. Me mängisime seal mänguasjadega, ilmselt erilisi probleeme - talupoeg pidas liiklusõnnetuste võimalus.

sõime ja siis läksime jala tagasi 5 püha ilma kiriku sunnitagi, lisades Liikluskeerisesse astuvad nii esimest

kilomeetrit. See oli ka omamoodi seiklus. muistsele lõikuspühale vaid peaingel kooliaastat alustavad rüblikud kui

Ühesõnaga, oli väga hea reis. Mulle väga Miikaeli nime. Peaingel Miikael on taevaste lõpuklasside neiud-noormehed.

meeldis.

sõjavägede juht, Jeesuse lipukandja, kes Kooliteed alustavate laste vanemad

Maria - Elisabeth Mihhin võitis lahingu Luciferiga ning valvab peaksid koos lastega koolitee läbi käima,

Rõngu Keskkool, 2. klass taevast põrguvägede eest. Meie valima kõige ohutuma ja lühema tee ning

rahvaluulekogudes leidub päris palju selgitama, kuidas vältida liiklusohtlikes

MIHKLIPÄEV

teateid arvamisest, et just 29. septembril kohtades varitsevaid ohte.

olla vanakurat taevast alla visatud. See on Tähtsam reegel algklassilastele on olla

29. september on mihklipäev. See on üks seesama kristlik müüt, milles jääb tähelepanelik ja mitte kiirustada. Vanemate

vana tähtpäev igas mõttes. Kristlikuski selgusetuks ainult tema vanus meie poolt õpetatud liiklusreeglid korratakse üle

kuues pärineb juba 5. sajandist. rahvaluule kontekstis. Ei ole võimatu, et ka kooliaasta alguses koos oma õpetajaga

Mihklipäevaga lõpeb eesti rahvakalendris Miikaeli lugu teadsid juba katolikuaegsed koolitundides. Koolis tehtaval

viiekuuline suvi ja algab talvepoolaasta. talupojad, aga pole ka võimatu, et see levis liikluskasvatusel on kindlasti oma osa

„Mihklipäev oli esimene talve jõulu“ hiljem, võib-olla alles 18.-19. sajandil. selles, et septembrikuus toimunud

(Haljala).

Muide, äsja mainitud vanasõna oinast ja liiklusõnnetustest põhjustavad lapsed ise

Nagu näeme, esineb sõna „jõul“ siin püha mihklipäevast on veelgi sisukam kui vaid ligikaudu pooled, teise poole aga

üldnimetusena ja „talv“ ei tähenda mitte esialgu paistab. Nimelt on mihklipäev täiskasvanud hoolimatud sõidukijuhid.

ainult lume ja pakase aega, vaid märksa tänapäeva tavateadvuses selle läbi Liiklusstatistika näitab, ka seda, et kõige

laiemat mõistet. Keskmisel aastal pidi omandanud (kätte) tasumise või rohkem eksivad lapsed liiklusreeglite vastu

mihklipäevaga välitööde hooaeg läbi kohtupäeva varjundi. Aga kas ainult sõidutee ületamisel - seda tehakse

saama, seda tähistati pidude ja tänapäeval? Miikaeli teine tähtis amet läheneva sõiduki eest või seisva sõiduki

kooskäimistega, lasti vabaks suilised. peale „ülemjuhataja“ oma on olla varjust. Sõidutee ületamise reeglid ei aegu

Naistel algasid tubased tööd. Teraviljale viimsepäeva kohtus õigluse kaalude kunagi ja nende ülekordamine teeb ainult

kombed-uskumused enam erilist hoidja. Nende kaalude pärast on Miikael head. Tänaval liiklemisel tuleb tähelepanu

tähelepanu ei pööra, see oli salves, küll aga peale paljude muude ametimeeste pöörata just reaalsete ohtude hindamisele

nenditakse, et kapsas kasvab veel villase apteekrite kaitsja. Võib-olla me ja algajale iseseisvale liiklejale kõik lõpuni

lõnga katki. Ent see on siis ka tema viimane alahindasime oma esivanemat, kui peame lahti seletada, et tema küsimused saaksid

selleaastane kasvamine.

lauset „igal oinal oma mihklipäev“ õigel ajal õiged vastused.

Kari pälvis enam tähelepanu, sest tavaliselt omaaegse tõsimeelse talumehe Tihti näitavad halba eeskuju täiskasvanud

aeti siitpeale loomad ulu alla. Muidugi ei lihtsakoeliseks abstraktsiooniks. Ehk on ise. Lapsele õpetatud reeglid kaotavad

tehtud seda tingimata just mihklipäeval, tegu hoopis sajandite vanuse ja igasuguse mõju, kui täiskasvanud

vaid ikka sedamööda, kuidas ilm nõudis mitmetasemelise naljaga, orduaegse kaasliiklejad lubavad endale reeglite

(mida hiljem, seda parem). Aga mihklipäev lööklausega?

eiramist.

oli orientiiriks ja kui mitte tegelikuks, siis Meie, EELK Rõngu Mihkli kogudus, Tähelepanelikud sõidukijuhid, aga ka laste

vähemalt sümboolseks karja lauta jätmise tahame pidada Mihklipäeva 1. oktoobril. kõrval käivad täiskasvanud jalakäijad

ajaks. Sestap siis jälgiti mihklipäeval loomi Siis toimub kirikus armulauaga märkavad ohuolukordi kiiremini ja

- kui neil koju tulles olid kõrred suus, oli jumalateenistus, algusega kell 11.00. Sel suudavad nii mõnegi liiklusõnnetuse ära

karta loomatoidu lõppu talvel. Mihklipäev ei päeval tahaks alustada siin Rõngu hoida. Piisab vaid hoolimisest ja

lange väga kaugele sügisesest pöörilapsed

kella 11.00 kirikusse ja saagem Ohutut kooliaastat!

pühapäevakooli. Toogem oma väikesed üksteisega arvestamisest.

päevast ja selles mõttes on tema „paariline“

aastaringi vastaspool kevadine tuttavaks pühapäevakooli õpetajaga.

maarjapäev (25. märts). Teiseks on

Andres Toode, Priit Kotkas

mihklipäev töökalendri pööripäev ja sellena EELK Rõngu Mihkli kogudus teatab:

Rõngu valla konstaablid

paaris jüripäevaga (23. aprill). Sellist

puhtloogilist tuletist kinnitab folkloorne 1. oktoobril - meie kiriku nimepäev; EESTI GLOBELASED KOGUNESID

kalendrimaterjal täiesti selgel: nii näiteks

pühapäevakooli alguspäev;

NARVA-JÕESUUS

on arvatud, et kui mihklipäeval on leht

kaetud armulaud.

puus, siis jüripäeval rohi maas; kui 8. oktoobril - Lõikustänupüha jumalatee-

9.-11. augustil 2006. a. kogunesid Eesti

mihklipäeval leht läinud, siis maarjapäeval nistus armulauaga.

GLOBE koolide õpilased ja õpetajad

lumi läinud. Selle uskumuse konkreetsest

kokkutulekule, mis kandis järjekorranumbrit

sisust (mida ongi raske mõista) tähtsam on 15.oktoobril alustame leerikursusega. 9, kuid oli juba juubelihõnguline, sest 10

Rõngu GLOBE teatab

Augustikuu keskmine õhutemperatuur oli 18,1°, see on

paljuaastasest keskmisest 3° võrra soojem ja viimase 10

aasta keskmisest 1° võrra kõrgem. Kõige soojem oli

20. augustil, siis tõusis õhutemperatuur 27°-ni. Ööd olid

ka soojad. Kõige madalamale (8°-ni) langes õhutemperatuur

11. augustil. Sademete hulk jäi keskmisest

(85 mm) allapoole. Sadas 72 mm. Vihmane oli viimane

dekaad. Viimasel dekaadi hommikud olid ka udused.

Kokkuvõtte koostasid globelased.

mm , t°

25

20

15

10

5

0

Augustikuu ööpäevaste keskmiste õhutemperatuuride käik ja

sademete hulk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213141516171819202122232425262728293031

mm t°


aastat tagasi, 19. juunil 1996. a. kirjutasid õigusrikkumisi. 1994. aastal vastu võetud

tollane Eesti haridusminister J. Aaviksoo abipolitseiniku seadusega on sätestatud ka

ja USA suursaadik Tallinnas L. Taylor alla abipolitseiniku kohustused ja õigused.

vastavale koostöölepingule.

Abipolitseinikuks võib saada igaüks, kes

200 6. aas ta kok kut ule ku kor ral das vastab kehtestatud nõuetele, on ka ise

Sillamäe Kannuka kool ja osavõtjaid oli asjast huvitatud ja aktiivne. Kindlasti peab ta

115. Meie globelasi esindasid Helen Kopli, olema vähemalt 18 aasta vanune ja tahtliku

Marje Nurmetu, Jaagup Repän ja Arvet kuriteo eest karistamata. Tasustatakse

Silk. Kokkutuleku avamine oli eelnevate nende tööd kohaliku omavalitsuse poolt

kokkutulekutega võrreldes akadeemi- eraldatud rahaga. Patrullimas käivad

lisem: meenutati 10 aasta tegevust ning abipolitseinikud koos politseiametnikega ja

oli ohtralt tervitajaid, nende seas ka tö ög ra af ik o n ko os ta tu d va st av al t

praegune USA suursaadik Tallinnas pr. abipolitseinike võimalustele, kuna nad

Aldona Zofia Wos.

käivad tööl põhiameti kõrvalt. Üks

Kolme kokkutulekupäeva jooksul toimusid organisatsioon, kust viimasel ajal on palju

atmosfäärivaatlused, oma teadmisi sai lii kme id abi pol its ein iku ks tul nud , on

täien dada õppes essio onide s (toim us Kaitseliit. Mõeldes järelkasvule, tihendab

paralleelselt 10 sessiooni), tarkused ja p o l i t s e i s i d e m e i d k a Ta r t u m a a

oskused tuli proovile panna maastiku- noorteühendustega. Esimesena on oma

võistluses, mis hõlmas GLOBE mängude huvi üles näidanud Rõngu noorkotkaste

elemente: kõrguse ja pikkuse määramine, rühm, mille liikmed sooviksid politseitööga

pH mä ng , GP S or ie nt ee ru mi ne , lähemalt tutvust teha ja õige pea, saades

lõhnamäng, taimede tundmine jms, täisealiseks, astuda abipolitseinike

loomingulisi võimeid ja fantaasiat sai ridadesse.

rake ndad a lii vaku jude ehit amis el ja Abipolitseinikuks sobivad inimesed läbivad

rollimängus, kus tuli esitada GLOBE- enne nn rinde le minek ut spets iaals e

teemaline film, mille þanr eelnevalt loositi. koolituse. Möödunud talvel Kaitseliidu Tartu

Toimus ekskursioon Narva ja kuulasime Malevas läbi viidud värbamiskampaania

muljeid GLOBE aastakonverentsilt Tais. tulemusena alustas 12. mail Elvas tööd

Tõime kokkutulekult kaasa uusi elamusi, üheksaliikmeline kaitseliitlastest koosnev

teadmisi ja muljeid, diplomi III koha eest abipolitsei üksus. Selle liikmed patrullivad

maastikuvõistluses, di plomi a ktiivse koos politseinikega nädalavahetustel ja

osalemise eest liivakujude võistlusel õht ust el a ega del . Pe ale Elv a li nna

teemal “Meie ja meri”, diplomi kõige teenindatakse vajadusel ka kõigi viie

leid liku ma film ists enaa rium i eest ja lähivalla (Rõngu, Rannu, Konguta, Puhja ja

mälestused Euroopa pikimast (9 km) Nõo) väljakutsed, tegeletakse seal

liivarannast.

liiklusjärelvalve ja kuritegude ennetamisega

Arvet Silk ning osaletakse politseioperatsioonidel

õigusrikkujate tabamisel. Seni on

POLITSEI TEATAB:

abipolitseinike töötasu eraldanud Elva

linnavalitsus, kuid nüüd mõtlevad ka teised

VÄÄRTEOD

lähivallad abipolitseinike toetamisele ja see

annab rohkem võimalusi avaliku korra

1. 08.09.2006 kella 09.45 ajal juhtis tagamisel valdades.

Rein Rõngu alevikus Valga mnt 1 juures Töö jätkub aastaringselt ja abipolitseinikud

jalgratast alkoholijoobes.

ootavad oma ridadesse uusi liikmeid.

2. 17.08.2006 kella 08.00 ajal tarbis Momendil on esindatud Elva linn ja Puhja

Jaak Rõngu alevikus turuplatsil õlut Bock vald. Kel tekkis huvi, saab infot tööajal Elva

joobnud olekus.

konstaablijaoskonnast või abipolitsei-

3. 21.08.2006 kella 12.45 ajal juhtis üksuse juhilt, Tartu politseiosakonna

Kristel Rõngu vallas Sangla-Rõngu vanemkonstaabel Tarmo Pütsepalt

maanteel mootorsõidukit, mis ei olnud tel. 5811 9933 või e-maili teel aadressil

nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust. tarmo.pytsepp@mail.ee.

KURITEOD

Abipolitseinikest kolleegid kiidavad, et nad

on kogemuste võrra rikkamad ning vaba

1. Ajavahemikul 03.09.2006 kuni aeg on huvitavalt ja kasulikult veedetud.

09.09.2006 a on sisenetud Rõngu Miks mitte anda oma panus kodukandi

alevikus Puiestee 5 ehitusjärgus turvalisuse tagamisse ja teha veidi põnevat

eramusse keldriakna kaudu, millelt on abipolitseitööd! Kui on huvi sellise tegevuse

eest ära võetud lauad. Eramust on ära vastu, andke endast märku ja leiame

viidud ahjuuks ning erinevaid tööriistu. lahenduse.

Omanik hindab kahju 10 000 krooni

väärtuses. Kahju selgitamisel.

POLITSEIKOLLEDŽ AVAB TAA S

2. Ajavahemikul 09.09.2006 kella 08.00 HUVILISTELE UKSED

kuni 11.09.06 kella 18.42 vahel on

ukseluku lõhkumise teel sisenetud Rõngu Politseitöö tegemise võimalus avaneb ka

alevikus Tartu mnt. 17. Esialgsetel neile, kes on sellest ametist huvitatud.

andmetel on varastatud muusikakeskus Sisekaitseakadeemia Politseikolledþ võtab

Sony maksumusega 1000 krooni. Kahju taas vastu dokumente konstaabli erialale

koos lõhkumisega 1200 krooni.

kandideerijatelt 11.septembrist 9.oktoobrini.

Dokumentide edastamiseks ei pea

Andres Toode Tallinnasse sõitma, neid saab täita ka Lõuna

Konstaabel Politseiprefektuuris või saata posti teel.

Postiga saatmisel tuleb esitada kinnitatud

ABIPOLITSEINIK AITAB dokumendikoopiad ja viimaseks postitempli

KOGUKANDIS KORDA kuupäevaks on 6.oktoober. Testid ja katsed

TAGADA

kandideerijatele toimuvad 10. ja

11.oktoobril - läbida tuleb kehalised katsed

Viimasel ajal on taas üles kerkinud

ja vaimsete võimete test. Edukamad testi ja

abipolitseinike küsimus seoses sellega, et

katsete läbijad pääsevad edasi

kohalikud omavalitsused otsivad oma

töövarjupäevale, kus saavad tutvuda

haldusalas võimalusi avaliku korra

politseiniku tööpäeva ja reaalse

tagamiseks. Üheks võimaluseks ongi

politseitööga ning kutsesobivusvestlusele.

abipolitseinike kaasamine politseinikega

Lisainformatsiooni saavad huvilised

koos patrullima, mida mitmed

vaadata Sisekaitseakadeemia kodulehelt

omavalitsused Tartu maakonnas on www.sisekaitse.ee või küsida Lõuna

toetanud.

Politseiprefektuurist Signe Antonilt

telefonil 7 308 8433 ja meili teel

Abipolitseinik on vabatahtlik, kes tuleb

signe.anton@louna.pol.ee .

turvalise ühiskonna nimel politseile appi

tagama avalikku korda, osaledes

Tarmo Pütsepp

liiklusjärelvalves ja patrullimises, ning

Tartu politseiosakonna

aitab avastada kuritegusid ja ennetada

patrulltalituse vanemkonstaabel.

RÕNGULANE 7

ÕNNITLEME !

Igaühele antud oma päevade jada,

jäta meelde vaid kaunimad neist.

Käi lõpuni rõõmsana elurada,

sest see pole korduv kellelgi meist.

(E. Kõrvits)

93 LINDA PILL 04.10

85 LOREIDA ERM 04.10

ADELE GREENBERG 15.10

ALVINE TAMM 31.10

83 HILDE LAAS 02.10

MAGDA KUKEMELK 22.10

LEO SIKK 28.10

81 HELGA -RESEEDE ÕIGE 01.10

MARIA IVANOVA 05.10

80 ELFRIEDE ÕIGUS 30.10

75 MARTA SOODLA 10.10

HELMI KUUSK 14.10

65 HELI MARTMA 10.10

TÕNU KIKKAS 13.10

HELDI VALME 14.10

ENN HURT 20.10

REIN TEDER 25.10

ÜLO TOMINGAS 26.10

60 KALEV TEREPING 06.10

KALJU PUNKAR 27.10

55 LILIA SIMSON 11.10

NEEME ANNOV 13.10

ENE KIVISTIK 17.10

SÜNNID !

„Kui esimene beebi esimest korda naeris,

purunes naer tuhandeks killuks.

Need lendlesid kõik laiali

ja nii tekkisidki haldjad.“

(Sir J. M. Barrie)

ANNABEL VÄHI

sünd. 16.08.2006

KRISTJAN KONRAD PEERNA

sünd. 27.08.2006

ANETE KUDU

sünd. 14.09.2006


8

KOOLILASTE ERIRISTSÕNA

PAREMALE: 1.Küla Rõngu vallas.

8.Lahingumasin. 12.Vald ja alevik Ida-Virumaal.

13.Veesõiduk. 14.Pinnamõõt (lüh.).

15.Riietuseseme lisand. 17.Lõhkekeha.

18.Põllukultuur. 20.Tegelane „Viimses

Reliikvias“. 22.Radiaan. 23.Ese. 25.Linn.

26.Põllu-tööriist. 29.LAHENDUS.

31.Põllutööriist. 32.Magamiskoht. 34.Katoliku

kiriku vaimulik. 35.Raske vesinik, (deuteerium).

36.Kartlik. 37.Sari, mitmest sarnasest teosest

koosnev süsteem. 39.Pikkusühik. 40.Endine

spordireporter. 43.Rõngu vallas sündinud

kunstnik (in.+ nimi). 44.Näoosa.

ALLA: 1.Ilmastikunähtus sügisel. 2.Tänav

Rõngus. 3.Lembit Sibul. 4.Kütteaine, maavara.

5.Majaosa. 6.Vene lennuk. 7.Autoosa. 8.Teatud

lehtpuumets. 9.Tennisist. 10.Karksi-..........

11.Endine Rõngu sovhoosi direktor. 15.Suur

kiskja. 16. Meelelahutuskoht. 19.Amper.

20.Lauljatar, riigikogu liige. 21.......-kaart,

isikutunnistus. 22.Peipsi kala. 24.Siseelund.

25.Kirjanik (1904-1970). 27.Kaelaehe. 28.Asi.

30.Kinnitusvahend. 33.Ujuja. 34.Kunst (lad. k.).

38.Kuld. 39.Minu. 41.Boor. 42.Ajaühik (lüh).

AUGUSTIKUU RISTSÕNA LAHENDUS -

SUVI ON LÄBI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30

31 32 33

35 36 37 38 39

40 41 41 43 44

koostaja Kunnar Lätti

TÄNUAVALDUS

Avaldame kiitust SAe Rõngu

Hooldusravikeskus arstile Viivi Tiidorile ja kogu

teenindavale personalile väga hea töö eest, et

neil kõigil jätkus haigete jaoks aega ja alati oli

mõni lohutav sõna öelda. Olgu Teil kõigil

tugevat tervist ja head tahet sama heaks tööks!

RÕNGULANE

12.10.2006 kell 17.00 - 18.30

Lauatenniseturniir

Rõngu Keskkooli võimlas

12.10.2006 kell 16.00

Loeng-näitus

„ Kui palju maksab kodumaa-armastus?“

Rõngu Rahvamajas

12.10.2006 kell 19.00

“Maria Siberimaalt”

Hellenurme näitetrupi esituses.

Pilet: pensionäridel 35 krooni,

õpilastel 20 krooni.

Rõngu Rahvamajas

TEATED

19.10.2006

Memme-taadi sügispidu

Teedla Seltsimajas

KUHU MINNA, MIDA TEHA

21.10.2006 kell 12.00

Tiina Jakobson

Koruste Raamatukogus

26.10.2006 kell 19.00

Mäluturniir

Rõngu Rahvamajas

27.10.2006 kell 20.00

Laudadega pidu, tantsuks mängib

Anti Kammiste ansambel.

Pilet: 70 krooni, eelmüügist 50 krooni.

28.10.2006 kell 11.00

Valla MV males / kabes

Rõngu Rahvamajas

JÄLGIGE REKLAAMI!

Leitud Käärdi metsast naiste jalgratas. Ühendust võtta tel: 747 0709, 5362 0680 peale kella 16.00.

**********************************************************************************

Oktoobrist alustav muusikastuudio ootab registreerima Valguta seltsimajja endisi ja uusi õpilasi.

Meie stuudios on võimalik õppida järgmisi pille: klaver, kitarr, viiul, akordion, flööt ja trummid.

Muusikastuudio õppemaks on 75 krooni kuus (üks kord nädalas) ja 150 krooni kuus (kaks korda

nädalas). Samas alustavad tegevust oktoobris Linetants (lastele) ja peotants (lastele ja

täiskasvanutele kaks korda nädalas) ning kunstiring (üks kord nädalas). Kuu tasu on ringidel 100

krooni. Palume registreerida Valguta seltsimaja huvijuhi juures või helistada tel: 5662 4839 Merle.

KUULUTUSED

Respom Auto OÜ otsib oma kollektiivi

autoremondi lukseppi ja abitöölisi.

Töökoht Elvas. Info tel: 5650 3833,

margus@respom.ee, respom@respom.ee

*******************************************************

Anda üürile maja Rõngu alevik Tartu mnt. 17. Telef: 5333 3676 Kaire.

Kasumetsa

küttekontor

müüb

küttepuid

kojutoomisega.

Tel: 734 9800,

529 2305.

Elvi Koni

Puhja vallast

II korruse patsientide nimel

TEADE KÄÄRDI ALEVIKU

ELANIKELE

18. oktoobril kell 15.00 toimub kohtumine

Rõngu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni

liikmetega AS Terrax ruumides Rukki tn 3. Info

tel: 5649 0301 Lelija Kattai.

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

toimetaja: Silvia Rõõmussaar, tel. 731 4480

e-mail: silvia@rongu.ee

Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 13. oktoobriks

avaldamiseks samas kuu väljaandes.

Järgmine Rõngulane ilmub 27. oktoobril 2006.

küljendamine, kujundus ja trükk:

tel. 736 2046, fax 736 2044

alfaprint@alfaprint.ee, www.alfaprint.ee

HEA RÕNGU KOOLI VILISTLANE,

ENDINE ÕPETAJA JA TÖÖTAJA

OOTAME TEID 28.OKTOOBRIL 2006.A.

RÕNGU KOOLIMAJAS, ET KOOS TÄHISTADA

RÕNGU HARIDUSELU 320. AASTAPÄEVA:

kell 15:00 algab registreerimine, avatud näitused ja kohvikud,
võimalus vaadata kooliga seotud sündmuste videosid

kell 16:00 õpilaste ja õpetajate mälestamine Rõngu kalmistul

kell 17:00 KONTSERT-AKTUS

kell 19:00 vilistlaste koosviibimised

Vilistlastele osavõtutasu 100 krooni, maksta saab koha peal.

Osavõtutasu sees on kooli sümboolikaga meene ja tantsuansambli tasu

Lisaks on võimalik osta

CD “Päikeserõngas” laulustuudio õpilaste lauludega

Kogumiku “Ise öeldud, hästi öeldud” II osa

Kogumik Rõngu koolielust

(sisaldab lõpetajate nimesid alates 1970.a.)

Info: 7459438

Päevakeskuses

KLASSIKALISE

MASSAAÞI

VÕIMALUS.

Registreerida

tel: 767 0720,

5196 3596

Pille Raud

AEROOBIKA

treeningud

Rõngu Keskkooli

aeroobikasaalis

T, N: 18.00

Tel: 5191 3783

Ave

More magazines by this user
Similar magazines