November 2007 - Rõngu Vald

rongu.ee

November 2007 - Rõngu Vald

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

NR. 10 (105) november 2007

TRÜKIARV 1250

VALGUTA LAPSED ISADELE ISADEPÄEV RÕNGU LASTEAIAS mõnigi poiss otsustas kohe judotrenni

minna. Lastele selgitati ka seda, et judo ei

Veel 10 minutit...

ole tänavakaklus.

„Isa tõstab õhku mind,

Lapsed on ärevil. Mitte ainult lapsed vaid ka

Kolmapäeval aga üllatas lapsi politsei. See

olen tema naerulind...“

täiskasvanud. Midagi on kadunud, midagi

oli tõeliselt huvitav kogemus. Lastele

pole päris nii kui vaja.

näidati näpujälgede võtmist ja lasti ka neil

Tegelikult on see päris normaalne, kui lastel Isadepäeva tähistati igas rühmas eraldi, seda proovida. Kaasas oli ka veel kuulivest

on aeg esinema hakata. Eriti oma vane- kõik peod olid pisut erinevad ja muidugi ja teisigi põnevaid asju, mis politsei tööks

mate ees. Ja ka võõraste. Lavakramp või huvitavad. Loomulikult sai iga issi kingituse: vajalikud. Tore oli, et lastel tekkis palju

midagi sellist? Vist ikka ei. kaardi või suure kalli oma lapselt. küsimusi ja nad neid esitada julgesid. Vahva

Tegelikult oli Valguta isadepäevakontsert Väikesed Mesilinnud aga panid oma issid oli ka veel poiltseikoer, kellele jagati

vahva. Ja polnudki mingit hirmu esinemise proovile, kui kiiresti saab lapsele sõrm- käsklusi ja näidati lastele, kui hästi oskab ja

ees, ei lastel ega ka teistel esinejatel. Näod kindad kätte. See oli põnev, kuid mitte kerge võib koer sõna kuulata. Eriti tore oli veel

kõigil säramas ja tuju hea. Millal ainult tegevus. see, kui sai autosse istuda ja muidugi

esinemiskord tuleb? Kas minu vanemad on

ka ikka kohal? Kas neile meeldib minu

sireeni lasta.

esinemine? Need ehk olid ainsad ärevad

Neljapäevahommikul tuli kohale tuletõrje ja

küsimused, mis esinejaid vaevasid.

kaasas oli neil vahva maskott Nublu. Oli see

Siiski kontsert väga palju publikut kokku ei

alles üllatus! Õuele tehti väike lõke ja pihta

toonud. Kas oli viga ilmas või....esinejates?

hakkas justkui koolitus - kuidas kustutada

Ehk oli puudu Anni või Homenja?

vahtkustutiga tuld. See oli väga õpetlik ja

kõik said proovida.

Hiljem istuti ka autosse ja pandi sireen

käima.

Valguta lastel oli õpitud selgeks lühinäi-

dend, esines segarahvatantsurühm, milles

nelja küla lapsed, külalised nii Rõngust kui

ka Aakrest. Seda nüüd ei oska ka öelda, kui

paljudest esinejatest võiksid tulevikus staa-

rid saada, aga oma lapsed on ju alati staarid!

Neil on oma unistuste elluviimiseks vaja

vaid vanemate tuge. Aga pole mina õige

arvustaja. Minule kontsert meeldis. Nii esinejad

kui ka läbiviimine. Aitäh Merle Väärile

ja Aime Vilule, kes lapsed lavale tõid.

Lepatriinude issid hakkasid aga kõigepealt

mardimaske valmistama, seejärel käisid

saalis laulmas, tantsimas ja mängimas.

Tore oli see, et isad võtsid mängudest

aktiivselt osa. Õp. Maimu tutvustas veel

isadepäeva ja mardipäeva kombeid ning

tavasid.

Liblikate issid nautisid samuti saalis laulu,

tantsu ja lustlikke mänge. Õp. Marit jagas

isadepäeva tähistamise kohta infot ja siis

järgnes kuuldule ka kohe viktoriin. Lõbus ja

vahva tegevus oli kindlasti pappkastidest

kindluse ehitamine, mis meeldis nii issidele

kui ka lastele.

Kõikides rühmades ootas ka pidulik

õhtusöök.

Pääsupojad esinesid issidele oma rühmas.

Etteaste läbi, söödi pirukat ja mindi bussi

peale. Loomulikult oli reisisihiks Elva

Päästeteenistus, see oli põnev ja vahva

ettevõtmine.

Isadepäev on perepüha, isasid tuleks

kindlasti meeles pidada!

Ave Holtsmeier

Tahaks tänada vahvaid judopoisse Toomas

Hunti, Tevol Tamme ja Tanel Tinaskit, tänu

ka Elva Noorsoopolitseile ja toredale

politseikoerale, täname ka Rõngu tuletõrjet

koos armsa Nubluga.

Reedehommik algas Pääsupoegade

rühma rammumehe valimisega. See oli

esmakordselt ja loodan, et muutub

lasteaias traditsiooniks, tähtis oli see, et

lastele meeldis. Poisid üllatasid meid kõiki -

prooviti jõudu, täpsust ja osavust.

Pihlakobara rühma rammumeheks tuli

Rainer Mõttus, 2. koht kuulus Alex

Saaremaale ja 3. koht Kaspar Kleinile.

Valiti ka veel iga rühma abivalmim,

Rõngu Lasteaia liikumisõpetaja

sõbralikem ja viisakaim poiss.

Poiste nädal lõppes kõikide poiste

Loomulikult ka Ripli ja Anti Mehisele ning POISTENÄDAL LASTEAIA S meelespidamisega - iga poiss sai medali,

Aakre tantsutüdrukutele.

mille peale oli kleebitud tema enda pilt.

Aitäh samuti minule osutatud tähelepanu

eest üllatusliku Parima Papsina!

Endale hakkab küll tunduma, et seda papsi

ei jagu küll perele piisavalt.

Aga eks igal perel omad kombed. Arvan

siiski, et lastele tuleb anda võimalusi ja

nende tegemisi tunnustada. Olla veidigi

olemas. Eks siis näe...

Valguta seltsimaja tegevusele tänulik isa

Priit Laineste

13.-16. novembril oli lasteaias poistenädal,

mis oli mõeldud tõesti eelkõige ainult

poistele. Õp. Sirje ja õp. Ave tutvustasid

igas rühmas 13. novembri hommikul

tüdrukutele nädala kohustusi.

Nädal algas judopoiste külaskäiguga – see

oli vahva ja meeldis lastele väga.

Judopoisid näitasid igasuguseid toredaid

trikke-nippe ja õpetasid neid lasteaialastelegi,

mis tekitas eriti suurt elevust. Nii

Lastele oli korraldatud näitus elementaarsematest

kodustest tööriistadest, poisid

said võimaluse proovida puuklotsidesse

naelu koksida, mis tuli neil imehästi välja.

Vahva nädal oli!!!! Poistele jätkus selle

jooksul küllaga tegevust.

Üllatuseks jagas Nublu lastele rõõmsal

meelel kompvekke.

Ave Holtsmeier

Rõngu Lasteaia liikumisõpetaja


2

RÕNGULANE

VALLAVALITSUSES

Käosele ehitusluba üksikelamu ehita- Tiit Kollist, et välja töötada Rõngu Keskkooli

miseks aadressile, Uderna küla, Jaani- renoveerimiseks vajalik dokumentatsioon

15. oktoobri istungil otsustati:

Laane maaüksus.

riigihanke väljakuulutamiseks.

1. Väljastada Anne-Ly Vaursonile projek-

7. Toetada Rõngu Keskkooli projekti

teerimistingimused eluhoone projektranspordiga

29. ja 30. oktoobril 2007. a

Vallasekretär

„Sügisene sportlik koolivaheaeg” tasuta

Marina Lehismets

teerimiseks Rõngu alevikus, Kooli tn 3,

sihtotstarve elamumaa, pindalaga 2 437 sõidul Rõngu – Pühajärve – Rõngu.

m2.

2. Väljastada Jaan Käosele projek-

05. novembri istungil otsustati:

1. Kinnitada Rõngu vallas Koruste külas

TEADE

teerimistingimused eluhoone projekasuva

hoonestatud Saare kinnistu (pindala

teerimiseks Uderna külas, Jaani-Laane

8,6 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaaüksusele,

sihtotstarve maatulundus-

VALLAVALITSUSE TÖÖAEGADE

maa) avaliku suulise enampakkumise

MUUDATUSED

maa, pindalaga 16,2 ha.

3. Väljastada Tiiu Veskile projekteerimisvõitjaks

AS Setra Mõis pakkumuse hinnaga

SEOSES PÜHADEGA

tingimused eluhoone projekteerimiseks

420 000 krooni.

Käärdi alevikus, Kaera 1b, sihtotstarve

2. Jagada AS Teedla Mõis Indo-Puritse 29. detsembril on

elamumaa, pindalaga 1 287 m2.

maaüksus viieks eraldi kinnistuks: Indo- vallavalitsus avatud

4. Moodustada Rõngu Keskkooli

Puritse I, Puritse-Põllu, Puritse-Metsa,

kella 8.00 kuni 13.00.

hoolekogu koosseisus: Sulev Kuus, Arvet

Indo-Põllu, Indo-Metsa.

3. Jagada AS Teedla Mõis ja AS Terrax

31. detsembril on

Silk, Anne Leppik, Kaari Johanna Lehis,

Topsi maaüksus kaheks eraldi katastri-

vallavalitsus suletud

Merike Reila, Sirje Viksi, Kertu Randver,

Lea Madissov, Kalle Raja.

üksuseks: Topsi ja Topsimetsa.

4. Jagada Kadi Sarve Lõvepõllu maa-

Vallakantselei

5. Sõlmida leping ASga Haspo Valguta

seltsimaja teise korruse väljaehitamise üksus kaheks eraldi katastriüksuseks:

projekti tegemiseks maksumusega 23 600

Lõvepõllu ja Lõve keldri.

krooni.

5. Toetada laskesuusataja Karel Viigipuu

ettevalmistust 2007/2008 hooajaks 5 000

krooniga.

RÕNGU KESKKOOLI

22. oktoobri istungil otsustati:

6. Kehtestada alates 05. novembrist REMONDIKS TULEB

1. Kehtestada alates 1. novembrist 2007.

a valla bussi kasutusteenuse hinnaks 7

2007. a transporditeenuse kasutamise TAOTLEDA EURORAHASID

kr/km ja 60 kr/h (ooteaeg). Kui tellijaks on (valla bussiringide) hinnaks 4 kr/km

Rõngu Vallavalitsus, Rõngu Vallavalitsuse

olenemata sõidu pikkusest, ülejäänud Käesoleva artikli kirjutamiseks andis tõuke

hallatav asutus või Rõngu valla mittemisega

kaetakse vallaeelarvest.

ilmunud ja valeinformatsiooni sisaldanud

kulud seoses transporditeenuse osuta- mõni nädal tagasi Tartu Postimehes

tulundusühing, rakendatakse soodushinda

3,5 kr/km ja 30 kr/h (ooteaeg).

artikkel, mis puudutas minu visiooni Rõngu

2. Tunnistada Velli Mustkikas abi-

12. novembri istungil otsustati: Keskkooli tulevikust.

kõlbulikuks interneti raadioseadmete

1. Toetada Elamu Nooruse tn 8 ühisust 2 Erinevalt varem meedias avaldatust on

paigaldamise toetuse taotlemisel ja

000 krooniga. Rõngu Keskkool regiooni Puka-Rõngu-

määrata Velli Mustkikasele interneti

2. Tunnistada Inga Pehter abikõlbulikuks Rannu keskus ja kvaliteetse hariduse (sh

raadioseadmete paigaldamise toetus.

interneti raadioseadmete paigaldamise keskhariduse) andmine peab koolis

3. Sõlmida töövõtulepingu lisa OÜga Elva

toetuse taotlemisel ja määrata interneti jätkuma. Kooli põhiprobleemideks on

Kommunaal Grupp vallamaja esise

raadioseadmete paigaldamise toetus. ruumipuudus ja remondivajadus, mille

kõnnitee lisatööde ehituseks maksumuüheksale

isikule.

üritanud tegeleda.

3. Jätkata hooldajatoetuse maksmist lahendamisega vallavalitsus 2,5 aastat on

sega 35 559,30 krooni.

4. Sõlmida leping Epler & Lorenz ASga

2005. a suvel sõlmitud lepingus Riigi

kolme 30 m2 prügikonteineri rentimiseks VALLAVOLIKOGUS

Kinnisvara Aktsiaseltsiga (RKAS) lubas

suuremõõtmeliste jäätmete kogumiseks

RKAS koolimaja hiljemalt 15. märtsiks

ajavahemikul 25. – 31.10 2007.

23. oktoobri volikogu istungist võttis osa 13 2007. a korda teha, kuid kaks aastat hiljem,

liiget.

kolm kuud peale ehituse valmimise

29. oktoobri istungil otsustati:

Puudusid Leili Jomp, Haimar Kallas

tähtaega, ei paistnud ehitustöid veel

1. Kinnitada ühekordsed sotsiaaltoetused

kusagilt. Tulenevalt eelnevast, lõpetas

10le isikule kogusummas 5 985 krooni. Võeti vastu määrused:

volikogu koostöölepingu valda petnud

2. Võtta vastu AS Kobras poolt koostatud 1. Rõngu valla 2007. a eelarve muuda- RKAS-iga ja otsustas ise koolihoone korda

Pulga kinnistu detailplaneering ja suunata tused.

teha.

see avalikule väljapanekule.

Käesoleva aasta novembrikuu jooksul peab

3. Väljastada Jaotusvõrk OÜ-le ehitus- Võeti vastu otsused:

Rõngu vald langetama äärmiselt olulise

luba rajatise püstitamiseks aadressile 1. Vallavalitsuse liikme kinnitamine. otsuse. Nimelt tuleb otsustada, millist või

Rõngu alevik, Valga mnt 4a.

Vallavalitsuse uueks liikmeks kinnitati milliseid kultuuri-, haridus-, sotsiaal-, spor-

4. Kooskõlastada AS Teedla Mõis poolt Tarmo Ruder.

di- või transpordirajatisi Euroopa Liidu

tellitud ja AS RTG Projektbüroo poolt 2. Detailplaneeringu kehtestamine (Käär- struktuurifondide rahadega Rõngu vallas

koostatud AS Teedla Mõis lüpsilaut di kinnistu).

aastatel 2007 kuni 2013 arendada

3. Vallavara võõrandamine. Rõngu vald kavatsetakse. Indikatiivselt võiks Rõngu

lägamahuti projekt ning väljastada ASle

Teedla Mõis ehitusluba vedelsõnnikuhoidla omandas OÜlt Rõngu Roil maatüki aleviku vald saada eelpool mainitud perioodil ca 14

ehitamiseks aadressile Teedla küla, Farmi ristmiku väljaehitamiseks. miljonit krooni, millest vähemalt pool tuleks

maaüksus.

4. Laenu võtmine. Võtta vallale laenu küsida Rõngu Keskkooli renoveerimiseks.

5. Kooskõlastada AS Terrax poolt tellitud summas 2,2 miljonit krooni Rõngu Korduvalt on räägitud, et Rõngu Keskkool

ja AS RTG Projektbüroo poolt koostatud AS Keskkooli koolihoone hoonestusõiguse on Rõngu valla tähtsaim investeeringu-

Terrax lüpsilaut lägamahuti projekt ning lepingu lõpetamisega seotud kulude objekt. Loodan, et otsustajatel volikogus ja

väljastada ASle Terrax ehitusluba katmiseks ja koolihoone rekonstrueerimise vallavalitsuses jagub kainet meelt selleks,

vedelsõnnikuhoidla ehitamiseks aadressile projekti väljaostmiseks Riigi Kinnisvara et prioriteetse objekti renoveerimisele

Tammiste küla, Tammiste lauda maa- ASlt. Euroopa Liidust raha küsida.

üksusele.

5. Ajutise komisjoni moodustamine.

6. Kooskõlastada Jaan Käose poolt Moodustada ajutine komisjon koosseisus:

Reno Laidre

tellitud ja OÜ Projektitugi poolt koostatud komisjoni esimees Sulev Kuus, liikmed

Vallavolikogu esimees

Üksikelamu projekt ning väljastada Jaan Heino Laks, Aivar Kuuskvere, Tarmo Ruder,


RÕNGULANE

SIHTASUTUS TARTU

täitub sada aastat ajast, mil Soomes Konverentsil otsustati naisseltside töös

kolmanda riigina maailmas Uus-Meremaa keskenduda järgmistele valdkondadele: elu

ÄRINÕUANDLA OSUTAB ja Austraalia järel said naised valimis- säilitamiseks maapiirkondades julgustada

TASUTA KONSULTATSIOONI- JA õiguse. Statistika näitab, et aina rohkem naisi looma oma väikeettevõtteid, innus-

NÕUSTAMISTEENUST ALUSTAkogudesse,

Soome naisi valitakse kohalikesse voli- tada valitsusi ja kohalikke omavalitsusi

praeguse parlamendi koos- naisettevõtlust toetama; teades kesk-

VATELE ETTEVÕTJATELE JA

seisust moodustavad naissaadikud 42 %. konnareostuse kahjulikku mõju tervisele,

MITTETULUNDUSÜHINGUTELE Veel enam, Soome presidentki on naine on oluli ne kasva tada kohal ike koguning

valitsuse 20st ministrist 12, sealhulgas kondade keskkonnateadlikkust, pöörata

Tegutsevatele ettevõtjatele on teenus põllumajandusminister, naised. haridusprogrammide abil praeguste ja

kahe tunni ulatuses tasuta. Konverentsi peakõnelejaiks olid palutud seega ka tulevaste põlvkondade täheleühiskonnateaduste

doktor professor Pirjo panu õigele tervisekäitumisele; selgitada

Meie, Tartu Ärinõuandla konsultandid, Siiskonen ja maailma esimene naiskaitse- inimestele ülekaalulisuse ohtlikkust ja

tuleme Teile lähemale ning pakume minister ning praegune Ühinenud Rahvaste eb am aj an du sl ik ku st ; AC WW li ik me -

konsultatsiooniteenust Elva linnavalitsuse Organisatsiooni eriesindaja Bosnias, organisatsioonid mõjutavad valitsusi

hoones, ruum 105. Ootame Teid iga kuu Hertsegoviinas ja Jugoslaavias Elisabeth pöörama rohkem tähelepanu toitumisesimesel

reedel kell 13.00-16.00. Rehn. Proua P.Siiskonen pakkus mõtle- harjumuste seosele tervisega; selgitused

Nõustamine ainult etteregistreerimisel ning misainet, rääkides Soome maanaise rolli toiduainete energia- ja toitainete sisalduse

ka konsultatsiooniaja palume eelnevalt muutumisest 20. sajandi teisel poolel. kohta pakendeil peaksid olema kergesti

registreerida tel. 742 8402 või e-posti teel: Tänapäeva soome talus on järjest mõistetavad (väidetavalt on maanaiste

anne.ligi@tartu.bas.ee tavalisem, et üks abikaasadest käib seas ülekaalulisus suurem probleem);

Alustavate ettevõtjate baasnõustamine: palgatööl väljaspool talu. Lisaks tava- ACWW veenab ÜROd ja selle liikmesriikide

ettevõtluse vormid, äriühingute asutamine pärasele põllumajandustootmisele tegel- valitsusi looma rahvusvaheliselt tunnusja

registreerimine, ettevõtlust reguleeriv dakse näiteks turismi-, keskkonna- või tatud maailma veeressursside majandaseadusandlus,

raamatupidamine ja energiateenuste osutamisega. Naised on mise põhimõtteid (vajalik vesi eluks ja

maksud, turundus ja müük, juhtimine, asutanud edukalt kasvavaid toitlustus- ja arenguks peab olema kõigile kättesaadav,

finantseerimislahendused ettevõtte käivita- käsitööfirmasid. Põhirobleemid on eest- hetkel eriti arengumaade probleem) ning

miseks. Koos ettevõtjaga analüüsitakse ja laste omadega sarnased: kuidas jagada kõigis rahvuslikes arengustrateegiates

hinnatakse äriideed, nõustatakse äriplaani end töö- ja koduelu vahel ning leida kõigiks nägema ette investeeringuid kaasaegse

ja finantsprognooside koostamisel. vajalikeks tegevusteks aega. Naiste palgad puhta energia saamiseks.

Suure populaarsuse ja poolehoiu on on meeste omadest madalamad ning Artikli pealkiri on laenatud ühelt Turu

alustajate seas leidnud alustavate ette- võtmepositsioonidel majanduses töötavad mehelt, kes olevat üllatunult küsinud, kuhu

võtjate starditoetuse programm. Aastatel enamasti mehed. need rändavad naised nüüd kõik oma

2004-2007 rahastati starditoetuse pro- Kui pr. Siiskonen edastas neutraalseid kohvritega lähevad.

grammist üle 880 startiva ettevõtte, huvitavaid fakte tsiviilühiskonnast, siis pr. Ene Paks

ühtekokku rohkem kui 105 miljoni krooni Elisabeth Rehni kõne oli kuulajaile Rõngu Maanaiste Selts

ulatuses. Starditoetuse programmi ees- emotsionaalne vapustas. Ametikohustused

märgiks on suurendada väike- ja keskmise on teda viinud sõdadest laastatud MEMMED-TAADID, TULGE

suurusega ettevõtjate tekke-, ellujäämis- ja maadesse nii Euroopas kui ka Aafrikas.

arenguvõimalusi, parandades ligipääsu Igapäevased teleuudised ei suuda edasta,

TUPPA!

finantseerimisele. Olemasoleva infor- diivanil mõnulejale kõiki sõjakoledusi,

matsiooni põhjal võib prognoosida uuel näiteks teateid korduvalt vägistatud Sügis – see ei ole ainult tibutav vihm,

perioodil Euroopa Liidu struktuurifondidest imikutest või emadest, kes paluvad oma elu lehesadu ja hall taevas. 29. september on

rahastatava stardi- ja kasvutoetuse hinnaga tütart säästa. Bushwives võivad kalendris kirjas mihklipäevana. Millised on

programmi avanemist 2008. aasta alguses. olla 12-13-aastased tüdrukud, kes sõduri mihklipäeva tavad? Mihklipäev oli pidude ja

Taotluste vastuvõtt algab pärast programmi relvi veavad, süüa keedavad ja teda kooskäimiste aeg, sest sel päeval lõppes

ametlikku avamist. vajadusel lõbustavad. Neil tüdrukuil pole karjatamise hooaeg ja karjalaps sai kooli

Mittetulundusühenduste nõustamine: enam tagasiteed oma perede juurde ega

asutamine, strateegia ja arengukava

minna. See oli päev (ja on praegugi), mill

tavalisse ellu, sõja lõppedes on nad

koostamine, raamatupidamine, rahas- ühiskonna heidikud. Sellinegi siis on tänane

lõpeb valge ning soe suveaeg.

tamisallikad, lepingute sõlmimine, projekti maailm.

Mihklipäevast alates alustatakse talviste

idee sobivuse hindamine toetusmeetmete Mälestusväärseid hetki konverentsil tähtpäevade (hingede-, mardi- ja kadri-

ja arengukavadega, projektitaotluse koos- osalejaile pakkusid kõigile konfessioonitamise,

päeva ning jõulude) arvestamist. „Igal oinal

projekti juhtimise ja aruandlusalane dele mõeldud jumalateenistus, Sibeliuse oma mihklipäev”, see vanasõna tähendas

konsultatsioon, organisatsiooni strateegi- muusika, Soome õhtu etendusega riigi oina tapmist, õlle joomist ja külaskäimist

lise juhtimise alane konsultatsioon. Lisaks ajaloost, reisid taludesse ja kohalikesse ning pidutsemist.

küla arengukava koostamise alane ettevõtetesse, Turu kindluse külastamine ja Rõngu vastremonditud rahvamajas toimus

konsultatsioon, kogukonna kaasamise kõige enam suhtlemine säravate naistega memme-taadi tuppatulemise pidu. Meie

toetamine . kõigist mõeldavaist maailma nurkadest. vana rahvamaja säras jälle tuledes ja saali

Meie toetame Teid ideede teostamisel.

Foto: Ene Paks uus parkettpõrand ahvatles tantsu lööma.

Kohal olid Elva „ööbikud” Viive ja Helve ning

memmede rühm „Meelespea”. Tantsu

WANDERING WOMEN IN

vihtusid ka noored Lähtelt. Mürtsus kohalik

FINLAND EHK RÄNDAVAD

puhkpilliorkester ja tantsisid vikerkaarlased.

NAISED SOOMES

Kõike seda lustimist panid paika meie

lõõtspillimees Kalmer ja tantsupedagoog

Soome vanimas linnas Turus kohtusid

Aleks Raja.

Ülemaailmse Maanaiste Liidu (ACWW ehk

Kiitusi ja häid sõnu ning meeneid jagas

Associated Country Women of the World )

rahvamaja juhataja Kaare Kiho kõigile

pea 600 delegaati 38 maalt 25. triennaalil,

esinejatele ning rõngulastele, kes sellest

et ühiselt arutada maapiirkondade probleepeost

osa võtsid.

me ning otsustada, kuidas tänapäeva

oludes edendada maanaiste elu kogu

Vikerkaarlane Helve Roots

maailmas. Soome riigi naised on oma Delegaadid Rutt Tuvike Puhjast, Cecilia

õiguste eest südilt võidelnud ning tänavu Makota Zambiast ja Erika Prants Rõngust.

3


4 RÕNGULANE

TUBLIMATE ÕPILASTE 2. klass samovari ümber oleks põnev kogemus ja

Kuido Talirand - 3. klass

võiks ükskord tõesti aset leida.

TUNNUSTAMINE 2007/2008 Mirjam Hrenova, Kaarel-Paulus Kui minekule asusin, olid mind saatmas

ÕA I ÕPPEVEERANDIL Kaeramaa, Ave Kriisa, Külli Silland, vallatud ja naerusuised näod klassiruumide

RÕNGU KESKKOOLIS

Direktori käskkirjaga on avaldatud kiitust:

Väga hea õppeedukus ja eeskujulik

käitumine:

Karl Lõoke, Kaido Margus, Kristin Rohtla,

2. klass

Karin Pungas, 3. klass

Diana Arras, Karl Sõrra, 7.A klass

Therese Viitkar, 7.B klass

Hea õppeedukus ja eeskujulik

käitumine:

Anne Alliku, Karina Arras, Katrin Gergalo,

Jüri Jeskov, Andero Juus, Kaire Jürimaa,

Hannes Must, Karl-Markus Sangernebo,

Georg Soots, 2. klass

Maria-Elisabeth Mihhin, 3. klass

Andero Puiestee, 4. klass

Maarja Luik, Mari-Liis Must, Margot Talts,

Kaarel Viljaste, 5. klass

Kaarel Repän, 6. klass

Kersti Margus, Sander Vago, Eliise Viilu,

7.B klass

Marii-Heleen Hämäläinen, Tauri Tiido, Jüri

Väljaots, 8. A klass

Marit Külv, Jaan Sõrra, Jaagup Repän,

8.B klass

Joonas Kivisikk, Liis Mardi, Heidi Margus,

Mailis Zirk, 9. A klass

Marianne Lukk, 9.B klass

Hea õppedukus ja hea käitumine:

Martin Luik, Kätlin Lääne, Egne-Riin

Retsnik, Pille Riim, 4. klass

Raimo Riis, 5. klass

Allan Riim, 6. klass

Kaur Põldmaa, 7.B klass

Kristen Kõks, Asko Otsalt, 9. B klass

Raivo Ruukel

Direktor

VALGUTA ALGKOOLIS

Juhataja käskkirjaga on avaldatud kiitust:

Õpilastele, kes õppisid hinnetele „5“.

Mikk Pedaja - 2. klass

Gerri Tatar - 3. klass

Martin Viksi - 5. klass

Martin Viksi, Brandon Ütt - 5. klass

ustel. Jääkski selline rõõmus ja muinas-

Viktoria Rusina - 6. klass

jutuline valgus neile sisse kogu eluks!

Igaühe elulugu võikski ju kulgeda kui üks

Lea Pung muinasjutt. Ja mis peamine, lõppeda hästi -

Valguta Lasteaed-Algkooli juhataja „ … ja kui nad veel surnud ei ole, siis elavad

nad õnnes ja rikkuses edasi.“

ÜKS VALGUTA JUTT

Novembrikuu 16.hommikul Valguta kooli

astunud, selgus, et lapsed olid haaratud

Astrid Lindgreni muinaslugude maailmast.

Pildilood seintel ja stendidel tutvustasid ka

nende endi maailma: koduseid, sõpru,

lemmikloomi ja üle kõige muidugi pipilikke

vallatusi. Isegi laste pildijoonistused oma

isadest olid soojade värvide ja vallatu

moega, juuksetutt turrakil püsti…

Koolipere oli just tähistanud muinasjutuvestja

Astrid Lindgreni 100. sünniaastapäeva.

Saali sisenedes tundus, et

esinemine ei olegi veel lõppenud ja poiste

lauluproov ei lasknud ennast segada.

Õhtuse peo etteasteks tuli viisidele veel lihvi

ja julgust juurde seada.

Seal oli üks saaliosa, mis pakkus

uudistamist ja üllatusi. Kooliperel oli valmis

seatud vanavara väljapanek. Põhiliselt olid

esemed kokku toodud koolitöötajate

kodudest. Kõik siltidega kenasti ära

märgitud – nii tutvustati endise elu väikest

maailma uuele põlvkonnale. Kohvimasin,

võipress, tubakalõikur, brenner (kohviküpsetamise

aparaat), vokk, söetriikrauad,

söega köetav teekann, puiduliimimise

press, leivalabidas, astjad, külimikud,

rehad, pastlad ja mida kõike veel. Vanad

kirjatarbed köitsid oma eripäraga. Minu pilk

võttis mällu kaasa ühe 19. sajandi

Õnnistamise päeval välja antud nimelise

tunnistuse. Kummaline – inimest enam ei

ole, kuid asjade maailm hoiab tema olemise

ja tegemised veel alles… Vanu esemeid

puudutades oleksime justkui jälle koos ja

ühes ajas – mina tema ja tema minu omas.

PEREPIDU

Sirje Kruusel

Reede õhtul kogunes Valguta kooli saalitäis

inimesi – lapsed alates 4 kuu vanusest

imikust kuni keskkooliõpilasteni, vanemad

ja vanavanemad. Algas perepidu, kuhu

igaüks tõi lauale kaasa näksimist ja jooke.

Alustati tunniajalise kontserdiga, kus

esinesid lauljad ja tantsijad.

3. klassi õpilased esitasid katkendi

A.Lindgreni raamatust „Pipi Pikksukk“, 4. ja

6. klassi õpilased kehastusid Bullerby

lasteks.

Siis toimus tegevus kahes rühmas.

Täiskasvanud suundusid klassiruumi, kus

neile esines Tartu narkotalituse spetsialist

Tarmo Loim. Vanemad said teada,

missugused narkootikumid välja näevad,

missugune on nende toime, kuidas ära

tunda narkouimas inimest.

Lapsed jäid saali. Seal mängiti mitme-

suguseid mänge, lõigati „õnne“. Mängunurgas

sai kokku panna erinevaid klotse,

ehitada oma tahtmise järgi maju.

Kui kõik pidulised jälle kokku said, siis

tantsiti ja mängiti laulumänge Rõngu kapelli

„Rukkilill“ muusika saatel.

Visadele kooliskäijatele, kes pole

koolist puudunud:

Celesthy Planken ,Valeria Rusina, Kaimo

Talirand, Liisa Tatar - 1. klass

Mikk Pedaja, Andres Zirk, Agne Vaalmäe -

Oma suurusega köitis erilist tähelepanu

samovar. Koolijuht Lea Punga kodust pärit

majapidamisuhkus on teenindanud mitme

põlve esivanemaid ja valmis seda nüüdki

tegema.

Lea arvas, et üks tore teeõhtu tuliseks aetud

Õpilastele, kes õppisid hinnetele „4“ ja

„5“

Glen Põldmaa, Kaili Silland, Agne

Vaalmäe - 2. klass

Timo Laineste, Ave-Ly Kaeramaa - 3.

klass

Mirjam Hrenova, Kristina Koni, Kaarel-

Paulus Kaeramaa, Ave Kriisa,

Külli Silland, Janno Väärsi, Brandon Ütt -

5. klass

Helina Karro, Helen Uibo - 6. klass

Pidulistel oli võimalus tutvuda vanade

tarbeesemete näitusega. Enam tekitas

elevust õunakoorimise masin, mida sai ka

oma käega tööle panna.

Suur tänu kõigile, kes tõid näitusele

eksponaate, suur tänu kontserdikava

õpetajatele ja tänu kõikidele virkadele

lastele, vanematele ja vanavanematele.

Helen Uibo

Valguta Lasteaed-Algkool, 6. klass


RÕNGULANE

I'm Super Cool

tunneks vabanemist koolipingest. Kahjuks Lõve teeotsas oli põhjust meenutada mehi,

on päris raske veenda last selles, et kõige kes juunis 1941 siinkandis hukkusid ja

Sellise toreda nimetusega moe- ja tantsulooduses.

Eriti meeldiva ilmaga oleme tunnistajaks olnud. Animatsi talu kohal oli

paremini suudad taastada oma energiat Eduard Vääri, kes kaudselt toimuvale

show korraldasid esimese õppeveerandi

lõpus Rõngu Keskkooli 9. klassi neiud mõnikord paraja seltskonnaga Hiugemäe jurist Anton Aani meenutamiseks õige aeg.

Evelin Pehter ja Marian Laineste. Modellid radadel käinud. Uskumatu, kui värskenda- Valguta mõisas värskendasime mälu. Ernst

Mirjam Pedaja, Mailis Zirk, Kerttu Lepik, valt see mõjus! Seda tunnistasid lapsedki. Enno sünnikoha juures. Köödsa kõrtsi

Maris Mall, Marii Kuusmaa ja pisike Ingrid Õnneks on sel õppeaastal pakkuda palju kunagine asukoht viidatud (kahju, et selles

Pehter esitlesid õpilaste endadisainitud huviringe, kuid lastel jääb puudu järje- kohas jäi rääkimata kunagi olnud sirelirõivaid,

mis olid valmistatud kilekottidest. kindlusest nendes osalemiseks. Ka see on lehtlast – isepäine ema nõudis oma

Lausa üllatav oli näha, milliseid võimalusi märk lapse väsimusest. Tahaks justkui tulevasest luuletajast poja ristimistalituse

pakub üks lihtne kilekott. Välja pakuti kõike teha, kuid puudub püsivus.

toimetamist õitsvate põõsaste vahel!)

kilekotirõivaid tänavariietusest kuni õhtutäitmisel

individuaalset juhendamist. On ka mõisahoonete käsi. Kahju, et õllevabrik,

Paljud õpilased vajavad õpiülesannete suundusime lähemalt vaatama, kuidas käib

tualettideni. Viimases moevoorus esitleti

„Evita“ moekooli treeneri Triin Teraski võimalus, et mõned tragimad vanemad mis võiks olla selle kandi pärl, ikka veel

autorikollektsiooni. Lõpuks ometi võisime koolikaaslased suudavad väikesele jütsile ootab päästmist.

modellidena näha ka õhtu korraldajaid üht-teist õpetada. Jätkasime retke kihelkonna keskuse poole.

endid, kes on nimetatud moekooli õpilased. Suuremad lapsed käivad sageli kooli Viitamist väärivaks paigaks sai peetud

Väikesi muusikalisi vahepalu pakkusid raamatukogus, kuna päeva lõpus on seal Kaarsemägi, selle kandi rahva kunagiste

laulustuudio õpilased Margot Talts ja Merilin rahulikum. Nii leitakse vaikne koht ja aeg suurte ja väga tähtsate pidude paik.

Mäe õpetaja Erle Mägi juhendamisel. ra am at ug a ol em is ek s. Kõ ig e en am Juba esimese laulupeo aastal toimus siin

Korraldajad olid kutsunud ka külalisvõi

mal us min na tei se kes kko nda ja andis Miina Härma siin oma esimese suu-

tahe taks e aga arvu timä nge. See o n korralik koorikontsert. Mõni aasta hiljem

esinejaid: tantsutrupp „Pärliine“ Antslast ja

„Vahetpole“ naabervallast. Õhtut juhtis vaheldus koolipäevast.

rema kontserdil väljaspool suuremaid linnu.

säravalt ja enesekindlalt Paula Saaremäe Eriti meeldib lastele pärastlõunane Kuulajaid olnud pool tuhat ja mõlemad

ning muusika eest kandis hoolt helimeister teejoomine ja võileibade söömine. Nii palju pooled olnud kontserdist vaimustatud.

Olari Treial. Moeshow õigustas igati oma kui lapsi, nii palju ka erinevaid toitumis- Rannu mõisa südames vaatasime, mis veel

nimetust, sest nii idee kui ka teostus olid harjumusi(-võimalusi). Mõnel koolilapsel vaadata oli. Ei jätnud me Barbara kurba

tõeliselt lahedad (cool- „lahe“ inglise võivad need toidukorrad olla ainukesed saatust meenutamata ja sedagi, kuidas

keeles).

päeva jooksul. Kõikide perede võimalusi ja naabrid selgi suvel loole elu sisse puhunud,

Show lõppedes tänasid korraldajad valikuid ei saa mõõta ühe mõõdupuuga. kuuldavasti vägagi edukalt. Külakeskuses

esinejaid ja kõiki neid, kes nõu ja jõuga Ma usun, et kõik need vanemad, kelle nägime naisi, kes rõõmsalt lauldes midagi

korraldamisel abiks olid.

lapsed on pikapäevarühmas, ühinevad maitsvat valmistamas olid.

Siinkohal tänan korraldajaid tantsutrupi minuga, et tänada kooli juhtkonda, kes

„Vahetpole“ nimel küllakutse eest. taotles 30-le õpilasele võimaluse, et lapsed

Foto: Maie Loot

Huvijuhina tunnen rõõmu Evelini ja Mariani oleksid järele vaadatud, juhendatud,

omaalgatusest ning olen alati valmis toidetud ja võimaluse piires individuaalselt

toetama õpilaste uusi põnevaid ideid. õpetatud.

Rita Kiiver

Eha Päiviste

kooli huvijuht

tantsutrupi „Vahetpole“ juhendaja

PIKA KOOLIPÄEVA

RÕÕMUD JA MURED

Kasvab see, mida me endas kasvatamesee

on looduse igavene seadus.

Goethe

RETK NAABERKIHELKONDA

Koruste raamatukogu korraldas raamatukogukuul

oma lugejatele retke Rannu

kihelkonda.

Retk sai teoks laupäeval, 27. oktoobril.

Bussi kogunes kena hulk erinevas vanuses

lugejaid.

Foto: Maie Loot

Martini kirikus

Järgmiseks huviobjektiks oli Rannu Martini

Arvan, et nende aastate jooksul, mil

kirik oma varandustega. Kirikuaias nägime

õpetajaameti kõrval olen ka pikapäeva-

agaraid talgulisi, kes lehtedega ametis olid.

rühma kasvatajana töötanud, olen saanud

Kahjuks läks meelest rääkida lugusid pühak

paraja kogemustepagasi, et sel teemal

Martinist. Aga neid võite ise vastavatest

natuke arutleda.

raamatutest juurde lugeda.

Olen sageli tagasi mõelnud aegadele, mil

Teel sai ette loetud lugusid vanadest ja

koolimaja jäi pärast tunde väga kiiresti

rannulaste jaoks väga süngetest aegadest.

vaikseks. Tundus, et lastel oli kojuminekuga

Vahepeal lahutas meie meelt selle kandi

üpris kiire. Polnud neil midagi pikema

võimsaim loodusobjekt Tamme paljand.

koolitee vastugi.

Tamme mõisa süda andis põhjust

Praegu pole nii. Miks?

meenutada Marta Pärnat, kel oli sel aastal

Kas pole kodus sobivat tegevust? Või pole

140. sünniaastapäev.

kedagi, kes lapse rõõmud-mured ära

See tähelepanuväärne naine oli esimene

kuulaks?

naissoost gümnaasiumi-juhataja meie

Minulgi on selles töös erinevaid rolle:

maal. Valgas nimelt, kus tema mälestust ka

kasvataja, juhendaja, õpetaja, nõuandja,

au sees peetakse.

lohutaja jvm. Siiski leian, et kõige rohkem

Siit peaks pärit olema ka kirjamees Jakob

pean leidma aega lapse ärakuulamiseks.

Kõige pisem retkest osavõtja Kätlin Ööbik

Tamm, kes suri 100 aastat tagasi.

Just tänu sellele olen jõudnud tõeni, et Kihelkondade piiriks oleva Rõngu jõe

Tagasiteel sõitsime Võrtsjärve kaldale ja

kuulamine on veelgi suurem kunst kui olime ühes väga erilises paigas – Vehendi

ületasime Paaslangi kohal. Siin võisime

rääkimine.

kalmetel. Esivanemad on kadunukeste

meenutada Ernst Enno õpetajat Anette

Iga lapse koolipäev on pikk ja väsitav jaoks leidnud kõige pühama ja ilusama

Blancki, kel oli sel aastal 185. sünni- paiga, mida nad on teadnud. See on

tööpäev. Pikapäevarühma eesmärgiks on

aastapäev.

kohapeal tugevasti tuntav. See on ühtaegu

pakkuda lapsele tegevusi, mille kaudu ta

5


6

RÕNGULANE

ajas kõige kaugemale ulatuv taoline objekt, Tänavakorvpall 16-17 poisid: 4. koht - Priit mehed 100m - 5.koht - Mihkel Joosing;

mis võiks idakaldalt pärit inimesele olla Kiiskman, Meelis Mikvelt, Taavi Altmäe, 1500m - 3.koht - Mario Karotam;

tajutav. Maario Laur (poisid vanuses 13-15 kaugushüpe - 7. Rain Vosman;

Sepa talu kohal meenus meile Mare Seidla, katkestasid). kuulitõuge - 9. Margus Savisaar, 13. Rain

kes oli äsja manalateele läinud ja kes oli Meeste võrkpall: 5. koht - Margus Vosman, 14. Aigar Kesas.

muretsenud selle pärast, kuidas kõik need Savisaar, Raimo Kelt, Raivo Russak, MV I 100m - 2. koht Gunnar Aasmäe;

inimesed, kes siin on varem elanud, ometi Kaspar Oras, Martin Vihm, Martin Kalmus, 1500m - 4. Gunnar Aasmäe;

mäletaksid ja need teised, kes siin on uued, Taavi Kork. kaugushüpe -3. koht - Toomas Jagor;

tahaksid teada, mis on enne olnud. Naiste võrkpall 5.-6. koht - Külli Künnapuu, kuulitõuge - 5. Toomas Jagor;

Alati on ju nii, et ühed lähevad ära ja keegi Riina Savisaar, Eva Ojakivi, Maris Järveoja, MV II 60m - 1. koht - Mihkel Dedov, 3. koht

on jälle uus... Anniki Jaama, Liivi Kroonberg, Kadi - Hillar Hänilane, 4. Dolja Jahtmaa;

Selline sai see retkekirjeldus nüüd Kipasto. kaugushüpe - 3. koht - Mihkel Dedov;

hingedekuul kirjapandult. Laste rahvastepall: 2. koht - Maarek kuulitõuge - 3. koht - Hillar Hänilane, 5.

Anneli Aan Gergalo, Egne-Riin Retsnik, Mariliis Soo, Dolja Jahtmaa.

Stella Loorits, Carmen Klein, Henry Pallimängude kokkuvõte andis meie

MARDIPÄEV VALGUTAS Mõttus, Tanel Tinask, Ragnar Tohver, val lal e 5. koh a, j õua lad 4. k oha ,

Kalvi Silland.

jalgrattakross 3. koha, tarkuse ja

Reedel, 9. novembril võis teedel, tänavatel Jalgrattakross 16-18 neiud: 1. koht osavusmängud 1. koha, vallajuhtide ja

ja koduuste taga näha liikumas mardisante. Kerttu Lepik; sekretäride võistlus 1. koha ja veealad 5.

Valguta mardisantidel käisid külas Teedla 35 ja vanemad mehed: 2. koht Toomas koha.

mardid.

Viigipuu, 3. koht Toomas Järveoja, 5. Staadionialade lõppedes vajus õhtune

Kokku saadi Valguta seltsimajas, kus Toomas Klein, 7. Ants Prüüs, 8. Peeter seltsielu Puka uue lehtlakujulise välilava

mängiti ühiseid mänge ning söödi torti. Kui Kuku.

haardesse. Ja siis järsku üks korralik

väikesed mardid olid omad mängud ära Vesijalgratas: 4. koht -Maive Sinijärv, vihmavaling, paras ehmatus, mis märjutas

mänginud ning tort ka söödud, läksid Mario Karotam. korralikult varbaid, kuid meeleolu mitte.

suured mardisandid Valguta seltsimaja Kanuusõudmine: 6. koht - Maive Sinijärv, Tants Vello Orumetsa lugude saatel ja

noortetuppa pillimängu proovima.

Toomas Klein.

suure ilutulestiku ootus hoidis kõikide

Tuli välja küll!

Saviskulptuur teemal „Mina ja lemmik- meeled erksad. Kiidusõnad kõigile

Polegi palju vaja, et päev korda läheks. loom”: 1. koht - Kristi Paks (suur Kass osavõtjatele ja head sportimise tuju!

l

väikese Inimesega).

Järgmised suvemängud toimuvad Viiratsi

Merle Vääri Mälumäng: 2. koht - Kunnar Lätti, August vallas.

Valguta seltsimaja huvijuht Laurits, Aivar Kuuskvere, Endel Kitsnik, Sirje Kruusel

Kalev Lõhmus.

Vallasekretäride mitmevõistlus (lesta-

KOKKUVÕTE XXXVI POLITSEI TEATAB:

jooks, discgolf, vigurhüpped): 2. koht -

VÕRTSJÄRVE SUVE-

Silvia Rõõmussaar.

Vallajuhtide mitmevõistlus (vesijalgratas, KURITEOD

MÄNGUDEST PUKAS

discgolf, saalihoki): 2. koht - Reno Laidre,

Aivar Kuuskvere.

1. Ööl vastu 25.10.2007 on Rõngu vallas

14. juuli suvemängude sportlikku osa ei

Kergejõustikus üldkokkuvõttes 4. koht. põllult varastatud metallist traktoriosad.

tülitanud vihm ega kange kuumus. Päev oli

Neidudele kaugushüpe: 4. koht - Kerttu Kahju 6000 krooni.

ilus ja sportlasi kogunes Puka staadionile

Lepik;

2. 05.11.2007 kella 14.40 ajal juhtis 1946.

üsna rohkesti. Rõngulaste osavõtt oli seegi

neidude kuulitõuge: 4. koht - Helen Volmer. a sündinud meesterahvas Rõngu vallas

kord arvukas ja selle pinnalt kasvas välja nii

Naisveteranid I: 100m - 6. koht , 500m - 3. mootorsõidukit alkoholijoobes. Teda on

osavõturõõmu kui häid tulemusi.

koht, kaugushüpe - 5. koht, kuulitõuge - 8. 31.08.2007. a Lõuna Politseiprefektuuri

Meenutame siis neid.

koht - Piret Terve; kuulitõuge - 6. koht Külli otsusega karistatud Liiklusseaduse § 74'19

Kalapüük: 5. koht - Aleksander Stepanov,

Künnapuu.

järgi mootorsõiduki juhtimise eest alkoholi-

Sulev Stamm.

Naisveteranid II: 60m - 1. koht -Mare joobe seisundis.

Laste pendelteatejooks: 6. koht - Harry

Raidoja, Tauri Jagor, Silver Eensalu, Lauri Külv, 3. koht - Sirje Kruusel, 4. Ene

Nõmmik;

VÄÄRTEOD

Eensalu, Henry Mõttus, Marit Külv, Egne-

Riin Retsnik, Ele Loot, Stella Loo- 500m 2. koht - Sirje Kruusel;

rits,Carmen Klein.

kaugushüpe 2. koht - Mare Külv, 4. Sirje 1. 16.10.2007 kella 22.10 ajal tuigerdas

Köievedu: 5. koht - Hillar Viksi, Annes Kruusel, 5. Ene Nõmmik;

Andrus (1962) Rõngu vallas alkoholijoobes

Vihm, Kaspar Songisepp,

kuulitõuge 1. koht - Mare Külv, 3. Ene avalikus kohas.

Petanque: 5. koht - Anti Mehine, Karla Nõmmik, 7. Sirje Kruusel.

2. 20.10.2007 kella 20.30 ajal juhtis

Saaremäe, Ene Joosing.

Noormeeste kaugushüpe: 2. koht Tauri Anneli (1989) Rõngu vallas mootorsõidukit

Sangpomm: 4. koht - Hillar Viksi, Ants Jagor, 3. Silver Eensalu;

ja ei täitnud liiklusmärgi "Peatumise keeld"

Prüüs, Kaspar Songisepp, Aigar Kesas, kuulitõuge 3.koht - Silver Eensalu, 4. nõudeid.

Rain Vosman.

Tauri Jagor;

3. 22.10.2007 kella 13.55 ajal juhtis

GLOBE teatab

Oktoobrikuu oli pilvine. Täispilves päevi oli 18, aga pilvituid päevi ainult 2. Vihma sadas pooltel päevadel. Kokku sadas 82 mm. Kuu algus oli

eriti soe. 1. oktoobril näitas termomeeter 17º C. Oktoobrikuu keskmine õhutemperatuur oli 7,5° C. Kõige külmemad ööd olid 19.-22.

oktoobril. Temperatuur langes siis öösiti paar kraadi alla nulli.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

t

Oktoobrikuu keskmiste õhutemperatuuride

käik ja sademete hulk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15161718 1920 21 22232425 26 2728 29 3031

mm

t?

mm

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

t

14

12

10

8

6

4

2

0

Oktoobrikuude keskmised õhutemperatuurid (1997- 2007)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

t

Nagu näha teiselt diagrammilt oli möödunud oktoober täiesti vastav keskmisele. Trendijoon näitab siiski, et oktoobrikuud on muutunud

viimase 11 aasta jooksul soojemaks.

Kokkuvõtte koostasid Raimo Riis ja Kaarel Viljaste


Andrus (1967) Rõngu vallas jalgratast Järgnevad arvud pole peast võetud ja isegi

alkoholijoobes.

mitte politsei poolt väljamõeldud:

4. 22.10.2007 kella 17.10 ajal juhtis 1992. Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba

a sünd poiss Rõngu vallas mopeedi, kaugelt, eraldab autojuht ilma helkurita

noormehel puudus mopeedijuhitunnistus, tumedas riietuses jalakäijat alles 26 m

juhtis mopeedi, millel ees ei põlenud valge kaugusel, heledasse riietatud inimest 38 m

tuli , juht is mope edi, kand mata peas kaugusel. Esimesel juhul ei saa otsasõitu

kaitsekiivrit, juhtis mopeedi, sõidutas sõitjat, vältida kiirusel üle 40 km/h, teisel juhul

kellel ei olnud peas nõutavat kaitsekiivrit. kiirusel üle 50 km/h.

5. 26.10.2007 kella 09.45 ajal juhtis Asulas lähituledega sõites annab pimedas

Nikolai (1964) Rõngu vallas autorongi, mille vilku v helku r juba 150 m kauguselt

teljekoormused ületasid registreerimisel autojuhile märku, et ees kõnnib inimene.

määratud väärtuse. Puudus tee valdaja või Maanteel, kaugtulede valgusel, märkab juht

haldaja luba.

helkuriga varustatud jalakäijat juba 300 m

6. 26.10.2007 kella 16.55 ajal juhtis kauguselt. Autojuhile jääb piisavalt aega, et

Tarmo (1967) Rõngu vallas mootorsõidukit sõitu aeglustada ja jalakäijast ohutult

kiirusega, mis ületas liikluskorraldus- mööduda.

vahendiga lubatud sõidukiiruse 17 km/h

võrra, sõites kiirusega 70+-3 km/h.

Kuhu helkur kinnitada?

7. 01.11.2007 kella 07.08 ajal juhtis Igor - Helkur on soovitav kinnitada maast 50-80

(1974) Elva linnas mootorsõidukit asula- cm kõrgusele (sellel kõrgusel on helkuri

sisesel teel kiirusega, mis ületas lubatud peegeldus kõige suurem) nii, et seda oleks

sõidukiiruse 23 km/h võrra, sõites kiirusega näha mitmest suunast.

76+/-3 km/h. - Rippuv helkur kinnitada riiete külge nii, et

8. 01.11.2007 kella 10.40 ajal Andres see jääb põlve kõrgusele, keha

(1946) andis Rõngu vallas mootorsõiduki sõiduteepoolsele küljele. Veel parem on

juhtimise üle vastava kategooria mootor- kasutada helkurit mõlemal küljel.

sõiduki juhtimise õiguseta isikule, oma - Praktilised on helkurpaelad, mida saab

alaealisele pojale.

õmmelda riiete alumistele servadele (jope

9. 05.11.2007 kella 12.56 ajal juhtis Rene alumine äär, varrukad, krae).

(19 83) Rõn gu val las moo tor sõi duk it - Veniva helkurpaela võib lihtsalt varruka või

asulasisesel teel kiirusega, mis ületas püksisääre peale tõmmata.

lubatud sõidukiiruse 28 km/h võrra, juhtis - Helkuri kasutamise kohustus kehtib

mootorsõidukit, millel puudus ees ja taga pimeda ajal ja halva nähtavuse korral mitte

nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk; ainult valgustamata maanteel, vaid ka

juhtis mootorsõidukit kohustusliku liiklus- niisugusel valgustamata linna või muu

kindlustuse lepingu maksevabal perioodil ja asula tänaval, kus puudub kõnnitee.

jättis kontrollijale esitamata liiklus- - Helkur pole üleliigne isegi mitte

kindlustuspoliisi.

valgustatud linnatänaval, kus sõidukijuhi

10. 07.11.2007 kella 13.25 ajal juhtis 1985 tähelepanu köidavad kõik tuled ja reklaamid

a sünd noormees Rõngu vallas mootor- ning helkurita jalakäijat on selle taustal väga

sõidukit, mis ei olnud nõuetekohaselt raske märgata. Helkurit peaks kandma ka

läbinud tehnoülevaatust.

õues mängides, sest ka õuealal liigub

11. 09.11.2007 kella 22.55 ajal liikus autosid.

Ludvig (1951) Rõngu vallas pimedal ajal Kindlasti on odavam osta helkur ja seda

valgustamata teel kasutamata helkurit. kas uta da. Ini mel u on ju h ind ama tu

12. 12.11.2007 kella 11.20 ajal juhtis Maia väärtusega.

(1959) Rõngu vallas mootorsõidukit ja ei

täitnud liiklusmärgi "Peatumise keeld"

Rõngu valla konstaablid

nõudeid.

A. Toode, P. Kotkas

OLE NÄHTAV!

Pime sügis nõudis sellel aastal oma

esimese ohvri. Lakooniline teade

politsei-sündmuste lehelt: 11.10.2002. a

kell 20.06 teatas Häirekeskus, et kell

20.05 toimus liiklusõnnetus Tallinn-

Tartu-Võru-Luhamaa mnt 66,8 kilomeetril,

kus sõiduauto sõitis otsa 61-

aastasele jalakäijale. Jalakäija hukkus

sündmuskohal.

Seda õnnetust oleks saanud vältida, kui

oleks kasutatud helkurit. Lihtne. Järjepidevalt

on selgitatud erinevate kampaaniate

käigus helkuri kandmise vajalikkust.

Kahjuks ei ole see ikkagi jõudnud kõikide

liiklejateni, kes liiguvad pimedal ajal

maanteel.

Seda näitab ka pimedal ajal hukkunud

jalakäijate-jalgratturite kohta koostatud

statistika.

Pimedal ajal hukkunud jalakäijad,

jalgratturid

2004 2005 2006

2007

10

kuud

Lõuna PP

teeninduspiirkonnas

6 7 11 9

Tartu

maakonnas 4 5 6 2

RÕNGULANE 7

Eesti Vabariigi 90.

aastapäevale pühendatud

kontserdisari kihelkondades:

„Kutse sünnipäevale – kontsert minu

kihelkonnas“

P 2. dets kell 17.00 Puhja kihelkonnas:

Puhja seltsimajas esineb Tartu

kitarrikvartett

N 13. dets kell 18.00 Rannu kihelkonnas:

Rannu Rahvamajas esinevad Rannu

Rahvamaja muusikakollektiivid, Elva

naisansambel ja laste laulustuudio ning

Konguta segakoor

L 15. dets kell 13.00 Nõo kihelkonnas: Nõo

Püha Laurentiuse kirikus esinevad

Erahuvialakool Meero Muusik laululapsed

Anu Lõhmuse juhatusel, orelil Kristel Aer

P 23. dets kell 11.00 Otepää kihelkonnas:

Otepää Maarja kirikus Eveko koor esitab

talve- ja jõuluteemalisi laule

P 23. dets kell 12.15 Rõngu kihelkonnas:

Elva kirikus esinevad Elva koguduse

noorteansambel ja Nõo koguduse

meesansambel

TEATED

16. detsembril toimub Aakre

Rahvamajas kella 10.00-16.00

JÕULULAAT

Oodatud on kõik isetegijad.

info: 76 93 333

Rõngu Keskkooli ÕOV annab teada!

20. detsembril kell 18.00

toimub Rõngu Rahvamajas kooli JÕULUBALL

Tantsumuusikat teeb ansambel „Kahtlane

sahin“ Võrumaalt.

Programmis mitmed külalisesinejad.

Ootame osalema kõiki 7.-12. klassi õpilasi ja

nende vanemaid,

õpetajaid ja kooli vilistlasi.

Vilistlastele pääsmed müügil alates

detsembrikuust kooli huvijuhi ruumis.

detsembriKUUS

ÕNNITLEME!

Igaühele antud oma päevade jada,

jäta meelde vaid kaunimad neist.

Käi lõpuni rõõmsana elurada,

sest see pole korduv kellelgi meist.

(E. Kõrvits)

ADOLF MÖLDER

HELMI TREIAL

SALME RUUSMANN

ERNA TAMM

ERIKA-ARMILDE PETERSON

TAMARA PEKKO

HEDVIG TREIAL

NIKOLAI GORBATENKO

LEONHARD PUIDAK

ELSA KIKERPILL

ARVI RAUTIAINEN

MELIITA ERMEL

HILDA-ELFRIEDE JUUS

OTTO VÄÄRI

MARIA DMITRIJEVA

MAIE KUND

EINO TOMINGAS

ENN LAMP

ILSE OJASTE

LINDA KIVIL

MARE PAVLOVA

TIIU NÕLVAK

KERSTI KOPPEL

LEONID TRUSSOV

Naerdud on naerud ja nutetud nutud,

lauldud on laulud ja räägitud jutud;

mis oli, see oli uut enam ei tule.

Jumal kustutas teelise laterna tule.

(V. Osila)

MÄLESTAME !

KALJU TEDER

Kalme küla

KARL KOOL

Raigaste küla


8

novembrikuu RISTSÕNA

PAREMALE: 1.Soome-Eesti kirjanik (eesnimega).

11.Kultuuriminister (eesnimega).

14.Leetseljakuga merest eraldatud laht.

17.Mõnus, kena. 19. ...-kaart. 20.Vello Agori

pseudonüüm. 22.Spordirelv. 24.LAHENDUS.

26.Noot. 27.Ristsõna. 28.Humorist.

29.Riigikaitse Amet. 30.Nurm. 31.Asi.

33.Seeneliste hüüdsõna. 34.Ukraina lennukimark.

35.Valus! 37.Albert Einstein. 38.Kosk

Soomes. 40.Ristiusu sümbol. 42.Veresoon.

44.Gunnar Graps.

ALLA: 1.Luuletaja (1923–1966). 2.Jood.

3.Nikkel. 4.Sugulane. 5.Kelvin. 6.Ajalugu.

7.Allikas. 8.Naruraallogaritm. 9.Spordivahend.

10.Näitleja (in.+nimi). 12.Meri

Euroopas. 13.Manner. 15.Kaaluühik (lüh.).

16.Pea osa. 18.Lavateos. 20.Mürkmadu.

21.Põhja-Kaukaasia elanik. 23.Eesti raha

(rahv. lüh.). 25.Venemaa kuningas. 32.Suurvõistlus.

34.Kartlik. 36.Rooma number.

39.Hõbe. 41.Siimens. 43.Ümmargune täht.

OKTOOBRIKUU RISTSÕNA

LAHENDUS – SIMUNAPÄEV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

koostaja Kunnar Lätti

OÜ Juurviljaait tegeleb köögiviljade

töötlemise ja pakendamisega

Nõo vallas, Kolga külas.

Seoses töömahu suurenemisega

otsime oma töökasse kollektiivi:

Liinitöölisi – kelle põhiline töö

seisneb koorimisliinil juurviljade

järelpuhastamises

Laomees tõstukijuhti –

tööülesanneteks kauba vastuvõtt,

komplekteerimine, pakendamine

Autojuhti – nõutav c kategooria

olemasolu

Omalt poolt pakume väljaõpet,

kaasaegseid töötingimusi,

toitlustamist kohapeal, korralikku

palka ja palju tööd.

CV saata aadressil Emajõe 9, Tartu

või helistada telefonil 527 3078.

küljendamine, kujundus ja trükk:

tel. 736 2046, fax 736 2044

alfaprint@alfaprint.ee

www.alfaprint.ee

RÕNGU MIHKLI KOGUDUSE TEATED

2. detsembril kell 11.00 - 1. advendi jumalateenistus

armulauaga

3. detsembril kell 09.00 - Rõngu Gümnaasiumis

advendi hardushetk. Kaasa teenivad laulustuudio laululapsed

9. detsembril kell 11.00 - 2. advendi jumalateenistus

16. detsembril kell 11.00 - 3. advendi jumalateenistus armulauaga

23. detsembril kell 11.00 - Pühapäevakooli laste jõulu jumalateenistus

24. detsembril kell 16.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus

25. detsembril kell 11.00 - 1. jõulupüha jumalateenistus armulauaga

30. detsembril kell 11.00 - 1. jõulujärgne jumalateenistus

31. detsembril kell 11.00 - Vana-aasta jumalateenistus armulauaga.

Mälestame surma läbi lahkunuid.

a

RÕNGULANE

02.12.2007 kell 16.00

1. advent Rõngu Rahvamajas

04.12.2007

Õpiringi laste tööde näitus ja küünla

valmistamise töötuba Valguta Seltsimajas

08.12.2007 kell 12.00

Seltskondlikud spordimängud

Rõngu Keskkooli võimlas

08.12.2007

Tegus päev Teedla seltsimajas

kell 12.00 siidimaal, kell 20.00 karaoke

13.12.2007 kell 15.00

Pensionäride jõulupidu

Rõngu Rahvamajas

13.-15.12.2007

Käsitöö näitus-müük Rõngu MNS

17.12.2007

Näitus „Talvemaastik” Rõngu vallamajas

18.12.2007 kell 15.00

Pensionäride jõulupidu

Valguta Seltsimajas

Ostame kasvavat metsa,

metsamaad ja raieõigust

hind kuni 120 000 kr/ha

(läbiraiutud ja

hüpoteegiga)

Ettemaksu võimalus.

Maa mõõtmine.

Nõustamine. Ostame

tehtud lageraiet, vanu

taluhooneid.

Telef. 489 4055, 5110415,

5179866

Faks 633 5576, Rapla,

Tallinna mnt 14, kab 332

Lõikan

vanarauda ja

aitan realiseerida

ainult eraisikutel.

Helistada õhtuti

kella 18.00

telefon 523 5509

Miika.

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

toimetaja: Silvia Rõõmussaar,

tel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.ee

Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 10.

detsembriks avaldamiseks sama kuu väljaandes.

Järgmine Rõngulane ilmub 28. detsembril 2007

KUHU MINNA, MIDA TEHA

KUULUTUSED

OÜ Aqua &Waste

Services

kaevetööd, vee- ja

kanalisatsioonitrasside

ehitus

OÜ AWS pakub

teenuseid:

trasside ehitus,santehnilised

tööd, kaevetööd

(miniekskavaator Neuson ja

ekskavaator Hüdomek)

OÜ AWS Elva,Valga mnt.7

Info tel. 529 3783, e-post

aws@hot.ee

Ostan kvaliteetset

kuuse- ja

männipalki.

Läbimõõt alates

27-35 cm

ka väikestes

kogustes.

Tel 5395 1730 või

Rõngu Puiestee 8d

Jüri Orupõld.

PÜHAPÄEVAKOOLI TUNNID

Toimuvad 2. detsembril ja 16. detsembril

koguduse majas Tehase tn 1.

Kell 13.00 alustavad väikesed ja kell 14.30

suuremad lapsed.

23. detsembril kell 11.00 oleme koos kirikus ja

teile jutlustab õpetaja HELI.

Koguduse õpetaja Andres Aaste

20.12.2007 kell 18.00

Kooli JÕULUBALL Rõngu Rahvamajas

21.12.2007

Jõuluraamatuid sirvides

Teedla Raamatukogu

22.12.2007 kell 12.00

Jõulud Korustes

Väägvere külateater mängib J.W.Jannseni

lustimängu

"Pärmi - Jaagu unenägu "

Koruste Raamatukogus

22.12.2007 kell 20.00

Rõngu valla rahva jõulupidu

Lusti pakub naljamees Raimo Aas

ja tantsutab ans. Karavan

Rõngu Rahvamajas

Aastavahetusel suur ilutulestik

Rõngu Vallamaja ees

01.01.2008 kell 00.10

Tantsuga uude aastasse!

Rõngu Rahvamajas

JÄLGIGE REKLAAMI!

Kolmapäeval

13.detsembril kell 15.00

Rõngu Rahvamajas

Teisipäeval 18.detsembril

kell 15.00 Valguta Seltsimajas

Registreerida 07. detsembriks Rõngus

ja 12. detsembriks Valgutas toimuvale

pensionäride peole telefonil 731 4484,

731 4480, 51 39 352.

Kõigil võimalus üritusest osa võtta nii

Rõngus kui ka Valgutas.

Tulge julgelt lustima ja meelt lahutama!

Organiseeritakse transport:

13.detsembril:

Sõitu alustame kell 14.00 Elva

turuplatsilt. 5 min vahedega jõuame

Rukki 3 maja ette, Udernasse,

Tammistesse, Kirepisse, Tammele.

Valgutast väljasõit kell 14.45ja

sõidetakse Koruste teed.

18.detsembril:

Registreerumisel anna teada

transpordivajadusest.

Kõik olete väga oodatud,

tulge lõbutsema ja tuju tõstma!

Sotsiaalteenistus

Kodulaste

jõuluüritus

20.detsembril

kella 14-17

Toimub vallamaja

ees platsil muusika ja

päkkapikkudega.

Jõulupakke antakse

kodulastele

jõulumajakeses.

Sotsiaalteenistus

More magazines by this user
Similar magazines