Juuni 2007 - Rõngu Vald

rongu.ee

Juuni 2007 - Rõngu Vald

RÕNGULANE

NR. 6 (101) juuni 2007

VALLA INFOLEHT

TRÜKIARV 1250

KODUKANDIPÄEVA MEENUTUSI

RÕNGU KESKKOOLI LÕPETASID

Esimeses reas vasakult: Kaidi Lall, Jaanika Mürk, Klaarika Lükko,

Kätlin Kutsar, Raili Hani, Laura Puurits, Liina Kroonberg.

Teises reas vasakult: Eero Ristolainen, Kaspar Oras, Jaanus Vuks,

klassijuhataja Anne Leppik

22. mail austas Tartumaa maavanem Esta Tamm olümpiaadide

võitjaid ja nende juhendajaid. Maavanema vastuvõtule olid Rõngu

Keskkoolist kutsutud kodunduse ja käsitöö konkursi võitja Kristel

Laurits ja tema juhendaja Ellu Eensalu.

RÕNGU KESKKOOLI 9.A KLASSI LÕPETASID

Esimeses reas vasakult: Martin Hainsalu, Siiri Lääne, Kristi

Hiiemäe, Liina Loot, klassijuhataja Anne Müraus.

Teises reas vasakult: Siim Laks, Martin Ilves, Lauri Eensalu, Raimo

Zirk, Ingrid Talgre, Pille-Riin Raja, Marii Kuusma.

Kolmas rida vasakult: Magnus Mall, Sander Pungas, Alex Palmist,

Edgar Solovjov, Angela Viksi

Valguta kooli 6. klassi lõpetasid: Reijo Kasemets, Rando Merjel,

Kaur Põldmaa, klassijuhataja Tea Johanson,Therese Viitkar, Kairit

Linder, Eliise Viilu, Damar Djukov, Arli Saar, Mihkel Ilves. Fotolt

puudub Kalvi Silland.

Foto: M. Sinijärv

RÕNGU KESKKOOLI 9.B KLASSI LÕPETASID

Esimeses reas vasakult: Liina Viksi, Bianca Mehine, Sille Luik,

Kristina Jaanikesing, Mari-Ann Lind, Helen Kopli, Doris Koddala.

Teine rida vasakult: Mirjam Pedaja, Tairo Kõiv, Krister Kõks, Silver

Kesas, Siim Viksi, Ando Reila.

Kolmas rida vasakult: klassijuhataja Eha Jans, Rein Raud, Sander

Lepik; Gert Põldmaa.

Rõngu Lasteaia lõpetasid: Õpetajad Sirje Haav, Marika Kibena,

Ene Kipper. Lapsed: Taimar Paate, Johan Paks, Kevin Semilarski,

Roger Kõiv, Reigo Hurt, Kaspar Kesküla, Celesthy Planken, Anna-

Liisa Rannala, Laura-Kristina Rand, Sirle Sild, Hanna-Maria

Tullino, Egle Tohver, Ester Utso.

PALJU ÕNNE KÕIGILE LÕPETAJATELE!


2

VALLAVALITSUSES

14. mai istungil otsustati:

1. Kooskõlastada Elpec ASi poolt koostatud

tööprojekt „Otsa talu väliselektrivõrguga

liitumise projekt. Valguta küla, Rõngu vald,

Tartumaa” ning väljastada Jaotusvõrk OÜle

ehitusluba Otsa talu elektrivõrguga

liitumisühenduse ehitamiseks Valguta

külas.

2. Kooskõlastada Elpec ASi poolt koostatud

tööprojekt „Sutiku ja Kaera tänava

kinnistute elektrivõrguga liitumise projekt.

Käärdi alevik Rõngu vald” ning väljastada

Jaotusvõrk OÜle ehitusluba Sutiku ja Kaera

tänava kinnistute elektrivõrguga liitumis-

ühenduse ehitamiseks Käärdi alevikus.

3. Väljastada Polimoon ASle ehitusluba

kaarhall-lao täielikuks lammutamiseks

Rõngu alevikus Tehase 4 maaüksusel.

4. Kooskõlastada AS Haspo poolt koostatud

põhiprojekt „Tartumaa, Rõngu vald Käärdi

alevik Nisu tn 3 elamu” ning väljastada

Tauno Juhansonile ja Kerttu Hiielaidile

ehitusluba üksikelamu püstitamiseks

Käärdi alevikus Nisu tn 3 katastriüksusel.

5. Määrata maakonna keskkonnateenituse

juhataja poolt komplekteeritava rändel

viibivate lindude tekitatud kahju hindamise

komisjoni koosseisu Rõngu Vallavalitsuse

esindajana keskkonnateenistuse juhataja

Toomas Klein.

6. Võeti vastu korraldused kinnisasjade

jagamise kohta seoses Rõngu-Otepää-

Kanepi maantee T-71 rekonstrueerimisega.

7. Jagada Kadi Sarve Lõve maaüksus

kuueks kinnistuks.

8. Kinnitada Raigaste külas maaüksusest M

182 moodustatava katastriüksuse nime-

tuseks Vahi, suuruseks 8,4 ha ja

sihtotstarbeks maatulundusmaa.

9. Maksta erateede remondi toetust Tõnis

Tatarile, Tiit Kollistile ja Kalev Lemmingule.

10. Toetada Kõduküla noorte sportlikku

tegevust 600 krooniga.

11. Sõlmida haldusleping Tartu

Maavalitsusega ja SOS Lasteküla Eesti

Ühinguga asenduskoduteenuse osutamiseks.

Tehase 4.

RÕNGULANE

isikule kogusummas 4 792 krooni.

7. Maksta suurperede lastele (6 last) toetust

6. Jätkata hooldajatoetuse maksmist ühele Otepääl Veski spordibaasis noortelaagrist

isikule.

osavõtuks.

31. mai istungil otsustati:

1. Tasuda seoses kodukandipäeva

korraldamisega 19. mail 2007. a järgmised

arved:

Tre Music OÜ arve summas 8 500 krooni

muusikalise teenuse eest;

Hannes Trelbert FIE arve 7 000 krooni

kultuurilise teenindamise eest;

Kiiking Sport OÜ arve 7 080 krooni sportlik-

meelelahutusliku kiige rendi eest;

OÜ Lavad ja Telgid arve 6 136 krooni

välilava rentimise eest.

2. Anda välja Rõngu valla tänukiri

järgmistele Valguta Lasteaed-Algkooli

töötajatele:

Erna Teder - kauaaegse tulemusliku töö

eest lasteaias laste õpetamisel, kasvatamisel

ja mitmekülgse loovuse arenda-

misel.

Lea Sinisaar - pedagoogilise tegevuse eest

õpilaste mitmekülgsel arendamisel ja

kasvatamisel.

Võeti vastu otsused:

1. Tunnistada laudahoone Rõngu vallas

Kõduküla külas peremehetuks.

2. Vabastada Rõngu Vallavalitsuse liikme

kohustustest Raido Kutsar.

3. Määrata 2006. aasta majanadusaasta

aruande auditi läbiviijaks audiitorbüroo

BDO Eesti AS.

4. Vabastada Sulev Kuus Rõngu Valla-

volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni

esimehe ülesannetest.

5. Kinnitada vallavolikogu haridus- ja

kultuurikomisjoni esimeheks Leili Jomp.

6. Anti nõusolek KR Priit ASle maavara

kaevandamise loa väljastamiseks

4. juuni istungil otsustati:

1. Jagada Eevi Süldre maaüksus kolmeks.

2. Sõlmida koostööleping Lõuna-Eesti

Päästekeskusega päästetööde tegemiseks

Tartu maakonna territooriumil alates 1.

jaanuarist kuni 31.detsembrini 2007. a.

3. Sõlmida koostöölepingud:

a. MTÜga Eesti Rehviliit vanarehvide

kogumiseks;

b. MTÜga Eesti Elektroonikaromu elek-

troonikaromude, akude ja luminofoorvalgustite

kogumiseks;

c. MTÜga Eesti Pakendiringlus pakendite

kogumiseks.

4. Sõlmida leping FIE Kaupo Lõhmusega

Valguta kooli biotiigi puhastamiseks

maksumusega 20 000 krooni.

5. Väljastada Polimoon ASle projek-

teerimistingimused laohoone projekteerimiseks

Rõngu vallas Rõngu alevikus

VALLAVOLIKOGUS

17. mai volikogu istungist võttis osa 13

liiget. Puudusid: Hellat Mõttus, Teet

Raudsepp

Võeti vastu määrus:

1. Rõngu Vallavolikogu 15.03.2007. a

määruse nr 5 “Sotsiaaltoetuste maksmise

kord” muutmine

Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale

iga lapse sünni puhul, kui

vanema ning sündinud lapse elukohaks

Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rõngu

vald. Aluseks võttes 2007. a vallaeelarve,

makstakse lapse sünni puhul alates 1.

jaanuarist 2007. a sünnitoetust 5 000

krooni.

2. Rõngu Vallavolikogu 30. juuni 2005. a

määruse nr 15 „Rõngu valla teehoiukava

aastateks 2005-2007“ muutmine

TEADE!

Marina Lehismets

Vallasekretär

VALLAAMETNIKE

14. Sõlmida lepingu muudatus OÜga 11. juuni istungil otsustati:

KOLLEKTIIVPUHKUS

Raave-H (kauplusauto) ja kinnitada 1. Jagada Marika Pullmanni Kenksepa 1

maaüksus kaheks.

09. JUULI - 10. AUGUST 2007

teenuse osutamise hinnaks 22 000 krooni

aastas.

2. Jagada Hugo Laatsi Ojaveere maaüksus

15. Sõlmida teenuse osutamise leping kaheks.

RÕNGU VALLA HALDUSALAS

Lüüdik & Kalja Oüga (hulkuvate koerte ja 3. Anda nõusolek ASle Tarm Piigandi külas

ASUVATE KÜLADE UUED

kasside püüdmisega seotud teenused). asuva 14 520 m² suuruse Tarmu

maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks SIHTNUMBRID ALATES

21. mai istungil otsustati:

tootmismaa sihtotstarbel.

1. JUUNIST 2007

1. Kuulutada välja lihtmenetlusega hange 4. Määrata OÜle Laineste Äri ja ASle SEB

Teedla reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Eesti Ühispank kuuluva kontorihoone Alevik / küla Uus sihtnumber

2. Jagada Olaf Puuritsa ja Osvald Puuritsa aadressiks Puiestee 8a (endine Puiestee Kalme 61002

maaüksus kolmeks.

8), Rõngu alevik, Rõngu vald, Tartumaa.

Kirepi 61003

3. Anda nõusolek Jaan Pügile Uderna külas Anda nõusolek OÜle Laineste Äri ja ASle

Koruste 61004

Kõduküla 61005

asuva 8,1 suuruse Uus-Rundso maa- SEB Eesti Ühispank Rõngu alevikus asuva

Käo 61006

üksuse ostueesõigusega erastamiseks 774 m² suuruse Puiestee tn 8a maaüksuse

Käärdi alevik 61007

plaanimaterjali alusel maatulundusmaa ostueesõigusega erastamiseks kaas-

Lapetukme 61008

sihtotstarbel.

omandisse ärimaa sihtotstarbel.

Lossimäe 61009

4. Nõustuda järgmiste maaüksuste 5. Väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk Piigandi 61010

riigimaaks jätmisega, sihtotstarbega Tartumaa Tervisespordikeskuse elektri-

Raigaste 61011

transpordimaa

võrguga liitumisühendusele Rõngu vallas Rannaküla 61012

- Katastriüksus nr 12 Rõngu alevikus Uderna külas.

Rõngu alevik 61001

pindalaga 47 m²;

6. Toetada seoses GLOBE 10. aasta-

Tammiste 61013

- Katastriüksus nr 37 Kõduküla külas päevaga õpilaste ekspeditsiooni Karula Teedla 61014

pindalaga 194 m².

rahvusparki 3.- 4. juulil 2007. a tasuta Tilga 61015

5. Maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi 8-le bussiga ning kanda transpordikulud Uderna 61016

vallavalitsuse eelarvest.

Valguta 61017


RÕNGULANE

MAJANDUSLIKE HUVIDE sõiduauto Toyota Corolla, 1989; 8. AS II, Komissa ri mäg i Rõng u vall as. 7.

Terrax aktsiad, 694 tk, 100, 69 400 krooni; Sõiduauto Peugeot Partner 2,0 HDI, 2000.

DEKLARATSIOONIDE ANDMETE OÜ Terrax Varumine osakud 8 tk, 1000, 8 8. AS Setra Mõis, aktsiad, 861 tk, 1000, 861

VÄLJAVÕTTED 000 krooni. 9. Arvelduskontod SEB Eesti 000 krooni. 9. Arvelduskonto SEB Eesti

Ühispank (2) ja kaardikonto (1). 10. Ei ole. Ühispank (1). 10. Ei ole. 11. Hüpoteek

Järgnevad majanduslike huvide dekla- 11. Ei ole. 12. -. Hansapanga kasuks 34 000 krooni. 12.

ratsioonid esitasid Rõngu vallavolikogu ja 3) KALJU PENNAR. 3. Vallavolikogu liige. Vallavolikogu liikme hüvitis, AS Setra Mõis

vallavalitsuse liikmed korruptsioonivastase 4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Lobjaku töötasu ja juhatuse liikme tasu ning OÜ

seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, talu, Rõngu vallas; suvila „Priit“ Rõngu Kärss Jorss juhatuse liikme tasu.

25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336; 63, vallas. 7. Sõiduauto Ford Scorpio, 1989; 9) JAANUS PERI. 3. Vallavolikogu liige. 4.

387; 2003, 18, 108) paragrahv 14 lõike 5 UA Z 4 52 D, 19 84 . 8 . E i o le . 9 . Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ärimaa

alusel deklaratsiooni hoidjale - volikogu Arvelduskonto Hansapank (1). 10. Ei ole. kinnistu Valga mnt 4, nr 27283, Rõngu

poolt määratud komisjonile, kes avalikustab 11. Ei ole. 12. -. vallas; 7. Sõiduauto Opel Vectra, 1991,

need paragrahv 15 lõigete 3 ja 4 alusel. 4) HILLAR VIKSI. 3. Vallavolikogu liige. 4. sõiduauto Volkswagen, 1999. 8. Ledin OÜ

Deklaratsioonide andmed avaldatakse Rõn gu Va lla vol iko gu. 5. E i ol e. 6 . 100%, Kojahooldus OÜ 33%, Rõngu Pagar

vastavalt korruptsioonivastase seaduse Põllumajanduslik tootmishoonete maa, OÜ 100%. 9. Arvelduskonto Hansapank.

lisana kinnitatud majanduslike huvide ki nn is tu nr 18 26 6, Rõ ng u va ll as ; 10. Hansapank 75 000 krooni. 11. Kolm

deklaratsiooni vormi järgi: maatulundusmaa, kinnistu nr 6100, Rõngu liisingulepingut. 12. Palk.

I Üldandmed: 1. Ees- ja perekonnanimi; 2. vallas; põllumajandusmaa, kinnistu nr 10) ANTS PRÜÜS. 3. Vallavolikogu liige. 4.

Isikukood (ei kuulu avalikustamisele); 3. 2421, Rõngu vallas; põllumajandusmaa, Rõn gu Va lla vol iko gu. 5. E i ol e. 6 .

Ametikoht; 4. Asutus (tööandja); 5. k i n n i s t u n r 7 5 5 , R õ n g u v a l l a s ; Elamumaa, kinnistu nr 247204, Käärdi

Ametipalga aste ja ametipalk. II Andmed maatulundusmaa, kinnistu nr 3425204, alevikus, Rõngu vallas. 7. Sõiduauto

vara kohta: 6. Kinnisvara (kuni Rõngu vallas; maatulundusmaa, kinnistu nr Volkswagen Vento, 1993. 8. Ei ole. 9.

kinnistusraamatusse kandmiseni ka 31017, Rõngu vallas; maatulundusmaa, Arvelduskonto ja krediitkaart Hansapank.

ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka ki nn is tu nr 31 01 5, Rõ ng u va ll as ; 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu liikme

pooleliolevad ehitused, ühis- ja maatulundusmaa, kinnistu nr 31043, hüvitis, Lõuna-Eesti Päästekeskus töötasu.

kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse Rõngu vallas; maatulundusmaa, kinnistu nr 11) TEET RAUDSEPP. 3. Vallavolikogu

ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha 31042, Rõngu vallas; tootmismaa, kinnistu liige. 4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.

maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, nr 3435104, Rõngu vallas; korter Rõngu Maatulundusmaa, kinnistud nr 19049,

kinnistu number; 7. Registrisse kantud vallas; 7. Sõiduauto Volkswagen, 1986; 3000204, 3000304, 3000404, 3000504,

autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, sõiduauto Volkswagen, 1995; veoauto Rõ ng u va ll as ; Va ll as va ra na Ju ka

mark, väljalaske aasta; 8. Aktsiad, osad ja GAZ, 1975; buss Volvo, 1979; buss Volvo, noorkarjalaut, Rõngu vallas. 7. Ei ole. 8. Ei

muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, 1979; veoauto MAZ, 1990; buss SCANIA, ole. 9. Arvelduskontod Hansapank (2). 10.

nimiväärtus, koguväärtus; 9. Pangaarved 1985 ; veoa uto SCAN IA, 1990 ; buss Ei ole. 11. Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks

(pank, arve liik ja nende arv). III Andmed Mercedes-Benz, 1971; buss Mercedes- 510 000 krooni.12. Vallavolikogu liikme

varaliste kohustuste kohta: 10. Võlad Benz, 1987; vedukauto DAF, 1999. 8. OÜ hüvitis.

pankadele ja teistele eraõiguslikele Viksi osakapital 40 000 krooni. 9. 12) KALJU HERMANN. 3. Vallavolikogu

isikutele, kui võla suurus ületab eelmise Arvelduskontod SEB Eesti Ühispank (3). liige. 4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.

kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui 10. Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks 304 Elamumaa, kinnistu nr 4515, Rõngu vallas.

ametikohal ametipalka ei maksta: 657 krooni. 11. Ei ole. 12. FIE tulu.

7. Sõiduauto Kia Rio, 2001. 8. AS Terrax

võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal; 5) HEINO LAKS. 3. Vallavolikogu liige. 4. aktsiad, 694 tk, 100, 69 400 krooni. 9.

11. Muud varalised kohustused, mille Rõn gu Va lla vol iko gu. 5. E i ol e. 6 . Arvelduskonto SEB Eesti Ühispank. 10. Ei

suurus ületab deklareerimise ajal eelmise Elamumaa kinnistu nr 661804, Rõngu ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu liikme

kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui alevikus; metsamaa, kinnistu nr 1832440 hüvitis, töötasu, pension.

ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, Astuvere külas, Palupera vallas. 7. 13) SULEV KUUS 3. Vallavolikogu liige. 4.

käenduslepingud, hüpoteegid jms). IV Sõiduauto Opel Omega, 1987, Buss Iveco, Rõn gu Vall avo lik ogu . 5. Ei ole . 6.

Andmed muude tulude kohta: 12. Muud 199 7. 8 . Ei ole . 9. Arve ldu sko nto Maatulundusmaa, kinnistu nr 941604,

regulaarsed tulud (palk ja lisatasud Hansapank (1) ja tähtajaline hoius (2). 10. Rõngu vallas; maatulundusmaa, kinnistu nr

põhitöökohal, kui ametiisikul puudub Ei ole. 11.Ei ole. 12. Vallavolikogu liikme 483104, Rõngu vallas; maatulundusmaa,

ametipalk, näidates nende suuruse; hüvitis. kinnistu nr 2709204, Rõngu vallas; korter

kompensatsioonid, sh nõukogudest 6) HELLAT MÕTTUS. 3. Vallavolikogu liige. Rõngu vallas; kinnistu Otepääl; osa

saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja 4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. Kõrgemäe kinnistust. 7. Ei ole. 8. AS Teedla

näidates hüvitise suuruse; intressid; 7. Sõiduauto Audi A6, 1994; sõiduauto Mõis aktsiad, 992 tk, 100, 99 200 krooni, OÜ

pensionid; töövõtust ning teadus- ja Volkswagen Caravell, 1999; veoauto Lakifor 17%. 9. Arvelduskontod Hansapank

õppetööst saadavad tasud; autoritasud; Volvo FL7, 1988; 8. OÜ Tipe osa 5 tk, 10 (1) ja SEB Eesti Ühispank (1). 10. Eesti

muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis 000, 50 000 krooni. 9. Arvelduskonto Vabariik 10 3 613 kroo n, SE B Ees ti

liiki tuludega on tegemist). [tulu suurust Hansapank (1). 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ühispank 2 200 000 krooni. 11. Ei ole. 12.

näitamata]. Vallavolikogu liikme hüvitis. Vallavolikogu liikme hüvitis, renditasu, AS

7) HILLAR HÄNILANE. 3. Vallavolikogu Teedla Mõis, OÜ Lakifor ja Tartumaa

Deklaratsiooni hoidjale on laekunud liige. 4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Piimatootjate Ühistu töötasud.

järgmised majanduslike huvide Elamumaa, kinnistu nr 2023, Rõngu 14) PEETER KROONBERG 3. Vallaalevikus;

deklaratsioonid:

elamumaa, kinnistu nr 8415, volikogu liige. 4. Rõngu Vallavolikogu. 5. 14

Rõngu aleviku s; põllu- ja metsama a, 500.-. 6. Elumaja Pilkuse külas Otepää

Rõngu Vallavolikogu liikmed: kinnistu nr 505, Puka vallas. 7. Veoauto vallas Valgamaal. 7. Sõiduauto Leon, 2005.

Volkswagen LT 45, 1989. 8. AS Rõngu Aed, 8. AS KR Priit 50%, OÜ E-Nael 25%, OÜ

1) LEILI JOMP. 3. Vallavolikogu liige. 4. „A“, 4 tk, 16 000, 64 000 krooni; AS Rõngu Kojahooldus 33%. 9. Arvelduskontod SEB

Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Aed, “B“, 9 tk, 3 200, 28 800 krooni. 9. Eesti Ühispank ja Hansapank. 10.

Rõngu alevikus. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Arvelduskonto SEB Eesti Ühispank. 10. Ei Hansapank 106 355.81 EUR. 11. - . 12. - .

Arvelduskontod Hansapank ja SEB Eesti ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu liikme

Ühispank. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu. hüvitis, AS Rõngu Aed töötasu, vara EVALD MIHKRA ei ole esitanud

2) HAIMAR KALLAS. 3. Vallavolikogu liige. võõrandamine. majanduslike huvide deklaratsiooni.

4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Kaks 8) ANDRUS REILA. 3. Vallavolikogu liige.

korterit Käärdi alevikus Rõngu vallas; 4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Rõngu Vallavalitsuse liikmed:

Tamme talu Uderna külas Rõngu vallas; Valguta külas, Rõngu vallas; tootmishoone

Raudtee maja 460 km Kalme külas Rõngu Veski kuivati Valguta külas, Rõngu vallas; 1) ENE JOOSING. 3. Vallavalitsuse liige,

vallas. 7. Sõiduauto Audi 100, 1991; kinnistud Aadu, Siimumatsi 2, Jõnni, Kuuse arenguteenistuse juhataja. 4. Rõngu

3


4 RÕNGULANE

Vallavalitsus. 5. 9 400 krooni. 6. Elamumaa Transit, 1983. 8. Ei ole. 9. Hansapank Nii saigi Valguta bussijaam endale Iiri

kinnistu registriosa nr 228304, Rõngu arvelduskonto ja tähtajaline hoius; SEB värvides mustri. Samuti aidati võsast

al ev ik us . 7 . E i o le . 8 . E i o le . 9 . Eesti Ühispank arvelduskonto. 10. Ei ole. pu ha st ad a Va lg ut a k es ku se pa rk i.

Arvelduskontod SEB Eesti Ühispank (2). 11. Ei ole. 12. Elva TÜ nõukogu liikme Korrastatud alale on plaanitud rajada laste

10. Ei ole. 11. Õppelaenu käendus. 12. SA hüviti s, SA Rõngu Hoold usravi keskus mänguväljak erinevate ehitistega. Selleks

Uderna Hooldekodu töötasu. nõukogu liikme hüvitis, pension. saadi raha ka Kohaliku Omaalgatuse

2) ENE SÕBER. 3. Vallavalitsuse liige, 4) ANNE-AIME SOESON. 3. Vallavolikogu Programmilt. Ehitusmaterjal saadi samast

sotsiaalteenistuse juhataja. 4. Rõngu liige, SA Uderna Hooldekodu juhataja. 4. pargist tuulemurru tagajärjel hukkunud

Val la va li ts us . 5. 9 60 0 kr oo ni . 6. Rõngu Vallavolikogu. 5. 9 000 krooni. 6. puudest.

Maatulundusmaa, kinnistu nr 2921, Rõngu Korter, kinnistu nr 17226, Uderna külas

vallas. 7. Sõiduauto Opel Vectra, 1990. 8. Ei Rõngu vallas; suvila-saun, kinnistu nr 7870,

ole. 9. Arvelduskontod SEB Eesti Ühispank Vehendi külas Rannu vallas. 7. Sõiduauto

(1) ja Hansapank (1). 10. Ei ole. 11. Ei ole. VAZ 2101, 1973; Lada 110, 2000. 8. Ei ole.

12. Ei ole. 9. Arvelduskonto SEB Eesti Ühispank. 10.

3) KAIDA VOOL. 3. Vallavalitsuse liige, Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension.

pearaamatupidaja. 4. Rõngu Vallavalitsus. 5) UNO PARM. 3. Vallavolikogu liige. 4.

5. 10 000 krooni. 6. Korter kinnistu nr Rõn gu Vall avo lik ogu . 5. Ei ole . 6.

3866503 Tartu linnas, elamumaa kinnistu nr Maat ulun dusm aa kinn istu nr 6256 04

2984404 Rõngu vallas. 7. Sõiduauto BMV Aakaru külas Kambja vallas. 7. Sõiduauto

50% ühi sva ra, 199 2. 8 . Ei ole . 9. Toyota Corolla, 2002; sõiduauto Huyndai

Arvelduskontod SEB Eesti Ühispank (2) ja Getz, 2003. 8. Ei ole. 9. Arvelduskontod

krediitarve (1). 10. SEB Eesti Ühispank SEB Eesti Ühispank (2). 10. Ei ole. 11. Ei

32588,09 EUR, 6 800 krooni. 11. Ei ole. 12. ole. 12. Kagu-Eesti Jäätmekeskus ASi

Foto: P.Laineste

SA Rõngu Hooldusravikeskus nõukogu nõukogu liikme hüvitis.

liikme tasu. 6) VELLO TATTAR. 3. Vallavolikogu liige. 4. Varjualuse ehitus oligi teine suurem objekt,

4) RAIDO KUTSAR 3. Vallavalitsuse liige, Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. ½ kus Iiri üliõpilased oma käed vaiguga ja

ehitus- ja majandusteenistuse juhataja. 4. elamumaa, kinnistu nr 7558, Elva linnas; värviseks said. Nende endi jutu järgi olnud

Puhja Vallavalitsus. 5. 16 000 krooni. 6. maatulundusmaa, kinnistu nr 8781 Rõngu see eriti huvitav töö, kuna siiani polnud

Maatulundusmaa kinnistu nr 2180540 ½ vallas; põllu- ja metsamaa, kinnistu nr 956 ehitustöid ega tööriistu otseselt neile

kaasomandis Jaanuse II Pedajamäe külas Rõngu vallas. 7. Mahtuniversaal Ford usaldatud, eriti loodi ja akudrelli.

Otepää vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Transit 100, 1986. 8. Tallinki aktsiad, 10 tk, Töödejuhatajateks olid kohalikud mehed

Arvelduskonto SEB Eesti Ühispank (1). 10. 94, 940 krooni. 9. Arvelduskontod SEB Mati Vaalmäe ja Endel Pastak ning

SEB Eesti Ühispank 50 375,00 krooni. 11. Eesti Ühispank (1) ja Hansapank (1). 10. projektide, materjali transpordi ning muu

Ei ole. 12.Ei ole. Tartu Maavalitsus hüpoteek 316 000 krooni. olulise asjaajamine lasus külavanem Aulis

5) AIVAR KUUSKVERE. 3. Rõngu 11.-. 12. Pension. Kaeramaa kukil. Külavanem oli ka see, kes

Vallavanem. 4. Rõngu Vallavalitsus. 5. 18

varjualuse katuselt pärja alla tõi ja ehitise

290 krooni, lisatasu 500 krooni. 6. Korterid KÜMME PÄEVA VALGUTAS sisse õnnistas. Iiri tüdrukutega sai samas

Tartu linnas kinnistu nr 231 7070 ja kinnistu

kohe ka peetud üks naelapeksu

nr 437 5259 Elva linnas. 7. Sõiduauto Ford

rahvusvaheline maavõistlus, mille külalised

Escort, 1981; Opel Astra Caravan, 1997. 8. Rohkem kui nädalapäevad tagasi võis

napilt võitsid. Tõsise töö juurde käis ikka

-. 9. SEB Eesti Ühispank arvelduskonto, Valguta vahel ringi liikumas ja toimetamas

rõõmus naer.

krediitarve, kogumispension. 10. SEB Eesti näha gruppi tüdrukuid. Lõbusad ja

Ühispank 4235,72 EUR. 11. -. 12.-. särasilmsed, värvilaiguste tunkedega.

Kümme päeva ja nii igal hommikul, kella 10

Sabas sörkimas mõned kohalikud paiku olid kõik seltsimaja trepil rivis ja valmis

Volikogu ja vallavalitsuse liikmed on külalapsed. Lisaks kõigele ei osanud need

kohe tööle asuma. Vihma tõttu loobuti isegi

kohustatud pärast ametikohalt lahkumist tüdrukud põrmugi eesti keelt! No mis

osalemast ühel külapäeval, et lõpetada

kahel järgmisel aastal esitama

sellistel siia ometi asja?

bussijaama värvimine. Ja nii jäigi neile

deklaratsiooni endisele

Need tüdrukud olid aga pärit Iirimaalt.

ainult üks vaba päev, mis veedeti Elvat

deklaratsioonihoidjale

Üliõpilased, kes oma kodudes olid teinud

külastades ja memmede tantsupidu

(korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike tööd ja kogunud raha, et Eestisse sõita. Ja

vaadates.

3 järgi).

mitte turistidena vaid hoopis tööle. Töötama

heast tahtest ja tasuta, jättes endast maha

Kümme päeva on küllalt pikk aeg, et

Eelmise vallavolikogu ja vallavalitsuse silmaga nähtava märgi. Seda igal suvel ja

harjuda uue elurütmiga, rõõmsa naeru ja

koosseisu liikmed:

üle Eesti. See grupp tüdrukuid sattus

huvitavate inimestega. Kuidagi kurb oli

Valgutasse tänu Liikumise Kodukant ja istuda vaikses majas peale seda, kui Iiri

1) MIHKEL DEDOV. 3. Vallavolikogu liige. Kodukant Tartumaa koostööle.

vabatahtlikud koju sõitsid,

4. Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. justkui oleks killuke

Korterelamu, kinnistu nr 21853 Rõngu Foto: P.Laineste

päikest koos nendega

vallas, kinnistu nr 2185404 Rõngu vallas. 7.

kaasa läinud.

Sõiduauto Audi 80, 1992. 8. AS Teedla Mõis

aktsiad, 397 tk, 100, 39 700 krooni. 9. Ei ole.

Tänu veelkord kõigile, kes

10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. - . aitasid neil päevil kaasa

2) TIIT KOLLIST. 3. Vallavolikogu liige. 4. külaliste vaba aja sisus-

Rõngu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu,

tamisele, suhtluskinnistu

nr 491904. 7. Ei ole. 8. OÜ Waide

probleemide ületamisele

osa 314200 tk, 10, 3 142 000 krooni. 9.

ja kodukoha tutvus-

Arvelduskontod SEB Eesti Ühispank (1) ja

tamisele!

Sampo Pank (1). 10. Karl Paap 302 000

krooni; Sampo Pank 461 358 krooni. 11.

Käendusleping 220 000 krooni. 12.

Priit Laineste

Töötasu.

3) ANTS RODIMA. 3. Vallavolikogu liige. 4.

Rõngu vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. elamu ja

elamumaa 1/2 Lossimäe külas Rõngu

vallas. 7. Sõiduauto Iþ-2715, 1989;

sõiduauto Ford Scorpio, 1989, kaubik Ford


RÕNGULANE

VALGUTA ALGKOOLI Joonas Kivisikk, Kristel Laurits, Liis Mardi, karp pudruga ja teine karp silkudega. Vahel

Heidi Margus, Mailis Zirk

oli ka lihakest kaasa pandud, aga seda

TUBLIMAD ÕPILASED

8. B klass Marianne Lukk, Asko Otsalt, juhtus harva. Talurahvas oli vaene ja kust

2006/2007. ÕPPEAA STAL Kätlin Tatar seda liha nii võtta oli.

Kõige suurem ruum terves majas oli

Tunnustada kiituskirjaga väga hea Hea õppedukus ja hea käitumine: koolituba, mille ühes nurgas lösutas suur

õppeedukuse eest ja premeerida 3. klass Kristo Juurmets, Martin Luik, Rain ahi, mis rohkem suitsu kui sooja andis.

raamatuga: Väljaots Külma ja suitsu pärast olid laste silmad ja

1. klass Glen Põldmaa 6. klass Harry Raidoja, Lee-Matleen Õuna- ninaalused kogu aeg vesised. Keset tuba

2. klass Ave-Ly Kaeramaa, Gerri Tatar puu seisis mitu pikka lauda. Nende taha

4. klass Martin Viksi, Brandon Ütt 7. A klass Jüri Väljaots pikkadele pinkidele pidid kõik ära mahtuma.

5. klass Elina Karro 8. B klass Kristen Kõks Valgust andsid koolitoale kaks aknasilma.

6. klass Therese Viitkar Need olid nii väikesed, et ka kõige

heledamal päeval oli toas hämar. Talvel tuli

Premeerida raamatuga hea õppe- HEA UUDIS LAPSEVANEMATELE koolituppa külm, suits ja pimedus. Külm

edukuse eest :

andis ennast veel sellega tunda, et söök

1. klass Mikk Pedaja, Kaili Silland, Andres

Septembris 2007.a. alustab Rõngu Kesksahvris

külmus kivikõvaks. Õpetaja keetis

Zirk, Agne Vaalmäe, Timo Laineste

kooli juures tööd PIKAPÄEVAKOOL.

söögi kõrvale teed. Tema elas maja teises

2. klass Kenno Tomson, Kuido Talirand,

Pikapäevakool on koolijärgne tegevus

otsas. Koolituba oli lastele söögiruum ja ka

Michael Naudi

algklasside õpilastele (1.-6. klass), mis

magamiskoht. Õhtul toodi põhukotid

3. klass Ermo Jürjens

sisaldab võimalust osaleda ringide töös,

koolituppa ja hommikul tassiti kas

4. klass Mirjam Hrenova, Ave Kriisa, Janno

õpiabi, õpetaja järelvalvet ja söögikorda.

pööningule või sahvrisse tagasi. Tolmu olid

Väärsi

Pikapäevakool võimaldab individuaalsemat

siis kõik kohad täis.

5. klass Helen Uibo

lähenemist õpilasele, tema tugevate või siis

Aga tolle aja lapsed tahtsid õppida. Eesti

6. klass Eliise Viilu, Kaur Põldmaa

nõrkade külgede täiendavat arendamist ja

lapsed said koolis õpetust vene keeles.

huvitegevust. Kuna algklasside lapsed

Viimasteks õpetajateks Astovere külakoolis

Anda välja kiituskiri „Parim kooliskäija“

vabanevad koolist tunduvalt enne

olid Aadam Kits oma abikaasaga ja tema

ja juhatajapoolne preemia järgmistele

vanemate tööaja lõppu, siis lapsevanemate

vanem poeg, kes hiljem õpetas lapsi

õpilastele:

seisukohalt võimaldab pikapäevakool

Koruste algkoolis, kus ta töötas 40 aastat.

1. klass Andres Zirk

ühendada paindlikumalt pereelu ja

Veel vaatasime rongi, lehvitasime ja

4. klass Martin Viksi, Kaarel-Paulus Kaeratööaega.

vedurijuht vastas lastele pika vedurivilega.

maa

Tahame õpetaja Mairi Hurdaga soovida

6. klass Damar Djukov, Eliise Viilu,Therese

Rõngu Keskkooli pikapäevakool hakkab

kõigile lastele ilusat suvepuhkust ja uuel

Viitkar

tegutsema õppepäevadel vastavalt

õppeaastal palju häid hindeid.

lapsevanema avaldusel märgitud soovi

Soovin kooli- ja lasteaiaperele ning

kohaselt kuni kella 18.00-ni.

Mare Russak

lastevanematele mõnusat suvepuhkust!

II klassi õpetaja

AVALDUSI Rõngu Keskkooli PIKA-

Lea Pung

PÄEVAKOOLI astumiseks saab AJALOOHÕNGULINE

lapsevanem esitada 1.augustist kuni

RÕNGU KESKKOOLI

17.augustini 2007.a. Pikapäevakooli rühma JALGRATTAMATK

TUBLIMAD ÕPILASED suuruseks on planeeritud 20 õpilast.

Avalduse vormi saab kooli sekretäri käest.

Rõngu Keskkooli 5. klassi õpilaste

2006/2007. ÕPPEAA STAL

jalgrattamatk toimus 16. mail 2007. aastal.

Kaunist suve kõikidesse peredesse.

Teejuhiks marsruudil Rõngu-Koruste-

Tunnustada kiituskirjaga väga hea

Pühaste-Purtsi-Pikasilla-Vooremäe oli 8.A

õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise

Arvet Silk, õppealajuhataja

klassi õpilane Rauno Leesik.

eest:

Koruste raamatukogu juhataja Maie Loot

1. klass Karina Arras, Katrin Gergalo, Karl

rääkis meile üsna põhjalikult kunstnik Elmar

Lõoke, Kristin Rohtla, Mariin Tulf

MATKAL ASTOVERES

Kitse eluteest ja loomingust. Huvitav oli

2. klass Karin Pungas, Maria-Elisabeth teada, et Elmar Kits on maalinud

Mihhin

Maikuu viimasel nädalal käisime matkal. rahvusooperi Estonia saali laemaali.

3. klass Pille Riim

Sel korral viisime I ja II klassi õpilased Ma al id e „P õl en ud li nn “ (1 94 3) ja

5. klass Kaarel Repän

Astovere külakooli vaatama. Ehkki maja on „Purustatud linn“ (1944) reproduktsioonid

6. klass Diana Arras, Karl Sõrra

mitusada aastat vana ja koolihariduse pakkusid meile erilist huvi - need on seotud

andmine lõpetati seal üle saja aasta tagasi, Teise maailmasõja ajal 1944. a toimunud

Hea õppeedukus ja eeskujulik käituloonud

väga meeldiva õhkkonna. Ta oli

on koolitare olemas.

sündmustega. Raamatukogu juhataja oli

mine:

1. klass Anne Alliku, Andero Juus,

Foto: Arno Russak süüdanud küünlad Elmar Kitse sugulase

Hannes Must, Karl-Markus Sangernebo,

Jaan Kitse poolt raamatukogule kingitud

Georg Soots, Silja Juurmets, Kaire

lühtril ja seda kõikide Teise maailmasõja

Jürimaa, Jüri Jeskov, Mait Madisson,

ajal langenud sõdurite mälestuseks.

Joonas Märtovski

Südamlik tänu Maie Loodile sisuka

3. klass Stella Loorits, Ele Loot, Kätlin

esinemise eest!

Lääne, Andero Puiestee, Karleen

Tore oli Elmar Kitse sünnikodu Linajärve

Randver, Egne-Riin Retsnik

ääres - vaatasime järve ja kujutasime

4. klass Kaarel Viljaste, Maarja Luik,

Elmar Kitse paadis istumas ning kala

Mari-Liis Must, Margot Talts, Kelli Uibo,

püüdmas.

Ripli Mehine

Purtsi külas võttis meid vastu kodu-uurija

5. klass Pillerin Palo

Elmar Maasik 1973. aastal asutatud

6. klass Kati Kõiv, Kristo Kingo

kodutalu - muuseumi ees.

7. A klass Marii-Heleen Hämäläinen,

Selles on eksponeeritud talumeeste ja

Britta Luts, Tauri Tiido

Õpilased said teada, et lapsed, kes pika talunaiste töö- ja tarbeesemeid 20. sajandi

7. B klass Marit Külv, Jaan Sõrra, Jaagup maa pärast pidid terveks nädalaks kooli I poolest, sõdurite isiklikke esemeid ja

Repän, Katre Peri, Ivar Kallejärv

ööbima jääma, pidid oma leivakoti kaasa sõjariistu nii Esimesest kui ka Teisest

8. A klass Merlyn Kaeramaa, Tiina Karro, võtma. Kotisopis oli leivapäts, selle peal

maailmasõjast. Kõige vanem eksponaat on

5


6

üks kahurikuul Liivi sõja päevilt. Onu Elmar

rääkis huvitavalt 1944. aastal Pikasilla

ümbruses toimunud lahingutest ja näitas

vanu roostetanud relvi (vintpüsse, automaate).

Pärast lühikest puhkehetke sõitsime

Pikasilla kaevikute ja punkrite asemeid

vaatama - nii Saksa kui ka Punaarmee omi.

Väikese Emajõe ääres ootas meid ees

üllatus - onu Elmar 80-aastase mehena oli

omal algatusel kaevanud lahti kaevikuid, et

ajaloomälu säilitada. Tauno leidis

kuulipilduja kuulikasti kaane - põnevust kui

palju! Tauno ja Kaarel lubasid suvel

Maasikule appi minna.

Onu Elmar juhatas meid edasi Vooremäele.

Vooremägi asub looduskaunis kohas

Võrtsjärve ääres. Küll oleks tahtnud mäe

järsemat nõlva pidi üles ronida, kuid meile

öeldi, et tuleb minna kõige madalamast

kohast, et nõlvadel kasvavaid taimi hoida.

Kodu-uurija rääkis Vooremäe ajaloost ja

sellest, kuidas hoida seda väga kaunist

paika puhkuse veetmiseks. Tegime matkast

kokkuvõtte, tänasime Elmar Maasikut ja

sõitsime koju.

Plaanis oli veel käia Pühaste ohvrikivi

juures, kuid olime väsinud ja otsustasime,

et käime seal järgmisel õppeaastal.

Täname väga ajalooringi liikmeid Ivar Kallejärve,

Jaagup Repänit ja Rauno Leesikut

RÕNGULANE

matka eeskujuliku läbiviimise eest. Matka

ajal saatsid meid kooli direktor Raivo

Ruukel ja õpetaja Anne Leppik.

Matk meeldis meile kõigile - õppisime

tundma kodukandi lähiümbruse loodust ja

ajalugu.

Kokkuvõtte 5. klassi õpilaste jutukeste

põhjal koostas

Märt Luik

KOOLILASTE „KADUNUD

RIIDED” OTSIVAD OMANIKKE...

ootasid omanikke.

Lapsed unustavad asju kooli, vanemad aga

muudkui ostavad uusi - see läheb päris

kulukas. Parem oleks, kui laps ikka

vastutaks ja muretseks oma riiete

olemasolu pärast - seda tuleks ikka palju

rohkem vanematelt nõuda. Kokkuvõttes

oleks see ka palju odavam.

Korraldasime kooli fuajees 3-päevase

kadunud riiete väljapaneku, et lastel

õnnestuks ehk siiski oma vanad asjad üles

leida ning need endale tagasi saada. Enne

seda seisid riided spordisaali kappides ja

olid niisama laokil, kuni kooli turvatöötaja

nad lihtsalt korrashoiu vajadusel kastidesse

korralikult ära pani, kuna keegi neid ei

soovinud, kuigi pakuti.

Oli lapsi, kes tulid oma asjadele julgelt

järele, tundes lausa taasavastamisrõõmu.

Mõni tuli asjadele järele vargsi. Mul oli kohe

hea meel, arvan, et lastel endalgi.

„Kadunud asjade” hulk vähenes märgatavalt.

Kahjuks aga jäi omanikuta veel 3 kasti

riideid ja jalanõusid, mis olid kunagi ikkagi ju

kellegi omad.

Kindlasti aitaks asjade unustamist vältida

üks tore omanäoline riidest kott, mille laps

alati ära tunneb. Kilekotid on ju kõik nii

ühesugused. Lapsevanem peaks siiski ka

üle kontrollima kas kõik hommikul kaasa

võetud asjad ka õhtul kodus olemas on.

Õpetage oma lapsi hetkeks peatuma nii

enne kooli minekut kui ka koolist koju

jõudnult, et nad tuletaksid meelde, kas kõik

vajalikud asjad on kaasa saanud.

Lapsevanemad, ka teie olge julgemad,

astuge koolimajast läbi ning ehk leiate teiegi

meie kastidest üles oma lastele kuuluvaid

riideid. Kahju on ilusatest asjadest. Neid ei

ole keegi ära varastanud, nad on siin,

lastel endil maha unustatud...

Olen olnud ka ise lapsevanem ja tean,

kuidas sai muretsetud laste kadunud riiete

pärast...

Õppida koolis

ja harjuda korraga,

kuidas küll suuta

Aino Kommisaar, sotsiaalpedagoog

mõlemat korraga...

SUVEL TÖÖTAVALE ÕPILASELE

Tänu õpetaja Celia ettepanekule korraldasime

koolis „kaduma läinud riiete“ Viimane kooliveerand paneb paljud õppurid

väljapaneku.

mõtlema sellele, kuidas saabuv suvi

Ehmatama panev oli riiete ja jalanõude meeldivalt, kuid samas kasulikult mööda

kogus, mis oli õppeaasta jooksul nö. saata. Üks võimalus on leida endale

„kaduma läinud“. Tegelikult olid need ju taskuraha teenimiseks sobiv töökoht.

riidehoius kogu aeg lastel silma all, aga Sealjuures tuleb silmas pidada seda, et

keegi ei võtnud vaevaks neid omaks alaealiste tööaega, tööohutust jne

tunnistada. Kokku saime päris mitu kasti reguleerivad mitmed seadused ja

väga korralikke riideid ja jalanõusid, mis

määrused, millega saad tutvuda

Tööinspektsiooni kodulehekülje kaudu:

GLOBE teatab

Foto: Märt Luik

Matkaseltskond kodu-uuija Elmar Maasiku muuseumi ees.

Esimeses reas: Kaarel Repän, Gerda Aan, Kirsika Paurson, Martin Lööndra.

Teises reas: Allan Riim, Tauno Laks, Steve Loorits, Mariliis Soo, Jaagup Repän,

direktor Raivo Ruukel, Ivar Kallejärv, kodu-uurija Elmar Maasik, Rauno Leesik,

õp. Anne Leppik.

Maikuu algas öökülmadega ja lõppes rekordilise palavusega

29. mail. Sel päeval mõõtsime Rõngus 30°C. Palav kuu lõpp

kimbutas meid mitmel päeval ka äikesega ja andis poole kuu

sademete hulgast. Kuu keskmiseks õhutemperatuuriks

kujunes 13°, mis on keskmisest kõrgem. Sama kõrge

keskmine õhutemperatuur oli meie andmetel Rõngus ka

2002. aasta maikuus. Sademete hulk oli 48,5 mm, mis vastab

enam-vähem keskmisele sademete hulgale.Palavad ilmad

tõid ka suve looduses varasemale ajale (sirelite õitsemise

algus).

Kokkuvõtte koostasid globelased

mm

12

10

8

6

4

2

0

Maikuu ööpäevaste keskmiste õhutemperatuuride käik ja

sademete hulk

mm


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31


30

25

20

15

10

5

0


RÕNGULANE

http://www.ti.ee 203). õpivad hetkel ainult klaverit ja oma

Töötamise ja palga saamisega kaasnevad Tuludeklaratsiooni esitamine mängutaset meile tutvustatigi. Tempokad ja

aga ka maksukohustused. See tähendab, Kui tööandja on sinu töötasult tulumaksu haa rav ad kla ver ipa lad nel jal e käe le

et E est i tu lum aks use adu se k oha sel t kinni pidanud, siis sa tuludeklaratsiooni pa kk us id ku ul am is ek s t av ap är as es t

peavad kõik tulu (sh palka) saanud isikud e s i t a m a e i p e a . S a m u t i e i p e a erinevaid kõlandeid.

maksma tulumaksu. Tööl käiv laps maksab tuludeklaratsiooni esitama juhul, kui sinu Kui eelmise aasta kevadkontserdil ulatati

tulumaksu samamoodi nagu täiskasvanu ja palk ühes kuus on väiksem kui 2000 krooni. nelja-aastase pilliõppe järel tunnistused 10-

tal le keh tiv ad sam asu gus ed mak su- Kui sinu töötasu on aasta jooksul olnud le õpilasele (Ivar Kallejärv, Anna-Liisa

soodustused. väiksem kui 24 000 krooni ja sinu töötasult Eensalu, Kristel Laurits, Märt Luik, Helina

Kui asud suvel tööle Eestis… on tulumaks kinni peetud, siis ei pea sa Anier, Diana Arras, Rainer Paal, Kerli Koni,

Tulumaksu ja makse(te) arvestamine ja samuti tuludeklaratsiooni esitama, kuid Siiri Russak, Britta Luts), siis seekord

pa lg as t ki nn ip id am in e on tö öa nd ja deklaratsiooni esitamisel on sul õigus kogu lisandus veel 3 õpilast: Kirsika Paurson -

kohustus, seega ei ole sinul vaja maksude kinnipeetud tulumaks tagasi saada. plokkflööt/klarnet, Kaarel Repän -

tasumise pärast muretseda. Küll aga Kui sa ei ole teinud tööandjale avaldust plokkflööt ja Liina Loot - klassikaline

peaksid sa teadma, kuidas see käib ja kui mak suv aba tul u arv est ami sek s, sii s kitarr. Neid lapsi on päris palju, kes

suur on sinu palgasumma peale maksude arvestab tööandja tulumaksu kogu sinu pilliõppimisse püsiva järjepidevusega

arvestamist. palgalt. See tähendab, et sa oled maksnud suhtuvad. Üldnimekirjas on igal aastal

Maksuvaba tulu tulumaksu rohkem kui seaduses ette olnud ligi 45 õpilast.

Eesti elanikele kehtib maksude tasumisel nähtud ja sul on õigus enammakstud Õpilaskontserdid on se e k oht, ku s

maksusoodustus - maksuvaba tulu. See on tu lu ma ks ta ga si sa ad a. Tul um ak su harjutamine ja oskused välja paistavad.

osa töötasust, millelt tulumaksu ei tagastab Maksu- ja Tolliamet ja tulumaksu Olen pea kõigil esinemistel jälginud laste

arvestata. Sel aastal on tulumaksuvaba tagasisaamiseks tuleb sul Maksu- ja arengut ja kinnitan, et muljed on positiivsed.

summa 2000 krooni kuus (24 000 krooni Tol li am et il e 20 08 . a es it ad a tu lu - Laste oskused täienevad ja esinemisaastas).

deklaratsioon, kus näitad, palju sa 2007. a kavades on järjest suuremat professio-

Et tööandja teaks sinu palgast maksuvaba teenisid ja kui palju palgalt maksu kinni naalsust. Ligi 5 muusikastuudio teguttulu

arvestada, tuleb sul tööandjale peeti. semisaastat on olnud igati positiivsed ja

kirjutada avaldus maksuvaba tulu Tuludeklaratsiooni esitamise aeg ja perspektiivsed. Aitäh kõigile tegijatele ja

rakendamiseks. Ilma avalduseta ei tohi võimalused loodame kõige selle jätkumist!

tööandja maksuvaba tulu arvestada. Tulu dek lar ats ioo ni esi tam ise aeg on

Maksud ja maksed ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini, Sirje Kruusel

Tulumaks

kusjuures alates 15. veebruarist saab seda

Palgasumma, mis ületab 2000 krooni, teha Interneti teel (Maksu- ja Tolliameti

maksustatakse tulumaksuga.

elektroonses teeninduskeskkonnas).

SPORT MEID KARASTAB

30. aprillil peeti Rõngu spordiväljakul noorte

kohaselt. 2007. aastal on tulumaksumäär Tuludeklaratsiooni on võimalik esitada ka

jalgpalliturniiri Rõngu Cup III. Turniiri

22%. paberil, kuid mugavam on seda teha

tulemuslik järjestus: 1. Nõo, 2. Pühajärve,

Maksed, mis palgalt kinni peetakse

Internetis, kuna tööandjad peavad andmed

3. Puka, 4. Otepää, 5. Rõngu, 6. Elva, 7.

Lisaks pead teadma, et tööandja peab sinu oma töötajatele makstud palga ja maksude

Palupera. Rõngu jalgpallurid on iga aastaga

palgalt kinni pidama ka töötus- kohta Maksu- ja Tolliametile esitama ja nii

oma kohta parandanud ja see annab

ki nd lu st us ma ks e ( 0, 6% pa lg as t) ja saab Maksu- ja Tolliamet deklaratsiooni

spordialale tulevikulootust. Rõngulane

kohustusliku kogumispensioni makse (2% Internetis sinu eest ära täita. Kui oled nende

Kristen Kõks tunnistati 7 väravaga

pa lg as t) . K og um is pe ns io ni ma ks e andmetega nõus, jääb sul üle ainult

turniiri parimaks väravakütiks.

Tu l u m a k s u a r v e s t a t a k s e p a l g a l t

tulumaksuseaduses sätestatud määra

Elektroonilist deklaratsiooni saad esitada

siis, kui oled Interneti-panga klient.

peetakse kinni juhul, kui said eelmisel deklaratsiooni esitamiseks üks hiireklõps

aastal 18-aastaseks või oled juba vanem teha.

18. aprillil peeti Tartumaa Suvemänge Elva

kui 18-aastane.

Iga tulusaaja esitab tuludeklaratsiooni ise,

jahilasketiirus. Rõngu vallal oli välja panna

See tähendab, et kui said 18-aastaseks see täh end ab, et lap sev ane m oma

2 võistkonda järgmiste nimedega: Koit

2007. aastal, siis sel aastal sinu palgast t u l u d e k l a r a t s i o o n i l l a p s e t u l u s i d Hermann, Janek Paatsi, Toomas Klein,

kogumispensioni makset ei arvestata, kui deklareerida ei saa.

Silver Peedo ning Kalju Hermann, Andres

sinu 18 aasta sünnipäev oli eelmisel aastal Kui oled noorem kui 18-aastane, siis peab

Könn, Peeter Massakas, Lauri Massakas,

(2006), siis arvestatakse. deklaratsioonile alla kirjutama kas ema, isa

Härmo Mõttus. Tulemused olid keskmised.

Kogumispensioni makse kantakse sinu või seaduslik esindaja (hooldaja vmt).

25. mail saavutasid kergejõustiklased

isiklikule pensionikontole pensionifondis ja Vajadusel küsi julgesti nõu ja abi Maksusamadel

suvemängudel Ülenurme

see on raha, mis sinu pensioni hakkab ja Tolliameti teenindusbüroost või

staadionil võidukaid tulemusi veteranide

suurendama. Pensionifondi valikust loe infotelefonilt 8800811.

vanuseklassis: Mihkel Dedov -

lähemalt Pensionikeskuse kodulehelt:

kaugushüpe 1. koht, 60m jooks 1. koht,

http://www.pensionikeskus.ee.

kuulitõuge 4. koht; Dolja Jahtmaa -

Näide 1

kuulitõuge 2. koht, kettaheide 2. koht,

KASULIK TEADA

Kui oled noorem kui 18 ja sinu brutopalk

odavise 3. koht; Mare Külv (Tähtvere vald)

(palk, millest maksud on maha arvamata)

- kuulitõuge 1. koht, kettaheide 1. koht;

on 3000 krooni, siis arvestab tööandja sinu

Tööajanorm sõltub vanusest Õnnitleme !

palgalt tulumaksu ja töötuskindlustus-

* 13-14aastasel ja koolikohustuslikul

alaealisel 4 tundi päevas ehk 20 tundi Kodukandipäeval peetud XI ausamba-

makse järgnevalt:

nädalas

jooksust võttis osa 135 võistlejat. Kui siia

Töötuskindlustusmakse: 3000 x 0,6%= 18

* 15 aastasel, kes ei ole koolikohustuslik, juurde arvestada vanemad, kes lühikesel

krooni

6 tundi päevas ehk 30 tundi nädalas distantsil väikeste lastega kaasa jooksid,

Tulumaksuga maksustatakse: 3000 -18 -

* 16-17aastasel, kes ei ole

kuid võistlejatena ei registreerunud, võiks

2000 =982 krooni

koolikohustuslik, 7 tundi nädalas ehk 35 osavõtjate arvuks lugeda 142.

Tulumaks: 982 x 22% = 216 krooni

tundi nädalas

Jooksu üldvõitjaks pikal distantsil tuli

Sinu netopalk (palk, mille kätte saad) on

* põhipalgamäär täistööajaga töötamise Margus Koor (aeg 17.30), külaline

2766 krooni (3000-18-216).

korral on vähemalt 3600 kooni kuus või Võrumaalt;

Näide 2

21.50 tunnis

2. koht Sven Marozov ja 3. Kaur Kivistik

Kui oled vanem kui 18 ja sinu brutopalk on

* 13-14-aastast ei tohi üldjuhul rakendada (eelmise aasta üldvõitja).

3000 krooni, siis arvestab tööandja sinu

tööle õhtuti, alates kella 18.00st

Vanuseklasside arvestuses:

palgalt tulumaksu, töötuskindlustusmakse

* alaealist ei tohi rakendada ületunni- ega M kuni 12.a 1. Hendri Mõttus (21.51), 2.

ja kohustusliku kogumispension makse

öötööle

Siim Lehismets, 3. Steven Poolar;

järgnevalt:

13-15.a 1. Tevol Tamm (20.40), 2. Lauri

Töötuskindlustusmakse: 3000 x 0,6%= 18

Eensalu, 3. Tauri Tiido;

krooni

MUUSIKASTUUDIO

16-18.a 1. Kaur Kivistik (19.36); 2. Rein

Kogumispensioni makse: 3000 x 2% = 60 PILLIHÄÄLED Raud, 3. Ando Reila;

krooni.

19-35.a 1. Margus Koor (17.30), 2. Aigar

Tulumaksuga maksustatakse: 3000 -18 -60 23. mai õhtul toimus Rõngu rahvamajas Kesas, 3. Kaspar Songisepp;

- 2000 =922 krooni kevadkontsert koos Keeni muusikakooli 36-45.a 1. Sven Marozov (18.53), 2. Heino

Tulumaks: 922 x 22% = 203 krooni lastega. Rohkele publikule esitaud kava oli Miina, 3. Kajar Tilga;

Sinu netopalk on 2719 krooni (3000-18-60 - vaheldusrikas ja nauditav. Keeni lapsed üle 45.a 1. Agur Ostrak (21.49), 2. Andrus

7


8

RÕNGULANE

Reila, 3. Evald Mihkra; kannatusist, oleksin temaga Foto: Märt meeleldi Luik kiirusemõõtmist kohtades, mis valiti välja

N kuni 12.a 1. Mailis Petrov (35.36), 2. mõtteid vahetanud.Kui ta vaimulikest liiklusõnnetuste statistilise analüüsi põhjal.

Elinor Djukov, 3. Ripli Mehine; asjadest räägib, siis ei suuda ma teda Igas maakonnas on maanteedel olemas

13-15.a 1. Kerttu Lepik (29.17), 2. Katre mõista.” omad ohtlikumad lõigud, kus

Peri, 3. Kadri Tõrva; Vend läks välja ja ütles külalisele: Isa kiiruseületamisest põhjustatud

16-18.a 1. Mirjam Pedaja (27.59), 2. Kady Poimen ei räägi kergel keelel Pühakirjast, liiklusõnnetusi juhtub rohkem kui mujal.

Põldmaa, 3. Merit Kaeramaa; kuid kui keegi soovib temaga rääkida hinge Politsei loodab avalikustatud

19-35.a 1. Aili Popp (23.48), 2. Laura kannatusist, siis teeb ta seda meelsasti.” kiirusemõõtmisega suurendada autojuhtide

Puurits; Külaline jäi mõtlikuks, läks vanakese juurde ettevaatlikkust ja tähelepanelikkust ning

36-45.a 1. Kristiina Pedaja (29.01), 2. ning küsis: “mida ma pean tegema, kui vähendada seega liiklusõnnetuste arvu.

Piret Terve; hingelised kannatused minu üle võimust Sellise töövormi kasutuselevõtmise tõi

üle 45.a 1. Liia Seppa (26.49). võtavad?” kaasa tõsiasi, et lubatud piirkiiruse ületajate

Lühikese distantsi võitjad Pille Riim, Vanake pöördus rõõmsalt ringi ning lausus: arv on aasta-aastalt kasvanud ning

Karin Pungas, Maarek Gergalo, Mikk “Nüüd on su külastus õigustatud. Ava oma sagenenud on nn. “ühe sõiduki õnnetused”.

Pedaja. suu ja räägime sellest, ja ma tahan sind täita Nende õnnetuste põhjuseks on valdavalt

Kõige nooremad jooksjad olid 2-aastased heade andidega.” mittesobiv sõidukiirus. Keegi kihutajatest

Kristel Paurson ja Krisette Anderson. Mungast külalisel oli sellest jutuajamisest nagu ei viitsiga mõelda lihtsale

Esmakordselt oli jooksurajal 7 kepikõndijat. palju abi ja ta ütles: “Tõesti, see on õige elutarkusele, et parem on jõuda sihtpunkti

Esimestena jõudsid finiðisse Marina tee!” aeglasemalt kui sinna mitte üldse jõuda.

Lehismets ja Ants Prüüs. Tänulikkusega täidetuna läks ta oma maale Alates juunikuust pakub Lõuna

Auhindu jagus nii osavõtjatele kui võitjatele. tagasi, tänades Jumalat, et oli vääriline Politseiprefektuur kõigile liiklejatele

Lisaks veel loosiauhinnad ja 10 x 100 kohtuma sellise pühakuga… võimaluse osaleda ise liikluse

kroonist loosivõitu (Simo Juurmets, Rainer See jutustus viib meid viiendasse turvalisemaks muutmisel läbi avatava

Mõttus, Ave-Ly Kaeramaa, Iisak Kuusmaa, sajandisse ja tihti mõtleme, et see aeg on liiklusliini. Liiklusliini numbrile 14900

Heiko Viksi, Agur Pedak, Elinor Djukov, meie jaoks nii kauge ja võõras. Aga meie oodatakse teateid eelkõige selliste

Mailis Zirk, Diana Arras, Heli Akkermann) kaasaegki sisaldab samu probleeme: rikkumiste kohta, mis politsei otsest

leidsid kiirelt peremehe. Kui sa kohtud kellegagi, on kaks võimalust: sekkumist ei vaja: ohtlikud manöövrid,

Seekord anti korraldajatele teada, et sa, kas küsid teiselt tema kohta või hakkad punase tule alt läbi sõitmine,

Maanteeamet ei saa järgmisel aastal anda rääkima enda kohta. Tulemus on samuti liikluseeskirjade rikkumine ülekäiguradadel

nõusolekut taoliste ürituste läbiviimiseks kahetine: kas õpid tundma ja mõistma teist vms. Liiklusliinile tulnud teate põhjal

teekaitsevööndi (50 m mõlemal pool või jäädki keset iseenda monoloogi (ise võetakse liikluseeskirju rikkunud auto

äärmise sõiduraja telge) alal. Osalejate küsin, ise vastan). valdajaga telefonitsi ühendust ning talle

turvalisus on iga ürituse jaoks kõige Suvi on puhkuste aeg. Aeg maha istuda antakse teada, et tema poolt toime pandud

olulisem tegur ja seetõttu mõõdame uue omaste keskele ja aeg tunda rõõmu rikkumist on märgatud. Seejärel kantakse

jooksuraja Hiugemäe-Lossimäe radadele. üksteisest. rikkumine ka politsei andmebaasi. Politsei

Pole ju kiiret kuhugi, pole vaja üksteisest liiklusliin on uus vorm politsei „pehmeks”

Kodukandipäeva tänavakorvpalli turniiril mööda tormata ja töösse sukelduda. suhtlemiseks liikluses esinevate

osales kokku 7 meeskonda (sh 1 Sukeldu parem kargesse vette ja lase tal õigusrikkumiste ja muude häirivate tegurite

naistevõistkond). Rohke publiku silme all oma kehalt maha uhtuda sisepinged ja põhjustajatega. Liiklusliiniga loodab politsei

etendati nauditavat pallimängu. inimese endapoolt leiutatud kiirus, heida lahendada suure hulga vähemohtlikke

Võidu viis Tallinnasse meeskond murule ja lase ajal endast läbi voolata. Ela! liiklusrikkumisi, pakkudes rikkujatele

„Sajebonks” (Mikk Valdas, Anton On aeg istuda kalmistul põlispuude alla alternatiivi menetluse ja karistuse kõrval.

Basõldev, Erkki Kasenurm). 2. koht pingile ja meenutada kunagisi hetki koos Tulemas on Võidupüha ja jaanipäev.

„Mürakarudele” Kristjan Aavik, Kristjan siin puhkavate lähedastega. Politsei varasemad kogemused näitavad,

Meister, Marko Karotamm ning 3. koht On aeg istuda ja kuulata igavikulist sõnumit et kahjuks pööratakse pidutsedes väga

Valgutasse - Janek Paks, Arles Paks, loomisest, lunastusest ja igavesest elust: harva tähelepanu vääriti käituvate

Sander Luik. Võistlusele andsid jumet veel oma eesmärgist, mõttest ja pärisosast… kaaskodanike korralekutsumisele. Paljud

võistkonnad „Puka”, „AS Rõngu”, „Rõngu

jo ob es ju ht id e sü ü tõ tt u ju ht un ud

Lumemehed” ja „Puhkpilliorkester”. Rahulikku puhkust ja ilusat suve liiklusõnnetused võinuksid olemata olla, kui

sellise roolikeeraja kaaslased oleks õigel

Sirje Kruusel Koguduse õpetaja Andres Aaste ajal vahele astunud. Kui näete, et autoga

läheb sõitma purjus inimene, peaksite

TÄNULIKKUSEGA TÄIDETUNA... JÕUAME KÕIK ELUSANA KOJU sellest kiiresti teatama politsei tasuta

telefonil 110 või liiklusliinile.

Ühest noorest õpetlasest jutustati järgmist. Eriti ohtlikud on noored alkoholijoobes

Eestis valitsevat liikluskultuuri puudumist

Ta oli kuulnud isa Poimenist, kes on vägev

sõidukijuhid - teeme kõik selleks, et nad

on juba nimetatud meie teedel ja tänavatel

ligimesearmastuse poolest ja tahtis temaga

autorooli ei satuks - ei tavalistel päevadel

toimuvaks surmaralliks. Sellist olukorda

kohtuda. Ta läks Egiptusesse ja palus üht

ega pühade ajal. Seda kinnitab politsei

hindavad inimesed ühe suurema

tuttavat palvevenda: “Tee mulle see

igapäevatöö - alaealiste poolt toime pandud

turvalisuse riskina meie riigis, sest liikluses

heategu ja korralda mulle kohtumine isa liiklusväärtegude arv on viimastel aastatel

osaleme paratamatult meie kõik - kes

Poimeniga”.

hüppeliselt kasvanud. Lõuna-Eesti

sõidukijuhina, mootorratturina, rollerijuhina,

Vend võttis külalise kaasa ja esitles teda

maakondades on rooli tagant tabatud

kes jalgratturina või jalakäijana.

vanakesele: “Sinuga kohtumist ootab suur

alkoholijoobes noorukite hulk kasvanud

Hoolimata võimalusest saada suur

mees, kellel on oma ümbruskonnas tugev

peaaegu kaks korda. 2006. aastal kasvas

rahatrahv ja jääda kuudeks ilma

poolehoid ja palju armastust. Ta on siin ja

laste liiklusväärtegude arv eelmise aastaga

juhtimisõigusest, istuvad inimesed endiselt

soovib sind näha”. Isa Poimen võttis võrreldes koguni 65 protsenti ning neid

joobnuna autorooli või kihutavad arutult,

külalise rõõmuga vastu.

registreeriti kokku üle 1900 juhtumi. Enam

muutudes seega nii endale kui

Võõras hakkas kõnelema Pühakirjast,

kui kolmandiku nendest väärtegudest

kaasliiklejatele ohtlikuks. Hoolimatult

taevast ja vaimulikest asjust. Vanake

teenisid lapsed lubadeta autojuhtimise

arvatakse, et “minuga ei juhtu midagi.” Aga

pööras oma pea kõrvale ega andnud

eest. Noorte liikluseeskirjade rikkumiste arv

teistega?

ainsatki vastust. Munk, nähes, et vanake jalgratturina, mopeedi-või rollerijuhina ning

Iga suve algul on politsei teinud pikka

temaga vestelda ei soovi, muutus seepeale

jalakäijana on kasvanud üle kahe korra.

selgitustööd, et suvisel pidude- ja

väga nukraks ja ütles vennale: “Kogu mu üritusterohkel ajal tuleb olla liikluses

pikk rännak siia on olnud asjata. Ma tulin Meil kõigil on võimalik anda oma panus

mõistlik ja ettevaatlik. Erandiks pole ka

siia ju selleks, et õppida tundma isa

selleks, et politsei võiks pärast jaanipäeva

tänavune aasta ning Lõuna Politseiavalikkusele

teatada, et need päevad

Poimenit, kuid too ei soovigi minuga prefektuur on kuulutanud juunikuu

rääkida.”

möödusid liikluses rahulikult, sest

liikluskuuks, kus liikluses toimuvale

Vend läks vanakese juurde ja ütles talle

liiklusohutus sünnib meie endi õigest

pööratakse veel suuremat tähelepanu kui

etteheitvalt: “Isa, see mees tuli siia ju sinu

käitumisest.

seni. Erilise tähelepanu alla võetakse

pärast, miks sa temaga ei räägi?”

piirkiiruse ületajad, joobes juhid ja

Vanake vastas. “Tema elab kõrgustes ning

Jõuame kõik elusana koju!!!

turvavarustuse mittekasutajad.

räägib taevaseist asjust, mina kuulun aga Juba 24.mail alustas prefektuuri

madalate hulka ja räägin maiseist asjust.

Rõngu valla konstaablid

liiklustalitus uudse töövõttena avalikustatud

Kui ta oleks soovinud vestelda hinge

Andres Toode ja Priit Kotkas


POLITSEI TEATAB

KRIMINAALASI

1. 18.05.2007 kella 08.04 paiku toimus

liiklusõnnetus Tartumaal Rõngu vallas

Sangla-Rõngu tee 16,7 km, kus Volkswagen

Passat, mida juhtis 1937. a sünd meesterahvas,

kes kõrvalteelt eesõigusega teele

välja sõites ei andnud eesõigusmärgi 221

"ANNA TEED" kohaselt teed ristuval teel

liikuvale sõidukile SCANIA, mida juhtis 1970.

a sünd meesterahvas, mille tagajärjel toimus

kokkupõrge. Scania liikus Sangla poolt

Rõngu suunas ja Volkswagen lähenes

Teedla poolt Sangla-Rõngu teele.

Liiklusõnnetuse tagajärjel toimetati kõik

Volkswagenis olnud 4 inimest kiirabiga

Tartusse traumapunkti.

VÄÄRTEOD

1. 05.05.07 lõhuti Käärdi alevikus Rõngu

vallas tsentraalkatlamaja kaks akent.

Aknaklaas oli ilmselt lõhutud kividega, mis

olid näha katlamajas sees.

2. 30.04.07 kella 21.30 ajal tarbis 1989. a

sünd Valgamaa noormees Rõngu vallas

alkohoolset jooki avalikus kohas.

3. 19.05.07 kella 12.05 ajal juhtis Leonids

(Läti kodanik) Rõngu vallas mootorsõidukit

kiirusega, mis ületas liikluskorraldusvahendiga

lubatud sõidukiiruse 41 km/h võrra.

4. 19.05.07 kella 19.40 ajal viibis Tanel

(1985) Rõngu turul joobnud olekus avalikus

kohas.

5. 19.05.07 kella 21.50 ajal juhtis 1991. a

sünd Tartumaa poiss Rõngu vallas mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria

mootorsõiduki juhtimise õigust; juhtis

mootorsõidukit ja kontrollijale esitamiseks

puudus kohustuslik liikluskindlustuse poliis;

juhtis mootorsõidukit, mis ei olnud

nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust;

juhtis sellele mootorsõidukile mittekuuluva

registreerimismärgiga mootorsõidukit; juhtis

kehtestatud korras registreerimata mootorsõidukit.

6. 27.05.07 kella 01.40 ajal juhtis Marko

(1987) Rõngu vallas mootorsõidukit alkoholijoobes.

7. 27.05.07 kella 01.45 ajal juhtis Aivar

(1970) Rõngu vallas mootorsõidukit, kui

alkoholisisaldus ühes liitris väljahingatavas

õhus oli 0,1 mg või rohkem.

8. 27.05.07 kella 02.15 ajal juhtis Danel

(1982) Rõngu vallas mootorsõidukit alkoholijoobes,

omamata vastava kategooria

mootorsõiduki juhtimise õigust.

9. 27.05.07 kella 02.18 ajal juhtis Kristjan

(1988) Rõngu vallas mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria mootor-sõiduki

juhtimise õigust; juhtis mootorsõidukit, mis ei

olnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust

10. 31.05.07 kella 09.02 ajal juhtis Kert

(1985) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 24 km/h võrra.

11. 09.06.06 kella 18.10 ajal juhtis Silvar

(1988) Rõngu vallas mootorsõidukit, millel

puudus ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi

tunnusmärk.

12. 09.06.07 kella 20.30 ajal juhtis Raul

(1988) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 23 km/h võrra

13. 10.06.07 kella 13.00 ajal juhtis Lennart

(1982) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 26 km/h võrra.

14. 10.06.07 ajal juhtis Eduard (1953)

Rõngu vallas mootorsõidukit alkoholijoobes.

15. 09.06.07 kella 20.50 ajal juhtis

Voldemar (1986) Rõngu vallas mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria

mootorsõiduki juhtimise õigust, juhti on

varem sama teo eest juhtimiselt kõrvaldatud;

juhtis mootorsõidukit asulavälisel teel

kiirusega, mis ületas lubatud sõidukiiruse 32

RÕNGULANE 9

km/h võrra.

16. 09.06.07 kella 20.15 ajal juhtis Kait

(1980) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 46 km/h võrra.

17. 09.06.07 kella 20.40 ajal juhtis Arti

Rõngu vallas mootorsõidukit asulavälisel

teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 47 km/h võrra.

18. 10.06.07 kella 11.46 juhtis Urmas

(1966) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 32 km/h võrra; juhtis

mootorsõidukit ja kontrollijale esitamiseks

puudus sõiduki registreerimistunnistus;

juhtis mootorsõidukit, mille suhtes oli

sõlmimata kohustuslik liikluskindlustuse

leping; juhtides mootorsõidukit, sõitis mööda

eesliikuvast mootorsõidukist liiklusmärgi

"Möödasõidu keeld" mõjupiirkonnas;

juhtides mootorsõidukit, sooritas möödasõidu

piiratud nähtavusega teelõigul; juhtis

mootorsõidukit ja kontrollijale esitamiseks

puudus kohustuslik liikluskindlustuse poliis.

19. 09.06.07 kella 20.21 ajal juhtis Erki

(1978) Rõngu vallas mootorsõidukit

kiirusega, mis ületas liikluskorraldusvahendiga

lubatud sõidukiiruse 51 km/h

võrra.

20. 08.06.07 kella 01.45 ajal visati katki

Rõngu vallas Käärdi alevikus elumajal

topeltakna klaas maksumusega 1 500

krooni.

Priit Kotkas

Konstaabel

SÜNNID !

„Kui esimene beebi esimest korda naeris,

purunes naer tuhandeks killuks.

Need lendlesid kõik laiali

ja nii tekkisidki haldjad.“

(Sir J. M. Barrie)

ANNALIISA ILVES

sünd. 07.06.2007

Naerdud on naerud ja nutetud nutud,

lauldud on laulud ja räägitud jutud;

mis oli, see oli uut enam ei tule.

Jumal kustutas teelise laterna tule.

(V. Osila)

MÄLESTAME !

UNO PEETSO

12.05.1951 - 17.05.2007

Lapetukme küla

KARL KÄKK

10.03.1944 - 30.05.2007

Kirepi küla

PEETER VIIRA

29.09.1951 - 08.06.2007

Lossimäe küla

MATI ALTRAJA

26.02.1941 - 09.06.2007

Käärdi alevik

VALENTINA SOLOVJOVA

22.08.1926 - 18.06.2007

Teedla küla

SUIDO OJAKIVI

15.10.1965 - 10.06.2007

Rõngu alevik

REIN KRILLO

02.01.1952 - 17.06.2007

ÕNNITLEME !

Igaühele antud oma päevade jada,

jäta meelde vaid kaunimad neist.

Käi lõpuni rõõmsana elurada,

sest see pole korduv kellelgi meist.

(E. Kõrvits)

89 JUTA PARTS 27.07

88 IDA PIKKAT 31.07

87 EEVI PÄÄSUKE 05.07

86 ANNA ILMASTI 31.07

84 LE HTE PÜVI 07.07

83 ENDLA PÕLDVER 11.07

VILMA MÄGI 27.07

KALEV TREIMANN 28.07

82 GALINA VALJUKOVA 06.07

80 HEINO PEDOSK 22.07

75 MARTA KUUS 02.07

AINO-JEKATERINA BREMSE 21.07

AARE VELLO RIOMAR 29.07

70 TIIT MARTMA 11.07

65 ARVO VALME 03.07

KALJU -HEINRICH TOOTSI 15.07

HERMINA KUUS 16.07

INDREK JÄRVE 17.07

ARNO HEINSOO 19.07

VELLO OJANURME 26.07

ANTS VAHT 26.07

MARE ARUELLA 29.07

60 VOOTE MERILAINE 05.07

JAAN PÜVI 14.07

MARE ZIRK 18.07

55 KAIA LEPIK 03.07

50 KALEV LAAS 01.07

ÕIE KOPLI 02.07

SULEV STAMM 06.07

TAIMI JUHKAM 09.07

* * * * * * *

91 VEERA SIKK 18.08

85 LEIDA TERAS 07.08

HILJA RIISTAN 12.08

84 AUGUST JOOSEP 09.08

82 ELMA KUKEMILK 13.08

SILVIA KUTSAR 27.08

81 HELMUT- ENDEL ARAK 21.08

VALENTINA SOLOVJOVA 22.08

EEVI JAAMA 31.08

OLAV SEPPA 31.08

80 GERTHA VIPP 01.08

VAIKE KORI 06.08

AGNESSA PENT 10.08

75 PAVEL DMITRIJEV 27.08

70 VIIU KOMPUS 13.08

VELLO LAKS 15.08

VALO VARIK 16.08

ENDEL JÜRJENS 17.08

SINAIDA PRULER 22.08

SILVI MIHKLISAAR 23.08

65 HELGI URBMETS 02.08

ELVI LEPIK 16.08

ILME PIIR 22.08

HELVE-SIRLE PÄID 23.08

EHALA ROOS 30.08

60 KALEV TERA 03.08

MAIMU REIDOLF 05.08

JAAK HION 06.08

55 SIRJE PAAP 03.08

KALEV SEER 06.08

TIIT TREIAL 15.08

NIINA -VIOLETTA UIBOPUU 27.08

50 ANDRA KONGO 03.08

KALLE NAPITS 15.08

AADI VIHM 25.08

TIIU MARKE 26.08


10

JUUNIKUU RISTSÕNA

PAREMALE: 1. Meie vormelipiloot (eesnimega).

11. Tegelane „Kevades” (eesnimega). 12.

Naatrium. 13. Riigi Teataja. 14. Vana naine. 16.

Narkootilist ainet sisaldav taim. 18. Sisemine osa,

sisu. 20. Lennukimark. 21. Koorijuht. 23. Iriidium.

24. Lõbus, lustiline. 28. Egiptuse päikesejumal.

29. LAHENDUS. 32. Radeford. 33. Astaat. 34.

Pidulik koosolek. 37. Rooma number. 38. Eesti

rahvusvaheline lühend. 39. Koorijuht. 40. Jook.

41. Jood (keemiline tähis). 42. Aedviljas. 43.

Väike Dmitri. 46. Asesõna. 47. Mangaan. 48.

Lennufirma. 49. Mitme köögivilja seguna tehtud

toit.

ALLA: 1. Jalgrattur, Eesti rekordinternatsionaal

(eesnimega). 2. Kirjanik (1889-1977), eesnimega.

3. Radoon. 4. Kahjurputukas. 5.

Ohutustehnika. 6. Kaksikvokaal. 7. ... Õhtuleht. 8.

Asesõna. 9. Teatmeteos. 10. Linn. 14.

Maailmajagu (lüh.). 15. Titaan. 16. Klass. 17.

Algama, otsast hakkama. 19.Rõngu Vallavolikogu

liige. 22. Kurja häält tegema. 25.

Teatmeteos. 26. Noot. 27. Siiri Sisask. 30.Keskerakonna

poliitik, end. Tallinna linnapea. 31.

Ravitoitlus. 34. Haigus. 35. Raskusmõõt. 36.

Urmas Tabor. 44. Indrek Salis. 45. Alumiinium.

MAIKUU RISTSÕNA

LAHENDUS - SEEMNEKÜLV

RÕNGULANE

30.06.2007 kell 11.00

Spordipäev Rõngu

keskkooli staadionil

Alad: tänavakorvpall,

võrkpall, rahvastepall;

60m jooks, kaugus, kuul

(m/6kg,n/3kg),

odavise, pallivise,

petanque;

võistlemine on avatud

kõigile

30.06.2007 kell 18.00

Vana ja uue

tuletõrjetehnika rongkäik

priitahtlike pritsimeeste

pasunakoori

saatel läbi Elva linna

kell 19.00

Priitahtlike pritsimeeste

simman

Tantsuks mängib ans.

Naabri Valve

Tartumaa

Tervisespordikeskuses

KUHU MINNA, MIDA TEHA

13.07.2007

Hillar Palamets 80

Teedla Raamatukogus

14.07.2007 kell 9.00

Vallarahva väljasõit Puka

valda

XXXVI Võrtsjärve

suvemängudele

spordi- ja

kultuuriprogrammiga

Rõngu bussijaamast

19.07.2007 kell 21.00

Sulo Särkineni diskoðhow

Hiugemäe laululaval

22.07.2007 kell 11.00

Moloka perepäev

22.07.2007 kell 11.00

Kuldleer

Rõngu kirikus

24.07.2007 kell 9.00

Rõngu Puhkpilliorkestri

kontsert

Rõngu turuplatsil

27.-29.07.2007

Pühajärve puhkpillipäevad

Otepääl

11.08.2007

Suvine tantsupidu

Hiugemäel

12.08.2007 kell 12.00

Valguta Ring V

Valguta tiigil

16.08.2007 kell 15.00

Spordipäev

Teedla palliplatsil

24.08.2007

Harri Jõgisalu 85

Teedla Raamatukogus

JÄLGIGE REKLAAMI!

KUULUTUSED

koostaja Kunnar Lätti

Ostame kasvavat metsa,

metsamaad ja raieõigust

hind kuni 120 000 kr/ha

(läbiraiutud ja

hüpoteegiga)

Ettemaksu võimalus.

Maa mõõtmine.

Nõustamine. Ostame

tehtud lageraiet, vanu

taluhooneid.

Telef. 489 4055,

5110415, 5179866

Faks 633 5576, Rapla,

Tallinna mnt 14, kab 332

Lõikan

vanarauda

ja aitan

realiseerida

ainult eraisikutel.

Helistada õhtuti

kella 18.00

telefon 523 5509

Miika.

Aulis &

Diana OÜ

teeb

keevitustöid

Valgutas

tel 53456967

14. JUULIL MINEK PUKA VALDA XXXVI VÕRTSJÄRVE

SUVEMÄNGUDELE

Müüa 4-toaline täielikult renoveeritud korter

Rõngus, Aia 3.

Korteris uus köögimööbel koos tehnikaga ja

vannitoas lisaks pesumasin.

Otse omanikult.

Hind 650 000 krooni. Tel 5291558.

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

toimetaja: Silvia Rõõmussaar, tel. 731 4480

e-mail: silvia@rongu.ee

Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 15. augustiks

avaldamiseks sama kuu väljaandes.

Järgmine ajaleht Rõngulane ilmub 31. augustil 2007.

küljendamine, kujundus ja trükk:

tel. 736 2046, fax 736 2044

alfaprint@alfaprint.ee, www.alfaprint.ee

Suvemängud kutsuvad huvilisi osa võtma nii spordist kui meelelahutusest. Kellel vähegi

huvi naabrite juures mõnusalt päeva veeta, võib järgmiste alade seast omale

meelepärase tegevuse leida ja kaasa lüüa: kergejõustik (jooksud, kaugus, kuul),

jalgrattakross (ligi 15km), pendelteatejooksud lastele ja täiskasvanutele, võrkpall (N/M),

tänavakorvpall (T/P), laste rahvastepall, petanque, kalapüük, vallajuhtide ja sekretäride

võistlus, mälumäng, sangpommi mitmevõistlus, sõudmine kanuudel, vesijalgratta sõit,

köievedu, voolimine. Kõige lõpuks taidlusprogramm, autasustamine ja pidu.

Mängude avamine toimub kell 9.45; rõngulaste väljasõit mängudele kell 9.00 Rõngu

bussijaamast.

NB! Võrtsjärve suvemängude osavõtjaid kergejõustikualadel ja jalgrattakrossis

tunnustab Rõngu vallavalitsus eraldi meenetega!

Oleme siis osalemiseks hakkamist täis! Info 516 5531.

TÄNUAVALDUS

,,Taat, need on ju mamma kooli ausad lapsed...“

/lapselapse mõte/

Kaotasin töölt tulles oma telefoni. Lootusetuna astusin kodu poole, kui helises

lapselapse telefon. Küsiti, kas me pole telefoni kaotanud.

Rõõm missugune! TÄNU peredele ja koolile, kus kasvavad ja õpivad niisugused

toredad ja ausad noored - MARIANNE LUKK ja ROLAND KALNITSKI.

Tegu räägib iseenda eest...

Jaan Kommisaar

More magazines by this user
Similar magazines