AMETIJUHEND ARENGUTEENISTUSE JUHATAJA 1. Üldsätted 1.1 ...

rongu.ee

AMETIJUHEND ARENGUTEENISTUSE JUHATAJA 1. Üldsätted 1.1 ...

Rõngu Vallavalitsus

Kinnitatud vallavanema

19.04.2012 käskkirjaga nr 13.1-1.1/4

AMETIJUHEND

Arenguteenistuse juhataja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMETIJUHEND

ARENGUTEENISTUSE JUHATAJA

1. Üldsätted

1.1 Arenguteenistuse juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem oma

käskkirjaga.

1.2 Arenguteenistuse juhatajal peab olema kõrg- või keskeriharidus ning eelnev töökogemus

riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses.

1.3 Arenguteenistuse juhataja peab valdama eesti keelt kõnes ja kirjas. Soovitav võõrkeelte

valdamine.

1.4 Arenguteenistuse juhataja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse

määrustest, valla põhimäärusest, vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest, käesolevast

ametijuhendist.

1.5 Arenguteenistuse juhataja allub vallavanemale.

2. Ametikoha eesmärk

Valla arengu temaatikaga ja planeeringutega tegelemine ning maakorraldustegevus.

3. Teenistuskohustused

3.1 Arenguteenistuse juhataja teenistuskohustusteks arengu ja planeeringute valdkonnas on:

3.1.1 planeerimisalase tegevuse koordineerimine ja Geoarhiivi haldamine;

3.1.2 valla arengukava väljatöötamise, muutmise ja täiendamise koordineerimine;

3.1.3 koostöös volikogu vastava komisjoniga lähteülesannete andmine teistele volikogu

komisjonidele valla arengut puudutavates küsimustes ning valla põhiliste strateegiliste

arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine;

3.1.4 koostöös volikogu vastava komisjoniga valla arengu seisukohalt lahendamist vajavate

vallaelu probleemide väljaselgitamine, volikogule ja valitsusele ettepanekute tegemine

nende lahendamiseks;

3.1.5 teemarühmade ja külade arengukavade koostamisel osalemine;

3.1.6 vallavalitsuse projektide koostamine, vallavalitsuse hallatavate asutuste, sihtasutuste ja

mittetulundusühingute projektitöö koordineerimine ja nõustamine;

3.1.7 osalemine volikogu vastava komisjoni tegevuses ja komisjoni tööks vajalike materjalide

kogumine.

3.2 Arenguteenistuse juhataja teenistuskohustusteks maakorralduse valdkonnas on:

3.2.1 ADS infosüsteemi haldamine, andmete esitamine ja korrigeerimine;

3.2.2 maa arvestuse, eraldamise, mõõdistamise ning maakasutusõiguse dokumentide

väljaandmise tagamine ja kontrollimine;


Rõngu Vallavalitsus

Kinnitatud vallavanema

19.04.2012 käskkirjaga nr 13.1-1.1/4

AMETIJUHEND

Arenguteenistuse juhataja

3.2.3 maa kasutamise ja kaitsealastest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine;

3.2.4 maa kasutada andmise ja äravõtmisega seotud õigusaktide projektide ettevalmistamine,

eelnev kooskõlastamine ja esitamine vallavalitsusele;

3.2.5 maakatastriga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine;

3.2.6 maksuametile maksualuste maade nimekirjade koostamine ja esitamine;

3.2.7 maa hindamistööde korraldamine ning maakasutuse arvestuse pidamine;

3.2.8 maa omamise, kasutamise, maksustamise jms seotud dokumentide õigsuse kontrollimine

kohaliku omavalitsuse ülesannete piires;

3.3 Elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi kasutamine.

Avaldustele vastamine või vastuste koostamine oma töövaldkonnas.

3.4 Asutuse poolt antud personaalse elektronposti aadressile saabunud kirjade lugemine ja neile

vastamine.

3.5 Volituse alusel vallavaraga seotud tehingute vormistamine notari juures.

3.6 Ametikoha eesmärgiga seotud riigihangete korraldamine, riigihangete registri kasutamine.

3.7 Valdkonnaga seotud eelarvete koostamisel osalemine.

4. Vastutus

Arenguteenistuse juhataja vastutab:

4.1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja kehtestatud nõuetele vastava täitmise eest;

4.2 talle töö käigus teatavaks saanud delikaatsete ja muude eraeluliste isikuandmetega teabe jms

konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest;

4.3 tema kasutusse ja käsutusse antud vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilitamise eest.

5. Õigused

Arenguteenistuse juhatajal on õigus saada:

5.1 vallavalitsuse struktuuriüksustelt, hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega äriühingutelt

andmeid, dokumente ja informatsiooni, mis on vajalik temale pandud ülesannete täitmiseks;

5.2 teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust;

5.3 teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning

tehnilist abi nende kasutamisel.

6. Ametijuhendi muutmine

6.1 Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk,

põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete

maht oluliselt ei suurene;

6.2 Muudel juhtudel muudetakse ametijuhendit teenistuja ja vallavanema kokkuleppel.

“Tõendan, et olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun täitma selle sätteid.”

…………………………

(nimi, allkiri)

“…”………….. 2012.a.

More magazines by this user
Similar magazines