Majandusaasta aruanne 2010

rongu.ee

Majandusaasta aruanne 2010

Rdngu Vallavalitsus

01.01.2010 _ 3i.12.2010

konsolideerimisgrupi

majandusaasta atuanne

Arlandekohustuslase nimi

Registrikood:

R6ngu Vallayalitsus

75001669

I

I

I

t

t

t

I

t

I

Aadress;

Sidevahendid:

Aruandeperioodi algus:

Aruandeperioodi 16pp:

Audiitor:

Valga mnt. 6A, R6ngu alevik

61OOI TARTUMAA

telefon 372 7 31,t,r81

faks 372 7 314 490

e-post rongu@rongu.ee

01.01.2010

31.12.2010

Audiitorbiiroo Fides Ot


I

I

I

I

ll

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

rl

t

I

Yalla'raneryZ?

Priit Pramann


I

I

I

I

I

I

t

I

t

I

t

h

I

h

I

tr

I

t

I

TEGE\ISARLI\\E

1. Konsolideermisgrupi peamised firantsniiitajad

Rdngu Vallavalitsus

Kansolitleetitud najan.hsdasta dn'anne 2 A I 0

Raa+ \'a]]alahlsule haldusalas on kaks iseseisval! legulsevar sihtasutust. need on Sintasuius Udema

Hooldekodu ia Sihosutus R6ngu Hooldusravikeskus.

Bilansi niiitajrd

Kohustused aasta l6pus

Netovara aasta ldpus

Tulemiaruandc D:iitajtd

Tege\ustulud

Tesewskulud

Tulem

Muud Diiitajrd

Piirm:ierade ttiitInine konsotid€eriinatr

nnitajate alusel

Laenukohustusle osakaal tuludest,

millest on hat. an atud

Tagasimal$tud laeDukohustusre

suhe tuludesse. nillest on naha

atratud sih1fi nantseerinine

2010 2009

9237',7.6 6',7176,2

36 463,0 8 879,2

55 914,6 58 597,0

4t 563.8 59 ?50.4

45 960,5 46 576,5

2 682.4 13 213,6

P5hivarainvesteeringule mahr 25 991.'7 T 140,5

Likviidsus 0,2 1,1

Lnhiajaline maksevoime 4,2 1,2

Kohustuste osakaal \,aradest 39,5% 13,2%

Laenukohustuste osakaal varadest

5,4% '7,4%

I15,8% 15,4%

3.5% 2,1%

2008 2047

51 660,3 4,1554.0

6 276,9 6 151,5

45 383.,1 38.102,5

50 562,0 48 561.9

43 909,8 38 136,6

6 980,9 l0 537,1

6 589,7 9 303,8

1,9 t,7

2.0 1,8

12,2v, 13,8%

39v, 5,3"/,,

5,6' 7,3%

1,5% 9,s%

Kasv/

v:ihenelnine

2046 2A1A/2009

34',738,7 24 901,4

6 905,4 27 583,8

2',1 833.3 -2 682,1

39 845,4 ,16 186,6

30,193,1 -616,0

9 291,6 -r5 896.0

9 808,6

1.6

l,'7

199%

8,6%

11,3%

14,5%

Likriidsus - likviidsed varad / liihiajalised kohustused (kordadet. Likviidsus n:iiiab va11a suurlikl-ust tasuda orna

liih;ajalised kohustused bilansipeeva seisuga. ninretatud suhlarv on 0,2.

Liihiajallne maksev6ime- kiiibevaJa i liihiajalised kohustused (kordadet. Liihiajaline maksevdime naitab.

millises ularuses kaibevara katab bilansipaeval a el olevad liihiajalised kohusnrsed. Seda suhtarw v6neldes

likyiidsuse suhtarmga on n:iha, et lnhiajalise naksev6ime suhlar!,us on mitteljtviidsete vahendile osakaal vziike

el* siis varudja etlemaksed.

Kohustuste osakaal varadest kohustused / vdad. Kohuslused moodusmvad varadesl39.5%.

Laenukohustusle osakaal vamdest - Iaenukohustused / varad. Laenukohushrsed moodustavad varadest 5.4%.

Lae.ukohustusie osakaal tuludesl. millesi on naha awatud srhtfinatseerimine bilansilised laenukohustused

aasra lopus/(kassapdhised tulud - kassap6hised saadud siltotstarbelised eraldised eelane t:iitmise aruande

pohjal). ValLa' ja limaeelaneseadusesa kehtestatud nairaja, ni1le iilenpiniks on 60%. Vallal on selleks

n:iirajaks I15,8%.

Tagasimakstud laenukohusnrste suhe tuludesso, millest or nala adatud sihlfiimtseerimine aruardeaastal

tagasi nakstud laenukohustusle summa / ( kassap6hised tulud kassap6hised saadud sihtotslarbelised eraldised

eelarve teitmise aruande pdhjal). Valla ja limaeelarveseadusega kehtestatud naibja, mjlle iilempitiks otr 20%.

Vallal on selleks n:iitaiaks 3,5%.

2. tilcvaade maj anduskeskkonnast

Statislikaameti andmetel keskmine brutokNpalk oli 2010. aasta IV Laadalis 12 735 kroonija brutoturnipalk

75,63 krooni.2009 aasla IV Lnarlaliga vdfeldes tdusis keskmine brulokuupalk 3,9% ja bnlotunnipalk 1,9%.

Val1av

Priit Pramann

Kasv/

2009/20c

15 8r 5.

2 602.

13 213.

9188.

2 666

6 232


I

I

I

I

I

I

I

r

I

I

I

I

I

r

I

t

|l

I

h

I

h

Rdngu VallaYalitsus

Kans o I i d e e ti tud m aj ak dus adn a annnn e 2 A I 0

Reaalpalk. nilles larbijahinnaindeksi muunrse n16iu on anesse v6etud ning nis naitab palea ostujoudu, lanses

iiheksddar klanaht.l:i4es!. 2010. aasn IV kvartalis langes reaalpalk 1.2% PaLgarlatistika uuringx alusel oli

palgatcidtajaid detsenbn lapu seisuga 1.2% vehenl kui 2009. aasta samal ajal. Nii keskmine brutokuupalk Lri ka

brurotunnjpalk tdusis 2009. aasla IV kvEnaliga r6neldes k6ige enm niictodstuses (vaslavalt I1,8% Ja ll,6%) ja

langes k6ige enm kimisvaraalases tegewses (vastavalt14.l% ja 19,2%).

StatistikeDeti andmelel 2010. aasta IV kvartalis valenes i6citure a 93 000-nija trjnnrse n:i:ir 13.6%-nj. Aasta

kesknine t66tule a oli nul1u Eesii taasiseseiswsaja suurim. Tdrjjilu-uuringu andmetel p6hinev t6dtutc

hiinanguline ar, nis 2010. aasla I kvanalis 6us1s rekordilise 137 000-ni, vAhenes j:kgnisles kvallalites

jfiepidevalt. IV kvanalis oli tddtuid esmakodseh viimase pooleleise aasta jooksul alla 100000 ja tddtus

vfienes ni; eelmise kvanali kui ka eelmise aasta sama kartaliga vdreldes. Tdrjga hnivatuid oli IV kvartalis

593 000, mis on 15 000 ehk 2,5% rohlen kui eelnises ja 12 000 elk 2,1% rohkem kui eelmise aasta sanas

kvartalis. T6dhdive klsvas p6hiliselt t6dtlevas ti6stuses hiiivalute anu kasru tittu. Aastakeskmine tddluie arv

oli 2010. aastal Eesii laasiseseis\uaja suurnn Kui 2009. aastal kasvas tdaltule a 95 000-ni ja iileias ka eolnise

majanduskriisi aegse suurima tddnrte anuga 2000. aasla, siis 2010. aaslal oli tdiltuid veelgi rolkem I l6 000.

Aastakeskmine tddtuse m ir oli 2010. aastal 16,9%, 2009. aaslal 13,8%. 2010. aasla kesknine hdivatule arv oli

571000. mis on 25000 (1,2%) v:ihem kui 2009. aaslal. 15 74-aastasi mitteakliivseid inimesi (iippiJad,

pensionfid, kodused, heitunud jt) o1i 348 000, mis on sana palju kui aasta varen.

Statistikaametl andneiel sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2010. aastal varasena aaslaga v6neldes

3,1%. Alates Il kvanalist hakkas SKP vilneldes eelmise aasta sama kvanal;ga jark-jargult kasvama ning IV

L:vartaiis oli SKP kasv liipsuslatud andmetel 6.7%. 2010. aasial oli SKP jooksevhindades 14,5 niljardir eurot

(226,9 nilj ardit krooni). 20 10. aaslal iseloonustab SK? kasw j ark-jiirsuline iaastun no. Kui SK? kasvas aasta

jooksul 3,1%, siis valdava osa elrt 2,6 protsendipurkti moodustas selleslld6deva t.jnstuse kiire kasv

Statistikaamen andmetel larbijahinnaindeks t6usjs 2010. aaslal 2009. aasta keskmisega v6reldes 1.0.

Tarbijahinnaindeksi suuremaieks m6jutajateks olid moolorihituse 20,1%line, elektd, soojusenergia ja kiitte

6,g%-line dng toiduja mitlealkohoolseE jookde 3%-line kallinelnine.

3. Rdngu Vallavalitsus

Utevaade RdnEu vallast

R6ngu vald asub Tarru naakonM edelaosas. Laeftst piimeb vald V6ftjeNega. l6unastValga maalonna Puka

vallaga, loodest Rannu vallaga, pdhjast Kongutavalla nils Elva linnagaja idast Valgamaakonna Palupera

\aldrd

Rdng! on keskmise suurusega naavald maakonnas. Maa-ameli andmetel on valla suuruseks 164 km'

noodL.rades


I

I

I

I

I

I

I

I

t

t

I

I

I

I

I

t

t

I

rl

I

I

R6ngu Valavalitsus

Konsolideetitud naj dndusaostd aruahne 20lA

l--:-:'. r,::r:=-r

:--=: '. r:rt:rj lanros 1010. a.aslal oma regenses 1alle seadusega pandud iilesanneG Aihisesl ja Rdng!

::j r---r=, j::\ a-ri aairareks 2007'2020 (vastu vdetud 15.03.2007 n:inrusega nr 6, muudehrd Rdrg!

', :i:.rii.g!il.10.1008 afi;rusega l4).

R:-:r lalla kd€eim \oimuorgan on Rdnsu Vallavolikogu, millesse kuulub 15 liisel. Vallavolikogu valili 2009

::r!: .lambris Rdngu Vallavolikosu poolt oli noodustatud 5 komisjoni kuni 15.12.2010 a.:

' re\rslonikomlsj on kolme liikneline,

'

najanduskomisj on kuue l;ilnneline,

' handuskomisjonseitsneliikneline,

' solsiaakonisjonse;ismeliikmeline,

' korakalEekomisjonviieliikmehe.

Alares I 6. l2.20 i 0 a nxoodustati j argmised komsionid:

' revrsjonikomisj on kolme liikmel;.e,

I malandus - keskkonnakonlsjon kuue iiikmeline,

b"ndL -,d.o

.izal\orni'jon !:re likJne ,,,-.

. eesrseisus kaheksa liilsneline.

2010. aastal on an'estatud volikogu esimehele tasu 36 000 kooni, volikosu liiknlelele 90 000 lsoonija volikogu

konisjoni liikmetele 47 430 kooni.

2010. aastal oli vallavaliisus 3-liikneline. nida juhtis vallavolikogu pooli anetisse kinnitahrd vallavanem.

vallavan€ ale anestati 2010. aastal tasusid 285 100,i5 kooni. Vallavalirsuse liiknetele volikogu 25.01.2010.a

n:iirusega nr I oli m?iliratud lasu a 3 000 krooni kuus.

Vallavalirsuse srruktuuris oll kokku l0 ametnikku. R6ngu Vallavalitsuse ja R6ngu Vallavalitsuse hallalavate

a$tuste stmktuuris oli 2010. aaslai keslonine tcjdtaiate an 127,5.

Suuremad investeeringud R6ngu valla infrastuktuuri parendamiseks 2010 aastal olid:

. Je*ad Rbngu Keskkooll renoveerimjstdid, pidades samaegsell lab;raakinisi Rahandusmini.teenumiga

laASgaKRPriir;

. V6e1i laen R6ngu Keskkooli renoveerimistddde lipelamiseks ASlt S$edbankj

. Teoslaii kapitaalremont Tera teelja v6eti vasiu kingina Lilmuse tee maanksus, millele ehilari vala uus

knuskartega tee;

'Koostd6sEmajdeVeeviirkASgaje&adR6ngualevitujaK?iiirdialeviluvee-jakamlisarsioonitrasside

rekonstrueerimist (II etapp);

. Koostdds L6una Regionaalse MaanEeametiga viidi l6pu1e Rdngu alevilus Talhr maantee konnitee

r Hajaasustuse veeprogrammi raanes rajati 3 puurkaelu, I salvkaevia snvendati I salvkaev;

'KoostddsMTUgaKlubiMuksurenoveeiliValgutaSeltsimajakanrsJaehitat;juurdetualottruumid:

'

Koostdds MTUga R6ng! Maanaisle Sehs ehitativ;ilja Rodgubussiiaana laiendus;

'KoostddsTadulinna,TartulallajaN6ovaLlagaj:itkatitdidGlSprojektiraames;

Vallale ljisiri kaubik KIA Ceed:

Teostati renoveerimistdid vallamaja I korrusel;

' Lapetati koostdds EMOL al,alike intemetipunkide WIFI projek;

I liltl'ar erdreede re.ionoIdbde roeram.s.,

' ISKE n6uete taga'niseks ehitati vAlja senedruum vallamaja II komsel.

Suuemad 2011 aasrasse planeerind t6dd:

. Vi;a lapule R6ngu Kesklooli rekonstueerifline ning hoonestusniguse lepingu lopelamlne ASsa (R

Priit:

. VlialdpulekohiuvaidlusRahandusministeeriumigai

. Koosrdds Enaj6e Veeadrk ASga jiitkaia R6ngu ja K:i:irdi alev;ke vee ja kmalisatsioonitasside

rekonstrueedmisti

. \{ajaidus- ja Konrmunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud vahendite anelt renoveerida leed

1 asuvah !eehoiukavaler

. H"j"".r,ru.e Leeprogrammr o.1l"T 1.:

r \\ | mdtoe \ ee\dr8r at Lare ordd"nLne.

tZtt-rt'

r:iz,zng77/'

'--.

Priir Prmann


ll

t

l,t

!,t

h

II

F

t

T

t

F

t

t

It

I

h

h

h

lr

J. Sihtasutus Lderna Hooldekodu

Rdngu Vallavalitsus

Ka6olideeitud ajandusaasta arua ne 2AI0

SDraruErs Udetr Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Rdngu Vallavalitsuse haldusala! iseseisvalt tegutsev

larrrirele ja puuereea is atele elamiseks, hooldanisek ja rehabilitatsiooniks loodud asutus. Sihtasutuse Udema

Hooldekodu ainuasutajal(s on Rdngu vald. Hooldekodu p6hitegelus on iseseisva eluga mitleloimetulevate

ranuriE ja puueiega isil'ute eale ja seisundile vastav dcjpaevane hooldamine, p6etamine ja rehabilitatsioon. SA

Udemn Hooldekodu moodusari 0l.oktoobril 2005. a. Udema K roonilisie Haigete Kodu baasil.

illdiseloopustus rruandeaasta fi nantst€e€vusele

SA Udema Hooldekodus on plaanilisi voodikohti 50. 0l jaanuaril 2010.a. viibis ravil ja hooldusel 52 hoolealust.

Anddeaasta l6pul viibis hooldekodus 48 hoolealust, neist mehi 26 ja naisi 22 Aruandeaasta jooksul kasutas

teenust 65 isil-ut.

2010 a. teostatud ehitus-remonttiiiid finantseeriti omavahenditest

- Suure toa nnbeEhilus (II koms.) €hitala - Grande\ OU - 66 125 kr

VaMitoa p6randa plaatinine

Grander OU 5 3521r

Sd6gisaali pdranda re ont - uus linoleum

Crandex OU 8 469 kr

Sddsisaali ahiu remontlddd 5 000 kr

Disi TV iileninekutddd .1000k

I.Ioone vibmaveerennide korastamine Fasnerk OU 6 120 kr

Korstna parandusja sujtsuruumi renont Grantex OU - 7660k

Suure toa nmberehihrs (l korrut &andex oU - 55 540 l{I

Trepialuse koridoriremont (l korrut Grrnder OU - 42000k

- Teostatud hooldekodu nmbruseja pargi konastusl6id

f,elnrve- tulud ia ditmine kroonides

SA Udema Hooldekodu kimilatud €€lane 2010.a.on 4 800 000 kooni, mis koosneb omatuludest. Aluseks on

vdenrd keskniselt laitunus 50 hoolealusr kuus kohamaksumus 8000 kJ. kuus. Eelarve *iitmine 2010.a.on

4 798 924 kooni. Sihtotstarbelisi toetusi 2010.a. ei olnud.

Plan€eritq$ ehitus-remonttiiiid inremiseks 20ll.a eelarveaastaksl

- Ulemise korruse nrbade (5,8) renonitrjdde eelarve 4 790 €

- Kddgi r4ilistrepi remont ,, I 2'78 €

- Kiisipuud€ paigaldamine koridoridesse ,, 2 236 €

Kaldtee ehitus velstrepile ,. 3 195 €

, ULenise koruse sanilaanuunide romonuddd ,, 1917 e

- Ulemise toa v;imisilus (saal) ,, 158 €

- Suure saali p6randa lihvinnr€ja lakkinhe ., 959 €

- Mii6bli muretsen e ,. 3 195 €

- Lifti ehitus (projekt) oleneb rahaslamisest

- Raamatukogukonastamjne

' Keldriruunideosaiineviimistlus

5. Sihtasutus R6ngu Ilooldusravikeskus

Teg€vusvrldkonnad

SA R6ng! Hooldusravikeskus on 2003.a. R6ngu valla ja OU R6ngu Haigla poolt moodustaiud asulus, milte

p6hitegevusaladeks on slatsionaane hooldusmvi ja hoolekandeteenuse cidpaevaringne osulmine.2010.a.

hospitaliseeriti kokku 299 haigel, voodipeevade a kokku sel perioodil o1i 14 307, sellest hooldusravi

voodipaevi 3 409. Lisals p6hitegevusele osutatakse jargmisi leenuseid:

- Paevalooldus

- Pesemisteenus

- Fiisioteraapia

- Massaa;

- Pilateetreening

2010.a. septembris solniti Eesti Haigekassaga leping kooliaendusleenuse osulamiseks R6ngu vallas asuvaiele

Valguta Algkoolile ja R6ngu Keskkoolile. Selleks sisusmli 2009.a. valninud uude haiglakorpusesse vaslava

sisustusesa kooliiekabinet.Teenusl osutab vastavat litsentsi omav hooldusmvikesluse tcjdtaja.

u^"^@-t.

Priit Pramam


I

t

lt

lt

I

r

lt

t

I

T

I

I

t

I

t

I

R6ngu vallavaLihus

Kansalideetitu.l djandusaastd atu.rnne 2a l0

::'la.a ..Frenbns aluslari elre\allr1lsrusi e hooldeleenuse osulanlseks. nilleks teoslati remondildid hoone

r r€r1.r:. iiEiieks kehd\ale n6uelega.Tegerxsluba odpeevaringse erihooldusleenuse osutaniseks vnljasta!;

S.:ia:Lorinisl-nurm pooh l0 Jaanuanl 201La.

I n:nsrl l0l I a. Lrls hooldekodusse elama 2 es;mest erihoolekande parsienti.

l!-rl0.a. L: deli.mbnl Liius Rdngu Hooldusravikeskus Hospiitsseltsi Iiikmeks, 201l ahakkame osutama

\ospiirsreenusl. mis nujal maailmas on amnru lcvinud ja nuudab Hooldusravikeskuses pahrtav'te teenuste

huLga nins r alil-u dijelikunak ja vajadusleie vaslavamaks.

Kralrreese teenuse pakkumiseks on oluiine trjdtajaie osl:usie pidev laiendanjne Hooldusravikeskuse tcjdtajad

on 1010.a. labinud koolitusi. denduspersonalile. 4 inimest, konaldasine 2 t;iiendkoolituspaeva ja

hoolduslersonal labls koostdds lartu Telaishoiukargkooliga Euroopa Lildll projektipdhise koolitustsiikli.

201 l a. personali koolitanine bimub vastavalt koolituskavale.

Hoolduaravlkeskuse p6hiliseks leeninduspiirkonnaks on R6ngu vald ja sellega piimevarl va11ad'

Koostdblepingud on s6lniud R6nsu. Rar u, Konguta, Puhja ja Nno valdadega, kes 20l0.a toetasid lepjnsxte

aiusel hooldusravikesl:us! 70 560 kooniga. Headeks koostddpaftrerireks on ka Tartuja Elva linna perearstid ja

sotsiaaltdritajad. Vaatamata suxrele ko*urenisile pniiame tead\Ntada end ka leisles miakondades hea

kvalileediga teenuse paktuja'a. Osxtatud hooldusraviEenuse mahtpiirkondadc L6ikes 2010.a on loodud skeemil

L

Skeem 1

ii eva de

hulk valdade l6ikes 2010.a.

lllll]lf prkam ![tdcv.r [ \'i K )]b i

TnrlLrlinr

25\

Ti rtr \';ld

t-1-zq

Mil!

0%

20t0.a. najandustulemusl on olulisett mojutanud 2009.a. alanud ja 2010a. ja{:unud najanduslangus ja

Vabarijgi Valilsuse 2g.oktoobril 2009.a keltesratud ma:irus, milie kohaselt peavad hooldusravi pais;endid

usuma omaosalusena 15% ravikuludest G.o. 95 kooni peev) Se11e tulenuseks on 2009 a 18 detsembril uue

loon€kompleksi avamisega lisandunud 25 voodikoha suhteliselt halb laituws 20l0a. saarutati kesknine

dituvus 72%.2011.a on planeeritud keskmine taituws 80%, so hooldusravikeskuse olenasolevas! 50 kohast

on aasta kcskmiselt taidetud.10.

Investeerinsud

:a*ol :OOg.a.

'a]-i"ua

gooldusravikeskuse uue haiglakorpuse sisusunine lnvenlar;ja sisustus! soetati koklu

1.+ 905 kooni eest. 201 1 . a on pLaanis uue j a lana hoone j atr-uv sisustanine, erihooldekodu kjnnise j alutusala

rajmine. l5.veebruaril 2011.a. esitati uuesti EAS poolt 2010 aastal rahastamata jaetud projek ,,Suurkijdgi

rajamine" uude majja. SobivaE rahastamisallikaLe leidmisel on plaanis kogu hooldusravikeshre teritooriumi

Juhtimine ia tdittasu

S,lra."n'se orga:,id on sliikmeline ndukosu ja 2liihneline juhatus . N6ukosu on valitud 2008 4. neljaks

:a!aks. KokLu maksti n6ukogule hivlt;st 46 800 kroon;. Juhatusse h$luvad sihtasutuse alsl ja juhataja' kelle

::!r oli liotLu 367576 kooni. Hooldusravikeslases lodtas seisuga 3l.delsember 2010.a 22 tttdtajal, kelle

::g::rrdr lLdsumma oli I079 868 krooni. Majanduslikel kaalutlustel koondari 2010a peslkddgi !6dliDe,

'.

-.-:r ,: :3rnusr hakati sisse ostma. Seoses !6dlaja pensionileninekuga kaoiali ka majandusjuhataja anetikolt

', :.=1 :aa iagai :iJa leine ro6iajate lalieL.

Valla\ an

16%

8!l!rq

516

Priit Pramann

9%


I

I

I

r

I

I

I

I

t

I

t

I

t

I

I

t

I

rl

I

|l

t

R6ngu Vallavalitsus

Konsolideeritud ndjakdusaasta drudn e 2A10

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPTDAMISE AASTAARIIANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS

Tuhanderes koonides

Raha

Muud nouded ja etienakscd

Finantsinvesteeringud

Muud $uded ja ettemaksed

Materiaahe pohivara

V ad koklu

Kohustused

Ln hiaj al ised ko hus tus e d

vdlad tamijatele

viilad tcirjtaj arele

Muxd kohustused ja saadud ettemaksed

Eraldised

Lnh iaj al ised ko hus tus e d kokku

P ikdaj al is ed ko hus tused

P ikaoj alised ko hus tuse d ka kku

Kohustused koklru

ArurnJekohd s t

", la,e'.nan i ke le k lr t Lr n dot a,c

"

Akxmlleeritud nlejaak

AJuandeperioodi tulen

\etoYara kokku

Kohustused ja nctovara kokku

Vallavane

2

J

J

7

8

9

t9

l0

10

Priit Pramann

31.12.2010

3 900,2

3 1',t3,',l

880,9

160,0

8I14,8

2 251,5

518,1

81,+93,0

84 262,3

92 371,6

133,2

1798,6

'7',l3,',1

28 181,0

1048,6

32 53 5,1

3 927,9

36 463,0

58 597,0

2 682.4

55 91,1,6

92377,6

31.I2.2009

3 207 ,6

1945,6

462,6

296,5

5 912,3

I 831,5

567.0

59 165,4

61563,9

61416,2

8,17,0

216S,0

886,6

0,0

998,9

4 90t,5

3 9 7',7,7

3 977,7

I819,2

45 383,4

13 213,6

58 597,0

67 476,2

slllidrsi.l rj ldEnltfltsoEdmls6kg

i -!6- ;c tl

.-4,.-- t

audiilor Toivo'Alaj6e


I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

t

I

rl

I

I

h

I

h

{r

I

KO\S OLI DEE RITLTD TULE}{IARUANNE

-:,:-i::- Ltu.id6

Teg€\astulDd

Maksud ja sotsiaaltindlustusnaksed

Kaupade ja teenuste miink

Saadud toelused

Muud tulud

Tegevustulud kok]{u

Tegev skrlud

AItud toetused

Tridjdukulud

Maj andamiskulud

Muud kulud

Pnhivara amortisalsioon ja nmberhindhs

Tegevuskulud kokku

Aruandeaastategev siulem

Finantstulud jr -

kulud

Intressikulud

Tulu hoiustel! ja v5:iftpaberirelt

Muud finaltstulDd ja kulud

Finantstulud ja -kulud kokku

Aruandeperioodi tulem

Vallav

3

I2

I]

15

l6

8

Priit Pramann

Rdngu Valavalitsus

Konsolideetitu.l ajandusaasta aruanne 2AI0

20r a

l6 748,7

I I 029,1

t5 682,6

143,1

43 563,8

I 7l3,4

2I 4,0

ll594,3

6 816,2

4 510,t

45 960,s

-2 396,7

7,0

0,6

-285,7

-2 682,4

2009

9 793,6

32 262,A

237,4

59 750,4

2 438,9

2l 633,4

12 365,9

5 814,7

1691,4

46 576,5

13173,9

t48,6

191,9

-6,6

39,',|

13 213,6

e lkld.'iialiid ideiiiilss€iiinisoks

i I -!l- 2 011

-4

a,titro, ffiU'Na1&


I

I

I

t

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

F

h

I

I

h

I

KO\SOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

::-=-:::- io.i:i:s

Raharood p6hitege\xsest

Kamgeeti ised

P6hivara amorrisatsioon j a rinberhindlus

Saadud sihlfinantseerimine p6hivtra soetuseks

Kasuntkahjum p6hivda nnnslst

Ulc atud mitterahaline sihifinantseerimine

Kotig e e t itud tegens tul en

Poh;tegerusega seorud keibevarade Detomuutls kokku

Pdhitegevusega seotud kohusruste nelomuutus koklu

Koklu rahavood pohitegcvusest

Rahrvood investecrimistegevusest

Materiaalse pbhivara soetus

Laekuud pihivara nringist

Ta$rtud fi nanlsinvesteeringute soetamisei

Laelunud fnantsinveste.ringute likvideerinisest

Lael:unud intessid

Rahavood inv€steerimistegcvusest kokl(r

Rahrvood finantseerinistcgevusest

I-aekunud laenud

Tagasi makstud laenud

Tagasi makstud kapitalirendikohustused

Laekunud sihtfinantseerinine p6hivara soetuseks

Makstud intressid

Makstud nuud finantskulud

Rahavood fi nantseerimistegevusest kokku

Puhas rahavoog

Rahaja selle ekvivalendid pe oodi algul

Rahaja sel1e ekvil,alentide nuutus

Rahaja selle ekvivalendid perioodi ldpul

Rdtrgu Vallavalitsus

Kansolideetitud mdjdndusaasta annnne 2A I 0

8

1)

2 010

,2396,1

4 510,1

-3 253,6

57,1

0,0

I197,3

-1 .161,5

27 583,9

24 925,1

-25 841,6

I54,1

,420,0

0,0

'1,2

-26100,3

i 000,0

-'7',16,6

2 160,6

-292,t

-0,6

I 867,8

692,6

3 247,6

692,6

3 900,2

KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

Trnddeies kaoonides

S.ldo (ei$rqa 31.12-2008 .15 383.4

AruandeDerloodi tulem D 2 D.6

Saldo seisuqr 31.12.2009 58 597.0

Aruande.erioodihrlem -2 682,4

Saldo seisuea 31.12.2010 55 914.6

Vallavan

Priit Pramann

r. l. :i!irnr:l l!aNlilli!ae,l:riLQkc

' "'ji

ruciitor tifidaraloJo

2 009

13 173,9

4 694,0

t6 013.4

,l16,0

10,0

t728,5

849,2

-375,7

2 202,0

-21363,6

126,A

0,0

1,6

206,1

-21029,9

2',l8',7.9

_120,r

-269,2

13 145,1

-148,6

-6,6

15 088,5

-3 739,4

6 94',7.4

-3 739,4

3 241 ,6


I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

RA.{-\L{TITID.L\trSE,A,ASTAARUANDE LISAD

Lisa I -{astaaruande koostamisel kasutafud arvestuspdhim6tted

Rbngu Vallavalitsus

Konsolideeftud najandusaasta aruan e 201A

Kae:nle\ konsohdeerimisgrupi raamatupldamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raanatupidamisravasa j a

lalla- ta Limaeelan,e seadusega. Hea .aamatupidamistava tugineb rahrusvaheliselr runnusralud aresruse ja

anadlsse pdhimdletele. Selle p6hinduded on kehteslatud raamahrpidamise seaduses, mida diendavad

Raamatupidmise Toinrtonna poolt velja anrud juhendid.ja raamatupidamise iildeeskiri.

Raanatrpidanise aastaaruanne on koastdtud tuhdnrletet Eestiboonides nhe kona kohaga.

Konsolideerinrd raamabpidanise aasiaaruame on koostatud lahtudes soen$maksmuse printsiibisi.

varade ia kohustusie iaotus hihi ia pikaaialisreis

Varadja kohustus€d on bilmsis jaotatud liihi- ja pikaajalisteks lahtudes sellesr, kas vara v6i kohustuse €€ldarav

valdamine kestab Luni iihe aasra v6; kauem bilansikuupAevast aNestatuna.

Raha ia raha ekvivalendid

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jaake ja liihiajalisi

tahhjalisi deposiite.

NOlded

N6udeid kajaslatakse bilansis n6ude6isuse tekl


I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I I

R6ngu Vallavalitsus

Kansolideeitud haidldusdasta atudnne 2A I 0

:::r:-: 're:-r=asir:1-\r3

an arake kulurused. mis on \ajalil-ud selle kasutuseleram;seks. Pahivara renordit:

:r:l:ji'j:::r :i !.-ra-Lre eermarsiga sa;liuda rda esialgser raset, kajasrarslse rende kulude lekkimisel

=-i:r--aa.J iJluiei.

?-=.:,::rd laja-6iak. ioetusmaksumuses. nillesl on rnaha anatud akumulee;nrd L-ulun ja vdinalilud

r a:ras imsL€i rul.nerad a anindlused Kulum; an'estamisel kasulalakse lineaarset meetodrt. Kulumi noml

:n:-rral?l,.i i-.le pahi\da objekile eraldi, sdltuvalt selle krsulikust tddeast. Ku; pohivara koosneb erineva

irin]1msrlis. k Julil'a elueaga komponenlidest, mille soetusmaksumust on v6nnalik lsaldusvaarselt hinnata,

\ neEkse komponendid eraldirnele.

Kulumi normid aasias on pdhivara gruppidele j rirgmised:

Hoonedja mjalised

5-10%

MasinadJa seadmed

2Ao/^

rifotehnoloogilised seadmed ja anuiustehnika

33%

Muu inventar, lciiiriistad ja sisseseade 2Ao/.

Maad ja kunstniiadxsi, mille vaartus ajajooksul eivahene, ei amodiseeita.

Renditud varad

Kapitalirendina kasidetakse rendilepingu!, nille puhul kdik olulised vua ornandiga seorduvad riskid ja hnved

kdduvad ijle rentnikule. Muud rendileplngud kaj astatakese kasutusrendina.

* Aruandekohustlane renhikuna

Kapitalirenti kajaslalakse bilansis varaja kohustusena renditud vara 6iglase vAartuse summas vdi rendimaksele

miinimunsunma nniidisvaiartuses, iuhul kui see on nadalan. Kapitalirendi tinsimustel renditud varasjd

amortisoeriiakse samaseh omandalud piihivaraga, valja an'atud juhui, kui ei eksisteeri piisavall kindlust, kas

rentnik omandab rendiperioodi 16puks vam omadidiguse selliseliulrul anortiseeritakse vara kas rendiperioodi

jooksul v6i kasuliku idiieajooksul, o1enevall sellesi, kumb on liihem. Kap;talirendi maksed jagalakse kohustust

v:ihendavateks tagasinakseteks ning inlressikuluks.

Kasutusrcndi naksed kaj astatakes Lxluna iihrlaselt rendiperioodi j ooksul.

Eraldised ia linsimusliku kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipaeva tekk;nud kohuslusi, millel on soaduslik vd; lepinguline alus

nilg nille suunst saab usaldusv:i;irselt hinnata, kuid mi11e 16plik naksunus vdi makseuhtaeg ei ole kindlalt

fikseer;tud. Eraldiste hindamisel on Uhtudjuh&oma hinnangusl ja kosemustest.

Finantskohustused

Finantskohustused kajaslalakse konigeeritud soetusmaksumuses, bsulades efektiivset intressim:i:ira. Olulised

tehingukulutused v6elakse efekiivse intressima;irana anutanisel a^esse ja kdtakse kohustuse eluea jooksul

S ihifnantseerimine

Sihtfinantseeririsena kajastalakse sihtotslarbelisell annrd ja teatud tirgimuslega seotud toenrsi.

Sihtfinantseeririst ei kajasrala hrluna v6i kuluna enne. kui ioetuse saaja on teinud kulutused, nilleks

siltfinantseeimine oli e!!e n:ihtud, ning eksisteenb piisav kindlus, el sihtflnantseerinine leiab aset. Saadud

sihtfinantseerimise kajastaniseL rakendatakse biutomeetodit, mille j:irgi kajastatakse nii saadud

sihtfinaniseerimist kui ka seile arvel tehtud kulusid v6i p6hivara soetustmdlemaid eraldi.

Teeewskulude sih!finantseerimise kajastaniisel liihtutakse tulude ja kulude vastaluse printsiibist ning rulu

sihtlinanlseerimises! kajastatakse proponsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Sihtfina seerimise korral

p6hivara soelamiseks vdetakse vara bilansis a.,,ele lema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimrse sum,nr aga

kaj astatakse sanal ajal tuluna.

Tulude arvesnrs

Kogutud naksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu v6etakse arvele tektepdhiselt vaslavalt

Maksu-Ja Tolliamerija Keskkonnamidsteeriumi poolt esiutud teatistele. Toodete, kaupadeja p6hiv6ra niiigist

saadud tulu kajastatakse siis, kui k6ik olulised onandiga seotud riskid on liiinud rile ostjale ning mniigituluja

tehinguga seotud kulu on usaldusv:i:irselt m5aralav. Tulu teenuste mriiigist kajasiaialse teenuse osutamisel,

lahtudes valmidusastme meetodist. Intessiiulu kajastatakse tekkep6hiseft sisemise intressimaara alusel.

Kulude an es N

Kulusid kajastalakse tekkep6hisclt. P6hivaJa v6i vaftde soetamisel tasutud mittetagaslavad maksndja l6i1ald, sh

kaibenalG. mida ei saa arvata sisendkeibemaksuks, kajaslalakse soelamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel

Muud tegewskulud.

Vallavan

Priit Pramann

! ll,irJ;lud ldrNltilirtr!dmij{rl3

:i r'--;",1\

>.':


I

t

I

I

:

I

I

I

t

I

I

r

I

I

t

I

I

I

I

I

rl

Rdngu va avalitsus

Kohso|illeen d najandusadstd druanne 2AI0

i.:r:.---,:.::ji-:.:i::1:i::\ait3\,trisr!.i\olrtoguja\alirsusetiiknedjaasutustcjuhldkelleleon

=r: ::::-r :\:- :.:: ::.r::ii :,lLTi&. konsrlide€nmiisruppj kuutuvare sitrasurusre naukogude Ja

:.-:: ,::::- juhausre

-::::l l.:-rl.Dd r3seL ja kdr-qenaJuh&oma lijlilllere t.inedased lereliikned, samuli ka nenede

.:,:= ': ::l:r::li! all0131ad irnhsutused. miftetulundusiihingudja ariiih;ngud

3: --i::::raia:q:d siindmus.d

l.--.1:::..in1issrupi raanarupidamise aaslaaruandes kajasruvad ohlised vara ja kohustuste hhdanisl

::a:rE! ad arjaolud. Inrs ilnDesid bilansiLuupeeva 31. detsember 2010 a ja aruande kooslamtspaeva 26.0j.2011

r alrr:oiLul. kuid on seotud mmdeperioodil v6i larasematel perioodidel toimunud tehiDsllega.

Biiansrlaelajargsed snndnused, mida ei ole vdade ja kohusruste hindarn;sel anesse v5erud. L-uid mis olulisetr

nldj uulad J

rirgmise najandusaasta tulemusi, on avalikustatud raamarupidamise aasraaruande lisades.

Eelae tAirm;se aruanne

EeLane liiihnise aruanne on kooslarud vallavalitsuse kohta (konsotideerimata) kassap6hiseh, mistn$u se e

andncid ei ole v6imalik v6relda tekkepnhistes konsolldeerimata aruanneles kajastatud andmetega. Lisaks

kassapahisest p.inlsiibist tulenevatele ajalisrele ernrewslele on se es kasutusel veeljergmrsed otullsed erine!ad

p6hivda soetanisel tasutud summad kaja(atakse eelane tiiitmis€l kuluna ning p6hivara miiiigisr laekunud

summad tuluna, amonisalsiooni ja nuid p6hirarade-sa tehtud mitlerahalisi tehjnguid eetarve iaiitnise

aruddes ei kajastata;

kaupadeja teenuste nirg p6hivarade soelamlsel lisanduv kaibemaks, nida ei saa arvata sisendkeib.naksuks.

on eelan'e teitnise aruandes kajaslarud vastavare kaupade, teenusre ja p6hivara soetanise kutuna

(lekhepdhises aruandes eraldi nrlemiaruande real Muud resevusk tud).

Vallavane

Priit Pramann

.illi i,:.1,i jij i,l. i:rli:..rrin;ir,.ill(,

!at'ta /.'.la).,=


I

LI

I

I

I

I

t

I

I

It

Lisa 2 Raha ja selle eLvivalendid

Iunadrler LToonides

Sularaha

A^ elduskonlod pankades

Tfi rajalised deposiidid pangas jarelejaanud t?ihrajaga 4 l2 kuud

Raha ja pangakontod kokku

Rahall leeninrd iniressitulu

Lisa 3 Maksud, l6ivud, trahvid

3.A. Maksu-! lSiru-, trahvin6uded ja

Maksud

Uksikisiku tulunaks

Maamats

Sotsiaalmaks

Uks;kisiku tulunaks

T66tuskindlustusmaks

Er;soodustusre k.hnshrs

Maksud kokku

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud

kokku

MAXSUD! LOIVTID, TILAHVID KOKKU

R6rgu Vallavrlitsus

Konsolideetiturl mdjandusaastd aruakne )A I 0

31.r2.2010 31.12.2009

1',7,2

,7.6

3 383,0 3 200,0

500,0 0,0

3 900,2 3 207,6

3t-12.2010 31.12.2009

Liihiajalised Liihiajalised Liihiajalised Liihiajalised

n6uded kohustused nduded kohustused

3 018,8

0,0

0.0

0,0

0,0

3 155,0

18,7

3113,1

7,2 206,1

0,0 1 '7'79.3

0,0 119,2

4',76,2 0,0

234,2 0,0

50,3 0,0

6,3 0,0

1,2 0.0

764,2 I 928,5

0,0 t7,1

168,2

I 945,6

0,0

0,0

238,2

47,4

0,0

'780,2

0,4

780,6

I

|l

t

t

t

;

3.B. Mrksu-, Ldivu-, trahvih ud

Maksud

Tulumats liilisilise isiku tuluh

Maamaks

Maksud koklu

Ldivud

Majandustegeiue registn toimingute riigii6iv

Ehitusloa v:iljaslamise eest

Kasutusloa valjastamise eest

Vallasekel5ri t6estamisdol-umentide riigil6iv

L6ivud kokku

Loodusressursside kasutanise ja saast€tasud

Tasu ve€ erikasutusesl

Saasterasu jii:ltn1ete viimisel keskkonda

Loodusressursside kasrtanise ja saastetrsud

kokl(u

I,TAKST]D, LOIVUD, TRAHVID KOKKU

t3

13

2010

2009

15',772,4 16 522,',7

936,',7 934,',1

ft7n8,1 t7 157,4

5,4

48,7

21,4

0,0

81,1

28,5

47,3

4,8

1t4,',1

t2,a

0,3

13r,8

24,5

51,5

75,8 16,0

16 865,6 t7 665,2

I

;

I

Vallavan

Priit Pramann

sllkiierirtUd idsniilllstni]nisekg

? I -lb li]r

-/tt ^

audiitor ToiVio Alajdd+


Rdngu Vallavrlitsus

Konsolideetilud najandusaasta aruan e 20IA

Lisa 4 \Iuud ndudedja kohustused

Muud n6uded ja €tt€maksed

N6ud€d ostjare vastu

Ebat6eneolselt laekuvaks hinnahrd

Viidaehmised

Nduded nretuste eest

Maksude ettenaksed ja tagasinsuded

Etlemal$tud toetused

Etlemakstud tulevasle perioodide kulud

Muud rduded ja cttenaksed kokku

3I.12.2010 31.12.2009

Liihiajalhe Pikaajaline Liihirjaline Pikaajalin€

osa

849,1

49,5

0,2

4,t

12,6

0,6

63,2

880,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

5l/,4

518,3

369,6

0,0

0,5

6,1

1,0

35.0

50,4

162,6

0,0

0,0

0,0

0.0

13,0

0,0

551,0

567,0

Lisa 5 Varud

rooraine ja materjal

Yarud kokku

31.12.2010

160,0

160,0

31.12.2009

296,5

Varude .jeagi hhdamisel on kasutahrd kaalutud keskmise

asutuste kiihnisek ostelud kiite.

soetushinna meetodit. Varudena on kajastatud

Lisa 6 Osalused sihtasutustes

Keesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida'realt konsolideeriiud j:irgmised valitseva n5ju all olevad

Sihtasutused

R6ngu Hooldusravikesk_us

UdemaHooldekodu

Kokku

Osaluse mAar Osaluse bilansiline viiiirtus

% R5ngu Vallavalitsuse bilansis

31.12.2010

100

100

120,0

5,0

Osaluse bilansiline v;i;irtus

Rongu Vallavalitsuse

bilansis 31.12.2009

120,0

5,0

125,0 125,0

Tulenimande naitaiad

Bilansi naitajad

R6ngu Hooldusravikeskus

2010 aasra s 078.1 5 079,1 -0.8 1103.1 608,8

2009 aasla 4 7 35.5 4 J7t.t 364,1 1086,3 609,6

Uderna Hooldekodu

2010 aasta 4 838,2 4298,9 539,3 1287,3 1100,7

2009 aasta s 476.8 527.1 130.2 561,4

,"ruuun"^24n

-

,t"'

PriirPramann

irllkir]aslaiud ldciiti toe.dDissls

2 B -06-1011

aue:itar riffintaiolj


Rbngu Vallavalitsus

Konsolideeritud najandusaasta aruan e 2410

Lisa 7 Fitrantsinvesteeringu d

Pikaajalised finatrtsinv€steeringud

Noteerimala aktsiad ja nuud

onahapita[instrumendid

Finantsinvesteeringud kokku

31.72.2010

2 25),5

31.12.2009

1831,5

1831,5

2010. aastal soetati 280 AS Emaj6e Veev:irgi aktsiat veljalaskehimaga

krooni. R6ng! Vallavalitsusele kuulub 31.12.2010 seisuga 3,9666% AS

3L12.2009 kuulus 3,5447% AS Emaj6e Veev:irgi aktsiatest.

Lisa 8 Materiaalne pShivara

I 500 kooni aksia, summas 420 000

EnajSe Veev:irgi aLtsiatest ja seisuga

2010 Maa Hooned

j"

rajarised

Soetusmaksumus perioodi alguses

Akumuleeritud kulun perioodi alg1rses

JaakvAarhrs perioodi alguses

Aruandepe.ioodi liikunised

Soeirsedja parendused

Saadud niiterahaline sihtfi nantsoerimine

Kululn ja allahindlus

Mahal(andmine j aakviiertuses

Miindud vda j?iiikv:iiirhrses nahakandmine

0nberklassifi tseerimine

Kokkr liilunised

Soetusmaksumus penoodi ldpus

Kogunenud kulum

Ja:ikva:tus perioodi l6pus

194,2 59 825,',7

0.0 -8 329,1

t94,2 51496,6

5,9 146,8

0,5 912,3

0,0 -3714,8

0,0 361,4

-1,5 -95,4

0,0 2 5'7 7,3

199,1 62 838,5

0,0 ,11 847,1

199.1 50 991,4

Masinad Muu Ldpetaja

p6hi-vara mata tai6d

ja eltemaksed

seadmed

3 010,6

-1676,9

1133,7

0,0

0,0

-386,9

0,0

0,0

0,0

,386,9

2',l51,5

-1 80,1,8

946,'.1

524,,1 5 919,5

-303,0 0,0

221,4 5 919,5

48,3 25 790,8

0,0 0.0

-41,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

4,0 -2 577,3

t,3 23 2t3,5

411,4 29 133,0

-188,6 0,0

222,8 29133,4

69 4',74,4

-10309,0

s9 t6s,4

25 991,8

942,8

-4148,1

-361,4

-96.9

0,0

22 321 ,6

-13 840,s

81493,0

Maa Hooned Masinadja Muu

2009 L6petamata

rd6d

ja seadmed pdhi

Iajatised

Kokku

Soenrsmaksumus perioodi alguses

Akunuleeriiud kulum perioodi alguses

Ja:ikv?j;irtus perioodi alguses

Aruandeperioodi liil:umi sed

Soetusedja parendused

Saadud mitterahaline siltfinantseedmine

Kulum

Miindud pdhivara j;iakviiiinuse

U1e antud mitlemhaline sihrfnantseerimhe

Umberklassifi rseerirnine

Kokka liiLumised

Soetusmaksumus perioodi 16pus

Kogunenud Lalum

Jaakvzi:irtus perioodi L6pus

1.13,6 39 076,0

0,0 ,5 710,4

143,6 33 365,6

34.0 1832,6

32,3 1398,s

0,0 -2 668,7

-10,0 0,0

-5,7 -4,3

4,0 r'7 5'72,9

50,6 18 131,0

191,2 59 825,1

0,0 -8 329.1

t94,2 51 496,6

2 670,2 1921,5

-2 061,8 -266,8

608,4 I 654.7

1036,3 211,1

0,0 0,0

-380,3 1645,0

0.0 0.0

0,0 0.0

69,3 0,0

'725,3 -1433,3

3 010,6 524,4

-t 616,9 -303,0

1 333,7 221,4

2 9',75,8

0,0

2 975,8

20 585.9

0.0

0,0

0,0

0,0

-r'7 642,2

2 913,',7

5 919,5

0,0

5 919,5

46',]87,1

-8 039,0

t8 748.1

23 700,5

1430,8

-4 694,4

-10,0

-10,0

0,0

20 4r'7,3

69 1',74,1

-10109,0

59 165,4

//-/z-

vallavaneryTT

'4,:r.,7//,4?/'z

-4'/

,"-'

Priir Pramann

ar k i!,riatud ldeilifiseedfiliseks

2l]-rblcll

auoirtor %ftt AtarB6e


Mnndud matnah€ p6hivara mnnsihimas anandeaaslal 154,1

Kapitaiiendi tingimustel soetahrd vara

R6ngu Vallavalitsus

Konsolideeritud najand saasta anta ke 2AI0

tuh koonija 2009 aastal 126,0 tuh kooni.

J:ie1.v:irirtus 3 l. I 2.2009

l'ikw;irrtus 3l I2 2010

Masinadja seadmed

958,.{

695,1

Kapitalirendi kohustused on esitatud lisas 10.

Lisa 9 Muud kohustused ja saadnd ettemaksed

Maksukohustused

Maksu', 16i\'u- ja tahvikohustused

Toetusteks saadud ettenalsed

Muud saadud ettenalcedja tulevast€ pErioodide lulud

Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokl(u

Lisanr.

3

31.12.2010

168,2

1.4

,1.1

31.12.2009

780,6

105,6

0,4

886,6

Lisa 10 Laenukohustused

Laenukohustused perioodi atguses

Tahtajaga

kuni 1

T:intajaga

T:ihtajasa

Tabtajaga Tahrajaga Kokla

1-2 aaslal 2-3 aasLat

'715.4 840,6 882,3 418,',7 1250,4 4 t67,4

Kapitalirent 208,0 181,2 193.5 u,0 809,2

Kokkr 998,9 I048,6 1066,5 6t2,2 1 250,4 1976,6

Lrenrkohustused perioodi l6pus

Tzihtajaga

kuai 1

Tfitajaea

l-2 aastat

T?ihlajasa

2-3 aasrat

T:ihtajaga

3-4 aaslat

Tehtajaga

840,6 881,1 4t8,7 2 250,4 0,0 4190,8

Kapitalirent 208,0 t81,2 101,5 0,0 0,0 585,7

Kokku I 048,6 r065,1 612,2 2 250,4 0,0 4 976,5

Aruandeperioodil toimunud liikumhed

Tagasi makstud pangalaenud

Kapitalienditingimustel renditud v a

Tagasi makstud kapitaljrendikohustused

Kokku

2010 2009

116,6 420,0

1000,0 2'78'7,9

0,0 879,3

223,5 269,2

2 000,1 4 356,1

Kulud laenukohustustelt

Irtressikulu laenudelt

lntressikulu kapilalirendih

2010

270,5

21,6

2009

105,6

43,0

KokLu 292,1 1'18,6

Laenulepiq nr 2007049659 on s6lnihrd SEB ASga 03. detsember 2007 aasta tiihrajaga viieks aastaks. Laenu

ragastamjse *ihtpeev on 20.12. 2012 aasta. laen on fikse€ritud inrressimaijraga 4,65%. alusvaluuta - EUR.

Laenuleping nr 09321219519 on s6lmiird Nordea Bant Finland Plc Eesti filiaaliga 24 09 2009 aasta viieks

arstats- Laenu intress koosneb Euriborist ja marginaalist 3,5% aastas. Laen on EURjdes.

Kapitaliendileping L06l14837 on s6lnitud SEB Uhislttsrne ASga 27.12.2006 aasta intressmii?iraga 5,30%

Kapitalircndi viimane makse on 10.0,+.2010 aasta. Alusvaluuta EEK

qllkl4adatld ldertlileEE ni!61,

,uruu*y@-

Priir Pramain

? i r:i- "'^'.

---A.;

.Ji,,,Ji 1bLi6 Ai:lJ -


Rdngu Vallavalitsus

Kohsolideeritud naj andusaastd aruanne 20IA

Kapitalirendiieping L08110236 on s6lmitud SEB Liising ASea 04.11.2008 aasta inkessimrlanga 5,90%

Kapiialirendi viimane makse on 10.11.2011 aasta. Alusvaluuta EEK.

Kapitaliendileping nr 01113340L on s6lmitud Hansa Liising Eesti ASga 10.12.2008 aasla ja kehtib kuni

30.12.2013.aasia. Intressim;iar koosneb Euriborist j a naJginaalist I,77%, alusvaluuta ELR.

Lisa 11 Tulud kaupade ja teenuste miiiigist

Tulud tervisholust

Tulud sotsiaalabialasest tegerusest

Tulud haridusalasest tegewsest

Uiirjarent

Riigi16iwd

Tulud kolrakaiisesl

Elamu ja kommunaalteseruse hrlud

Tulud nuudelt majandusaladelt

Tulud tanspordi- ja sidealasesl tegewsest

Tulud nHvalitsemisest

Tulud spordi- ja puhkealasesl tegevusest

Tulud L:ultuuri ja kunsiialasesl tegellsest

Kokku

2010

4',725.6

4 673,).

980.8

389,8

8l.l

48,9

44,8

30,7

20,6

16,8

10,0

4,2

2,1

71029,1

2009

3 266,3

4 945,3

I 064,8

131,8

46,1

32,r

0,0

34,3

38,2

4.5

11,2

t6,2

9193,6

Lisa 12 Saadud toetused

Saadud toetused

Rahalised sihtfinantseerimised tegevuskulud€ks' sh

Haridus' ja Teadusministeerium - Pikapeevakooli teenus

Majandus' ja Koirmunikatsiooniministeerium - 88,9 nrh kr lum€koristus€ga

s€otud hrlude katmine. proiekid Lasteaialaps ohutult liikluses, Veike laps

2010 2009

674,4 2 998,9

0,0 93,5

98,2

2,',l

Pollunajandusminisieenum - koolipiina- ja koolipuuvilja roetus

Rahandusministeerium - Sppelaenud

Siseninisteerium - p:i:ist€teenistuse kulud

KeskkoDnaministeeriun - Lossim:ie pargi hooldusldcjd

Kuliuuriminjsteeriun - Ujumise algnpetus

Maavalitsused - Haj aasustuse veeproglamm

Keskkonnainvest€e.ingute Keskuse SA - R6ngu vallas ohtlike jAatmete

koeunisring

Tartumaa Omavalitsuste Liit - R5ngu Kesktooli projekt Teatripeev

Tiigrihippe sA - R6ng! Keskkooli anutipark

Ettev6thtse Arendamise SA - R5ngu Hooldusmvikeshse ehituse I etapp

Valla asutused, fiiisilised isil:ud jt - valla nrituste toetus, laulu- ja tantsupeo

61,5

32,5

0,0

28,5

16,5

104,3

31,9

5,0

0,0

0,0

34,9

34,1

69,0

10,9

24,0

50.3

t44,4

25,5

11,0

50,0

304,6

13.3

Eesli rdaltukassa - palgatoetus

Sohiaalkindlustusamet - matusetoetus

vAlbnaine sihtfna tseetimine te?uskuludel$:

Eftev6thse Arendamise SA R6ngu Hooldusravikeskuse ehitanine I etapp

P6lluroaj andusminisreeriun - koolipiima- j a koolipuuvilja toetus

Eraisik-p€dagoogiliste td6tajate koolilus R6ngu Keskl{oolis

Yalismaise sikJinantseerinise kadsfna tseei i e

Mitt€rahalised sihttinatseerimised teseruskuludeks' sh

Vallavaae

Priit Pramann

3,0 0,0

3,0 0,0

258.4 2105,6

228.4 2 017,',7

30,0

0,0

0"7

113,1

allkid6(t:l!d ldErlifr !raeiml$ts

zrt-NE jril

L,./4^ ll

eudiitor Tolfo AlaiSC

3,8

0,0

301,9


I

lt

Lt

L

tt

tt

L

L

L

lr

Ir

I

t

L

I

t

t

hi

Tarlu Vallzvalitsus - rngl loehLisummadest raamanrd raamatukogudesse

Tarru Maa\-alitsui - Rdngu Kest*oolile anttikomplek

!'eLsmaine sihtfindtseerimifle tegruskuludeks projekVortsjerve Varavate

Sihtfinatseerimine tegel,rrskuludeks kokku

P6hivara soetuseks saadud sihffi nantse€rimine

Mittesihtotstarbeline fi nants€erimine, sh

Riigieelaff est kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfondi

Muud avalik-6isuslikele j uriidiliste isil:uie vahelised toetused

Sardtrd toettrsed kokku

Lisa 13 Muud tegevustulud

Kasum&ahjum nateriaalse piibivara ja varude mnngist

S aastetasud ja keskkonnale iekitatud kahju hiivitis

Tulud loodusressursside kasutamisest

Muud iege\ustulud

Kokktr

Lisa 14 Antud toetused

Sotsiralfo€tused fiiiisilistele isikutele, sh

Puudega ininese hooldaja toetus

Toimetulekuioelus ja tiiendavad solsiaaltoelused

Siinniloetused

lrijuhtudel digj poolt nakstav sotsiaalmaks

Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused

Muud autasud

Muud toetused puuetega inimestele

Puudega lapse toetus

Nelja ia enanlapselise pere ning kolnikuid kasvatava pere loetus

Eluasamekornpensatsioonid

Eeskostel v6i percs hooldusol oleva lapse to€tus

Raviioetused

Muud benlsed rd.itutele

Proleesid, ortopeedilised ja muud abjvabendid puuetega inimestele

dppetoetus puuerega inimestele

Toetused kinnipidamiskohasr vabanenutele

Muud toetused

1 6-a"stase j a vanema puudega isilu toehrs

Rdnqu Valhvalitsus

Konsotideeritud najandusadstd aruanne 20 I A

Lisa nr

Soidusoodustused

Siltfi nrntseerimhe tege.t,lrskuludeks, sh

Projekitoerused MTUdele; loetused spordiklubid€lei erate€de loetus, hajaasustuse

veeprojeb teg€wstoetus ASle Enajie VV, Launa Politseiprefektuurile

3

3

68,6

0,0

45,1

792,7

3 253,6

11636,9

I I 636,9

0,0

15 682,6

2010

62,0

4',7,3

28,5

5,6

143,4

Siltfinantsee mine pdhivara soetuseks kokku 95,0

Vallavanem

Priit Pramann

61,6

56,0

65,6

52,3

52,1

45,3

19,6

12,6

7,4

'7,2

5,8

0,0

6,5

3,8

2.3

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

2,4

207,4

201,4

allkliie'latud ldeilililsredftiseks

2I -ti-

"2111

auattratffiuafig

5,9

1.0

295,0

3 300,8

16 033,4

12 927,8

12 922,8

5,0

32 262,0

2009

I16,0

51,5

24,5

45,4

231,4

2 010 2 009

927,8 I 009,4

210.4 299,A

t1t,3 186.4

145,0 125,0

71,8

62,6

58,5

38.5

37,7

2'l,4

24,0

15,8

14,8

14.0

8,7

'1,3

3,2

2,1

1,2

1,0

1,0

0,5

4,2

0,0

425,5

266,0


I

L

tt

b

Lt

tt

L

!

L

L

tr

t

t

h

I

F

I

I

Rahaline sihtjinlrntseerimine pdhivatu soet6ek:, sh 9 5 ,0

Emajde Ve€verk AS - Valguta kila vee- j a reov€ekanalisatsioonitorustilG ehitamine tr 95,0

SAe R6ngu Hooldusmvikeskus liitumistasu Eesti Energia SAga

Mxtefthaline sihtlinantseetu ine - p6hivara lasuta v66Gndanine Enajie Veev?irk ASle

Mittesihtotstarbeline fi nantseerimine, sh

Muud avalik-6iguslikele juriidiliste isikute vahelised toetused - Virtsjarve SA,

Vapramne-Vellavere-Vjtipalu SA osalemine

Liilarema-kcud - L\4O1. TO .V6n.jaf e LAendL,. M I i . Hoolduvavj O.u aja e

MLU mirresfircrsrarbel re findr'.e"'im re tefew.loerus M lUd

Antud to€tused kokku

Lisa 15 Tttitj6ukulud

Tddtasukulud

Tddtuskindlustusmaks

Erisoodustused

Tulumaks erisoodustustelt

Sotsiaalnaks erisoodustustelt

Kokku tiiitjdukulud

2 010

15 915,7

5 t64.2

210,7

26,8

6.5

10,1

21330,0

R6trgr vallavalitsus

Konsolideetitud najandu\aasta aTxanne 20I A

2009

16 106,7

5 295,t

r49,r

54,1

10,9

r'7,1

21 633,0

0,0

0,0

489,2

106;7

156,4

226,r

1713,4

256,4

80,0

1',76,4

10,0

338,0

t1\1

t94,3

2,0

2 038,9

Tcjdtajate ilmna on esitatud keskmine tddtajate ar taedatuna r:iistddajale. Ajutiste tddlepingule koral ei oie

tiidtajate am leitud. Ajutisle tddlepingule alusel an€statud tddtasukulud noodustasid mandeperioodil 311,2

tuhat krooni ia v6neldaval peiioodil 40 1

,2 tuhat krooni.

Ti'i'lrjrd ji t6dtrsukulud

Rii.gu HoolduFvikesks SA

valsuta l4reacd- Algkool

Majanduals€ togese naldanim

Bioloogilis€ nihekesisusc loitse-naliasius

Muu sorsiulne kalls€ - haldanine

LiiklBkomldu bdsijdn

Ringhialih- ja ktrisranishiud vllla rjrleht

t6re huvaldjld ja tcskuen

Muud disedvalitsNs€hont*nNed-valimine

Relieiooni ja nuld tuiskonuieensed

Flusemetdused sols. riskirinmdcle

Vallavan

18.98

29,00

t9,10

16,10

15,8t

6,25

5,75

3,00

2,00

t,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,50

4,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 010 2 009

Tiidtasu Tiibtljate an Tddta3u

Kokku Kcskninc Kokku

4 821,J 41,32 5 15t,8

26)4,2 25,00 2 159,8

I 943,0 20.50 2 447,5

1405,6

l 600,3

16,l ! I 545,1

16,04 1685,3

6.25 I 103,0

5t8,1 5,r5 562.2

505.6 1,00 553.7

253,6 2.15 246,1

r93.1 2,00 I94,r

173.4 1,00 182.4

128,6 1,00 135,5

1,00 72,!

75,6 1,00 83,0

I168,r

93,0

60,1

t 13,4

0,90 95,1

0,50 61,7

a,21 134,1

57,0 0,00 54,8

0,0 0,00 43,0

5,1 0,00 3,1

3,3 0,00 0,0

13,1

0,0

0,00

0,00

B,4

0,5

3.S 0,00 5,0

.llki4.stalud ldEitilli!Eodfi iseks

2 0 -06- 2011

auoittor tfuxdaBo


Rdngu Vallavalitsus

Konsolideetitud najandusaBb arua ne 20IA

Muu p€Fkondade ja lane sotsialne kai$e

0,00

0,00

144,.ll

0,0

1,5

1.6

15915,7

0,00 1.4

0,00 4,8

0,00 0,0

14439 16 1047

Lisa l6 Majandamiskulud

Majandamiskulud

Kinnistute. hoonete. ruumide lnajandaniskulud

oppevahendite ja koolituse kulud

Toiduaircd ja toitlustusteenused

Rajaliste majandaniskulud

Admiristeerimiskulud

S6idukire maj andamiskulud

lnveitdi majandaniskulud

Medilsiini- ja hngi€enilulud

Konrm\rnikatsioon;, kultuuri- ja vaba aja sisustanise

kulud

2010

2 714,3

1898,5

I 440,8

990,1

892,0

,749.2

643,6

490,5

,118,0

2009

2 854,7

2156,8

1354,1

696,3

888,8

535,8

658,1

Mitmesugused najanduskulud

Info- ja kommunikatsioonilelnoloogia kulud

Koolituskulud

Teavikute ja kuNties€nete hiud

Uurimis- ja ar€ndustddd

398,2

381,1

200,,1

160,0

92,6

491,8

241,4

t0,2

40,6

54,1

62,9

Taidmasinale ja seadnete majandaniskulud

Lehetuskulud

Eri- j a vominienrs

Kokku majandamiskulud

30,1

1,3

0,0

11590,8

5,6

5,5

17,8

12 365,9

Muud tegevusk ud

Keibemaks

Muud kulud

Kokku mrud tegevuskulud

6 765,0

5 81,1,2

51,2

30,5

6 a\6,2 5 844,7

Lisa 17 Seotud osapooled

Seonrd osapoolteks loetakse R5ng! valla volikogu ja valitsuse liitmed ning asutusi€ juhid, kellele on antud 6igus

iseseisvalt tepinguid s6lnida, konsolideerimisgruppi hruluvale sihtasutuste n6ukogude ja juhatuste liil


ll

li

!

!

!

L

L

lr

t

t

l.t

t

t

t

I

NSukogude liikmed

Juhatuse liitmed

Erald;s€d

Liihiaj alised

5

'775,1

10 79,6

l

R0ngu Vallavalitsus

Kansalideentud najandusaasta aruanne 2A I 0

1021,1

Ulahoodud lasud on aNosiaiud ilma solsiaalmaksu ja rddbskindlusbsmakseteta, kuid nende hulka on aflatud

knik rddusud ja hiivliised. Muid leiendavaid olulisi soodushrsi pole tegevjuh&oma ega k&gena juhttoma

liiknetele aruandeaastal al./eslan]d.

B. Tegev-ja k6rgena juhtkonna liikmetega scotud sihtasufuste, mittetulundusnhingut€ ja

:iriiihingute ninekiri

KR Priil AS

Nordveo AS

E - nael OU

Helmenae oU

waide OU

Ked MTU

Ledin o0

Ledin Toolmine OU

Ledin Holding oU

Ransu Pagar OU

R6Dgu Vanasauna Klubi MTU

Monarata MTU

V6dsj:irve atEndus MTo

Vellevere Vitipalu Vapranae SA

LukeMiis SA

Tenrx Vanmine oU

Jazik seisuga

31.12.2010

28 181,0

598,9

Lisa 18 Bilansiviilised kohustused ja bilansipiievaiergsed siindmused

1. jaanuaril 2011 aaslal rilines Eesii euotsooniga Ja Eesti kJootr (EEK) asendus euroga (EUR) Seerdttu

konverteer;sid kdik korsoljdeerimisgruppi kulluvad ilksused sellest kuupaevast alates oma

raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 20 1 1 aasta j a j:irgnevaid finantsanaldeid hakatakse koostama eurodes

Vdrdlusandned 2011.a aruddes konverte€ritakse anetliku iileninekukusiga 15,6466 EEK/ELTR

Lisa 19 Eraldised ia tingimuslikud kohustused

6

10

ellkii6rtAhrd ldeitiit!60 mkeks

lt'li 711"

3

"..k , .

-zz

audiitor Toivo'AlaJoe

82.4

496,8

J:i:ik seisuga

31.12.2009

R6ngu vatla ja AS KR Prii! vahel oli vaidlus 16.07.2009 a sblmitud nolariaalse Kinoistu jagamise avaldusi

hoonestusiiguse seadmise lepingui hoonestus6iguse v6la6igusliku niiiigilepingu ja eeln:irke kinnlstamine ja

asja6iguslQingu ning 16.07.2009 a s6lnitud nnrilepingu tniimise ja nende lepilgutega seonduvat€ erinevate

n6uete nle. Pooled s6lmisid 04.06.2010 a iilaltoodud eseme iile vaidluste l6plilluks lahendaniseks

konpromisskokkuleppe. Hoonestuslepingust nrtenevall kohustus AS KR Prjil ehitarna ja renoreerima

hoonestustepingu objektil(s oleva ehitise Rilngu Keskkooli hoone, mille ko8lmaksumuseks loeli

kompromisskokkuleppes 32 657 948,40 kooni. 2009 a okoobris o1i sellest summast lasurud 2 910 000 krood

17.12.2010 solmiti ASga KR Priit konpromisskokl'uleppe Lisa 3. millega lisandusid iaendavad tddd, R6ng!

Keskkooli vdimla kaluse remonl, maksumusega 373080 kJooni Selles kompromisskokLuleppe lisas lepiii

kokku nakstaASle KR Pnii ehinrsmaksunusest era veel I 940 000 kroon, mis ka detsembris lasuti.

vullurun"rn&'4

..?

PnitPramann

0.0


I

I

t

lt

I

r

I

h

L

tt

h

tt

h

II

Lisa 20 Konsolideerimata finatrtsaruanded

KoDsolide€rimara bilanss

Rahaja pansakonlod

N6udedja eBemaksed

Maksun6uded

Muud nduded ja ettemalsed

Kaiberaru kokku

Osalused sihtasutustes ja miltetulundusiihinguies

Pikaajalised fi nantsinvesteeringud

Pikajalised n6uded ja ehemaksed

Materiaalne pdhivara

Kohustus€d

Lnhiaj alk e d ko hus tus e d

V0lad lamijarele

VSlad rdaiv6tj atele

Muud kohusi$ed i a saadud ettenaksed

Eraldised

Laenukohushsed

L hiajalised kohustused kakku

Pil.aaj al is e d ko hus tus ed

Laenukohustused

Pikaaj alised ko hus tused ka kku

Kohustused kokku

Aruandekohustuslise onanikele kuulw netowru

Akunuleerilud iilej a:ik

Netovara kokku

Kohustused ja tretovara kokku

RSngu Yallavalitsus

Ko6olideeritud ndj ahdusaasta aruanne 2AI0

31.12.2010

2 392,9

3 69',7 ,2

3173,8

523.4

157,8

6 24',7 ,9

t25,0

225t,5

518,3

812',74,1

81 169,2

90 41',7,1

632,1

1425,0

511,4

28 181,0

1048,6

31 858,1

3 92',7,9

3 927,9

35 786,0

54 631,1

54 631,1

90 417,1

31.12.2009

2 250,9

2 t62.6

1945,6

2t7,A

289,8

,1703,3

125,0

1831.5

561,4

58 917,6

66 t14,1

'791,6

1813,6

686,6

0,0

998,9

4 290,7

3 9',7',1,',7

3 977,7

8 268,1

57 876,0

57 876,0

66 )14,4

:

|l

rl

I

t

I

Vallavanem

Priit Pramam

€l k ilr.t.tLjd ld!nlliils€oifilc€k!

? ! -08- 2111

uua;ltor ?ffintaioF


I

!

I

E

tt

h

t

t

h

h

t

I

I

I

t

t

t

I

I

Koniolid€€riData tulemiaruanne

Tege],ustulud

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

Tulunaks

Onandinatsud

Kaupade ja teenuste miiiik

tuigil6i\ud

Tulud majandustegewsesi

Saadud to€tused

Mu d tulud

Kasuni kahjum pdhivara j a vmde

mnrigist

Muud tulud varadelt

Saasieiasud ja hiivilised

Eespool nnnehnata rnuud nrlud

Teeeurstulud kokku

Teg€}rlskulud

Anlud toetused

Sotsiaaltoetused

Muud toetused

Tijitjdrkulud

Majandamiskulud

Muud kulrd

Pdhivlr! amortisrtsioon ja

iiInberhindlus

T€gevuskulud kokku

Aruandeaastr tegevustulem

Finantstuludja -kulud

Intressikulud

Tulu ho;ustelt ja vaartpaberitel!

Muud fineistulud ja ,l-ulud

Finanhtulud ja -kurud kokku

Aruandeperioodi tulem

Vallavan

Priit Pramann

R6ngu Valavalitsus

Konsolideeritud naj anduraasta aruanne 2A I 0

2010

16 708,7

15 7',72,0

936,',7

r 585!7

81,1

150,1,6

t5 619,7

136,8

55,,1

28,5

47,3

5,6

34 110,9

I 888,1

960,3

15 30s,3

9 097,9

6 291,0

4 480,9

37 069,2

-2 958,3

6,0

-0,6

-286,6

-3 244,9

2009

17 451,4

t6 522,',7

934,7

I 546,9

131,8

1 415,1

31507,9

237,4

I15,9

24,s

J i,5

45,5

50 749,6

2 8r1;3

I 009,4

1801,9

16 086,8

9 669,8

5 226,5

4 696,2

38 490,6

t2 259,0

148,6

194,2

-6,6

39,0

D 294,0

cllkideFlslud ldErlifi l$.oimi36lG

2 3 ^i6-^7.r1

,-vaudiitor

Toifd Alajoe


I

I

I

I

I

I

I

T

I

I

h

t

I

I

I

I

I

I

t

I

I

Konsolideerimata rahaYoogude aruanne

Rahaiood pdhitegevusest

PAhivara amortlsatsioon J

a iimberhindlus

Saadud toersed p6hivara sihtfi nanrseerimiseks

Kasuni kahjun p6hivara mnrigist

Ule allud nitterahaline siltfi .anisee.imine

Ko kku ko t t ig e e i tud te g err! tul en

Pdhilegeiusega seotud keibevarade neiomuutus kokla

Pdhitegensega seotud kohustuste netomuunrs

Kokku rahavood p6hitegcvusest

Rahavood invcsteerimistegevusest

Materiaalse pdhivaJa soetus

Laekunud p6hivara mniigist

Tasutud fi nantsinvesteeri'gure soetamisel

Laeluud fnantsinvesteorjngute nniigist

LaeL:unud intressid

Rrhavood investeerimistegcvuscst kokl{u

Rahavood fi nantseerimistegevusest

Laekunud laenud

Tagasi maksrud laenud

Tagasi m6lGtud kapilal;endikolustused

Saadud sihdinantseerinine p6h;vara soenrseks

Makstud intessid

Makstud muud finantskulud

Rahavood finants€erimistegevusest kokkn

Puhas rahavoog

Rahaja selle elvivalendid perioodi aleul

Rahaja selle eL:vivalentide muunrs

Raha ia selle ekvivalendid perioodi l6pul

Konsolidecrimata netovara muutuste aruanne

Saldo seisuga 31.12.2008

Anmdeperioodi tulem

Saldo seisuga 31.12.2009

Aftandeperioodi tulem

Saldo seisuga 31.12.2010

Vallavanem

Priit Pramann

Rdngu Va avalitsus

Kansalideetitud najdndusaasta atuanne 2A I 0

2 010

-2 958.3

4 480,9

3 253,6

-50.6

0.0

-1 781,6

,1353,9

2',7 5r',t,1

21382,2

2 009

12 259.0

1696.2

-15 588,9

116,0

10,0

1 260.3

851,4

-406,3

1105,4

-25 841.6 20 769,0

14',1,6 126,0

-r')no nn

0,0 1,6

6,0 24s,4

-26 108,0 -20 436,0

1000,0 2'787,9

-'776,6 -424.1

-223,5 -269,2

2160,6 12',704,6

-292,1 -148,6

0.6 -6,6

1 867!8 r.{ 644,0

1.{2,0 -4 086,6

2 250,9 6 331,5

142,0 -4 086.6

)ro)o

45 578,0

1229a,A

57 876,0

-3 244,9

54 631,1

€ [irj:r.i!iiJd iC3iiili!;alj.liisak8

2i-ir ;!\',1

auo;,to, #ft ntaiSse


Rdngu Vauavalitsus

Konsolrleetitud naja dusadsta dtudnne 2AI0

EELARVE TAITMISE ARUANNE

Selgrus: Eelane taitmise aruanne on koostatud vallavalilsuse kui juriidilise isiku kohh ja vastab oma

koojseisult konsolideerimala finantsaruannelele ( vt lisa l7). Kuna see on koostatud kassapahisel pinlsiibil ja

sisaldab tearud muid erinevaid arycstusp6hin6tteid. siis ei ole see konsolideer;mata finanharuametega

Tulu liik Eelarveklassifikartorinini

3 TLLI]DE Kl-ASSJFIKAATOR

30 Maksud ja sotsiaaLkindlustusmakse.l

i000 Fiinsilse isiku tulumaks

3030 Maamaks

12 Kaupadeja leenuste miink

320 Riigiiili\ud

3220 Laekunised haridusasutuste n1ajandustegelxsesi

3221 Lael:umised kxltuuri ja ku tirsutusle maj.lege\usest

3222 Laekunised spordi-iapuhkeasuhste mai.tegevuscsl

3225 Laekunised konakairseasuhsle majanduslegevusest

Lackurised iildl,alitsemisasutuste

3227 najandustegevusest

3229 Laekumised tra spordiasulusle maj.tcscvusesl

Laekunised muude majandushisimustcsa iegelevaie

3230 as

3233 Unri ja rendiiulud nateriaalsetelt varadelt

3237 Lael'-umised aiguslc nnngist

35 Toetused (pealc pur*ti lehingupartieri koondkood)

3500 Sihtoistarbelised to.-tused j ooksvateks kuludcks

3502 Si]ttotsiarbelised loehsedpdhivara soclamiseks

352 Mittesihlolstarbelisedtoeluscd

352 Tasandusfond

i52 Haiduskulud - Irvesteeringud koolidesse

352 Tasandusfond Hooldaja loetus

352 Haridusl-ulud - Maakondlik haiduskulu

352 Haiduskulud - Koolilduna

352 Hariduskulud' Lasleaiailpetaiate koolituskulud

352 Hariduskulud - Palgavahendid, 6ppevalendid

152 Toimenrlel-uloetus

J) .or..roerLsre-a -.eenr .e kon,ld.n.'e toe r.

352 Puuetega laste hooLdajaioetus

38 lvfuud tulud

3 810 Maa milnk

l8l 1 Rajatisreja hoonete mnnk

1812 N{uude materiaalsele pdlivarade mniik

1820 lmressi ja !iiviseruludhoiustelt

1825 Tulud loodusressulsside kasularnisesl

188: Saastctasud

ItSt Eespool nimelamata nuud tulud

TI I IT KOKKL

Esialgnc L6plik

29 800.9 30 034,9

14 4,17,0 1,14,17,0

13,187.0 1l487,0

960,0 960,0

\ 2-t2,8 I212,8

60,0 60,0

935,0 9t5,0

20,0 20,0

10,0 10.0

12,8 32.8

30,0 30,0

25,0 25,0

0,0 0,0

160,0 160,0

0,0 0,0

13 7',76,2 14 010,2

260,9 420,3

2 160,'7 2 160,7

1135,1.5 11429,2

4 328.4 4 328.4

105,0 105,0

125,0 325,0

36,0 36.0

431,0 431,0

3i,0 31,0

5 812,0 5 884,5

172,A 112,0

19.0 2t,t

95,1 95,1

305,0 305.0

0,0 0,0

185,0 185.0

15,0 15,0

50,0 50.0

22,0 22.0

33.0 31,0

0.0 0,0

29 800,9 30 03.1,9

Eelarve Tiiitmise

tnitnine %

31327,0 104,3%

15 491,2 10',1,2%

14 544.5 107,8%

919,7 98,9%

| 261,5 99.3%

81.'1 135,7%

957.2 142.1%

2,5 12,5o/o

3.5 35,0%

44.7 13634/,

17,0 56,',7%

r9,2 16,8%

28,8

105,5 65,9%

4.5

11334,9 102,3%

53',7,4 127,9%

2160,6 t00.0%

11636,9 10 r,8%

,1 531.9 104,7%

105,0 r00,0%

325,0 100,0%

36,0 100,0%

131,4 100,1%

31,0 100.0%

5 886,4 i00,0%

172.0 100,0%

21.1 r00,0%

95.1 100,0%

213,4 16.5%

1.5 x

136,0 13,5%

10.0 66,1%

6,0 t2,a%

25,6 I16,,{%

48,6 1,17.3%

5.6

3132t,0 104,3'k

,-.24,-"--"'

-tta-/e"/

,,, ..,n,=7/ prii pran.rnr

-r . .rir'; i.i: ; "i1l

-t4; .ro

.. !l _ii 'a /l- -i


I

T

I

t

I

!

tt

L

L

h

I

I

I

t

I

I

I

I

;

I

I

Teg€\usala

01

01111

01112

01114

01700

0r 800

03

01100

03200

03600

04

04210

0,1510

04511

04512

04600

44734

0,1870

04900

05

05100

05200

05400

06

06300

06400

06602

06603

06605

a'7

07340

4160a2

OE

08102

081061

081062

08201

082011

082012

082013

082014

08202

082021

082022

082023

08209

08300

Vallavane

Eelarveklassifi kaatori nimetus

a'I-DISED vAllTsussEKTozu TEENUSED

Vallavolikogu

Vallavalitsus

Valitsussektori v6la teenindanine

Uldiseloomuga nlekanded valitsussekioris

AVALIK KORD JA JLILGEOLEK

Politsei

Muu avalik kordjajulgeolek, sh haldus

MAJANDUS

Maanteetransporl vallatede ja tinavate konashoid

Liikluskonaldus, bussijaaln

Tnnspordikorraldus

Side

Turisn

Tead nja arendustege'us, Vdrisjzine SA. \rVV

Muu nrajandus (sh majaduse haldus)

KESKKONNAKAITSE

Jaetnekai us (sh priigivedu)

Heitveekriitlus

Bioloogilise mitnekes., maasiiku kaitse- ha!astus

ELAMU JA KOMMUNA.AIMAJANDUS

Tanavavalgusnrs

Kalmistud

Hulkuvate loomadega seoiud tegews

Muud elamu- ja konnunaainajanduse r€lerus

TERVISHO]D

Hooldus ja laastusravihaiglate teenused

VABA AEG KIJLTL]L]R, RELIGIOON

sporditegerus (va spordikoolid)

Muusikastuudio

Huvialakeskused Elva.Rdnsu

R6ngu Raamatukogu kokku

R6ngu raamatukogu

Koruste harukogu

Teedla harukogu

Valguta haJ*osu

R6nsu Rahvanaja kokku

R6ngu rahvanaja

Teedla seltsimaja

Valgula seltsimaja

Seltsitegelr]s

Ringhaalingu- ia kiriaslanisteenused infoleheht

Priit Pramanlr

RAngu Vallavalitsus

Konsobdeerilud naj andusaasta druan e 2AI0

Esialgne Ldplik f,elarve Tnitmise

3 700,9 3 292,8

218,8 266,1

249',7.9 2 605,5

I 017,5 0,0

241,3 295,8

r)r4

268,6 288,6

0,0 24,0

223,5 223,5

45,0 ,15,0

3 260,3 3 536,9

30,0 60,0

1612,9 1 7A2,9

125.5 186,3

292,2 303,7

15.0 33,5

5,0 5,0

139,1 139,1

1040,7 l t06,5

610,5 680,6

80.9 112,8

12,1,3 113,i

405,3 454,',7

393,1 413,1

'74,6 7A,6

l5l, t 151,1

132.3 1,14.0

29,3 37,6

9,8 9,8

342.5 433,9

0.0 '7,3

2 499,4 2 507,1

81.6 81,6

78,5 78,5

301,2 243,',7

670.8 670,8

26,5 26.5

14,1 31,1

34.9 34,9

I 168,0 1 i71,0

'763,2 166,2

35,3 35,3

319,5 319,5

25.4 84,1

162,6 167.6

:llki,i.n,trd id!:nilliqFrinrlrreli'

1 t, ,ii; ;

-)'t\

'ru,-ltitor li;iio /'lajfre

3 288,0 99,9%

265,8 99,944

2 603,9 99,9%

0,0

293,4 99,r%

125,4 100,0%

265,8 92.1%

20,0 100,0%

204,2 91,4r/,

41,5 92,2%

3 4',72.5 98,2%

35,0 58,3%

1700,5 99,9%

181,7 97,5ya

286,0 94,20/,

29,8 89,0%

2,0 40,0.1,

136,9 98,4%

1 100,6 99.5%

650,8 95,6%

96,7 85,',7yo

99,5 88,0%

454,7 100,0%

,101,8 91,3%

67,9 96,2%

11',7,0 9',7 3ak

143,8 99,9y,

33,4 88,8%

9,8 100.0%

243,2 55,1%

235,8 54,3%

'7,3 100,0%

2 385,6 95,2yo

'74.2 90,9%

16.7 9',7,',7%

2t7,6 89,3%

623,1 92.9%

552,i 96,0%

11,6 55.1%

10,0 88,0%

26.0 74,5%

1t1',t,2 97,1%

765,8 99.9%

8i,9 96,A%

289,4 9A,6%

85.7 101.9%

r66,',7 99,5%


I

T

t

I

I

I

T

I

I

I

I

I

T

T

t

I

I

I

I

t

I

i;i,n Religiaonl' j a muud liliskonnareenused

9 tt1?JDl-s

,9llil Rangu Lasreaed

i9l ll: Kohanaks lasreaedades

D9ll0l l'alguta Laneaed Algkool vald

091l0l \ialguu Lasteaed-,\lgkool ' 6petaj ad

091103 Kohanaks lasteaed - algkool;des

09ll2l Kohanuts p6hikoolides

09:101 RdnguKesklool'vaid

09::02 Rdngu Keskkool ' 6petaiad

092201 Kohamak gniD.tasiurnides

096001 Opilasvcod koolibuss

096002 opllasveod naakonnaliiDld

09601 Muud hariduse abileerused

1l] SOTSIA.\I,NE KAITSE

l0l I0 Haigete sotsiaalnc kailse

10121 Muupuuelega inimeste sotsiaalne kaitse

02001 5o..hoolekJnded'utused-UJerna.RongL, r

102002 Paievakeskus

102012 onnitlused

10401 Laste janoode sotslaalhoolekandeasutused

10,1021 Snnniloetused

104022 Vanenliku hoolitsusera lasre iilalpida]niskulud

1040:l Koolitoetus

10,102,1 Matusetoetus

10402J Muud toetuse lasteleja pcredele

10500 Tddtute sotsiaalne kailse

10600 Ehasemeteenused solsiaalsetele iskirnhnadele

10701 Riiklik tonnetulekutoetus

10702 Muu sotsiaalsete riskiriilmade kaitse

10900 N{uu sotsiaalne kaitse. sh sorsiaalse ka;tse haldus

KT]T,IID KOKKI]

FINANTSEER IIV1ISTEHINGUD

10.1 Finantsvarrde suurenemine

:0.5 Kohustuste suuretremine

20lJi Laenude v6tminc

20.6 Kohustuste viihcnclnin€

2081 vaetudlaenudetagasinaksnine

2082 Ka!italiljisingumaksed

1001 Nluuhrs kassas ja hoiustes

Finantsccrimistehingud kokku

Yrllar an

Priit Pramann

R6ngu Va avalitsus

Konsolideetitud najdnd saastd arudnne 2AI0

9.3 9,8

16 536.5 18 751.2

2109,9 2',728,r

195.0 3,15.0

1825,5 1921,,1

I 121.9 r 126,5

l5l,l 151,1

204.8 204.8

4 084,9 6 085,9

1',119,2 4 84?.r

1111,5 951,5

63.'1 '19.9

251.5 i01.0

36.0 36.0

2 104,6 1 918,9

5,0 5,0

342,4 292,0

356.9 299.9

30,7 30,7

22,6 22.6

1,0 1,0

150,0 t30,0

6,0 6,0

134.1 i23.3

60,0 70,0

293,1 293,1

31.1 21.r

50,3 60,3

210.4 2',72,1

51.0 51.0

300.1 300,3

29 716,4 31 890,4

-420,0

-120,4

I 000,0

1 000.0

-2 915,4

-115,6

2169,8

z 250,9

-84,5

-120,0

-420.0

1 000,0

1 000,0

-97s,4

145,6

2 250,9

I 855,5

4,4 14,90/tr

r8107,2 98,2%

2 666,0 97,',7%

345,0 r00.0%

1907,,1 99,3%

I108.r 98,4%

122,6 8l.l9i,

181.2 88,5%

6 058,4 99,5%

4 695,3 96.9%

9,15,1 9934/,

42.2 84,6%

100.1 98.'7%

36.0 100,0%

16,13,8 83,191,

0,0 0,0r'"

280,0 95,9%

298,1 99.1%

21,6 80,r%

19.6 86,7%

0,0 o,ao/"

t45,0 I11,5%

6,5 r08,3%

122,',7 99,5%

63,,1 90,6%

'71,2 24,2%

10.9 51,1%

60,3 100,0%

195,9 72.4%

50.1 98,2%

295,4 98,4%

30 758,7 96,5V,

-120,0

424.4

1 000,0

I 000,0

-1 006,3

,'t'16.5

-2.29,8

-112,0

-568,3


t

t

I

T

T

T

T

T

I

I

I

I

I

I

I

Il

I

ll

ll

I

I

RESERVFONDI T(ASUT,{MISE ARUANNE

Tulddetes kootridcs

klassifikaatori

091201 Rdngu Keskkolool

1: r 111

1l]5Ll

--.+600

191.r0

-4.)02

itn9

l: lrl

::: l

r: t

:

:

Seltsrtegel1rs

Vallavalitsus

Li;kluskorraldus bussijaan

s;de

Hooldus-ja

taastusravihaiglate leenused

Seltsilegevus

Valgula Lasieaed -Algkool

VaLguta Lasteaed -Algkool

Seltsilegevus

Vallavalitsus

Sehsilegelxs

SelNirege\xs

\Ir-r n]alandus

:.-.llu!-ja

:.::r: !.? \ ihaiglale teenused

Riingu Vallavalitsus

Konsolideeitud naj anhsadstd atuanne )0 1 A

vall.rvalitsuse korratdus 07.0.1.2010 nr 118

Naiteringi 6pilastc premeerimine teatripileiitega

Y lavalitsuse korraldus 22.04.201{i nr 128

Tilsa kiilavanema pooft orsaniseeritud

heakolrllLoddc hbiviimiscks Sika kalmistul

Kdduknla seltsi korraldalud omaloomingupiela

S,\ H.Tederi netsalalu-kooliruskeskusele anDeius

Kaardi Pensinriride P:ievakeskuseie tege\ustoetus

vallavrlitsuse korraldus 29.04.2010 ff 131

Saiduk KIA Ceed kasutusrent - 15% sissemaLs

Rilngu bussijaama hrnishl arendus

Projekt .A]? ja Wifi ar€ndamine Eest;

omavalilsustcs' osalustasu

IIluge. ie staadjoni rckoDstrueernniseproiekl

KommunaalkulLrd

Tege\,lrstoetus R6ngu Maanaistc Scltsile

l ege\rsloetus K;iiirdi Arendusselisile

Vrllavalitsuse korrrldus 29.0,1.2010 nr 139

Toetus projektile " V;iike laps liikluseJ

MTUje Ka;irdi Arendusselt niinguv:iljaku projekti

Valtavolikogu otsus 29.04.2010 nr 6

Vallavanema ametikohalt vabastanisega seorud

tddjdul-ulud

vallavalitsuse korraldus 11.05.2010 nr 150

Slhtfi nantseer;n;se leping avalikx kora taganise

taiendavaks fi nanlseeimiseks

Vallavrlitsuse korraldus 11.05.2010 nr 151

NfTUle Kiiardi Arendusselt minguvdljaku projekti

ieiendav finartseerimine

Vauavalitsuse korraldus 27.05.2010 nr 156

N{TU lvlonarala ldsiekaitsepiieva korraldanise toehrs

Vauavolikogu mii:irus 27.05.2010 nr 7

digusteenused

As Telora-E poolt koostatud Rdngu Keskkooli

ehitustdride eksperdis

Tegevus!oetus konrmunaall-ulude katmiseks

valavolikogu miierus 28.06.2010 nr 8

Sen erjruuni j a kaabh'drgu vilj aehitanine

Yalhralitsuse korraldus 23.08.2010 ff 210

olguseenused

vrllayalitsuse korraldus 09.09.?0r0 nt 226

6igusreemrsed

-1"

ariliicr' !.li';') i'i:-:::29

1017

Klassifikaatori metus Selgitus Reservfondist

eraldatud ja

Pramann

-1,2

-1,2

-17,6

- 1,5

,0,8

- 1,0

-14,3

-208,8

-40.0

-18,5

-25,0

-21,4

,32,4

,3.0

-10,0

-6,0

-5,0

-1,0

-29,6

29,6

-20,0

-20.0

-2,1

-2.1

"3,0

-j,0

,2\2,1

,,10,8

-70.0

-90,0

-90,0

22.1

-19r1

l9.l


R6ngu Valavalitsus

Ko,EoMeefirrd majandusaasta aruanne 201 A

D

LG.=Td

GE frbbE+-r-+<

Alt Yr+irr*-d-AEkml

&

l-5F

tff

Hiiitrsldpuls

Y.XwolikogE mi5ius 09.09.2010 nr 9

valte€de ja unavate komshoiuks

V.Ilyo[kogu mterus 25.11.2010 nr 10

Kohaalcs

R€nondit66deks

-90,0

-90,0

-184,5

-t2t,5

-63,0

-1017,5

0,0

ollkldurt5t0d ldlilllliB,Eiml!6ltl

Vallavatr

?riit Prarnann

2 0 -06- 20i1

... !4^-. .-30

audltor lotvo AlaJoe


Rdngu Valavalitsus

Konsolideentud najandusaasta awnne 2A I 0

ALLXISAD MA,IANDUSAASTA ARUANDELE

nA! Yalaltsli6Es€ 31.12.2010 l6ppenud konsolideerinisgrupi majandusaasta aruime koosneb

Egeirssad€g ja konsolideerimisgrupi raarnatupidamise aastaanandest ja audiitori jzirelotsuset.

KreIide€riEisc pi majandusaasta aruande on koostanud R6ngu Vallavalitsus.

Vallavdm P.iit Pramm

Valavalitsuse Liige A s Rodima

Valavalitsuse Liige Aivar Kuuskvere

Konsolideerimissrupi majandlsaasta aruande on kil

N...2Q.....................Vastav otsus kuutub kiiesolava

varravorikoguona.*-1.:-c-19,.19:1to*"e"

Volikogu esimees Sul€v Kuus

Vrllavrnen Priit Pramdn

Vallavane

Priit Pramann

31


I

I

t

T

I

I

t

I

I

Il

I

I

Il

I

I

T

I

I

I

I I

SOI,TUNIATU YANDEALN)I II'ORI ARUANNE

Rilngr Vallavolikogule

Olcmc aDditcerinud R,lngu \,ll1r konsolidceritud rl]i1nlalLrpidamisc i|tstaaruanncl. lnis \is.rld.rL)

konv)lidecriLud bihn\\i \cisu,l;r 11. dr.lsemher 2010. konsolidc.rilud LulemiaruanncL. konsoLidclrirud

noL(JvaIa muuluste aruanrel ie ko sirlidorrillrd r havooE(lc itruannct nirgeclaNe liiiLmrsL .rrurlrct

ccll(Xldu.l kuulriicv l l6ppcnud mairndLrsaasla kohlir. lrasLaaruardc kooslilnisel kasuhlud olulisl.

anc\luspohinolclc kokl(rvdlci ning llluid selgitavaid lisasjd. ,AuditocriLud ra.rm.rtupid ni(d

arslaaruanrc. mis on Loodud lehekiilscdcl 8 kurri 10. orr ka.rsatrd kii.sole\alc aruandclc.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisrruannet€ osns

.luhlkond vaslLrlab riranatupidamisc a,rsL.Laruandc

hcr raelnrtupiclanislavag.r iri srllise \iscl(onlroili

kd\ pcllu-

More magazines by this user
Similar magazines