Häire 112 3/2007 - Päästeamet

rescue.ee

Häire 112 3/2007 - Päästeamet

30

Häire 112 • Päästeteenistuse ajakiri 3/4 • 2007

RUBRIIK: UUED PÄÄSTEVAHENDID

Päästeamet soetab tänavu 65

Selles ja järgnevates “Häire 112” ajakirjades tutvustame

lähemalt uut päästevarustust, mida oleme riikliku

siseturvalisuse tõstmise nimel soetanud ja lähiajal

juurde ostmas.

Kuno Tammearu

Päästeameti päästetööde

osakonna juhataja

Riigi viimaste aastate majandusedu

loob head eeldused soetamaks uusi

päästevahendeid, mis aitavad oluliselt

parandada päästetöödeteenust,

tagavad suurema ohutuse päästjatele

ning loovad meie töös täiendavaid

võimalusi. Uute sihtide ja võimaluste

paremaks planeerimiseks on koostatud

valitsusala arengukava (VAAK),

millega määratakse siseturvalisuse

areng järgmiseks kolmeks aastaks

ning kus on kajastatud ka päästeala

eesmärgid ja konkreetsed tegevused.

Kõik see on loonud võimalused

meie valdkonna edukaks ja süsteemseks

arenguks.

Nagu meie töös, nii on ka arengukavas

kesksel kohal inimene. Meie

poolt pakutav päästeteenus peab

olema kõigile kättesaadav, operatiivne

ning professionaalne. Arengukava

kohaselt tuleb päästeteenuse võimekust

tõsta ning selle põhjal on koostatud

ka eelarvestrateegia. Eelarve

koostamisel jälgitakse väga täpselt,

et püstitatud eesmärgid saaksid ka

rahaliselt kaetud. Tulemuse saavutamiseks

ning eesmärkide täitmiseks

peame soetama uusi vahendeid, koolitama

oma teenistujaid ning koostama

toimingute määratlemiseks regulatiivakte

(määrused, peadirektori

käskkirjad, juhendid jne).

Päästeala arengukavast tulenevalt,

koostatakse iga-aastased

täpsemad päästetööde valdkonna

tööplaanid, millest lähtuvalt pannakse

paika hanke- ning koolitusplaanid.

Antud plaanid on päästekeskustega

eelnevalt läbi räägitud ning soovitavad

tulemused kokku lepitud. Põhiline

suund on see, et päästetöödeteenus

üle Eesti oleks ühesugune

ja päästekeskused võtaksid uued

tegevused ja vahendid ühtmoodi kasutusse

ning loomulikult tõhustaksid

ka juba olemasolevaid tegevusi.

Arengukavas püstitatud eesmär-

kide saavutamiseks on 2007. aastal

oluliselt suurendatud päästetööde

tõhustamiseks mõeldud eelarvet.

Tänavu on Päästeameti päästetööde

osakonnale erinevateks soetusteks

eraldatud kokku 65 miljonit krooni,

millest 38 miljonit moodustavad investeeringud

ning 27 miljonit krooni

majandusrahad. Eelpool kirjeldatud

summad sisaldavad teatud määral

ka eelmisest aastast ületulevaid eelarvelisi

vahendeid. Mõningast lisa on

tulemas ka 2007. aasta riigi lisaeelarvest.

Investeeringute alla käivad vahendid,

mille ühe ühiku või komplekti

hind on suurem kui 30 000 krooni +

käibemaks (näiteks autoredel, õlitõrjeseadmed,

keemiapääste varustus,

ATV-d, tuletõrjepumbad, pinnaltpäästepaadid,

hüdraulilised päästevahendid,

redelid jms) Majanduskulude alajaotusse

liigituvad vahendid, millede

ühe ühiku või komplekti hind jääb alla

eelpool mainitud summat (näiteks

kustutusriietus, kiivrid, vaheriietus,

hingamisaparaadid, väikesed suruõhukompressorid,

uute põhiautode

varustus, pinnaltpääste varustus jms)

Lisaks sellele oli käesolevaks

aastaks planeeritud 33 miljonit krooni

investeeringuid Euroopa regionaalarengufondist,

mida saame siiski kasutada

alles järgmisel aastal, kuna

selle summa kasutamine nõuab väga

paljude protseduuride läbimist.

Investeeringute sees on ka Keskkonnainvesteeringutekeskuselt

saadud 3,16 miljonit krooni õlitõrjevahendite

soetamiseks, mille saamiseks

kirjutas Päästeameti päästetööde

osakond edukaks osutunud

projekti.

Tänu eelarve suurenemisele saame

lahendada probleeme, mis on olnud

aastaid valuküsimuseks.

Uued tuletõrjevoolikud ja

ühtne standard

Sellel aastal oleme astumas tõsist

kvalitatiivset sammu voolikumajanduses.

Kui meil on olemas kaasaegsed

põhiautod, siis peavad ka

ATV 4x4 kustutussüsteemiga

BV ja keskmine taara

Uued ATV-d on aga

varustatud madalja

kõrgsurvepumbaga

ning veavad kaasas

300 liitrit vett.

Nendega saab

efektiivselt ja

pikaajaliselt tuld

kustutada ning

need pääsevad

juurde ka raskesti

ligipääsetavatesse

põlengukohtadesse.

voolikusüsteemid vastama tänapäeva

standarditele. Tänavu ostab

Päästeamet 124 kilomeetrit erinevaid

voolikuid (42-mm voolikuid

30 km; 52-mm voolikuid 30 km ja

75-mm voolikuid 64 km), uued voolikuliitmikud

ja täiendavalt juurde

voolikuarmatuuri. Pärast seda läheb

Eesti päästeteenistus igapäevaselt

kasutatavate voolikute osas üle ühtsele

voolikustandardile ning võtab

kasutusele ühtse tuletõrjeliitmike

standardi GOST ehk päästjate keeles

Bogdanov (v.a üle 150-mm läbimõõduga

voolikud). Sellega lõppevad

probleemid, kus sündmuskohal ei

saa komandod erinevate liitmike kasutamise

tõttu ühendada oma voolikuid

ilma vahetükkideta.

Kogu olemasolev voolikubaas,

mida on kokku sadu kilomeetreid,

läheb testimisele. Selleks ostetakse

tänavu kaks voolikuhooldusseadet,

More magazines by this user
Similar magazines