Merko prezentace - Martin Feikus

martinfeikus.cz

Merko prezentace - Martin Feikus

Betonárny

pro

Vás


O firmě

M E R K O – O f i r m ě

Firma postupně rozvíjela své obchodní

a technické aktivity. Kolektiv pracovníků

byl rozšířen o zkušené odborníky

zabývající se výstavbou a rekonstrukcemi

zařízení na výrobu betonu a betonových

směsí, technologických celků

používaných ve stavební výrobě a tato

činnost se stala nosným programem

a MERKO Polska zajišují stavby pro

Slovensko a Polsko. Expandujeme rovněž

do Chorvatska, Srbska, Bulharska,

Rumunska, Ruska, Rakouska a dalších

zemí. Naší hlavní strategií je vytvářet

konkrétní technická řešení podle požadavků

zákazníka.

O f i r m ě – M E R K O

Firma MERKO CZ byla

společnosti.

založena v roce 1991 jako ryze

Pracovní kolektiv tvoří zkušení projek-

obchodní společnost, s právní

tanti, konstruktéři, přípraváři dílenské

subjektivitou, společnost

výroby, zámečníci, svářeči, montéři

s ručením omezeným. V roce

ocelových konstrukcí i elektromontéři.

1994 se firemní činnost rozšířila

Technologická zařízení zajišujeme od

o stavební a montážní aktivity

projektu až k jejich uvedení do provo-

Díky trvalému technickému vývoji je

a od roku 1997 byla firma

zu. Za poměrně krátkou dobu se firma

společnost připravena dodat také do-

transformována na akciovou

stala významným producentem v tomto

plňková zařízení - kontejnery, přeprav-

společnost.

oboru. Dnes MERKO CZ, a.s. patří

níky, elevátory, automatické provozní

k nejvýznamnější výrobcům v České

linky pro výrobny prefabrikátů, třídírny,

republice. Naše společnosti MERKO SK

recyklační zařízení, topení a tlakové stanice

pro možnost celoročního provozování

betonáren a další komponenty pro

dodavatele betonu a pro výrobce zboží

z betonu.

Firma je drželem certifikátu systému

jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001.

2

3


Obchod

M E R K O – O b c h o d

Růst výnosů v letech (v tis. Kč)

148.008

131.242

99.294

187.206

240.731 245.509

326.351

Vývoj a expanze

Snahou společnosti je rozvíjet obchodní

aktivity především v zemích východní

a střední Evropy. Zde fungují nebo

se připravuje otevření dceřiných

společností a obchodních zastoupení.

O b c h o d – M E R K O

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Růst exportů v letech (v tis. Kč)

135.762

80.625

64.997

Komunikace

Cílem firmy je přiblížit se

zákazníkovi realizací moderních

technologií dle jeho konkrétních

požadavků. S tím souvisí

jazyková flexibilita našich

pracovníků a orientace firmy

na nejmodernější komunikační

technologie.

44.929

9.929

15.749

25.161

Obchodní aktivity

• realizované stavby

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

• sídlo společnosti

4

5


Proces realizace

M E R K O – P r o c e s r e a l i z a c e

Proces výroby stroje začíná

v našich projekčních

kancelářích. Projektová

dokumentace prochází přes

oddělení přípravy výroby do

výroby samé. Centralizace

výrobní základny do

jednoho místa umožňuje

okamžité konzultace a řešení

problémových situací.

Sklady materiálu jsou doplňovány

potřebnými surovinami, které

zámečníci, soustružníci, obráběči

kovů a manipulační dělníci přeměňují

v jednotlivé díly betonárny.

Výroba je vybavena moderním

technologiemi.

Díky dostatečnému výrobnímu

prostoru, kompletační hale a moderní

zkouškách a posledních úpravách

se stroj demontuje na několik částí

přepravitelných dopravními prostředky.

Zároveň z našeho skladu materiálu

expedujeme všechny ostatní potřebné

komponenty nezbytné pro život stroje

přímo na staveništi. Tam je přepraví naši

řidiči.

P r o c e s r e a l i z a c e – M E R K O

zvedací technice jsme schopni sestavit

několik zařízení najednou.

Sestavený stroj osadíme funkčními

komponenty, doplníme elektroinstalací

a postupně jednotlivé celky otestujeme.

Po celkové kontrole, funkčních

Ve sjednaných termínech odjíždějí

na staveniště zákazníka montéři ke

kompletaci, uvedení do provozu,

případně opláštění stroje.

Servis

Nedílnou součástí celého procesu

výroby je zajišování záručního

a pozáručního servisu našich výrobků.

6

7


Profil

M E R K O – P r o f i l

• Mobilní betonárky

• Horizontální betonárky

• Věžové betonárky

P r o f i l – M E R K O

• Atypické betonárky

Speciální mísírny

• Topení, tlakové stanice

• Recycling

8

9


M E R K O – A t y p i c k é b e t o n á r n y / S p e c i á l n í m í s í r n y

Atypické betonárny

Speciální mísírny

TTechnologické zařízení pro

výrobu betonu a speciálních

směsí (ekologické směsi,

lehčené materiály, suché směsi

apod.).

Technické řešení je podmíněno

konkrétním technologickým

zařízením nebo dispozicí

provozovny.

Technologie zařízení

- jsou vybaveny moderními

elektronickými dávkovacími zařízeními

pro šaržové nebo kontinuální

dávkování. Uvedená zařízení mohou

být realizovány v provedení stabilním,

mobilním, horizontálním i věžovém.

A t y p i c k é b e t o n á r n y / S p e c i á l n í m í s í r n y – M E R K O

22

23


M E R K O – A t y p i c k é b e t o n á r n y / S p e c i á l n í m í s í r n y

Speciálně řešené mísírny pro:

• výrobny betonového zboží a vibrolisovaných výrobků

• atypické betonárny vestavěné do výrobních hal

• mísírny suchých materiálů, lepidel a pojiv

• mísírny lehčených materiálů, jako je liapor a ekostyren

• mísírny pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva

• mísírny pro výrobu hydraulických pojiv pro použití při zlepšení

a stabilizaci zemin a tvorbě podkladových vrstev

A t y p i c k é b e t o n á r n y / S p e c i á l n í m í s í r n y – M E R K O

24

25


Vodní a tepelné

hospodářství

M E R K O – V o d n í a t e p e l n é h o s p o d á ř s t v í

VVodní hospodářství - v rámci

provedení vodního hospodářství

řešíme zásobování vodou z jiných

zdrojů než vodovodní řád - studny,

přírodní i umělé vodní nádrže,

vodoteče, akumulační nádoby.

V těchto případech se jedná o vybavení

betonárny automatickou

tlakovou stanicí (AT stanice), která

je vybavena potřebným množstvím

čerpadel (možnost kaskádového

připojování) a tlakovou nádobou.

Vhodným doplněním AT stanice

je akumulační nádoba, kterou lze

využít v kombinaci pro ohřev záměsové

vody (kovová, plastová). Je zde

Hladinu vody v akumulační nádobě

- její doplňování a čerpání - je

řízeno snímači hladin se signalizací

Tepelné hospodářství - pro zajištění

výroby betonových směsí v zimním

období je možné využít nabídky

společnosti MERKO CZ a.s. a doplnit

betonárnu o:

• ohřev záměsové vody

• prohřívání kameniva horkým

vzduchem

• temperování prostoru betonárny

V o d n í a t e p e l n é h o s p o d á ř s t v í – M E R K O

možno rezervovat určitou zásobu

poruchy čerpadel, stavu množství

vody pro technologické účely.

vody v nádrži a havarijních situací.

26

27


Umístění vodního a tepelného hospodářství - vodní a tepelné

hospodářství může být umístěno přímo v prostorách betonárny

nebo v přemístitelném kontejneru, který bude situován v blízkosti

mísícího jádra. Kontejner je vybaven elektrickými topnými

konvektory, které temperují kontejner na vnitřní teplotu +10°C,

takže v tomto prostoru nemůže dojít k zamrznutí.

M E R K O – V o d n í a t e p e l n é h o s p o d á ř s t v í

Ohřev záměsové vody - každý případ je řešen individuálně podle

místních podmínek a požadavků. Záměsovou vodu lze připravovat

dvěmi způsoby:

• akumulační způsob - tepelně izolovaná beztlaková

nádoba co největšího objemu, ve které je voda ohřívána

v době mimo výrobu, během výrobního procesu je voda

v nádobě pouze dohřívána. Tento způsob je doporučován

v případech, kdy je betonárna zásobována vodou

z alternativního zdroje - není napojena na vodovodní řád.

Záměsová voda je do váhy vody dopravována AT stanicí,

která je sacím potrubím napojena na akumulační nádobu.

• průtokový způsob - potřebné množství záměsové vody je

připravováno dle okamžitých potřeb výroby; tato varianta je

náročná na velikost instalovaného příkonu

Prohřívání kameniva horkým vzduchem - zařízení,

které slouží k temperování kameniva ve venkovní

skládce nebo zásobníku kameniva (řadový nebo

věžový), je sestaveno z jednotlivých dílčích částí:

• horkovzdušné generátory

• vysokotlaký ventilátor s rozvodným

potrubím a distribučními tryskami

• automatické řízení provozu s dálkovým

řízením a hlášením poruchy pomocí GSM

• teplota horkého vzduchu: 100°C

Temperování prostoru betonárny - zdrojem tepla

pro vytápění je teplovzdušná jednotka nebo

sálavé agregáty.

Palivová základna - navržená tepelná zařízení je možné

provozovat s napojením na rozvody zemního nebo kapalného

plynu a ELTO (olejové nádrže se záchytnou jímkou jsou umístěny

v samostatném prostoru).

Množství vyrobené

betonové směsi v zimním

období

Palivo

Ohřev záměsové vody

Množství teplé záměsové

vody

Velikost akumulační

nádoby

Topný výkon zdroje

– akumulační způsob

ohřevu

Topný výkon zdroje

– průtokový způsob

ohřevu

Prohřívání kameniva

Uskladnění kameniva

Médium

do 30 m³/hod do 50 m³/hod nad 50 m³/hod

Zemní plyn, kapalný plyn, ELTO, elektřina

5 400 l/hod 9 000 l/hod 12 000 l/hod

Min.20 m³ Min.30 m³ 30 m³ a větší

100 kW 150 kW 200 kW

200 kW 300 kW 400 kW

Venkovní skládka, řadový zásobník, věžový zásobník

Horký vzduch o teplotě 100°C, tlak 3 000 - 5 000 Pa

Topný výkon zdroje 140 kW 140 kW 200 kW

Temperování prostorů betonárny

Médium

Zdroj teplého vzduchu

Teplý vzduch

Centrální nebo samostatné generátory

V o d n í a t e p e l n é h o s p o d á ř s t v í – M E R K O

28

29


MERKO CZ, a.s.

U Řeky 600, 720 00 Ostrava-Hrabová

tel.: +420 596 232 840, fax: +420 596 232 841

mobil: +420 606 740 806, www.merko.cz

servis 24: +420 602 327 308

MERKO SK, spol. s r. o.

ul. Rybničná 39, 831 07 Bratislava

tel: +421 244 883 907, fax: +421 244 883 907

mobil: +421 903 734 046, www.merko.sk

MERKO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Lipowa 1 Smolec 55-080 Kąty Wrocławskie

tel.: 0048 713 343 633, fax.: 0048 713 343 634

www.merko-polska.pl

photo: © Jiří Štencek, Libor Koudela; design: © Martin Feikus; press: RETIS

More magazines by this user
Similar magazines