Views
3 years ago

umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...

umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...

umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu

UMOWA NR MSP/....................................................... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Huta Pokój Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej zawarta w dniu .......... roku, w Warszawie (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana ..............................., zwanym dalej „Sprzedawcą” a (w przypadku, gdy nabywcą akcji jest osoba prawna) ...................................... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w ......................... i adresem: ul. ....................., ................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .......................................... w ..........................., ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., reprezentowaną przez ...................................., uprawnionego/ych do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Kupującym”. (w przypadku gdy nabywcą akcji jest osoba fizyczna) .............................................................................. (imiona i nazwisko), zamieszkałym w .................................. przy ul.............................., legitymującym się dowodem osobistym seria ....... nr............................ (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................. prowadzonej przez ............................................, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym dalej „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem 1.179.253 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o numerach: od 670.231 do 693.548 oraz od 693.562 do 1.849.496, o wartości nominalnej 2,88 (słownie: dwa złote, 88/100) złotych każda, stanowiących 25,50 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Huta Pokój S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000106428, zwanej dalej „Spółką”. Odpis z rejestru przedsiębiorców Spółki stanowi załącznik nr 2 do Umowy;

umowa - Huta Pokój S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo ...
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
umowa - Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S. A. - Ministerstwo ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umowy zbycia udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umowy zbycia udziałów spółki Huta Szkła BIAGLASS Sp. z ...
„POL-MOT” Holding S.A. z siedzibą w Warszawie - Ministerstwo ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa sprzedaży - Destylernia Polmos w Krakowie S.A.
umowa - GASTROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
Unimor Radiocom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Ministerstwo ...
Fabryka Maszyn Introligatorskich INTROMA sp. z o. o. - Ministerstwo ...
OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie - umowa pomiędzy Chemią ...
umowa - NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy - umowa ...
Kopalnie Surowców Mineralnych „Kosmin” Sp. z o.o. - Ministerstwo ...
umowa - Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT”
umowa - Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Miłocinie
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
umowa - Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
PKS Mrągowo sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie - umowa pomiędzy ...