Views
3 years ago

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu

UMOWA NR MSP/....................................................... ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarta w dniu .......... roku, w Warszawie (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana ..............................., zwanym dalej „Sprzedawcą” a (w przypadku, gdy nabywcą udziałów jest osoba prawna)* ...................................... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w ......................... i adresem: ul. ....................., ................................., NIP …………………………………., REGON ………………………………………, kapitał zakładowy w wysokości ................................. (gdy nabywcą udziałów jest spółka kapitałowa), opłacony w ................................. (w przypadku gdy nabywcą udziałów jest spółka akcyjna), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .......................................... w ..........................., ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., reprezentowaną przez ...................................., uprawnionego/ych* do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi* załącznik nr 1 do Umowy, zwanym(i)* dalej „Kupującym”. (w przypadku gdy nabywcą udziałów jest osoba fizyczna)* .............................................................................. (imiona i nazwisko), zamieszkałym w .................................. przy ul.............................., PESEL …………………………….., NIP …………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria ....... nr............................ / paszportem seria …………. nr ……………………*, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................. prowadzonej przez ............................................, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym(i)* dalej „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem 52 000 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. z

Folder informacyjny - Ministerstwo Skarbu Państwa
pl - Zakład Wielobranżowy RADIOLEX Sp. z o.o.
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
umowa - Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
Kopalnie Surowców Mineralnych „Kosmin” Sp. z o.o. - Ministerstwo ...
Unimor Radiocom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Ministerstwo ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki Zakłady Mechaniczne ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
Fabryka Maszyn Introligatorskich INTROMA sp. z o. o. - Ministerstwo ...
Zakład Szlifierek „PONAR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
umowa - GASTROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Elektrocarbon Sp. z o.o. - umowa pomiędzy Skarbem Państwa
Treść umowy zbycia udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umowy zbycia udziałów spółki BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o. z ...
umowa - NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. z siedzibą w ...
umowa - Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
PKS Mrągowo sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie - umowa pomiędzy ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Unicon sp. z o.o. - umowa pomiędzy Skarbem Państwa
Treść umowy zbycia udziałów spółki Zakłady Maszynowe „Hamech”
umowa sprzedaży - Agroma Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
Treść umowy zbycia udziałów spółki BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o. z ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...