Views
3 years ago

Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w

UMOWA NR MSP/....................................................... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zawarta w dniu .......... roku, w Warszawie (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana ..............................., zwanym dalej „Sprzedawcą” a (w przypadku, gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba prawna) * ...................................... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w ......................... i adresem: ul. ....................., ................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .......................................... w ..........................., ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., reprezentowaną przez ...................................., uprawnionego/ych do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Kupującym”. (w przypadku gdy nabywcą akcji jest osoba fizyczna) * .............................................................................. (imiona i nazwisko), zamieszkałym w .................................. przy ul.............................., legitymującym się dowodem osobistym seria ....... nr............................ (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................. prowadzonej przez ............................................, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym dalej „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem 87.718 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych imiennych serii „A” o numerach: …………………………, o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, stanowiących 1,60 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000037044, zwanej dalej „Spółką”. Odpis z rejestru przedsiębiorców Spółki stanowi załącznik nr 2 do Umowy;

Wielopodmiotowość w sporach wynikających z umów ¢ §Ø ... - KKG
Warto wiedzieć, że z elementów składa się… (grudzień 2011)
„POL-MOT” Holding S.A. z siedzibą w Warszawie - Ministerstwo ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie - umowa pomiędzy Chemią ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy - umowa ...
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
Zakład Szlifierek „PONAR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A. z siedzibą w Alwerni
umowa - Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Miłocinie
umowa - Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. z siedzibą w Kotlarni
umowa - GASTROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie - umowa pomiędzy Chemią ...
umowa - Huta Pokój S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo ...
Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. z siedzibą w ...
Unimor Radiocom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Ministerstwo ...
umowa - NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
PKS Mrągowo sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie - umowa pomiędzy ...
umowa - Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
umowa - Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. z siedzibą w Kotlarni
umowa - Rafineria Trzebinia S.A. z siedzibą w Trzebini
umowa sprzedaży - Agroma Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
umowa sprzedaży - Destylernia Polmos w Krakowie S.A.
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o. z ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki Huta Szkła BIAGLASS Sp. z ...