Views
3 years ago

umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...

umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...

umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo

UMOWA NR MSP/....................................................... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu zawarta w dniu .......... roku, w Warszawie (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana ..............................., zwanym dalej „Sprzedawcą” a (w przypadku, gdy nabywcą akcji jest osoba prawna) ...................................... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w ......................... i adresem: ul. ....................., ................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .......................................... w ..........................., ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., reprezentowaną przez ...................................., uprawnionego/ych do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Kupującym”. (w przypadku gdy nabywcą akcji jest osoba fizyczna) ............................................... (imiona i nazwisko), zamieszkałym w .................................. przy ul. ............................., legitymującym się dowodem osobistym seria ....... nr ................... (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................................. prowadzonej przez ............................................, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym dalej „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem 6.189.200 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych imiennych - serii: „A” o numerach: od A 000 000 001 do A 005 260 820, serii „B” o numerach: od B 005 260 821 do B 005 785 820 oraz serii „C” o numerach: od C 005 785 821 do C 006 189 200 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268394, zwanej dalej „Spółką”, z zastrzeżeniem, że 928 380 (słownie: 1

umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy - umowa ...
OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie - umowa pomiędzy Chemią ...
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
„POL-MOT” Holding S.A. z siedzibą w Warszawie - Ministerstwo ...
umowa - Huta Pokój S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo ...
umowa - Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Miłocinie
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
umowa - GASTROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. z siedzibą w Kotlarni
OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie - umowa pomiędzy Chemią ...
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
umowa - Rafineria Trzebinia S.A. z siedzibą w Trzebini
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
PKS Mrągowo sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie - umowa pomiędzy ...
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
Unimor Radiocom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Ministerstwo ...
umowa - Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
umowa - NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A. z siedzibą w Alwerni
umowa - Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. z siedzibą w Kotlarni
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S. A. - Ministerstwo ...
Fabryka Maszyn Introligatorskich INTROMA sp. z o. o. - Ministerstwo ...
umowa sprzedaży - Agroma Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
umowa sprzedaży - Destylernia Polmos w Krakowie S.A.
Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. z siedzibą w ...