Views
3 years ago

Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa

Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa

Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu

UMOWA NR MSP/....................................................... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu .......... roku, w Warszawie (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Pana .........................., na podstawie aktu powołania z dnia .............. roku, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Sprzedawcą” a (w przypadku, gdy kupującym akcje/udziały jest osoba prawna)* ...................................... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w ........................., ul. .....................(adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ............................. w ..........................., ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., reprezentowaną przez ...................................., uprawnionego/ych do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi załącznik nr 2 do Umowy, zwanym w dalszej treści Umowy „Kupującym”. (w przypadku, gdy kupującym akcje/udziały jest osoba fizyczna)* .............................................................................. (imiona i nazwiska), zamieszkały w ........................ przy ul. ......................................, legitymujący się dowodem osobistym seria ........ nr .................(a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem .................... prowadzanej przez Urząd Gminy .............................., zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy), zwanym w dalszej treści Umowy „Kupującym” Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem 66 698 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 7,50 zł (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących 7,4% kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul Garbarska 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002023, zwanej dalej „Spółką”. Wypis z rejestru Spółki stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 2. Kupujący wygrał aukcję nr .................., której przedmiotem było 66 698 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii ,,A” o numerach: od nr 000308701 do nr 000374850, od nr 000405843 do nr 000405946, od nr 000409275 do nr 000409378, od nr 000433343 do nr 000433380, od nr 000433837 do nr 000433874, od nr 000434483 do nr 000434520, od nr 000435661 do nr 000435698, od nr 000438625 do nr 000438662, od nr 000438663 do nr 000438700, od nr 000438891 do nr 000438928, od nr 000439579 do nr 000439594, od nr 000440091 do nr 000440106, od nr 000440107 do nr 000440122, od nr 000440267 do nr 000440282, od nr 000440943 do nr 000440948, od nr 000440985 do nr 000440988, Skarbu Państwa w spółce pod firmą Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strony zgodnie postanawiają co następuje: § 1 1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem 66 698 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii ,,A” o numerach : od nr 000308701 do nr 1

Folder informacyjny - Ministerstwo Skarbu Państwa
Folder informacyjny (wersja polska) - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umowy zbycia udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
Procedura zbycia akcji - Ministerstwo Skarbu Państwa
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
umowa sprzedaży akcji elektromontaż-poznań s.a. z siedzibą w ...
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
podsumowanie - Ministerstwo Skarbu Państwa
Prezentacja - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umowy zbycia udziałów spółki Zakłady Maszynowe „Hamech”
Odpowiedzi na pytania - Ministerstwo Skarbu Państwa
Odpowiedzi na zapytania - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umowy zbycia udziałów spółki Huta Szkła BIAGLASS Sp. z ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o. z ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki Regionalna Agencja Promocji ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki Zakłady Mechaniczne ...
Ogólne warunki umowy - Ministerstwo Skarbu Państwa
Usługi w zakresie oprogramowania - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa sprzedaży udziałów należących do Huty Stalowa Wola S.A.
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Polityka dla przemysłu gazu ziemnego - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o. z ...