Views
3 years ago

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu

UMOWA NR MSP/....................................................... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu .......... roku, w Warszawie (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Pana ..............................., zwanym dalej „Sprzedawcą” a (w przypadku, gdy nabywcą udziałów jest osoba prawna) ...................................... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w ......................... i adresem: ul. ....................., ................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ............................. w ..........................., ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., reprezentowaną przez ...................................., uprawnionego/ych do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym w dalszej treści Umowy „Kupującym”. (w przypadku gdy nabywcą udziałów jest osoba fizyczna) .............................................................................. (imiona i nazwisko), zamieszkałym w .................................. przy ul.............................., legitymującym się dowodem osobistym seria ....... nr............................ (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................. prowadzonej przez ............................................, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym w dalszej treści Umowy „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”. Z uwagi na to, że:

Folder informacyjny - Ministerstwo Skarbu Państwa
Folder informacyjny (wersja polska) - Ministerstwo Skarbu Państwa
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Unimor Radiocom sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Ministerstwo ...
Kopalnie Surowców Mineralnych „Kosmin” Sp. z o.o. - Ministerstwo ...
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Ministerstwo Skarbu Państwa
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Fabryka Maszyn Introligatorskich INTROMA sp. z o. o. - Ministerstwo ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umowy zbycia udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
umowa - Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.
Elektrocarbon Sp. z o.o. - umowa pomiędzy Skarbem Państwa
„POL-MOT” Holding S.A. z siedzibą w Warszawie - Ministerstwo ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o. z ...
umowa - NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
Zakład Szlifierek „PONAR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
umowa - Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
umowa - GASTROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. z siedzibą w ...
PKS Mrągowo sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie - umowa pomiędzy ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Treść umowy zbycia udziałów spółki BUDOPOL-DELTA Sp. z o.o. z ...
Unicon sp. z o.o. - umowa pomiędzy Skarbem Państwa
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o.