Jaanuar 2009 - Rõngu Vald

rongu.ee

Jaanuar 2009 - Rõngu Vald

RÕNGULANE

NR. 1 (118) jaanuar 2009

VALLA INFOLEHT

TRÜKIARV 1300

RÕNGU VALD HOOLIB OMA VANURITEST

Detsembrikuus sai meie lauluansamblile

suureks auks osaleda Rõngu valla

eakate jõulupidudel nii Valgutas kui

Rõngus. Esitasime kummalgi peol 12

laulu. Meile oli suureks üllatuseks uue

kuue saanud Valguta seltsimaja – maja

on meeldivalt remonditud, puhas ja

nagu me kohapeal kuulsime, palju töid

tehti ära oma jõududega, entusiasmist.

Kõige tähtsam – vastu võttis meid

soojus ja sõbralikkus. Lauad olid

kaetud hea ja paremaga, tantsumuusikat

tegi Arvo.

Rõngu rahvamajas leidsime samuti

eest kaetud lauad, ja meeldivalt

kaunistatud maja. Rõngu rahvamajas

on kultuuri juhtimas uus „majahaldjas”

Mari-Liis. Kena noor inimene püüab

taas hingest elustada Rõngu kultuurielu.

Eakate jõulupidu oli väga tiheda

kavaga sisustatud – oli külalisesinejaid

kui ka oma maja kollektiive.

Väga liigutav oli, et nendest mõlematest

pidudest võttis aktiivselt osa

sotsiallnõunik Ene, kes ei jätnud kedagi

nukrutsema ja istuma, muudkui lõi aga

tantsu ja leidis igaühe jaoks mõne hea

sõna. Ei puudunud ka vallavanema

tervitus kummaltki peolt. See oli nii

südamlikult soe – tunda, et sinust

hoolitakse ka siis, kui oled oma elutöö

teinud ja veedad vanaduspäevi. Tihti

jääbki meie ühiskonnas see niinimetatud

„vana armee" tähelepanuta ja

hoolitsuseta, oled oma töö teinud ja

kellelgi ei ole sind enam vaja. Rõngu

valla kohta seda ütelda ei saa. Olen

paaril viimasel aastal osalenud Rõngu

valla eakate aastalõpu üritustel – need

on täis suuri elamusi. Õhtud on sisukad,

lauad kaetud ja alati on ka kena

tantsumuusika. Nendest üritustest on

jäänud mulje, et vald ei jäta oma oma

vanureid üksi. Vallavanem leiab ikka

aega tulla peole ja anda üle jõulu- ja

uusaastatervitused. Seda ei olegi nii

palju, aga väga hooliv ja südamlik.

Suur aitäh Rõngu sotsiaalnõunik

Enele, kes meid kutsus nendele

üritustele. Nii saime meiegi kenade

jõulupidude osalisteks. Soovime teile,

kallid Ene, Mari-Liis ja Merle head uut

aastat ja ikka jätkuvat indu ja tahet

tööks eakatega. Oleme ju „vana

kaardivägi" ja ei vea kunagi alt. Kõike

head soovides.

Elva lauluansambel

"7 vaprat vanaema" ja juhendaja Juta


2

RÕNGULANE

VAIDLUSTA

11. Väljastada AS-ile Promens projektee- Otsustati:

rimistingimused ehitise projekti koosta- 1. Ehitiste peremehetuks tunnistamine.

PENSIONIAMETI OTSUS

miseks. Hoone asub Rõngu alevikus, Tunnistada peremehetuks järgmised

Tehase 4. Hoone kasutamise sihtotstarve: ehitised:

Need pensionärid, kes on saanud teate,

muu tööstuse laohoone.

Garaaþid Käärdi alevikus Rõngu vallas;

et nende toetus ei laeku riigi kulul, saa-

12. Väljastada AS-ile Promens projekteevad

pensioniameti otsuse vaidlustada.

Pöksi bensiinijaam Kalme külas Rõngu

rimistingimused ehitise projekti koosta- vallas; Pöksi puurkaev Käärdi alevikus

Sotsiaalkindlustusamet soovib, et kõik

miseks. Hoone asub Rõngu alevikus, Rõngu vallas; Valguta vana seltsimaja

pensionärid, kes seda vajavad, saaksid

Tehase 4. Hoone kasutamise sihtotstarve: Valguta külas Rõngu vallas; Tolmu

pensioni koju kätte. Kui otsus tundub siiski

muu tööstusharu tootmishoone.

kõrvalhooned Raigaste külas Rõngu vallas.

ebaõiglane ja teie põhjendusi ei ole

13. Anda nõusolek üheksale isikule Jätta peremehetuks tunnistamata Koruste

arvestatud ning kui te ei ole ka uut

korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks punase maja laut Koruste külas Rõngu

väljamakseviisi veel valinud, siis võite

kuni 31. maini 2009. a.

vallas Mari Luhti poolt esitatud tõendite

otsuse vaidlustada. See õigus kehtib

14. Anda nõusolek konteinerite ühiskasuendiselt

30 päeva jooksul pärast otsusest

põhjal.

tuseks ühel juhul kuni 31. maini 2011. a. 2. Nõusoleku andmine Kagu-Eesti

teadasaamist. Sel juhul vaadatakse

15. Lubada erandeid kahe isiku puhul Jäätmekeskuse AS tegevuse lõpetaesmane

otsus kindlasti üle. Kui vaidlusalust

jäätmeveo tühjendussageduste osas kuni

miseks. Toetada Kagu–Eesti Jäätme-

otsust ei jõuta veebruarikuu pensioni-

31. maini 2011. a.

keskuse AS nõukogu ettepanekut lõpetada

päevaks üle vaadata, siis keegi oma

16. Keelduda korraldatud jäätmeveoga

Kagu–Eesti Jäätmekeskuse AS tegevus.

järgmisest pensionist siiski ilma ei jää. See

mitteliitumise taotluse rahuldamisest ühe

3. Vallavanema välislähetusse suuna-

makstakse välja endisest kohast, s.t – kui

mine. Lähetada vallavanem Aivar Kuuskisiku

puhul.

seni toodi teile pension postiga koju, siis

vere 19. – 22. 01.2009 koolitusreisile

tuuakse see koju ka veebruaris. Kui te seni

Brüsselisse.

saite oma pensioni postkontorist, siis ka Jaanuarikuu istungitel otsustati:

4. Üürilepingute sõlmimine. Sõlmida üüriveebruaris

saate selle ühekordse välja-

lepingud Rõngu vallale kuuluvate hoonete

maksena postkontorist. Otsuse vaidlusta- 1. Anda nõusolek Farmi kinnistul asukoha-

ja ruumide üürimiseks alljärgnevalt:

miseks võib pöörduda elukohajärgse ga Teedla küla, Rõngu vald läbi viia geo-

1) ASga Eesti Post – tähtajaga viis aastat,

pensioniameti poole. Piisab ka telefoni- loogilised uuringud vastavalt geoloogiliste

asukoht Valga mnt 6a, Rõngu alevik;

kõnest sotsiaalkindlustusameti infotele- uuringute loa taotlusmaterjalidele.

2) Elion Ettevõtted ASga – tähtajaga kolm

fonile 16106 või Tartu Pensioniameti 2. Sõlmida leping AS-ga Telora-E Rõngu

aastat, asukoht Valga mnt 6a, Rõngu alevik;

telefonil 744 7497.

Hooldusravikeskuse I etapi ehituse riigi-

3) Elion Ettevõtted ASga – tähtajaga viis

Elve Tonts hanke läbiviimiseks ja ehitusjärelevalve

aastat, asukoht Keskuse 1, Valguta küla;

Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht teostamiseks summas 149 860 krooni.

4) Elion Ettevõtted ASga – tähtajaga viis

640 8123, 5342 0280 3. Anda nõusolek Jaak Varbele Kalme külas

aastat, asukoht ruum nr 6, Teedla küla;

asuva 0,13 ha suuruse Jaagu maaüksuse 5) Alar Sõbraga – tähtajaga viis aastat,

VALLAVALITSUSES

ostueesõigusega erastamiseks plaani- asukoht Valga mnt 6a, Rõngu alevik;

materjali alusel elamumaa sihtotstarbel. 6) Ille Songisepaga – tähtajaga viis aastat,

Detsembrikuu istungitel otsustati: 4. Anda nõusolek Kalle Roopsile Kõduküla asukoht Viljandi mnt 2, Rõngu alevik.

külas asuva 28 964 m² suuruse Suuretamme

maaüksuse ostueesõigusega eras-

1. Toetada valla eelarvest Rõngu valla ELEKTRITÖÖD –

sportlase Kaur Kivistiku ettevalmistust tamiseks maatulundusmaa sihtotstarbel.

5. Kehtestada alates 1. maist 2009. a vee- OPERATIIVSELT JA MUGAVALT

2009. a hooajaks 5000 krooniga.

2. Kinnitada riigihanke „Autobussi kapitalihinnad

koos käibemaksuga Käärdi aleviku Koduses majapidamises tuleb ikka ette

varustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste

rendile võtmine“ võitjaks Hansa Liising

Eesti AS. Sõlmida hanke võitjaga Hansa tarbijatele järgnevalt: 1) tasu võetava vee olukordi ja vajadusi, kus vajatakse spetsia-

Liising Eesti ASga bussi kapitalirendi eest 13,50 krooni/m³; 2) tasu heitvee listi abi. Elektritööde eripära ja mitmetest

leping.

ärajuhtimise eest 18,50 krooni/m³.

muudest remondi- ja ehitustöödest oluliselt

3. Kinnitada sotsiaaltoetused 18-le isikule 6. Kinnitada maa maksustamishinna aktid kõrgem riskifaktor tingivad selles valdkogusummas

16491 krooni.

5-4/611 kuni 5-4/650. konnas suure nõudluse erialaekspertide

4. Sõlmida leping ASga Emajõe Veevärk 7. Väljastada kasutusluba valminud laudale järele.

Rõngu alevikus Piiri ja Vahe tn vee- ja aadressil Mällona talu, Kalme küla, Rõngu Viimase aasta jooksul on Eesti suurim

reoveekanalisatsioonitorustike tööprojekti vald.

elektritarnija Eesti Energia välja arendanud

koostamiseks summas 49 670 krooni.

ja turule toonud elektritööde teenuse, mis

5. Sõlmida sihtstipendiumi leping Eesti

võimaldab kliendil tellida erinevaid elektri-

VALLAVOLIKOGUS

Kultuurkapitaliga summas 5000 krooni

töid kompaktselt ühest kohast.

Rõngu valla piirkondliku noortebändidega

Kui varasemalt tegi Eesti Energia elektritöid

18. detsembri 2008 volikogu istungist võttis

sõbrapäeva ürituseks.

vaid oma vastutusalasse kuuluvas elektri-

6. Sõlmida koostööleping ASga Hansaosa

12 liiget. Puudusid: Hillar Hänilane, võrgus, siis klientide pideva huvi tõttu pakub

pank pangabussiteenuste pakkumiseks

Kalju Pennar, Teet Raudsepp

energiafirma nii kodu- kui äriklientidele

Rõngu valla elanikele.

alates 2007. a novembrist sise- ja

7. Kinnitada Karl Lullbergilt võõrandatud

Võeti vastu määrus:

väliselektritööde teenuseid. Korraldatakse

vara võõrandamisaegne maksumus ning

1. Lastevanemate poolt osaliste kulude

kõiki elektriga seotud töid, s.h. ka rikke- ja

määrata kompensatsioon vara eest katmine Rõngu valla lasteaedades. Kehtes- avariitöid. Klientidel on võimalik tellida

õigustatud subjektile Endel Aruellale. tada alates 01. jaanuarist 2009. a Rõngu elektripaigaldise projekteerimist, ehitamist,

8. Kinnitada Juhan Varikult võõrandatud valla lasteaedades osaliste kulude katmise renoveerimist, tehnilise kontrolli teostamist,

vara võõrandamisaegne maksumus ning määraks lastevanemate poolt 125 krooni käidukorraldust ning tänavavalgustuse

määrata kompensatsioon vara eest kuus ühe lapse kohta. Kui ühest perest käib ehitust ja hooldust. Lisaks pakub Eesti

õigustatud subjektile Valve Lillele.

lasteaias 2 või enam last on lapsevanemate Energia nõrkvooluga seotud töid, mille alla

9. Anda nõusolek Mairi Hurdale Kirepi külas poolt osaliste kulude katmise määraks 100 kuuluvad näiteks arvuti- ja televõrgud,

asuva 0,24 ha suuruse Vahemäe maa- krooni kuus ühe lapse kohta.

tulekahju- ja valvesignalisatsioonid ning

üksuse ostueesõigusega erastamiseks 2. Rõngu valla avalikult kasutatavate teede automaatika lisateenuseid.

plaanimaterjali alusel elamumaa sihtotsdada

nimekirja täiendamine ja muutmine. Täien- Kliendi jaoks on tegu uue ja mugava

tarbel.

avalikult kasutatavate teede nimekirja võimalusega saada kvaliteetne teenus

10. Väljastada Tauno Juhansonile kasumaanteede,

Rõngu valla avalikult kasutatavate kohalike ühest kohast ja ühe kontakti kaudu. Kogu

tusluba valminud elamule aadressil Nisu 3,

tänavate ja erateedega ning protsessi vältel toimub suhtlemine vaid ühe

Käärdi alevik, Rõngu vald.

lisada need teeregistrisse.

osapoolega - Eesti Energiaga, kes võtab


RÕNGULANE

enda peale vastutuse kogu protsessi eest. pidada. Paraku on kiri pildi all enamusel mise õpetamisega. Igal rühmal olid selle-

See muudab kliendi jaoks elektritööde juhtudest sarnase sisuga: leitud, hüljatud, teemalised värvilised pildid näitlikustatellimise

oluliselt mugavamaks, sest nii ei ära visatud... miseks olemas. Kaasa oli võetud ka

ole tarvidust ise tegeleda ei võimalike tööde Miks ma seda juttu kirjutan? Olen Rõngu reaalseks pesemiseks hambapasta ja -hari.

teostajate väljaotsimise ega erinevate vallas elanud juba mõnda aega, meil on Pääsupoegade ehk sõimerühm otsustas

pakkumiste küsimisega. kodus kassid ja koerad. Paraku näen tihti hakata lasteaias igapäevaselt hommikuti

Kui klient soovib oma maja elektritööd mõnda armsat ja toredat looma ilma hambaid pesema, et sellest kujuneks

tellida Eesti Energiast, tuleks tal oma peremeheta ringi jalutamas. Kuu aega harjumus kogu eluks.

soovist teada anda allolevatel kontaktidel tagasi avastasin keset ööd enda ukse

või külastada Eesti Energia kodulehekülge tagant nälginud noore kassi. Võtsin ta

ning vormis tada taotlu s elektr oonsel t. tuppa, andsin süüa. Järgmisel päeval viisin

Otsuse hinnapakkumise sobivuse osas laiali kuulutused, et on leitud kass. Rõngu

langetab klient. Kui hinnapakkumine soovi- alevikus asuvalt kuulutuste tulbalt kisuti

tud töödele sobib, siis sõlmitakse töövõtu- kuulutus maha… Kaks päeva hiljem leidis

leping. Pärast lepingu sõlmimist juhib Eesti keset külma ja kõledat ööd tee meie maja

Energia projekti kulgu ning vastutab tööde juurde uus kassipoeg. Pisike, paarikuine,

kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise eest. hirmunud, külmunud ja näljas. Selgus, et

Eesti Energia annab tehtud tööle 2-aastase tegemist kassiema ja -pojaga.

garantii.

Kahe nädala pärast avastas üks mu

Andres Keba koertest tee äärest võsast kaks pisitillukest

Eesti Energia Elektritööd AS müügijuht kutsikat. Keegi oli nad autost tee peale välja

e-post: andres.keba@energia.ee visanud, hoolimata sellest, et kohe oli

tel. 517 6384 pimedus tulemas ning mööda seda teed Teisipäevaks kutsusime külla meie kodusõidavad

pidevalt suured põllutöömasinad kandi hambaarsti Thea Mäesalu, kes rääkis

Peeter Hüsson ja autod. Kui ma sellel hetkel ei oleks õues meile hammaste õigest pesemisest ja

Eesti Energia Elektritööd AS projektijuht viibinud, oleks suure tõenäosusega seal toitumisest ning rõhutas, kui tähtis on

e-post: peeter.husson@energia.ee lebanud kahe ilmsüüta kutsika laibad. Nad hammaste igapäevane pesemine. Samuti

tel. 511 4567 olid läbi külmunud, ussitanud ja nälginud, hoiatas ta laste suurte lemmikute –

ahmisid sööki sisse ja ise samal ajal kommide ja coca-cola eest. Need on

värisesid. Ilmselt polnud nende „omanik“ tõe lised hamma ste vaenlased, kuid

KES HOOLITSEB

kunagi kuulnudki sellest, et kutsikale tuleb vähesel määral maiustamist ei keelanud ta

NÕRGEMATE EEST? anda ussirohtu, vaktsineerimisest rääki- kellelegi. Samuti tuletas ta meelde, et lastel

mata. peab olema neile mõeldud hambapasta ja -

Viimasel ajal näidatakse televiisorist tihti, Nendel kutsikatel vedas, nad said endale hari. Lõpuks said kõik hambaarsti käest

kuidas hoolimatud inimesed on oma lemmi- kodud, kus neid armastatakse ja hoitakse, väikese raamatukese ja nätsu.

kuid hüljanud. Kajastatakse peamiselt neid neid ravitakse ja toidetakse. Paraku pole Järgneval kahel päeval meisterdati, vooliti

sündmusi, kuhu loomakaitsjate abistav ma kindel, et nende kutsikate emal nii hästi ja joonistati igas vanuseastmes, küll

„käsi“ ulatub. Paraku on see maapiirkonda- läheb. Usun, et nii mõnedki on sellise hambaharju, hambaid ja muud hammasdes

nii tavaline, et kui saabub sügis, siis probleemiga tuttavad, samuti teavad nad, tega seonduvat.

lehtede langemisega kaasneb maa- ja missugune jõuetu viha selliste inimeste Nädala kulminatsiooniks kujunes reedel

suvituspiirkondades suuremat sorti „looma- vastu tekib. toimunud viktoriin teemal „Mis on hammasde

ränne“. Siinkohal tuleb mulle meelde lapsepõlves tele hea”, mis kinnistas laste teadmisi

Palju on selliseid inimesi, kes võtavad nähtud multifilm „Kingitus kõige nõrge- hammaste tervishoiust. Osa võtsid kaks

kevadel suvilasse või lastele mängimiseks male“, kus metsa kõige nõrgemale tuuakse vanemat rühma – Lepatriinud ja Liblikad.

kutsika või kassipoja. Nii, nagu saab otsa suurt kingitust. Kõik metsaelanikud tahavad Mõl ema st rüh mas t moo dus tat i kol m

iga suvi, kasvab ka igast kassipojast ja sellel hetkel hirmsasti olla see „kõige võistkonda, millele lapsed oma fantaasia

koerakutsikast ühel hetkel täiskasvanud nõrgem“. On ainult üksainuke loom, kes ei põhjal ka lustakad nimed välja mõtlesid.

loom oma vajaduste ja iseloomuoma- taha ja ei julge. Ja temale tuuaksegi Lepatriinude rühma võistkondade nimedustega.

Ja siis selgub, et kass ei ole enam kingitus. Kingituseks oli karu. Suur ja tugev. deks olid Lumeingel, Piraadid-Paadid ja

nii armas ja koeraga on ka vaja liiga palju Et kõige nõrgemal oleks julgem olla. Okastega Süda. Liblikate rühmal Ränk

tegeleda, lisaks see tüütu jooksuaeg! Kui Looduses on ikka nii, et inimene on see Röövel, Ruudi Rallipõrsas ja Sinisilm

kass või koer pojad ilmale toob, siis on kõige tugevam, kõik loomad kardavad Kuldhammas.

alguses nii lõbus ja tegelikult on looma- inimest, sest ta on tugev ja julge. Inimesel Lapsed olid tublid ja teadsid vastuseid

lapsed ju nii nunnud. Paraku hakkavad nad on võimu. Loomad sõltuvad inimesest. peaaegu kõigile 12 küsimusele, mis olid

ühel hetkel süüa ja inimhoolitsust vajama. Olgem siis neile see kingitus kõige koostatud kõikide rühmade õpetajate poolt.

Siis hakatakse otsima võimalust, kuidas nõrgemale, kellega oleks hea ja julge elada. Moodustatud oli ka þürii, kes vastused üle

üleliigsetest suudest lahti saada. Mõni veab Ja kui te ei tea, kas suudate see olla, siis vaatas ja nende üle arvet pidas. Kõik

niisama metsavahele, mõni viib turuvära- ärge võtke endale kunagi ühtegi kodu- osalejad said tunnustuseks omanimelise

vasse ja nii edasi. Võimalusi ju jagub ja looma, sest nad tahavad elada inimese diplomi hammaste heaks sõbraks olemise

lõppude lõpuks küll keegi ta ikka üles juures, inimese jaoks. eest. Päev ja ühtlasi ka nädal lõpetati

korjab. Kui ei korja – no siis jääb kas oma

lustaka liikumismänguga „Hammas, hamelu

peale või süüakse toiduahelas üleval- Anne Tigasing mas, auk”.

pool oleva isendi poolt ära.

Suur tänu kõikidele õpetajatele, lastevane-

Internetis on lemmikloomade foorumid ja

matele ja eriline tänu hambaarst Thea

portaalid pilgeni täis kuulutusi stiilis: annan ILUSA NAERATUSE NIMEL Mäesalule – kõik nad aitasid „Tervete

ära kassi/koera allergia/ärasõidu vms tõttu.

hammaste nädala” edukalt läbi viia, seda

Kindlasti on neid, kellel see põhjus ka Meie ilusas ja armsas lasteaias Pihlakobar ikka ilusa naeratuse nimel!

tegelikult eksisteerib, kuid kogemus näitab, toimus 12.-16. jaanuarini „Tervete hammaset

nendelsamadel „allergikutel” on juba te nädal”. Selle eesmärgiks oli anda lastele

Merike Kirotar

järgmisel kevadel võetud peresse uus teadmisi hammaste õigest hoidmisest,

Pääsupoegade rühma õpetaja

loomalaps ja ring käivitub uuesti. Varju- nende järjepidevast hoolitsemise vajadupaikade

kodulehekülgedelt vaatavad vastu sest ja rõhutada hammaste harjamise MUINASJUTULINE KOOLIPÄEV

kurvad silmad ja õnnetu olemisega loomad, tähtsust, et need oleksid terved kogu lapsekeda

enam ei tahetud. Vähesed on ka ja täiskasvanuea. Tore, et on saamas traditisiooniks lõpetada

sellised, kes antakse raske südamega ära, Esimene päev algas hammaste uurimise, õppeveerand mõne ühisüritusega, kus

kuna ei ole tõesti võimalik enam looma nende vajalikkuse analüüsimise ja pese- löövad kaasa 1. klasside õpilased, lapse-

3


4 RÕNGULANE

vanemad ja külalised.

VALGUTA LASTEAED-ALGKOOLI

Talve saabumine ja jõuluaeg ongi nagu

EDUKAMAD ÕPPURID

päris muinasjutt. Miks mitte teha muinas-

II ÕPPEVEERANDIL

Hea õppedukus ja hea käitumine:

Reigo Hurt - 2. klass

Kaido Margus, Kristian Eensalu - 3. klass

jutuliseks kasvõi üks viimastest koolipäeva-

Katrine Glaaser, Kätlin Lääne, Andero

dest. Mõeldud-tehtud! 16. detsember oli

Puiestee, Karleen Randver - 5. klass

selleks kõige sobivam. Juba varahommikul Avaldada kiitust õpilastele, kes õppisid Kaarel Viljaste - 6. klass

algas klassi kaunistamine. Just kuuse alla hindele „5“.

Rein Saarmäe - 8.A klass

oli seekord kaetud „Jõululaud” igasuguste Liisa Tatar, Heiko Viksi - 2. klass

Kaur Põldmaa - 8.B klass

maiustustega.

Mikk Pedaja, Glen Põldmaa - 3. klass

Muinasjutus on ju kõik võimalik. Põrandale Gerri Tatar - 4. klass

sai laotatud jõuluteemaline suur tekk, mida Martin Viksi - 6. klass

ÕPETAJA ENE PAKS

võis ka lendavaks vaibaks pidada ja sellel

Ene Paks töötab Rõngu Keskkoolis õpetamuinasjutumaailma

rännata. „Reisijuhiks” Avadada kiitust õpilastele, kes õppisid jana alates aastast 1990. Öeldakse, et

oli jutuvestja Piret Päär Eesti Rahvakultuuri hinnetele „4“ ja „5“

tõeline õpetaja on see, kelle sõnad ja teod

Arenduskeskusest. Ta pajatas meile väga Kuno Peetso, Kaido Varik - 2. klass

kattuvad. Sina oled just selline õpetaja.

põnevaid lugusid. Küünlavalguses oli see Kaili Silland, Agne Vaalmäe, Andres Zirk - 3. Karm ja nõudlik, kuid selle karmi ja nõudliku

kõik nii saladuslik ja eriline.

klass

vormi sees on ometi suur ja soe süda oma

Pärast muinasjutuvestja lahkumist elasime Ave-Ly Kaeramaa, Timo Laineste - 4. klass õpilaste ja kõigi lähedaste jaoks. Isegi kui

veelkord läbi kõik nähtu-kuuldu, kuid seda Gregor Jürgenson - 5. klass

sinu õppeaine, inglise keel, tundub tõesti

pisut teisiti. Jäädvustasime need toredad Mirjam Hrenova, Ave Kriisa, Janno Väärsi, paljude jaoks tüütu ja keeruline, suudad

Brandon Ütt - 6. klass

sina õpilasi mõistma panna, miks see keel

hetked joonistustel, millest sai ürituse lõpus

neile elus nii vajalik on. Õpilased

suur kunstinäitus.

Avaldada kiitust õpilastele, kes pole 2.

mõistavadki seda üha rohkem. Kahjuks

Oleme väga tänulikud huvijuht Ehale, kelle

veerandil puudunud

puudub meil keskkond keele praktiseeri-

abiga leidsime imelise jutuvestja. Samuti

miseks. Nii ongi parim viis seda teha

lastevanematele, kes sellel kiirel ajal leidsid Liisa Tatar, Valeria Rusina, Heiko Viksi - 2.

õpetaja valvsa pilgu all, sest ilma keelteta

võimaluse jõululauda katta hea ja pare- klass

pole haritust ega haritud inimest…

maga. Oleme tänulikud neile, kes koos Mikk Pedaja, Agne Vaalmäe - 3. klass Minu esimene kool oli Kihnu 8-klassiline

meiega veetsid toredad tunnid muinasjutu- Sten-Avo Bulatov - 4. klass

kool, kus ema töötas 30 aastat eesti keele ja

päeval.

Gregor Jürgenson - 5. klass

kirjanduse õpetajana ja praegu on samas

On ju nii, et muinasjutumaailmast ei saa Kristina Koni - 6. klass

koolis algklasside õpetaja minu noorem õde

meid keegi ära ajada. Nii mõnus on sellel

Külli. Kõikidele Kihnu lastele lõpeb peale

„maal” viibida koos hea seltskonnaga.

Lea Pung põhikooli tavaline koduelu, sest edasi

Valguta Lasteaed-Algkooli juhataja õppimiseks peab mandrile minema. Pärnu I

Keskkooli (praegune Pärnu Ühisgüm-

Teid kõiki tänavad1. klassi õpetajad

naasium) inglise keele klass oli minu jaoks

Anu Lokotar ja Rita Kiiver RÕNGU KESKKOOLI TUBLIMAD alguses paras piin 9 inglise keele tunniga

ÕPPURID II ÕPPEVEERANDIL nädalas. Mulle meeldisid küll inglise ja

LIIKLUSHOMMIK MEIE KOOLIS

ameerika kirjanduse tunnid, aga kaks tundi

Väga hea õppeedukus ja eeskujulik

häälduse ja intonatsiooni drilli kujutasid

Reede hommikul kogunes kogu meie kool käitumine:

endast tavaliselt koolinädala kõige

ja lasteaed saali, et osa võtta liiklus- jubedamat katsumust. Kui ilmaolud sügisel

Laura-Kristiina Rand, Hanna Maria Tullino -

hommikust. Alguses rääkis meile õp Marika

keeruliseks muutusid, sain kodus käia

2. klass

ainult kord kuus. Tol ajal oli ka laupäev

õpetlikku juttu liiklusest. Karl Lõoke - 3. klass koolipäev ja vahel oli sekeldusi puudumiste

Peale seda jagati klassid rühmadesse. Karin Pungas - 4. klass pärast, sest kuidagi polnud võimalik ühe

Suuremad pidid joonistama liiklusmärke. Karl Sõrra - 8.A klass päevaga kodus käia. Inglise keele klassiga

Võis välja mõelda ka uue liiklusmärgi ja Therese Viitkar - 8.B klass oli veel see naljakas lugu, et tol ajal oli sinna

lisada sellele seletuse. Parimad uued

väiksem konkurss kui paralleelidesse, kus

märgid olid: „Õpetajate maja”, „Ettevaatust, Hea õppeedukus ja eeskujulik käitu- masinkirja- või õmblemisoskusi omandati.

orkester teel”, „Dinosaurused teel”, „Meteo- mine:

Nii sattus meile paar tüdrukut, kes hambad

riidisadu”.

Ken-Äron Krimm, Roger Kõiv, Maivi Laane, ristis keelega maadlesid, sest õmblema ega

Johan Paks, Sander

masinkirja õppima nad lihtsalt ei mahtunud.

Raudsepp, Keidi

Sokorova, Egle

Tohver, Ester Utso,

Merily Vaiknurme - 2.

klass

Karina Arras, Andero

Juus, Hannes Must,

Kristin Rohtla, Karl-

Markus Sangernebo

- 3. klass

Maria-Elisabeth

Mihhin, Kenno

Tomson - 4. klass

Stella Loorits, Ele

Väiksemad said mängida liiklusmänge ning Loot - 5. klass

panid kokku puslet. See polnudki nii lihtne, Maarja Luik, Mariliis

sest pidi teadma liikluseeskirju. Kui töö Pahva, Margot Talts -

rühmades lõppes, olid mitmed ohutu 6. klass

liiklemise reeglid meelde tuletatud. Jäi veel Elina Karro - 7. klass

Õpetaja Ene Paks oma kümnendikega Rebaste ristimispeol.

üle tutvustada uusi liiklusmärke, süüa Diana Arras, Tarvo

kommi ja minna tundi. Oli igati kasulik tund Leesik - 8.A klass

Minu 10.klass, 26 noort inimest, on tõeliselt

nii suurtele kui ka väikestele.

Kersti Margus - 8.B klass

inspireeriv seltskond: nad on uudishimu-

Marii-Heleen Hämäläinen, Britta Luts, Tauri likud ja erksad, ettevõtlikud, rõõmsad ja

Mirjam ja Ave Tiido, Jüri Väljaots - 9.A klass heatahtlikud. Aeg-ajalt kahtlustan siiski, et

Valguta Lasteaed-Algkool, 6. klass Marit Külv, Jaagup Repän - 9.B klass õppimine ei ole kõige tähtsam tegevus


RÕNGULANE

nende elus. Võib-olla ei peagi olema, tuleb

Õhtu lõpuks kuulutati välja balli prints ja

lihtsalt piisavalt vaeva näha, et keskkoolis

printsess, kelleks osutusid Toomas Hunt ja

tehtud töö võimaldaks end neile olulisel alal

Marit Külv 9. klassist.

teostada ja tulevikuunistused ellu viia.

Kokkuvõtteid tehes ning arvestades posi-

Kokkuvõtlikult võiks öelda, et arenguruumi

tiivset tagasisidet pidasime balli kordaõppetöösse

suhtumisel veel on.

läinuks. Siinkohal tahan tänada kõiki meie

10.klass arvas sügiseses õpetajate päeva

abilisi. Suur tänu muusikaõpetaja Erle

seinalehes oma klassijuhatajat iseloomus-

Mägile, helitehnik Anti Mehisele, rahvamaja

tades, et tal on omapärane huumorimeel;

juh ata ja Mar i-L iis Vanai sak ule , koo li

äkki pole minu jaoks lõbus juhtum lugejale

majandusjuhataja Leo Lutsule. Täname

üldse naljakas? Ja eriliselt meelde jäävad

kõiki sponsoreid, kes meie balli toetasid:

hoopis südamlikud sõnad, laused ja lood.

Mare Külv, OÜ Ledin, OÜ E- Nael, AS KR

Kui minu esimeses klassis üks poiss Väikesed lumehelbed Kaire Jürimaa, Priit, AS Bacula, Promens Eesti AS, AS

vaieldes end unustas ja ütles: ,,Emme, aga Annabel Rohtjärv, Christy-Mary Kipper RPM, AS Teedla Mõis, OÜ Pildikompanii.

...`` või kui seesama poiss, praegu abikaasa ja Aprilia-Viktoria Rätsep.

Jäänud oli veel viimane koolipäev õppeja

isa, viitsis saalisviibijana kuulata minu Järgmisel päeval leidis aset algklasside tööst kokkuvõtete tegemiseks. Neljanda

tänavust 9.klassi lõpetamise kõnet ja lisas muinasjutupäev. 1. klassidel oli terve päev advendiküünla süütasid 8.a klassi õpilased

pärast omapoolse kaasamõtleva kommen- täis põnevust. Mida toredat nad sellel Tarvo Leesik ja Kert Saamel. Tunnustati

taari. Või kuidas praegune 10.klass päeval tegid, sellest on lapsed juba kindlasti tublimaid õppureid ning õppeveerand

meisterdas esimesest värskest lumest kodudes pajatanud. Muinasjutuvestja Piret lõpetati kogu kooliperega ühiselt jõululaule

memme ja sokutas klassi vaasiservale Päär, olles jutustanud jutte esimeses lauldes. Olime auga välja teeninud jõulukolmes

klassis, kiitis laste kuulamis- ja puhkuse.

istuma. Keset inglise keele tundi hakkas

memmel palav ja ta lagunes potsatusega kaasamõtlemisoskust.

õpetaja lauale laiali...

Viimane koolinädal kulmineerus 18. det-

Eha Päiviste

Lapsepõlves teadsin kindlalt ainult üht: ma sembril toimunud jõuluballiga, mida hakka-

Rõngu Keskkooli huvijuht

ei taha kunagi saada õpetajaks. Ilmselt sime kooli õpilasesindusega ette valmis-

seepärast, et õpetajatöö oli ainus, mille tama juba varasügisel. Üksmeelselt valiti

balli juhtideks abituriendid Reelika Kruuda TUNNUSTAMISEKS EI PEA

varjukülgi põhjalikumalt tundsin. Nagu

näha, teeb aeg oma tööd meie tahtest

ja Olari Treial. Koosolekutel tegid õpilas-

PIDAMA ÜLISTUSKÕNESID –

sõltumata ja saatusega pole erilist mõtet esinduse liikmed mitmeid ettepanekuid balli PIISAB KA HEAST SÕNAST JA

korralduse osas. Külalisesinejad said

võidelda. Olen oma praegust tööd tehes

seekord valitud nii, et oleksid esindatud LAHKEST PILGUST

õnnelik ja rahul, kuigi igapäevarutiinis ei erinevad kaunid kunstid. Balli külalistena

pruugi seda tajuda ei mina ise ega ka minu

astus üles Rõngu muusikastuudio Arno 17.12.2008 toimus Kodukant Tartumaa

õpilased.

Antoni juhendamisel, Konguta segakoor algatusel ilus vastuvõtt, et tunnustada

Lugusid vahendab

Merilin Sinikalda juhendamisel ning Rannu külaelu edasiviijaid. Üritus toimus Tartumaa

sotsiaalpedagoog Aino Kommisaar

rahvamaja showtantsutrupp „Õunake” Rahvakultuuri Keskseltsi saalis.

Küllike Lõhmuse juhendamisel. Teada- Koruste külast olid kutsutud Marina

tuntud headuses kõlasid laulud Olari Laineste, Kersti Peterson ja Hinnar

JÕULUAEG RÕNGU Treialilt ja Katre Perilt ning toreda elamuse Kommisaar.

KESKKOOLIS

pakkus 9. klassi omaloominguline tantsu- Armas on, kui inimesi tunnustatakse moel,

seade. Tantsuks mängis muusikat valsist mis neile korda läheb, sest iga pisemgi

Alanud on uus aasta meeldivalt karge talvepuudunud

ka jõuluvana ning balli üllatus –

rockini ansambel „Veskikivi”. Ballilt ei tunnustus aitab püsida kaua tegusana.

ilmaga. Jõuluaeg on kadunud möödanikku,

õpetajad, kellest selleks õhtuks oli

aga miks mitte korraks aeg maha võtta ning

Foto: Aleksander Lepik

moodustunud vokaalansambel. Üllatusse

meenutada detsembrikuu tegusaid ja

oli kaasatud ka õpilastele väga tuttava

kauneid hetki meie koolis.

olemisega jõuluvana.

Esimese advendi sõnumi tõi kooliperele

Rõngu koguduse õpetaja Andres Aaste

ning kõigile tuntud, aga ometi väga armsad

jõululaulud kõlasid 10. klassi esituses.

Jõuluaeg oli alanud. See tähendas kibekiiret

aega kogu kooliperele – õppeveerand

oli jõudmas lõpusirgele ja jõulupidude

ettevalmistusedki said aina hoogu juurde.

Teise advendiküünla süütamise au oli 11.

klasssil. Lisaks originaalkeeles kõlanud

laulule „Oh, kuusepuu” saime kuulda

mitmeid õpetlikke rahvatarkusi jõuluajast.

Pildil: Mariina Laineste, Kersti Kersti Peterson, Peterson,

Aino Kommisaar, Marian Laineste,

Paula

Paula Saaremäe Saaremäe ja Priit ja Laineste. Priit Laineste.

Kolmanda advendihommiku sisustasid

Jõuluvanast õppealajuhatajal jätkus kingitusi

laululapsed Maria-Elisabeth Mihhin ja Karin

ka viimaseks koolipäevaks.

Kõige rohkem aga läks südamesse see, et

Pungas ning Egne-Riin Retsniku ja Pille

nende tublide tegijate kõrval olid ka meie

Riimi esituses kuulsime jõululuulet. Pärast-

Rõngu Keskkooli 10.klassi neiud – Marian

lõunal toimus 1.-6. klassi jõulupidu rahvakud

Laineste ja Paula Saaremäe. Need tüdru-

majas. Eeskava juhtisid päkapikkudeks

väärivad tõepoolest tunnustamist.

kehastunud Egne-Riin Retsnik ja Kaarel

Noored, keda on lastud tegutseda ja nad

Viljaste. Esineda said kõik selles kooliarvesse,

tunnevad, et nende arvamust võetakse

astmes tegutsevad huviringid ning ka jõulukõrvalt

soovivad oma põhitöö õppimise

pakkide väljalunastamiseks oli igal klassil

teiste heaks midagi ära teha.

selgeks õpitud laul, luuletus, tants või

Küla liikuma panna pole niisama lihtne.

koguni näitemäng. Pärast jõulupakkide

Külavanemal peab olema kaasaaitajaid, et

jagamist said lapsed lustida diskomuusika

külas oleks parem elada. Hea, et külades

saatel. Tore, et oma laste jõulupeost olid

on selliseid tublisid noori, kes oskavad oma

tulnud osa saama paljud lapsevanemad.

arvamuste ja võimalustega midagi peale

Kohati tundus, et rahvamaja kipub pidulistegijad

väsivad, jääb lootus

Balli kaunimaks paariks valitud

hakata. Kui kord tuleb aeg mil vanemad

tele kitsaks jääma.

Toomas Hunt ja Marit Külv.

tublidele

5


6

RÕNGULANE

3. 22.12.2008 liikus Piia pimeda ajal valgusta-

noortele. Nende ülesandeks jääb elu kohtumise tõttu raamatukogus ööbides POLITSEI TEATAB

säilitamine külas.

kuulis Siiri, nagu oleks keegi katusekambris

Aitäh, Klaari Rohtla, Kodukant Tartumaa nagistanud – siit mõte „Raamatukogunõid Väärteod:

juhatuse esimees, Aime Vilu, Kodukant Rosaalie” kirjutamiseks. On ju tore, kui

Tartumaa juhatuse aseesimees, Priit raamatukogus on oma nõiake, kes vargsi

Laineste, Kodukant Tartumaa koordinaator poetab iga raamatu kaane vahele midagi sõidukiiruse 24 km/h võrra.

ja Koruste külavanem, sellise sooja ja põnevat, millest lugemisel teada saad. Kui

südamliku tänu eest.

raamatulood räägitud, võttis kirjanik oma

uhke roosa kohvri, mille avamist lapsed

sõidukiiruse 23 km/h võrra.

Kenasti kaetud kohvilaua taga sai räägitud

veel tehtust ja plaanis olevast külaelus. pikisilmi ootasid. Oh, mis toredus! Riburada

mata teel, kasutamata helkurit.

Lahkumine toimus kallistuste ja heade ilmusid välja igasugused raamatutegesoovide

saatel. Järgmiste kohtumisteni! lased. Raamamatukogunõid Rosaalie oli

tõesti vahva nõiake, kes armastas oma

Aino Kommisaar sõpru. Muinasjuturaamatu „Armas hunt”

Koruste Külaseltsi liige tegelane rääkis oma seiklustest, kui kohtus

rahu.

poisiga, kes veedab puhkust metsatalus

JÕULUPÄEV KORUSTES koos rahvaluuleprofessorist vanaisaga.

Lapsed said ka oma käega kohvritegelasi

silitada ja käeski hoida. Mõni julgem Ekstra viina.

20. detsembril 2008 sai teoks tore jõulusosistas

neile isegi saladuse kõrva.

päev Koruste raamatukogus. Oodatud olid

Ei tulnud ka suurtel inimestel, kes ennast

nii lapsed kui ka täiskasvanud. Oli meie

lapselikuks mõelda ei tahtnud, pettuda.

juhtimise õigust.

pereski huvi selle päeva vastu ja nii meie

Täiskasvanutele oli mõeldud raamatuke

jõulumuusika, soojad ruumid ja hulk

keerleb 50-aastase naise ümber. Kogu

GLOBE teatab

Detsembrikuu keskmine õhutemperatuur oli -0,5° C. See on järjekordselt keskmisest soojem. Sademeid oli 37 mm‚ sadas nii vihma kui lund.

Kõige külmem oli 15. detsembri öösel. Siis oli külma 8° C. Kõige soojemad päevad olid kuu algul, mil õhutemperatuur tõusis kahel päeval

+6 °-ni. Ainult neljal päeval paistis päike. Ülejäänud päevadel oli taevas pilvi täis. Alates 6. detsembrist kattis maapinda lumi, mis muutis

muidu pimedad ja sompus päevad valgemaks ja rõõmsamaks. Kogu 2008. aasta oli keskpäevaste mõõtmiste alusel üldiselt pilvine

(Joon.2). Keskmine pilvedega kaetavus oli 70%.

Kogu aasta keskmiseks õhutemperatuuriks kujunes 7,4 kraadi, mis on

muidugi kõrgem keskmisest. Kogu sademete hulk oli 718 mm. See on ka

paljuaastasest keskmisest kõrgem. Kõige rohkem sadas augustikuus ja

kõige vähem aprillis (Joon.3).

Kokkuvõtte koostas: Maarek Gergalo, 6. klass

1. 22.12.2008 juhtis Sven mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

2. 22.12.2008 juhtis Kersti mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

4. 19.12.2008 kella 22.30 ajal karjus ja

laamendas alkoholijoobes Riho Rõngu

Rahvamajas, ei allunud korraldustele lõpetada

korrarikkumine, millega rikkus avalikku

korda ning teiste rahvamajas viibivate isikute

5. 18.10.2008 tarbisid Ragnar, Rauno, Rene,

Mayro ja Simo alaealistena Rõngu alevikus A

ja O kaupluse taga alkohoolset jooki, jõid

6. 12.12.2008 juhtis Erki mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria mootorsõiduki

7. 09.12.2008 kella 10.05-10.50 ajal kasutas

naispere kohale läkski. Armas jõulupuu, ilus

„Senta suvepuhkus ehk lihtne lugu.” Jutt Agur Rõngu Keskkooli klassiruumis õpetaja

suhtes ebatsensuurseid väljendeid, millega

rikkus rahu ja avalikku korda.

külarahvast, nii lapsi kui täiskasvanuid, raamat on küll humoorikas, kuid kohati 8. 04.12.2008 juhtis Aksel mootorsõidukit

ootas särasilmi roosa kohvriga päevakisub

siiski mustapoolseks.

alkoholijoobes.

külalist. Peagi ilmus meie ette tõepoolest

Ka raamatukogule kinkis S.Laidla oma 9. 02.12.2008 juhtis Aleksander mootorsalapärase

kohvriga üllataja. Koruste

loomingut: „Raamatukogunõid Rosaalie” ja sõidukit asulavälisel teel kiirusega, mis ületas

raamatukogu juhataja Maie Loot oli külla

lubatud sõidukiiruse 20 km/h võrra.

„Pärnaõietee” II osa. Kirjanik soovis, et kõik

kutsunud lasteraamatuvõistlustel tunnuslapsed

hoiaksid oma sõpru ja oleksid

Kuriteod:

tust kogunud SIIRI LAIDLA.

26.12.2008 kella 15.11 ajal juhtis Kalev Rõngu

tolerantsed! Kui raamatust loetu teile

S.Laidla elab Tartus, kus lisaks Tartu

alevikus mootorsõidukit Audi, omamata

meeldib, järelikult on see HEA RAAMAT. juhtimisõigust ja olles alkoholijoobes, Kalevit

vaimule võib kohata apteegitonte, raamatu-

Peale külalisesineja oli veel lastele on 12.05.2008. a Tartu Maakohtu otsusega

kogunõidu ja igasugu muid muhedaid

rõõmuks jõuluvana. Kui armas oli kuulata karistatud joobes juhtimise eest ja lisakaris-

tegelasi. Hästi mõnus oli kuulata, mis oli

laste laule ja luuletusi, mis suure õhinaga

tusena on ära võetud juhtimisõigus.

külalisele ajendiks kirjanikualge valla- 04.12.2008 kella 20.00 ajal juhtis Viktor Rõngu

ette kanti, ja neid oli hulganisti. Rõõmu

päästmisel. vallas Viljandi-Rõngu teel mootorsõidukit Opel

pakkusid Ene Kivistiku lapselapsed, Maarja

Juba lapsena meeldis S.Laidlale kirjutada.

Omega, olles alkoholijoobes. Viktorit kahtlus-

Luik, Tõnu Pedaja ja Tatra - perede lapsed. tatakse KarS § 424 järgi kvalifitseeritava

5. klassis, sai ta „Kadri”-teemalisel Suured tänud ka teistele tulijatele ja kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et

kirjandus-võistlusel esikoha, mille eest olijatele. Kõige suurem tänu iseenesest tema isikuna, kes on 13.10.2008. a Tartu

andis aukirja üle Silvia Rannamaa isiklikult. mõistetavalt meie kõigi poolt raamatukogu Maakohtu otsusega karistatud Liiklus-

Iga raamatu sünd on seotud mingi olukorra seaduse § 74'19 lg 1 järgi mootorsõiduki

perenaisele Maiele.

või juhtumiga. Näiteks „Apteegitont Aavi”

juhtimise eest alkoholijoobes.

lugu sai alguse sellest, et kirjanik pidi oma

Aino Kommisaar

Rõngu valla konstaablid

eakate vanemate pärast tihti apteegis

Koruste Külaseltsi liige

A. Toode, P. Kotkas

käima. Haapsalu raamatukogu lugejatega

Joon.2. 2008. aasta pilvisus

Joon. 1. Detsember, 2008.

Joon.3. 2008. Aasta sademete hulk ja keskmised õhutemperatuurid.


kuulutused

VASTLAPÄEV

TILGA KÜLA RAHVALE!

21. veebruaril algusega kell 12.00

Koopaaru talu põllul suusarada ja tiigil

jäähoki mäng (uisud ei ole vajalikud, aga

võivad olla, jäähoki kepiks vahvad

puutoikad).

- Tee joomine ja vastlakukli söömine

Koopaaru talu aidas.

- Sika-Metsa talu mägedel algusega kell

15.00

- kelgutamine ja pikema vastlaliu

väljaselgitamine!

- Kaasa võtta hea tuju, midagi maitsvat

kehakinnituseks ning kelgud ja suusad.

OOTAME VASTLAPÄEVALE!

Kristina Ruder

P.S kui on külma üle 18 º C või lund

pole, siis üritust ei toimu.

VALGUTA SELTSIMAJA

RINGID 2009

Laste Bänd E, N 16.00

Laste kunstiring T 16.00

Laste segatantsurühm T 14.00

(koolis)

N 18.00

Peotants lastele alustab

04.02.09 (20.- tund) K 16.00

Muusikastuudio lastele E, N 14.30

Seltskonnatants

täiskasvanutele E, K 19.00

Segarahvatantsurühm E, N 20.00

(koolis)

Saviring täiskasvanutele T 17.00

Massaaþ

(100.- tund, 200.- tund) T 9.00

RÕNGULANE

SÜNNID !

„Kui esimene beebi esimest korda naeris,

purunes naer tuhandeks killuks.

Need lendlesid kõik laiali

ja nii tekkisidki haldjad.“

l

(Sir J. M. Barrie)

KRISTIINA

FJODOROVA

sünd. 29.12.2008

FOTONÄITUS JAANIPÄEVAKS!

HEI TILGA KÜLA RAHVAS!

Osalege fotonäitusel

„HUVITAVAID LAHENDUSI TILGA KÜLA

KODUAEDADEST”

Ootame nii fotosid kui joonistusi kõigest Tilga

külas, mis on huvitav ja märkimisväärne.

Fotonäitusele saab tuua töid alates 14. juuni

kuni 23. juuni Koopaaru tallu.

Osalejatele üllatused!

Valime koos välja jaanipäeval ka

vahvamad pildid!

TULE NÄITERINGI!

Kristina Ruder

Möödunud aasta hingedepäeva teemalise

peo üllatusesinejaks oli alles tegevust

alustanud rahvamaja näitering.

Esietenduseks mängiti omaloomingulist

lugu „Hingedekuu öö.” Lavastuses lõid

kaasa: Aivar, Mari-Liis, Hinnar, Helve,

Maive, Virge jt. Arvame, et meie etteaste

õnnestus.

Hea rõngulane, tule sinagi näiteringi

liikmeks. Võta sõber kaasa!

Näiteringi proov toimub igal

esmaspäeval kell 18.30 Rõngu

rahvamajas.

Helve Roots

veebruarikuu

sünnipäevalapsed

Igaühele antud oma päevade jada,

jäta meelde vaid kaunimad neist.

Käi lõpuni rõõmsana elurada,

sest see pole korduv kellelgi meist.

(E. Kõrvits)

ENDLA MÄGI

VAMBOLA JAGOR

ENDEL PRANTS

HERMANN KÜLV

LINDA-HENRIETTE PUUSEPP

LEONORE MASSAKAS

ALIDE RAUTIAINEN

VALVE ROSS

ELMAR LANKOTS

VAIKE KARRO

KALJU LIND

AARE POKSI

ASTA HENNO

ANNE HOLTSMEIER

LELIJA KATTAI

MILVI SAARIK

VALENTINA SAVOTÐKINA

KIRSLI KAASIKU

ELLEN MARDI

LEA HANSEN

ALEKSANDER STEPANOV

HELI AKKERMANN

TARMO MUSTKIKAS

MADIS LEITU

ENE KORK

REIN MEI

AAVO RUSSAK

P A L J U Õ N N E !

Naerdud on naerud ja nutetud nutud,

lauldud on laulud ja räägitud jutud;

mis oli, see oli - uut enam ei tule.

Jumal kustutas teelise laterna tule.

(V. Osila)

MÄLESTAME !

MAILI KUKK

22.02.1938 – 24.12.2008

Valguta küla

RIINA PAALITS

30.10.1939 – 31.12.2008

Valguta küla

KALJU SONN

17.04.1932 – 08.01.2009

Lapetukme küla

HILJA KUTSAR

14.06.1924 – 15.01.2009

Rõngu alevik

7


8

JAANUARIKUU SUDOKU

RÕNGULANE

KUHU MINNA, MIDA TEHA

9 1 3 4 7

5 7 6 9

2 9 1

3 4 2

8 9 5 4

5 2 7

8 6 9 1

3 7 1 2

2 5 4

Sudoku on Jaapani päritolu loogikamõistatus,

millel on ainult üks reegel: tühjad kohad tabelis

tuleb täita numbritega nii, et üheski reas,

veerus ega tumedama joonega piiratud

ruudus poleks korduvaid numbreid. Vastus

peitub hallides ruutudes.

NÄIDE

4 7 8 2 5 9 6 3 1

2 5 1 3 6 4 7 8 9

3 9 6 7 1 8 2 5 4

7 8 4 1 2 5 3 9 6

5 6 3 4 9 7 8 1 2

9 1 2 8 3 6 5 4 7

8 2 5 9 7 1 4 6 3

1 4 7 6 8 3 9 2 5

6 3 9 5 4 2 1 7 8

DETSEMBRIKUU RISTSÕNA

LAHENDUS – ILUSAT TALVE

NB! Rõngulase leheruumi kokkuhoiu mõttes

edaspidi ilmuvatel sudokudel enam näidet

juurde ei trükita.

Koostaja Kunnar Lätti

30.01.2009 kell 22.00

Finbaltic karaokekuninga ja -kuninganna

eelvoor Rõngus, Pagari Pubis.

Eelvooru kohta täpsem informatsioon

www.karaokekeskus.ee

Eelvooruks eelregistreerimine

Pagari Pubis.

06.02.2009 kell 22.00

Mängib tantsuks ans. QVALDA

Pilet: 50 krooni

Rõngus, Pagari Pubis

07.02.2009 kell 19.00

Salongiõhtu Mihkel Mattiseniga

Pilet: 75 krooni, eelmüügist 50 krooni,

pensionäridele ja õpilastele 35 krooni.

Rõngu rahvamajas

13.02.2009 kell 22.00

Mängib tantsuks ans. NÖÖP

Pilet: 50 krooni

Rõngus, Pagari Pubis

Pottsepatööd

Pliidid, ahjud,

kaminad

ehitus ja remont.

Tel: 5550 6605

Hannes

kollo12@hot.ee

KUULUTUSED

OÜ Barrikaad

müüme ja

paigaldame

tõstuksi

automaatikaga

ja ilma.

Info 56948584

www.barrikaad.ee

14.02.2009 kell 18.00

Suur sõbrapäeva bändipidu

Esinevad noortebändide festivalil

2008 osalenud bändid.

Pidu on igas vanuses huvilistele.

Pilet: 100 krooni, eelmüügist 75 krooni,

Rõngu õpilastele 50 krooni.

Rõngu Rahvamajas

20.02.2009 kell 22.00

Mängib tantsuks ans. GÜNF

Pilet: 50 krooni

Rõngus, Pagari Pubis

21.02.2009 kell 20.00

TANTSUÕHTU Valguta seltsimajas

Esineb Arvo Annuk

Pilet: 50 krooni, eelmüügist 35 krooni

Info tel. 5662 4839

23.02.2009 kell 15.00

Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus

Rõngu rahvamajas

27.02.2009 kell 22.00

TANTSUÕHTU

Laulab Raen Väikene

Pilet: 50 krooni

Rõngus, Pagari Pubis

Annan rendile garaaþiboksid Rõngus tel 5666 4868.

Matuseteenused

24 h.

Matusekorraldus,

matusetarbed,

matuseplaadid ja

plaaditoed.

Hauasambad.

Tel. 5380 2928,

745 9473

Rõngu kooli 3.

* * * * * * * * * * * * * * *

Rõngu vallavalitsus vajab koristajat (0,75) koormusega. Avaldused esitada

2. veebruariks valla kantseleisse. Info tel 513 6864, 731 4487.

* * * * * * * * * * * * * * *

AS Teedla Mõis vajab renoveeritud lüpsifarmi lüpsjat.Tööle asumise aeg

alates märtsist 2009. Info telefonil tööpäeviti 745 0635 ja 505 6982.

Rõngu Vallavalitsuse

07.01.2009 määruse nr 1

„Veevarustuse ja heitvee

ärajuhtimise hindade

kehtestamine” alusel

kehtestatakse alates 1. maist

2009 Käärdi elanike tarbijatele

tasu tarbitava vee eest 13,50

kr/m³ ja tasu heitvee

ärajuhtimise eest 18,50 kr/m³.

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

toimetaja: Silvia Rõõmussaar,

tel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.ee

Rõngulane ootab kaastöid ja materjale

12. veebruariks avaldamiseks sama kuu väljaandes.

Rõngulane ilmub iga kuu viimasel nädalal.

Haldag UÜ müüb:

laua- ja sülearvuteid, nende komponente

ning tarvikuid, kontoritehnikat,

telereid, digikaameraid jpm

Järelmaksuvõimalus

Samas arvutite remont ja hooldus,

kaughaldusteenus

Info: 553 5498, 5667 0269

hallar@haldag.com;

dagmar@haldag.com

küljendamine, kujundus ja trükk:

tel. 736 2046, fax 736 2044

alfaprint@alfaprint.ee

www.alfaprint.ee

More magazines by this user
Similar magazines