tại đây - Jetstar

jetstar

tại đây - Jetstar

HƯ HƯỚNG HƯ

ỚNG D�N D�N D�N D�N THANH THANH TOÁN TOÁN TRỰC TRỰC TUYẾN

TUYẾN

BẰNG ẰNG ẰNG TH THẺ TH

Ẻ GHI GHI NỢ NỢ NỘI NỘI ĐỊA ĐỊA ĐỊA (SOLID (SOLID CARD) CARD) CỦA ỦA NGÂN HÀNG SHB SHB

SHB

A/ A/ KÍCH KÍCH HO HOẠT HO ẠT CHỨC CHỨC NĂNG NĂNG THANH THANH TOÁN TOÁN TRỰC TRỰC TRUYẾN:

TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử Internet Internet Banking Banking và dịch ịch vụ xác

th thực th

ực của của SHB

SHB

B/ B/ HƯ HƯỚNG HƯ HƯỚNG

ỚNG D�N D�N D�N D�N THANH THANH TOÁN TOÁN TRỰC TRỰC TRỰC TUYẾ TUYẾN: TUYẾ N:

Bư Bước Bư

ớc 1: Chọn hàng hóa hóa/ hóa

dịch ịch vụ vụ và và chọn chọn thanh thanh toán toán với ới Ngân hàng SHB

SHB

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh

toán với Th Thẻ Th ẻ ATM n�i n�i n�i n�i địa địa. địa

Tiếp đó, chọn biểu tượng SHB.

Bư Bước Bư

ớc 2: Nh Nhập Nh

ập thông thông tin tin tài tài khoản

khoản

Mã khách hàng: Quý khách được cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet

Banking

Số tài khoản/Số thẻ: Quý khách có thể nhập số tài khoản (trong thẻ tài khoản của

Ngân hàng, không có khoảng trống) hoặc số thẻ (in trên mặt trước của thẻ, không

có khoảng trống)


Nhấn “Ti Ti Tiếp Ti p ttục”

t tục”

ục” để hệ thống xác thực. Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư

tài khoản đủ thanh toán.

Bư Bước Bư

ớc 3. Đăng nh nhập nh

ập ập tài khoản Internet Banking

Mật kh�u đăng nhập: mật kh�u cá nhân khi đăng ký Internet Banking

Nhấn “ “ Đăng Đăng nh nhập” nh ập”

Bư Bước Bư

ớc 4. . Xác th thực th

ực giao dịch dịch

� Nh Nhập Nh ập mật ật kh�u kh�u kh�u kh�u giao giao giao dịch

dịch

Mật kh�u giao dịch: mật kh�u được cung cấp khi đăng ký Internet Banking

Bạn click “ “ Thanh toán toán” toán

và xác nhận việc thực hiện giao dịch


� Xác Xác th thực th ực giao giao dịch bằng mmã

m

ã xác xác th thực th ực

Quý khách có thể đăng ký nhận mã xác thực theo 01 trong 02 phương thức sau:

- Đăng ký dịch vụ SMS Banking: mã xác thực sẽ được tự đ�ng gửi đến số điện

thoại di đ�ng đã đăng ký

- Sử dụng thẻ bảo mật Esecure (thẻ ma trận): Quý khách sẽ nhận được yêu

cầu nhập mã xác thực tại vị trí bất kỳ trên thẻ ma trận đã được Ngân hàng

cung cấp.

Bư Bước Bư

ớc 4: Nhận kết quả giao giao dịch dịch

SHB sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

More magazines by this user
Similar magazines