[1,43 MB]. Autor: Katarzyna Śmiechowicz Link

machala.home.pl

[1,43 MB]. Autor: Katarzyna Śmiechowicz Link

maczenie: Katarzyna Śmiechowic


przegląd współczesnego piśmiennic

cjentem z ostrym urazem klatki piersi

wej są bardzo częste wśród ofiar wyp

ami klatki piersiowej są urazy ściany

owalność i śmiertelność związane są


owania z urazem klatki piersiowej (leczen

mań żeber) pochodzi z zapisków znalezion

- 1700-3000 p.n.e.

w „Iliadzie” zawarł opis 26 izolowanych ur

jące.

rates opisał leczenie złamań żeber, zaleca

omplikowanych złamaniach, wprowadził ró

warzyszącym urazem płuc.

drenaż jamy opłucnowej przy użyciu meta


ujące rany klatki piersiowej były przy

rakcie I wojny światowej do moment

łucnowej i operacyjnego zaopatrywa

światowej zmiana strategii leczenia

tyki lokalne i anestezję ogólną, bron

yki te pozwoliły zmniejszyć śmierteln

eczenia urazów klatki piersiowej (wo


fiar tępych urazów, najczęściej wys

ikacyjnych.

w z tępym urazem ma również ura

5% zgonów urazowych jest spowod

eni są ci, którzy podróżują z niezap


oddechowych może skutkować krwotokiem,

na może powodować radykalne zmniejszenie

gły zgon.

yń, ściany klatki piersiowej, miąższu płuc mo

a może powodować arytmię, dysfunkcję zast

wydolność serca.

latki piersiowej:


ane przez nagłe deceleracje i akce

zm powoduje głównie uraz narządó

ny klatki piersiowej.

nętrzne klatki piersiowej są w rożn

ane, siły ścinające powstające w na


a konkretny stały punkt ściany klat

ekroczą wytrzymałość struktury kla

ania np. żeber.

łokach pokazują, że stopień odkszt

aczenie w liczbie złamań.


ciśnienia w stosunku do ciśnienia atmo

e za większość takich urazów.

wią heterogenną grupę.

zynnikiem jest odległość od źródła i int

wnętrzne mogą powodować powstanie


z zasadami ATLS (Advanced Trauma Life S

dolnością oddechową lub niedrożnością dróg

żeber, stłuczenia płuc wiążą się z długotrwa

entylację dodatnimi ciśnieniami.

odmy prężnej.

dostępy dożylne o dużej średnicy.


nie rtg klatki piersiowej u wszystkic

uterowa wydaje się być metodą bar

ogich zmian urazowych w klatce p

epidemiologiczne wskazują na znac

wotworowych związanych z ekspoz


wentylacja mechaniczna.

żeber i wiotka klatka piersiowa.

patrzenie urazów ściany klatki piers

y klatki piersiowej.


y klatki piersiowej:

awiający się w następstwie działania s

ną są wypadki komunikacyjne, szcze

ą energią.

ię zaraz po urazie lub z pewnym opó

łamaniu żeber, rozerwaniu mostka si

ięźnięcie płuca poza obrębem jamy o


ględu na większą podatność klatki

łamań żeber - choć brak złamań nie

zkodzeń narządów wewnętrznych.

r.ż. mają podwojone ryzyko zgonu,

elny czynnik ryzyka zapalenia płuc

acjentów ze złamaniem żeber moż


a:

aniu ulega kilka żeber w różnych miejscach

a się niezależnie od reszty ściany klatki piers

zebiegu wiotkiej klatki piersiowej jest znaczą

nczych złamań żeber >20%.

siowa stanowi niezależne wskazanie do wen

ię ze wzrostem powikłań z tytułu respiratote

ie bólu przy mnogich złamaniach żeber - opio

pie leczenia bólu obejmują:


zenie urazów ściany klatki piersiowej:

anych odłamów - teoretycznie może pomo

ianie i ułatwienie wentylacji.

piśmiennictwa - pacjenci byli starannie dob

piersiowej.

pacjentami niepoddanymi zabiegowi korzy

d respiratora odnieśli tylko ci, który nie mie

na niewielkiej grupie chorych poddanych

stabilizacji chirurgicznej: grupa operowana


ętrzny w tępych

ej.

pośredniego

h i kompresji.

zwoju miejscowej i

alnej.

eruje krwawienie,

zczalności


owane w tomografii komputerowej

ęciu rtg.

powinno się stosować w oparciu o

zeniem płuc prezentuje:


entylacja nieinwazyjna:

azyjna u pacjentów względnie sta

ści oddechowej i zapobieganiu po

tosuje oddech z dodatnimi ciśnien

pęcherzyki płucne.

yko powikłań pod postacią zapale

aca pobyt pacjentów w OIT.


lacja mechaniczna:

imi ciśnieniami poprawia oksygenację.

rutuje zapadnięte pęcherzyki płucne, zmnie

yć powrót żylny u pacjentów hipowolemiczn

istniejącą hipotensję.


niem płuc:

ozwoju ARDS.

ą zmniejszenia śmiertelności w AR

tylacji oszczędzającej płuca.

takiej zależności w przypadku stł

pobiega urazowi wentylacyjnemu


tylacji w stłuczeniu płuc:

tylacja wysokimi częstotliwościam

atlenianie są osiągane poprzez aty

acja konwekcji i dyfuzji w transpor


niem ciśnienia APRV (Airway Pressure R

ciej stosowana w leczeniu ARDS.

rwszy w latach 80-tych przez Stocka.

na ustawienie dwóch poziomów ciśnienia

wania wdechów.

ny jest na dodatnie ciśnienia w czasie re


owanych badań przeprowadzonyc

jasno korzyści z resuscytacji płyn

klatki piersiowej.

tów chirurgicznych z ostrym uszko

i z tradycyjnej płynoterapii w kwes


e w urazach klatki piersiowej wpły

ymetryczne zmiany stłuczeniowe p

etody rekrutacji pęcherzyków mo

inną podatność.

ia mogą nie dotrzeć do stłuczony


elna płuc w stłuczeniu płuc:

omocą dwóch zsynchronizowany

mogą być aplikowane do płuca st

rybucja krwi do zdrowego płuca po

cji/perfuzji, zmniejsza się shunt i p


klatki piersiowej:

ć przetoki oskrzelowo-opłucnowe. opłucnowe.

zy drenażu mogą nie dawać objaw

ię przy wentylacji dodatnimi ciśnie

lacja dużymi objętościami wzmag

More magazines by this user
Similar magazines