Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012, Závěrečný účet za ...

obecpodoli.cz

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012, Závěrečný účet za ...

Il Kraiski rfiiad

Zlinskdho kraje

Odbor Kancel6f ieditele

Odd6lenl kontrolnl

Mikroregion Doln[ Pool5avi, svazek obci

ndm, Svobody 361

686 04 Kunovice

datum

15.3.2012

povdfend 0iedni osoba

Mgr, Pavlina D0bravovd

dislo jednaci

KuzL 47588t2012 Kh

spisovd znadka

KUSP 47588t2012KR

Zprdva E. 49t2012/KR

o vtisledku piezkoumeni hospodaieni

dobrovoln6ho svazku obci M_ikroregion Dolni Pool5av[, svazek obci,

lG: 75043548

za rok 2012

Piezkoum6ni se uskutebnilo ve dnech:

15. 10, 2012 - 16.10.2012

14.3.2013. 15, 3, 2013

na zdkladE zdkona e.42012004 Sb., o pfezkoum6vdnihospodalenf 0zemnich samosprAvnyich celkfr a

dobrovoln!ch svazk0 obcf .

M isto provedeni piezkou m6ni:

Mdstskyi (fad n6m, Svobody 361, 686 04 Kunovice

Piezkoumdni vykonaly:

kontrolor povdienf lizenim plezkoumdn[:Bc. Jana Bilkovd

kontrolor:

Mgr. Pavllna D[bravov6

Mikroregion Dolni Pool$avi, svazek obci zastupovaly:

piedsedkyn6 DSO:

Mgr. lvana MaJidkovd

tajemnice:

Ing. Lenka Durd'dkovd

Kaj slo! {Iad Zl{nsk6ho kraj e

tI, Tom6Se Bati 2l,PO Box 220

76190 Zlln

let 70891320

tal,:577 043206,faxt 577 043202

e-mail: posta@kr-zlinsky,cz, www.kr-zlinsky,cz


A. Piezkouman6 pfsemnosti

Druh pisemnosti

Nivrh rozpodtu

Popis pisemnosti

Ndvrh rozpodtu byl zveiejndn na 0iednich deskAch dlenskfch obci:

- Popovice - od 11 . 5,2012 do 29. 5,2012,

- Podoli - od 1 1 . 5. 2012 do 29. 5. 2012,

- Hraddovice - od 11 .5,2012 do 29. 5,2012,

- Kunovice - od 1 1 . 5, 2012 do 29, 5,2012,

- Veletiny - od 29. 5,2012 do 13, 6,2012,

- Drslavice - od 29. 5,2012 do 13. 6.2012,

- Uhersk6 Hradi5t6 (V6sky, Sady, Mikovice) - od 11.5.2012 do

29.5.2012.

Pravidla

provizoria

rozpoEtov6ho

Vzhledem k tomu, Ze rozpodet na rok 2012 byl schvAlen Valnou

hromadou Mikroregionu Dolni Pool5avi dne 14. 6. 20'12 iidilo se

hospodaienl od 1, 1. 2011 do doby schvAleni rozpodtu pravidly

rozpodtov6ho provizoria. Rozpodtov6 provizorium bylo schvSleno na

zased6nf sprdvnl rady dne 6. 12. 2011 bodem 14 ve v93i 1112

objemu rozpodtu roku 2011 na jeden m6sic,

RozpoEtov6 ofatieni

Rozpo6tovf vfhled

Schv6lenf rozpodet

Zm6ny schvdlen6ho rozpodtu byly provdd6ny formou rozpodtovfch

opatieni, Do 31. 12.2012 schvSlila Spr6vni rada Mikroregionu Dolni

PoolSavlcelkem

3 rozpodtov6 opatieni (dne 16. 8,, 4, 10,, 6, 12.2012). RO do5lo

k navfseni finandnich prostfedk0 na stran6 piljm0 i vVdaj0

o 474 O00,- Kd. Celkem byly pifjmy navliSeny na 66stku 744 000,- Kd

a vldaje navf5eny na 66stku 927 000,- K6, Udaje byly zaneseny do

vfkazu FIN 2-12 M sestaven6ho k 31. 12,2012 bez rozdil0,

Ke kontrole byl piedloZen rozpodtovf vfhled sestavenf na obdobl

2013 - 2018 schvdlenf Valnou hromadou dne 14. 6, 2012

usnesenim d, 1012012. Rozpodtovf vfhled obsahoval ptljmy

a vfdaje na jednotlive roky,

Rozpodet na rok 2012 byl schv6len Valnou hromadou Mikroregionu

Dolnl Pool3avi dne 14.6.2012:

- pfrjmy ve v!5i 270 000,00 Kd

- vfdaje ve vy75i 453 000,00 K6

- deficit ve vf5i 183 000,00 Kd byl kryt finandnfmi prostiedky

z minullch let (z0statek bankovniho 0dtu k 1. 1.2012 ve vf6i

299 681,43 Kd)

Po schv6leni rozpodtu Valnou hromadou byl proveden jeho rozpis

dle rozpodtove skladby.

Z6v6rednf ri6et

Z6v6re6n! ridet Mikroregionu Dolni PoolSavi, svazku obct byl

schvAfen usnesenim t. 412012 na zaseddnl Valne hromady dne

14.6.2012 vdetnd ZprAvy o vfsledku piezkoum6ni hospodaienl

Mikroregionu Dolnl PoolSav[, bez v'.ihrad.

Ndvrh zdv6redn6ho rietu Mikroregionu Dolnl Pool$avi, svazek obci

byl zveiejn6n na riiednich deskich v dlenskfch obclch:

- Drslavice - od 29. 5. 2012 do 13. 6, 2012, zprAva o vlsledku

piezkoum6ni hospodaieni vyvd5ena od 29. 5. 2012 do 15.6.2012.

- Veletlny - od 29, 5. 2012 do 13. 6. 2012 vdetn6 zprAvy o vfsledku

piezkoum6ni hospodaieni,

- Kunovice - od 11. 5.2012 do 13. 6. 2012, zprfva o vfsledku

piezkoumdnf hospodafeni vyv6$ena od 29. 5. 2012 do 13,6.2012.


t

- Hraddovice - od 1 1. 5. 2012 do 29. 5. 2012, zprAva o vlsledku

piezkoumdnl hospodaieni vyv6Sena od 29, b. 2Ol2 do 13.6. 2012.

- Podolf - od 25, 5. 2012 do 11, 6, 2012, zpreva o vlsledku

piezkoumdnl hospodaieni vyvd5ena od 29, 5. 2012 do j4. 6. 2012.

- Popovice - od 11. 5. 2012 do 13, 6. 2012, zprAva o vlfsledku

plezkoum6nf hospodaieni vyvd$ena od 29, 5. 20112 do 18. 6. 2012.

- Uhersk6 Hradi$t6 (Sady, V6sky, Mikovice)- od 11.5.2012 do 13.

6.2012, zpreva o vfsledku piezkoum6nl hospodaienf vyvdsena od

29, 5.2012 do 13.6,2012.

Bankovni vipis

Dohoda o

odpovddnosti

hmotn6

DSO Mikroregion Dolni Pool5avI m6l veden bankovni 0det

u Komerdnl banky 6, 35-580966021710100, Zristatek na BU

k 31. 12.2012 ve vfSi 761 832,39 K6 (ov6ieno na vyi'pis e. 1DO1g)

odpovidal z0statku na 0dtu 231 v hlavni knize a rozvaze sestaven6

k31. 12.2012,

Mikroregion Dolni Pool5avi, svazek obc[, neuzavfel v roce 2012

ZAdnou dohodu o hmotn6 odoovddnosti.

Kontrola upozorhuje na uzavlent dohody o hmotn6 odpovEdnosti

v souladu s $ 252 z6kona 6. 26212006 Sb,. v olatn6m zn6ni,

s taiemnicf, kterd bvla dne 12.7,2012 jmenov6na do funkce.

peninv, zboZi, z6soby a jin6 hodnotv, kter6 isou oledm6tem obratu

Evidence majetku

po celou dobu, po kterou mu bvlv sv6ienv. odoovid6 za schodek

vzniklV na tdchto hodnot6ch,

Majetek byl evidovdn na kart6ch majetku v programu KEO.

Evidence splf,ovala podminky k ur6eni majetku, tj, obsahovala

invent6rn[ 6islo, n6zev, umlstn6ni, datum zaiazeni, podet kusrl,

poiizovacl cenu a zOstatkovou cenu.

Pfedm6tem kontroly byly piir0stky a ribytky na 06tech, kter6 se

uskutednily v roce 2012:

021 Stavby ve vfSi 447 747,90 KE

- nebylo 0dtovdno o pilr&stku ani (bytku

- opr6vky ve vli5i 125 388,00 Kd na 06tu 081

- evidovdna dfevdnd odpo6[vadla, tabule s mapou, odpadkovf ko$

v obci Drslavice, Hraddovice, Kunovice, Podoll, Popovice, Veletiny,

Mfkovice, Sady a Vesky.

022 Samostatn6 movit6 vEci ve viSi 569 861,64 KE

- nebylo Udtov6no o pilr0stku ani rlbytku

- oprdvky ve vlSi '186 430, 84 Kd na 0dtu 082

- evidov6n napl. mul6ovad, malotraktor Vari lV-Drslavice, motor

Honda, malotraktor Vari lV-Veletiny, mobilni podium

042 NedokonCeni dl, hmotn;i majetek ve vi5i 48 000,00 K6

- evidov6na projektov6 dokumentace

231 Z6kladni b6inf (6et ve vf5i 761 832,39 Kd

Inventurni soupisy majetku byly i6dn6 podepsriny vSemi 6leny

lK. Stavy majetku byly odsouhlaseny na stavy v hlavni knize

a rozvaze za obdobi '12120'12. bez rozdilu.


Evidence pohled{vek

Evidence zdvazkt

Mikroregion Dolni Pool5avi evidoval k 31, 12. 2O1Z pouze

krdtkodob6 zAvazky ve vl5i 12 i7g,OO K6.

321 Dodavatel6 ve vf5i 8 173,00 KC

- celkem 3 neuhrazene dodavatelsk6 faktury (Obec popovice, Ing.

JiilZeman, ALIS spol. s.r.o.)

331 Zamdstnanci ve vi5i 4 000,00 K6

- nevyplacen6 dohoda za 1212012

Faktura

na stavy v hlavni knize

rozdflu. lnventurni soupisy

ridtovfch skupin a byly

ise'

000003202 M6sto UH 51 240,- Kd

000003203 OU Drstavice 10 SB0,- K6

000003204 O0 Hraddovice 20 220,-Kt

000003205 M6sto Kunovice 109 990,- Kd

000003206 00 podoti

17 200,- Kd

00000320T OU Vetetiny 11 060,- Kd

- 000003208 Elektrowin praha A S00,- Kd

!599hny vystaven6 faktury byty DSO uhrazeny.

Zatdtov6nf s rozpodtovou skladbou se nach-6zelo na vyipisech

z banky,

l3

ro)< 2012 byly v5echny vystaven6 faktury zaplaceny. Ovdfeno na

tldet 311 v hlavni knize.


pozd6iSich pfedois0,

Hlavni knlha

Kontrole byla piedloZena hlavnl kniha Udetnictvi sestaven| za

obdobi 1212012 v programu Gordic ze dne 15. 2. 2012, Z0statky

syntetickfch 0dt0 v knize 06etnictvl odpovidaly zfistatkfim

synteticklich ridt0 v rozvaze za obdobf 12120j2.

Inventurnf soupls majetku a Mikroregion Dolni poolsavi, svazek obcl,

ziivazk0

"Sm6rnici pro provedeni inventarizace" s

2012.

Pl6n inventur na rok 2012 byl vyhotoven

m6l zpracovanou

(dinnostl od 6. 12.

dne 6. 12. 2012

a obsahoval termin provedeni inventarizace od 10. 12. 2012 do

31. 1. 2013, sloZeni inventarizadni komise, seznam inventurnlch

soupis0 a podpis pani pledsedkyn6 Mikroregionu Dolni poolsavi,

Inventariza6ni zprfva obsahovala dasovf pr0b6h inventarizace,

sloZenl inventarizadnI komise, seznam kontrolovanlch rjdt0,

vyj6dienl inventarlzadnl komise - nebyly zji5tdny inventarlzadni

rozdily ve stavu majetku, prohl65enl inventarizadni komise a podpisy

dlen0 inventarizatnl komise, Inventarizadni zprAva byla vyhotovena

dne 31 .1.2013.

Vyhotoveny byly Inventurni soupisy, kter6 obsahovaly okam2ik

uskutedn6nI inventarizace a podpisy dlenr} inventarlzadnl komise.

Pokladni doklad

Byla provedena kontrola pokladnich doklad0 za rok2012.

Piijmy z b62ndho 06tu do pokladny v roce 2012 se uskutednily:

- dne 9.5.2012 ve vf$i 25 000,- Ke

- dne 28. 12.2012ve vf$i 657,- Kd

Piljmy celkem: 25 657,- Kd

Finandni prostiedky byly v den vfb6ru z BU vloieny do pokladny,

Nedostatky nebyly zj i5t6ny,

VfdaJe z pokladny v roce 2012 byly ndsledujici:

pol, 5021 dohody o provedenlpr6ce.,.,.......,16 500,- Kd

pol. 5169 n6kup ostatnlch s|uieb.,.,.,.,.....,.,,..1 494,- Kd

pol. 5175 poho5tdnl..,.,..,..,,..,.... 7 469,, Kd

pol, 5179 obderstveni.,.,.,,,......... ...194,- Kd

Vldaje ce1kem.,....,,,

.......,,25 65Z,- Kd

Kontrola upozoriluie na nesor6vn6 pouZitl ooloZeK u po5tovneho

(dokl. d,200006 - 72.- K.d.,0dtov6no na pot. 5169. sprdvn6 m6lo brft

na ool. 5161) a ooho5t6n[(dokl,6.200001 - 194,- Kd, rldtov6no bvlo

na pol. 5179, spr6vnd m6lo b'frt na ool, 5175).

ustanoveni $ 11.odst. 1 oism, c) z6kona d.563/1991 Sb,, oh

ndkupech u obderstvenl nebo vdtSlho mnoZstvi dar0 vvZadovat


doklad0.

Pokladni kniha (denik)

Pilloha rozvahy

Ke kontrole byl

1212012 ze dne

V d6sti G. 3 ,,Ji

majetek 447 74

a HUK.

taven6 za obdobt

notk/, byl uveden

etu dzt v rozvaze

Rozvaha

Ke kontrole byla piedloZena rozvaha sestavena za obdobi ,1212012

Na 0dtu 493 "Vfsledek hospodalenf b6Zn6ho 06etnfho obdobi', ve

sk) odpovidal vlisledku hospodafenI ve

a uveden6 obdobi, Vfsledek hospodaieni

a (det 432 "Nerozd6len! zisk, neuhrazend

i 88 820,84 K6,

UEetnicWi ostatni

stejn6 vy76i tzn, 55 980,- KC.

Udtovf rozvrh

Kontrole nebyl piedloZen 0dtovf rozvrh Mikroregionu Dolni poolsavi,

platnf pro rok2012.

Vlkaz pro hodnocenl

rozpodtu

pln6ni

Ke kontrole byl piedloZen "Vlkaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu FIN

2-12 M" sestavenf k 121 2012 v programu Gordic ze dne 11 , 2. 2019.

Kontrolou vykazu bylo zji5t€no, 2e skutedn6 celkov6 piiimy po


konsolidaci k 31. 12, 2012 dosdhly vyie 742 939,96 K6, coZ byto

99,86 % UR, Z toho darlov6 piijmy ve vf6i 0,- Kd, nedailov6 pitjmy

ve vf5i 18 541,96 K6, piijat6 transfery ve vyli 724 398,00 Kd

a kapit6lov6 plijmy ve vf5i 0,- Kd.

Skutedne cefkov6 vlidaje po konsolidaci k 81 . 12. 2012 Einily

280 789,00 K6, coZ bylo 30,29 % UR. Z toho b6Zn6 vfdaje ve vfSi

260 485,00 Kd a kapit6love vldaje ve vfsi 20 304,00 Kd, jednalo se

o vldaje na:

OdPa 3639 po\.6122 ve vfdi 20 304,00 Kd (faktura d,402030)

K 31. 12, 2012 skondilo hospodafeni dobrovoln6ho svazku obci

s kladnlm saldem plljm0 a vVdaj0 po konsolidacive vyi6i 462 150,96

Kd.

Saldo plfjm& a vyi'dajfl po konso|idaci.......,.,,,..,,...........,462150,90 Kd

+ pod, stav (et0 k 1 , 1,20'12,...., ,,..,.,,,,.....299 681,49 Kd

= kone6nV stav 06t0 k 31 . 12, 2012................,.,,,.,,,..,.761 832,39 Kd

odpovidal zftstatku 0dtu 231 v rozvaze a hlavni knize za obdob'

1212012.

Vfkaz zisku a ztrdty

Kontrole byl piedloZen "Vfkaz zisku a ztrAty" sestaven za obdobi

1212012 programem Gordic ze dne 15, 2. 2013, DSO Mikroregion

Dolnl Pool5avi nefdtoval o hospod6isk6 6innosti.

Ndklady celkem ve vlSi 328 942,00 Kd

Vlnosy celkem ve vf5i 769 391,80 Kd

Vlisledek hospodaleni ve vf5i 440 449,80 Kd odpovidal z0statku

(dtu 493 v rozvaze za obdobi 1212012.

Smlouva o

vytvoieni

dobrovolnfch svazk0 obci

Stanovy a osv6d6eni o

registraci dobrovolnfch

svazkfi obci

Kontrola znovu upozorf,uje na novelizaci ustanoven[ S 33 odst.

1 olsm. h) vyhldSkv d. 410/2009 Sb,, v platnem zndnl, kde se nov6

eviduiI bankovnI ooolatkv na SU 518 s 0dinnostl od 1 , 1 . 2012,

V roce 2012 nebyl uzavfen 26dn! dodatek ke "Smlouv6 o vytvofeni

dobrovolnlch svazk0 obci", Smlouva o vytvoieni dobrovoln6ho

svazku obcl byla uzavfena dne 17. 1. 2005. Zakladateli byly Obce

Drslavice, Hraddovice, Podoll, Popovice, Veletiny, M6sto Kunovice

a Uhersk6 Hradi5t6. Sfdlo ,,Mikroregionu Dolnl PoolSav[, svazku

obc[" jsou Kunovice, n6m. Svobody dp. 361.

Kontrole byly ptedloZeny Stanovy dlenskfch obci Mikroregionu

Dolni PoolSavi

Piedm€t dinnosti: Clenov6 svazku obci byli k zaloZenl vedeni

my5lenkou, Ze mikroregion Dolni Pool5avl je specifickou oblastl

svfmi pilrodnimi, historickfmi, sociSlnimi podmlnkami a tradicemi,

a tudl? by dinnost svazku m6la v6st k prosazovAnl n6zor0 a zi4mtt

obci ve svazku, kter6 odpovidaji vlivojovyim trend0m 0zemi

a zachovdni jeho tradic. Hlavnim cilem je prosperita 0zemi jako

celku.

Orgdny svazku obci: Nejvy$6im org6nem je valnd hromada, dal5lmi

org6ny jsou spr6vni rada, dozordi rada a tajemnlk, Za vfkon funkce

v orgAnech svazku obci neposkytuje svazek obcl odm6nu.

O vfiimk6ch rozhoduje valnd hromada,

Majetkov6 pomEry a financov6ni svazku obci: Majetek svazku

obcl je vytv6ien zejm6na z pftsp6vkfr dlenfi na z6klad6 rozhodnuti

valn6 hromady, pitsp6vk0 zlskanfmi od st6tu nebo jinfch

pr6vnicklch a fyzicklch osob na zAklad6 smluv, vfnos0 z dinnosti

svazku obci a dar0,


Hospodaieni

a hospodalenl

provddl do tii ka

Svazek obci ved

a vlidajich a fina

subjektrl dle plat

Obsah a rozsa

dinnosti svazKu

zabyvat pisemn

a podat mu pis

B0 dn0 od dorud

Dohodyopracovnicinnosti V roce 2012 neuzavlel DSo Dolnt poolBavl zddnou dohodu

o pracovnI dinnosti.

Dohody o provedeni pr6ce V roce 2012 uzavlel Dso Dolnl poolsavi g dohod o provedenl

p16ce:

- tajemnice (z6l[ aZ prosinec 20,12)

. piiprava a realizace ,,slavnosii vf na,,, pe6eni vdoledk&,

v5Troba kviter<

Za.dohody o provedeni.pr6ce bylo celkem vyplaceno 36 2OS,_ K6.

vlka

-zv

ggplacovanych hodin tajbmnice nvrv ifi"z""!. -Nedosratky

nebyty zji5t6ny.

Pracovni smlouvy vdetnd V roce 2012 neuza.viel Mikroregion Dolni poolsavi, svazek obc[,

platov'.fch vfm6r0

Zddnou pracovnismlouvu,

Smfouvy a dal5i materi6ly k V roce 2012 neuzavlel Mikroregion Dolnt poolsavi, svazek obcl,

poskytnutfm (delov;im 26dnou smlouvu k poskytnuil tideiove dotace,

dotacim

smfouw a dalsi materirily k Mikroregion Dolnf Pool$avi, svazek obol piijal do 31. 12. 2012

piijatfm 06elovfm dotacim n6sledujicitransfery:

pol. 4121 "Neinvestidni piijat6 transfery od obci,, ve vli5i 2g3

970,00 Ki

podtu obyvatel:

Kunovice..,.......,1 0g 980,- Kd

Podo|1.,,,,,..,, ......,.17 200,- Kd

Ve|etiny....,,, .....,,.1 1 060,- Kd

- piispdvek Mrista Kunovice na veletrhy CR ve vfsi 20 000,- Kd

- _pfisp6vek M6sta Kunovice na dlehstui v {. SOva"kb ve v1idi

20 000,- Kd

- piisp6vek Obce podoli podle podtu obyvatel za rok 2011 ve vfsi

12 570,- Kd

pol. 4221 "lnvestiEni piijat6 transfery od obcl,, ve vf5i

430 428,00 K6

Sprdvni

o spolup

Drslavice

v rdmci

syst6mu

ochrany

usnesenl ze zastupitelstev k uz

faktury vydan6 - d. 000003201 - O


Smlouvy o dilo

V roce 2012 uzavYel Mikroreglon Dolnf poolsavi, svazek obc[,

ndsledujlct smlouvu o dllo:

- "Smlouva o dilo se spolednosti RH elektroprojekt s, r. o.,

Praha" uzavlena dne 10, 8, 2012. piedmEtem smlouvy bylo

vypracovdnl Realizadnlho projektu pro dAst Wstra2n6 a informadni

syst6my VIS ve fdzi projektovd dokumentace a technick6 d6sti

000,- K6, Smlouva schv6lena Sprdvnl radou dne 12. 7. 2012

Faktura d. 000003208 ve vlSi 3 500,- Kd byta uveden6 firm6

uhrazena dne 1 2, 12.2012.

Smlouvy o pievodu majetku

(koup6, prodej, sm6na,

pievod)

Smlouvy o piijeti [v6ru

Smlouvy ostatni

Mikroregion Doln[ Pool5avi uzavfel s jednotlivfmi m6sty a obcemi

DSO ,,Smlouvy o bez(platn6m pievodu majetku,,. Pfedm6tem

smluv bylo k 1,1,2013 bez0platn6 pfevedenf soubor0 venkovnlch

map s Informacemi, dlev6n6 odpodfvadla, odpadkov6 ko6e

a dlev6n6 stojany na kola,

V roce 2012 neuzavfel DSO Dolni Pool$avl 26dnou smlouvu o pliJeti

0vdru,

Kontrole byly pledloZeny n6sledujicl smlouvy:

a) Sprdvni rada Mikroregionu Dolni PoolSavf schv6lila dne

16, 8, 2012,,Smlouvu o sdruieni prrivnickich osob, uzavlenou

dle $$ 829 - 841 Obdanskr6ho ziikonfku, v platn6m zn6ni",

s Klubem kultury Uhersk6 HradiBt6. Piedmdtem smlouvy byl zAvazek

o spoledn6m uskutedilovdni ndkterii'ch hlavnich polad0 a programfr

Slovdcklch slavnosti vlna, kter6 se uskuteenily ve dnech 8, - 9, 9,

2012.

b) Sprdvnf rada schvdllla dne 12, 7. 2012 uzavleni manddtnl

smlouvy s firmou SENIOR CONSULT, s. r, o, se sldlem Kunovice,

Manddtnl smlouva byla me/ DSO a uvedenou firmou uzaviena dne

24,7, 2012, Pfedmdtem mand6tnl smlouvy bylo zlep$enf syst6mu

povodftov6 sluZby a preventivnI protipovodrlov6 ochrany

mikroregionu Dolni Pool5avl". Cena byla dohodnuta ve v:iSi 56 400,-

Kd, V roce 2012 byla uhrazena ddstka 20 304,- Kd - dne 31. 12.

2012 (fa. d, 402030),

c) Spr6vni rada schvdlila dne 12. 7. 2012 uzavfenl manddtni

smlouvy s firmou MGI SERVIS, s,r.o, Zlin. Mand6tn[ smlouva mezi

obbma stranami byla uzavlena dne 7, 8.2012. Pfedm6tem mand6tni

smlouvy bylo ,,Protipovodfiov6 opatleni mikroregionu Dolni

Pool$avi". Mandat6l bude zastupovat mandanta a organizadn6

zajiSt'ovat celii pr0b6h zaddvaclho ifzenl. Piedpokl6dand hodnota

vefejne zakAzky na dod6vky bude rozdElena do dvou 66st[ - do

5, mil, Kd,

c) "Smlouva o vedeni f6etnictvi" ze dne 16. 6, 2008 uzaviena

s firmou TREIBY s,r.o., Kunovice. Ptedm6tem smlouvy bylo vedenf

(detnictvi dle zdkona 6, 563/1991 Sb., o 0detnictvl, Odmbna

dodavatele za vedeni a poskytov6nI poradenstvl Je sjednAna pevnou

pau$Slni d6stl


odm6n zakahdou dalsf poloZku o 10,-

byl do k d, 1 ze dne 30, 1 1, 2009

ustano v 61. Vl. - odmdna dodava

0detnictvf a poskytov

d6stkou za 06etn[ a

a pro rok 2010 v ce

stvf je sjedn6na pevnou pau$dlni

2009 v belkove vySi 10 868,- Kd

2 000,- Kd. Ke smlouvd dolo2en

Dodatek E.2 ze dne 25, 9,2011, kde se m6n[ ustanovenl smlouvy

v 61, Vl. . odmdna dodavatele za Udetnt zdvdrku a z6v6rkovti

Dokumentaoe k veFejnfm

zak6zkdm

Informace o piljatfch

opatienich (zAk. 42012004

Sb., 320/2001 Sb,, apod.)

V 2A

izoval Mikroregion Dolnf pool6avi, svazek obc[,

zakAzku ve smyslu ustanovenl z6kona

6, efejnfch zak1zkAch, v platn6m zn6nt,

Informace o pfijatfch

uvedenlch ve zprdvd o

15, 6, 2012, byla na

Zdvdredn! Udet DSO by

usnesenlm 6,412012.

Kontrola konstatuje dodrieni g 13 odst. 1 pism, b zdkona

6. 42012004 Sb,, o piezkoum6ni hospodafeni (zemnlch

samospr6vnfch celkt a dobrovolnfch svazkfi obci, v platn6m

zn6ni.

Vnitini pledpis a sm6rnice

Ziipisy z jedndnf orgfn0

dobrovolnich svazk0 obci

Kontrole byla piedloZena SmErnice pro provedenI inventarizace

s Udinnostl od 6. 12.2012,

Byl pfedloZen z6pis z jedndni Valnd hromady Mikroregionu Dolnt

PoolSavi ze dne 14. 6.2012, na jedn6nf bylo schvdleno usnesenfm

- 412012 ZAv5retnf 06et Mikroregionu Dolnl Pool$avl za rok

2011 vdetnd ZprAvy o viisledku pfezkoum6ni DSO bez vyl'hrad,

812012 rozpodet Mikroregionu Dolni Pol6avi na rok 2012;

- 812012 plevod cykloodpodlvadel z majetku Mikroregionu

DolnI Pool5avf do majetku jednotllvyTch obcl k 1, 1. 2O1g formou daru

a pievod komundlnI techniky z majetku Mikroregionu;

- Dolni Pooliavl do majetku jednotliv;ich obci k 1, 1. 2019

formou daru;

- 10120'12 rozpoetov!' vfhled na roky 2013 - 2018,

Dal$i jedndni Valne hromady v roce 2012 neprobdhlo,

Kontrole byly piedloZeny zdpisy z jedndnl Spr6vni rady.

Spr6vnl rada 12. 7 . 2012 schvflllal

- n6vrhrealizace,,putujlclhokontejneru"

- uzavienl mand6tnf smlouvy na dotadnf management

k projektu ,,Zlep5eni syst6mu povodiiov6 sluZby a preventivnl

povodhove ochrany Mikroregionu Dolni Pool6av[" s firmou SENIOR

CONSULT, s,r,o, Kunovice;

- uzavieni smlouvy o dilo mezi Mikroregionem Dolni Pool$avi

a firmou RH elektroprojekt, s,r,o. Praha, Jednalo se o vypracov6nl

projektu bezdrdtov6ho varovn6ho syst6mu;

- uzavienl smlouvy o dllo mezi Mikroregionem Dolnf Pool$av(

a firmou MCI SERVIS, s,r.o, Zlln. Jednalo se o zlep$enI systemu

i0


povodnov6 slu

ivni protipovodhov6 ochrany;

- odvol6 p. Sobdn6, Hraddovlce a jmenovdni

tajemnice ing,

SprAvni rada 16. 8,2012 schvilila:

- smlouvu o spoluprdci a financovdn[ mezi obcemi Kunovice,

Hraddovice, Drslavice, Veletiny, u, Hradist6m a DSo Dolni pool$avi

ektu ,,MVll, V5i'zvy Prioritnlosy 1,3; Zlep5ovdni syst6mu

sluZby a preventivnl protipovodilov6 ochrany

u Dolnf PoolSav[";

rozpodtove opatlenl 6,.112012;

- Smlouvu o sdruZenl pr6vnicklch osob uzavfenou mezi DSO

Dolni Pool6avl a Klubem Kultury Uhersk6 Hradl5t6;

- n6hradu vfdaj0 ve vf$i 1S0,- K6 pl pet6kove za pflpravu

prezentace na Slavnosti vlna:

partnerstvi v projektu O?LZZ Gp - Integrace socidlnE

vyloudenfch skupin na trh prdce bez finandnf 0dasti;

Spr:ivnl rada 4. 10.2012 schvAlila:

- rozpodtov6 opatfenl d,.212012;

- ndhradu za piipravu prezentadnlho CD Mikroregionu Dolnt

Pool$avlve vf$i 1 S00,- Kd p. Mldovskemu;

Sprivni rada 15. 1'1,2012 schvilila:

- smlouvu o spolupr6ci a financovdnl mezi M6stem Uhersk6

Hradi$t6 a Mikroregionem Dolnl Poolsavf, v rdmci projektu ,,XXVIl.

Vfzvy Prlorltni osy 1,3; Zlep5ov6nl syst6mu povodhov6 sluZby

a preventivnI protipovodhov6 ochrany mikroregionu Dolni pool$av[,,;

- uzavleni smluv o bez0platnSm pievodu majetku mezi DSO

Dolni Pool$avI a dlenskfmi mdsty a obcemi mikroregionu;

Sprdvni rada 6, 12.2012 schvitital

rozpodtov6 opatienf 8,312012;

pldn inventur narok2012;

- sm6rnici pro provedeni inventarizace, sloZenl inventarizadni

komise:

- rozpodtov6 provizorium na rok Z0lBbez plipomlnek, a to ve

v{19i 1112 b6Znlch vldaj0 roku 2012.

Zpr6vy o plndn[ piiiatich Kontrole nebyla dorudena "ZprAva o plndni pflJatfch opatfen[".

opatieni (zik. 42012004 Sb.,

32012001Sb., apod.)

Pendini fondy obce (FRB, V roce2012 nezfidil Mikroregion Dolni Pool$avf, svazek obcl, Zridn!'

sociiilni, apod.) pravidla pendZnlfond,

tvorby a pouiiti

Pr6vo proviiddni dalSich Provedenou kontrolou hospodafeni obce se obec nezbavuje

kontrol

B. ZjiStdni z kone6n6ho ptezkoumdni

odpov6dnosti za sprdvnost 0detntch dokladt a nenf omezeno pr6vo

provdd6ni dal5ioh kontrol,

B. l, PfedmEt pfezkoumdnf, u n6hoi nebyla nalezena chyba Ei nedostatek

Z{kon e. 42012004 Sb' $ 2 odst, 1 plsm, a) pln€ni pfl.imfr a vfdajfr rozpodtu vdetnd pendZnich

operaci, tlkallcich se rozpodtovgch prostledk0

1l


Zdkon 6. 42012004 Sb, S 2 odst, 1

fond0

Zdtkon e, 42012004 Sb, g 2 odst,

oelku

pism. b) finandn[ operace, t1i'kajtci se tvorby a pouZiti pen6inich

1 pism. c) ndklady a vlinosy podnikatelsk6 dinnosti 0zemnlho

plsm.. d) pen,bZri operace, ty?kajtcl se sdruienyich prosfiedk0

mezi dvdma a vlce 0zemnlmicerky, anebo na z6ktao'e smrouvy

Zdkon e' 42012004.9!..S,?.oj.t '1 "r9,:'llTi finandni operace, t;?kaJrci se cizrch zdrojfi ve smystu

prdvnlch pfedpisrS o (detnictvi

Zdhon 6. 42012004 Sb, $,2.odst, 1 p-fsm, f) hospodafeni a nakldddni s prostiedky poskytnutlmi z

Ndrodniho fondu a s dalsimi prostiedky ie zahranidt poskytnutfml n'i zaf


znvEnecruf ucer

MTKROREGTONU OOr-ttl poot_SAvi, svAzKu oecl

za rok 2012

Pfijmy (v tis, Kd )

4121

4221

2321

2324

2141

Neinvestienl piij. dotace od.obcf

Investidnl. piijat6 transfery od obcl

Pfljat6 neinvestidnl dary

Pl[at6 pllspdvkya ndhady

270,00

0,00

0,00

0,00

00

294,Q0

431,00

15,00

4,00

0,00

293,97

430,43

,15,00

3,50

05

99,99

99,97

'100,00

87,50

0,00

pRlltvtv oELKEM 270,00 744,00 742,95 99,86

Vlidaje (v'tis. Kd )

2143 Cestovnl ruch

331 6 Vydavatelskd 6lnnost

331 I Ostatnl zdleZitostl kultury

3639 Komun6lnf sl. a (zemnl rozvoj,

6310 Vfdaje z fin, operacl

6409 Ostatnl dinnosti - rezerva

20,00

20,00

54,00

297,00

4,00

58,00

20,00

20,00

63,00

238,0Q

4,00

40,00

10,76

61,74

165,21

3,09

0,00

200,00

53,79

98,00

69,42

77,13

81 15 Financovdnl -183,00 -183,00 462,15

Zpracovala: Vlasta Motllkovd

Dne: 15,2. 2013

SchvAlllr l,,iigr, lv3na MaJl6fi ovA, pledseda SR

Milooregion Dolnf Pool5avl, svazek obcf

ndm. Svobody 06,l, 686 04 Kunovlce -2-

tdo: zso+s548 ctslo rlctr: s5-680966021 7,t100


Ndvrh rozpodtu na rok 2O1S v tis. Kd

naaen Poloika Z6vazn! ukazatel / ndzev poloiky

rozpoCet 201J

NeinvestidnI pliiat6

Ostatn t ptijat6 vratky transferrlt

Ostatnl osobnt vfdaje

51 39

51 61

5163

Slu2by po5t

SluZby pendZnlch 0stav0

Konzultadn[, poradensk6 a pr6vnt sluZby

173

175

Ndkup ostatnlch sluieb

inancovdnt

Hospodaienl svezku obci

Pitjmy celkem

Vfdaje celkem

Financovdnt celkem

Mikroregion Dolni poolsavl v roce 2013

273

429

164

Stav prostiedktl na bankovntch rldtech (stav k 1.1,201g)

stav prosttedk0 na bankovntch (6tech (prdnovan! stav k 31 ,12.2013)

762

606

zpracova Ing, Lenka Durd'dkovd, Ing. Eva Mrkvova

dne 22.2,2019

Schvdlil: Mgr, lvana Majtdkovd

pledsedkyn6 SR

VyvESen< 1,8,2019

Sejmuto: 1e,0,2013

vyvdseno na www: 1, B, 2013

sfiato z wrvw; 18, g, 2018

h4 Il


Rozpodtovf v

Rauer

P2

v1 rncTno \/\rdara

v2 KAnltAln\/A rn?.loi6

V1+VZ

I rJuqje

vgtnEItl

Ndzev poloiky

2014 2015 201 6

270 Kd 270 Ka 270 Kt

270 Kt 270 KE 270 Ki

| 270 R6| 270 KE 27A KE

-

270 Kt 270 K6 270 KE

0Kd 0Kd 0Kd

27cwl 270 Kd 270'|'

More magazines by this user
Similar magazines