OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PODOLÍ č. 2 ... - Obec Podolí

obecpodoli.cz

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PODOLÍ č. 2 ... - Obec Podolí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PODOLÍ

č. 2 / 2012

TRŽNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo Obce Podolí se na svém 18. zasedání dne 12. prosince 2012 rozhodlo vydat

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání

( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 11 odst. 1 a

§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších

předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovit podmínky, za kterých lze

uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou

k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) na území obce

Podolí.

Článek 2

Výklad pojmů

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se vymezují tyto pojmy:

1) Tržní místo je vymezené místo umožňující prodej zboží a poskytování služeb mimo

provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního

zákona 1) .

2) Prodejce je fyzická nebo právnická osoba, která nabízí, prodává zboží nebo poskytuje

služby.

3) Stánek je prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky nebo

obdobná zařízení. 2)

4) Prodejní místo je jednotlivý konkrétní stánek na tržním místě, ve kterém se mimo

provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního

zákona 1) nabízí, prodává zboží nebo poskytují služby.

-----------------------------------

1)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

2)Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů


5) Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním

rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) , provozovaný formou pochůzky (obchůzky ),

přičemž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán

prodejcem z okruhu osob mimo, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.

Článek 3

Místo pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a stanovení kapacity

1) Nabídku, prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto

účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) , je na území Obce Podolí

možno provádět pouze na tržním místě:

2) Prostor zpevněné plochy pro pěší před obecním úřadem - max. 2 prodejní místa

( příloha č. 1)

Článek 4

Přiměřená vybavenost míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

1) Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz,

mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a

zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

Článek 5

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování

služeb.

1) Tržní místo může být provozováno po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování

služeb je stanovena od 7:30 do 17:00 hodin.

Článek 6

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování

Služeb

2


1) Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej

zboží a poskytování služeb jsou povinni:

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místak tomu určená

Článek 7

Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržního místa k zajištění jeho řádného provozu

1) provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen

dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje

2) zveřejnit tržní řád

3) prodejní místa provozovat v souladu s tímto řádem

4) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní projní místa

5) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi

prodávaného zboží či poskytované služby

Článek 8

Druh prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

1) Toto nařízení se nevztahuje na restaurační předzahrádky, na prodej zboží a

poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích

nebo podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných

spotřebitelem, na vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a jiných drobných předmětů

souvisejících s vánoční tématikou, na velikonoční prodej kraslic, pomlázek a jiných

drobných předmětů souvisejících s velikonoční tématikou a na prodej a

poskytování služeb v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužící k prodeji

zboží nebo poskytování služeb.

2) Za vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a jiných drobných předmětů souvisejících

s vánoční tématikou se pokládá jejich prodej od 1. do 24. prosince běžného roku.

3) Za velikonoční prodej kraslic, pomlázek a jiných drobných předmětů souvisejících

s velikonoční tématikou se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před

velikonočním pondělím.

3


Článek 9

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

1) Podomní prodej je na území Obce Podolí zakázán.

Článek 10

Kontrola a sankce

1) Dodržování obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat osoby

pověřené zastupitelstvem Obce Podolí.

2) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako správní delikt

postižitelný podle zvláštního právního předpisu 3) nebo jako přestupek 4) ,

nejde-li o trestný čin.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím

po dni jejího vyhlášení.

v.r.

v.r.

---------------------------- -----------------------------

Ing. Jaromír Hastík

místostarosta obce

Ing. Miroslav Křižka

starosta obce

3) Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

4)Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

4

More magazines by this user
Similar magazines