ULUPUH-katalog izlo¾be-FH - Design Studio Bregar

design.studio.bregar.hr

ULUPUH-katalog izlo¾be-FH - Design Studio Bregar

TIHOMIR BREGAR

Roappleen u Zagrebu, 19. 03. 1964.

1983. zavrπio ©kolu primijenjene umjetnosti, odjel grafiËkih tehnika (grafiËki dizajn).

1985-87. pod vodstvom Branka Varadina scenograf na dugometraænim crtanim filmovima

»udesna πuma i »arobnjakov πeπir Milana BlaæekoviÊa, u koprodukciji

Croatia filma iz Zagreba i Fantasy Forest iz New Yorka.

1987- scenograf na reklamnim animiranim filmovima

Borisa Kolara, Borivoja DovnikoviÊa, Zlatka PavliniÊa i drugih.

1988. glavni crtaË na filmu U potrazi za izgubljenim vremenom Damjana SljepËeviÊa,

u produkciji Zagreb filma iz Zagreba.

1988. scenograf na seriji Mali leteÊi medvjediÊi Duπana VukotiÊa i Nevena PetriËiÊa,

u koprodukciji Zagreb filma i kanadskog producenta Cine Group.

1989. scenograf na kratkometraænim crtanim filmovima u produkciji Zagreb filma:

Kako napraviti crtani film, Zlatka GrgiÊa i Zlatka PavliniÊa; Nasukani kit iz serije Barba Luka, Radivoja GvozdanoviÊa.

1988-91. rad na razliËitim ilustracijama i dizajnerskim projektima,

pokretanje neformalne dizajnerske grupe Pajacco design, s dizajnerima Vinkom PaπaliÊem i Markom JariÊem.

1988-96. suradnja s ilustratorom Goranom BaπiÊem.

1992. dragovoljno sudjelovanje u Domovinskom ratu na bojiπnici i

sudjelovanje u Satniji hrvatskih umjetnika te suradnja na izradi vizualnog identiteta Hrvatskog ratnog zrakoplovstva,

pod vodstvom Dalibora JelaviÊa.

1998- uglavnom radi samostalno na ilustracijama, dizajnerskim i inim projektima.

(U slobodno vrijeme bavio se fotografijom, bio je Ëlan u video-kino klubu Pan u SKUC-u. Dobro poznavanje vojne heraldike, regalije,

vojnih odora i bavljenje maketarstvom).

REFERENCE: neke od tvrtki s kojima je suraappleivao ili suraappleuje T. Bregar:

MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE/HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO

CROATIA FILM, Zagreb; filmska kuÊa

ZAGREB FILM, Zagreb; filmska kuÊa

ALGORITAM, Zagreb; nakladniËko knjiæarska kuÊa

DURIEUX, Zagreb; nakladniËka kuÊa

PLAYBOY HRVATSKO IZDANJE, Zagreb; Ëasopis

BBDO ZAGREB; ispostava ameriËke reklamne agencije:

BADEL 1862, Zagreb; proizvoappleaË alkoholnih piÊa

ACS, Zagreb/APPLE COMPUTER Inc.

McCANN-ERICKSON CROATIA, Zagreb; ispostava ameriËke reklamne agencije:

ZAGREBA»KA PIVOVARA, Zagreb; proizvodnja piva

MEDIA LOOK, Zagreb; reklamna agencija

CROATIA, Zagreb; tvornica baterija i svjetiljki

MODEA, Gareπnica; æenska konfekcija i tvornica rublja

TUING ZAGREB; tvrtka za opremanje objekata i inæenjering

CROM, Zagreb; trgovaËka tvrtka

KNOLL AG BASF Pharma, Zagreb; ispostava njemaËke farmaceutske tvrtke

ZIP TRGOVINA, Zagreb; trgovaËko poduzeÊe, zastupstvo njemaËkih prehrambenih tvrtki

SCHWARTAU i WINSENIA

URBI ING, Zagreb; graappleevinska tvrtka

SUDJELOVANJE NA IZLOÆBAMA:

1991. godina:

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT: ZGRAF 6, meappleunarodna izloæba grafiËkog dizajna i vizualnih komunikacija, Zagreb.

1994. godina:

MUZEJSKO-GALERIJSKI CENTAR: 29. ZAGREBA»KI SALON, Zagreb.

1995. godina:

GALERIJA PERMANENTA: ZAJEDNI»KA IZLOÆBA NOVOPRIMLJENIH »LANOVA ULUPUH-a, Zagreb.

1997. godina:

GALERIJA ULUPUH: IZLOÆBA RADOVA »LANOVA ULUPUH-ove SEKCIJE ZA GRAFI»KI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE, Zagreb.

1998. godina:

GALERIJA PERMANENTA: IZLOÆBA POSJETNICA DIZAJNERA,

»LANOVA ULUPUH-ove SEKCIJE ZA GRAFI»KI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE, Zagreb.

GALERIJA PERMANENTA: SAMOSTALNA ZLOÆBA DIZAJNA I ILUSTRACIJA, Zagreb.

DOM HRVATSKIH LIKOVNIH UMJETNIKA: SALON MLADIH, Zagreb.

NAGRADE: Navedene nagrade dobila je agencija BBDO ZAGREB za svoje oglase s Bregarovim ilustracijama;

1995.

TRE∆I SKUP HRVATSKIH PROPAGANDISTA, Opatija:

OdliËje ZLATNO ZVONO za seriju oglasa za vina BADEL 1862,

OdliËje SREBRNO ZVONO za oglas za ACS Zagreb/APPLE COMPUTER Inc.

SD MARKETING SLOBODNE DALMACIJE za isti oglas za Apple dodjeljuje odliËje MONOLIT.

(Na neformalnom skupu Appleovih zastupnika iste godine oglas je proglaπen najboljim europskim oglasom kompanije Apple.

Na meappleunarodnom propagandistiËkom festivalu Nove Europe ZLATNI BUBANJ u Portoroæu u Sloveniji iste godine

isti Appleov oglas uπao je u uæi izbor na natjecanju u svojoj kategoriji.)

1996.

»ETVRTI SKUP HRVATSKIH PROPAGANDISTA, Opatija:

Novo odliËje za seriju novih oglasa tvrtke ACS Zagreb/APPLE COMPUTER Inc.

PRIZNANJE:

1996. Zahvalnica za dar i promidæbu kulture u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzraËnoj obrani.

STATUS:

Samostalni umjetnik, grafiËki dizajner i ilustrator; Ëlan sljedeÊih strukovnih udruga:

HDD - HRVATSKO DIZAJNERSKO DRU©TVO,

HZSU - HRVATSKA ZAJEDNICA SAMOSTALNIH UMJETNIKA,

ULUPUH - HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI, Sekcija za grafiËki dizajn i vizualne komunikacije

Nakladnik: ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, 10 000 Zagreb, Vlaπka 72,

organizacija izloæbe: GALERIJA PERMANENTA, 10 000 Zagreb, Vlaπka 72,

urednik kataloga: VI©NJA SLAVICA GABOUT, predgovor: NINI CINOTTI, lektura: NENAD JURKOVI∆,

likovni postav izloæbe: TIHOMIR BREGAR / DESIGN STUDIO BREGAR, 10 000 Zagreb, MihanoviÊeva 40,

grafiËko oblikovanje kataloga i pozivnice prema likovnim standardima galerije: TIHOMIR BREGAR / DESIGN STUDIO BREGAR,

likovni standardi galerije Permanenta: SANJA ROCO / CASTEL VENERE design, tisak: J&B, 10 000 Zagreb, Dudovec 3,

izloæba je ostvarena uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, ZAGREB, RUJAN 1998.

SPONZORI: BADEL 1862, NOVE IDEJE, GOLUBI∆ DIZAJN, NINI CINOTTI, ZVONKO GRABU©NIK i fotograf SA©A ∆ETKOVI∆

Za realizaciju izloæbe i ovoga kataloga posebice zahvaljujem na pomoÊi gospoapplei Viπnji Slavici Gabout, gospodi Niniju Cinottiju, Æeljku JeliÊu (Badel 1862),

Slavenu Fischeru (BBDO Zagreb), Josipu ZduniÊu (tiskara J&B), Saπi ∆etkoviÊu, Nenadu JurkoviÊu, Zvonku Grabuπniku, Kreπimiru Purgaru (Nove ideje),

Darku GolubiÊu (GolubiÊ dizajn), grafiËkom studiju Kolaæ i svojim roditeljima.

TIHOMIR BREGAR

TIHOMIR

BREGAR

IZLOÆBA DIZAJNA I ILUSTRACIJA

10. 09. - 24. 09. 1998.

ULUPUH zagreb vlaπka 72 tel.: (01) 46 13 637 fax.: (01) 45 52 595


Bavljenje dizajnom danas i ovdje ponekad se Ëini gotovo utopijskim projektom.

Prilike u vremenu i prostoru u kojem æivimo takve su da ostavljaju mjesta brojnim nedoumicama.

NedoreËeni su odnosi stvaratelja i naruËitelja, pomaknute su vrijednosti, zaustavljen je protok informacija.

Mnogo je razloga zbog kojih se dizajnom zapravo i ne bi trebalo baviti.

A opet, neupuÊenom Êe se promatraËu moæda uËiniti kako se u Hrvatskoj i previπe ljudi bavi dizajnom.

S obzirom na veliËinu i skuËenost træiπta, to je moæda i toËno.

Ali, svejedno, koliko god dizajnera imali, pravog i dobrog dizajna i dalje je premalo.

Tihomir Bregar od onih je koji svjesno sudjeluju u utopijskoj dimenziji dizajna.

Njegov je izbor od poËetka bio jasno definiran i logiËan.

Njegovati beskompromisno poπten odnos prema vlastitom pozivu za Bregara je odluka proizaπla ne iz bilo koje potrebe,

veÊ iz potrebe stvaranja identiteta.

Jer, pogledamo li bolje, Ëinjenica je da i dizajnera moæemo sagledati kao njegov vlastiti produkt.

I nije pretjerano reÊi da odnos prema predmetima koje proizvodi oblikuje i samog stvaratelja.

No, stvari postaju dodatno kompleksne kada treba odrediti ukupni prostor djelatnosti kojima se Tihomir Bregar bavi.

Nije tu rijeË samo o grafiËkom dizajnu.

Ili o oblikovanju prostora, izloæbenoj scenografiji (velesajamski nastup tvrtke Modea).

Bregar je bez sumnje jedan od najsvestranijih mlaappleih ilustratora koje imamo.

©kolovan u ozraËju te toliko hvaljene, a opet nikad u potpunosti procijenjene zagrebaËke πkole crtanog filma,

Bregar je imao prilike raditi s autorima poput BlaæekoviÊa, GrgiÊa i VukotiÊa.

Njihov je utjecaj ipak teπko prepoznati u Bregarovim ilustracijama.

Moæda i jest zaËudno, ali Ëinjenica je da su preciznost i elegancija art decoa oblikovali Bregarovu estetiku mnogo dublje od bajkovitosti

crtanoga filma.

Pokazuje nam to i zanatski veÊ potpuno siguran niz ilustracija za razliËite proizvode tvrtke Badel 1862.

Njima je Bregar pokazao svu svoju raznolikost, ali i tehniËku perfekciju u osobito zahtjevnoj tehnici zraËnog kista.

Ne bez razloga, upravo te ilustracije zauzimaju posebno, izdvojeno mjesto i na ovoj izloæbi.

Njihovoj su doreËenosti bliske i ilustracije za omotnice knjiga agilne i ponajbolje domaÊe izdavaËke kuÊe, zagrebaËkog Algoritma.

Ovim je radovima Bregar moæda i najpamtljiviji πiroj publici, jer gotovo i nema knjiæarskog izloga u Hrvatskoj koji nije pokazao

njegovo rjeπenje omota za Algoritmov bestseler “Celestinsko proroËanstvo”.

Noviji radovi za Algoritam pokazuju smjernice kojima Êe se Bregar vjerojatno i ubuduÊe kretati.

RijeË je o koloristiËki viπeslojnim, a teksturom iznimno bogatim rjeπenjima koja precizno oslikavaju atmosferu djela koje ilustriraju.

NajoËitije je to u ilustraciji za knjigu “Deseti uvid”, svojevrsni nastavak “Celestinskog proroËanstva”.

Geometrizirana ornamentika folk arta ameriËkih Indijanaca posluæila mu je ovdje kao temelj ploπne zaigranosti,

tako rijetko viappleene na omotnicama knjiga domaÊih izdavaËa.

Druga linija Bregarovih vizualnih traæenja iskorak je prema trodimenzionalnoj, reljefnoj ilustraciji, a za nju ponajbolji je primjer omot

knjige “OtkljuËani globus” Pere Zlatara.

TIHOMIR BREGAR , 10 000 Zagreb, MihanoviÊeva 40

Izloæivπi ovom prigodom tek manji, probrani dio svoje produkcije, Tihomir Bregar predstavlja nam se kao autor spreman na traæenja,

na neprestani eksperiment, kako s tradicionalnim, tako i s najnovijim grafiËkim tehnikama.

Jer, pravom je stvaratelju, dobro to znamo, medij tek polazna toËka za avanturu oblikovanja.

Za avanturu u kojoj Tihomir Bregar sudjeluje potpuno, ne πtedeÊi nikada svoje kreativne snage.

NINI CINOTTI

More magazines by this user
Similar magazines