o d iz a jn st ud iju - Design Studio Bregar

design.studio.bregar.hr

o d iz a jn st ud iju - Design Studio Bregar

tihomir bregar

o d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong> studiju


Design studio Bregar pruæa svoje usluge prvenstveno na razliËitim

projektima grafiËkog oblikovanja i svih vrsta ilustracija, kao i

crtanofilmskih scenografija.

Prema potrebama naruËitelja i vrsti samoga posla, Studio je spreman

u potpunosti preuzeti i odreappleene projekte træiπne promocije tvrtke

ili pro<strong>izstrong>voda, poËevπi od same ideje, pa do real<strong>izstrong>acije. U suradnji s

tekstopiscima (copywriterima) i propagandistima, odnosno

specijal<strong>izstrong>iranim oglaπivaËkim agencijama, Studio vam moæe ponuditi

<strong>izstrong>radbu komunikacijske strategije, kreativne i organ<strong>izstrong>acijske usluge

promidæbenog predstavljanja u medijima, uz zakup medijskog

prostora, te odreappleene promotivne aktivnosti u obliku „event”

promocija.

Studio ima na raspolaganju velik broj kvalitetnih suradnika, kako bi

odreappleene projekte mogao real<strong>izstrong>irati tako kopleksno i profesionalno.


tihomir bregar

Roappleen u Zagrebu, 19. 03. 1964.

1983. zavrπio ©kolu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, odjel grafiËkih tehnika (grafiËki d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>) u klasi prof. Zdenka Gradiπa.

Predavali su mu takoappleer profesori BiniËki, ©iπko i Kokot.

1985. — 1987. pod vodstvom Branka Varadina asistent scenografije i scenograf na dugometraænim crtanim filmovima »udesna

πuma i »arobnjakov πeπir Milana BlaæekoviÊa, u koprodukciji Croatia filma <strong>izstrong> Zagreba i Fantasy Forest <strong>izstrong> New Yorka.

1987.- scenograf na reklamnim animiranim filmovima Borisa Kolara, Borivoja DovnikoviÊa, Zlatka PavliniÊa i drugih.

1988. glavni crtaË na nedovrπenom filmu U potrazi za <strong>izstrong>gubljenim vremenom Damjana SljepËeviÊa, u produkciji Zagreb filma

<strong>izstrong> Zagreba.

1988. scenograf na seriji Mali leteÊi medvjediÊi Duπana VukotiÊa i Nevena PetriËiÊa, u koprodukciji Zagreb filma i kanadskog

producenta Cine Group.

1989. scenograf na kratkometraænim crtanim filmovima u produkciji Zagreb filma: Kako napraviti crtani film, Zlatka GrgiÊa i

Zlatka PavliniÊa; Nasukani kit <strong>izstrong> serije Barba Luka, Radivoja GvozdanoviÊa.

1988. — 1991. rad na razliËitim ilustracijama i d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>erskim projektima, pokretanje neformalne d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>erske grupe Pajacco design,

s d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>erima Vinkom PaπaliÊem i Markom JariÊem.

1988. — 1996. suradnja s ilustratorom Goranom BaπiÊem.

1992. dragovol<strong>jnstrong>o sudjelovanje u Domovinskom ratu na bojiπnici i sudjelovanje u Satniji hrvatskih umjetnika te suradnja na

<strong>izstrong>radi v<strong>izstrong>ualnog identiteta Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pod vodstvom Dalibora JelaviÊa.

1998. — uglavnom samostalan rad na ilustracijama, d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>erskim i inim projektima, a prema potrebi projekta, i suradnja s

kolegama.

U slobodno vrijeme bavi se fotografijom.

Bio je Ëlan video-kino kluba Pan u SKUC-u (Studentski kulturni centar).

Bavi se prouËavanjem vo<strong>jnstrong>e heraldike, regalije, bojenja i oznaËavanja vo<strong>jnstrong>e tehnike i prouËavanjem vo<strong>jnstrong>ih odora i znakovlja.

Bavi se takoappleer i maketarstvom.

STATUS

Samostalni umjetnik, grafiËki d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>er i ilustrator; Ëlan sljedeÊih strukovnih udruga:

HDD-HRVATSKO DIZAJNERSKO DRU©TVO,

HZSU-HRVATSKA ZAJEDNICA SAMOSTALNIH UMJETNIKA,

ULUPUH-HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI:

Sekcija za grafiËki d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong> i v<strong>izstrong>ualne komunikacije

Sekcija za primijenjeno slikarstvo, ilustraciju, karikaturu i crtani film

NAGRADE-Navedene nagrade dobila je agencija BBDO ZAGREB za svoje oglase s Bregarovim

ilustracijama;

1995.

TREΔI SKUP HRVATSKIH PROPAGANDISTA, Opatija:

OdliËje ZLATNO ZVONO za seriju oglasa za vina BADEL 1862,

OdliËje SREBRNO ZVONO za oglas za ACS Zagreb/APPLE COMPUTER Inc.

SD MARKETING SLOBODNE DALMACIJE za isti oglas za Apple dodjeljuje odliËje MONOLIT.

(Na neformalnom skupu Appleovih zastupnika iste godine oglas je proglaπen najboljim europskim oglasom kompanije Apple.

Na meappleunarodnom propagandistiËkom festivalu Nove Europe ZLATNI BUBANJ u Portoroæu u Sloveniji iste godine

isti Appleov oglas uπao je u uæi <strong>izstrong>bor na natjecanju u svojoj kategoriji.)

1996.

»ETVRTI SKUP HRVATSKIH PROPAGANDISTA, Opatija:

Novo odliËje ZLATNO ZVONO za seriju novih oglasa tvrtke ACS Zagreb/APPLE COMPUTER Inc.

PRIZNANJA

1996. Zahvalnica za dar i promidæbu kulture u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzraËnoj obrani.

1999. Zahvala za pomoÊ pri real<strong>izstrong>aciji meappleunarodne <strong>izstrong>loæbe grafiËkog d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>a i v<strong>izstrong>ualnih komunikacija ZGRAF 8

2005. Posebno pr<strong>izstrong>nanje za poticanje kreativnosti, obogaËivanje duhovne baπtine svijeta i promicanje naπih hrvatskih dostignuÊa,

dodjeljeno od BRUSSELES EUREKA za REPUBLIKU HRVATSKU.


SUDJELOVANJE NA IZLOÆBAMA

1991. godina:

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT: ZGRAF 6, meappleunarodna <strong>izstrong>loæba grafiËkog d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>a i v<strong>izstrong>ualnih komunikacija, Zagreb.

1994. godina:

MUZEJSKO-GALERIJSKI CENTAR: 29. ZAGREBA»KI SALON, Zagreb.

1995. godina:

GALERIJA PERMANENTA: ZAJEDNI»KA IZLOÆBA NOVOPRIMLJENIH »LANOVA ULUPUH-a, Zagreb.

1997. godina:

GALERIJA ULUPUH: IZLOÆBA RADOVA »LANOVA ULUPUH-ove SEKCIJE ZA GRAFI»KI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE, Zagreb.

1998. godina:

GALERIJA PERMANENTA: IZLOÆBA POSJETNICA DIZAJNERA,

»LANOVA ULUPUH-ove SEKCIJE ZA GRAFI»KI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE, Zagreb.

GALERIJA PERMANENTA: SAMOSTALNA ZLOÆBA DIZAJNA I ILUSTRACIJA, Zagreb.

DOM HRVATSKIH LIKOVNIH UMJETNIKA: SALON MLADIH, Zagreb.

1999. godina:

UMJETNI»KI PAVILJON: ZGRAF 9, meappleunarodna <strong>izstrong>loæba grafiËkog d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>a i v<strong>izstrong>ualnih komunikacija, Zagreb.

2000. godina:

LJUBLJANSKI GRAD, STARA TOVARNA ROG: 17. BIENALE INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA, BIO, bijenale industrijskog oblikovanja,

Ljubljana, Slovenija.

RASTAVI©»E TRUBARJEVEGA DOMA UPOKOJENCEV: 2. KREART, <strong>izstrong>loæba radova sudionika likovne stvaraonice, odræane 1999. godine

u Loki pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija.

2001. godina:

RASTAVI©»E TRUBARJEVEGA DOMA UPOKOJENCEV: 3. KREART, <strong>izstrong>loæba radova sudionika likovne stvaraonice, odræane 2000. godine

u Loki pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija.

2002. godina:

GALERIJA ULUPUH: UN-TRASHED, <strong>izstrong>loæba odbijenih radova, Zagreb.

Arhitekturni muzej Ljubljana, Grad Fuzine: 19. BIENALE INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA, BIO, bijenale industrijskog oblikovanja,

Ljubljana, Slovenija

2003. godina:

KULA LOTR©»AK: IZLOÆBA ILUSTRACIJA, <strong>izstrong>loæba 5 ilustratora, autora naslovnica knjiga u nakladi ALGORITMA <strong>izstrong> Zagreba, Zagreb.

2005. godina:

RASTAVI©»E TRUBARJEVEGA DOMA UPOKOJENCEV: 8. KREART, <strong>izstrong>loæba radova sudionika likovne stvaraonice 7. KREARTA, odræane

2004. godine u Loki pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija.

2008. godina:

GALERIJA ULUPUH: ZAJEDNI»KA IZLOÆBA NOVOPRIMLJENIH »LANOVA ULUPUH-a, kao novi Ëlan Sekcije za primijenjeno slikarstvo,

ilustraciju, karikaturu i crtani film, Zagreb.

GALERIJA KLOVIΔEVI DVORI: DRUGI HRVATSKI BIENNALE ILUSTRACIJE, meappleunarodna <strong>izstrong>loæba ilustracija, Zagreb.


REFERENCE-veÊina tvrtki s kojima je suraappleivao ili suraappleuje T. Bregar;

MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE-HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO i Ëasopis HRVATSKI VOJNIK

MINISTARSTVO ZA©TITE OKOLI©A I PROSTORNOG URE–ENJA REPUBLIKE HRVATSKE

CROATIA FILM, Zagreb; filmska kuÊa

ZAGREB FILM, Zagreb; filmska kuÊa

PLOP, Zagreb; promocija i filmska produkcija

14. SVIJETSKI FESTIVAL ANIMIRANIH FILMOVA “ZAGREB 2000”, Zagreb 2000. god.

SUZY, Zagreb; diskografska kuÊa

ALGORITAM, Zagreb; nakladniËko knjiæarska kuÊa

DURIEUX, Zagreb; nakladniËka kuÊa;

MINISTARSTVO INFORMIRANJA

NAKLADNI ZAVOD MATICE HRVATSKE, Zagreb; nakladniËka kuÊa

©KOLSKA KNJIGA, Zagreb; nakladniËka kuÊa

AUGUST CESAREC, Zagreb; nakladniËka kuÊa

PLAYBOY HRVATSKO IZDANJE, Zagreb; Ëasopis

VJESNIK-VJESNIKOVA PRESS AGENCIJA, Zagreb; novinsko nakladniËka kuÊa

VE»ERNJI LIST, Zagreb; novinsko nakladniËka kuÊa

MARKETING ZAGREBA»KE BANKE-Ëasopis BANKA INTERNATIONAL, Zagreb; Ëasopis za gospodarstvo, financije i bankarstvo

MUZEJSKI DOKUMENTACIONI CENTAR-Ëasopis INFORMATICA MUSEOLOGICA, Zagreb; muzejska djelatnost i nakladniπtvo-Ëasopis

ARTRESOR STUDIO, Zagreb; grafiËko oblikovanje, promocija i nakladniπtvo

AURELIJE, Zagreb; nakladniπtvo, grafiËko oblikovanje i priprema

GN-NAKLADA, Zagreb; nakladniËka kuÊa

JEÆ, Zagreb; trgovina i nakladniπtvo

FILIP TRADE, Zagreb; veletrgovina djeËjom odjeÊom, opremom, i nakladniπtvo i produkcija

PRINC, Zagreb; trgovina i grafiËke usluge

GRAFOKARTON, Zagreb; tvornica ambalaæe

ZNANJE, Zagreb; nakladniËka kuÊa

PORODICA I DOMAΔINSTVO, Zagreb; marketing, promocija i nakladniπtvo

BBDO ZAGREB, Zagreb; ispostava ameriËke reklamne agencije;

BADEL 1862, Zagreb; pro<strong>izstrong>vdnja alkoholnih piÊa

ACS, Zagreb/APPLE COMPUTER Inc.; raËunalna oprema

AMERICAN EXPRESS, Zagreb; kartiÊno poslovanje

DAEWOO; automobilska industrija

DR: OETKER; prehrambena industrija

PEPSI COLA; pro<strong>izstrong>vodnja bezalkoholnih piÊa

NOA; posredovanje u osiguranju

Mc.CANN-ERICKSON CROATIA, Zagreb; ispostava ameriËke reklamne agencije;

ZAGREBA»KA PIVOVARA, Zagreb; pro<strong>izstrong>vodnja piva

TVORNICA DUHANA ROVINJ, Rovinj; duhanska industrija

PUBLICIS i SAATCHI & SAATCHI, Zagreb; ispostave inozemnih reklamnih agencija:

OSJE»KO PIVO, Osijek; pro<strong>izstrong>vdnja alkoholnih piÊa

KONZUM, Zagreb; trgovaËa tvrtka i lanac trgovina

T-COM, Zagreb; telekomunikacijski operater

GM LEO BURNETT, Zagreb; ispostava britanske reklamne agencije;

EUROCARD-MASTERCARD, VOLKSBANK, Zagreb; kartiËno poslovanje

IMC-INTERNATIONAL MARKETING AND COMMUNICATIONS, Zagreb; reklamna agencija:

VARTEKS HOLDING, Varaædin; tekstilna industrija

DIGITEL, Zagreb; reklamna agencija

YOUNG & RUBICAM, Zagreb; reklamna agencija

GLOBAL MEDIA, Zagreb; reklamna agencija;

ZAGREBA»KA PIVOVARA, Zagreb; pro<strong>izstrong>vodnja piva

KAPRIPROM, Zagreb; reklamna agencija:

FUCHS MAZIVA, Samobor; njemaËki pro<strong>izstrong>voappleaË industrijskih maziva

MEDIA LOOK, Zagreb; reklamna agencija

KALI MARKETING, Zagreb; reklamna agencija

JA DIZAJN STUDIO, Zagreb; grafiËko oblikovanje i usluge:

CHROMOS-AGRO, Zagreb; kemijska industrija


HORVAT, Zagreb; pro<strong>izstrong>voappleaË zaπtitne odjeÊe

DELTA PLUS CROATIA, Zagreb; francusko-hrvatski pro<strong>izstrong>voappleaË zaπtitne odjeÊe

MODERNA, Pakrac; æenska konfekcija

MODEA, Gareπnica; æenska konfekcija i tvornica rublja

FORMA i A’FORMA; Zagreb; boutique i konfekcija

DALEKOVOD, Zagreb; inæenjering, pro<strong>izstrong>vodnja i <strong>izstrong>gradnja u elektriËnoj industriji

PASARIΔ INÆENJERING, Zagreb; inæenjering, postavljanje rasvjetnih tijela i elektriËnih instalacija

EDO SANDALIΔ, Zadar; ovlaπteni arhitekt

URBI ING, Zagreb; projektiranje i graappleevinarstvo

DIMONT, Zagreb; projektiranje i graappleevinarstvo

HUSNJAK, Zagreb; projektiranje i graappleevinarstvo

TUING ZAGREB; tvrtka za opremanje objekata i inæenjering

SLIV OPREMA, Zagreb; tvrtka za opremanje objekata i inæenjering

RB SUPER, Zagreb-Sesvete; veletrgovina metalnom robom

MERANTI 1880, Zagreb; pro<strong>izstrong>vodnja graappleevinskog materijala

ARM, Zadar; pro<strong>izstrong>vodnja namjeπtaja

DINEX KUHINJE, Novska; pro<strong>izstrong>vodnja namjeπtaja

HRVATSKO DRU©TVO ZA KONTROLU BEZ RAZARANJA, Zagreb; usluge u ispitivanju kakvoÊe i svojstava materijala

COMPUTECH, Zagreb; usluge raËunalnog umreæavanja, programiranja i raËunalna oprema

CROM, Zagreb; trgovaËka tvrtka

ELUD TRADE, Zagreb; trgovine elektriËnim ureappleejima

CROATIA, Zagreb; tvornica baterija i svjetiljki

KNOLL AG BASF Pharma, Zagreb; ispostava njemaËke farmaceutske tvrtke

DVZLH, Zagreb; Druπtvo vlasnika zubnih laboratorija Hrvatske

PERMACON, Zagreb; pro<strong>izstrong>vodnja mekanih kontaktnih leÊa i preparata za ËiπÊemje leÊa

MODEA-TUING; æenski rukometni klub

RUGBY CLUB LOKOMOTIVA, Zagreb

ZIP TRGOVINA, Zagreb; trgovaËko poduzeÊe, zastupstvo njemaËkih prehrambenih tvrtki

SCHWARTAU i WINSENIA

MTR, Zagreb; veleprodaja-diskont piÊa

AGROKOR-ZVIJEZDA, Zagreb; prehrambena industrija

BANKET, Zagreb; usluge u ugostiteljstvu i tur<strong>izstrong>mu

GRADSKA KAVANA SISAK, Sisak; ugostiteljstvo

DJE»JI VRTIΔ GRIGORA VITEZA, Zagreb; djeËji vrtiÊ

AEGIS JEZI»NI CENTAR, Zagreb; πkola stranih jezika

NADA I ÆIVOT, Zagreb; udruga za promicanje krπËanskih vrijednosti

HRVATSKA AKADEMSKA UDRUGA, Split; udruga graappleana

MAKETARSKI KLUB SLAVOLJUB PENKALA-Ëlan ZagrebaËko tehniËkog saveza RUDOLF PERE©IN, Zagreb; klub (plastiËnih) maketara

FRAN’S COMPANY/FRAN’S REEF

ACADEMIA CRAVATICA

MONDO COMMERCE

4 STARS SOFTWARE

NIDO INÆENIRING

JOKER BOUTIQUE

LOGOS DARUVAR

REVIZIJA J. LU©IΔ

STAKLO IVI»EK

DALLAS CLUB

MERANTI

DENTING

ADONAI

ZRINKA

URBAN

PERFA

TOM


Osvrt na Tihomira Bregara

povodom samostalne <strong>izstrong>loæbe odræane u Zagrebu 1998. godine

Bavljenje d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>om danas i ovdje ponekad se Ëini gotovo utopijskim projektom.

Prilike u vremenu i prostoru u kojem æivimo takve su da ostavljaju mjesta bro<strong>jnstrong>im nedoumicama.

NedoreËeni su odnosi stvaratelja i naruËitelja, pomaknute su vrijednosti, zaustavljen je protok informacija.

Mnogo je razloga zbog kojih se d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>om zapravo i ne bi trebalo baviti.

A opet, neupuÊenom Êe se promatraËu moæda uËiniti kako se u Hrvatskoj i previπe ljudi bavi d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>om.

S obzirom na veliËinu i skuËenost træiπta, to je moæda i toËno.

Ali, svejedno, koliko god d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>era imali, pravog i dobrog d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>a i dalje je premalo.

Tihomir Bregar od onih je koji svjesno sudjeluju u utopijskoj dimenziji d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>a.

Njegov je <strong>izstrong>bor od poËetka bio jasno definiran i logiËan.

Njegovati beskompromisno poπten odnos prema vlastitom pozivu za Bregara je odluka pro<strong>izstrong>aπla ne <strong>izstrong> bilo koje potrebe,

veÊ <strong>izstrong> potrebe stvaranja identiteta.

Jer, pogledamo li bolje, Ëinjenica je da i d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>era moæemo sagledati kao njegov vlastiti produkt.

I nije pretjerano reÊi da odnos prema predmetima koje pro<strong>izstrong>vodi oblikuje i samog stvaratelja.

No, stvari postaju dodatno kompleksne kada treba odrediti ukupni prostor djelatnosti kojima se Tihomir Bregar bavi.

Nije tu rijeË samo o grafiËkom d<strong>izstrong>a<strong>jnstrong>u.

Ili o oblikovanju prostora, <strong>izstrong>loæbenoj scenografiji (velesajamski nastup tvrtke Modea).

Bregar je bez sumnje jedan od najsvestranijih mlaappleih ilustratora koje imamo.

©kolovan u ozraËju te toliko hvaljene, a opet nikad u potpunosti procijenjene zagrebaËke πkole crtanog filma,

Bregar je imao prilike raditi s autorima poput BlaæekoviÊa, GrgiÊa i VukotiÊa.

Njihov je utjecaj ipak teπko prepoznati u Bregarovim ilustracijama.

Moæda i jest zaËudno, ali Ëinjenica je da su prec<strong>izstrong>nost i elegancija art decoa oblikovali Bregarovu estetiku mnogo dublje od

bajkovitosti crtanoga filma.

Pokazuje nam to i zanatski veÊ potpuno siguran n<strong>izstrong> ilustracija za razliËite pro<strong>izstrong>vode tvrtke Badel 1862.

Njima je Bregar pokazao svu svoju raznolikost, ali i tehniËku perfekciju u osobito zahtjevnoj tehnici zraËnog kista.

Ne bez razloga, upravo te ilustracije zauzimaju posebno, <strong>izstrong>dvojeno mjesto i na ovoj <strong>izstrong>loæbi.

Njihovoj su doreËenosti bliske i ilustracije za omotnice knjiga agilne i ponajbolje domaÊe <strong>izstrong>davaËke kuÊe, zagrebaËkog Algoritma.

Ovim je radovima Bregar moæda i najpamtljiviji πiroj publici, jer gotovo i nema knjiæarskog <strong>izstrong>loga u Hrvatskoj koji nije pokazao

njegovo rjeπenje omota za Algoritmov bestseler “Celestinsko proroËanstvo”.

Noviji radovi za Algoritam pokazuju smjernice kojima Êe se Bregar vjerojatno i ubuduÊe kretati.

RijeË je o koloristiËki viπeslo<strong>jnstrong>im, a teksturom <strong>izstrong>nimno bogatim rjeπenjima koja prec<strong>izstrong>no oslikavaju atmosferu djela koje ilustriraju.

NajoËitije je to u ilustraciji za knjigu “Deseti uvid”, svojevrsni nastavak “Celestinskog proroËanstva”.

Geometr<strong>izstrong>irana ornamentika folk arta ameriËkih Indijanaca posluæila mu je ovdje kao temelj ploπne zaigranosti,

tako rijetko viappleene na omotnicama knjiga domaÊih <strong>izstrong>davaËa.

Druga linija Bregarovih v<strong>izstrong>ualnih traæenja iskorak je prema trodimenzionalnoj, reljefnoj ilustraciji, a za nju ponajbolji je primjer

omot knjige “OtkljuËani globus” Pere Zlatara.

Izloæivπi ovom prigodom tek manji, probrani dio svoje produkcije, Tihomir Bregar predstavlja nam se kao autor spreman na

traæenja, na neprestani eksperiment, kako s tradicionalnim, tako i s na<strong>jnstrong>ovijim grafiËkim tehnikama.

Jer, pravom je stvaratelju, dobro to znamo, medij tek polazna toËka za avanturu oblikovanja.

Za avanturu u kojoj Tihomir Bregar sudjeluje potpuno, ne πtedeÊi nikada svoje kreativne snage.

Nini Cinotti

1998. god.

More magazines by this user
Similar magazines