Siła w człowieku - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

Siła w człowieku - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Siła a w człowieku

Efekty EFS w

województwie pomorskim

Jan Kozłowski

owski

Poseł do Parlamentu

Europejskiego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata

2007-2013

2013

• Bezprecedensowa szansa wsparcia

dynamicznego rozwoju społecznoekonomicznego

regionu

• WaŜne uzupełnienie projektów

inwestycyjnych realizowanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

• Instrument realizacji polityki regionu w

obszarze rynku pracy, integracji

społecznej, adaptacyjności

przedsiębiorstw i edukacji


Określenie misji Programu Regionalnego

Kapitał Ludzki przez Zarząd d Województwa

Pomorskiego

• Wspieranie mieszkańców województwa w

pełnym rozwoju potencjału osobistegointelektualnego,

zawodowego i

społecznego

• Wspieranie integracji osób zagroŜonych

wykluczeniem społecznym

• Uwolnienie pełnego potencjału kapitału

ludzkiego dla zwiększenia atrakcyjności

społeczno-gospodarczej regionu i

podniesienia poziomu Ŝycia mieszkańców


Zasady, którymi kierowało o się Województwo

Pomorskie w roku 2007 planując c wdraŜanie

anie

regionalnego komponentu Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki:

• Programowanie POKL w oparciu o

rzetelną diagnozę potrzeb społecznogospodarczych,

przeprowadzoną na

poziomie regionalnym i lokalnym

• Wsparcie kierowane jak najbliŜej

obywateli, przy ich udziale i

zaangaŜowaniu


POKL - program oferujący róŜne r

ścieŜki

aplikowania

• Procedura konkursowa-dostęp dla szerokiej rzeszy

projektodawców, wspieranie róŜnorodności

projektów

• Projekty systemowe- strategiczny instrument

wprowadzania zmian

• regionalne kadry gospodarki-diagnoza

zasobów, prognoza kierunków rozwoju rynku

pracy

• promocja innowacji i postaw innowacyjnych

• stypendia naukowe i programy stypendialne dla

uzdolnionych uczniów

• reagowanie na zmiany- wsparcie

restrukturyzacji


WdraŜanie anie PO KL w Województwie

Pomorskim- strategiczne podejście

ciedługofalowe

efekty

• Partnerstwa powiatowe na rzecz

zatrudnienia i spójności społecznej

• stabilna platforma współpracy

samorządów, organizacji pozarządowych,

przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych

• moŜliwość określenia priorytetów, łączenia

zasobów, przełamywania barier

sektorowych

• warunek trwałości wprowadzanych zmian


WdraŜanie anie PO KL w Województwie Pomorskim -

strategiczne podejście

cie-długofalowe efekty c.d.

• Zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi

• reakcja na spowolnienie gospodarki w

2009 roku

• przewidywanie długofalowych skutków

restrukturyzacji przedsiębiorstw

• uruchomienie systemowego projektu

wspierania osób zwolnionych lub

zagroŜonych zwolnieniami o wartości 8

milionów złotych

• wspieranie przedsiębiorczości


Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe- Unia

Europejska na drodze ku nowej perspektywie

finansowej

• Propozycja Komisji Europejskiej

• BudŜet dla realizacji Strategii Europa 2020

(smart, sustainable and inclusive growth)

• Więcej i lepiej inwestować w ludzi

• 84 mld na Europejski Fundusz Społecznywzrost

nakładów

• Niezbędne minimum, aby Europa

sprostała wyzwaniom okresu wychodzenia

z kryzysu


Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe- Unia

Europejska na drodze ku nowej perspektywie

finansowej c.d.

•EFS narzędziem realizacji trzech spośród 5 głównych

celów UE do 2020

• Podniesienie wskaźnika zatrudnienia (z 68

do75%)

• Poprawa sytuacji przynajmniej 20mln ludzi

zagroŜonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym

• Poprawa jakości systemów edukacyjnych,

obniŜenie poziomu osób wcześnie

przerywających edukację, podniesienie

liczby osób z wyŜszym wykształceniem


Rozporządzenie ogólne

(projekt przedstawiony 6 października 2011)

• Obejmuje wszystkie instrumenty polityki

strukturalnej UE, tj. Europejski Fundusz

Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i

Rybacki

• Wspólne ramy strategiczne mają słuŜyć

większej efektywności funduszy, sprzyjać

synchronizacji ich działań, słuŜyć uproszczeniu

procedur


Nowy Europejski Fundusz Społeczny

eczny-

Instrument Solidarności, słuŜąs

Ŝący włąw

łączeniu

społecznemu, efektywny ekonomicznie

• Zwiększenie roli EFS w polityce spójności(

min.25%)

• Zwiększenie wymiaru społecznego EFS (min 20%

na włączenie społeczne, aby w pełni wykorzystać

potencjał UE)

• DuŜy nacisk na grupy szczególnie zagroŜone

bezrobociem, wykluczeniem i ubóstwem – ludzie

młodzi, emigranci

• Nacisk na innowacje społeczne

• Mniej priorytetów, więcej środków

• Większa efektywność

• Uproszczenie procedur

• Lepsza koordynacja z innymi funduszami


Europejski Fundusz Społeczny po 2013

roku - co ma się zmienić

• Nowe rozporządzenia mają umoŜliwić

elastyczne łączenie środków z róŜnych

funduszy w programach wdraŜanych na

poziomie krajowym i regionalnym

• Ścisłe powiązanie programów operacyjnych z

Krajowymi Programami Reform

• Zwiększenie wykorzystania kwot ryczałtowychmniejsze

obciąŜenie beneficjentów

• Koncentracja na wymiernych rezultatach nie na

fakturach

• ZaangaŜowanie Komisji Europejskiej w projekty

transgraniczne


Europejskie instrumenty na rzecz zatrudnienia –

propozycje Komisji Europejskiej

• Działania Europejskiego Funduszu Społecznego mają być

wspierane przez Europejski Fundusz Dostosowania do

Globalizacji i Europejski Program na rzecz przemian i

innowacji społecznej

• Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

• 3 mld na 7 lat

• rozszerzenie obszaru wsparcia (rolnicy, róŜne rodzaje

kryzysów, np. katastrofy naturalne)

• znaczne przyspieszenie procedury uruchomienia

środków


Europejskie instrumenty na rzecz zatrudnienia –

propozycje Komisji Europejskiej c.d.

•Program na rzecz przemian i innowacji społecznych

• Zarządzany na poziomie UE

• Obejmuje PROGRESS, EURESS i Instrument

Mikrofinansowy

• 1 mld

• Narzędzie poszukiwania nowych,

innowacyjnych rozwiązań

• Uproszczenia w dziedzinie

mikrofinansowania-jeden punkt składania

wniosków

• Wsparcie na przedsiębiorstw socjalnych


Europejskie Instrumenty na Rzecz

Zatrudnienia – wątpliwości

• Nakładanie się obszarów interwencji

wszystkich trzech instrumentów

• Jak osiągnąć efekt synergii pomiędzy EFS a

Programem na rzecz przemian i innowacji

społecznych


Nowy Europejski Fundusz Społeczny


efektywny instrument rozwoju regionu-

wyzwania

• Lata 2011 i 2012 – kluczowe dla

zaangaŜowania w debatę na temat

rozporządzeń regulujących fundusze

strukturalne

• Stały dialog z instytucjami europejskimi,

rządem, partnerami lokalnymi

• Dalsze wzmacnianie partnerstw

powiatowych

• Działania na rzecz realnej decentralizacji

zarządzania EFS

• Rzetelna analiza mocnych i słabych stron

obecnego systemu wdraŜania i kontroli


Nowy Europejski Fundusz Społeczny


efektywny instrument rozwoju regionu-

wyzwania c.d.

• Wspieranie budowania kultury

administracyjnej skoncentrowanej na

rezultatach a nie procedurach

• Aktywne zaangaŜowanie we wszystkie

etapy prac nad Krajowym Programem

Reform

• Wypracowanie formuły strategicznego

przygotowania i wdraŜania programów

wielofunduszowych

• Budowanie trwałych systemów


Dziękuj

kuję za uwagę

Jan Kozłowski

owski

Biuro Poselskie w Parlamencie

Europejskim

Bât. Altiero Spinelli, 60, rue Wiertz

10E218

B-1047 Bruksela

Tel. +32(0)2 28 45742

Fax +32 (0)2 28 49742

jan.kozlowski@europarl.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines