Pravidla soutěže - Česká podnikatelská pojišťovna

cpp.cz

Pravidla soutěže - Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna promo 2011

„Pojisti a vyhraj nové auto nebo 10 000 Kč“

Úplná pravidla soutěže

Úvodní ustanovení

Společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Budějovická 5, 14021 Praha 4,

IČ: 63998530 (dále jen „pořadatel“), pořádá na všech svých obchodních místech na území České republiky v období od

3. října do 31. prosince 2011 včetně (dále jen „termín soutěže“) soutěž „Pojisti a vyhraj nové auto nebo 10 000 Kč“

(dále jen „soutěž“).

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní

podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem

zákonného zástupce (dále jen „účastník“).

Pravidla jsou platná pro Českou republiku.

Účast v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je uzavření jakékoli pojistky z portfolia pojišťovacích produktů pořadatele soutěže v termínu

soutěže na libovolném obchodním místě pořadatele a zároveň vyplnění soutěžního odpovědního kuponu. Soutěžní

odpovědní kupony jsou k dispozici na všech obchodních místech pořadatele soutěže, seznam, adresy a kontaktní údaje

těchto obchodních míst jsou k dispozici na www.cpp.cz. Pojistky uzavřené on line nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěžní vstup

Soutěžním vstupem se rozumí vyplnění soutěžního odpovědního kuponu a jeho odevzdání pracovníkovi obchodního

místa, se kterým byl sjednán pojistný produkt. Soutěžní odpovědní kupon musí být správně a úplně vyplněn, jinak

nebude do soutěže zařazen. Nárok na soutěžní odpovědní kupon získá soutěžící okamžikem uzavření jakékoli pojistky

z portfiolia pojišťovacích produktů pořadatele v termínu soutěže na obchodním místě pořadatele.

Soutěžní otázka

Soutěžní otázkou je otázka na počet platných pojistných smluv povinného ručení ČPP k 30. listopadu 2011.

Odpovědí na soutěžní otázku se rozumí kvalifikovaný odhad počtu platných pojistných smluv povinného ručení ČPP

k 30. listopadu 2011.

Účastník soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tím, že v průběhu termínu soutěže uzavře jakoukoli pojistnou smlouvu s portfolia

pořadatele soutěže a zároveň odevzdá pracovníkovi obchodního místa úplně a správně vyplněný soutěžní odpovědní

kupon včetně odpovědi na soutěžní otázku.

V případě výhry musí účastník předložit platnou pojistnou smlouvu, bez platné pojistky nárok na výhru zaniká.

Vyhodnocení soutěže, výherce

Po ukončení soutěže jsou všechny soutěžní odpovědní kupony vyhodnoceny a je vybráno celkem 1 + 100 odpovědí na

soutěžní otázku, nejbližších správné odpovědi – počtu vozidel, které mají uzavřené povinné ručení u pořadatele soutěže

ke dni 30. listopadu 2011.

Výhercem hlavní výhry, tj. osobního automobilu se stává soutěžící, který ve svém soutěžním odpovědním kuponu uvedl

odpověď, která je stejná nebo nejbližší správné odpovědi na soutěžní otázku.

Dalších 10 soutěžících na každé z oblastí definovaných v těchto pravidlech, jejichž odpověď byla nejblíže správné

odpovědi na soutěžní otázku, získá finanční výhru v hodnotě 10 000 Kč. Celkem bude takto odměněno 100 soutěžících

finanční výhrou v hodnotě 10 000 Kč. Jednotlivé oblasti jsou definované následovně – oblast Brno, oblast České

Budějovice, oblast Hradec Králové, oblast Olomouc, oblast Ostrava, oblast Pardubice, oblast Plzeň, oblast Praha, oblast

střední Čechy a oblast Ústí nad Labem.

V případě více shodných odpovědí na soutěžní otázku je zohledněn datum a čas vyplnění a odevzdání soutěžního

odpovědního kuponu s tím, že dříve vyplněný a odevzdaný odpovědní kupon má prioritu.

V případě výhry musí účastník předložit platnou pojistnou smlouvu, bez platné pojistky nárok na výhru zaniká.

Strana 1


Vyhodnocení soutěžních odpovědních kuponů bude probíhat v termínu od 1. ledna do 31. ledna 2012. Výherci budou o

svých výhrách vyrozuměni nejpozději do 17. února 2012 buď formou SMS nebo tefonického hovoru na číslo, které

uvedli na soutěžním kuponu.

Finanční výhry budou výhercům předány na jednotlivých oblastních ředitelstvích za účasti sdělovacích prostředků,

vlastní výplata výher proběhne formou bezhotovostního převodu na účet výherce.

Osobní automobil bude výherci předán na centrálním ředitelství pořadatele v Praze za účasti sdělovacích prostředků.

Výhry

Do soutěže jsou zařazeny následující hlavní výhra a sekundární výhry v uvedeném množství:

Hlavní výhra – 1x osobní automobil značky Ford Fiesta.

Sekundární výhra – 100x finanční výhra v hodnotě 10 000 Kč.

Každý účastník může vyhrát pouze jednu výhru.

Celková hodnota výher

Celkově bude v průběhu soutěže rozdána 1 hlavní výhra ve formě osobního automobilu Ford Fiesta v celkové hodnotě

250 000 Kč a 100 sekundárních výher v celkové hodnotě 1 000 000 Kč.

Daň z výher

Výhry podléhají srážkové dani. Srážková daň bude za výherce hrazena pořadatelem.

Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

společnosti Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Budějovická 5, 14021 Praha 4, IČ:

63998530, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely tj. nabízení obchodu

a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení

prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj

souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje

bezplatně.

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s

prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu.

Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Při předávání výhry může být pořízen obrazový a zvukový záznam z předávání a vytvořena fotografie účastníka. Tento

záznam a fotografie budou dále zpracovávány a použity ke komunikaci probíhající soutěže ve vybraných médiích.

Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím

tohoto záznamu na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. V případě odvolání

souhlasu není však pořadatel schopen odstranit již uveřejněné obrazové a/nebo zvukové záznamy, ale pouze se

zavazuje, že po odvolání souhlasu nebude tyto záznamy dále uveřejňovat.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou

platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze

soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením

mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu

uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány

v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Pořadatel neodpovídá za nedoručené, jakkoliv poškozené nebo ztracené zásilky, SMS, MMS či e-maily zaslané

účastníkem v průběhu této soutěže.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Jména výherců budou po ověření nároku na výhru zveřejněna

na soutěžních internetových stránkách www.cpp.cz.

Strana 2


Závěrečná ustanovení

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V

případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i právo změny/zásahu do pravidel soutěže a

dále právo soutěž ukončit bez náhrady, a to kdykoliv v průběhu trvání soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit

podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu

s pravidly soutěže.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.

V případě nerozdání výher tyto propadají ve prospěch pořadatele soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Euro RSCG a.s., se sídlem Letenské sady 1500, 170 00 Praha 7, IČ: 63079054,

www.eurorscg.cz.

Úplná a přesná pravidla soutěže jsou dostupná na www.cpp.cz. V případě dotazů můžou účastníci volat na infolinku

841 444 555 v pracovní dny 8:00 až 16:00. Pořadatel se zavazuje, že v případě jakékoliv změny nebo úpravy pravidel a

podmínek bude aktuální znění pravidel a podmínek dostupné na uvedených internetových adresách.

V Praze, dne 1. října 2011

Strana 3

More magazines by this user
Similar magazines