05.05.2015 Views

inteza teza doctorat

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sinteza teza doctorat

Obiectivul central al acestei teze de doctorat a fost investigarea emoțiilor induse de muzică, în

special de muzica de operă. Studiile noastre au aratat că muzica induce emotii specifice care au

corelat cu răspunsuri fiziologice coerente și au evidențiat unele dintre mecanismele care susțin

emoțiile muzicale. In plus, am extins observatii anterioare despre diferențele dintre muzicieni si

non-muzicieni, studiul nostru constituind prima tentativă de cartografiere a spațiului afectiv al

unei întregi compoziții muzicale. Rezultatele prezentate în această teză de doctorat surprind

câteva importante implicaţii pentru cercetarea ulterioară a emoţiilor induse de muzică în general,

dar mai ales de muzica de operă. Cercetările din această lucrare evidenţiază faptul că muzica este

un stimul complex, care te poate face să trăieşti într-o perioadă relativ scurtă de timp emoţii

multiple şi diverse. Niciun alt stimul, fie el cuvânt sau imagine nu are un asemenea efect.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!