Danove-a-pravni-aktuality-kveten-2015

thwrn.news

Danove-a-pravni-aktuality-kveten-2015

DAŇOVÉ NOVINKY

PRÁVNÍ NOVINKY

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

Z JUDIKATURY

Daňové a právní

05

aktuality

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

1


Úvodní slovo

Ladislava Malůška

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo nezávisle?

Vážení čtenáři,

květen je měsícem, který je spojován hlavně s láskou. Zjevně si toho byli vědomi i centrální

bankéři snažící se v poslední době různými metodami jako je politika kvantitativního a kvalitativního

uvolňování či nulových úrokových sazeb podpořit své milované ekonomiky. Jednou

z nich je politika nízkých až záporných úrokových sazeb, což je pro zadlužené ekonomiky jistě

dárek, který nemůže urazit. V dubnu tak centrální banky v duchu Máchova zvolání „Hynku,

Viléme, Jarmilo!“ unisono zvolaly „Libore, Euribore, Pribore, pokračujte v nastavené jarní redukční

dietě!“. Sazby ukázněně poslechly a v některých dnech se tak dostaly až do záporných

hodnot. Tento jev zcela jistě nezatočil hlavami pouze finančním ekonomům, ale rozbušil srdce

i leckterého skupinového daňaře. Není totiž nijak neobvyklé, že se v praxi úroky v rámci vnitropodnikového

financování odvíjejí právě od těchto referenčních sazeb. Díky tomu si tak velké

skupiny začínají zvykat na představu, že by i úrokové sazby běžného financování v důsledku

jejich vazby na záporné referenční sazby mohly opustit množinu kladných čísel. Nad nízkými

úrokovými sazbami naopak jistě začínají otvírat šampaňské daňoví hříšníci, jelikož i výše úroku

z prodlení jako sankce za neuhrazenou daň je odvozena právě od repo sazby vyhlašované

Českou národní bankou.

Již teď je zapotřebí začít hledat odpověď na řadu otázek: Byl by nespojený věřitel ochoten

půjčovat za negativní výnos? Než si na tuto klíčovou otázku striktně odpovíme, že nebyl,

podívejme se na příklady ze zahraničí. Španělské banky již klientům účtovaly záporný úrok

v případech specifických typů hypotečních úvěrů. U našich evropských kolegů pak byly úspěšně

emitovány státní a dokonce i korporátní dluhopisy nesoucí záporný výnos. Motivací pro

investici do takového instrumentu zjevně bylo nejen očekávání deflace, ale i snaha co nejvíce

eliminovat znehodnocení investic zejména v situaci, kdy banky na retailových vkladech

v některých zemích běžně účtují záporné úroky. Myšlenky daňařů se však zcela jistě nemohou

zastavit jen u převodních cen, ale na mysl jim nepochybně vytane i otázka aplikovatelnosti

osvobození od DPH u takto „převráceného“ financování. Nemluvě o aplikaci srážkových daní,

kterým úroky v řadě zemí podléhají. Na tyto otázky bude potřeba nalézt odpověď již ve velmi

blízké době. V současnosti však nelze než jen uzavřít, že svět se změnil a cítíme to třeba

na úrokových sazbách.

Ladislav Malůšek

Director

Daňové poradenství

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

2


DAŇOVÉ NOVINKY

Elektronická evidence

tržeb lékem na šedou

ekonomiku?

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Elektronická evidence tržeb je navržena jako online systém předávání informací

o platbách v hotovosti do centrálního datového úložiště na Finanční správě. Fungovat

by měla již od roku 2016; je ale otázkou, zda je toto datum realistické vzhledem

k tomu, že na technickém řešení systému se zatím nezačalo pracovat a legislativní

proces je teprve ve fázi ukončení připomínkového řízení. Navíc návrh obsahuje řadu

sporných bodů. Je rovněž otázkou, zda restrikce v podobě povinné evidence plateb

v hotovosti je tím správným směrem k potírání šedé ekonomiky.

Elektronická evidence tržeb (EET), kterou chce ministerstvo financí zavést začátkem příštího

roku, se týká hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb jak právnickými, tak fyzickými osobami.

Hotovostními platbami jsou myšleny nejen platby v hotovosti, ale také platby kartami,

stravenkami nebo šeky. Ministerstvo chce systém zavést postupně – od roku 2016 pro

osoby poskytující stravovací a ubytovací služby, v další vlně pak mají následovat osoby podnikající

v maloobchodě a velkoobchodě. Po vyhodnocení fungování systému má následovat

začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.

Po technické stránce má být řešení z hlediska uživatele co nejjednodušší, tak aby si podnikatel

sám zvolil, zda bude komunikovat prostřednictvím stolního počítače, tabletu, mobilu

či nějakého elektronického pokladního systému. Evidenci dané tržby si zákazník bude moci

ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. V případě dočasných výpadků internetového

spojení a rovněž pro vybrané obory má existovat zjednodušená evidence v offline

režimu s možností elektronické dodatečné evidence transakce do 48 hodin.

Mimo legislativní plán vlády a bez připomínkového řízení připravilo ministerstvo dvě doprovodné

novely. Novela zákona o daních z příjmů obsahuje jednorázovou slevu ve výši 5 tis. Kč

pro poplatníky fyzické osoby. U nich je největší pravděpodobnost, že si budou muset nějaké

zařízení z důvodu povinnosti evidovat tržby pořídit, neboť v současné době nepoužívají žádný

pokladní systém.

V oblasti daně z přidané hodnoty ministerstvo navrhuje přeřadit stravovací služby ze základní

sazby daně (21 %) do první snížené sazby daně (15 %). Zde totiž panují obavy ze

zdražení služeb či z „likvidačního“ charakteru této povinnosti ve vztahu k malým podnikatelům.

Co vyvolalo největší kontroverzi u odborné veřejnosti, je ovšem návrh na změnu

v oblasti elektronického podávání správci daně. V dnešní době jsou plátci DPH povinni

(až na výjimky fyzických osob s ročním obratem menším než 6 mil. Kč) podávat přiznání

k DPH, žádost o registraci a souhrnná hlášení pouze elektronicky. Využívají k tomu dva

„elektronické kanály“: datové schránky a EPO (webový systém finanční správy). Po peripetiích

letošního roku, kdy se povinná elektronická komunikace značně rozšířila co do druhu

podání i typů poplatníků, přičemž subjekty si musely svoje systémy přijímání a odesílání

pošty přizpůsobit, najednou ministerstvo financí prohlásí datové schránky za zastaralé a

nevhodné. V návrhu se totiž prohlašuje podání prostřednictvím datové schránky za neplatné

a bylo by možné ho podat pouze prostřednictvím EPO. Proti tomuto návrhu se ostře

ohradila Komora daňových poradců. Podle našich posledních informací vzalo ministerstvo v

potaz připomínky Komory a toto kontroverzní ustanovení by mělo být z návrhu vypuštěno.

Kritika navrhovaného systému přichází z různých stran a úhlů. Jedním z kritizovaných bodů

je nepřipravenost systému vzhledem k plánovanému datu spuštění a též ušití návrhu horkou

jehlou. Připomínkové řízení k návrhu zákona bylo ukončeno s dvaceti nevypořádanými rozpory

od státních úřadů a v této podobě by měl být návrh postoupen vládě.

Další, závažnější kritika, cílí na účel tohoto návrhu. Jedná se o vhodný nástroj pro boj s šedou

ekonomikou? Největší podvody s DPH probíhají na jiném poli než u malých podnikatelů

a řemeslníků. Odhaduje se, že podvodníci připraví Česko ročně o 150 mld. Kč na DPH.

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

3


DAŇOVÉ NOVINKY

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

V případě EET ministerstvo odhaduje zvýšení výnosů na daních (DPH i dani z příjmů) na

10 mld. Kč. Asi nikdo v Česku si nedělá iluze o tom, že podnikatelé odvádějí státu vždy to,

co mají. Ale nevede cesta spíše jinudy? Pozitivním příkladem státu, že dobře hospodaří

s penězi daňových poplatníků (viz různé předražené státní zakázky), potíráním korupce, zjednodušením

daňového systému a nízkými a jednoduchými daněmi tak, aby poplatníci nechtěli

svoje příjmy záměrně zkreslovat? Zpřísnění systému může vést naopak ke zvýšenému tlaku

na další obcházení zákonů. Na nepoctivosti se podílí i obecná morálka a postoje celé společnosti.

Vždyť kolikrát se člověk setká u některých druhů služeb s otázkou „Chcete to s DPH

nebo bez ní?“ Ruku na srdce – jsme i my vždycky „poctiví“ zákazníci? Nechtějme, aby náš

systém nabyl tak směšné a absurdní podoby jako například v Itálii, kde je zákazník povinen

nést svoji účtenku alespoň 200 metrů, a pokud ho zastaví finanční policie a on účtenku

u sebe nemá, musí zaplatit pokutu.

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Ladislav Malůšek

lmalusek@kpmg.cz

T: +420 222 123 521

Lenka Fialková

lfialkova@kpmg.cz

T: +420 222 123 536

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

4


DAŇOVÉ NOVINKY

Téměř růžový příběh úroku

z odpočtu

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Od 1. ledna 2015 obsahuje daňový řád nové ustanovení přiznávající úrok z daňového

odpočtu v případě příliš dlouhého prověřování vykázaných odpočtů v rámci

postupů k odstranění pochybností (více než pět měsíců). První zkušenosti z praxe

ukazují na snahu finančních úřadů plošně překlápět zahájené postupy k odstranění

pochybností v momentě, kdy se blíží časovému limitu pěti měsíců, do daňových

kontrol. U těch není úrok legislativou explicitně přiznáván. Kartami ve výkladu ustanovení

by mohla zamíchat předběžná otázka položená Soudnímu dvoru EU slovenskými

soudy, jež se týká právě nároku na úrok při zadržování nadměrného odpočtu.

Minulý rok kdekterého daňaře příjemně překvapilo přelomové rozhodnutí Nejvyššího

správního soudu („NSS“) 7 Aps 3/2013-34 ze dne 25. září 2014 přiznávající úrok daňovému

subjektu, který se cítil být poškozen jednáním správce daně. Ten totiž v důsledku zdlouhavého

postupu k odstranění pochybností („POP“) zadržoval subjektu nárokovaný odpočet

DPH. Sedmý senát NSS se tehdy i přes absenci výslovné úpravy v daňovém řádu přiklonil

k přiznání úroku odpovídajícímu repo sazbě stanovené Českou národní bankou zvýšené

o 14 %. V kontextu současného trendu minimálních (či dokonce záporných) úrokových

sazeb se jistě jedná o velmi příjemné rozhodnutí. Výklad NSS se přitom opíral mimo jiné

o výklady a interpretace práva Evropské unie, konkrétně čl. 183 odst. 1 směrnice upravující

oblast DPH (2006/112/ES).

To však byl pouze začátek příběhu. Státní správa nelenila a reagovala na toto rozhodnutí

dle svého názoru dostatečně vstřícným způsobem. Možnost úročení zadržovaného odpočtu

jako kompenzace za jeho nepřiměřeně dlouhé zadržování v rámci POP je tak již od

1. ledna 2015 zakotvena přímo v daňovém řádu. Nicméně namísto repo sazby ČNB zvýšené

o 14 % zůstala nová úprava u poněkud skromnějšího navýšení o 1 %. Zároveň nárok

na tento úrok vzniká v zásadě až po pěti měsících trvání POP. Přechodná ustanovení pak

obsahují právní domněnku, že POP běžící již před rokem 2015 by měly být pro účely úroku

posuzovány, jako by byly zahájeny 1. ledna 2015.

Aniž bychom hodnotili souladnost této nové úpravy s logikou a cíli rozsudku, na něž reagovala,

či dokonce adekvátnost a proporčnost této „sankce“ pro státní správu v porovnání

s úrokem z prodlení účtovaným daňovým subjektům při opožděné platbě daňové povinnosti

(repo sazba ČNB zvýšená o 14 %), příp. i s dobou, za kterou se úrok vyplácí, nelze

opomenout současný trend vývoje POP zahájených před 2015. Přístup daňové správy

totiž v praxi ukazuje na snahu o v zásadě masové květnové přechody těchto „starších“

POP do standardních daňových kontrol, v průběhu kterých se však na rozdíl od POP úrok

nepřiznává. Přestože ukončení POP a zahájení daňové kontroly může být v řadě případů

správným a také daňovým řádem předvídaným postupem, bylo by jistě zajímavé, pokud

by některé případy měla možnost komentovat soudní praxe. První zkušenosti s novým

ustanovením upravujícím úrok z daňového odpočtu jako nástroj k zabránění neadekvátně

dlouhým POP zatím spíše naznačují, že cesta k zefektivnění procesů finanční správy

a k případné kompenzaci za nepřiměřeně dlouho zadržovaný odpočet může být v praxi

trnitá a rozhodně nebude vystlána růžemi.

Nicméně zdá se, že tady příběh úroku z odpočtu nekončí. Problém zadržovaných odpočtů

netrápí totiž pouze české daňové subjekty, ale i jejich bratry – slovenské „daňovníky“.

Slovenský Nejvyšší soud se ovšem k otázce nároku na úrok při zadržovaném odpočtu

nepostavil se stejně otevřenou myslí jako jeho čeští kolegové (případ 3 Sžf/44/2013 ze dne

1. srpna 2014). Při řešení obdobné kauzy totiž dospěl k závěru, že právo EU a existující

judikatura Soudního dvora EU nedává na tuto otázku zcela jasnou odpověď. Z toho důvodu

vrátil řízení Krajskému soudu v Košicích s požadavkem položit předběžnou otázku Soudnímu

dvoru EU (případ C-120/15 Kovozber).

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

5


DAŇOVÉ NOVINKY

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

Reakce Soudního dvora EU je teď netrpělivě očekávána odbornou veřejností nejen na Slovensku.

Uvidíme, zda a případně i jak jeho výklad zamíchá kartami osudu daňových subjektů,

u nichž státní správa zkoumá adekvátnost deklarovaných odpočtů. Rozhodnutí může

teoreticky v budoucnu také nabýt na významu v souvislosti s plánovou akcí státní správy

s překvapivým pracovním názvem „Pomoc Praze II“, která by měla navazovat na dle hodnocení

státní správy velmi úspěšnou akci minulého podzimu, kdy řada pracovníků mimopražských

finančních úřadů byla na čas alokována do pražských kanceláří. Jedním z výsledků

této pomocné sdružující akce totiž podle informací daňové správy bylo právě zahájení

více než 1,5 tisíce POP. Nezbývá než doufat, že osud úroku z odpočtu nebude kopírovat

příběh o Šípkové Růžence a úrok tak nebude muset čekat na své probuzení dlouhých sto let.

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Petr Toman

ptoman@kpmg.cz

T: +420 222 123 602

Alena Švecová

asvecova@kpmg.cz

T: +420 222 123 618

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

6


DAŇOVÉ NOVINKY

Pokyn GFŘ k posečkání

daně

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

GFŘ vydalo nový pokyn shrnující podmínky rozhodovacího procesu ohledně posečkání

daně či její rozložení do splátek. Dobré je, že pokyn explicitně přiznává právo

na pozitivní rozhodnutí v případě, že jsou dostatečně precizně formulovány důvody

a prokázáno jejich naplnění. Přestože cílem pokynu je co nejvíce eliminovat diskreci

jednotlivých správců daně, kvůli absenci bližšího vymezení některých pojmů je nadále

ponechán poměrně široký prostor pro jejich samostatné úvahy ohledně situace

konkrétního subjektu. To klade poměrně vysoké nároky na přípravu žádosti a její

odůvodnění.

Počátkem dubna Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo nový metodický pokyn

k posečkání daně (www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf),

jehož primárním cílem je sjednocení rozhodovací

praxe finančních úřadů při rozhodování o povolení posečkání daně.

Posečkání daně spočívá v možnosti daňového subjektu odložit úhradu daně na pozdější

období nebo rozložit úhradu daně do splátek. Smyslem tohoto institutu je primárně pomoci

daňovému subjektu překonat momentální nepříznivou finanční situaci za předpokladu,

že v budoucnu by mělo dojít k jejímu zlepšení a daňový subjekt by tak měl daň uhradit.

Výhodou je také skutečnost, že od povolení posečkání je nedoplatek na dani úročen

oproti standardnímu úroku z prodlení podstatně nižší sazbou (repo sazba ČNB navýšená

o 7 procentních bodů v porovnání s navýšením o 14 procentních bodů v případě prodlení

s platbou daně). Daňový řád navíc umožňuje správci daně za určitých podmínek úrok

z posečkané částky částečně nebo úplně prominout (ohledně podmínek prominutí úroku

z posečkané částky jsme již blíže informovali v rámci březnového vydání našich aktualit).

Posečkání může být správcem daně povoleno jen při splnění jednoho z taxativně vyjmenovaných

důvodů stanovených daňovým řádem. Pokyn ve velké míře zohledňuje dosavadní

judikaturu týkající se posečkání daně. Mimo jiné stanoví, že pokud daňový subjekt dostatečně

konkrétně tvrdí a prokáže naplnění důvodů k posečkání podle daňového řádu, vzniká

mu právo na kladné rozhodnutí správce daně. Jsou-li tedy splněny zákonné podmínky pro

posečkání, musí správce daně žádosti daňového subjektu vyhovět. Nicméně, důvody k posečkání

jsou daňovým řádem vymezeny poměrně obecně a úsporně. Pokyn je bohužel nijakým

způsobem dále nespecifikuje. Při absenci výkladů některých pojmů jako je například

posouzení „nemožnosti vybrat daň najednou“ tak zjevně v praxi i nadále zůstane poměrně

velký prostor pro samostatné úvahy správců daně ohledně situace konkrétního subjektu.

Pokyn stanoví i další okolnosti, které musí správce daně brát v úvahu při svém rozhodování,

zejména apeluje na důležitost sledování samotného cíle správy daní, a to zabezpečení

úhrady daně v náhradním termínu. Jako příklad jsou pak uvedeny okolnosti, které je

potřeba zvážit v souvislosti se zabezpečením úhrady daně. Stanoví se tak, že v případě

pochybností ukazujících na ohrožení inkasovatelnosti posečkávané daně je nutno daňovou

pohledávku zajistit např. prostřednictvím realizace zástavního práva.

V praxi tak bude nadále klíčové, aby žádost o povolení posečkání byla vždy dostatečně

přesně formulována, odůvodněna a tyto důvody správci daně také řádně prokázány.

Alena Švecová

asvecova@kpmg.cz

T: +420 222 123 618

Miroslava Švedová

msvedova@kpmg.cz

T: +420 222 123 757

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

7


DAŇOVÉ NOVINKY

Investiční pobídky

od května nově

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Dlouho očekávaná novela zákona o investičních pobídkách nabyla účinnosti 1. května

2015. Přináší řadu pozitivních změn pro investory v reakci na snížení míry veřejné

podpory v České republice, např. vyšší hmotnou podporu ve formě tzv. cash grantů,

zmírnění sankcí za porušení vybraných podmínek i pro stávající příjemce investičních

pobídek nebo změnu ve výpočtu srovnávací daňové základny pro čerpání slevy

na dani pro nové projekty na rozšíření výroby.

Novela zákona o investičních pobídkách účinná od 1. května 2015 reflektuje změny evropských

předpisů o veřejné podpoře účinných již od 1. července 2014. Zároveň zatraktivňuje

investiční pobídky pro investory i přes nižší základní míru podpory (25 % ze způsobilých

výdajů pro velké podniky).

Uvádíme nejvýznamnější změny:

• V rámci investiční akce ve výrobě bude možné získat investiční pobídku nejen na

rozšíření výroby zvýšením výrobní kapacity, ale také na diverzifikaci

výroby o nové výrobky nebo zásadní změnu celkového výrobního postupu.

• Zavádí se zvýhodněné průmyslové zóny, ve kterých bude možné čerpat hmotnou

podporu 300 tis. Kč na vytváření nových pracovních míst. V rámci těchto zón bude

nově možné získat podporu v podobě osvobození od daně z nemovitých věcí, a to

na dobu až 5 let.

• Byl rozšířen počet regionů, v nichž je možné získat dotace na vytvořená pracovní

místa (až 200 tis. Kč na jedno pracovní místo, přičemž ve vybraných průmyslových

zónách bude v budoucnu navýšena dotace až na 300 000 Kč) a školení

a rekvalifikace zaměstnanců (míra podpory může činit až 50 % pro velké podniky).

• Nově mohou investiční pobídky získat také projekty směřující do vybudování

či rozšíření center sdílených služeb, datových center či center zákaznické podpory.

• Pro strategické investiční akce se zvýšila míra podpory na pořízení dlouhodobého

hmotného a nehmotného majetku až na 12,5 %.

• Došlo ke zrušení podmínky spolufinancování části investiční akce z vlastního

kapitálu (popis způsobu financování investiční akce však zůstává přílohou záměru

získat investiční pobídku).

• V případě investičních akcí ve výrobě bude nutné vytvořit 20 nových pracovních

míst a tato místa po stanovenou dobu zachovat.

• Pro investiční projekty platí přísnější pravidla ohledně kumulace podpory během

tříletého období před podáním záměru získat investiční pobídky. U velkých

nvestičních projektů nad 100 mil. eur je nutné získat individuální výjimku ze zákazu

veřejné podpory od Evropské komise.

Významné změny doznala také vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů (ZDP):

• V oblasti transakcí se spojenými osobami dochází ke zmírnění sankcí v případě

nesprávného nastavení převodních cen. Jedná se o situace, kdy příjemce

investiční pobídky ve formě slevy na dani zvýší základ pro výpočet slevy na dani

obchodními operacemi ve vztazích se spojenými osobami způsobem, který

neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů). Při nedodržení

tržních cen v těchto případech nebude již hrozit ztráta investiční pobídky ve formě

slevy na dani z příjmů, ale uplatní se sankce obdobně jako u porušení podmínky

minimalizace základu daně. Tato úprava by se měla vztahovat i na záměry získat

investiční pobídky, které byly podány před nabytím účinnosti novely. Není však

zřejmé, zda bude možné aplikovat novou úpravu spočívající v mírnější sankci

také na období před nabytím účinnosti novely.

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

8


DAŇOVÉ NOVINKY

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

• Dochází ke změně výpočtu slevy na dani prostřednictvím srovnávací daňové

povinnosti (srovnávací základny S2) v případě expanzních projektů. Částka S2 se

nově vypočte jako aritmetický průměru částek daně vypočtených za tři zdaňovací

období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu

na dani uplatnit poprvé.

• Novela stanovuje povinnost minimalizovat základ daně (tzn. uplatnění daňových

odpisů, opravných položek k pohledávkám a odčitatelných položek od základu

daně dle § 34 ZDP) explicitně počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém byly

splněny všeobecné podmínky podle zákona o investičních pobídkách.

• Podmínka týkající se zahájení insolvenčního řízení, se kterou byl spojen zánik

nároku na čerpání slevy na dani, bude omezena pouze na situace, kdy je vydáno

rozhodnutí o úpadku. Bude-li zahájeno insolvenční řízení, které následně soud

zastaví z důvodu nenaplnění zákonných podmínek, nebude již hrozit příjemci

investiční pobídky riziko ztráty nároku na slevu na dani.

• V případě zvýšení základu pro výpočet slevy na dani převodem majetku (nebo jeho

části) patřícího spojeným osobám, který u nich bude mít za následek snížení

základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, nemůže příjemce investiční pobídky již

v následujících zdaňovacích obdobích počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém

skutečnost nastala, uplatňovat slevu na dani. Přestože dochází k omezení

negativních dopadů těchto převodů majetku pouze na budoucí období, je třeba

převodům majetku ve skupině spojených osob věnovat i nadále zvýšenou pozornost.

• Realizace fúze a převodu jmění na společníka nebude spojena s povinností vrátit

čerpanou slevu na dani a uhradit související sankce, ale poplatník ztratí „pouze“

nárok na čerpání slevy na dani do budoucna. V případě úplného vyčerpání slevy

na dani lze tedy fúzi nebo převod jmění na společníka provést bez negativních

dopadů na čerpání slevy.

• Nově se poplatník může rozhodnout neuplatňovat slevu na dani v následujících

zdaňovacích obdobích počínaje zdaňovacím období, kdy tuto skutečnost oznámil

správci daně. Bude však mimo jiné nutné vyhodnotit plnění vybraných podmínek,

aby nebyla ohrožena již čerpaná sleva na dani.

Většina uvedených změn se bude týkat projektů, u nichž bude záměr získat investiční pobídku

podán nejdříve v květnu 2015. Vybrané změny, zejména některá novelizovaná ustanovení

zákona o daních z příjmů, se však budou vztahovat i na záměry podané před účinností novely,

a proto je nutné vyhodnotit dopady změn i na dřívější příjemce investičních pobídek.

Tomáš Kroupa

tkroupa@kpmg.cz

T: +420 222 123 623

Karin Osinová

kosinova@kpmg.cz

T: +420 222 123 461

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

9


DAŇOVÉ NOVINKY

Aktuálně k odpočtu

na výzkum a vývoj

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

Generální finanční ředitelství potvrdilo dosavadní záporný přístup k možnosti zahrnout

do odpočtu na výzkum a vývoj náklady na náhradu mzdy za dovolenou. Společnosti

uplatňující odpočet na výzkum a vývoj by měly věnovat zvýšenou pozornost

způsobu kalkulace nákladů zahrnovaných do tohoto odpočtu.

V září 2014 jsme Vás informovali o rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, který se zabýval

otázkou odlišení aktivit výzkumu a vývoje od inovací. Pro daňové subjekty vyplynul z rozsudku

mj. závěr, podle něhož nelze náhrady mzdy za dovolenou považovat za náklady vynaložené při

realizaci výzkumu a vývoje.

Možnost zahrnout náklady v podobě náhrady mzdy za dovolenou do odpočtu na výzkum a vývoj

byla v průběhu dubna 2015 také projednávána mezi zástupci Komory daňových poradců

a Generálního finančního ředitelství v rámci Koordinačního výboru. GFŘ potvrdilo závěry uvedeného

rozsudku s odůvodněním, že v době čerpání dovolené se pracovník osobně nepodílí

na realizaci konkrétního výzkumného či vývojového projektu.

Výše uvedený soudní spor nadále trvá a v současné době se jím zabývá Nejvyšší správní soud.

O jeho výsledku Vás budeme informovat.

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Michaela Thelenová

mthelenova@kpmg.cz

T: +420 222 123 520

Hana Čuříková

hcurikova@kpmg.cz

T: +420 222 123 590

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

10


DAŇOVÉ NOVINKY

Žádosti o dotace z EU

od června

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Podnikatelé budou moci již brzy podávat žádosti o dotace z Operačního programu

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, s nejvyšší pravděpodobností

již během června 2015. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo předběžnou

informaci pro žadatele o parametrech prvních výzev. Celková plánovaná finanční alokace

pro první kolo výzev činí přibližně 17 mld. Kč. Velké podniky však musejí počítat

s omezeními.

Koncem dubna byly zveřejněny texty prvních výzev Operačního programu Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Nejde ještě o oficiální vyhlášení výzev, byla

však zveřejněna jejich úplná znění formou tzv. zveřejnění předběžné informace.

Příjem předběžných (neboli registračních) žádostí má být zahájen od června 2015 a plných

žádostí od září 2015. Po podání žádosti mohou investoři zahájit práce na projektu a vynakládat

způsobilé výdaje.

Výzvy s nejvýznamnějšími plánovanými alokacemi finančních prostředků zahrnují programy

Úspory energie, Inovace, Aplikace, Potenciál, ICT a sdílené služby a Nemovitosti. Přehledné

shrnutí zveřejněných výzev naleznete na našem webu a podrobnosti k jednotlivým výzvám

na webu www.mpo.cz.

Doporučujeme co nejdříve identifikovat vhodné projekty pro výše uvedené programy podpory,

prověřit předpoklady pro splnění podmínek dle příslušné výzvy a zahájit přípravu projektů.

Z textu předběžných výzev vyplývá, že velkým podnikům lze u většiny programů poskytnout

podporu maximálně do 20% alokace na danou výzvu. Toto omezení fakticky snižuje šanci

na získání dotace tzv. velkými podniky. Prakticky to může znamenat nižší šanci pro později

podané žádosti, případně přísnější kritéria, než jsou uplatňována pro malé a střední podniky.

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Tomáš Kroupa

tkroupa@kpmg.cz

T: +420 222 123 623

Karin Osinová

kosinova@kpmg.cz

T: +420 222 123 461

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

11


PRÁVNÍ NOVINKY

Problémy bankovní záruky

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Zatímco nový občanský zákoník obsahuje širší úpravu finančních záruk, když dosud

upravená bankovní záruka je jen podtypem obecné finanční záruky, Nejvyšší soud

loni ohrozil použitelnost bankovní záruky v případě insolvence dlužníka. Rozhodl totiž,

že zástavní právo, kterým se banky při vystavení záruk běžně zajišťují, vznikne

až ve chvíli, kdy je na základě bankovní záruky bankou plněno. Stane-li se tak až

za úpadku dlužníka, banky ztrácí své postavení zajištěných věřitelů.

Rekodifikace soukromého práva přinesla nové možnosti i v oblasti finanční záruky. Ta spočívá

v prohlášení výstavce v záruční listině, že nesplatí-li dlužník věřiteli určitý dluh (nebo bude splněna

jiná podmínka uvedená v listině), uspokojí věřitele až do výše uvedené v záruční listině

právě její výstavce.

Dle nové úpravy totiž nemusí záruku poskytovat jen banka. Bankovní záruka je tak jen jedním

z možných typů obecné finanční záruky. Zákon tedy výslovně umožňuje praxi obvyklou v zahraničních

právních úpravách, kdy finanční záruku vystaví například mateřská či jiná společnost ze

stejné skupiny.

Ač tedy právní úprava přinesla v této oblasti nové možnosti, soudní praxe naopak koncem loňského

roku vyděsila všechny dlužníky, kteří bankovní záruky používají k zajištění svých dluhů,

a především věřitele, jejichž pohledávky jsou tímto nástrojem pravidelně zajišťovány.

Banky vystavující bankovní záruky ve prospěch svých klientů si své postavení zpravidla zajišťují

předem zřízením zástavního práva k nemovitostem dlužníka. Měly tak za to, že i v extrémním

případě úpadku dlužníka jsou jejich pohledávky v bezpečí, jelikož se mohou, odděleně od ostatních

věřitelů, uspokojit právě ze zastavené nemovité věci.

Nejvyšší soud ovšem ve svém rozsudku sp. zn. 29 Cdo 4340/2011 rozhodl, že zástavní právo

může vzniknout až ve chvíli, kdy jednak existuje zástava a také již existuje zajištěná pohledávka.

V souvislosti s poskytováním bankovních záruk to tedy znamená, že zástavní právo (byť zřízené

dříve), vznikne až v okamžiku, kdy banka na základě bankovní záruky plnila věřiteli namísto dlužníka.

Stane-li se tak až v okamžiku insolvence dlužníka, zástavní právo již nevznikne a banka je

tedy nezajištěným věřitelem.

Uvedené rozhodnutí přirozeně vzbudilo zděšení. Ve svém důsledku znamená naprosté ohrožení

použitelnosti bankovních záruk, které by věřitele i banku měly chránit právě i v případě úpadku

dlužníka. Taková ochrana navíc vyplývá i z mezinárodních standardů bankovních záruk.

Je tedy otázkou, jak se ke zmíněnému rozhodnutí české banky postaví a zda tento nejběžnější

typ záruky přeci jen alespoň do určité míry nenahradí právě finanční záruka poskytnutá spřízněnou

společností.

Martin Kofroň

mkofron@kpmg.cz

T: +420 222 123 745

Linda Čechová

lcechova@kpmg.cz

T: +420 222 123 889

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

12


MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Ve čtyřech diskusních materiálech zveřejněných v průběhu dubna vyzývá OECD veřejnost

k zasílání připomínek v těchto oblastech: informační povinnost ohledně potenciálních agresivních

daňových struktur, zpřísnění pravidel CFC (podle nichž jsou příjmy dceřiných

společností umístěných v zemích s nízkým či nulovým zdaněním považovány za příjmy

mateřské společnosti a u ní zdaněny), stanovení transferových cen při sdílení nákladů

na vývoj nehmotného majetku a metodologie sběru dat a jejich vyhodnocování týkající se

eroze daňových základů a opatření proti ní.

V průběhu dubna zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci iniciativy

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) další tři diskuzní materiály a vyzvala veřejnost, aby

se k nim vyjádřila. Pro české daňové poplatníky je nejzajímavějším návrhem rozšíření informační

povinnosti pro daňové poplatníky a daňové poradce o používaných plánovacích technikách.

Materiál k pravidlům povinného zveřejňování agresivních daňově plánovacích technik podává

přehled režimů ve státech, které již takové režimy zveřejňování mají zavedené. Zároveň obsahuje

modelová doporučení pro vytvoření takového režimu tak, aby jednotlivé státy dokázaly sdílet

informace o mezinárodních daňových strukturách. Materiál rovněž analyzuje možnosti získávání

informací o potenciálně agresivních daňových režimech. Navrhuje se, aby jako identifikátor

škodlivého režimu sloužila skupina charakteristik, např. uzavření dohody o mlčenlivosti mezi

klientem a daňovým poradcem, sjednání odměny daňového poradce v závislosti na získání daňové

výhody, navržení nástroje na generování daňových ztrát nebo transakce s významnými

rozdíly mezi účetním a daňovým posouzením.

Dle návrhu by informační povinnosti měli podléhat jak daňoví poplatníci, tak jejich daňoví

poradci – daňoví poplatníci v okamžiku implementace, poradci již při navržení potenciálně

agresivního daňového režimu. Současná podoba návrhu byla připravena na velmi obecné úrovni.

Kritici namítají, že návrh neobsahuje návody na implementaci opatření do praxe, ani výjimky

pro objemově nevýznamné transakce.

Další materiál obsahuje doporučení ke zpřísnění pravidel „CFC“ (controlled foreign corporations),

která některé státy používají v boji proti přesouvání zisků do zemí s nízkým či nulovým zdaněním.

Pravidla spočívají v tom, že přiřazují některé příjmy dceřiných společností (typicky pasivní příjem

jako jsou dividendy, úroky a licenční poplatky) přímo jejich mateřským společnostem a tím je zdaňují

v zemi rezidence mateřské společnosti. Materiál obsahuje základní stavební prvky takových

pravidel a navrhuje doporučení, která do značné míry korespondují s pravidly používanými v USA.

I tento návrh je ve své současné podobě připraven spíše na obecné a nikoli na praktické úrovni.

Třetí materiál je podkladem pro aktualizaci té části Směrnice o transferových cenách, která

se zabývá strukturami sdílení nákladů (cost contribution arrangements). Tato uspořádání bývají

často používána za účelem sdílení nákladů na vývoj a využití nehmotného majetku nebo služeb

ve skupině. Materiál požaduje, aby rozdělení nákladů, respektive příspěvky jednotlivých účastníků,

byly stanoveny v souladu se zásadami převodních cen.

Poslední vydaný materiál je zaměřen na vlastní hodnocení celého Akčního plánu BEPS. Zabývá

se stanovením metodiky pro sběr a analýzu údajů o erozi daňových základů a přesouvání zisků,

posuzuje kvalitu stávajících zdrojů, které jsou použitelné pro měření rozsahu a dopadů této eroze

a navržených opatření.

Finální znění doporučení v rámci iniciativy BEPS včetně úpravy procesu jejich implementace

členskými státy OECD by mělo být známo do konce roku 2015.

Daniel Szmaragowski

dszmaragowski@kpmg.cz

T: +420 222 123 841

Helena Pajskrová

hpajskrova@kpmg.cz

T: +420 222 123 742

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

13


MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

Globální výměna informací

již za dveřmi

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, který do českého právního řádu implementuje

globální automatickou výměnu informací v oblasti daní. Pro české finanční

instituce to znamená, že nad rámec nyní povinného oznamování účtů amerických osob

na základě dohody FATCA budou muset přizpůsobit svoje systémy tak, aby byly schopny

reportovat i informace o účtech daňových rezidentů dalších zemí, se kterými bude automatická

výměna daňových informací probíhat.

Není tomu ani rok, co vstoupila v platnost Dohoda FATCA uzavřená mezi Českou republikou

a USA, a již se v této oblasti chystají významné změny.

Na základě Dohody FATCA a zákona o výměně informací o finančních účtech s USA pro účely

správy daní (č. 330/2014 Sb.) jsou české finanční instituce povinny reportovat Specializovanému

finančnímu úřadu vymezené informace o finančních účtech držených americkými osobami.

Účelem amerického zákona FATCA je zabránit americkým občanům, aby se vyhýbali zdanění

příjmů tím, že je převedou do zahraničních finančních institucí a nepřiznají je doma. Pro dosažení

tohoto účelu zvolilo USA poměrně rafinovaný způsob, kdy systém „informuj nebo zaplať“ nutí

zahraniční finanční instituce reportovat potřebné informace. Nespolupracující finanční instituce

mohou totiž americké úřady „trestat“ uvalením 30% srážkové daně na platby pocházející z USA.

Myšlenka bojovat proti daňovým únikům prostřednictvím výměny informací nezůstala bez povšimnutí.

V únoru 2014 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) návrh

globálního standardu pro automatickou výměnu informací v oblasti daní. Cílem je rozšířit automatickou

výměnu daňových informací na co největší počet států. I tady se předpokládá spolupráce

finančních institucí při zpracování a reportovaní údajů o majitelích jimi vedených účtů – rezidentech

ostatních zemí. Česká republika se podepsáním Mnohostranné dohody zařadila mezi

52 zemí, které se zavázaly přijmout potřebnou legislativu k uplatňování globálního standardu.

Je mezi nimi i Švýcarsko nebo Lucembursko a také typické offshorové destinace jako Britské

panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy, což je znamením, že postup proti daňovým únikům

skutečně nabývá globálního rozměru.

Na úrovni Evropské unie byla v návaznosti na globální standard vydaná novela směrnice DAC (směrnice

o správní spolupráci v oblasti daní), tzv. DAC II, která prakticky kopíruje globální standard. Členské

státy jsou povinny směrnici implementovat do své vnitrostátní legislativy do 31. prosince 2015.

V reakci na vývoj v Evropské unii a OECD předložilo ministerstvo financí počátkem dubna do připomínkového

řízení návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013

Sb.). Účelem novely je implementace globální automatické výměny daňových informací do českého

právního řádu a sjednocení zákonů v oblasti mezistátní výměny daňových informací. Novela

zároveň ruší zákon o výměně informací s USA a přesunuje jeho obsah do novelizovaného

zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Připravovaná novela zákona tedy zachovává

povinnosti finančních institucí týkající se úpravy FATCA a nad jejich rámec rozšiřuje tyto povinnosti

v souvislosti se zavedením globální automatické výměny daňových informací. V praxi to

znamená, že české finanční instituce budou muset přizpůsobit svoje systémy tak, aby byly

schopny reportovat i informace o účtech daňových rezidentů jiných zemí, se kterými bude automatická

výměna daňových informací probíhat. V současné době již mají určité zkušenosti, neboť

jsou povinny sbírat informace na základě směrnice EU 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor

v podobě úrokových plateb. I úprava v rámci této směrnice bude zahrnuta do připravované

novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Účinnost novely je navrhována k 1. lednu 2016, přičemž k prvnímu oznamování budou finanční

instituce povinny v roce 2017 (údaje za kalendářní rok 2016). Oznámení podle Dohody FATCA

za období roku 2014 a 2015 budou ještě podávána podle současně platného zákona FATCA.

Po schválení vládou bude návrh novely předložen Parlamentu. O dalším vývoji Vás budeme

včas informovat.

Ladislav Malůšek

lmalusek@kpmg.cz

T: +420 222 123 521

Miroslava Švédová

msvedova@kpmg.czT:

+420 222 123 757

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

14


Z JUDIKATURY

Fyzické osoby: závisle nebo

nezávisle?

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

V poslední době bylo publikováno hned několik rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,

která se zabývají posouzením příjmů fyzických osob a jejich možné překlasifikace

na příjem ze závislé činnosti. Je zřejmé, že dlouhodobé obchodní vztahy mezi firmami

a živnostníky, pro které se vžil pojem švarcsystém, stejně jako příjmy vyplácené obchodními

společnostmi jejich společníkům a členům statutárních orgánů jsou i nadále

pravidelným předmětem zájmu finanční správy.

V prvním případě (rozsudek NSS č.j. 6 Afs 270/2014 – 18) se jednalo o posouzení toho, zda

správce daně oprávněně doměřil daň z příjmů ze závislé činnosti společnosti, které její zaměstnanec

na pozici skladníka současně poskytoval služby jakožto živnostník v oblasti nákupu materiálu

a správy budovy. Není příliš překvapivé, že NSS tento spor rozhodl ve prospěch správce

daně. Spíše je zajímavé sledovat, jakým směrem bylo v průběhu daňového řízení ze strany

správce daně vedeno dokazování a na jaké skutečnosti kladl při svém rozhodování důraz on

a následně i NSS. Jako podstatná byla například vyhodnocena skutečnost, že předmětná osoba

při komunikaci s dodavateli materiálu používala hlavičkový papír společnosti a firemní e-mailovou

adresu.

Ve druhém případě (rozsudek NSS č. j. 6 Afs 116/2014 - 44) byla předmětem rozhodování situace

společníka, který společnosti poskytoval geodetické služby, přičemž geodetická činnost

byla v daném období předmětem podnikání společnosti i společníka. Společník uvedené služby

vykonával z části osobně a zčásti prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, navíc tyto služby

zároveň poskytoval i řadě dalších subjektů. Správce daně část příjmu společníka za geodetické

služby, která připadala na jím osobně vykonané činnosti, posoudil jako „příjmy společníka

za práci pro společnost“ a tedy jako příjmy ze závislé činnosti. Podle NSS však nebyl tento

postup správce daně správný. Protože společník stejnou činnost v nezanedbatelném rozsahu

prováděl i pro další subjekty, a to prostřednictvím vlastního materiálu, vlastních zaměstnanců

a na vlastní účet, převažoval dle NSS dodavatelsko-odběratelský charakter vztahu nad vztahem

společníka a společnosti. Znovu byl potvrzen již dříve judikovaný princip, že ne každé plnění

poskytnuté společností jejímu společníkovi musí být nutně posouzeno jako příjem ze závislé

činnosti.

Obdobné závěry vyplývají také z rozsudku NSS č. j. 5 Afs 38/2014 – 37. Zde byla předmětem

sporu otázka, zda výhoda z poskytnutí nízko úročené půjčky společností osobě, která je zaměstnancem

společnosti, členem jejího statutárního orgánu a zároveň osobou nepřímo kapitálově

spojenou se společností, má být zdaněna jako příjem ze závislé činnosti, nebo zda by mělo být

spíše uplatněno ustanovení o převodních cenách. I v tomto rozsudku NSS potvrdil, že ohledně

plnění poskytnutých společností jejímu zaměstnanci nebo členovi statutárního orgánu je vždy

třeba zohlednit veškeré okolnosti případu a ne vždy bude plnění poskytované těmto osobám

automaticky představovat příjem ze závislé činnosti.

V každém případě je vhodné obchodním vztahům s fyzickými osobami, ať již s živnostníky nebo

se společníky a statutárními orgány společností, a posouzení z nich vyplývajících příjmů věnovat

náležitou pozornost. Toto je cesta, jak minimalizovat riziko nepříznivých daňových důsledků pro

společnost.

Jana Pytelková Svobodová

jsvobodova@kpmg.cz

T: +420 222 123 483

Mária Marhefková

mmarhefkova@kpmg.cz

T: +420 222 123 498

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

15


Krátce

DAŇOVÉ NOVINKY

/ Elektronická evidence tržeb lékem

na šedou ekonomiku?

/ Téměř růžový příběh úroku z odpočtu

/ Pokyn GFŘ k posečkání daně

/ Investiční pobídky od května nově

/ Aktuálně k odpočtu na výzkum

a vývoj

/ Žádosti o dotace z EU od června

PRÁVNÍ NOVINKY

/ Problémy bankovní záruky

MEZINÁRODNÍ OKÉNKO

/ Akční plán BEPS: další série

diskusních materiálů

/ Globální výměna informací již

za dveřmi

Z JUDIKATURY

/ Fyzické osoby: závisle, nebo

nezávisle?

• Ministerstvo vnitra připravuje reorganizaci pracovišť Odboru azylové a migrační politiky

(OAMP) pro oblast Prahy. Dojde k rozdělení imigračních pracovišť nejen podle místní

příslušnosti ale nově i podle občanství, respektive pro občany EU bude vyčleněno jedno

specifické pracoviště bez ohledu na místo bydliště a ostatní pracoviště budou moci

využívat pouze občané třetích zemí nadále podle místa bydliště.

• Ve Sbírce zákonů publikovalo ministerstvo práce a sociálních věcí sdělení č. 95/2015

Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely

vydávání modrých karet podle zákona o pobytu cizinců na území ČR. Na základě

průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2014 ve výši 25 686 Kč

činí pro období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016 průměrná hrubá roční mzda

v České republice 308 232 Kč.

• Ve Sbírce zákonů vyšla novela (č. 100/2015) nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým

se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.

• Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací

období roku 2015 končí 1. června. Finanční správa rozesílá poštou složenky k zaplacení

této daně. GFŘ též uveřejnilo Informaci ke zpřístupnění hromadného předpisného

seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015.

• Česká republika zakončila druhou fázi hodnocení – tzv. Peer review, které je prováděno

v návaznosti na mandát Globálního Fóra (GF) OECD pro transparentnost a výměnu

informací. Každý členský stát GF v rámci tohoto hodnocení podléhá prověření souladu

legislativního rámce (fáze 1) a jeho aplikace (fáze 2) se standardy OECD pro výměnu

informací a transparentnost v daňové oblasti.

• Česká republika podepsala smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Íránskou islámskou

republikou.

• Ministerstvo financí vypracovalo jako reakci na četné dotazy provozovatelů solárních

elektráren a provozovatelů kolektivního systému likvidace na správné účetní zachycení

a následné daňové posouzení plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů návrh

novely zákona o rezervách. Návrh půjde do připomínkového řízení.

• Návrh novely zákonů o azylu a o pobytu cizinců, kterou Sněmovna v prvním kole

podpořila, má také změnit lhůtu, do kdy musejí cizinci požádat o vydání povolení

k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení doby jeho platnosti. Dosud o něj museli

požádat nejdříve 90 a nejpozději 14 dní před uplynutím platnosti víza. Nově to bude

nejdříve 120 a nejpozději 30 dní před uplynutím jeho platnosti.

Přihlaste se na odborná školení

KPMG Business Institute

12. května 2015, Praha

Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými

účetními standardy

13.–14. května 2015, Praha

Účetní specifika automobilového průmyslu z pohledu českých účetních standardů a IFRS

4. června 2015, Praha

Podvody v automobilovém průmyslu a obrana proti nim

9. června 2015, Praha

IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky

Registrujte se na www.kpmgbusinessinstitute.cz

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se

snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu,

ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné

konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Printed in the Czech Republic./

Sledujte nás

Daňové a právní aktuality / KPMG v České republice KVĚTEN / 2015

16

More magazines by this user
Similar magazines