Viljandi Vangla 2007 aasta tööplaan

vangla.ee

Viljandi Vangla 2007 aasta tööplaan

KINNITATUD

Viljandi Vangla direktori

14.02.2007 .a.

käskkirjaga nr 3

Viljandi Vangla 2007.aasta tööplaan

Ül

nr

Viljandi vangla arengukava

või justiitsministri 07.02.06

käskkirjaga nr 26 kinnitatud

vangla eesmärkide punkt ,

mille täitmiseks tegevus

kavandatakse

Ülesanne Indikaator Tähtaeg Vastutaja Lisaressursid Märkus;

täitmismärge

Vähendada

korduvkuritegevust

1. Tõhustada vabatahtlike

tegevust

Tagada vanglas vähemalt

4 vabatahtliku regulaarne

tegutsemine

Aastaaruande koostamine

– sisaldab:

1.vabatahtlike arv,

2.ülevaade tööst

3.põhiprobleemide loetelu

4.ettepanekud vabatahtlike

kaasamise korralduse

parandamiseks.

Justiitsministeeriumile

esitatud

aastaaruanne

31.12.2007 V.Hommuk

G.Järve

Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

2. Korraldada

kinnipeetavatele eesti keele

õpe

Viia eesti keele õpetus läbi

vähemalt 2 venekeelsete

kinnipeetavate grupile

Aruanne kursusel

osalejate ja osaletud

tundide osas

30.06.2007

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne)

V.Hommuk

1


3. Tagada rehabilitatsiooniprogrammide

läbiviimine

Viia EQUIP koolitus läbi

vähemalt 6 grupile (a 7

inimest grupis)

4. Viia „Viha juhtimine“ läbi

vähemalt 3 grupile (a

7inimest grupis).

5. Viia programm „vabaduse

lävel“ läbi vähemalt 80

kinnipeetavale

6. KESA projekti raames

rännakmatkade

korraldamine

1) Ürituse

ettevalmistamine

2) ürituse läbiviimine ja

rapordi koostamine

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas

2) Viidud läbi 2 matka

Esitatud raport

30.06.2007

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne)

30.06.2007

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne)

30.06.2007

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne)

30.06.2007

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne)

H.Fuks

V.Hommuk

M.Lelle

I.Paju

A.Kivi

L.Sõber

I.Paju

V.Hommuk

L.Sõber

I.Paju

V.Hommuk

A.Moora

A.Kivi

MTÜ KESA

Eesti

Keskkontor

Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

7. Viia läbi muusikateraapia

kursus vähemalt 4 grupile

(a 4 inimest grupis)

8. Käivitada Sõltuvustest

Vabanemise programm

läbi usaldusgruppide töö;

2 gruppi, 10 inimest grupis

( AA jne.)

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas.

30.06.2007

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne

30.06.2007

vahearuanne

31.12.2007

lõpparuanne

M.Lelle

G.Järve

9. Viia läbi

toimetulekuoskuste

koolitus koostöös

kriminaalhooldusega

vähemalt 2 grupile.

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas

30.06.2007

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne

V.Hommuk

10. Rännakmatkade

korraldamine koos

Kuriteoennetuse

Sihtasutusega

Viia läbi 2 matka.

Esitada raport.

14.12.2007 V.Hommuk

A. Moora

A. Kivi

K. Ojaloo

KESA

Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

2


11. Kuriteoennetuse

Sihtasutuse projekti uue

tegevuse käivitamine

12. Viia kunstiteraapia koolitus

läbi vähemalt 3 grupile (a 6

inimest grupis)

13. MTÜ Convictus projekti

raames alko-narko

ennetustöö läbiviimine

14. Tagada kinnipeetavate

hõivatus õppetööga

Aktiivse õppetöö perioodil

tagada vähemalt 60

kinnipeetava hõivatus

õppetööga vähemalt 20h

nädalas.

Käivitunud tegevus.

Lõppraporti esitamine

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas

Aruanne programmis

osalejate ja osaletud

tundide osas

Poolaasta statistika 30.06.2007

vahearuanne

31.12.2007

lõpparuanne

31.12.2007 V.Hommuk KESA Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

30.06.2007 L.Sõber

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne

30.06.2007 V.Hommuk MTÜ Convictus

(vahearuanne)

31.12.2007

(lõpparuanne

M.Lelle

15. Kinnipeetavate hõivatus

kasuliku tegevusega

Tööhõivega on

kindlustatud aastaringselt

vähemalt 9 kinnipeetavat

16. Edasijõudnute arvutiklassi

korrastamine

17. Vähendada kinnipeetava

retsidiivsusriski

18. Alaealiste kuritegevuse

ennetamine

Läbi viia riskihindamine ja

koostada ITK kõikidele

kinnipeetavatele, kellele

vangistusseadusest

tulenevalt peab seda

tegema

Korraldada 1 preventiivkuu

poolaastas (mai ja

september) eesmärgiga

viia läbi selgitus- ja

ennetustööd alaealiste

kuritegevuse

vähendamiseks.

1) avalikkuse

teavitamine

üritusest (vangla

kodulehekülg ja

kohalik ajaleht)

ekskursioonide

korraldamine

Koostatud poolaasta

statistika

Koostatud akt tööde

teostamise kohta

Viidud läbi komisjoni

koosolek, esitatud

protokoll

1) Avalikkusel on

ürituse toimumise

kohta teave

2) Kinnitatud

kokkuvõte

(ekskursioonide ja

osalejate arv ning

selgitustöö teostaja)

30.06.2007

31.12.2007

U.Kard

R.Ölluk

01.04.2007 U.Kard

R.Ölluk

2) aruandekuule V.Hommuk Arvestatakse

järgneva kuu

tulemustasu

5.kuupäevaks

maksmisel

1) 30.04.2007

2) 30.06.2007

30.10.2007

1) A.Reedik

2) V.Hommuk

J.Samarin

J.Kimmel

Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

3


Tõsta vangla turvalisust

19. Tagada turvasüsteemide

korrasolek

Vahetada välja viis mustvalget

videokaamerat ja 2

monitori

20. Paigaldada alkonarkovaba

osakonna

akendele trellid

21. Paigaldada turvauks

kangakudumise

õppetöökojale

Koostatud akt tööde

teostamise kohta

Koostatud poolaasta

statistika

Koostatud poolaasta

statistika

22. Paigaldada turvauks aulale Koostatud poolaasta

statistika

Tagada valmisolek

hädaolukordadeks

31.10.2007 J. Šamarin

01.05.2007 U.Kard

01.05.2007 U.Kard

01.04.2007 U.Kard

23. Korraldada igale

toimkonnale hädaolukorra

lahendamise õppus

1) õppuse legendi

koostamine ja

direktoriga

kooskõlastamine

2) õppuse läbiviimine

3) õppuse kokkuvõtte

koostamine

4) toimunud õppuse

analüüs nõupäeval

24. Tagada kinnipeetud isikute

tervisliku seisundi

püsimine vanglas viibimise

ajal

Testida hepatiit B ja C

suhtes kõik kinnipeetavad,

kes ei ole sellest

keeldunud. Vaktsineerida

B-viirushepatiidi vastu kõik

kinnipeetavad, kes ei ole

sellest keeldunud, kelle

test oli negatiivne ja kelle

karistusaeg on pikem kui 7

kuud.

1) direktori poolt

kinnitatud legend

2) toimunud õppus

3) Direktori poolt

kinnitatud õppuste

tulemuste kokkuvõte

4) protokoll nõupäeva

toimumise kohta

Koostatud poolaasta

statistika

1) 20.03.2007

2) 15.05.2007

3) 18.09.2007

4) 20.10.2007

Testimisega on

alustatud hiljemalt

ühe kuu jooksul

alates

kinnipeetava

vanglasse

saabumisest.

Esimene

vaktsineerimine

on kinnipeetavale

tehtud hiljemalt

kahe nädala

jooksul alates

negatiivse

G.Jaksi

K.Suur

J.Sülla

R.Kroonberg

J.Samarin

H.Sepp

H.Õunmaa

Õppuse

läbiviimist koos

kokkuvõtte

koostamisega

arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

Vaktsineerimise

tähtaegne

tegemine on

võimalik vajalikus

koguses vaktsiini

saamise korral

Tallinna Vangla

meditsiiniosakon

na apteegist

4


25. Testida vanglasse

saabumisest alates ühe

kuu jooksul HIVi suhtes

kõik kinnipeetavad, kes

sellest ei ole keeldunud.

Koostatud poolaasta

statistika

testivastuse

saamisest ja

viimane

vaktsineerimine

hiljemalt 7 kuu

jooksul alates

esimesest

vaktsineerimises

30.06.2007

31.12.2007

H.Sepp

H.Õunmaa

26. Suunata rindkere

profülaktilistele

röntgenuuringutele kõik

kinnipeetavad, kelle

viimasest uuringust on

möödunud 12 kuud

Tõsta vangla

haldussuutlikust

Kinnipeetavate

uuringute andmed on

kantud

meditsiinilistesse

dokumentidesse

H.Sepp

H.Õunmaa

Tõhustada

haldusmenetlust

27. Õppepäevade/infotundide

läbiviimine

Registreeritud

protokoll õppepäeva/

infotunni toimumise

kohta

30.04.2007

30.09.2007,

30.12.2007.a

M.Roosipuu Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

28. Viia läbi teabepäev , et

suurendada kinni peetud

isikute teadlikkust

korrektsest

haldusmenetlusest

(vaidemenetlus,

ümberpaigutamine ,

taotlused,

selgitustaotlused,

märgukirjad jne)

1) Teabepäeva

toimumine

2) Protokoll läbiviidud

ürituse kohta

30.05.2007 A.Moora

K.Gavrilenko

A.Kivi

E.Kasemets

Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

Iga kontaktisik

viib teabepäeva

läbi oma

osakonnas

5


Tagada infosüsteemide

andmeterviklikkus

29. Kontrollida kinnipeetu

registri täitmise vastavust

käsiraamatule

Kvartaalselt esitatud

raport

31.03.2007

30.06.2007

29.09.2007

29.12.2007

I.Danelson Arvestatakse

tulemustasu

maksmisel

6

More magazines by this user
Similar magazines