Views
3 years ago

KAZALO - Občina Škofljica

KAZALO - Občina Škofljica

KAZALO - Občina

KAZALO Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2012 ..……………………………………1 Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 ...………………………………...6(1) Odlok o proračunu občine-pojasnilo……………………….……………….…….............11 I. Splošni del proračuna za leto 2011…………………………………………………...12 II. Posebni del proračuna za leto 2011………………………………………………....28 III. Račun financiranja……………………………………………………………….....78 IV. Proračunska poraba zbirno po področjih porabe, glavnih programih, podprogramih……………………………………………………………………….79 V. Obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna Občine Škofljice ter Načrta razvojnih programov…………………………….………………………….84 VI. Načrt razvojnih programov …..………..………………………………………….189 VII. Letni program prodaje finančnega premoženja ….…………………………….202 XIII. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Škofljica za leti 2012 in 2013…………………………....203 IX. Kadrovski načrt občinske uprave Občine Škofljica…………..…...…………......208

 • Page 12 and 13: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE-POJASNIL
 • Page 14 and 15: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 16 and 17: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 18 and 19: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se
 • Page 20 and 21: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 22 and 23: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 24 and 25: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 26 and 27: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se
 • Page 28 and 29: C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods
 • Page 30 and 31: A. Bilanca odhodkov 1000 - Občinsk
 • Page 32 and 33: A. Bilanca odhodkov 2000 - Nadzorni
 • Page 34 and 35: A. Bilanca odhodkov 3000 - Župan P
 • Page 36 and 37: A. Bilanca odhodkov 4000 - Občinsk
 • Page 38 and 39: A. Bilanca odhodkov 4000 - Občinsk
 • Page 40 and 41: A. Bilanca odhodkov 4000 - Občinsk
 • Page 42 and 43: A. Bilanca odhodkov 4001 - Občinsk
 • Page 44 and 45: A. Bilanca odhodkov 4001 - Občinsk
 • Page 46 and 47: A. Bilanca odhodkov 4002 - Občinsk
 • Page 48 and 49: A. Bilanca odhodkov 4002 - Občinsk
 • Page 50 and 51: A. Bilanca odhodkov 4002 - Občinsk
 • Page 52 and 53:

  A. Bilanca odhodkov 4002 - Občinsk

 • Page 54 and 55:

  A. Bilanca odhodkov 4002 - Občinsk

 • Page 56 and 57:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 58 and 59:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 60 and 61:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 62 and 63:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 64 and 65:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 66 and 67:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 68 and 69:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 70 and 71:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 72 and 73:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - Občinsk

 • Page 74 and 75:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - Občinsk

 • Page 76 and 77:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - Ožje lo

 • Page 78 and 79:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - Skupna o

 • Page 80 and 81:

  IV. Proračunska poraba zbirno po p

 • Page 82 and 83:

  PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPRO

 • Page 84 and 85:

  PODROČJE / GLAVNI PROGRAM / PODPRO

 • Page 86 and 87:

  KAZALO A - Bilanca prihodkov in odh

 • Page 88 and 89:

  16039002 - Urejanje pokopališč in

 • Page 90 and 91:

  16039002 - Urejanje pokopališč in

 • Page 92 and 93:

  71 - NEDAVČNI PRIHODKI 710 - Udele

 • Page 94 and 95:

  Odhodki proračuna 40 - TEKOČI ODH

 • Page 96 and 97:

  C - Račun financiranja 55 - ODPLA

 • Page 98 and 99:

  1000 - Občinski svet 01001 - Obči

 • Page 100 and 101:

  02029001 - Urejanje na področju fi

 • Page 102 and 103:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 104 and 105:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 106 and 107:

  04039003 - Razpolaganje in upravlja

 • Page 108 and 109:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 110 and 111:

  4003 - Občinska uprava-(investicij

 • Page 112 and 113:

  5000 - Skupna občinska uprava -Med

 • Page 114 and 115:

  opremljenosti v skladu z določili

 • Page 116 and 117:

  11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBI

 • Page 118 and 119:

  11029004 - Ukrepi za stabilizacijo

 • Page 120 and 121:

  določilih Zakona o gozdovih zagota

 • Page 122 and 123:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 124 and 125:

  13031 - Ulica Jerneja Petriča Obra

 • Page 126 and 127:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 128 and 129:

  4003 - Občinska uprava-(investicij

 • Page 130 and 131:

  Dolgoročni cilji področja prorač

 • Page 132 and 133:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 134 and 135:

  15020 - Meteorna Kanalizacija Gradi

 • Page 136 and 137:

  4001 - Občinska uprava-(gospodarst

 • Page 138 and 139:

  4003 - Občinska uprava-(investicij

 • Page 140 and 141:

  16039002 - Urejanje pokopališč in

 • Page 142 and 143:

  4003 - Občinska uprava-(investicij

 • Page 144 and 145:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 146 and 147:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 148 and 149:

  18039002 Umetniški programi 180390

 • Page 150 and 151:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 152 and 153:

  18049001 - Programi veteranskih org

 • Page 154 and 155:

  4003 - Občinska uprava-(investicij

 • Page 156 and 157:

  19003 - Vzdrževanje vrtca in igri

 • Page 158 and 159:

  19039001 - Osnovno šolstvo Opis po

 • Page 160 and 161:

  19039002 - Glasbeno šolstvo Opis p

 • Page 162 and 163:

  19019 - Prevozi učencev Obrazloži

 • Page 164 and 165:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 166 and 167:

  20049004 - Socialno varstvo materia

 • Page 168 and 169:

  22007 - Obresti od najetih kreditov

 • Page 170 and 171:

  23039001 - Splošna proračunska re

 • Page 172 and 173:

  11029002 - Razvoj in prilagajanje p

 • Page 174 and 175:

  OB123-11-0037 - VRTEC LAVRICA - MEN

 • Page 176 and 177:

  13029001 - Upravljanje in tekoče v

 • Page 178 and 179:

  OB123-11-0033 - PODHOD PIJAVA GORIC

 • Page 180 and 181:

  OB123-10-0003 - INVESTICIJSKO VZDR

 • Page 182 and 183:

  OB123-10-0004 - INVESTICIJSKO VZDR

 • Page 184 and 185:

  OB123-08-0022 - VODOVOD ORLE Namen

 • Page 186 and 187:

  18039005 - Drugi programi v kulturi

 • Page 188 and 189:

  Stanje projekta V pripravi. 4005 -

 • Page 190 and 191:

  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 - 2

 • Page 192 and 193:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 194 and 195:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 196 and 197:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 198 and 199:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 200 and 201:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 202 and 203:

  v EUR Vrednost Začetek Konec PU/PP

 • Page 204 and 205:

  2. RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREM

 • Page 206 and 207:

  4. UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI ZA LET

 • Page 208:

  IX. KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRA

Glasnik december 2009 - Občina Škofljica
Glasnik september 2009 - Občina Škofljica
Glasnik december 2008 - Občina Škofljica
Glasnik november 2008 - Občina Škofljica
Glasnik april 2009 - Občina Škofljica
Glasnik januar februar 2010 - Občina Škofljica
Glasnik julij - avgust 2010 - Občina Škofljica
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Obrazložitve proračuna za leto 2009 - Občina IG
Predlog proračuna Občine Ig za leto 2011 - Občina IG
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBČINSKI SVET - Občina Škofljica
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno ... - Občina Škofljica
OBČINSKI SVET - Občina Škofljica
osnutek odloka - Občina Škofljica
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
Na podlagi 3 - Občina Škofljica
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve ... - Občina Škofljica
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno ... - Občina Škofljica
STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA ... - Občina Škofljica
projekta Pijava Gorica - Občina Škofljica
ZR 2009 - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Sklep o obročnem odplačevanju komunalnega ... - Občina Škofljica
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
Pregled dokumenta v pdf. obliki. - Občina Škofljica
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno ... - Občina Škofljica
PRIJAVNI OBRAZEC - kmetijstvo 2010 - Občina Škofljica