Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št ...

zuzemberk.si

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št ...

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,

76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl. US in 51/10), 29. člena Zakona o javnih

financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk

(Uradni list RS, št. 66/10-UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog

župana na 13. seji, dne 8. 3. 2012 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2012

1. člen

V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 (Uradni list, št. 29/11) se 2.

člen spremeni tako, da glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/

podskupina

Naziv skupine/podskupine konta

Rebalans

leto 2012

1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.132.157

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.020.869

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 3.594.306

700 Davki na dohodek in dobiček 3.312.716

703 Davki na premoženje 179.490

704 Domači davki na blago in storitve 102.100

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 426.563

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 257.850

711 Takse in pristojbine 3.000

712 Globe in druge denarne kazni 5.100

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000

714 Drugi nedavčni prihodki 138.613

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 420.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 200.000

722 Prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih

sredstev

220.000

73 PREJETE DONACIJE (730) 1.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000


74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.690.288

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.052.733

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna EU

1.637.555

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.862.157

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 1.587.911

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 255.410

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 37.273

402 Izdatki za blago in storitve 1.258.228

403 Plačila domačih obresti 10.000

409 Rezerve 27.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.271.906

410 Subvencije 447.300

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.317.750

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 84.320

413 Drugi domači transferi 422.536

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.942.015

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.942.015

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 60.325

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki

niso proračunski uporabniki

34.200

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 26.125

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) -1.730.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV (440+441) 0

VI.

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0


C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.768.000

500 Domače zadolževanje 1.768.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 58.000

550 Odplačila domačega dolga 58.000

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 20.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.710.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) 1.730.000

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.

PRETEKLEGA LETA 20.000

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2012 sta sestavni del

tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.

2. člen

V drugem odstavku 8. člena se znesek »35.000 EUR« nadomesti z zneskom 12.000

EUR«

3. člen

V prvem odstavku 10. člena se znesek »1.398.235 EUR« nadomesti z zneskom

»1.768.000 EUR«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more

uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do

5% sprejetega proračuna.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-8/2011-10

Žužemberk, dne 8. 3. 2012

Občina Žužemberk

Župan

Franc Škufca l.r.


REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.132.157

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.020.869

70 DAVČNI PRIHODKI 3.594.306

700 Davki na dohodek in dobiček 3.312.716

7000 Dohodnina 3.312.716

700020 Dohodnina - občinski vir 3.312.716

703 Davki na premoženje 179.490

7030 Davki na nepremičnine 119.200

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 4.600

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 7.000

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 37.000

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 70.000

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 600

7031 Davki na premičnine 190

703100 Davek na vodna plovila 180

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 10

7032 Davki na dediščine in darila 30.500

703200 Davek na dediščine in darila 30.000

703201 Zamudne obresti davkov občanov 500

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 29.600

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 2.500

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 25.000

703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom 2.000

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 100

704 Domači davki na blago in storitve 102.100

7044 Davki na posebne storitve 600

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 600

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 101.500

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 77.700

704704 Turistična taksa 300

704706 Občinske takse od pravnih oseb 1.000

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 400

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 17.000

704709 Druge občinske takse 100

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 5.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 426.563

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 257.850

7102 Prihodki od obresti 11.300

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 1.300

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 10.000

7103 Prihodki od premoženja 246.550

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 18.000

710304 Prihodki od drugih najemnin 173.000

710305 Prihodki od zakupnin 3.000

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 46.000

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 50

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 6.500

711 Takse in pristojbine 3.000

7111 Upravne takse in pristojbine 3.000

711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 3.000

Stran 1 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

712 Globe in druge denarne kazni 5.100

7120 Globe in druge denarne kazni 5.100

712001 Globe za prekrške 1.000

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih 2.000

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.000

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 100

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.000

713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov 20.000

714 Drugi nedavčni prihodki 138.613

7141 Drugi nedavčni prihodki 138.613

714100 Drugi nedavčni prihodki 5.000

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 120.000

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 2.000

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna 10.000

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 1.613

72 KAPITALSKI PRIHODKI 420.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 200.000

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 200.000

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 100.000

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 100.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 220.000

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 20.000

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 20.000

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 200.000

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 200.000

73 PREJETE DONACIJE 1.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.000

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.690.288

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.052.733

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 951.533

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 142.533

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 709.000

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 100.000

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 100.000

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 100.000

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 1.200

740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 1.200

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

iz strukturnih skladov

1.637.555

1.433.555

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str 1.433.555

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

204.000

iz kohezijskega sklada

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh 204.000

Stran 2 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.862.157

40 TEKOČI ODHODKI 1.587.911

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 255.410

4000 Plače in dodatki 221.060

400000 Osnovne plače 208.800

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.000

400004 Drugi dodatki 260

4001 Regres za letni dopust 6.920

400100 Regres za letni dopust 6.920

4002 Povračila in nadomestila 15.000

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.800

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 6.200

4003 Sredstva za delovno uspešnost 7.700

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 4.200

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 3.500

4004 Sredstva za nadurno delo 4.000

400400 Sredstva za nadurno delo 4.000

4009 Drugi izdatki zaposlenim 730

400900 Jubilejne nagrade 730

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 37.273

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.480

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.480

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.807

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.700

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.107

4012 Prispevek za zaposlovanje 126

401200 Prispevek za zaposlovanje 126

4013 Prispevek za starševsko varstvo 210

401300 Prispevek za starševsko varstvo 210

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi

3.650

ZKDPZJU

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.650

Stran 3 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

402 Izdatki za blago in storitve 1.258.228

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 92.830

402000 Pisarniški material in storitve 4.220

402001 Čistilni material in storitve 3.750

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.100

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 19.000

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.850

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 18.800

402007 Računalniške storitve 1.100

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 11.100

402009 Izdatki za reprezentanco 14.680

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 800

402099 Drugi splošni material in storitve 12.430

4021 Posebni material in storitve 29.400

402100 Uniforme in službena obleka 900

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 1.000

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 9.000

402199 Drugi posebni materiali in storitve 18.500

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 114.820

402200 Električna energija 88.950

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.200

402203 Voda in komunalne storitve 6.310

402204 Odvoz smeti 500

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 7.360

402206 Poštnina in kurirske storitve 7.500

4023 Prevozni stroški in storitve 29.400

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 7.400

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.100

402303 Najem vozil in selitveni stroški 5.000

402304 Pristojbine za registracijo vozil 2.400

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 8.500

4024 Izdatki za službena potovanja 5.500

402402 Stroški prevoza v državi 5.500

4025 Tekoče vzdrževanje 643.870

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.000

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 606.900

402504 Zavarovalne premije za objekte 11.350

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 12.000

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 8.000

402512 Zavarovalne premije za opremo 1.620

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.500

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 11.500

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 500

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.500

4027 Kazni in odškodnine 7.500

402799 Druge odškodnine in kazni 7.500

4029 Drugi operativni odhodki 321.408

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 3.630

402901 Plačila avtorskih honorarjev 4.000

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.820

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000

402905 Sejnine udeležencem odborov 65.600

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 3.300

402912 Posebni davek na določene prejemke 1.935

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 25.800

402923 Druge članarine 2.000

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.700

402931 Plačila bančnih storitev 300

402999 Drugi operativni odhodki 200.323

Stran 4 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

403 Plačila domačih obresti 10.000

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 10.000

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 10.000

409 Rezerve 27.000

4090 Splošna proračunska rezervacija 15.000

409000 Splošna proračunska rezervacija 15.000

4091 Proračunska rezerva 12.000

409100 Proračunska rezerva 12.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.271.906

410 Subvencije 447.300

4100 Subvencije javnim podjetjem 409.900

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 187.900

410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem 222.000

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 37.400

410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih 2.200

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 35.200

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.317.750

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 11.000

411103 Darilo ob rojstvu otroka 11.000

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.000

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.000

4115 Nadomestila plač 1.500

411599 Druga nadomestila plač 1.500

4119 Drugi transferi posameznikom 1.300.250

411900 Regresiranje prevozov v šolo 378.000

411902 Doplačila za šolo v naravi 1.000

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.200

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 140.000

411920 Subvencioniranje stanarin 1.000

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 720.000

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 59.050

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 84.320

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 84.320

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 84.320

413 Drugi tekoči domači transferi 422.536

4130 Tekoči transferi občinam 24.000

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 24.000

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 36.000

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 36.000

4132 Tekoči transferi v javne sklade 10.000

413200 Tekoči transferi v javne sklade 10.000

4133 Tekoči transferi v javne zavode 351.516

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 85.710

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 250.306

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z 15.500

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

1.020

uporabniki

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 1.020

Stran 5 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.942.015

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.942.015

4202 Nakup opreme 19.400

420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.600

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.500

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 2.400

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.200

420239 Nakup avdiovizualne opreme 2.500

420299 Nakup druge opreme in napeljav 8.200

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.740.670

420401 Novogradnje 1.870.670

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.870.000

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 232.040

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 112.040

420501 Obnove 120.000

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 138.500

420600 Nakup zemljišč 138.500

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in

811.405

investicijski inženiring

420801 Investicijski nadzor 67.870

420802 Investicijski inženiring 7.322

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 556.500

420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja 25.000

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 154.713

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 60.325

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

34.200

proračunski uporabniki

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 33.200

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 33.200

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 26.125

4320 Investicijski transferi občinam 5.430

432000 Investicijski transferi občinam 5.430

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 20.695

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 20.695

Stran 6 od 9


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.)

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti

minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-1.730.000

-1.731.300

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

161.052

Stran 7 od 9


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0

KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

Stran 8 od 9


C. RAČUN FINANCIRANJA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REB2012

v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.768.000

50 ZADOLŽEVANJE 1.768.000

500 Domače zadolževanje 1.768.000

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.768.000

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 1.768.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 58.000

55 ODPLAČILA DOLGA 58.000

550 Odplačila domačega dolga 58.000

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 58.000

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 58.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-20.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.710.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.730.000

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.

PRETEKLEGA LETA

20.000

Stran 9 od 9


REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

Skupaj A. Bilanca odhodkov

8.862.157

1000 OBČINSKI SVET 107.180

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01001 Stroški svetnikov in odborov

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

01002 Financiranje političnih strank

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01009 Opremljanje sejne sobe

420299 Nakup druge opreme in napeljav

01010 Pokroviteljstva

402999 Drugi operativni odhodki

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01011 Stroški svetniških skupin

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

402009 Izdatki za reprezentanco

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402999 Drugi operativni odhodki

44.380

44.380

44.380

36.230

34.150

2.080

1.750

1.750

1.000

1.000

4.000

1.000

3.000

1.400

250

300

300

550

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04004 Občinske nagrade

402009 Izdatki za reprezentanco

29.300

3.200

3.200

3.200

3.200

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04009 Objava občinskih predpisov in druge objave

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

04014 Vzdrževanje spletne strani občine

402999 Drugi operativni odhodki

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04011 Prireditve ob občinskem prazniku

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402999 Drugi operativni odhodki

26.100

7.400

4.700

4.700

2.700

2.700

18.700

18.700

7.100

11.600

Stran 1 od 19


A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)

402923 Druge članarine

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18021 Programi lokalne televizije (Vaš kanal)

402999 Drugi operativni odhodki

18022 Izdajanje občinskega glasila - Suhokranjske poti

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402901 Plačila avtorskih honorarjev

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

32.000

32.000

32.000

9.000

9.000

23.000

17.000

4.000

500

1.500

Stran 2 od 19


A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 NADZORNI ODBOR 3.945

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 Stroški nadzornega odbora

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

3.945

3.945

3.945

3.945

500

3.250

195

Stran 3 od 19


A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN 54.318

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01004 Nadomestilo plače župana

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

01005 Materialni stroški župana

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402009 Izdatki za reprezentanco

402999 Drugi operativni odhodki

01007 Nadomestilo plače podžupan

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

01008 Prevozni stroški in storitve

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

402303 Najem vozil in selitveni stroški

402304 Pristojbine za registracijo vozil

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

48.318

48.318

48.318

18.868

17.800

1.068

13.000

4.000

8.000

1.000

7.800

7.000

800

8.650

1.900

500

5.000

250

1.000

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04015 Promocija in pokroviteljstvo

402999 Drugi operativni odhodki

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

6.000

6.000

6.000

6.000

2.500

3.500

Stran 4 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 OBČINSKA UPRAVA 8.696.714

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, bankam)

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402931 Plačila bančnih storitev

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)

402999 Drugi operativni odhodki

10.300

6.300

6.300

3.000

2.700

300

3.300

3.300

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02004 Notranja revizija

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

4.000

4.000

4.000

4.000

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

04001 Informatika

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

04008 Postavitev e-dostopne točke

402007 Računalniške storitve

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

21.800

2.100

2.100

1.000

1.000

1.100

100

1.000

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 Cenitve nepremičnin za prodajo

402999 Drugi operativni odhodki

04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

19.700

19.700

4.700

4.700

15.000

15.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06013 Materialni stroški KS Hinje

402000 Pisarniški material in storitve

402009 Izdatki za reprezentanco

453.463

550

550

550

220

330

Stran 5 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU

400000 Osnovne plače

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400004 Drugi dodatki

400100 Regres za letni dopust

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

400400 Sredstva za nadurno delo

400900 Jubilejne nagrade

06002 Prispevki delodajalcev

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200 Prispevek za zaposlovanje

401300 Prispevek za starševsko varstvo

06003 Premije KDPZ

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

06004 Plača delavki skupne občinske uprave

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06005 Materialni stroški skupne občinske uprave

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

06007 Izdatki za blago in storitve

402000 Pisarniški material in storitve

402001 Čistilni material in storitve

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402007 Računalniške storitve

402099 Drugi splošni material in storitve

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

402200 Električna energija

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203 Voda in komunalne storitve

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

402206 Poštnina in kurirske storitve

402402 Stroški prevoza v državi

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

402923 Druge članarine

402999 Drugi operativni odhodki

06015 Svetovanje JN

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

452.913

389.913

255.410

208.800

12.000

260

6.920

8.800

6.200

4.200

3.500

4.000

730

33.623

18.480

13.700

1.107

126

210

3.650

3.650

16.000

16.000

8.000

8.000

3.730

430

3.300

65.000

4.000

3.000

1.500

2.000

1.500

1.000

1.000

1.000

2.500

2.600

750

5.300

7.500

5.500

4.000

2.500

500

18.850

4.500

4.500

Stran 6 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402504 Zavarovalne premije za objekte

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

402512 Zavarovalne premije za opremo

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

402999 Drugi operativni odhodki

06009 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

06014 Nakup opreme

420202 Nakup strojne računalniške opreme

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

420239 Nakup avdiovizualne opreme

420299 Nakup druge opreme in napeljav

63.000

31.000

3.000

1.100

11.000

1.000

900

11.500

2.500

22.000

20.000

2.000

10.000

3.600

1.500

1.200

2.500

1.200

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 Opremljanje enot in služb CZ

402009 Izdatki za reprezentanco

402010 Hrana, storitve menz in restavracij

402100 Uniforme in službena obleka

402199 Drugi posebni materiali in storitve

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

411599 Druga nadomestila plač

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07002 Dejavnost gasilskih društev

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

402009 Izdatki za reprezentanco

402010 Hrana, storitve menz in restavracij

402099 Drugi splošni material in storitve

402199 Drugi posebni materiali in storitve

402304 Pristojbine za registracijo vozil

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

402504 Zavarovalne premije za objekte

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

402512 Zavarovalne premije za opremo

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402999 Drugi operativni odhodki

411599 Druga nadomestila plač

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

110.670

110.670

10.000

10.000

250

200

900

5.500

1.400

1.000

400

350

100.670

100.670

600

2.600

600

9.200

13.000

1.500

5.100

1.250

6.000

720

1.000

10.000

1.100

20.000

28.000

Stran 7 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

08029002 Notranja varnost

08002 Delovanje sosveta za varnost

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402905 Sejnine udeležencem odborov

402999 Drugi operativni odhodki

5.900

5.900

3.700

3.700

600

700

2.400

2.200

2.200

1.200

900

100

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11002 Kmetijska društva

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

88.400

56.200

5.000

5.000

5.000

51.200

51.200

35.200

16.000

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11004 Varstvo zapuščenih živali

402999 Drugi operativni odhodki

2.200

2.200

2.200

2.200

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11003 Urejanje gozdnih cest

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

30.000

30.000

30.000

30.000

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 Vzdrževanje cest

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

402999 Drugi operativni odhodki

420600 Nakup zemljišč

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

3.113.910

2.170.400

450.000

450.000

450.000

1.549.600

64.700

9.000

1.200

1.000

50.000

3.500

Stran 8 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13012 Cesta Brezova Reber - Prečna

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420801 Investicijski nadzor

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13015 PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo

Dvor

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

402999 Drugi operativni odhodki

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420801 Investicijski nadzor

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13022 Rekonstrukcija Tomaževega mostu

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420600 Nakup zemljišč

420801 Investicijski nadzor

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13027 Most Drašča vas

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420600 Nakup zemljišč

420801 Investicijski nadzor

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13035 PZI rekonstrukcija regionalne ceste R1-216 1175 skozi naselje Žužemberk

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420801 Investicijski nadzor

13037 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420801 Investicijski nadzor

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13042 Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13043 Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420801 Investicijski nadzor

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13029003 Urejanje cestnega prometa

13028 Banka cestnih podatkov in odlok

402999 Drugi operativni odhodki

13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029004 Cestna razsvetljava

13005 Stroški javne razsvetljave

402200 Električna energija

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13031 Javna razsvetljava Stavča vas

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13032 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C

420401 Novogradnje

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

215.500

200.000

4.000

5.000

6.500

74.600

600

1.000

50.000

1.000

20.000

2.000

360.000

280.000

20.000

6.000

45.000

9.000

249.000

240.000

3.000

3.000

3.000

102.000

100.000

2.000

50.800

40.000

800

10.000

15.500

15.000

500

417.500

410.000

6.000

1.500

12.000

2.000

2.000

10.000

10.000

158.800

120.000

80.000

40.000

4.000

4.000

22.000

19.000

3.000

Stran 9 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13033 Javna razsvetljava Srednji Lipovec

420401 Novogradnje

13036 Javna razsvetljava Budganja vas

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

9.800

9.800

3.000

3.000

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13034 Širokopasovno omrežje

420401 Novogradnje

420801 Investicijski nadzor

420802 Investicijski inženiring

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

943.510

943.510

943.510

915.205

2.270

7.322

18.713

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14001 Delovanje Razvojnega centra

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

14002 Garancijska in štipendijska shema

413200 Tekoči transferi v javne sklade

14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov

402999 Drugi operativni odhodki

14009 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

14013 Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

14017 Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva

410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

58.676

39.630

39.630

6.316

6.316

10.000

10.000

2.150

2.150

2.750

2.750

9.629

9.629

1.390

1.390

2.980

2.980

1.900

1.900

2.515

2.200

315

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14004 Promocijske aktivnosti

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402999 Drugi operativni odhodki

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14005 Loka

402204 Odvoz smeti

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

19.046

5.500

5.500

2.000

1.500

2.000

13.546

2.000

500

1.000

500

Stran 10 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14007 Turistično društvo in zveza

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14008 Subvencije posameznikom -turizem

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402999 Drugi operativni odhodki

14019 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

14023 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4.150

4.150

1.500

1.400

100

4.712

4.712

1.184

1.184

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15002 Nakup posod za odpadke

402999 Drugi operativni odhodki

420299 Nakup druge opreme in napeljav

15005 ZRC (delovanje)

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402203 Voda in komunalne storitve

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999 Drugi operativni odhodki

15006 Očiščevalna akcija

402001 Čistilni material in storitve

402999 Drugi operativni odhodki

15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

15013 Subvencija (odvoz odpadkov)

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD

420401 Novogradnje

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

432000 Investicijski transferi občinam

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15003 Kanalizacija

402200 Električna energija

402999 Drugi operativni odhodki

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15004 Čistilna naprava Žbk

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999 Drugi operativni odhodki

15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem

15016 Projekt - strategija razvoja komunalnega fekalnega omrežja za celotno občino

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.014.125

1.014.125

69.300

9.000

3.000

6.000

14.200

1.400

400

400

12.000

3.400

700

2.700

770

770

12.500

12.500

29.430

9.000

15.000

5.430

944.825

27.200

1.200

1.000

5.000

20.000

7.460

260

5.500

1.700

6.600

6.600

145.100

103.100

42.000

40.000

40.000

Stran 11 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk

420401 Novogradnje

420801 Investicijski nadzor

15018 Projekt LIFE+ malih vodovodnih sistemov in malih komunalnih čistilnih naprav na ruralnem

občutljivem območju

420401 Novogradnje

420801 Investicijski nadzor

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

15021 Odškodnina po odloku

402799 Druge odškodnine in kazni

15022 PGD, PZI kanalizacijski vod Dvor - Žužemberk

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

90.385

89.085

1.300

592.580

528.580

8.000

52.000

4.000

7.500

7.500

28.000

28.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)

402999 Drugi operativni odhodki

16028 Vzdrževanje sistema PISO-prost.inf.sistem občin

402999 Drugi operativni odhodki

16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI

402999 Drugi operativni odhodki

16029003 Prostorsko načrtovanje

16001 Prostorski plan občine

402999 Drugi operativni odhodki

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16018 Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk-operacija delno financira EU

(sekund.kanaliz.Breg, Zafara,Center, Cvibelj in Jurčičeva, vodov. Zafara, Zg.Cvibelj,Center in

Breg-Loka, most Žbk, rekonstrukcija LC Žbk-Str.vas,Ul.Breg in Nad Miklavžem)

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

420801 Investicijski nadzor

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16023 Stanovanjska cona Klek

420600 Nakup zemljišč

16027 Izgradnja infrastrukture v ZN Jama

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16037 Arheološke raziskave

420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja

1.807.250

810.750

20.250

6.000

6.000

2.250

2.250

12.000

12.000

790.500

82.000

2.000

80.000

610.000

550.000

20.000

40.000

33.500

33.500

40.000

40.000

25.000

25.000

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov

402999 Drugi operativni odhodki

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16011 Poravnava dolga do JP Komunala

410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem

962.000

834.470

56.500

1.500

55.000

80.000

80.000

Stran 12 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16012 Suhokranjski vodovod

420401 Novogradnje

420801 Investicijski nadzor

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16022 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber

420401 Novogradnje

420801 Investicijski nadzor

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem

16025 Intervencijska dela (vodooskrba)

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic

402200 Električna energija

402203 Voda in komunalne storitve

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje

420600 Nakup zemljišč

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel

420600 Nakup zemljišč

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16038 Vzdrževanje mrliške vežice Dvor - zasteklitev

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16039003 Objekti za rekreacijo

16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov

402099 Drugi splošni material in storitve

402203 Voda in komunalne storitve

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

402304 Pristojbine za registracijo vozil

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

402999 Drugi operativni odhodki

16039004 Praznično urejanje naselij

16007 Novoletna okrasitev trga

402999 Drugi operativni odhodki

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16029 Plakatiranje - ureditev plakatnih mest v občini

402999 Drugi operativni odhodki

16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine)

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

16035 Premoženjsko in strojelomno zavarovanje infrastrukturnih objektov

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

450.000

240.000

10.000

150.000

50.000

64.000

60.000

1.500

2.500

172.300

72.300

100.000

4.670

4.670

7.000

7.000

65.480

28.480

2.700

780

10.000

15.000

14.000

6.000

8.000

14.000

6.000

8.000

9.000

9.000

51.850

51.850

1.500

3.500

2.000

1.600

250

1.000

3.000

1.000

38.000

2.600

2.600

2.600

7.600

4.000

4.000

2.600

2.600

1.000

1.000

Stran 13 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije,

urejanje ZK stanja)

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

402999 Drugi operativni odhodki

16069002 Nakup zemljišč

16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

420600 Nakup zemljišč

34.500

14.000

14.000

6.000

8.000

20.500

20.500

500

20.000

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

51.405

5.100

5.100

5.100

4.500

600

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17004 Sanitarne preiskave

402999 Drugi operativni odhodki

2.200

2.200

2.200

2.200

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17002 Zdravstveno zavarovanje občanov

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba

17003 Mrliški ogledi

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

402912 Posebni davek na določene prejemke

402999 Drugi operativni odhodki

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

44.105

36.000

36.000

36.000

8.105

8.105

1.320

335

130

5.300

1.020

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18001 Obnova gradu

420501 Obnove

420801 Investicijski nadzor

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999 Drugi operativni odhodki

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

319.660

175.200

175.200

144.000

120.000

2.000

20.000

2.000

13.200

5.000

3.000

5.200

Stran 14 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18027 Obnova sušilnice sadja Brezova Reber

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18.000

18.000

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18003 Knjižnično gradivo

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18005 Stroški matične ustanove

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18024 Sofinanciranje revije RAST

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039003 Ljubiteljska kultura

18006 Kulturna društva

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

18007 Dvorana Dvor

402001 Čistilni material in storitve

402099 Drugi splošni material in storitve

402200 Električna energija

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203 Voda in komunalne storitve

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999 Drugi operativni odhodki

18012 Knjižnica Dvor

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

18023 Grad Žužemberk

402200 Električna energija

402203 Voda in komunalne storitve

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

108.720

71.400

9.400

9.400

61.500

61.500

500

500

4.200

4.200

4.200

33.120

9.730

50

30

550

1.600

200

300

7.000

19.010

800

18.210

4.380

2.000

680

200

1.500

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

18008 Sofinanciranje programov društev

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.450

3.200

3.200

3.200

2.250

2.250

2.250

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18010 Športna društva

402099 Drugi splošni material in storitve

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18011 Šolska športna tekmovanja

402099 Drugi splošni material in storitve

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

30.290

20.690

19.920

600

19.320

770

100

670

Stran 15 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18059002 Programi za mladino

18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18014 Obdaritev otrok in učencev

402999 Drugi operativni odhodki

9.600

4.100

4.100

5.500

5.500

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

19001 Sredstva za plače (vrtci)

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

19009 Investicijski transferi (vrtci) proračunskim uporabnikom

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19017 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

1.378.555

773.695

773.695

751.000

720.000

15.500

15.500

7.695

7.695

15.000

15.000

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

19003 Materialni stroški OŠ

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402504 Zavarovalne premije za objekte

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19016 Osnovna šola Dragotin Kette

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19039002 Glasbeno šolstvo

19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

224.660

220.360

37.000

37.000

153.000

13.000

9.000

1.000

130.000

10.000

10.000

13.000

13.000

7.360

7.360

2.100

2.100

2.100

2.200

2.200

2.200

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19004 Šolski prevozi OŠ

411900 Regresiranje prevozov v šolo

19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj

411900 Regresiranje prevozov v šolo

380.200

362.200

330.000

330.000

30.000

30.000

Stran 16 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19013 Subvencioniranje šole v naravi

411902 Doplačila za šolo v naravi

19014 Subvencioniranje šolske prehrane

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19007 Prevozi v SŠ

411900 Regresiranje prevozov v šolo

1.000

1.000

1.200

1.200

18.000

18.000

18.000

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka

411103 Darilo ob rojstvu otroka

225.600

11.000

11.000

11.000

11.000

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

20001 Bivanje invalidov v zavodih

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

20003 Investicijski transferi invalidom

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

20049003 Socialno varstvo starih

20004 Bivanje v domu starejših

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

20005 Pomoč na domu

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

402304 Pristojbine za registracijo vozil

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

402912 Posebni davek na določene prejemke

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20007 Enkratne občinske socialne pomoči

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20011 Subvencioniranje stanarin

411920 Subvencioniranje stanarin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20009 Humanitarna društva

402999 Drugi operativni odhodki

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

214.600

76.000

75.000

75.000

1.000

1.000

117.400

65.000

65.000

52.400

3.500

4.000

400

1.400

6.500

1.600

35.000

8.050

5.000

5.000

2.050

2.050

1.000

1.000

13.150

13.150

150

13.000

Stran 17 od 19


A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

23001 Proračunska rezerva

409100 Proračunska rezerva

27.000

12.000

12.000

12.000

12.000

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23006 Tekoča proračunska rezerva

409000 Splošna proračunska rezervacija

15.000

15.000

15.000

15.000

Stran 18 od 19


C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

REB2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

Skupaj C. Račun financiranja

58.000

4000 OBČINSKA UPRAVA 58.000

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 Odplačilo glavnic kreditov - domače zadolževanje

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

Stran 19 od 19


Proračun občine Občina Žužemberk

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 - 2015

Upoštevaje rebalansa proračuna za leto 2012

v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po L. 2015

1000 OBČINSKI SVET 4.677 1.000 0 0 0 0

01 POLITIČNI SISTEM 4.677 1.000 0 0 0 0

0101 Politični sistem 4.677 1.000 0 0 0 0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 4.677 1.000 0 0 0 0

OB193-10-0003 Opremljanje sejne sobe 5.677 05.05.2010 31.12.2012

4.677 1.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.677 1.000 0 0 0 0

Občina Žužemberk - Rebalans

Stran 1 od 7


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po L. 2015

4000 OBČINSKA UPRAVA 8.057.723 5.043.740 6.927.408 4.486.880 2.127.500 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 50.904 32.000 418.000 418.500 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 50.904 32.000 418.000 418.500 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 50.904 32.000 418.000 418.500 0 0

OB193-07-0004 Obnova upravne zgradbe z kulturno dvorano 867.694 15.03.2007 31.12.2013

47.404 22.000 410.000 410.200 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 205.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

47.404 22.000 205.000 410.200 0 0

OB193-10-0019 Nakup računalnikov in programske opreme 19.500 15.04.2011 31.12.2014

3.500 10.000 8.000 8.300 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.500 10.000 8.000 8.300 0 0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 129.038 28.000 28.000 28.000 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 129.038 28.000 28.000 28.000 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 129.038 28.000 28.000 28.000 0 0

OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme 213.038 10.02.2007 31.12.2014

129.038 28.000 28.000 28.000 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

45.547 10.300 10.500 10.500 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

83.491 17.700 17.500 17.500 0 0

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.900 2.400 0 0 0 0

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.900 2.400 0 0 0 0

08029001 Prometna varnost 1.900 2.400 0 0 0 0

OB193-10-0018 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.800 01.05.2011 31.12.2012

1.900 2.400 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.900 2.400 0 0 0 0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 35.200 0 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 35.200 0 0 0 0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0 35.200 0 0 0 0

OB193-12-0002 Programi za ohranjanja in razvoj kmetijstva 0 01.01.2012 31.12.2012

0 35.200 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 35.200 0 0 0 0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.441.305 2.519.110 432.350 228.000 22.500 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 853.025 1.575.600 432.350 228.000 22.500 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 853.025 1.536.800 396.850 228.000 22.500 0

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste 329.074 30.04.2007 30.12.2015

140.374 53.500 53.000 23.000 22.500 0

PV - Lastna proračunska sredstva

140.374 53.500 53.000 23.000 22.500 0

OB193-07-0014 Rekonstrukcija Tomaževega mostu v Žužemberku 227.000 15.06.2011 31.12.2013

51.000 360.000 100.000 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 306.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

51.000 54.000 100.000 0 0 0

Občina Žužemberk - Rebalans

Stran 2 od 7


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po L. 2015

OB193-07-0016 Ureditev pločnika, avtob.postaj, parkirišča ob reg 121.811 30.06.2009 30.12.2010

121.811 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

121.811 0 0 0 0 0

OB193-07-0017 Cesta Brezova Reber-Prečna 540.698 20.09.2008 30.12.2014

20.598 215.500 98.350 105.000 0 0

PV - Transfer iz druge občine

0 107.750 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

20.598 107.750 98.350 105.000 0 0

OB193-08-0016 PZI za cesto Dvor-hodnik za pešce,rek.ceste z inf. 395.680 15.06.2009 31.12.2013

54.580 73.000 145.500 100.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

54.580 73.000 145.500 100.000 0 0

OB193-08-0032 Most Drašča vas 260.973 02.05.2009 30.12.2011

20.973 249.000 0 0 0 0

PV - Transfer iz druge občine

0 100.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

20.973 149.000 0 0 0 0

OB193-09-0005 PZI rek.reg.ceste R1 216 1158 skozi naselje Žbk 25.000 15.08.2009 31.12.2012

0 102.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 102.000 0 0 0 0

OB193-10-0006 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel 201.050 01.06.2010 31.12.2012

159.250 50.800 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

159.250 50.800 0 0 0 0

OB193-10-0008 Ulica Cvibelj odvodnjavanje 9.929 15.06.2010 31.12.2010

9.929 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

9.929 0 0 0 0 0

OB193-10-0009 Investicijsko vzdrževanje cest-KS Hinje 207.009 15.05.2010 31.12.2012

207.009 15.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

207.009 15.500 0 0 0 0

OB193-10-0010 Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič 461.000 01.06.2011 31.12.2012

67.500 417.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

67.500 211.862 0 0 0 0

PV - Domači partnerji

0 205.638 0 0 0 0

OB193-12-0001 Rekonstrukcija ceste Stavča vas - Jama 0 01.01.2012 31.12.2012

0 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 0 0 0 0

13029004 Cestna razsvetljava 0 38.800 35.500 0 0 0

OB193-07-0022 Javna razsvetljava Stavča vas 20.500 01.03.2012 31.12.2012

0 4.000 20.500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 4.000 20.500 0 0 0

OB193-08-0033 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C 22.000 15.05.2011 30.12.2011

0 22.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 22.000 0 0 0 0

OB193-08-0034 Javna razsvetljava Srednji Lipovec 20.340 15.04.2011 30.12.2012

0 9.800 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 9.800 0 0 0 0

OB193-08-0047 Javna razsvetljava Budganja vas 18.000 15.04.2011 30.12.2012

0 3.000 15.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 3.000 15.000 0 0 0

1306 Telekomunikacije in pošta 588.279 943.510 0 0 0 0

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 588.279 943.510 0 0 0 0

OB193-10-0001 Širokopasovno omrežje 1.531.789 01.03.2009 30.12.2012

588.279 943.510 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

535.952 917.475 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

52.327 26.035 0 0 0 0

Občina Žužemberk - Rebalans

Stran 3 od 7


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po L. 2015

14 GOSPODARSTVO 0 2.200 0 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 2.200 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 2.200 0 0 0 0

OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva 0 01.01.2012 31.12.2012

0 2.200 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 2.200 0 0 0 0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 304.594 818.765 1.123.000 641.400 5.000 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 304.594 818.765 1.123.000 641.400 5.000 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 47.501 36.200 35.000 5.000 5.000 0

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke 52.841 07.03.2007 20.11.2015

28.841 6.000 5.000 5.000 5.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

28.841 6.000 5.000 5.000 5.000 0

OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD 33.660 15.03.2011 30.12.2012

18.660 29.430 30.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

18.660 29.430 30.000 0 0 0

OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov) 763 01.01.2011 31.12.2012

0 770 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 770 0 0 0 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 257.093 782.565 1.088.000 636.400 0 0

OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna 56.083 01.03.2010 30.12.2012

56.083 25.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

56.083 25.000 0 0 0 0

OB193-10-0017 Projekt-strat.razv.kom.fekal.omr.za celot.občino 60.000 15.03.2011 31.12.2012

40.000 40.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

40.000 40.000 0 0 0 0

OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk 243.425 15.05.2011 31.12.2012

154.340 90.385 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

154.340 90.385 0 0 0 0

OB193-10-0025 Projekt LIFE+ 592.550 01.02.2011 31.12.2012

0 592.580 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 503.700 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 88.880 0 0 0 0

OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda) 6.670 01.01.2011 31.12.2012

6.670 6.600 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

6.670 6.600 0 0 0 0

OB193-11-0007 Kanal.naselja Dvor z okolico in navezava na ČN ŽBK 20.000 15.10.2011 31.12.2014

0 28.000 1.088.000 636.400 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 938.540 500.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 28.000 149.460 136.400 0 0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.592.268 1.425.170 4.421.937 3.169.830 2.100.000 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 3.489.625 788.500 305.700 200.000 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 3.489.625 788.500 305.700 200.000 0 0

OB193-08-0001 Cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk 3.406.639 14.05.2008 30.09.2012 2.931.639 610.000 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

1.734.839 366.870 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.196.800 243.130 0 0 0 0

Občina Žužemberk - Rebalans

Stran 4 od 7


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po L. 2015

OB193-09-0009 Stanovanjska cona Klek 554.266 15.11.2009 30.12.2011

554.266 33.500 100.000 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

422.211 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

132.055 33.500 100.000 0 0 0

OB193-10-0005 Izgradnja gospod.javne infrastrukture v ZN Jama 294.420 20.08.2010 31.12.2013

3.720 40.000 185.700 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.720 40.000 185.700 0 0 0

OB193-10-0030 Strokovne podlage in OPPN 40.000 01.03.2012 31.12.2013

0 80.000 20.000 200.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 80.000 20.000 200.000 0 0

OB193-11-0008 Arheološke razislave 0 15.10.2011 31.12.2012

0 25.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 25.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 905.061 616.670 4.076.237 2.919.830 2.100.000 0

16039001 Oskrba z vodo 868.843 573.670 3.702.237 2.818.830 2.000.000 0

OB193-07-0033 Suhokranjski vodovod 7.413.979 30.06.2007 30.10.2015

442.912 450.000 3.702.237 2.818.830 2.000.000 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

19.958 204.000 2.470.812 2.024.905 1.500.000 0

PV - Transfer iz druge občine

25.088 0 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

397.866 246.000 1.231.425 793.925 500.000 0

OB193-09-0007 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber 587.324 15.11.2009 31.12.2012

351.324 64.000 0 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

247.500 50.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

103.824 14.000 0 0 0 0

OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba) 4.607 01.01.2011 31.12.2012

4.607 4.670 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.607 4.670 0 0 0 0

OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 70.000 01.01.2011 31.12.2011

70.000 55.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

70.000 55.000 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 36.218 43.000 374.000 101.000 100.000 0

OB193-07-0035 Mrliška vežica Veliko Lipje 112.637 15.04.2010 30.12.2013

8.937 14.000 140.000 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

8.937 14.000 140.000 0 0 0

OB193-07-0036 Mrliška vežica Šmihel 167.781 30.06.2009 30.11.2013

12.281 14.000 104.000 36.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

12.281 14.000 104.000 36.000 0 0

OB193-07-0037 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč 45.000 05.05.2010 30.11.2013

15.000 15.000 15.000 15.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

15.000 15.000 15.000 15.000 0 0

OB193-08-0048 Mrliška vežica Vrhovo 115.000 01.05.2012 30.12.2013

0 0 115.000 50.000 100.000 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 115.000 50.000 100.000 0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 197.582 20.000 40.000 50.000 0 0

16069002 Nakup zemljišč 197.582 20.000 40.000 50.000 0 0

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč 258.082 10.06.2007 31.12.2013

197.582 20.000 40.000 50.000 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

197.582 20.000 40.000 50.000 0 0

Občina Žužemberk - Rebalans

Stran 5 od 7


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po L. 2015

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.483.338 149.200 128.700 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.483.338 149.200 128.700 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.483.338 149.200 128.700 0 0 0

OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk 1.729.355 15.09.1997 31.12.2013 1.462.155 144.000 123.200 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

766.593 72.000 60.100 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

695.562 72.000 63.100 0 0 0

OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov 31.883 30.06.2007 30.10.2013

21.183 5.200 5.500 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

21.183 5.200 5.500 0 0 0

19 IZOBRAŽEVANJE 53.277 30.695 374.321 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 7.695 0 0 0 0

19029001 Vrtci 0 7.695 0 0 0 0

OB193-10-0028 Postavitev senčil za terase pri vrtcu Dvor 7.695 01.05.2012 30.06.2012

0 7.695 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 7.695 0 0 0 0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 53.277 23.000 374.321 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 53.277 23.000 374.321 0 0 0

OB193-07-0052 Adaptacija in preured.prostorov stare šole Žbk 407.533 15.04.2009 30.12.2012

33.212 10.000 374.321 0 0 0

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 183.010 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

33.212 10.000 191.311 0 0 0

OB193-08-0042 Zamenjava oken, popr., prekrit.strehe PŠ Ajdovec 20.169 15.03.2010 30.12.2012

3.340 4.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.340 4.000 0 0 0 0

OB193-08-0044 Ureditev garaže OŠ Prevole (kritina, okna) 6.000 01.04.2009 30.12.2012

3.000 1.500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

3.000 1.500 0 0 0 0

OB193-10-0026 Ureditev razsvet.in tribun-igrišče pri OŠ Prevole 7.000 01.05.2011 31.12.2012

5.000 1.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

5.000 1.000 0 0 0 0

OB193-10-0027 Zamenjava računalnikov in interaktivne table OŠ Pr 5.000 01.03.2011 31.12.2012

4.000 500 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.000 500 0 0 0 0

OB193-10-0029 Delna zamenjava opreme v učilnicah OŠ Žbk 4.145 01.07.2012 30.08.2012

0 3.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

0 3.000 0 0 0 0

OB193-11-0010 Nakup opreme - kuhinja OŠ Žbk 4.725 15.10.2011 15.11.2011

4.725 3.000 0 0 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

4.725 3.000 0 0 0 0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.100 1.000 1.100 1.150 0 0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.100 1.000 1.100 1.150 0 0

20049002 Socialno varstvo invalidov 1.100 1.000 1.100 1.150 0 0

OB193-07-0056 Investicijski transferi invalidom 4.350 15.03.2008 30.12.2014

1.100 1.000 1.100 1.150 0 0

PV - Lastna proračunska sredstva

1.100 1.000 1.100 1.150 0 0

Občina Žužemberk - Rebalans

Stran 6 od 7


v EUR

Vrednost Začetek Konec

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2012 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Po L. 2015

Skupaj NRP:

8.062.400 5.044.740 6.927.408 4.486.880 2.127.500 0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-DP

PV-LS

PV-TDO

PV-TDP

PV - Domači partnerji

PV - Lastna proračunska sredstva

PV - Transfer iz druge občine

PV - Transfer iz državnega proračuna

0 205.638 0 0 0 0

4.264.712 2.201.007 3.059.446 1.951.475 627.500 0

25.088 207.750 0 0 0 0

3.772.600 2.430.345 3.867.962 2.535.405 1.500.000 0

Skupaj PV - Proračunski viri

8.062.400 5.044.740 6.927.408 4.486.880 2.127.500 0

Občina Žužemberk - Rebalans

Stran 7 od 7


OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE

ŽUŽEMBERK ZA LETO 2012

Na podlagi Poslovnika občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.

73/10) je bil Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 sprejet na 5. seji

občinskega sveta Občine Žužemberk, dne 29. 3. 2011 in objavljen v 23. številki

Uradnega list Republike Slovenije.

Primerna poraba v Občini Žužemberk za leto 2012 je določena na podlagi strokovnih

podlag Ministrstva za finance in Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS,

št. 123/06, 57/08 in 36/11) določena primerna poraba, na njeno višino vpliva

povprečnina, število prebivalcev in korekcijski faktor (površina občine, dolžina

lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Zneski primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012 so usklajeni z

izračuni, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-

9/2007/95 z dne 11. 10. 2011.

Glede na potrebe izvrševanja in uskladitve z načrtovanimi investicijami, je pripravljen

Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012 oziroma

rebalans proračuna. V predlaganem rebalansu proračuna občine za leto 2012 je

glede na obseg prihodkov proračuna predlagan nov obseg prihodkov v višini

7.132.157 €, kar je za 1.982.200 € manj od načrtovanih prihodkov v proračunu.

Odhodki so v rebalansu planirani v višini 8.862.157 €, kar je za 1.943.435 € manj od

načrtovanih. Proračunski primanjkljaj v višini 1.730.000 €, se bo pokril s predvidenim

neto zadolževanjem 1.710.000 € (zadolževanje minus odplačilo dolga) in s prenosom

ocene stanja sredstev na računih na dan 31.12.2011 v višini 20.000 €.


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki proračuna

700 - Davki na dohodek in dobiček

Prihodki iz naslova dohodnine pomenijo dejansko izračunano glavarino na podlagi

ZFO-1 in so ocenjeni v višini 3.312.716 €. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz

glavarine predstavljajo pomemben delež - 46,45 %. Prihodki iz naslova dohodnine so

izračunani glede na znesek povprečnine za leto 2012, ki znaša 554,50 €. Navedena

višina pripadajoče dohodnine občine je določena na podlagi izračuna, ki ga je

posredovalo Ministrstvo za finance.

Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko

po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je

izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine

občinam (Uradni list RS, št. 123/08).

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje obsegajo prihodke od davkov na nepremičnine in premičnine,

davkov na dediščine in darila ter davke na promet premičnin in finančno premoženje.

Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih je nemogoče točno

planirati, in sicer davek od premoženja na posest plovnih objektov, davek na

dediščine in darila, davek od prometa z nepremičninami itd. Skupno so ocenjeni v

višini 179.490 €. V celotnem proračunu predstavlja delež teh prihodkov 2,52 %.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 ocenjujemo na podlagi

realizacije 2011 in znaša 107.000 €. Od tega od pravnih oseb 37.000 € ter od fizičnih

oseb 70.000 €. Davek od premoženja od fizičnih oseb ocenjujemo na 4.600 €. Davek

na vodna plovila planiramo v višini 190 €. Davek na dediščine in darila planiramo v

višini 30.500 €. Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 2.500 €,

od fizičnih oseb pa 25.000 €, davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih

oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji pa v višini

2.000 €.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve, ki pripadajo občini obsegajo davke na posebne

storitve. Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger

na srečo. Davek na dobitke od iger na srečo ter komunalna taksa precej nihata.

Razlog za to je v prvem primeru odvisen od tega koliko dobitkov od iger na srečo

bodo dobili občani.

V drugem primeru pa je prihodek od komunalne takse odvisen od vloženih vlog za

odmero. Prihodki od turistične takse so v zadnjih proračunskih obdobjih konstanti

enako velja tudi za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.


V sklopu drugih davkov na uporabo blaga in storitev so izkazani: okoljska dajatev za

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 77.700 €, turistična taksa -

300 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 17.000 € in okoljska dajatev za

onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov 5.000 €.

Ocenjena višina realizacije v letu 2012 znaša skupno 102.100 €. V strukturi

proračuna domači davki na blago in storitve obsegajo 1,43 % prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Predvidena skupna višina teh prihodkov v letu 2012 naj bi znašala 257.850 €. V

strukturi prihodkov proračuna znaša delež udeležbe na dobičku in dohodki od

premoženja 3,62 % prihodkov. V okviru te vrste prihodkov so pomembnejši viri:

prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Prihodki iz naslova obresti poleg

obresti za naložbe sredstev na vpogled (nočni depoziti) ali plasmaja morebitnih

trenutnih presežkov. V letu 2012 bodo predvidoma realizirane v višini 11.300€.

Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja.

Skupno so ti prihodki ocenjeni na 246.550€ in zajemajo:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore 18.000 €;

- prihodki od drugih najemnin (GJS) 173.000 €;

- prihodki od zakupnin 3.000 €;

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij 46.000 €;

- prihodki od podeljenih koncesij 6.550 €.

711 - Takse in pristojbine

Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu in so jih

stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS,

št. 106/10-UPB5) pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Za leto

2012 upoštevana ocena, na podlagi realizacije v letu 2011. Skupno naj bi bilo v letu

2012 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 3.000 € prihodkov. V strukturi proračuna

predstavljajo 0,04 % prihodkov.

712 - Globe in druge denarne kazni

Tu so zajeti prihodki od denarnih kazni za prekrške, ki pripadajo občini in pa

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki pripada občini. Nadomestilo za

degradacijo in uzurpacijo prostora pa je odvisen od izdanih odločb o odmeri

nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Novo

mesto. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske

odločbe s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju

gradbenega dovoljenja za legalizacijo. Ti prihodki so načrtovani v višini 5.100 € in

predstavljajo v strukturi prihodkov 0,07 % prihodkov.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2012 predvideni v višini 22.000 € in

predstavljajo 0,31 % prihodkov v strukturi vseh prihodkov.


714 - Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od

prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in ostali

nedavčni prihodki. Skupna višina drugih nedavčnih prihodkov znaša 138.613 €. V

strukturi proračunskih prihodkov to pomeni 1,94 %.

72 – Kapitalski prihodki

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list

RS, št. 86/10) določa, da je ravnanje s stvarnim premoženjem države in

samoupravnih lokalnih skupnosti javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa

drugače. Stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga noben

upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je treba prodati ali z

oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.

Občina razpolaga z zemljišči, ki se v naravi ne uporabljajo več kot poti ali ceste, z

zemljišči, ki so bila pridobljena po pokojnih starostnikih, za katere je lokalna skupnost

financirala oskrbo v domovih, z delitvijo premoženja med občinami, po zakonu o

denacionalizaciji (agrarne skupnosti) in podobno.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Pričakovani prihodki od prodaje osnovnih sredstev naj bi bili v letu 2012 doseženi v

višini 200.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov znaša 2,80 %.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Pričakovani prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev naj bi bili v letu

2012 doseženi v višini 220.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 3,08 %.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije se planirajo v višini 1.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov

pomeni 0,01 %.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2012 predvideni transferni prihodki v

proračun Občine Žužemberk v višini 1.052.733 €, kar v strukturi celotnih prihodkov

pomeni 14,76 %. Tu so zajeti prihodki oziroma transferi iz sredstev ministrstev in

drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov s področja investicij.

V letu 2012 pripada Občina Žužemberk iz sredstev finančne izravnave 142.533 €.

Delež sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena ZFO-1

za leto 2012 znaša 266.870 €.

Tu so zajeti tudi prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo (požarne takse,

prevoz otrok zaradi zveri, refundacija medobčinskega inšpektorata in redarstva,

vzdrževanje gozdnih cest ter subvencije najemnine tržnega stanovanja).


741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev iz Evropske unije zajemajo

sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov iz evropskih strukturni skladov in

kohezijskih skladov. Za leto 2012 so ta sredstva načrtovana v višini 1.637.555 €, kar

v strukturi uri celotnih prihodkov pomeni 22,96 %.

Sredstva so namensko pridobljena za sofinanciranje projektov, in sicer gradnje

širokopasovnega omrežja,

gradnja vodovoda Reber - Žužemberk z vodohranom

Reber, gradnja Suhokranjskega vodovoda.

Delež prihodkov po skupinah kontov

v letu 2012

Transferni prihodki

37,72%

Davčni prihodki

50,40%

Prejete donacije

0,01%

Kapitalski prihodki

5,89%

Nedavčni prihodki

5,98%


Odhodki proračuna

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru občinskega proračuna za leto 2012 so načrtovana sredstva za plače in

druge izdatke za zaposlene delavce zaposlene v občinski upravi. Skupni obseg

sredstev znaša 255.410 €. V strukturi proračuna za leto 2012 predstavljajo ta

sredstva 2,88 % odhodkov.

V okviru planiranih sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim se zagotovijo

sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke

zaposlenim v občinskih organih in občinski upravi. Sredstva za plače so planirana na

podlagi obstoječega stanja zaposlenih in na podlagi kadrovskega načrta za leto

2012.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2012

predvideno 37.273 € in predstavljajo 0,42 % odhodkov občinskega proračuna.

Odhodki vključujejo prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki vključujejo

prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno

zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Zakona o

kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)

(Uradni list RS, št. 126/2003).

402 - Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov, ki so v proračunu predvideni za plačilo dobavljenega blaga in

opravljenih storitev je zajet širok krog izdatkov. Sem spadajo plačila pisarniškega

materiala in storitev, za posebne materiale in storitve, izdatki za energijo, vodo,

komunalne storitve in komunikacije. Prav tako sem spadajo tudi stroški tekočega

vzdrževanja, plačila najemnin in zakupnin ter drugi operativni odhodki. Skupno je za

izdatke za blago in storitve v letu 2012 v proračunu predvideno 1.258.288 €, kar

predstavlja v strukturi celotnega proračuna 14,20 % celotnih odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih posojil.

V letu 2012 je za obresti predvideno 10.000 €, kar predstavlja 0,11 % celotnih

odhodkov.

409 – Rezerve

Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo tri vrste

rezerv, in sicer splošno proračunsko rezervacijo, rezervo za naravne nesreče ter

sredstva za posebne namene. Skupno je za rezerve predvideno 27.000 €, kar

predstavlja 0,30 % celotnih odhodkov. Splošna proračunska rezervacija je določena

v nominalnem znesku in znaša 15.000 € in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala

nemoteno izvrševanje proračuna. Rezerva za naravne nesreče je obračunana v

znesku 12.000 €.


410 – Subvencije

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči

dane podjetjem in zasebnikom za področje gospodarstva in v kmetijstvu ter

subvencije javnim podjetjem. Za subvencije je v proračunu za leto 2012 predvideno

447.300 €, kar dejansko pomeni 5,05 % odhodkov v strukturi proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna

se v pretežni meri nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za

ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo razlik v ceni v

vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v šole. Za transfere posameznikom in

gospodinjstvom je v proračunu za leto 2012 predvidenih 1.317.750 €, kar pomeni

14,87 % odhodkov v celotni strukturi odhodkov. Predvsem na področju socialnega

varstva se potrebe iz leta v leto povečujejo.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu

zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področja kulture,

športa, turizma, požarnega varstva in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo

tudi sredstva za delovanje političnih strank. V proračunu za leto 2012 se za to

ekonomsko področje proračuna namenjajo sredstva v višini 84.220 €. Njihov delež v

proračunu znaša 0,95 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in

agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk in jim je občina dolžna

zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. V okviru drugih domačih transferov se

izkazujejo sredstva za plače in materialne stroške javnih zavodov. Skupno je v letu

2012 predvideno 422.536 €. V strukturi proračuna znaša delež drugih domačih

transferov 4,77 %.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot

lastna osnovna sredstva in stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov. Tu

so zajeti odhodki, ki se nanašajo na investicije s področja gospodarske infrastrukture,

stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanjskega gospodarstva, občinske

uprave in področje urejanja prostora. Za investicijske odhodke je v proračunu Občine

Žužemberk za leto 2012 skupno predvideno 4.942.015 €. Skupno je za investicije

namenjeno 55,76 % sredstev občinskega proračuna.

Največji del v okviru podskupine predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in

adaptacije, ki obsegajo 75,69 % investicijskih odhodkov, za projektno dokumentacijo,

nadzor in investicijski inženiring je namenjeno 16,42 %, za investicijsko vzdrževanje

in obnove 4,70 %, za nakupe zemljišč 2,80 % ter za nakup opreme 0,39 %

odhodkov.


431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski

uporabniki

V okviru investicijskih transferov spadajo odhodki, ki se v proračunu namenjajo za

investicije pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Investicijski

transferi so za leto 2012 predvideni v skupni višini 34.200 €. V strukturi proračuna je

delež investicijskih transferov 0,39 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 26.125 €. Njihov

delež v proračunu znaša 0,29 %. Tu pa so sredstva namenjena za nabavo opreme in

manjše investicijske posege pri zavodih, katerih ustanovitelj je občina.

Investicijski odhodki in investicijski transferi so posebej opredeljeni v načrtu razvojnih

programov, kjer so izkazani po posameznih področjih proračunske porabe, prav tako

pa tudi po posameznih projektih, za katere so namenjena sredstva v posameznem

proračunskem letu. V načrtu razvojnih programov je razvidna tudi dinamika

financiranja posameznih investicijskih projektov po letih.

Delež odhodkov po skupinah kontov

v letu 2012

Tekoči transferi

25,64%

Investicijski

odhodki

55,76%

Tekoči odhodki

17,92%

Investicijski

transferni

0,68%


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih

posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter

porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb. Občina Žužemberk ni dajala posojil

in zato v letu 2012 nima predvidenih vračil danih posojil, niti ne predvideva prodaje

kapitalskih deležev. Zato račun finančnih terjatev in naložb v letu 2012 ne izkazuje

stanja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

500 - Domače zadolževanje

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s

financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo. V skladu

z ZFO-1 se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo tudi leasingi, blagovni krediti in

vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in

katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.

V računu financiranja pa se izkazujejo le najeti krediti in odplačila kreditov. ZFO-1

določa, da se občina lahko zadolžuje le v takšnem obsegu, da odplačilo obveznosti iz

naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov

(obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev

obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih

ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih

prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja

zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za

investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih

obratov. Na podlagi navedenega je za potrebe pokrivanja presežkov izdatkov nad

prejemki proračuna v letu 2012 predvidena zadolžitev v skupni višini 1.768.000 €.

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. V letu 2012

planiramo odplačevanje dolga v višini 58.000 € za najete kredite v letu 2006 in sicer

za naslednje investicije:

- za dokončanje Podružnične šole z enoto vrtca,

- za dokončanje izgradnje Čistilne naprave Žužemberk - III. faza,

- za obnovo lokalnega vodovoda Cvibelj,

- za ureditev in adaptacijo Zdravstvene postaje Žužemberk.


S predložitvijo Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto

2012 predlagamo, da občinski svet sprejme predlagani odlok.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Žužemberk je na svoji 13. seji na predlog župana sprejel

Odlok o spremembi odloka o proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 –

rebalans 1 z dopolnjenim kadrovskim načrtom za leto 2012 ter dopolnjenima

letnim načrtom razpolaganja z občinskim stvarnim nepremičnim premoženjem

in letnim načrtom pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja za leto

2012.

S spoštovanjem,

Franc Škufca

Župan Občine Žužemberk

More magazines by this user
Similar magazines