Raport bieżący nr 2/2013 - Polna S.A.

polna.com.pl

Raport bieżący nr 2/2013 - Polna S.A.

POLNA

RB 2 2013

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-10

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Życiorys Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu podaje życiorys nowo wybranego Członka Rady

Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w dniu 10

stycznia 2013 r.

Adam Świetlicki vel Węgorek, 1952 r.

Wykształcenie wyższe prawnicze, mgr praw. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracę

zawodową rozpoczął w 1978 r. w PZU O/Lublin. Zajmował stanowiska od inspektora do naczelnika wydziału. Po

kilkuletniej pracy w administracji państwowej od szczebla gminy do wojewódzkiego (sekretarz urzędu gminy, z-ca

kierownika wydziału) przeszedł do pracy w przedsiębiorstwie EXBUD Oddział w Lublinie a następnie PZ Ipaco

Sp. z o.o. i Multico Sp. z o.o.

Zajmował samodzielne stanowiska związane z funkcjonowaniem pionów organizacyjnych i zarządzaniem

podmiotami gospodarczymi (Bis Media Sp. z o.o., Redakcja Kurier Lubelski, Ipaco Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o.).

Od 2005 roku pracuje w Energopol-Warszawa S.A. pełniąc funkcję Prezesa jednoosobowego zarządu spółki.

Jest członkiem Zarządu spółek Energopol-Trade i Energopol-Serwis. Jest członkiem rady nadzorczej Multidruk

S.A. w Lublinie.

W latach 2008 – 2011 był członkiem Rady Nadzorczej „POLNA” S.A.

Ukończył kursy i szkolenia z zakresu finansów i zarządzania oraz organizacji i funkcjonowania rad nadzorczych.

Pan Adam Świetlicki vel Węgorek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej

jako członek jej organu.

Pan Adam Świetlicki vel Węgorek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na

podstawie ustawy o KRS.

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNA

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

37-700 Przemyśl

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Obozowa 23

(ulica)

(numer)

16 678 66 01 16 - 678 37 10

(telefon)

(fax)

sekretariat@polna.com.pl

www.polna.com.pl

(e-mail)

(www)

795-020-07-05 650009986

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-10 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu

2013-01-10 Piotr Woś Członek Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

1


POLNA

RB 2 2013

Komisja Nadzoru Finansowego

2

More magazines by this user
Similar magazines