neurologija motorika - Beli Mantil

belimantil.info

neurologija motorika - Beli Mantil

www.medicina.hr

Zajedni ki simptomi PSS-a su: hipokineza i rigor uz izražene poreme aje autonomnog

živ anog sustava te izostanak poboljšanja na primjenu levodope.

Lije enje Parkinsonove bolesti:

1. inhibicija kolinergi ke aktivnosti, blokada centralnih muskarinskih receptora:

triheksifenidil, biperidin

2. prekursori dopamina: L-dopa

3. djelovanje direktno na receptore dopaminskim agonistima: bromokriptin,

pergolid, ropinirol, pramipexol

4. smanjiti reuptake dopamina

5. smanjiti razgradnju dopamina – inhibicija MAO A i B: inhibitor MAO B -

selegilin

6. pove ati otpuštanje dopamina iz terminalnih neurona: amantadin, hidroklorid,

amfetamin, metilfenidat

Pravila lije enja:

Nakon 5-10 godina pada snaga djelovanja lijeka. Javljaju se fluktuacije u djelovanju.

Javlja se i problem po etka i vršne doze.

Nuspojave:

- on – off fenomen: freezing pa otko enje (kao da nema bolesti)

- diskinezije, mu nina, povra anje (levodopa)

Zato se doza dijeli na više manjih doza. Danas postoje CR (kontinuirano otpuštanje) tablete

koje traju 12 h.

Kod mla ih osoba se štedi levodopa za kasnije. Daje se amantadin-klorid koji djeluije dvije

godine, ili direktni antagonisti dopamina. Kod starijih osoba ili jako izraženih simptoma daje

se levodopa, ali se po inje malim dozama.

Svi navedeni lijekovi mogu izazvati mu ninu, zbog ega e esto dodaje domperidon.

Bolesnici su opstipirani, pogotovo ako primaju antikolonergike.

Bolest je vrlo kompleksna za lije enje. Treba znati kombinirati lijekove i doze.

Parkisonova bolest je u principu pra ena mentalnim problemima, velika je sklonost depresiji

koja je možda i endogena zbog biokemijskih promjena, ali sigurno odre enim dijelom

reaktivna zbog spoznaje o vlastitoj bolesti.

Bolesnici usporeno govore, bradilalija, pa je teško testirati mentalne funkcije.

Kirurško lije enje Parkinsonove bolesti

Ovi su zahvati riskantni, nakon njih može nastati CVI. 98% bolesnika lije i se

medikamentima, a kir. zahvat radi se kod rezistentnih slu ajeva. Obi no se radi o

stereotakti nim operacijama pomo u MR i uporabom gama-noža (gama – knife), usmjerenog

snopa koji djeluje žarišno. Najve i je problem poštednost.

Zahvati:

- ventrolateralna talamotomija (tremor)

- ventr. palidotomija (hipokineza, tremor)

- neurostimulacija ventralne i intermedijalne jezgre talamusa

- transplantacija tkiva bogatih kateholaminima kao što su fetalna substancia

nigra, srž nadbubrežne žlijezde

www.belimantil.info

© InterMed. d.o.o. Sva prava pridržana

More magazines by this user
Similar magazines