22.05.2015 Views

ESCOLA D'ESTIU 2015

LA FESTA DE L’EDUCACIÓ! Alguns dels que participaran en aquesta Escola d’Estiu tenien cinquanta anys menys quan van participar en la primera: eren el que en podríem dir joves. D’ells hem après que les escoles d’estiu de Rosa Sensat són sempre joves, perquè totes s’han organitzat i construït per mestres amb un entusiasme continuat per millorar la pròpia formació i la dels companys que hi participen.

LA FESTA DE L’EDUCACIÓ!

Alguns dels que participaran en aquesta Escola d’Estiu tenien cinquanta anys menys quan van participar en la primera: eren el que en podríem dir joves. D’ells hem après que les escoles d’estiu de Rosa Sensat són sempre joves, perquè totes s’han organitzat i construït per mestres amb un entusiasme continuat per millorar la pròpia formació i la dels companys que hi participen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SENSE

LÍMITS

LA UTOPIA

ÉS POSSIBLE

ACTIVITATS

CULTURALS

1 juliol 2 i 3 juliol 1 al 8 de juliol

ESPAIS

D’INTERCANVI

I CURSOS

5

ESCOL A

D’ESTIU

TALLERS

6, 7 i 8 juliol de L’1 AL 8 de juliol de 2015

6, 7 i 8 juliol

p r o g r a m a

CONVERSES

6, 7 i 8 juliol

JORNADA

LA FORÇA

DELS MÉS

PETITS

4 juliol

INFORMACIÓ

I MATRÍCULA


PRO

GRAMA

5

ESCOL A

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

Salutació Consellera

La festa de l’educació

ACTIVITATS

Calendari i horari de les activitats

Sense límits. Tema General

Debat del Tema General

La utopia és possible. Taules rodones

Tallers

Espais d’intercanvi, cursos i converses

La força dels més petits. Jornada internacional d’educació infantil

Activitats culturals

Declaració de la 50a Escola d’Estiu

Informació i matrícula

GENT QUE HO FA POSSIBLE

ESCOLES D’ESTIU DE CATALUNYA

patrocinadors i col·laboradors

Segueix-nos a:

+ –


5

ESCOL A

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

l’escola d’estiu:

altaveu de l’avenç

educatiu

Les escoles d’estiu són un espai d’intercanvi i de renovació

pedagògica al nostre país i deixen constància de l’estat del

moment educatiu. És on conflueixen la reflexió, la posada en

comú, el debat i les noves propostes educatives.

Aquest diàleg, obert a tots els professionals de l’àmbit educatiu,

permet l’aprofundiment en experiències pedagògiques a través

de mostres, cursos, tallers i exposicions que a l’estiu troben

l’espai i el temps adequat. També convida a repensar l’escola

des de noves perspectives i ajuda a regenerar la motivació i la

confiança en la tasca docent a l’aula i als centres educatius.

En aquest sentit, les escoles d’estiu donen veu a la renovació i

a la innovació pedagògica: els docents comparteixen maneres

de fer, allò que han estudiat, pensat, reflexionat i treballat amb

els infants i els joves.

Any rere any, per tant, les escoles d’estiu fan palesa la

forta càrrega de compromís professional, personal i ètic del

professorat. És aquest professorat, protagonista i compromès,

que manté viva la flama de la llarga i valuosa tradició

pedagògica de Catalunya.

+ – INICI

competencial, les noves maneres d’ensenyar i d’aprendre

facin realitat l’èxit educatiu de tot l’alumnat del nostre país.

L’objectiu de l’avenç educatiu que compartim és ambiciós, i

només el podrem portar a terme amb la responsabilitat i el

compromís de tots.

Cada any és una celebració nova. Si el 2014 vam commemorar

el centenari de la primera escola d’estiu a Catalunya, en aquest

curs l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat arriba a la cinquantena

edició, motiu de felicitació i d’encoratjament.

Desitjo que, arreu de les comarques catalanes, l’Escola d’Estiu

2015 sigui novament altaveu de la renovació i de la innovació

pedagògica del nostre país.

Els reptes pedagògics actuals ens esperonen a trobar

respostes adequades que permetin que el progrés, el treball

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

3


5

ESCOL A

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

moltes gràcies

mestres

LA FESTA

DE L’EDUCACIÓ!

Alguns dels que participaran en aquesta Escola d’Estiu tenien

cinquanta anys menys quan van participar en la primera:

eren el que en podríem dir joves. D’ells hem après que les

escoles d’estiu de Rosa Sensat són sempre joves, perquè totes

s’han organitzat i construït per mestres amb un entusiasme

continuat per millorar la pròpia formació i la dels companys

que hi participen.

En bona part, això ha fet que cada una de les escoles d’estiu

de Rosa Sensat hagi estat diferent, perquè en la manera de ferla

no hi té cabuda la rutina, ni la repetició, perquè se sustenta

sobre la realitat sempre canviant de l’escola. Aquesta és la

paradoxa de les escoles d’estiu: totes construïdes igual, en

equip, amb tots els sentits oberts a la realitat del país i també

del que passa a fora, per contrastar experiències i opinions

diverses, per contribuir a tenir uns horitzons al més amplis

possibles, per avançar en l’educació que desitgem.

Cal recordar algunes escoles d’estiu excepcionals, unes pel

nombre de participants, com la de 1977, amb gairebé 9.000

participants, altres per les condicions polítiques: la primera, en

plena clandestinitat, amb cent cinquanta-tres mestres amagats

a les monges filipenses; la de 1969, en ple estat d’excepció i

amb dues activitats revolucionàries, el «Teach in» i el «Zoom»;

+ – INICI

les de 1975, 1976 i 2005, marcades per les declaracions dels

Temes Generals.

A l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat durant aquests anys s’han

aplegat grans personalitats del món de l’educació, pedagogs,

sociòlegs, filòsofs i polítics, cosa que ha fet que no es limités

a una visió del que en general s’entén per educació. Hi han

participat una munió de personalitats de la cultura i de les arts

en totes les seves branques: la cançó, la plàstica, el teatre,

la música, el cinema, el circ o la literatura. I també s’ha fet

geografia amb els mestres trepitjant el país.

La d’enguany compleix mig segle de treball continuat, sense

aturar-se ni per la dictadura, ni per la falta de recursos, ni

pel desànim, ni per cap altra adversitat. La tossuderia, com

deia Marta Mata, ha presidit les propostes i respostes per a

les escoles d’estiu. Cada una ha fet el pas convenient. De fet,

l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat va néixer amb vocació de no

ser única, i abans de cinc anys ja tenia cinc germanes més a

Catalunya i dins dels horitzons de la pell de brau, i cinc anys

després el seu interès ja travessava el Pirineu, la Mediterrània

i l’Atlàntic.

Associació de Mestres Rosa Sensat

4


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 DE JULIOL DE 2015

CALEnDARi i hoRARi

DE LES ACTiviTATS

+ – INICI

dimecres

1 de juliol

dijous

2 de juliol

divendres

3 de juliol

dissabte

4 de juliol

diumenge

5 de juliol

dilluns

6 de juliol

dimarts

7 de juliol

dimecres

8 de juliol

10 – 19 h

Sense

LÍMITS

Tema

General

conferències

10 – 12 h

sense LÍMITS

Tema General

debats

10 – 18 h

Jornada

Internacional

d’Educació

Infantil

La força

del més

petits

10 – 19 h

actIVItats

culturaLS

Excursions

per

Catalunya

i

Visites

per

Barcelona

10 – 12 h

Tallers

13 –14 h

concerts

a la glorieta

13 –14 h

concerts

a la glorieta

14 h – 16 h

16.30 h – 18.30 h

La utOpIa

éS possible

Taules rodones

14 – 18 h

14 –16 h

16.30 – 18.30 h

ESPAIS D’INTERCANVI,

cursos I CONVERSES

19 – 21 h

Festa

Inicial

17.30 – 20.30 h

etapa 0-3 ANYS

ESPAIS

D’INTERCANVI,

I cursos

19 – 19.30h

Declaració

de la 50a

Escola

d’Estiu

19.30 – 21h

Festa

Final

5


de L’1 AL 8 de juliol de 2015

5 ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

SENSE LÍMITS

1 de juliol de 2015

Matí de 10 de a 19 10 ha 19 h

SENSE

LÍMITS

+ – INICI

El Tema General d’aquesta 50a Escola d’Estiu és una invitació a escoltar, pensar, debatre

i construir entre tots una declaració comuna sobre tres grans temes en els quals, com a

educadors, considerem que ens cal prendre posició: ecologies, desigualtats i cultures.

Una posició que serà el resultat d’un treball compartit amb persones expertes en cada

temàtica, del diàleg que es pugui establir amb elles i dels debats i les propostes dels petits

grups de treball dels dies 2 i 3 al matí.

Sense límits obre la possibilitat de marcar-nos un horitzó al més ampli possible, amb modèstia

i ambició alhora, perquè si som molts els que el compartim podrem recuperar l’esperança en

el futur.

Ecologies Desigualtats Cultures

6


de L’1 AL 8 de juliol de 2015

5 ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

SENSE ecologies LÍMITS

1 de juliol de 2015

Matí de 10 de a 10 12.45 a 19 h h

SENSE

LÍMITS

+ – INICI

Avui el món ens és abastable, el podem conèixer directament o indirectament, tant des de la

perspectiva de la natura com des de la societat o de la cultura. Som testimonis del creixement

demogràfic, del procés de la falsa igualtat per homogeneïtzar, de la ferotge destrucció de la

Terra, d’unes polítiques marcades per la immediatesa, l’egoisme i l’egocentrisme.

Considerem que cal prendre consciència col·lectiva de l’escenari actual, per posicionar-nos i

acordar una nova mirada ètica, combativa, responsable i optimista sobre el món que desitgem

oferir als infants i joves.

7


de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

5 ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

SENSE ecologies LÍMITS

1 de juliol de 2015

Matí de 10 de a 10 12.45 a 19 h h

SENSE

LÍMITS

ECOLOGIES

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=415101

Ponència 10 h a 11.15 h

JOSÉ MUJICA (PER CONFIRMAR)

Senador de la República de l’Uruguai

+ – INICI

Taula rodona 11.30 a 12.45 h

RAMON M. NOGUÉS

Catedràtic emèrit de la Unitat

d’Antropologia Biològica a la Facultat de

Ciències i a la de Ciències de l’Educació

de la Universitat Autònoma de Barcelona.

JOSEFINA CASTELLVÍ

Oceanògrafa, biòloga i investigadora.

Va ser la primera dona que va dirigir

una missió científica a l’Antàrtida.

MARTÍ BOADA

Naturalista, geògraf,

divulgador científic i investigador de la

situació mediambiental del planeta.

8


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

desigualtats

1 de juliol de 2015

de 13 a 15.45 h

SENSE

LÍMITS

+ – INICI

Encara ara, les desigualtats creixen en el petit món on vivim, tant si són de gènere com d’ètnia

o econòmiques. Creixen, s’escampen i es generalitzen: des de les migracions del camp a les

ciutats, a les terribles immigracions, amb conseqüències dramàtiques.

La cada cop més hegemònica penetració de les idees i de les polítiques neoliberals contribueix

a fer-nos creure, en un joc pervers de manipulació generalitzada, que aquest procés de

desigualtat és inevitable.

Ens cal conèixer i fer visible l’interès que sustenta tanta injustícia, per poder articular amb

modesta fermesa un contrapunt a tanta deshumanització. Perquè tenim la certesa i el

compromís de fer de l’equitat el nostre gran repte.

9


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

desigualtats

1 de juliol de 2015

de 13 a 15.45 h

SENSE

LÍMITS

Desigualtats

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=415201

+ – INICI

Ponència 13 h a 14.15 h

ADRIENNE DIOP

Comissionada de la Comunitat Econòmica dels Estats

de l’Àfrica Occidental (CEDEAO) pel desenvolupament humà i el gènere.

Taula rodona 14.30 a 15.45 h

PETER MOSS

Professor emèrit de l’Institut de l’Educació

de la Universitat de Londres.

JOSÉ MARÍA MARAVALL

Catedràtic de Sociologia de la Universitat

Complutense de Madrid. Membre del

Consell Científic de la Fundació March.

EDUARDO J. RUIZ VIEYTEZ

Professor de la Facultat

de Ciències Socials i Humanes

de la Universitat de Deusto.

10


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

Cultures

1 de juliol de 2015

de 16 a 19 h

SENSE

LÍMITS

+ – INICI

El món de l’educació està immers en aquesta realitat: la ideologia dominant es fa patent i

sotmet les polítiques educatives arreu, uniformitzant els coneixements i l’avaluació. També

ens cal prendre consciència d’això i qüestionar-nos quins coneixements i sabers necessiten

els infants i els joves del món d’avui.

La complexitat, la diversitat i la velocitat sobre els coneixements de la humanitat obliguen a

aproximar-s’hi sabent que ni són eterns, ni són immutables. Es poden canviar, conviden a la

incertesa, a pensar per un mateix, a aprendre a distingir entre coneixements i opinions.

11


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

Cultures

1 de juliol de 2015

de 16 a 19 h

SENSE

LÍMITS

Cultures

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=415301

Ponència 16 h a 17.15 h

Philippe Meirieu

Mestre, professor de secundària i posteriorment professor universitari

a la Universitat Lumière-Lyon 2 de la ciutat de Lió.

+ – INICI

Taula rodona 17.30 a 19 h

JACQUELINE MOLL

Pedagoga, professora associada

a la Facultat d’Educació de la

Universitat Federal

de Rio Grande do Sul.

ÁNGEL GABILONDO

Catedràtic de Metafísica a la Facultat

de Filosofia i Lletres de la Universitat

Autònoma de Madrid.

ÁNGEL PÉREZ

Catedràtic del Departament de Didàctica

i Organització Escolar de la Universitat

de Màlaga.

12


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

2 i 3 de juliol de 2015

de 10 a 12 h

DEBAT

DEL TEMA

GENERAL

+ – INICI

Després d’escoltar i debatre en grans grups el dia 1 de juliol, els dies 2 i 3 al matí es treballarà

Al en petit mirar grup la per fotografía facilitar la hay participació cuestiones i el las debat cuales a tothom, pueden i es farà ser a reconocidas l’aire lliure, per en ser la

coherents amb la nostra manera d’entendre l’escola. Si, a més, de la feina feta en els petits

primera percepción del tema por sus espectadores, o más tarde en la oportunidad

grups en surten propostes que puguin ser incorporades a la Declaració de l’escola d’estiu,

de serà uno millor mismo encara. mirar de nuevo los espacios-ambiente de su práctica cotidiana por

medio de las imágenes. Una posibilidad al educador de acercarse a su propia

experiencia educativa y reflexionar sobre ella.

13


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

2 i 3 de juliol de 2015

de 14 a 18.30 h

La utopia

és possible

+ –

Ara fa deu anys, a l’Escola d’Estiu es va aprovar la «Declaració per una nova educació

pública», on es considerava que la vella dialèctica entre educació i societat ens porta a

pensar que ni l’una ni l’altra, per separat, poden canviar, i que l’una i l’altra han de contribuir

i contribueixen a canviar-se.

Proposàvem, doncs, una nova educació de tothom per a tothom, una educació amb

Al responsabilitat mirar la fotografía social, responsabilitat hay cuestiones pública, las una cuales nova educació pueden pública, ser reconocidas perquè sentíem la

primera necessitat percepción de compartir del una tema nova por utopia sus educativa. espectadores, o más tarde en la oportunidad

de uno mismo mirar de nuevo los espacios-ambiente de su práctica cotidiana por

Després d’aquest temps, ens proposem fer visible que la utopia existeix. Són moltes les

medio experiències de las que imágenes. la fan realitat, Una i és posibilidad el que ens al proposem educador mostrar. de acercarse Volem contribuir a su propia a anar

experiencia més enllà, perquè, educativa com fa y reflexionar deu anys, la sobre nostra ella. voluntat és que aquesta utopia sigui cada

cop més general, que els mestres sàpiguen que no estan sols, perquè són molts els que, de

manera discreta, cada dia fan de la utopia la seva feina.

Amb aquesta finalitat s’organitzen uns debats al voltant dels temes recollits en aquesta declaració,

que s’il·lustren amb experiències que fan evident que la utopia existeix i que és possible.

14


5

5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESCOLA

D’ESTIU

2 0 1 5

2 DE JULIOL de 14 a 16 h

La utopia

és possible

taules rodones

INICI Tria

una TAuLA

rodona

+ –

L’educació, una

responsabiliTAT

públiCA

Presentació: Peter Moss, Londres

Experiències: Claus Jensen, Aarhus.

Anna Lia Galardini. Pistoia

Contextos educatius

públics

Presentació: Eulàlia Bosch, Barcelona

Experiències: Amàlia Ramoneda, Biblioteca

Rosa Sensat, Barcelona. Pere Viladot,

Museu de Ciències Naturals, Barcelona

Aprenentatge

i coneixement

Presentació: Raimon Carreras, Barcelona

Experiències: Gino Ferri, Reggio Emilia.

Carme Alemany, Vic

Un infant ric

i reconegut

Presentació: Jaume Funes, Barcelona

Experiències: Antonio Alcántara, Circ

Nou Barris, Barcelona. Joan Muntané,

Barcelona

L’escola com a espai

públic de troBADA

Presentació: Mercedes Blasi, Granada

Experiències: José Paz, Escola Tagore,

Índia. Eva Jansà, Barcelona

L’avaluació.

De què? De qui?

Per què? Com?

Presentació: Philippe Meirieu, Lió

Experiències: Neus Sanmartí,

Barcelona. Tullia Musatti, Roma

+ – INICI

Les famílies,

proTAGonistes

essencials

Presentació: Patricia Redondo, Buenos Aires

Experiències: Carles Gràcia, Escola Els

Pinetons, Ripollet. Sílvia Majoral, Barcelona

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559001 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559002 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559003

Les educadores

i els eduCADors

Presentació: Xavier Besalú, Girona

Experiències: Gunilla Dalhberg, Estocolm.

Ofelia Reveco, Santiago de Xile

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559004 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559005 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559006

ParticiPACió

i govern

Presentació: Ferruccio Cremaschi, Bergamo

Experiències: Fina Monell,

Escola Ítaca, Manresa.

Maria Carmen Silveira Barbosa, Porto Alegre

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559007 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559008 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559009

15


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

2 DE JULIOL de 16.30 a 18.30 h

La utopia

és possible

taules rodones

Tria

una TAuLA

rodona

L’educació, una

RESPonSABiliTAT pública

Presentació: Ángel Pérez, Màlaga

Experiències: Timo Kraft, Finlàndia.

Asier Delgado, La Educación que nos

Une, Madrid

Contextos eduCATius

públics: ESPAi públic

Presentació: Carme Ribas, FAD, Barcelona

Experiències: Milagros Pérez Oliva,

Barcelona. Manuel Barrios, TV3,

Barcelona. Carme Pigem, Olot

Aprenentatge

i coneixement

Presentació: Ana Lucia Goulard, Brasil

Experiències: Jaume Llenas, Escola

Cossetània, Vilanova i la Geltrú.

Guadalupe Jover, Madrid

Un infant ric

i reconegut

Presentació: Carla Rinaldi, Reggio Emilia

Experiències: Montserrat Navarro,

Escola Martinet, Ripollet. Paz Posse,

Parque de las Ciencias, Granada

L’escola com a espai

públic de troBADA

Presentació: Joan M. Girona, Barcelona

Experiències: Ramon Grau, Institut

Quatre Cantons, Barcelona. Walter

Zeballos, Copenhaguen

L’avaluació.

De què? De qui?

Per què? Com?

Presentació: Helen Penn, Londres

Experiències: Marisa Víctor, Escuela

Trabenco, Madrid. David Altimir, Vic

+ – INICI

Les famílies, proTAGoniSTES

ESSEnciALS

Presentació: Marie Nicole Rubio, Estrasburg

Experiències: Escuela Nuestra Sra. de

Gracia, Màlaga. Núria Regincós, Escola

Castellum, Sant Julià de Ramis

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559119 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569011 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559121

Les educadores

i els eduCADors

Presentació: Joan Soler, Vic

Experiències: Jytte Juul Jensen, Aahrus.

Carmen García, Granada

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559122 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559123 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559124

ParticiPACió

i govern

Presentació: Jacqueline Moll, Porto Alegre

Experiències: Lala Mangado, Montevideo.

Neus Baches, Institut Sils, Sils

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559125 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559126 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559127

16


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

3 DE JULIOL de 14 a 16 h

La utopia

és possible

taules rodones

Tria

una TAuLA

rodona

L’educació, una

responsabiliTAT

públiCA

Presentació: Peter Moss, Londres

Experiències: Claus Jensen, Aarhus.

Anna Lia Galardini, Pistoia

Contextos educatius

públics

Presentació: Eulàlia Bosch, Barcelona

Experiències: Amàlia Ramoneda, Biblioteca

Rosa Sensat, Barcelona. Pere Viladot,

Museu de Ciències Naturals, Barcelona

Aprenentatge

i coneixement

Presentació: Raimon Carreras, Barcelona

Experiències: Gino Ferri, Reggio Emilia.

Carme Alemany, Vic

Un infant ric

i reconegut

Presentació: Jaume Funes, Barcelona

Experiències: Antonio Alcántara, Circ

Nou Barris, Barcelona. Joan Muntané,

Barcelona

L’escola com a espai

públic de troBADA

Presentació: Mercedes Blasi, Granada

Experiències: José Paz, Escola Tagore,

Índia. Eva Jansà, Barcelona

L’avaluació.

De què? De qui?

Per què? Com?

Presentació: Philippe Meirieu, Lió

Experiències: Neus Sanmartí,

Barcelona. Tullia Musatti, Roma

+ – INICI

Les famílies, proTAGoniSTES

ESSEnciALS

Presentació: Patricia Redondo, Buenos Aires

Experiències: Carles Gràcia, Escola

Els Pinetons, Ripollet. Sílvia Majoral,

Barcelona

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143//?addCurs=31569010 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569129 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569012

Les educadores

i els eduCADors

Presentació: Xavier Besalú, Girona

Experiències: Gunilla Dalhberg, Estocolm.

Ofelia Reveco, Santiago de Xile

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569013 http://www.rosasensat.org/cursos/134/100:11/?addCurs=31569014 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569015

ParticiPACió

i govern

Presentació: Ferruccio Cremaschi, Bergamo

Experiències: Fina Monell,

Escola Ítaca, Manresa.

Maria Carmen Silveira Barbosa, Porto Alegre

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569016 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569017 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569018

17


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

3 DE JULIOL 16.30 a 18.30 h

La utopia

és possible

taules rodones

Tria

una TAuLA

rodona

L’educació, una

RESPonSABiliTAT pública

Presentació: Ángel Pérez, Màlaga

Experiències: Timo Kraft, Finlàndia.

Asier Delgado, La Educación que nos

une, Madrid

Contextos eduCATius

públics: ESPAi públic

Presentació: Carme Ribas, FAD, Barcelona

Experiències: Noemí Rocabert, Escola

Mestre Morera, Barcelona. Ismael Blanco,

Barcelona. Montse Pedret, Barcelona.

Aprenentatge

i coneixement

Presentació: Ana Lucia Goulard, Brasil

Experiències: Jaume Llenas, Escola

Cossetània, Vilanova i la Geltrú.

Guadalupe Jover, Madrid

Un infant ric

i reconegut

Presentació: Carla Rinaldi, Reggio Emilia

Experiències: Montserrat Navarro,

Escola Martinet, Ripollet. Paz Posse,

Parque de las Ciencias, Granada

L’escola com a espai

públic de troBADA

Presentació: Joan M. Girona, Barcelona

Experiències: Ramon Grau, Institut

Quatre Cantons, Barcelona. Walter

Zeballos, Copenhaguen

L’avaluació.

De què? De qui?

Per què? Com?

Presentació: Helen Penn, Londres

Experiències: Marisa Víctor, Escuela

Trabenco, Madrid. David Altimir, Vic

+ – INICI

Les famílies, proTAGoniSTES

ESSEnciALS

Presentació: Marie Nicole Rubio, Estrasburg

Experiències: Escuela Nuestra Sra. de

Gracia, Màlaga. Núria Regincós, Escola

Castellum, Sant Julià de Ramis

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569128 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31559120 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569130

Les educadores

i els eduCADors

Presentació: Joan Soler, Vic

Experiències: Jytte Juul Jensen, Aahrus.

Carmen García, Granada

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569131 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569132 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569133

ParticiPACió

i govern

Presentació: Jacqueline Moll, Porto Alegre

Experiències: Lala Mangado, Montevideo.

Neus Baches, Institut Sils, Sils

http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569134 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569135 http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=31569136

18


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

+ – INICI

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

19


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

6 de juliol de 10 a 12 h

21508007 (0-3 anys)

Qui aprèn de qui? (català)

Estudiants de magisteri a les escoles bressol: relacions,

sinergies, diàlegs educatius. Aportacions de la formació inicial

a les escoles i aportacions de les escoles a la formació inicial.

Estudiants en pràctiques de la FUB, estudiants de quart del

Grau d’Educació Infantil a la FUB.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508007

21508062 Los educadores y

educadoras en la primera

infancia (castellANO)

Reflexión conjunta sobre el papel del adulto educador en los

diferentes contextos de atención a la infancia. Análisis del

rol del educador como agente que entra en relación con los

niños y las niñas, sus familias, el equipo educativo y el contexto

cercano y sus manifestaciones sociales y culturales. Análisis de

prejuicios y de incoherencias en la práctica profesional.

Carmen García Velasco, profesora en el Ciclo Formativo en

Educación Infantil. Granada.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508062

21508089 La diversidad familiar a

través de los cuentos* (CASTELLANO)

El teatro y los cuentos nos pueden ayudar a explicar historias de

afectos diversos y familias diversas. A través de la teatralización

y de historias próximas a los niños se enriquecen, conocen

otras realidades y ven referentes positivos de estas realidades.

Catalina Pallas Picó, presidenta de la Associación de Familias

Lesbianas y Gays (FLG). Docente, formadora de profesorado y

autora de cuentos infantiles. Es activista por los derechos LGBT

y trabaja para desarrollar programas docentes para erradicar

la homofobia en las escuelas, y Reyes Varella Martí, socióloga,

profesora en las universidades de Vic y Girona. Trabaja en

Médicos Sin Fronteras, y es voluntaria en el proyecto educativo

de la FLG.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508089

21508087 La màgia de l’animació*

(català)

En aquest taller es tractaran els aparells màgics que permeten

entendre i experimentar el moviment de les imatges. Realitzarà

la sessió el Servei Educatiu del Museu del Cinema – Col·lecció

Tomàs Mallol de Girona.

Clara Hidalgo Moya (coordinadora), mestra d’educació infantil i

psicopedagoga; i l’Equip Educatiu del Museu del Cinema.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508087

21508014 Cocreació a l’escola*

(ENGLISH-CAtalà)

Taller on posarem en pràctica com fer processos creatius amb

TALLERS

20


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

infants, mestres i famílies. A partir de l’experiència de cocreació

del pati i de la Bibliovana de l’Escola Castellum, compartirem

amb vosaltres la metodologia que hem desenvolupat.

Per saber què és la cocreació, mireu el vídeo del procés del

#noupaticastellum (www.cocreable.org).

Lluís Sabadell Artiga, artista i dissenyador especialitzat en art

i ecologia i processos de cocreació, i Anna Céspedes i Montse

Vilà Plana, mestres de l’escola Castellum de Sant Julià de

Ramis (Girona).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508014

21508069 Parlar i enraonar per

aprendre matemàtiques* (català)

En el taller farem activitats –com a mínim una de cada cicle de

primària i parvulari– en les quals parlar i enraonar serviran per

aprendre. Dissenyarem l’activitat, confeccionarem el material

necessari i ens posarem al lloc dels nens i nenes que l’han

de fer per veure quin esforç els cal dedicar-hi i què aporta la

comunicació a l’aprenentatge.

Observacions: cal portar unes tisores.

Montserrat Torra Bitlloch, mestra d’infantil i primària, i

actualment membre del CESIRE (Centre Específic de Suport

a la Innovació i la Recerca Educativa) i CREAMAT (Centre

de Recursos per Ensenyar i Aprendre matemàtiques) del

Departament d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508069

21508023 De la vivència a la

representació* (ENGLISH-CAtalà)

Proposem gaudir d’una experiència a partir d’uns materials

oberts que donen importància al joc espontani i que portaran

a una vivència de caire personal i/o col·lectiu.

La posterior representació, debat i reflexió ens permetrà arribar

a una interiorització de l’aprenentatge d’aquesta vivència, i

així poder-ho enllaçar amb la nostra pràctica amb els infants.

Observacions: cal portar roba còmoda.

Xavier Martínez López, mestre d’educació primària en

l’especialitat d’educació física i psicomotricista, i Yasmina

Salazar Castellà, mestra d’educació infantil i psicomotricista.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508023

21508094 Com acompanyar

l’infant en el gust per llegir. Els

primers passos per la biblioteca

(català)

Com organitzem l’espai de la biblioteca per als més petits

perquè es puguin moure amb més llibertat i identificar els

racons on trobaran els llibres que més els agraden.

Amàlia Ramoneda Rimbau, bibliotecària de l’AM Rosa Sensat

i membre del «Seminari de Literatura Infantil i Juvenil».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508094

21508106 (0-3 años) pRINCIPIOS

TALLERS

21


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

INSPIRADORES DE LÓCZY (CASTELLANO)

La acción del niño, elemento básico de su desarrollo, y la

acción de la persona que cuida, es una acción coordinada

que no se puede disociar, y en la cual el movimiento, emoción,

cognición, inteligencia, conocimiento, etc., se convierten en

una acción global.

Anna Tardos, psicóloga y directora del Instituto Pikler-Lóczy.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508106

7 de juliol de 10 a 12 h

21509060 Llegir i escriure per

viure* (ENGLISH-CAtalà)

Ensenyar i aprendre a llegir i escriure és fàcil. Esdevenir lector

i escriptor és més difícil, perquè és un procés llarg i complex

on el paper dels adults és decisiu. L’entrada a l’alfabetització

està vinculada a les experiències que viuen els nens i nenes

a l’hora de comunicar-se i de situar-se en el món. En el taller

es compartirà i s’analitzarà la qualitat d’aquestes experiències

amb relació a la lectura i l’escriptura i com es viu en l’entorn

familiar, escolar i comunitari.

Montserrat Fons Esteve, mestra i professora de didàctica de

la llengua de la UB.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509060

TALLERS

21509054 La biblioteca

escolar, un espai important

al nostre centre* (català)

Com dinamitzar la biblioteca escolar? Com convertir-la en un

espai fonamental al nostre centre, des d’on impulsem el gust

per la lectura i la competència informacional dels nens i nenes?

Farem una presentació i exemplificació d’activitats que podem

dur a la pràctica a totes les biblioteques.

Mariona Trabal Mitjans, mestra de primària, bibliotecària

escolar, i membre del «Seminari de Literatura Infantil i

Juvenil» de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509054

21509050 Kinesiologia

Educativa* (català)

Presentarem la kinesiologia educativa per tal d’adonar-nos

dels beneficis i de la millora dels qui realitzen els seus exercicis.

Aquests exercicis ens ajuden a millorar i a aprendre amb més

facilitat.

Montserrat Escayola Coris, mestra de l’Escola del Mar de

Barcelona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509050

21509005 (0-3 anys) Detalls

invisibles... (català)

22


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

En aquest taller intentarem fer-nos conscients d’aquells detalls

en les nostres actituds, els nostres gestos i les nostres paraules

quan ens relacionem amb els infants en el dia a dia.

Montse Riu Hernández, mestra d’educació infantil i membre

del Consell de redacció de la revista In-fàn-ci-a, i Marta

Torras Pastor, pedagoga i membre del Consell de redacció

de la revista In-fàn-ci-a.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509005

21509006 (0-3 años)

La conquista

de la motricidad

en los más pequeños (CASTELLANO)

Vivenciaremos en nosotros mismos las posibilidades de

movimiento con tal de acercarnos a las maneras que tienen

los niños de 0 a 3 años de conquistar las diferentes etapas

motrices.

Sentiremos cómo los niños pueden desarrollar una motricidad

rica, segura y armónica.

Observaciones: es necesario traer una esterilla y ropa cómoda.

Núria Ferrando Arrufat, fisioterapeuta pediátrica y

psicomotricista y formadora de equipos de escuelas infantiles.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509006

21509082 The True Story of

Teaching English in “Infantil”

(ENGLISH)

Teaching English to very young learners is probably the

most rewarding experience for an English teacher. Children’s

amazing minds generate great delight in everyday’s class with

their understanding, with their oral productions, with their

strengths and needs. But. . . is the true story just made up of

positive things?

In this workshop we will work together and analyze the main

components needed to succeed in an ‘infantil’ class, with

special focus on planning, strategies and resources.

María José Lobo Virseda, mestra i formadora. Actualment

treballa al Departament d’Ensenyament i és professora

associada a la UAB. Autora de diversos llibres, articles i

materials per a l’ensenyament de l’anglès.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509082

21509095 El nas... o com escollir

bons llibres per compartir (català)

Com confegim el fons de la biblioteca? Amb quins llibres i per

a quins lectors? En què ens fixem quan valorem les lectures?

Quin són els criteris per definir la qualitat narrativa del text i la

il·lustració?

Amàlia Ramoneda Rimbau, bibliotecària de l’AM Rosa Sensat

i membre del «Seminari de Literatura Infantil i Juvenil».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509095

TALLERS

23


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

8 de juliol de 10 a 12 h

21510049 Juguem amb el cos,

la música i la imaginació (català)

La necessitat de jugar que tenen els nens i les nenes és

inqüestionable, i l’eficàcia de l’ús del joc com a eina educativa

està més que demostrada. Què hi ha de millor que aprendre

fent el que es necessita i es desitja?

Jugar amb el cos, la música i la imaginació a l’escola esdevé

un lloc de trobada i de connexió entre els infants i els mestres.

Observacions: millor venir amb roba còmoda per si decidim jugar

plegats amb el cos, la música i la imaginació.

Àngels Hugas Batlle, mestra d’educació infantil, psicomotricista i

directora d’espectacles de dansa per a públic infantil.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510049

21510056 La conversa com a eina

de motivació* (CAtalà)

Els nens i nenes tenen un munt de preguntes, un munt de

respostes que ens porten a obrir converses engrescadores i

escenaris d’aprenentatge extraordinaris.

«Ahir en Josep deia...» i podem començar un projecte, iniciar

un conte, aprendre alguna cosa, coneixe’ns una mica més i

vincular-nos.

Bet Madera Rusinyol, mestra i psicopedagoga. Membre del

Consell de redacció de la revista In-fàn-ci-a de l’AM Rosa

Sensat. Actualment treballa a l’escola pública Josep Gras.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510056

21510083 Tot canvia? El llarg

camí de la petxina al fòssil* (català)

Aquesta activitat proposa el contacte amb materials suggeridors

per tal de provocar la reflexió dels infants, a partir del que

saben i del que imaginen, sobre la idea clau del canvi a la

natura. Com pot ser que una pedra tingui forma de petxina?

Què tenen a veure les pedres i la sorra? I una mongeta i una

mongetera? Com és que apareix una papallona a la capsa de

les erugues? El canvi i la continuïtat com a repte per entendre

millor el món natural.

Alba Carbonell Uñó, graduada en Educació Infantil i educadora

del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (gestionat per

Nusos, Activitats científiques i culturals, SCCL).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510083

21510096 Estratègies plaents

entorn a la lectura. Llibres... de

la biblioteca a la tauleta de nit

(català)

Exposicions temàtiques, clubs de lectura, presentació de

novetats, l’hora del conte... Aquestes són algunes de les

accions que explicarem per tal d’oferir lectures i activitats

d’acompanyament ben variades.

Amàlia Ramoneda Rimbau, bibliotecària de l’AM Rosa Sensat

i membre del «Seminari de Literatura Infantil i Juvenil».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510096

TALLERS

24


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

25


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació primària

6 de juliol de 10 a 12 h

21508089 La diversidad familiar a

través de los cuentos* (CASTELLANO)

El teatro y los cuentos nos pueden ayudar a explicar historias de

afectos diversos y familias diversas. A través de la teatralización

y de historias próximas a los niños se enriquecen, conocen

otras realidades y ven referentes positivos de estas realidades.

Catalina Pallas Picó, presidenta de la Associación de Familias

Lesbianas y Gays (FLG). Docente, formadora de profesorado y

autora de cuentos infantiles. Es activista por los derechos LGBT

y trabaja para desarrollar programas docentes para erradicar la

homofobia en las escuelas, y Reyes Varella Martí, socióloga,

profesora en las universidades de Vic y Girona. Trabaja en

Médicos Sin Fronteras, y es voluntaria en el proyecto educativo

de la FLG.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508089

21508087 La màgia

de l’animació* (català)

En aquest taller es tractaran els aparells màgics que permeten

entendre i experimentar el moviment de les imatges. Realitzarà

la sessió el Servei Educatiu del Museu del Cinema – Col·lecció

Tomàs Mallol de Girona.

Clara Hidalgo Moya (coordinadora), mestra d’educació infantil i

psicopedagoga; i l’Equip Educatiu del Museu del Cinema.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508087

21508014 Cocreació

a l’escola* (ENGLISH-CAtalà)

Taller on posarem en pràctica com fer processos creatius amb

infants, mestres i famílies. A partir de l’experiència de cocreació

del pati i de la Bibliovana de l’Escola Castellum, compartirem

amb vosaltres la metodologia que hem desenvolupat.

Per saber què és la cocreació, mireu el vídeo del procés del

#noupaticastellum (www.cocreable.org).

Lluís Sabadell Artiga, artista i dissenyador especialitzat en art i

ecologia i processos de cocreació, i Anna Céspedes i Montse Vilà

Plana mestres de l’escola Castellum de Sant Julià de Ramis (Girona).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508014

21508069 Parlar i enraonar per

aprendre matemàtiques* (CAtalà)

En el taller farem activitats –com a mínim una de cada cicle de

primària i parvulari– en les quals parlar i enraonar serviran per

aprendre. Dissenyarem l’activitat, confeccionarem el material

necessari i ens posarem al lloc dels nens i nenes que l’han

de fer per veure quin esforç els cal dedicar-hi i què aporta la

comunicació a l’aprenentatge.

Observacions: cal portar unes tisores.

Montserrat Torra Bitlloch, mestra d’infantil i primària, i

actualment membre del CESIRE (Centre Específic de Suport

a la Innovació i la Recerca Educativa) i CREAMAT (Centre

de recursos per Ensenyar i Aprendre matemàtiques) del

Departament d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508069

TALLERS

26


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació primària

21508023 De la vivència a la

representació* (ENGLISH-CAtalà)

Proposem gaudir d’una experiència a partir d’uns materials

oberts que donen importància al joc espontani i que portaran

a una vivència de caire personal i/o col·lectiu.

La posterior representació, debat i reflexió ens permetrà arribar

a una interiorització de l’aprenentatge d’aquesta vivència, i

així poder-ho enllaçar amb la nostra pràctica amb els infants.

Observacions: Cal portar roba còmoda.

Xavier Martínez López, mestre d’educació primària en

l’especialitat d’educació física i psicomotricista, i Yasmina

Salazar Castellà, mestra d’educació infantil i psicomotricista.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508023

21508047 How to squeeze your

story book (ENGLISH)

Els contes permeten als infants fer ús de la imaginació.

Funcionen com a suport i base del pensament i el llenguatge,

i els nens i nenes reaccionen activant la creativitat.

El conte genera comunicació en el sentit ampli de la paraula,

habilitat en l’ús de les paraules per expressar-se, curiositat,

creació i reconeixement de sons i sorolls, aptituds a l’hora

d’interpretar, inventar...

Explicar un conte no significa només llegir-lo, sinó que hem

d’exprimir-lo al màxim posant-hi somriures, cares, fent

preguntes subratllades...

En aquest taller es donaran idees i eines per poder exprimir al

màxim el teu storybook.

Natàlia Puyuelo Castillo, mestra d’anglès.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508047

21508002 «Mou-te fent Salut».

Diada de l’activitat física a

l’Escola** (català)

Reflexionarem sobre la importància de la pràctica d’activitat

física a l’escola i sobre la relació entre aquesta i la salut de

nens i nenes, i oferirem l’experiència de la diada «Mou-te fent

salut», basada en el projecte de l’escola Sant Felip Neri.

Fran Arroyo Carranco, mestre d’educació física i responsable

de salut de l’escola Sant Felip Neri. Llicenciat en Ciències de

l’Activitat Física i de l’Esport, és tècnic superior d’Activitats

Fisicoesportives i col·labora al grup de treball «Fem Salut!»

de l’ICE, i Hugo Font Banovio, mestre d’educació física de

l’escola Sant Felip Neri amb vint anys d’experiència docent i

llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508002

21508061 Llengua i

interculturalitat** (català)

El taller està centrat en la llengua com a element integrador, el

procés d’aprenentatge de la llengua en l’alumnat nouvingut i

els perfils lingüístics segons la llengua d’orígen. Es dedicarà un

temps per debatre i comentar l’impacte de les aules d’acollida

en aquests 10 anys d’aplicació.

TALLERS

27


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació primària

Montserrat Bertran Tenas, mestra, llicenciada en filologia

catalana i màster en audició i llenguatge. Assessora LIC de

Girona, amb experiència en programes d’immersió lingüística

i assessorament a aules d’acollida. Forma part del grup de

llengua de primària de l’ICE de Girona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508061

7 de juliol de 10 a 12 h

21509054 La biblioteca escolar,

un espai important al nostre

centre* (català)

Com dinamitzar la biblioteca escolar? Com convertir-la en

un espai fonamental al nostre centre, des d’on impulsem el

gust per la lectura i la competència informacional dels nens i

nenes? Presentació i exemplificació d’activitats que podem dur

a la pràctica a totes les biblioteques.

Mariona Trabal Mitjans, mestra de primària, bibliotecària

escolar i membre del «Seminari de Literatura Infantil i Juvenil»

de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509054

21509060 Llegir i escriure per

viure* (ENGLISH-CAtalà)

Ensenyar i aprendre a llegir i escriure és fàcil. Esdevenir lector

i escriptor és més difícil, perquè és un procés llarg i complex

on el paper dels adults és decisiu. L’entrada a l’alfabetització

està vinculada a les experiències que viuen els nens i nenes

a l’hora de comunicar-se i de situar-se en el món. En el taller

es compartirà i s’analitzarà la qualitat d’aquestes experiències

amb relació a la lectura i l’escriptura i com es viu en l’entorn

familiar, escolar i comunitari.

Montserrat Fons Esteve, mestra i professora de didàctica de la

llengua de la UB.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509060

21509050 Kinesiologia Educativa* (català)

Presentarem la kinesiologia educativa per tal d’adonar-nos dels

beneficis i de la millora dels qui realitzen els seus exercicis. Aquests

exercicis ens ajuden a millorar i a aprendre amb més facilitat.

Montserrat Escayola Coris, mestra de l’Escola del Mar de

Barcelona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509050

21509025 Deixeu-me que us

expliqui (català)

Un taller per parlar, escoltar i aprendre de l’experiència de tots

plegats per tal de debatre i poder millorar la nostra pràctica

diària a l’escola, un dia a dia farcit de dubtes i reptes que

gràcies al debat conjunt podem compartir.

Ignasi Casals Coll, cofundador, mestre i director durant quarantacinc

anys de l’escola Ginebró, SCCL, de Llinars del Vallès.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509025

TALLERS

28


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació primària

21509039 Ens mirem la barreja?

La classificació dels animals

vertebrats (català)

Com classificaries les peces d’un tangram? Com és que el lleó i

el pelicà són a la mateixa vitrina en l’exposició del Museu Blau?

La classificació és una eina que ens ajuda a comprendre el

nostre entorn buscant semblances i diferències. En ciència

també l’utilitzem. En aquest taller veurem els trets característics

que defineixen l’activitat, on a partir de material biològic i dels

animals de la col·lecció exposats s’aprèn a destriar els criteris

clau per classificar alguns grups dels vertebrats.

Teresa López Galbe, llicenciada en Biologia, màster en Didàctica

de les Ciències Experimentals i la Matemàtica i educadora del

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (gestionat per Nusos.

Activitats científiques i culturals, SCCL).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509039

21509013 CLIL – Science in English

(english)

Teaching Science in a CLIL context. Theoretical framework and

tips to teach Science in English. Sample activities to analyse

and principles to promote skills of inquiry in Science Education.

Núria Carrillo Monsó, mestra de primària i d’anglès, amb

experiència AICLE. Llicenciada en Psicologia i en Filologia

Anglesa, actualment treballa a l’àmbit lingüístic del CESIRE

(Centre Específic de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa)

del Departament d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509013

21509011 Banc del temps

escolar** (català)

El taller consta d’una primera part on explicarem els objectius

del projecte, la seva implementació en les dues etapes (horari,

responsables...) i el seu funcionament, així com algun recull de

les nostres experiències en format vídeo, fotografia i amb les

opinions dels protagonistes (infants i nois i noies).

La segona part consistirà en la realització, in situ, d’un banc del

temps, on els participants hauran d’oferir als companys allò que

volen ensenyar i escollir el que volen aprendre de la seva parella.

Observacions: tots haurem de venir preparats amb el material que

necessitem per dur a terme les activitats que oferim en el banc del temps.

Marga Florensa Giménez, mestra de ciències socials de

secundària de l’escola Sant Felip Neri, membre del grup de

treball «Avaluació formativa» de l’AM Rosa Sensat i del grup

d’ensenyants d’Intermón-Oxfam, i Cristina Hernández Garcia,

mestra de primària a l’escola Sant Felip Neri i col·laboradora del

grup de treball «Banc del Temps Escolar».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509011

21509018 Coneixement de

les plantes del Parc de la

Ciutadella** (català)

El taller ens proposa identificar i conèixer les plantes del parc

de la Ciutadella com a recurs pedagògic.

Lluís Abad García, mestre jardiner, tècnic especialista en

jardineria i secretari del Concurs Internacional de Roses Noves

de Barcelona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509018

TALLERS

29


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació primària

21509102 Passió per la lectura

(català)

El grup de treball «Passió per la lectura» crea un material amb

tot un seguit de propostes didàctiques que es poden seguir a

l’aula per fomentar el gust per la lectura.

Membres del grup de treball «Passió per la lectura», de l’AM

Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509102

8 de juliol de 10 a 12 h

21510056 La conversa com a eina

de motivació* (CAtalà)

Els nens i nenes tenen un munt de preguntes, un munt de

respostes que ens porten a obrir converses engrescadores i

escenaris d’aprenentatge extraordinaris.

«Ahir en Josep deia...» i podem començar un projecte, iniciar

un conte, aprendre alguna cosa, coneixe’ns una mica més i

vincular-nos.

Bet Madera Rusinyol, mestra i psicopedagoga. Membre del

Consell de redacció de la revista In-fàn-ci-a de l’AM Rosa

Sensat. Actualment treballa a l’escola pública Josep Gras.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510056

21510083 Tot canvia? El llarg

camí de la petxina al fòssil* (català)

Aquesta activitat proposa el contacte amb materials suggeridors

per tal de provocar la reflexió dels infants, a partir del que

saben i del que imaginen, sobre la idea clau del canvi a la

natura. Com pot ser que una pedra tingui forma de petxina?

Què tenen a veure les pedres i la sorra? I una mongeta i una

mongetera? Com és que apareix una papallona a la capsa de

les erugues? El canvi i la continuïtat com a repte per entendre

millor el món natural.

Alba Carbonell Uñó, graduada en Educació Infantil i educadora

del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (gestionat per

Nusos, Activitats científiques i culturals, SCCL).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510083

21510032 El model educatiu

canadenc: creativitat,

ENGRESCAMENT I APRENENTATGE

INTERDISCIPLINARI** (ENGLISH-CAtalà)

Després d’una introducció a les raons per les quals el sistema

educatiu canadenc és considerat un model d’èxit arreu del món,

el taller oferirà idees per treballar la creativitat dels alumnes a

través de mostres de projectes amb un èmfasi en la transversalitat,

el pensament crític i l’aprenentatge mitjançant la investigació.

Posteriorment, els assistents treballaran, en grups de primària i

secundària, en la creació dels seus propis projectes interdisciplinaris,

a partir de materials i escenaris proporcionats pel formador.

Xavier Ortín Fernández, professor de Spanish Language Arts

i Career and Technology Foundation a l’escola Senator Patrick

Burns a la ciutat de Calgary, Canadà.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510032

TALLERS

30


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació primària

21510067 On són els límits dels

referents? Dewey, l’escola i

l’esplai** (català)

El taller està orientat a conèixer i analitzar aquells aspectes

de la proposta educativa de J. Dewey i d’altres autors

similars més avançats en relació amb l’educació a l’escola,

compaginant l’anàlisi amb la feina que es duu a terme des de

l’associacionisme educatiu.

Raimon Goberna Cabanyes, secretari general de l’Escola Lliure

El Sol, professor del Departament de Pedagogia i expresident

del MLP i del CNJC. Vint anys vinculat a l’associacionisme i la

formació, ha treballat com a directiu en diverses cooperatives

de l’àmbit social.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510067

Xavier Suñé Suñé, assessor en tecnologies aplicades a

l’educació al CRP del Tarragonès i a l’Àrea de Tecnologies

per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i Ivan

Carballo Rodríguez, tècnic superior i formador al Servei

Curricular d’Educació de Persones Adultes del Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510076

TALLERS

21510076 Robatori d’art al

MNAC (investigació amb Realitat

Augmentada)** (català)

Els fets es van esdevenir just uns minuts després que el museu

tanqués les portes al públic. No se sap qui va ser l’autor del

robatori, però la policia sospita que podria tractar-se d’algun

dels empleats del mateix museu... El quadre robat és Dona amb

barret i coll de pell (Marie-Thérèse Walter) de Pablo Picasso.

A partir d’aquestes dades inicials hi ha un entramat de

personatges i pistes que els participants hauran de resoldre.

Finalment, es proposa la creació d’una història augmentada.

Observacions: es recomana dur un dispositiu mòbil amb les

aplicacions EspiRA, Aurasma i Layar.

31


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

32


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació secundària

6 de juliol de 10 a 12 h

21508044 Explorant llindars (català)

Es tracta d’un taller bàsic on l’objectiu és explorar el concepte

de llindar i com s’aplica a la detecció de situacions per part

d’un robot. Es realitzarà un «experiment» amb un bloc espera

i una bifurcació associats a un sensor amb un robot de Lego.

Observacions: taller de nivell bàsic, no cal experiència en

programació.

Josep Maria Fargas Texidó, fundador del taller de robòtica

educativa Bogatech i de Noutec, associació sense ànim de

lucre per al foment de l’esperit científic entre els joves. El seu

curs de Tecnologia de segon d’ESO ha estat màxim finalista

europeu del concurs inGenious de la UE.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508044

21508002 «Mou-te fent Salut».

Diada de l’activitat física a

l’Escola** (català)

Reflexionarem sobre la importància de la pràctica d’activitat

física a l’escola i sobre la relació entre aquesta i la salut de

nens i nenes, i oferirem l’experiència de la diada «Mou-te fent

salut», basada en el projecte de l’escola Sant Felip Neri.

Fran Arroyo Carranco, mestre d’educació física i responsable

de salut de l’escola Sant Felip Neri. Llicenciat en Ciències de

l’Activitat Física i de l’Esport, és tècnic superior d’Activitats

Fisicoesportives i col·labora al grup de treball «Fem Salut!»

de l’ICE, i Hugo Font Banovio, mestre d’educació física de

l’escola Sant Felip Neri amb vint anys d’experiència docent i

llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508002

21508061 Llengua i

interculturalitat** (català)

El taller està centrat en la llengua com a element integrador, el

procés d’aprenentatge de la llengua en l’alumnat nouvingut i

els perfils lingüístics segons la llengua d’orígen. Es dedicarà un

temps per debatre i comentar l’impacte de les aules d’acollida

en aquests 10 anys d’aplicació.

Montserrat Bertran Tenas, mestra, llicenciada en filologia

catalana i màster en audició i llenguatge. Assessora LIC de

Girona, amb experiència en programes d’immersió lingüística

i assessorament a aules d’acollida. Forma part del grup de

llengua de primària de l’ICE de Girona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508061

7 de juliol de 10 a 12 h

21509024 DeSconstrucció d’un

rastrejador (català)

Com funciona un robot rastrejador amb un sensor de llum?

L’algoritme és molt senzill, però sovint costa copsar la relació

TALLERS

33


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació secundària

entre la rapidesa d’execució del programa per part del cervell

del robot i l’execució física de les ordres per part d’aquest.

Mitjançant la tècnica del registre de dades o data logging,

demostrarem les prediccions i trobarem la forma de fer

intel·ligent un robot rastrejador de Lego amb un sol sensor de

llum per tal de que sigui capaç de detectar interseccions.

Observacions: taller de nivell mitjà. És convenient tenir uns

coneixements bàsics de programació o una experiència bàsica

amb robots de Lego.

Josep Maria Fargas Texidó, fundador del taller de robòtica

educativa Bogatech i de Noutec, associació sense ànim de

lucre per al foment de l’esperit científic entre els joves. El seu

curs de Tecnologia de segon d’ESO ha estat màxim finalista

europeu del concurs inGenious de la UE.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509024

21509011 Banc del temps

escolar** (català)

El taller consta d’una primera part on explicarem els objectius

del projecte, la seva implementació en les dues etapes (horari,

responsables...) i el seu funcionament, així com algun recull de

les nostres experiències en format vídeo, fotografia i amb les

opinions dels protagonistes (infants i nois i noies).

La segona part consistirà en la realització, in situ, d’un banc del

temps, on els participants hauran d’oferir als companys allò que

volen ensenyar i escollir el que volen aprendre de la seva parella.

Observacions: tots haurem de venir preparats amb el material

que necessitem per dur a terme les activitats que oferim en el

banc del temps.

Marga Florensa Giménez, mestra de ciències socials de

secundària de l’escola Sant Felip Neri, membre del grup de

treball «Avaluació formativa» de l’AM Rosa Sensat i del grup

d’ensenyants d’Intermón-Oxfam, i Cristina Hernández Garcia,

mestra de primària a l’escola Sant Felip Neri i col·laboradora del

grup de treball «Banc del Temps Escolar».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509011

21509018 Coneixement de

les plantes del Parc de la

Ciutadella** (català)

El taller ens proposa identificar i conèixer les plantes del parc

de la Ciutadella com a recurs pedagògic.

Lluís Abad García, mestre jardiner, tècnic especialista en

jardineria i secretari del Concurs Internacional de Roses Noves

de Barcelona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509018

21509100 La literatura juvenil

existeix? (català)

La proposta vol encetar un debat crític sobre la literatura

juvenil: els orígens, les novetats, els límits i la prescripció.

Joan Portell Rifà, pedagog, escriptor i crític literari, actualment

codirigeix la revista Faristol especialitzada en literatura infantil i

juvenil i treballa en el servei de publicacions de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509100

TALLERS

34


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació secundària

8 de juliol de 10 a 12 h

21510022 De la programació

seqüencial a la màquina

d’estats (català)

L’objectiu d’aquest taller és entendre les limitacions de la

programació seqüencial i veure una forma més eficaç de

programar. Utilitzarem el cas d’un robot rastrejador de

Lego amb dos sensors de llum i veurem com podem fer

una programació compacta, flexible i fàcilment ampliable,

mitjançant una màquina d’estats, per tal que sigui capaç de

detectar interseccions de línia, decidir què fer en cada intersecció

i fins i tot esquivar obstacles en qualsevol lloc del recorregut.

Observacions: taller avançat on calen uns mínims coneixements

de programació i haver programat a nivell bàsic un robot de Lego.

Josep Maria Fargas Texidó, fundador del taller de robòtica

educativa Bogatech i de Noutec, associació sense ànim de

lucre per al foment de l’esperit científic entre els joves. El seu

curs de Tecnologia de segon d’ESO ha estat màxim finalista

europeu del concurs inGenious de la UE.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510022

21510010 Aprendre amb Joan

Brossa (català)

Aquest taller consisteix en la descoberta activa de l’obra de

Joan Brossa a partir de la reflexió i la creativitat. Combinarem

una part teòrica de caire introductori i una part pràctica que

consistirà en la creació de poemes visuals i/o escrits a la manera

de Joan Brossa i en la realització d’un poemari col·lectiu.

Judit Barnés Martín, humanista i gestora cultural especialitzada

en didàctica del patrimoni. Treballa a la Fundació Joan Brossa

com a coordinadora d’activitats i projectes i és la responsable

del servei educatiu i de la comunicació de l’entitat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510010

21510032 El model educatiu

canadenc: creativitat,

ENGRESCAMENT I APRENENTATGE

INTERDISCIPLINARI** (ENGLISH-CAtalà)

Després d’una introducció a les raons per les quals el sistema

educatiu canadenc és considerat un model d’èxit arreu del

món, el taller oferirà idees per treballar la creativitat dels

alumnes a través de mostres de projectes amb un èmfasi en la

transversalitat, el pensament crític i l’aprenentatge mitjançant

la investigació.

Posteriorment, els assistents treballaran, en grups de

primària i secundària, en la creació dels seus propis projectes

interdisciplinaris, a partir de materials i escenaris proporcionats

pel formador.

Xavier Ortín Fernández, professor de Spanish Language Arts

i Career and Technology Foundation a l’escola Senator Patrick

Burns a la ciutat de Calgary, Canadà.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510032

TALLERS

35


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació secundària

21510067 On són els límits dels

referents? Dewey, l’escola i

l’esplai** (català)

El taller està orientat a conèixer i analitzar aquells aspectes

de la proposta educativa de J. Dewey i d’altres autors

similars més avançats en relació amb l’educació a l’escola,

compaginant l’anàlisi amb la feina que es duu a terme des de

l’associacionisme educatiu.

Raimon Goberna Cabanyes, secretari general de l’Escola Lliure

El Sol, professor del Departament de Pedagogia i expresident

del MLP i del CNJC. Vint anys vinculat a l’associacionisme i la

formació, ha treballat com a directiu en diverses cooperatives

de l’àmbit social.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510067

Xavier Suñé Suñé, assessor en tecnologies aplicades a

l’educació al CRP del Tarragonès i a l’Àrea de Tecnologies

per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i Ivan

Carballo Rodríguez, tècnic superior i formador al Servei

Curricular d’Educació de Persones Adultes del Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510076

TALLERS

21510076 Robatori d’art al

MNAC (investigació amb Realitat

Augmentada) ** (català)

Els fets es van esdevenir just uns minuts després que el museu

tanqués les portes al públic. No se sap qui va ser l’autor del

robatori, però la policia sospita que podria tractar-se d’algun

dels empleats del mateix museu... El quadre robat és Dona amb

barret i coll de pell (Marie-Thérèse Walter) de Pablo Picasso.

A partir d’aquestes dades inicials hi ha un entramat de

personatges i pistes que els participants hauran de resoldre.

Finalment, es proposa la creació d’una història augmentada.

Observacions: es recomana dur un dispositiu mòbil amb les

aplicacions EspiRA, Aurasma i Layar.

36


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

37


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6 de juliol de 10 a 12 h

21507071 Pensem sobre els límits

i la confiança, l’afectivitat i

l’autonomia, la cooperació i la

gestió del temps (català)

Plegats, reflexionarem sobre conceptes importants per a l’educació,

i amb les aportacions i el debat generat pels participants crearem

de manera conjunta una visió d’infant i d’escola.

21508046 Francesc

Ferrer i Guàrdia

i l’Escola Moderna (català)

El 1909, arran dels fets de la Setmana Tràgica, el pedagog

llibertari Francesc Ferrer i Guàrdia va ser afusellat per haver

defensat la llibertat de pensament.

Coneixerem el context històric i els fonaments teòrics del

projecte pedagògic de Ferrer i Guàrdia i més concretament

de l’Escola Moderna, i debatrem sobre la vigència de les seves

propostes en la societat actual.

TALLERS

Fina Monell Serra, mestra de primària, actualment cap

d’estudis. Participa al grup de treball «L’Educació, un tresor que

cal protegir» de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507071

21508053 L’esplai com A espai

educatiu (català)

En aquest taller es tractaran les principals característiques dels

esplais, associacions educatives amb una proposta d’educació

participativa i integral que basen el seu funcionament en el

voluntarisme i l’assemblearisme. Alhora, es parlarà de les

principals oportunitats d’intercanvi i creixement que hi ha

entre l’esplai, l’escola i els altres agents que conformen la

xarxa educativa del nostre país.

Raimon Carreras Marín, president d’Esplais Catalans i formador

de l’Escola Lliure el Sol, amb un llarg recorregut dins el món de

l’associacionisme educatiu i l’esplai.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508053

Joffre Villanueva Beltran, patró de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508046

21508099 L’escola trastornada,

entre el TDAH i el SDO (síndrome

de la cabeza quemada) (català)

El món on vivim és hiperactiu i està dominat per les presses,

per la immediatesa, per l’impuls... Però l’individu que es

manifesta com el món en què vivim s’ha de medicar. Per

què? Aquest individu al llarg de la seva escolaritat manifesta

problemes i entre tots l’hem d’orientar. Però, per on hem

de començar? Ens hauríem de preguntar què entenem per

TDAH. Tots els individus reben el mateix tractament encara

que es comportin de manera diferent. També cal reflexionar

què fa l’escola i no mirar únicament l’individu medicalitzat.

Anna De Jesús Cuixart, psicòloga.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21508099

38


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

7 de juliol de 10 a 12 h

21509084 ¡ToDos a una! El

trabajo en equipo en la escuela

(CASTELLANO)

Reflexionaremos sobre lo que es trabajar en equipo y cómo

lo hacemos en la escuela. Probaremos dinámicas que nos

ayuden a vivirlo y a encontrar la manera de hacerlo vivir a

quienes nos rodean.

Anna Castells Molina, profesora universitaria y maestra.

Trabaja en el equipo de formación, creación y producción de

Jocs al Segon.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509084

21509019 Construint la Reforma

Horària amb la Comunitat

Educativa (català)

Amb aquest taller volem reflexionar sobre la incidència de

la reforma dels horaris en l’àmbit educatiu, de manera que

s’assoleixi l’adaptació a uns temps més humans i més cívics en el

marc de l’impuls de les transformacions de la Catalunya que ve.

Observacions: més informació a www.reformahoraria.cat.

Fabian Mohedano Morales, treballòleg i emprenedor social.

Promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària. Consultor

especialitzat en tres àmbits: el creixement d’organitzacions, el

disseny de plans de formació i els usos del temps.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509019

21509021 Creació d’activitats

interactives amb JClic (català)

El JClic és un programari lliure que permet crear activitats

educatives multimèdia. Funciona en Linux, Windows, Mac i,

properament, també en tauletes i dispositius mòbils.

La finalitat del taller és iniciar-se en la creació i adaptació

d’aplicacions interactives basades en objectes virtuals (imatges,

sons, vídeo, text...) a partir dels quals es munten activitats

d’emparellament, d’ordenació, d’identificació, de detecció

d’errades, de compleció de text, dictats, càlcul mental... entre

d’altres. Les activitats poden servir per treballar aspectes de

qualsevol capacitat o competència.

Observacions: cal portar un ordinador portàtil amb Windows, Linux

o Mac que tingui una versió actualitzada del Java (vegeu http://

java.com).

Francesc Busquets Burguera, mestre de primària i impulsor de

projectes de programari lliure educatiu; actualment treballa a

l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del

Departament d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509021

TALLERS

39


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

21509098

L’Escola Inclusiva?

models i realitats (català)

El concepte d’inclusió està de moda, però és cert que resulta

difícil per mestres, aules, escoles i famílies, participar de

projectes inclusius.

L’exigència al voltant de “l’èxit”, l’avaluació externa

(competències, PISA, TALI), la pèrdua de valors al voltant

de la solidaritat, cooperació i la continuïtat en la tendència a

l’homogeneïtat davant la diversitat fa necessari recuperar la

mirada centrada en el subjecte, en el currículum universal i en

l’èxit de tots.

Mònica Segura Guerrero, mestra d’educació especial.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509098

21509103 escuela-Segregacióndesigualdades

(english-castellano)

La investigación principal atiende a la relación entre el nivel de

segregación social en el sistema educativo y el aumento de las

desigualdades educativas.

El análisis se centra en el sistema educativo polaco. De

acuerdo con la investigación principal, nos vamos a centrar

en las desigualdades educativas relacionadas con la situación

social y económica de la familia de la que viene el niño.

Anna Zielinska, enseñante de la Universidad Pedagógica de

Cracovia, Polonia.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21509103

8 de juliol de 10 a 12 h

21510051 L’Art Urbà al teu abast

(ENGLISH-CAtalà)

L’art és pertot arreu: als museus, als edificis públics, a les llars...

i també al carrer. Els carrers es vesteixen de colors, formes i

imatges a vegades suggerents, a vegades crítiques, a vegades

evocadores. L’art urbà és una forma d’expressió artística que a

vegades (no sempre) traspassa la ratlla i es torna vandalisme.

Com, què i per què observar l’art que ens envolta, com parlar

d’art de manera oberta, però sobretot com i per què crear per

als teus conciutadans. L’art urbà al teu abast, perquè tu el

posis a l’abast de qui tu vulguis.

Àngela Bosch i Gutiérrez, exploradora dels camins de la

creativitat, el joc i l’expressió. TEI de formació, reparteix la seva

passió per l’educació entre l’escola bressol on és educadora i el

seu blog Encenent la Imaginació.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510051

21510097 Famílies LGTB - (famílies

lesbianes, gais i transsexuals):

propostes i materials educatius

per a l’Escola Inclusiva (català)

Els nostres centres no són encara un model en la formació

afectiva-sexual de l’alumnat. La presència, que no l’existència,

de noves realitats i nous models familiars, fa necessari el

replantejament no únicament de les relacions amb l’antic

model familiar, sinó que ens situa en un altra mirada: la de

TALLERS

40


TALLERS

DE 2

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

la necessitat de disposar d’eines per intervenir en aquest nou

context.

Jaume Francesch Subirana, psicopedagog i president d’ACPO

(Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21510097

TALLLERS

41


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

42


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

6 i 7 de juliol de 10 a 12 h

21511090 Espais i materials a

l’escola* (català)

Com es configuren els espais perquè generin aprenentatge?

Amb quins criteris es trien uns materials o altres? Quines

accions es descriuen a cada espai i com les atenem les

mestres?

Aquestes i altres qüestions seran tractades a partir de les

reflexions que es deriven de la pràctica de l’escola El Martinet.

Montserrat Navarro Ruiz, mestra i directora de l’escola

El Martinet de Ripollet, i Lídia Esteban Ruiz, mestra i cap

d’estudis de l’escola El Martinet de Ripollet.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511090

Creadora de la companyia d’espectacles per a infants de 0

a 6 anys «Comsona?». Col·laboradora en diferents projectes

educatius, actualment realitza tallers de música en família per

a nens de 0 a 3 anys.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511092

21511048 Juego, sexualidad y

género. Una mirada desde los

derechos de los niños (CASTELLANO)

Este taller tiene en cuenta que el juego es una actividad

espontánea y necesaria en la vida de los niños y las niñas.

A través del mismo los pequeños se conocen a sí mismos y a

los otros, y desarrollan capacidades para percibir y conocer el

mundo que los rodea. Es desde esta posición que se trabajará

con situaciones lúdicas vinculadas con la sexualidad y el

género desde una perspectiva de derechos.

TALLERS

21511092 Més enllà de l’aula de

música (català)

Quan la música s’enten com quelcom més que una matèria i

s’abraça, s’agafa de la mà de la psicomotricitat, l’expressió, el

llenguatge de les arts plàstiques, la dansa, la literatura, la llengua...

Quan entenem l’educació com una descoberta del món, on el

nen és el protagonista del seu propi aprenentatge... Quan el

cos ens resulta una eina per respondre als estímuls que rebem...

Quan el plaer per escoltar, ballar, jugar i cantar ens conquista...

Llavors i només llavors, «Més enllà de l’aula de música».

Elena Pereta Simón, mestra de música i psicomotricista.

Elisa Castro, licenciada en Servicio Social, maestra de

Educación Inicial, coordinadora académica del Curso

Educación Inicial y Primera Infancia de la FLACSO y miembro

del Consejo de la revista In-fan-cia Latinoamericana en

Argentina, y Silvina Mazzoleni, profesora de Educación Inicial

y miembro del Consejo de la revista In-fan-cia Latinoamericana

en Argentina.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511048

21507057 La escuela del cuidado

mutuo: su concreción en el

43


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

centro educativo

y en EL aula* (castellano)

Este taller tratará los siguientes temas: el cuidado en una

sociedad descuidada. La escuela del cuidado mutuo: un

modelo de convivencia. El cuidar lo importante; lo importante

es cuidar. La comunidad educativa, protagonista del cuidado.

El aula del cuidado mutuo. Algunas experiencias positivas.

Julio Rogero Anaya, maestro jubilado y miembro del colectivo

Escuela Abierta de Getafe (Federación de Movimientos de

Renovación Pedagógica de Madrid).

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507057

21511101 Moltes gràcies, Virgínia!

(Italiano-català)

Plegats prepararem un espectacle amb titelles de taula. L’obra

gira al voltant d’un diàleg imaginari entre Galileu i la seva filla,

tot mostrant la continuïtat entre el problema de la sortida de

l’egocentrisme a l’antropocentrisme. L’obra es representarà el

dia 8 de juliol.

Mariano Dolci, mestre titellaire. Itàlia.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511101

7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

21513088 EStrategias de

EducaciÓn alternativa para

sectores de alta

vulnerabilidad (CASTELLANO)

El uso de los medios de comunicación puede ser efectivo en

los esfuerzos de educación inicial no escolarizada en zonas

alejadas, dispersas, rurales y de frontera. Estos esfuerzos están

dirigidos a niños de cero a seis años que no tienen acceso

al servicio educativo. Los programas para capacitar a los

familiares de los niños son transmitidos una o dos veces por

semana, a través de la radio o la televisión.

Marien Martínez Stark, psicopedagoga, magister en Educación,

especialista en politicas públicas en primera infancia y especialista

en pedagogía social.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513088

21513066 Obrir-se a l’imprevist.

Les condicions del present i

els pensaments per al futur DE

l’educació dels infants (italiano-català)

El curs mostra els pensaments i les idees que defineixen

un context educatiu que dóna als infants l’oportunitat

d’experimentar amb les experiències de la vida real, i compartir

amb altres infants situacions on són protagonistes actius a

l’hora de provar, descobrir, investigar i experimentar, en un

ambient motivador i ric d’energies per aprendre més.

Una bona educació renova l’entusiasme de l’aventura,

l’alegria per la conquesta de la competència i de l’autonomia

i la seguretat de reconeixe’s.

TALLERS

44


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

Sonia Iozzelli Mariotti, responsable dels serveis educatius de

Pistoia. Formadora de mestres i coordinadora de serveis per a

la infància. Secretària de l’Associació Crescere.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513066

21513074 Prácticas y crianza,

desde un enfoque de derechos

(CASTELLANO)

En este taller se analizarán los conceptos de ciudadanía,

derechos y prácticas de crianza, y se reflexionará sobre

situaciones de prácticas de crianza de población indígena de

México para contrastarlas con las prácticas de población urbana

de los participantes.

También se generarán ideas para trabajar en la vida cotidiana

de las familias y de las escuelas de primera infancia.

Marta Secall Roca i Montse Pàmies Carbonell, mestres

d’Escola Bressol i membres de la Xarxa Territorial d’Educació

Infantil de Catalunya 0-6.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513036

TALLERS

René Mauricio Sánchez Ramos, psicólogo, diplomado en

Derechos de la Infancia, con experiencia en centros infantiles

comunitarios de nivel inicial y preescolar, y consultor en los

temas de primera infancia en México.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513074

21513036 El sorral: Un camí de

reflexions (català)

En aquest taller volem presentar el procés de reflexió que va

des del sorral estereotipat a plantejar reptes i transformacions.

Farem observacions i debatrem el que passa en el joc dels

infants amb la sorra.

45


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

46


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

6 i 7 de juliol de 10 a 12 h

21511091 SIRIUS: Models

d’inclusió d’infants i joves

immigrants a l’escola a Europa**

(ENGLISH-CAtalà)

La temàtica d’aquest taller són les polítiques educatives que

busquen reduir la diferència de resultats dels estudiants d’origen

immigrant respecte als seus companys natius. Aquestes polítiques

són d’àmbit europeu, nacional, regional i local, i impliquen tota

la comunitat educativa i altres agents. Bàsicament, es tracta

de compartir i discutir bones pràctiques seleccionades des de

la xarxa SIRIUS (www.sirius-migrationeducation.org); d’aquesta

manera es poden contrastar amb el que es fa a casa nostra i

pensar propostes de millora.

Berta Espona Barcons, pedagoga responsable de la gestió de

la xarxa de política educativa SIRIUS (2012-2014). Actualment

treballa en un projecte a Nou Barris sobre la implicació de les

famílies a l’escola per a la millora de l’èxit educatiu, i Miquel

Àngel Essomba Gelabert, director del grup de recerca ERDISC

sobre diversitat i inclusió en societats complexes (UAB) i

coordinador general de la xarxa SIRIUS (2012-2014).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511091

Com es configuren els espais perquè generin aprenentatge?

Amb quins criteris es trien uns materials o altres? Quines accions

es descriuen a cada espai i com les atenem les mestres?

Aquestes i altres qüestions seran tractades a partir de les

reflexions que es deriven de la pràctica de l’escola El Martinet.

Montserrat Navarro Ruiz, mestra i directora de l’escola El

Martinet de Ripollet, i Lídia Esteban Ruiz, mestra i cap d’estudis

de l’escola El Martinet de Ripollet.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511090

21507057 La escuela del cuidado

mutuo: su concreción en el

centro educativo y en EL aula*

(castellano)

Este taller tratará los siguientes temas: el cuidado en una

sociedad descuidada. La escuela del cuidado mutuo: un

modelo de convivencia. El cuidar lo importante; lo importante

es cuidar. La comunidad educativa, protagonista del cuidado.

El aula del cuidado mutuo. Algunas experiencias positivas.

Julio Rogero Anaya, maestro jubilado y miembro del colectivo

Escuela Abierta de Getafe (Federación de Movimientos de

Renovación Pedagógica de Madrid).

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507057

TALLERS

21511090 Espais i materials a

l’escola* (català)

21511016 Com muntar una aula

de ciències? (català)

47


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Amb aquest taller volem donar orientacions a les escoles per

crear la seva aula de ciències amb el mínim de despesa.

Primer caldrà reflexionar sobre l’objectiu que ens proposem

aconseguir en crear aquest espai, la metodologia a seguir,

els continguts a desenvolupar i la gestió de l’aula que volem

generar. Aquestes idees ens ajudaran a prendre decisions

sobre el mobiliari i la seva distribució, el material i les eines

necessàries, la gestió del temps i de l’equip de mestres. També

es facilitaran diferents tipologies de recursos.

Observacions: les sessions es faran al CESIRE (Centre Específic de

Suport a la Innovació i la Recerca Educativa). Av. de les Drassanes,

10, Barcelona.

Ana Castillón Pascual, mestra d’infantil i primària. Actualment

treballa a l’àmbit científic i de medi del CESIRE, i Núria López

Rebollal, mestra d’educació primària. Treballa a l’àmbit científic

i de medi del CESIRE.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511016

21511008 Acció Tutorial:

Detectar I intervenir per a la

millora de la convivència a

l’aula** (català)

La proposta de formació té com a objectiu analitzar i donar

eines de detecció i intervenció de les noves situacions de

conflicte en els espais educatius i en el lleure com a espais

interdependents en el món dels joves.

La socialització entre iguals en confrontació amb els adults

i els canvis de valors creen una joventut invisible que moltes

vegades resol les seves dificultats amb criteris d’exclusió social.

Pretenem oferir una proposta preventiva i educativa des dels

joves per a la millora de la convivència i per a la inclusió social.

Celia Premat Katz, formadora i consultora en temes comunitaris

i de cohesió social. Educadora social, antropòloga i tècnica

comunitària amb àmplia experiència en l’àmbit de joves i

participació.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511008

21511068 Padres y madres que

ayudan a aprender** (CASTELLANO)

Periódicamente se reaviva el tema de los deberes. Propongo

acordar que es necesario hacerlos si no son deberes, si la

escuela que los pone es diferente, si no impiden jugar o salir,

si son la continuación de un deseo de saber que ha nacido en

la escuela, si los niños estudian en casa y hacen los deberes

en la escuela, si no tienen fichas, si pueden usar el móvil, si

la escuela ha explicado a los padres qué están aprendiendo,

si... si...

Más allá del debate, deberemos concretar diversas formas de

organizar la escuela para que aprender y enseñar sea también

una cuestión de padres y madres.

Jaume Funes Artiaga, educador, psicólogo y periodista.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511068

21511064 mRadio 2.0** (català)

Posa el teu programa de ràdio a la xarxa sense complicar-te la

TALLERS

48


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

vida. Fes el teu guió, emet en directe i arxiva els teus podcasts

al núvol, tot plegat a partir d’una aplicació que fa totes les

funcions de forma automatitzada.

Ramon Pavia Sala, tècnic docent del Departament

d’Ensenyament. Mestre, llicenciat en Comunicació Audiovisual

i màster en Entorns Virtuals d’Ensenyament i Aprenentatge.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511064

7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

Específic de Suport a la Innovació i la Recerca en Educació)

del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i

Roser Martínez Vila, professora de Llengua catalana i Literatura

i membre de l’àmbit lingüístic del CESIRE.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513078

TALLERS

21513078 Seqüències didàctiques

competEncials a l’àmbit

de llengües: del disseny a

l’avaluació** (català)

Aquest taller, actiu i participatiu, té tres objectius principals:

Fer una reflexió conjunta sobre les característiques d’una

seqüència didàctica competencial de l’àmbit lingüístic per

concretar també uns criteris i indicadors que orientaran el

disseny, la planificació, la dinamització i l’avaluació.

Incorporar, dins la seqüència didàctica, una metodologia

per elaborar conjuntament amb l’alumnat uns indicadors

d’assoliment.

Usar l’ARC (aplicació de recursos al currículum) com a font

d’activitats competencials.

Laura Farró Gràcia, professora de Llengua catalana i Literatura,

i actualment membre de l’àmbit lingüístic del CESIRE (Centre

49


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

50


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

6 i 7 de juliol de 10 a 12 h

21511091 SIRIUS: Models ’inclusió

d’infants i joves immigrants

a l’escola a Europa** (ENGLISH-CAtalà)

La temàtica d’aquest taller són les polítiques educatives que

busquen reduir la diferència de resultats dels estudiants d’origen

immigrant respecte als seus companys natius. Aquestes polítiques

són d’àmbit europeu, nacional, regional i local, i impliquen tota

la comunitat educativa i altres agents. Bàsicament, es tracta

de compartir i discutir bones pràctiques seleccionades des de

la xarxa SIRIUS (www.sirius-migrationeducation.org); d’aquesta

manera es poden contrastar amb el que es fa a casa nostra i

pensar propostes de millora.

Berta Espona Barcons, pedagoga responsable de la gestió de

la xarxa de política educativa SIRIUS (2012-2014). Actualment

treballa en un projecte a Nou Barris sobre la implicació de les

famílies a l’escola per a la millora de l’èxit educatiu, i Miquel

Àngel Essomba Gelabert, director del grup de recerca ERDISC

sobre diversitat i inclusió en societats complexes (UAB) i

coordinador general de la xarxa SIRIUS (2012-2014).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511091

21511008 Acció Tutorial: Detectar

I intervenir per a la millora de la

convivència a l’aula** (català)

La proposta de formació té com a objectiu analitzar i donar

eines de detecció i intervenció de les noves situacions de

conflicte en els espais educatius i en el lleure com a espais

interdependents en el món dels joves.

La socialització entre iguals en confrontació amb els adults

i els canvis de valors creen una joventut invisible que moltes

vegades resol les seves dificultats amb criteris d’exclusió

social. Pretenem oferir una proposta preventiva i educativa

des dels joves per a la millora de la convivència i per a la

inclusió social.

Celia Premat Katz, formadora i consultora en temes comunitaris

i de cohesió social. Educadora social, antropòloga i tècnica

comunitària amb àmplia experiència en l’àmbit de joves i

participació.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511008

21511068 Padres y madres que

ayudan a aprender** (CASTELLANO)

Periódicamente se reaviva el tema de los deberes. Propongo

acordar que es necesario hacerlos si no son deberes, si la

escuela que los pone es diferente, si no impiden jugar o salir, si

son la continuación de un deseo de saber que ha nacido en la

escuela, si los niños estudian en casa y hacen los deberes en la

escuela, si no tienen fichas, si pueden usar el móvil, si la escuela

ha explicado a los padres qué están aprendiendo, si... si...

Más allá del debate, deberemos concretar diversas formas de

organizar la escuela para que aprender y enseñar sea también

una cuestión de padres y madres.

Jaume Funes Artiaga, educador, psicólogo y periodista.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511068

TALLERS

51


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

21511064 mRadio 2.0** (català)

Posa el teu programa de ràdio a la xarxa sense complicar-te la

vida. Fes el teu guió, emet en directe i arxiva els teus podcasts

al núvol, tot plegat a partir d’una aplicació que fa totes les

funcions de forma automatitzada.

Ramon Pavia Sala, tècnic docent del Departament d’Ensenyament.

Mestre, llicenciat en Comunicació Audiovisual i màster en Entorns

Virtuals d’Ensenyament i Aprenentatge.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511064

6 i 8 de juliol de 10 a 12 h

7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

21513058 La memòria històrica a

l’aula amb el cinema (català)

El curs proposa debatre i construir propostes didàctiques per

treballar la memòria històrica del nostre país a través del

cinema. Els films objecte del treball a l’aula han estat escollits

perquè sintonitzin amb l’experiència cinematogràfica i vital

dels nois i noies que actualment tenim als nostres centres

educatius. Per altra banda, també es vol reflexionar sobre la

necessitat d’introduir la memòria històrica a l’escola d’una

manera estable i continuada.

TALLERS

21512035 El proceso de

indagación EN la enseñanza de

las ciencias (CASTELLANO)

El objetivo de la sesión es ejemplificar el proceso de indagación en

las aulas con actividades experimentales y fenómenos cotidianos,

destacando la relación de la metodología con la consecución de

las competencias del ámbito cientificotecnológico.

Silvia Lope Pastor, profesora de Ciencias (Biología y Geología)

y técnica docente en el CESIRE (Centre Específic de Suport a

la Innovació i la Recerca del Departament d’Ensenyament);

Fina Guitart Mas, profesora de Ciencias (Física y Química) y

técnica docente en el CESIRE, y Julio Pérez Tudela, profesor

de Ciencias (Física y Química) y técnico docente en el CESIRE.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21512035

Un taller per descobrir materials i exercitar-se en la construcció

de propostes didàctiques sobre memòria històrica amb un

enfocament competencial.

Ramon Breu Panyella, coordinador del portal educatiu

Cinescola.info i col·laborador del Memorial Democràtic.

Darrerament, ha publicat La pantalla infinita (2013), premi

Marta Mata de Pedagogia 2012; La mirada del voltor (2013)

i El cine de Claudia (2014).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513058

21513059 La Viquilletra, una

proposta metodològica per a

l’ensenyament-aprenentatge

52


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

de la llengua i la literatura

catalanes (català)

La Viquilletra és un espai viqui temàtic per compartir les lectures

dels estudiants amb una metodologia pròpia d’ensenyamentaprenentatge

de la llengua i la literatura basada en projectes,

desenvolupada pel Departament d’Ensenyament i la UOC,

i on han participat fins ara més de 2.700 estudiants de tot

Catalunya. Al taller us presentarem el projecte i us mostrarem

(amb la participació del professorat i de l’equip implicat) com

treballen professors i estudiants d’ESO i Batxillerat, centrantnos

en aquells aspectes de l’entorn i la metodologia Viquilletra

més útils per replicar-los a les vostres aules.

Us recomanem que visiteu prèviament l’espai web del projecte

Viquilletra (www.viquilletra.cat).

Teresa Fèrriz Roure, responsable de Nous Projectes i directora

del projecte LletrA de la UOC.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513059

Gella Varnava Skoura, professora emèrita a la Universitat d’Atenes.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507077

21513078 Seqüències didàctiques

competEncials EN l’àmbit

de llengües: del disseny a

l’avaluació** (català)

Aquest taller, actiu i participatiu, té tres objectius principals:

Fer una reflexió conjunta sobre les característiques d’una

seqüència didàctica competencial de l’àmbit lingüístic per

concretar també uns criteris i indicadors que orientaran el

disseny, la planificació, la dinamització i l’avaluació.

Incorporar, dins la seqüència didàctica, una metodologia

per elaborar conjuntament amb l’alumnat uns indicadors

d’assoliment.

Usar l’ARC (aplicació de recursos al currículum) com a font

d’activitats competencials.

TALLERS

21507077 Èxit acadèmic per a

tothom. Projectes escolars

a les àrees prioritàries

d’educació** (ENGLISH-CAtalà)

Presentació i intercanvi d’experiències des d’un context grec,

presentant un projecte on es va filmar mestres, infants i joves de

primària i secundària. També es farà referència a experiències

portades a terme a l’educació infantil, i s’abordarà la importància

de la continuïtat entre les diferents etapes i nivells.

Laura Farró Gràcia, professora de Llengua catalana i Literatura,

i actualment membre de l’àmbit lingüístic del CESIRE (Centre

Específic de Suport a la Innovació i la Recerca en Educació)

del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i

Roser Martínez Vila, professora de Llengua catalana i Literatura

i membre de l’àmbit lingüístic del CESIRE.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513078

53


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

54


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6 i 7 de juliol de 10 a 12 h

21511073 Projecte: Second

Chance (català)

L’educació en centres penitenciaris representa una segona

oportunitat per als interns? Els facilita eines adequades per

poder participar en la societat d’una manera que els havia

estat impossible fins ara? En aquest taller, a través de les

veus d’alguns dels alumnes del CFA Jacint Verdaguer, ubicat

al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, reflexionarem

sobre la nostra tasca com a docents i cercarem vies per tal de

millorar-la.

Dolors Torner Vives, mestra d’adults i coordinadora del projecte

Second Chance, i Montse Puente Otero, mestra d’adults.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511073

21511012 Cinema i educació (català)

El taller es proposa encetar una reflexió sobre la relació

entre cinema i educació, visionant pel·lícules i debatent

conjuntament sobre el seu contingut.

Jaume Cela Ollé, mestre jubilat i escriptor.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21511012

7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

21513009 Amb els peus a terra i el

cap als núvols (català)

Com convertir l’educació artística en un punt de trobada

amb els diferents llenguatges i amb els artistes, per poder-nos

impregnar del seu procés artístic?

Com cada nou curs trobem el motor que posarà en joc

preguntes, coneixements, eines, llenguatges…?

Treballem per integrar dins del procés d’aprenentatge els

llenguatges artístics, perquè permeten explorar aspectes del

coneixement i de la creació, fer lectures diverses del món que

ens envolta, generar interrogants...

El procés de treball dels artistes, les seves obres, els seus

pensaments obren camí cap a noves propostes.

L’equip directiu i l’equip d’artística de l’Escola Cooperativa

El Puig.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513009

21513045 Filosofía e infancia

(CASTELLANO)

Taller destinado a ofrecer un espacio de reflexión sobre la

filosofía en la escuela.

Arianne Hecker, especialista en el campo de filosofía e

infancia y formación docente en el instituto de formación de El

Bolsón, Río Negro, Patagonia. Miembro del Consejo argentino

de la revista In-fan-cia Latinoamericana de la AM Rosa Sensat,

y María Silvia Rebagliati, especialista en educación inicial en

TALLERS

55


TALLERS

DE 4

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

el campo de filosofía y primera infancia y miembro del Consejo

argentino de la revista In-fan-cia Latinoamericana.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513045

21513029 Ejerciendo el

protagonismo infantil y la

ciudadanía desde pequeños

(CASTELLANO)

Niñas y niños indígenas que viven en contextos de

empobrecimiento y violencia en Chiapas (México) desarrollan

habilidades sociales para ejercer su derecho a la participación

desde pequeños. En el espacio escolar y en los espacios

públicos aprenden a reconocerse como sujetos de derecho, a

expresarse, a opinar, a asociarse y reunirse libremente en tanto

que los adultos acompañamos sus procesos de acceso a la

información para que puedan formarse sus propias opiniones

y tomar decisiones.

TALLERS

Jennifer Haza Gutiérrez, licenciada en Ciencias de la

Comunicación, diplomada en educación intercultural

en participación educativa con poblaciones callejeras.

Educadora de calle desde el 2003 y directora de la

organización social Melel Xojobal A.C., México.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513029

56


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

57


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

6, 7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

21507003 (0-3 anys) Com acollim

i acompanyem les famílies (català)

En aquest taller compartirem com acollim i acompanyem a les

famílies a l’Espai 03 Cadí Raval, fent una mirada des de l’Espai

Familiar i l’Escola Bressol. Reflexionarem junts sobre els canvis

que es produeixen quan arriba una criatura a la família, des

del respecte i el reconeixement de les seves competències.

Equip de l’Espai 03 Cadí Raval.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507003

21507027 Disseny de contextos

d’atelier: entre el gargot i el

dibuix de la vida (italiano-català)

El taller es construeix per instar a la comparació entre els

participants i, en concret, reflexionar per què i com es proposa

el «dibuix de la vida», i a quina edat es fa.

També es proposa, a través del treball en equip, la possibilitat

de rellegir les pròpies experiències, per imaginar contextos

d’atelier capaços de sostenir un «pensament pràctic» i un

aprenentatge que, a partir de l’experiència, desenvolupin la

creativitat a través de la descoberta i de la invenció.

Observacions: es demana portar una màquina fotogràfica, llapis,

bolígraf i fulls de paper en blanc.

Mara Davoli, tallerista de la Scuola Comunale dell’Infanzia

Pablo Neruda. Actualment és formadora en llenguatges gràfics

i documentació, i col·laboradora de Reggio Children.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507027

21507026 Dialogar, jugar i

interaccionar amb l’entorn per

tal d’aprendre ciències* (ENGLISH-CAtalà)

El contacte dels infants amb el medi és sempre sensorial. A

partir de l’experiència i l’observació, l’infant realitza operacions

mentals que li permeten conceptualitzar.

Treballar l’espai és moure-s’hi, veure, parlar, dialogar,

documentar, recordar, viure!

Al taller coneixerem l’entorn organitzant itineraris que

parteixen dels nostres punts de referència, tal com ho fan

els infants, i representarem l’espai a recórrer o el recorregut,

documentarem les vivències, recollirem materials i hi

establirem un diàleg que ens permeti anar més enllà de les

seves característiques sensorials.

Observavions: cal portar una càmera fotogràfica.

M. Teresa Feu Vidal, mestra d’educació infantil, col·labora amb

la Universitat de Vic i l’Escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507026

21507070 Pedagogía

de la Expresión en la Primera

Infancia (CASTELLANO)

TALLERS

58


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

En este taller se propone un acercamiento a los fundamentos

y al método de aplicación de la pedagogía de la expresión.

La modalidad del curso consiste en generar espacios de

expresión, reflexión, intercambio y sistematización vivenciando

activamente la propuesta pedagógica.

Adriana Espasandin, maestra, experta en la metodología

Expresión Lúdico-Creativa. Tallerista de expresión plástica,

responsable del Centro de Educación Infantil Araity y docente de

la carrera de Educador en Primera Infancia del Cenfores, Inau

(Montevideo-Uruguay), y María Mangado Cenóz, psicóloga

y tallerista de expresión plástica. Colabora con la revista Infan-cia

Latinoamericana y con el programa Nuestros Niños

(Montevideo-Uruguay).

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507070

21507043 Escuchar, tocar,

crear: la canción infantil en

latinoamÉrica (CASTELLANO)

Se brindan herramientas teórico-prácticas sobre el desarrollo

del lenguaje sonoro y musical en la infancia. Tomando como

base la nueva canción infantil latinoamericana, se abordarán

los ejes de la audición, la interpretación y la creatividad como

instancias sensibles y transformadoras del ser humano. El

taller culmina con la creación de canciones para su aplicación

en el trabajo cotidiano del educador.

Observaciones: ropa cómoda y un instrumento no formal.

Julio Brum, músico y educador especializado en la canción

para la infancia desde 1983. Integra el Comité del Movimiento

Latinoamericano de la Canción Infantil. Fundador del Sello

Papagayo Azul y del Portal Butia (www.butia.com.uy).

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507043

21507037 los ambientes de juego

en la escuela infantil (castellano)

Este taller se vincula con el grupo de trabajo que, con el

mismo título, ha puesto en marcha su proceso de reflexión

y de intercambio en los últimos meses en la AM Rosa

Sensat. Nuestra intención es que el taller se convierta en

una oportunidad de intercambio práctico de experiencias

alrededor de los ambientes de juego. Algunas de las escuelas

que mostrarán su proyecto acaban de iniciarse en este tipo

de propuestas, mientras que otras ya tienen un tiempo de

recorrido en lo que a los ambientes de juego se refiere.

Miembros del Grupo de Trabajo «Ambients de joc a l’escola

infantil» de la AM Rosa Sensat.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507037

21507040 Ens vols conèixer?

Junts fem camí! (català)

La necessitat de compartir els nostres sabers i experiències

ens fa sentir-nos acompanyats en els debats i reflexions sobre

la vida quotidiana a l’escola, fet que ens ajuda a millorar la

nostra tasca educativa. Això és el que fem a la Xarxa Territorial

d’Educació Infantil de Catalunya 0-6.

Ens fa il·lusió compartir amb tu la feina feta, la que fem i la

que volem fer!!!

TALLERS

59


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

Membres de la Xarxa Territorial d’Educació Infantil de

Catalunya.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507040

21507001

«L’escola lenta»* (italiano-català)

Ens enfrontem a una urgència cultural nova: infants moguts i

immadurs, atrapats en els estereotips de la publicitat; infants

rics en objectes però pobres en autonomia, que parlen poc,

que no saben jugar amb «res», i que reflecteixen una societat

en crisi. L’escola pot ser un oasi de calma i de bon sentit,

però hem de repensar les prioritats, superant el mite de la

«productivitat» quantificable. Necessitem organitzar un entorn

quotidià amable i ple d’experiències directes, i conrear el plaer

de pensar, parlar i raonar junts.

Penny Ritscher, escriptora experta en temàtiques d’infància, i

Gianfranco Staccioli, secretari general de la federació italiana

de CEMEA, i mestre del Departament de Ciències de l’Educació

i de Psicologia de la Universitat de Florència.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507001

21507030 El lenguaje

fotográfico en la escuela.

Un diálogo posible* (CASTELLANO)

Este taller consiste en una serie de diálogos acerca de una

mirada sobre el espacio-ambiente disponible para los niños y

niñas con el lenguaje fotográfico.

Al mirar la fotografía hay cuestiones que pueden ser reconocidas

en la primera percepción del tema por sus espectadores, o

más tarde en la oportunidad de uno mismo mirar de nuevo

los espacios-ambiente de su práctica cotidiana por medio

de las imágenes. Esto ofrece al educador una posibilidad de

acercarse a su propia experiencia educativa y reflexionar sobre

ella.

Daniele Marques Vieira, profesora de Pedagogía en Brasil.

Estudiante de doctorado e investigadora visitante en la UB.

Desde la trayectoria de la docencia con los niños a la formación

de los profesionales, estudia el tema del espacio-ambiente y

la fotografía, y Edinha Galvão, profesora de música y plástica

en educación primaria desde 1983, coordinadora de artes

visuales en proyectos sociales y formadora de profesorado en

Curitiba, Brasil. Arte educadora en grupo de crianza compartida

y profesora voluntaria en escuelas en Barcelona.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507030

21507080 Sóc mestre/a d’escola

rural...com m’organitzo?* (català)

En aquest taller veurem i debatrem propostes de treball en aules

multinivell, revisant aspectes organitzatius (l’aula, l’horari, els

agrupaments...), aspectes metodològics (projectes, tallers,

racons, investigacions...), materials, formació, intercanvis... i

tot allò que ens pot ser útil per al nostre dia a dia.

Mestres d’escola rural i membres del Secretariat d’Escola

Rural de Catalunya.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507080

TALLERS

60


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

21507015 un món de persones

comprenen críticament el món*

(ENGLISH-CAtalà)

Compartirem com a l’escola Riera de Ribes creem contextos

en què la comunicació és l’eix fonamental amb l’objectiu

prioritari d’ interpretar i de comprendre el món. Mostrarem

maneres d’ afavorir l’ensenyança i l’aprenentatge des del

valor que suposa la diferència de cadascú, i de com aquesta

diferència és el motor de la millora d’una comunitat.

Equip de mestres de l’escola Riera de Ribes.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507015

21507004 (0-3 anys) Com podem

preparar escenaris per a la vida

quotidiana dels infants? (català)

Al llarg del dia es donen molts moments de vida quotidiana

a l’escola bressol, ja sigui per satisfer les necessitats bàsiques

dels infants o per atendre demandes concretes, fruit de

l’espontaneïtat de cada un d’ells. Atorgar la importància que

mereix a cada moment mostra els aprenentatges que s’hi

veuen implícits, de forma improvisada o preparada per l’adult.

El paper d’aquest adult serà important, ja que oferirà espais i

materials adequats a les demandes i necessitats de cada infant

i farà la funció d’acompanyant, respectant el temps de l’infant;

això permetrà que els infants caminin cap a l’autonomia.

Eva Sargatal Danés, mestra d’educació infantil amb un

postgrau d’aprofundiment en el primer cicle. Treballant en

una escola bressol, és membre del Consell de redacció de la

revista In-fàn-ci-a i de la Xarxa Territorial d’Educació Infantil de

Catalunya.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507004

21507104 PROCESOS COMUNITARIOS

DE APRENDIZAJE* (castellano)

La educación es un proceso participativo y transformador,

los aprendizajes son un continuo entre las personas que

componemos cada comunidad educativa. Presentamos

nuestra experiencia como maestras en el Colegio Público

Trabenco de Leganés (Madrid) dando un paseo por las

teorías que alimentan el aprendizaje comunitario desde

una perspectiva ético-crítica. Hablaremos de procesos de

aprendizaje entre iguales, entre docentes, entre familias, en

relación con el entorno. Realidades, estrategias, experiencias

concretas y la reflexión conjunta que en el pequeño recorrido

del grupo se vaya produciendo.

Marisa Víctor Crespo, maestra y pedagoga. Forma parte de la

comunidad educativa Trabenco de Leganés (Madrid) y participa

en el MRP Acción Educativa (grupo de trabajo «EnterArte»),

y Elvira Pacheco Pavón, maestra de educación primaria y

música, miembro de la comunidad educativa Trabenco y del

MRP Escuela Abierta de Getafe.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507104

21507105 Loris malaguzzi y los

cien lenguajes (italiano-castellano)

TALLERS

61


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Educació INFANTIL

Presentación de experiencias que se inspiran en la filosofía de

Loris Malaguzzi. Diálogo para construir juntos una propuesta

educativa.

Antonia Ferrari, maestra de educación infantil. Colabora en

diferentes proyectos educativos a nivel internacional.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507105

TALLERS

62


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

63


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

6, 7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

21507026 Dialogar, jugar i

interaccionar amb l’entorn per

tal d’aprendre ciències* (ENGLISH-CAtalà)

El contacte dels infants amb el medi és sempre sensorial. A

partir de l’experiència i l’observació, l’infant realitza operacions

mentals que li permeten conceptualitzar.

Treballar l’espai és moure-s’hi, veure, parlar, dialogar,

documentar, recordar, viure!

Al taller coneixerem l’entorn organitzant itineraris que parteixen

dels nostres punts de referència, tal com ho fan els infants, i

representarem l’espai a recórrer o el recorregut, documentarem

les vivències, recollirem materials i hi establirem un diàleg

que ens permeti anar més enllà de les seves característiques

sensorials.

Observavions: cal portar una càmera fotogràfica.

M. Teresa Feu Vidal, mestra d’educació infantil, col·labora amb

la Universitat de Vic i l’Escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507026

21513077 Èxit acadèmic per a

tothom. Projectes escolars

a les àrees prioritàries

d’educació** (ENGLISH-CAtalà)

Presentació i intercanvi d’experiències des d’un context grec,

presentant un projecte on es va filmar mestres, infants i joves de

primària i secundària. També es farà referència a experiències

portades a terme a l’educació infantil, i s’abordarà la importància

de la continuïtat entre les diferents etapes i nivells.

Gella Varnava Skoura, professora emèrita a la Universitat

d’Atenes.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21513077

21507086 Narracions digitals

amb Scratch a primària (català)

El taller que es proposa implica resoldre petits reptes que

impliquen realitzar petites narracions digitals interactives

amb el programa Scratch. L’Scratch és un entorn visual de

programació dissenyat perquè l’usin persones amb poques

o gens nocions de programació. Com si es tractés d’un joc

de construccions, es connecten les línies de codi i els infants

poden comprovar com es va comportant la seva creació. Els

blocs ja vénen predeterminats, i això evita que es produeixin

errors de sintaxi (molt freqüents en altres llenguatges de

programació).

Observacions: els participants han de portar el seu ordinador amb

l’Scratch instal·lat: v. 1.4: scratch.mit.edu/scratch_1.4; v. 2.0:

scratch.mit.edu/scratch2download.

Artur Coll Becerra, mestre de primària i enginyer informàtic.

Assessor tècnic docent de l’Àrea TAC del Departament

d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507086

TALLERS

64


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

21507093 ConstruÏm robots i

mappings per al Robolot amb

Imagina Scratch** (català)

L’equip de professors de Robolot us fa una proposta pràctica

concreta: un taller en què es faran robots i mappings

(narracions sobre edificis reals) aptes per participar al Robolot,

concurs de robots didàctics i projectes tecnodidàctics.

El millor mapping elaborat pels assistents tindrà la possibilitat

de projectar-se a Lluèrnia 2015, festival de la llum, que se

celebrarà a Olot al voltant del novembre del 2015.

Observacions: anirà bé que els assistents portin el seu propi portàtil.

El material del taller anirà a càrrec de Robolot i de l’empresa

Innova Didàctic SL.

Antoni Moreno Rey, professor de secundària (Automatització

i Robòtica) i coordinador de Robolot. Formador de l’ICE de la

UdG i de la UPC i membre d’Innova Didactic, i Joan Pellicer

Jacomet, professor de secundària (Tecnologia) i membre

de Robolot. Formador de l’ICE de la UdG i la UPC i membre

d’Innova Didactic.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507093

21507001 «L’escola lenta»*

(italiano-català)

Ens enfrontem a una urgència cultural nova: infants moguts i

immadurs, atrapats en els estereotips de la publicitat; infants

rics en objectes però pobres en autonomia, que parlen poc,

que no saben jugar amb «res», i que reflecteixen una societat

en crisi. L’escola pot ser un oasi de calma i de bon sentit,

però hem de repensar les prioritats, superant el mite de la

«productivitat» quantificable. Necessitem organitzar un entorn

quotidià amable i ple d’experiències directes, i conrear el plaer

de pensar, parlar i raonar junts.

Penny Ritscher, escriptora experta en temàtiques d’infància, i

Gianfranco Staccioli, secretari general de la federació italiana

de CEMEA, i mestre del Departament de Ciències de l’Educació

i de Psicologia de la Universitat de Florència.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507001

21507030 El lenguaje

fotográfico en la escuela. Un

diálogo posible* (CASTELLANO)

Este taller consiste en una serie de diálogos acerca de una

mirada sobre el espacio-ambiente disponible para los niños y

niñas con el lenguaje fotográfico.

Al mirar la fotografía hay cuestiones que pueden ser reconocidas

en la primera percepción del tema por sus espectadores, o

más tarde en la oportunidad de uno mismo mirar de nuevo los

espacios-ambiente de su práctica cotidiana por medio de las

imágenes. Esto ofrece al educador una posibilidad de acercarse

a su propia experiencia educativa y reflexionar sobre ella.

Daniele Marques Vieira, profesora de Pedagogía en Brasil.

Estudiante de doctorado e investigadora visitante en la UB.

Desde la trayectoria de la docencia con los niños a la formación

de los profesionales, estudia el tema del espacio-ambiente y

la fotografía, y Edinha Galvão, profesora de música y plástica

en educación primaria desde 1983, coordinadora de artes

TALLERS

65


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

visuales en proyectos sociales y formadora de profesorado en

Curitiba, Brasil. Arte educadora en grupo de crianza compartida

y profesora voluntaria en escuelas en Barcelona.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507030

21507080 Sóc mestre/a

d’escola rural...

com m’organitzo?* (català)

En aquest taller veurem i debatrem propostes de treball en aules

multinivell, revisant aspectes organitzatius (l’aula, l’horari, els

agrupaments...), aspectes metodològics (projectes, tallers,

racons, investigacions...), materials, formació, intercanvis... i

tot allò que ens pot ser útil per al nostre dia a dia.

Equip de mestres de l’escola Riera de Ribes.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507015

21507017 Comprometent els

joves amb el temps i el clima (català)

El taller vol fer repensar el treball del temps i el clima a les

escoles. Parlem de meteorologia als nostres centres? Com

i quan fem servir els atles i altres instruments que tenim al

nostre abast?

Plegats, sortirem a l’exterior per fer un treball d’observació a

l’aire lliure.

Observacions: es realitzarà a l’Escola Mossen Jacint Verdaguer (aula

d’informàtica) i en ruta externa per l’obaga de Montjuïc (adreça de

l’escola: Carrer Lleida, 32, 08004 Barcelona).

TALLERS

Mestres d’escola rural i membres del Secretariat d’Escola

Rural de Catalunya.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507080

21507015 un món de persones

comprenen críticament el món*

(ENGLISH-CAtalà)

Compartirem com a l’escola Riera de Ribes creem contextos

en què la comunicació és l’eix fonamental amb l’objectiu

prioritari d’ interpretar i de comprendre el món. Mostrarem

maneres d’ afavorir l’ensenyança i l’aprenentatge des del

valor que suposa la diferència de cadascú, i de com aquesta

diferència és el motor de la millora d’una comunitat.

Miquel Comas Moliné, educador i meteoròleg, col·laborador

amb AEMET, Meteocat (XOM Xarxa d’Observadors

Meteorològics) i www.meteodesecoles.org.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507017

21507081 Taller dE Scratch (català)

Facilita i anima els nens i nenes a crear videojocs, narracions

interactives; a experimentar i simular conceptes de

matemàtiques amb Scratch. Posa’ls en contacte amb una

potent comunitat internacional de nois i noies d’arreu del món

per compartir els seus projectes, en una comunitat tutelada

per un equip d’educadors del Media Lab del MIT.

Programar implica aprenentatges relacionats amb la ideació

de projectes, la resolució de problemes i el pensament

66


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

computacional, un recurs digital amb una llarga tradició

pedagògica.

Observacions: cal portar un ordinador portàtil per connectar-se via

Wi-Fi.

Jordi Achón Masana, mestre d’educació secundària.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507081

21507041 Ensenyar arquitectura.

Aprendre arquitectura (català)

El taller consistirà a explicar el projecte portat a terme per deu

escoles gironines durant els cursos 2009/2010 i 2010/2011,

que tenia com a objectius principals fomentar l’interès dels

infants per l’arquitectura i l’urbanisme, i desenvolupar la seva

capacitat crítica donant-los la possibilitat d’experimentar amb

un element tan clau i abstracte com és l’espai.

El taller també consistirà a fer un treball experimental sobre

l’espai amb els assistents perquè puguin adaptar la filosofia

del projecte a les seves aules.

M. Dolors Guix Feixas, mestra i pedagoga. Ha desenvolupat

projectes de filosofia, ciències i arquitectura basant-se en

l’aprenentatge cooperatiu; Pep Admetlla Fàbrega, artista i

pedagog. Forma part del grup impulsor del projecte, i Marc

Riera Guix, Frederic Cabré Segarra i Josep Callís Figueres,

arquitectes i membres del grup impulsor del projecte,

portat a terme pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de la

Demarcació de Girona, «Ensenyar arquitectura. Aprendre

arquitectura».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507041

21507075 Revisió crítica del què,

el com i el perquè ensenyem**

(ENGLISH-CAtalà)

Es tracta de fer una revisió crítica del que ensenyem sense

tenir-ho programat i sense adonar-nos-en (el currículum ocult).

Quines estructures organitzatives i de relació mantenim a les

escoles que determinen el que els alumnes hi aprenen encara

que nosaltres ensenyem altres coses?

Reformulació creativa de noves metodologies, relacions i

continguts curriculars per tal de fer una educació més integral,

eficaç i satisfactòria.

Josep M. Carbó Teigeiro, mestre i professor de secundària

jubilat. Promotor del grup de reflexió pedagògica «La Font de

Girona» i impulsor de l’institut innovador de Sils.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507075

21507072 Projecte Implica’t+**

(català)

El projecte Implica’t+ és fruit d’un equip de persones generoses,

solidàries i compromeses vinculades al món de l’educació i que

comparteixen entre elles una amistat que les porta a endegar

projectes com el que us presentem.

Es tracta d’un projecte adreçat a tots els centres educatius

de Catalunya amb l’objectiu de crear una xarxa d’escoles

solidàries. El projecte Implica’t+ abraça totes les àrees i

nivells educatius, a la vegada que presenta un ampli ventall

de materials, tant de difusió i sensibilització com d’ajuda a tots

aquells col·lectius, entitats i associacions que ho necessitin.

TALLERS

67


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Web: http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat

Blog: http://centresimplicats.blogspot.com.es

1a Jornada d’Escoles Solidàries: http://goo.gl/FtJkT4

Maria del Mar Lluelles Perera, professora d’informàtica

de l’IES Caparrella de Lleida, dinamitzadora del projecte

Implica’t+, col·laboradora del projecte Espurn@, formadora

del Departament d’Ensenyament, del CRP del Segrià i de l’ICE

de la UdL i membre de Webquestcat durant deu anys, i Jaume

Centelles Pastor, mestre d’educació infantil i responsable de la

biblioteca escolar del CEIP Sant Josep – El Pi de l’Hospitalet, i

autor de diverses publicacions.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507072

21507063 Matemàgia per a no

matemàtics** (català)

És un taller que té com a objectiu principal ajudar a canviar la

imatge negativa de les matemàtiques. Per aconseguir-ho,

utilitzarem activitats sorprenents que barregen la màgia i la ciència,

però que són automàtiques. Això significa que qualsevol persona

les pot fer si sap lectoescriptura i les quatre regles bàsiques.

Observacions: portar cinta adhesiva, tisores, pega de barra i revistes

de qualsevol tipus per retallar.

Enric Ramiro Roca, mestre a Universitat Jaume I de Castelló.

Ha col·laborat en nombroses publicacions i activitats

formatives. Enamorat de la família, el país i la matemàgia

sense ser un especialista en la matèria. L’apassiona l’educació,

fer-se preguntes i experimentar.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507063

21507028 Educar a través de

l’art: projectes i recursos per

afrontar el segle XXI** (català)

Avui l’aprenentatge i la creació de coneixement van més enllà

de les quatre parets de l’escola.

Des del museu estem explorant noves maneres de col·laborar

amb el món educatiu i volem fer-nos ressò dels projectes,

recursos i plataformes de l’univers digital que poden ajudarnos

a treballar amb l’art i a l’escola.

Observacions: es realitzarà al Museu Nacional d’Art de Catalunya

(adreça: Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona.)

Esther Fuertes Fuertes, treballa al Departament d’Educació

del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Coordina el projecte

Tàndem del museu amb l’escola Miquel Bleach.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507028

21507085 otra evaluación es

posible** (CASTELLANO)

¿Cómo imaginar, diseñar y poner en práctica una evaluación

que sea útil y gratificante para el alumnado y para los que

enseñamos?

En el taller trabajaremos entorno a actividades de evaluación

en las cuales los que aprenden sean los protagonistas: planteen

cuestiones y tareas, analicen las producciones y emetan

juicios, y tomen decisiones sobre qué hacer para mejorarlas.

También trabajaremos cómo plantear «buenas» preguntas y,

en general, actividades de evaluación.

TALLERS

68


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Neus Sanmartí Puig, profesora emérita de la Facultad de

Ciencias de la Educación de la UAB; Guida Al·lès Pons,

pedagoga y formadora, y Mercè Mas Ferrer, maestra, pedagoga

y formadora. Miembros del Grupo de Trabajo «Avaluar per

aprendre» de la AM Rosa Sensat.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507085

21507104 PROCESOS COMUNITARIOS

DE APRENDIZAJE* (castellano)

La educación es un proceso participativo y transformador,

los aprendizajes son un continuo entre las personas que

componemos cada comunidad educativa. Presentamos

nuestra experiencia como maestras en el Colegio Público

Trabenco de Leganés (Madrid) dando un paseo por las

teorías que alimentan el aprendizaje comunitario desde

una perspectiva ético-crítica. Hablaremos de procesos de

aprendizaje entre iguales, entre docentes, entre familias, en

relación con el entorno. Realidades, estrategias, experiencias

concretas y la reflexión conjunta que en el pequeño recorrido

del grupo se vaya produciendo.

TALLERS

Marisa Víctor Crespo, maestra y pedagoga. Forma parte de la

comunidad educativa Trabenco de Leganés (Madrid) y participa

en el MRP Acción Educativa (grupo de trabajo «EnterArte»),

y Elvira Pacheco Pavón, maestra de educación primaria y

música, miembro de la comunidad educativa Trabenco y del

MRP Escuela Abierta de Getafe.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507104

69


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

70


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

6, 7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

21507093 ConstruÏm robots i

mappings per al Robolot amb

Imagina Scratch** (català)

L’equip de professors de Robolot us fa una proposta pràctica

concreta: un taller en què es faran robots i mappings

(narracions sobre edificis reals) aptes per participar al Robolot,

concurs de robots didàctics i projectes tecnodidàctics.

El millor mapping elaborat pels assistents tindrà la possibilitat

de projectar-se a Lluèrnia 2015, festival de la llum, que se

celebrarà a Olot al voltant del novembre del 2015.

Observacions: anirà bé que els assistents portin el seu propi portàtil.

El material del taller anirà a càrrec de Robolot i de l’empresa

Innova Didàctic SL.

Antoni Moreno Rey, professor de secundària (Automatització i

Robòtica) i coordinador de Robolot. Formador de l’ICE de la UdG

i de la UPC i membre d’Innova Didactic, i Joan Pellicer Jacomet,

professor de secundària (Tecnologia) i membre de Robolot. Formador

de l’ICE de la UdG i la UPC i membre d’Innova Didactic.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507093

21507055 La ciència i la «mala»

ciència (català)

En aquest taller es presentarà una nova eina TIC anomenada

miniOps, que consisteix en cursos no presencials, totalment en

obert, sobre diversos temes rellevants. En concret mostrarem i

treballarem més a fons el que fa referència a la diferenciació

entre ciència i pseudociència, que té com a principal objectiu

promoure l’esperit crític dels alumnes. Es contextualitza en tres

casos: l’endevinació del futur (àmbit prediccions), els chemtrails

(àmbt conspiracions) i els col·lectius antivacunes (àmbit salut),

que serviran per analitzar les activitats que es proposen en

aquesta eina TIC i els aprenentatges que se’n poden derivar.

Roser Canet Pladevall, professora de ciències de secundària

i col·laboradors del màster de professorat de la UAB; Marcel

Costa Vila i Jordi de Manuel Barrabín, professors de ciències de

secundària i col·laboradors del màster de professorat de la UPF.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507055

21507075 Revisió crítica del què,

el com i el perquè ensenyem**

(ENGLISH-CAtalà)

Es tracta de fer una revisió crítica del que ensenyem sense

tenir-ho programat i sense adonar-nos-en (el currículum ocult).

Quines estructures organitzatives i de relació mantenim a les

escoles que determinen el que els alumnes hi aprenen encara

que nosaltres ensenyem altres coses?

Reformulació creativa de noves metodologies, relacions i

continguts curriculars per tal de fer una educació més integral,

eficaç i satisfactòria.

Josep M. Carbó Teigeiro, mestre i professor de secundària

jubilat. Promotor del grup de reflexió pedagògica La Font de

Girona i impulsor de l’institut innovador de Sils.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507075

TALLERS

71


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

21507072 Projecte Implica’t+** (català)

El projecte Implica’t+ és fruit d’un equip de persones

generoses, solidàries i compromeses vinculades al món de

l’educació i que comparteixen entre elles una amistat que les

porta a endegar projectes com el que us presentem.

Es tracta d’un projecte adreçat a tots els centres educatius

de Catalunya amb l’objectiu de crear una xarxa d’escoles

solidàries. El projecte Implica’t+ abraça totes les àrees i

nivells educatius, a la vegada que presenta un ampli ventall

de materials, tant de difusió i sensibilització com d’ajuda

a tots aquells col·lectius, entitats i associacions que ho

necessitin.

Web: http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat

Blog: http://centresimplicats.blogspot.com.es

1a Jornada d’Escoles Solidàries: http://goo.gl/FtJkT4

Maria del Mar Lluelles Perera, professora d’informàtica

de l’IES Caparrella de Lleida, dinamitzadora del projecte

Implica’t+, col·laboradora del projecte Espurn@, formadora

del Departament d’Ensenyament, del CRP del Segrià i de l’ICE

de la UdL i membre de Webquestcat durant deu anys, i Jaume

Centelles Pastor, mestre d’educació infantil i responsable de la

biblioteca escolar del CEIP Sant Josep – El Pi de l’Hospitalet, i

autor de diverses publicacions.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507072

21507063 Matemàgia per a no

matemàtics** (català)

És un taller que té com a objectiu principal ajudar a canviar

la imatge negativa de les matemàtiques. Per aconseguirho,

utilitzarem activitats sorprenents que barregen la màgia

i la ciència, però que són automàtiques. Això significa que

qualsevol persona les pot fer si sap lectoescriptura i les quatre

regles bàsiques.

Observacions: portar cinta adhesiva, tisores, pega de barra i revistes

de qualsevol tipus per retallar.

Enric Ramiro Roca, mestre a Universitat Jaume I de Castelló.

Ha col·laborat en nombroses publicacions i activitats

formatives. Enamorat de la família, el país i la matemàgia

sense ser un especialista en la matèria. L’apassiona l’educació,

fer-se preguntes i experimentar.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507063

21507028 Educar a través de

l’art: projectes i recursos per

afrontar el segle XXI** (català)

Avui l’aprenentatge i la creació de coneixement van més enllà

de les quatre parets de l’escola.

Des del museu estem explorant noves maneres de col·laborar

amb el món educatiu i volem fer-nos ressò dels projectes,

recursos i plataformes de l’univers digital que poden ajudarnos

a treballar amb l’art i a l’escola.

Observacions: es realitzarà al Museu Nacional d’Art de Catalunya

(adreça: Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, 08038 Barcelona.)

Esther Fuertes Fuertes, treballa al Departament d’Educació

del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Coordina el projecte

Tàndem del museu amb l’escola Miquel Bleach.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507028

TALLERS

72


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

21507085 otra evaluación

es posible** (CASTELLANO)

¿Cómo imaginar, diseñar y poner en práctica una evaluación

que sea útil y gratificante para el alumnado y para los que

enseñamos?

En el taller trabajaremos entorno a actividades de evaluación

en las cuales los que aprenden sean los protagonistas: planteen

cuestiones y tareas, analicen las producciones y emetan

juicios, y tomen decisiones sobre qué hacer para mejorarlas.

También trabajaremos cómo plantear «buenas» preguntas y,

en general, actividades de evaluación.

TALLERS

Neus Sanmartí Puig, profesora emérita de la Facultad de

Ciencias de la Educación de la UAB; Guida Al·lès Pons,

pedagoga y formadora, y Mercè Mas Ferrer, maestra, pedagoga

y formadora. Miembros del Grupo de Trabajo «Avaluar per

aprendre» de la AM Rosa Sensat.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507085

73


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

TALLERS

Molts cops petites experiències, fins i tot una idea, són una guspira perquè altres mestres o

educadors trobin una font d’inspiració. Per tant, els tallers, majoritàriament a l’aire lliure, dels

matins dels dies 6, 7 i 8 són una possibilitat de conèixer, preguntar, debatre i aprendre de

companys mestres i professors a partir d’un intercanvi amb un format flexible i obert.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

Tria els tallers a què vols inscriure’t. Tens 3 opcions:

•Fer un taller de 6h

•Fer un taller de 4h i un de 2h

•Fer tres tallers de 2h

+ – INICI

DE 2 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 4 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

DE 6 HORES,

DE 10 A 12 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

74


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6, 7 i 8 de juliol de 10 a 12 h

21507034 EL PENSAMIENTO

PEDAGÓGICO DE TAGORE Y SU ESCUELA

NUEVA DE SANTINIKETON (CASTELLANO)

En el taller se tratarán las ideas educativas de Rabindranath

Tagore, creador en 1901 de la primera Escuela Nueva de

Oriente con el nombre de Santiniketon («Morada de Paz»);

en 1918-1921, de la Universidad Internacional de Visva-

Bharati («Sabiduría Universal»), y en 1922, de la Granja-

Escuela de Sriniketan («Morada de la Abundancia»), y se

hablará de la utilidad del modelo educativo de Tagore para

el mundo actual.

José Paz Rodríguez, profesor titular de Didáctica prejubilado de

la Facultad de Educación de Ourense (Universidade de Vigo-

Galiza).

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507034

21507042 ¡se puede innovar!

el maestro y el cambio

metodológico (castellano)

¿Cuáles son los factores clave para que los niños y jóvenes aprendan?

¿Cómo los podemos aplicar a nuestro centro y cómo definimos

nuestro papel como educadores? ¿Qúe dice el alumnado? «Me

gusta mucho porque después no se me olvida lo que estudio»

Observaciones: más información en www.aprenentatgesignificatiu.com.

Antoni Ballester Vallori, doctor en geografía. Maestro de

primaria, profesor de secundaria en el IES Baltasar Porcel y

asociado de la Universitat de les Illes Balears. Coordinador del

Equipo Aprenentatgesignificatiu.com.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507042

21507020 Conversa Pedagògica

(ENGLISH-CAtalà)

L’objectiu és reflexionar, dialogar i concretar la nostra activitat

pedagògica. El debat el farem a partir de frases o textos de

pedagogs i pedagogues, tot revisant el seu pensament.

Observacions: cal portar la ment oberta i venir amb moltes ganes

de conversar.

M. Assumpta Baig Torras, mestra de primària jubilada i amb

experiència en escola activa i en gestió i política educativa.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507020

21507038 Els infants i joves

gitanos a l’escola (català)

Plegats reflexionarem sobre el treball de mestres i docents amb

infants i joves gitanos. Debatrem sobre aspectes relacionats

amb la normalització, centres guetos, l’absentisme, el

fracàs escolar i l’abandó escolar, la relació amb les famílies,

els recursos i intervencions socioeducatives i les polítiques

educatives, entre d’altres.

Jesús Salinas Català, coordinador d’activitats i secretaria de

l’Associació d’Ensenyants amb Gitanos.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507038

TALLERS

75


TALLERS

DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

Matí de 10 a 12 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

21507079 Speak Now

and Forever (english)

Taller-conversa d’anglès per aprendre, practicar, guanyar

fluïdesa i edificar una base ben sòlida, que et permetrà parlar

forever. Cada sessió consta d’una breu explicació inicial de

la matèria; la resta i major part de la sessió són exercicis

dinàmics, diferents dels tradicionals, on parlarem i farem

nostres les propostes.

En aquest taller podreu experimentar i aprendre de manera

natural, fluida, i veure de manera clara aspectes que

segurament us havien costat fins ara.

Obsevacions: cal portar roba de carrer còmoda (no cal que sigui

esportiva) que us permeti, per exemple, seure a terra.

Clara Massons i de Lama, llicenciada en Traducció i

Interpretació. Pedagoga i formadora de formadors. D’arrels

nord-americanes, és creadora d’English for Performing

Arts, on organitza cursos per als professionals de les arts

escèniques.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507079

21507033 El paper de l’escola

EN la vida de l’infant acollit.

Reptes i dificulTats (català)

Descriurem l’univers que envolta la realitat d’un infant o jove

que es troba en situació de tutela administrativa, i quin paper

ocupa l’escola o l’institut en el seu dia a dia. Treballarem plegats

amb la finalitat de dibuixar possibles respostes davant de les

dificultats per gestionar les demandes de l’escola o institut.

Jordi Gracia Rebelles, educador social i director del Centre

Residencial d’Atenció Educativa Toni Inglès de Vilafranca del

Penedès, i Isabel Martin Toro, educadora social i directora del

Centre Residencial d’Atenció Educativa de Collbató.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507033

21507052 L’entorn: objectiu i

mitjà de la pràctica educativa

(català)

Qualsevol àmbit de vida, d’aprenentatge i de coneixement

per a les persones, infants i adults, requereix d’un procés de

raonament científic. El nostre plantejament educatiu es basa

en una actitud i una percepció àmplia que ens permet la

descoberta dels estímuls que la realitat ens proporciona.

Proposem reconèixer en l’entorn estímuls, estratègies i recursos

per a la investigació, la recerca i l’aprenentatge tant individual

com col·lectiu.

Observacions: cal tenir present que la major part del curs es

realitzarà a l’exterior.

Carme Alemany Miralpeix, mestra de Primària. Durant 34 anys

ha estat a l’escola El Roure Gros, actualment està jubilada

i col·labora amb diverses escoles; Carles Gràcia Martínez,

mestre d’educació infantil i director de l’escola pública Els

Pinetons, de Ripollet, i Eloi Arisa Alemany, mestre d’educació

primària, actualment a l’escola pública Els Pinetons, de

Ripollet.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=21507052

TALLERS

76


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

77


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 18 h

1559299 Tallers d’art per imaginar

i crear* (English-català)

Com podem apropar l’art als infants? Plegats, participarem

en un projecte artístic, basant-nos en l’obra de Keith Haring,

per reflexionar sobre l’organització de tallers artístics des d’una

perspectiva on els nens i nenes puguin crear de manera oberta

i lliure, deixant espai per a la imaginació.

Marion Tielemann, educadora, consultora per a famílies i

escoles, directora de l’escola Kitabü.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559299

1519263 La literatura infantil a

l’etapa d’educació infantil (català)

Quin paper té l’educador o educadora perquè l’infant s’interessi

per les narracions orals, els llibres i àlbums il·lustrats?

Els contes i llibres tenen valor per ells mateixos; expliquen

històries, no són manuals d’educació ni de moral i van més

enllà de l’educació emocional. Poden ser un mitjà intermediari

entre l’adult i l’infant gràcies al món de la fantasia i als

personatges de ficció, que permeten abordar, acompanyar i

confrontar-se a les pors amb la distància necessària.

Parlarem de com organitzem el racó dels contes a l’escola.

Com fer la tria? Com utilitzar-los a l’escola i en quins moments

podem explicar contes?

Observacions: us demanem que porteu els llibres i àlbums que

més us agrada llegir i explicar als infants.

Montse Colilles Codina, psicòloga d’orientació psicoanalítica.

Formadora i assessora d’educació infantil. Coordinadora del

grup de treball «Art i literatura» de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519263

1589204 (0-3 AÑOS) EL JUEGO EN LA

ESCUELA INFANTIL (castellano)

El juego es la actividad por excelencia en los tres primeros

años de vida. ¿Cómo acogemos en la escuela las necesidades

de juego de los niños y niñas? ¿Cuáles son las características

del juego durante los tres primeros años de vida? ¿Cómo

pensamos y organizamos los tiempos y los espacios para

poder garantizar un juego de calidad y respetuoso con las

necesidades de los niños y niñas? ¿Qué papel tiene el adulto?

Noemí Ramírez Fernández, maestra de escuela infantil,

participa en diferentes grupos de trabajo de la AM Rosa Sensat.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1589204

1519273 Observar

y documentar. Recursos para

innovar en la educación de la

primera infancia (castellano)

El curso propone reflexionar sobre las posibilidades de la

observación y la documentación, instrumentos que nos

ofrecen una oportunidad para innovar la educación de la

primera infancia.

La metodología principal será la discusión en grupo, para

valorar la realidad en las escuelas catalanas. Contaremos

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

78


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

con la participación de maestras que nos presentarán su

experiencia de observación y documentación como recursos

para innovar sus propias experiencias educativas.

Gino Ferri, maestro de educación infantil en Reggio Emilia y

formador de maestros.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519273

1519240 Ètica i dilemes ètics en el

treball pedagògic amb infants

(ENGLISH-català)

En aquest taller s’abordarà la qüestió de l’ètica professional i

els dilemes ètics en el treball pedagògic en l’àrea de la primera

infància. En què consisteixen l’ètica i els dilemes ètics? Per

què les reflexions sobre l’ètica professional semblen cada

vegada més importants i diferents de les regulacions ètiques?

Com podem establir mètodes de reflexió ètica com a mitjà

d’orientació en el treball professional amb els infants?

Marianne Gilbert Nielsen, presidenta de la Unió pels pedagogs

a BUPL Aarhus (Dinamarca). Pedagoga i Màster en Filosofia de

l’Educació.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519240

1519224 Crecer sanos en una

escuela saludable (castellano)

Que un niño crezca y se desarrolle de manera sana dependerá

de la calidad de las atenciones y los cuidados que se le presten

y, muy especialmente, de la calidad de las relaciones que pueda

establecer. La escuela, y muy particularmente la escuela de los

más pequeños, constituye un espacio de enorme importancia

para el desarrollo sano de niños y niñas.

Observaciones: para que el curso sea lo más participativo posible,

se recomienda aportar las experiencias de escuela saludable que

cada uno esté desarrollando.

Pablo García Túnez, psicólogo clínico desde hace veinticinco

años en un hospital infantil y vinculado como maestro a la

educación infantil. Actualmente sigue haciendo formación de

maestros y maestras. Colaborador de la revista In-fan-cia.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519224

1519247 EL LENGUAjE DEL Cuerpo,

GrÁficos y movimiento (ITALIANO-castellano)

El curso tiene como objectivo investigar la relación

interdisciplinaria entre el lenguaje gráfico y el lenguaje corporal

a través de momentos de taller y momentos de presentaciones

de las experiencias del proyecto.

Matteo Bini, profesor de educación física y deportes y enseñante

atelierista de la ciudad de Reggio Emilia.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519247

1519276 Però el cent existeix: la

creació d’ambients a l’escola

infantil (caTALÀ)

Organitzar una escola a partir d’ambients implica, en

essència, una manera diferent d’organitzar els infants, l’espai

i els materials. Suposa una manera diferent de pensar les

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

79


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

estructures i les concepcions d’aprendre i d’ensenyar. Els

ambients d’aprenentatge ofereixen la possibilitat de canviar la

mirada pedagògica sobre com aprèn l’infant, com hauria de

desenvolupar el seu paper el mestre... Ofereixen, en definitiva,

una oportunitat de repensar l’escola.

Gemma Núñez Ponsa, mestra d’educació infantil. Membre de

l’equip directiu a l’escola Pinetons. Coordinadora del grup de

treball «Ambients de joc a l’escola infantil» de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519276

1519285 Tertúlia pedagògica a

cinc veus (ENGLISH-CATALÀ)

Us proposem una tertúlia pedagògica a cinc veus, cadascuna

amb la nostra motxilla personal, però que comparteixen una

mateixa idea d’educació, i obertes a compartir i ampliar

experiències també des de diferents mirades: les nostres i les

d’aquelles persones que els vingui de gust exposar les seves.

Reflexionarem sobre l’organització a l’escola: pensem en els

llibres de text, o les fitxes, com un element més? Coneixem

altres alternatives? Quines pors tenim? Potser si en parlem i

compartim angoixes, tot es veurà diferent.

Pilar Trabal Piella, mestra d’educació infantil a una escola

pública. Ha estat mestra d’Escola Bressol fins al curs

2008-2009; Berta Vila Saborit, mestra d’educació infantil

i psicopedagoga, guia Montessori 3-6 per l’Associació

Montessori Internacional, professora del Grau de Mestre

d’Educació Infantil de la UVic-UCC. Ha treballat com a

mestra d’Escola Bressol, i Eva Marichalar Freixa, professora

del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic),

membre fundadora de Deriva Mussol i professora del Màster

en Arts de Carrer de Fir de Tàrrega i Universitat de Lleida;

Glòria Mora Musull, mestra en Educació Infantil; i Anna Pujol

Costa, llicenciada en Psicologia, profesora especialitzada en

pedagogia terapèutica, professora titular de psicoogia del

desenvolupament de la FETCH.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519285

1559261 La competència de les

competències. Una educació

transformadora i creativa;

global i integradora a Infantil i

Primària* (CATALÀ)

Partirem de la competència creativa com a eix transversal en

l’aprenentatge. Buscarem resposta a algunes preguntes com:

què és la creativitat? Podem parlar de creativitat matemàtica,

lingüística...? Com aprenen els infants?

Jugarem i investigarem amb espais i materials que ens ajuden

a construir un aprenentatge significatiu i vivencial. Recollirem

i actualitzarem propostes de filosofies educatives com

Montessori, Reggio Emilia o Waldorf, i així anirem construint

un aprenentatge col·lectiu a partir de les pròpies vivències i de

les experiències que es proposen en aquest espai.

Observacions: es recomana portar càmera de fotos, una memòria

USB i roba i calçat còmode.

Jenny Silvente González, mestra d’educació infantil, psicomotricista

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

80


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

i pedagoga teatral. Actualment, s’està formant com a investigadora

en l’àmbit de la recerca en educació (especialitat en currículum i

processos d’innovació) i en l’àmbit de la neuropsicologia educativa.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559261

1559271 L’entorn és igual per a

tothom? Com hi participem?* (CATALÀ)

La proposta vol fer reflexionar sobre l’escola i la mirada que té

envers el seu entorn i el món: és l’escola capaç d’interactuar-hi?

Es tracta d’un espai d’intercanvi de mirades, d’experiències, de

maneres d’entendre l’aprenentatge, de sabers... i d’un espai

de construcció de nou coneixement, un coneixement que

elaborarem plegats.

Observacions: cal dur una càmera de fotos (o el mateix mòbil,

però cal que es puguin passar les fotos al portàtil) i, si us va bé, un

ordinador portàtil.

Xavier Geis Balagué, mestre d’educació infantil i primària de

l’Escola Rellinars.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559271

1559287 Treballem les

matemàtiques per transformar

l’escola* (CATALÀ)

A partir de la presentació d’experiències, a càrrec de mestres

de diferents escoles, fonamentades i mobilitzades des de la

filosofia educativa del grup «a+a+», es plantegen estratègies

de transformació global de la dinàmica escolar per tal d’anar

obrint camí a una escola crítica, reflexiva i activa.

Josep Callís Franco (coordinador), mestre i coordinador del

grup de treball «a+a+» de l’AM Rosa Sensat i professor de

Didàctica de les Matemàtiques a la UdG.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559287

1559279 Repensem

l’espai a l’aire lliure* (CATALÀ)

El concepte educatiu, l’organització del temps, dels materials i

de les propostes que volem oferir en l’espai exterior ens ajuda a

fer-ne un disseny compromès amb una pedagogia respectuosa.

Dissenyar l’espai en zones diferenciades, delimitacions, plantes,

sorrals, camins, desnivells, terres... Com fer-ho possible?

Plegats, pensarem i construirem, per habitar tot escoltant els infants.

Observacions: és obert a la participació de diferents professionals

implicats en el disseny i la utilització dels espais a l’aire lliure:

mestres, educadors, monitors d’esplai, arquitectes, paisatgistes,

jardiners, fusters, etc.

Pitu Fernàndez Quiles, mestre i creador de Safareig.org, i

Carme Cols Clotet, mestra i creadora de Safareig.org.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559279

1559200 ¿ES POSIBLE REGGIO FUERA DE

REGGIO? REFLEXIONES Y PRÁCTICAs EN

NUESTRAS ESCUELAS* (castellano)

Desde hace diez años el grupo de trabajo «Ética y estética en

las escuelas de Reggio Emilia» ha estado analizando nuestra

realidad desde la perspectiva de la pedagogía reggiana.

Desde el primer día la dinámica de trabajo ha girado alrededor

de hacerse preguntas: ¿se puede trasladar a nuestra realidad

la experiencia reggiana? ¿Es posible? ¿Hay condiciones

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

81


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

ineludibles?... Son preguntas, dudas que nos ayudan a crecer

como maestros.

Maria Vinuesa Arbós (coordinadora), miembro del grupo de

trabajo «Ética y estética en las escuelas de Reggio Emilia» de

la AM Rosa Sensat.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559200

1559290 El treball per projectes* (català)

Es tracta de construir conjuntament un discurs propi, basat

en evidències i en la reflexió compartida, sobre els projectes

de treball. Farem una investigació conjunta sobre «Com

sabem que un projecte és un bon projecte?». Per ajudar-nos

a reflexionar comptarem amb el suport del grup de treball

«Pensem i compartim un canvi metodològic».

Carme Pablo Puig, mestra d’educació infantil i primària, formadora

de l’Ice de la UAB , co-coordinadora del grup de treball «Pensem i

compatim un canvi metodològic», de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559290

1559292 El Gracia: una escuela

de relaciones* (castellano)

Vivir nuestro centro como un espacio de encuentro y formación,

más allá de lo meramente disciplinar y académico, haciendo

de él lo que nosotros denominamos una escuela de relaciones.

Relaciones con el conocimiento y con la cultura. Relaciones

interpersonales que permitan que familias, alumnado,

profesorado e instituciones se sientan parte de un proyecto

común. Apostamos por una escuela amable y abierta.

Maribel Serralvo Zamora e Immaculada Gómez Latorre,

maestras. Málaga.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559292

1559244 fem escoles igualitàries i

respectuoses* (català)

S’exposaran i treballaran pràctiques educatives efectives per

prevenir el bullying per raons d’orientació sexual i/o identitat

de gènere o diversitat familiar.

Aquest curs és una introducció per oferir models positius i de

normalitat de la diversitat afectiva de les persones de forma

transversal. Les propostes se situen dins del marc de la nova

llei de drets de les persones lesbianes, gais, transgènere i

bisexuals, intersexuals i contra l’homofòbia.

Catalina Pallas Picó, presidenta de l’Associació de Famílies

Lesbianes i Gais (FLG). Docent, formadora de professorat

i autora de contes infantils. És activista pels drets LGBT i

treballa per desenvolupar programes docents per a erradicar

l’homofòbia a les escoles, i Reyes Varella Martí, sociòloga,

professora a les universitats de Vic i Girona. Treballa a Metges

Sense Fronteres, i és voluntària al projecte educatiu de la FLG.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559244

1559032 El llenguatge

cinematogràfic a parvulari

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

82


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

i cicle inicial* (català)

La proposta vol fomentar l’aprenentatge del cinema: des

dels seus orígens passant per la seva història i trajectòria, el

seu llenguatge i vocabulari com a part de la nostra cultura

educativa.

Clara Hidalgo Moya (coordinadora), mestra d’educació infantil

i psicopedagoga. Hi col·laboren Mònica Bargalló i Cristina

Fernández.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559032

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

83


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

84


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 18 h

1559299 Tallers d’art per imaginar

i crear* (English-català)

Com podem apropar l’art als infants? Plegats, participarem

en un projecte artístic, basant-nos en l’obra de Keith Haring,

per reflexionar sobre l’organització de tallers artístics des d’una

perspectiva on els nens i nenes puguin crear de manera oberta

i lliure, deixant espai per a la imaginació.

Marion Tielemann, educadora, consultora per a famílies i

escoles, directora de l’escola Kitabü.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559299

1559261 La competència de les

competències. Una educació

transformadora i creativa,

global i integradora, a Infantil i

Primària* (CAtalà)

Partirem de la competència creativa com a eix transversal en

l’aprenentatge. Buscarem resposta a algunes preguntes com:

què és la creativitat? Podem parlar de creativitat matemàtica,

lingüística...? Com aprenen els infants?

Jugarem i investigarem amb espais i materials que ens ajuden

a construir un aprenentatge significatiu i vivencial. Recollirem

i actualitzarem propostes de filosofies educatives com

Montessori, Reggio Emilia o Waldorf, i així anirem construint

un aprenentatge col·lectiu a partir de les pròpies vivències i de

les experiències que es proposen en aquest espai.

Observacions: es recomana portar càmera de fotos, una memòria

USB i roba i calçat còmode.

Jenny Silvente González, mestra d’educació infantil, psicomotricista

i pedagoga teatral. Actualment, s’està formant com a investigadora

en l’àmbit de la recerca en educació (especialitat en currículum i

processos d’innovació) i en l’àmbit de la neuropsicologia educativa.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559261

1559271 L’entorn

és igual per a tothom?

Com hi participem?* (CAtalà)

La proposta vol fer reflexionar sobre l’escola i la mirada que té

envers el seu entorn i el món: és l’escola capaç d’interactuar-hi?

Es tracta d’un espai d’intercanvi de mirades, d’experiències, de

maneres d’entendre l’aprenentatge, de sabers... i d’un espai

de construcció de nou coneixement, un coneixement que

elaborarem plegats.

Observacions: Cal dur una càmera de fotos (o el mateix mòbil,

però cal que es puguin passar les fotos al portàtil) i, si us va bé, un

ordinador portàtil.

Xavier Geis Balagué, mestre d’educació infantil i primària de

l’Escola Rellinars.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559271

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

85


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1559287 Treballem les

matemàtiques per transformar

l’escola* (CAtalà)

A partir de la presentació d’experiències, a càrrec de mestres

de diferents escoles, fonamentades i mobilitzades des de la

filosofia educativa del grup «a+a+», es plantegen estratègies

de transformació global de la dinàmica escolar per tal d’anar

obrint camí a una escola crítica, reflexiva i activa.

Josep Callís Franco (coordinador), mestre i coordinador del

grup de treball «a+a+» de l’AM Rosa Sensat i professor de

Didàctica de les Matemàtiques a la UdG.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559287

1559279 Repensem

l’espai a l’aire

lliure* (CAtalà)

El concepte educatiu, l’organització del temps, dels materials i

de les propostes que volem oferir en l’espai exterior ens ajuda a

fer-ne un disseny compromès amb una pedagogia respectuosa.

Dissenyar l’espai en zones diferenciades, delimitacions, plantes,

sorrals, camins, desnivells, terres... Com fer-ho possible?

Plegats, pensarem i construirem, per habitar tot escoltant els infants.

Observacions: obert a la participació de diferents professionals

implicats en el disseny i la utilització dels espais a l’aire lliure: mestres,

educadors, monitors d’esplai, arquitectes, paisatgistes, jardiners,

fusters, etc.

Pitu Fernàndez Quiles, mestre i creador de Safareig.org, i

Carme Cols Clotet, mestra i creadora de Safareig.org.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559279

1559200 ¿ES POSIBLE

REGGIO FUERA DE REGGIO?

REFLEXIONES Y PRÁCTICAs

EN NUESTRAS ESCUELAS* (castellano)

Desde hace diez años el grupo de trabajo «Ética y estética en

las escuelas de Reggio Emilia» ha estado analizando nuestra

realidad desde la perspectiva de la pedagogía reggiana.

Desde el primer día la dinámica de trabajo ha girado alrededor

de hacerse preguntas: ¿se puede trasladar a nuestra realidad la

experiencia reggiana? ¿Es posible? ¿Hay condiciones ineludibles?...

Son preguntas, dudas que nos ayudan a crecer como maestros.

Maria Vinuesa Arbós (coordinadora), miembro del grupo de

trabajo «Ética y estética en las escuelas de Reggio Emilia» de

la AM Rosa Sensat.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559200

1529246 Geometria i mesures a

l’escola primària (CAtalà)

Tractarem alguns dels aspectes relacionats amb la mesura i la

geometria, com ara el treball de la longitud, la massa o el pes,

la superfície, els angles i el volum.

M. Antònia Canals Tolosa, mestra.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1529246

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

86


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1529278 Repensant les

matemàtiques a l’escola (CAtalà)

Analitzarem les matemàtiques a l’escola, tot revisant el seu

paper en el projecte educatiu del centre, per tal d’aprofundir

en la competència matemàtica dels nens i nenes.

Esteve Corominas Baig, mestre d’educació primària, cap

d’estudis de l’Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú i membre

del Grup de Recerca d’Aprenentatge entre Iguals de l’ICE de la

UAB.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1529278

1569286 L’Escola Bàltica com a

lloc d’aprenentatge i vida pels

alumnes de 6 a 16 anys** (ENGLISH-català)

Creiem que una bona escola ha de partir de cada infant. Així,

l’organitzem de manera que cadascuna de les seves capacitats

individuals, coneixements naturals i el seu afany per fer, puguin

tenir un espai.

L’Escola Bàltica es veu a sí mateixa com un lloc d’aprenentatge

i de vida. Cal, no ensenyar coneixements aïllats, sinó prendre

part dels contextos d’aprenentatge. Per tant, el nostre

concepte d’ensenyament està dissenyat per combinar matèries

sempre que sigui possible. L’escola consta de quatre nivells

d’aprenentatge d’edats múltiples.

Björn Schlapkohl, mestre i membre de l’equip de gestió escolar.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569286

1569210 Acollir i incloure per

evitar les desigualtats** (CAtalà)

Ens centrarem en com buscar i proposar estratègies per

acollir tot l’alumnat, per tal que tothom trobi el seu espai a

l’escola o institut i que ningú, sigui com sigui, es topi amb

dificultats en entrar als centres educatius. Per tant, haurem

de parlar d’acció tutorial, de col·laboració amb les famílies,

d’entomar els inevitables conflictes... Haurem de replantejar

les metodologies, els espais, els temps i les organitzacions, i

haurem de pensar com fer front a normatives que no ajuden a

acollir tothom, que segreguen en lloc d’incloure.

Joan M. Girona Alaiza, mestre i psicopedagog jubilat, exdirector

del programa d’educació compensatòria i membre del Consell

de Formació de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569210

1569233 El rap a les aules i la

pedagogia del Hip-hop** (català)

El rap és un subgènere de la lírica amb escassa presència

a les aules. El curs vol donar a conèixer les potencialitats

pedagògiques de la música rap a les aules de primària i

secundària per connectar-la amb el currículum de diverses

àrees de coneixement (llengües, música, història). S’oferirà

una introducció a la història del rap i una caracterització

del gènere, es presentaran experiències didàctiques recents

realitzades en centres educatius, tallers d’estiu, projectes

socials i teories d’aprenentatge que nodreixen l’enfocament

de la pedagogia del hip-hop.

Els participants desenvoluparan una proposta didàctica per

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

87


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

connectar la música rap amb algun aspecte del currículum

que els interessi.

Cristina Aliagas Marín (coordinadora), investigadora

postdoctoral Beatriu de Pinós a la University of Sheffield,

Regne Unit; Pau Llonch Méndez (coordinador), vocal del

grup de rap en català At Versaris, i Júlia-Alba Fernàndez

Gaià (coordinadora), professora de música a l’Institut Lluís de

Peguera. Amb la participació de Victor Corona, investigador

postdoctoral ICAR, Université de Lyon II, França; Maria Rosa

Garrido, professora de la UIC; Júlia Llompart, estudiant de

doctorat de la UAB; Núria Media, professora de la UVic; i

Emilee Moore, professora de la UAB i de la UIC.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569233

1569242 Experiments low cost

per aprendre meteorologia (CAtalà)

Oferim una proposta de caire pràctic on podrem observar i

fer diferents experiments amb materials senzills que serveixen

per aprendre conceptes de meteorologia (simular fenòmens

meteorològics, fabricar aparells meteorològics casolans, etc.).

Marcel Costa Vila, professor de ciències de secundària a

l’Institut Obert de Catalunya i col·laborador del màster de

professorat de la UPF.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569242

1559290 El treball per projectes*

(català)

Es tracta de construir conjuntament un discurs propi, basat

en evidències i en la reflexió compartida, sobre els projectes

de treball. Farem una investigació conjunta sobre «Com

sabem que un projecte és un bon projecte?». Per ajudar-nos

a reflexionar comptarem amb el suport del grup de treball

«Pensem i compartim un canvi metodològic».

Carme Pablo Puig, mestra d’educació infantil i primària,

formadora de l’Ice de la UAB , co-coordinadora del grup de

treball «Pensem i compatim un canvi metodològic», de l’AM

Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559290

1559292 El Gracia: una escuela

de relaciones* (castellano)

Vivir nuestro centro como un espacio de encuentro y formación,

más allá de lo meramente disciplinar y académico, haciendo

de él lo que nosotros denominamos una escuela de relaciones.

Relaciones con el conocimiento y con la cultura. Relaciones

interpersonales que permitan que familias, alumnado,

profesorado e instituciones se sientan parte de un proyecto

común. Apostamos por una escuela amable y abierta.

Maribel Serralvo Zamora e Immaculada Gómez Latorre,

maestras. Málaga.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559292

1559244 fem escoles

igualitàries i respectuoses* (català)

S’exposaran i treballaran pràctiques educatives efectives per

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

88


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

prevenir el bullying per raons d’orientació sexual i/o identitat

de gènere o diversitat familiar.

Aquest curs és una introducció per oferir models positius i de

normalitat de la diversitat afectiva de les persones de forma

transversal. Les propostes se situen dins del marc de la nova

llei de drets de les persones lesbianes, gais, transgènere i

bisexuals, intersexuals i contra l’homofòbia.

Catalina Pallas Picó, presidenta de l’Associació de Famílies

Lesbianes i Gais (FLG). Docent, formadora de professorat i

autora de contes infantils. És activista pels drets LGBT i treballa

per desenvolupar programes docents per a erradicar l’homofòbia

a les escoles, i Reyes Varella Martí, sociòloga, professora a les

universitats de Vic i Girona. Treballa a Metges Sense Fronteres,

i és voluntària al projecte educatiu de la FLG.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559244

1559032 El llenguatge

cinematogràfic a parvulari

i cicle inicial* (català)

La proposta vol fomentar l’aprenentatge del cinema: des

dels seus orígens passant per la seva història i trajectòria, el

seu llenguatge i vocabulari com a part de la nostra cultura

educativa.

Clara Hidalgo Moya (coordinadora), mestra d’educació

infantil i psicopedagoga. Hi col·laboren Mònica Bargalló i

Cristina Fernández.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559032

1529280 Robots i mappings a

primària amb Imagina Scratch

(català)

L’equip de Robolot fa una proposta, basada en recursos

didàctics, per tal de treballar les competències digitals a

primària d’una forma eficient i engrescadora.

Treballarem amb Scratch (mitjançant l’equip Imagina

Scratch) per tal per tal d’elaborar divertits robots autònoms,

realitzables per alumnes del cicle superior. També es treballarà

en l’elaboració de narracions interactives per tal de realitzar

mappings (projecció de narracions sobre edificis).

Observacions: És aconsellable que els assistents disposin del seu

propi portàtil per tal de poder fer un seguiment eficient de l’activitat.

Antoni Moreno Rey, professor de secundària (Automatització

i Robòtica) i coordinador de Robolot. Formador de l’ICE de la

UdG i de la UPC i membre d’Innova Didactic, i Joan Pellicer

Jacomet, professor de secundària (Tecnologia) i membre

de Robolot. Formador de l’ICE de la UdG i la UPC i membre

d’Innova Didactic.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1529280

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

89


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

90


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 18 h

1539248 Hacia una educación

lingüística (y literaria) crítica

(castellano)

¿Es posible una educación lingüística crítica? ¿Qué hacer

con la educación literaria en secundaria? ¿Cómo construir

itinerarios de lectura y secuencias didácticas coherentes con

los enfoques comunicativos y con el anhelo de una escuela

democrática, inclusiva, coeducativa, ecológica e intercultural?

El propósito del curso es compartir marcos teóricos, experiencias

profesionales y proyectos de aula que nos permitan enriquecer

nuestras prácticas cotidianas y crear redes de intercambio.

Guadalupe Jover, profesora de educación secundaria en el IES

María Guerrero de Collado Villalba (Madrid).

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539248

1569286 L’Escola Bàltica com a

lloc d’aprenentatge i vida pels

alumnes de 6 a 16 anys** (ENGLISH-català)

Creiem que una bona escola ha de partir de cada infant. Així,

l’organitzem de manera que cadascuna de les seves capacitats

individuals, coneixements naturals i el seu afany per fer, puguin

tenir un espai.

L’Escola Bàltica es veu a sí mateixa com un lloc d’aprenentatge

i de vida. Cal, no ensenyar coneixements aïllats, sinó prendre

part dels contextos d’aprenentatge. Per tant, el nostre

concepte d’ensenyament està dissenyat per combinar matèries

sempre que sigui possible. L’escola consta de quatre nivells

d’aprenentatge d’edats múltiples.

Björn Schlapkohl, mestre i membre de l’equip de gestió escolar.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569286

1569210 Acollir i incloure per

evitar les desigualtats** (CAtalà)

Ens centrarem en com buscar i proposar estratègies per

acollir tot l’alumnat, per tal que tothom trobi el seu espai a

l’escola o institut i que ningú, sigui com sigui, es topi amb

dificultats en entrar als centres educatius. Per tant, haurem

de parlar d’acció tutorial, de col·laboració amb les famílies,

d’entomar els inevitables conflictes... Haurem de replantejar

les metodologies, els espais, els temps i les organitzacions, i

haurem de pensar com fer front a normatives que no ajuden a

acollir tothom, que segreguen en lloc d’incloure.

Joan M. Girona Alaiza, mestre i psicopedagog jubilat, exdirector

del programa d’educació compensatòria i membre del Consell

de Formació de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569210

1569233 El rap a les aules i la

pedagogia del Hip-hop** (català)

El rap és un subgènere de la lírica amb escassa presència a les

aules. El curs vol donar a conèixer les potencialitats pedagògiques

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

91


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

de la música rap a les aules de primària i secundària per connectarla

amb el currículum de diverses àrees de coneixement (llengües,

música, història). S’oferirà una introducció a la història del rap

i una caracterització del gènere, es presentaran experiències

didàctiques recents realitzades en centres educatius, tallers

d’estiu, projectes socials i teories d’aprenentatge que nodreixen

l’enfocament de la pedagogia del hip-hop.

Els participants desenvoluparan una proposta didàctica per

connectar la música rap amb algun aspecte del currículum

que els interessi.

Cristina Aliagas Marín (coordinadora), investigadora

postdoctoral Beatriu de Pinós a la University of Sheffield,

Regne Unit; Pau Llonch Méndez (coordinador), vocal del

grup de rap en català At Versaris, i Júlia-Alba Fernàndez

Gaià (coordinadora), professora de música a l’Institut Lluís de

Peguera. Amb la participació de Victor Corona, investigador

postdoctoral ICAR, Université de Lyon II, França; Maria Rosa

Garrido, professora de la UIC; Júlia Llompart, estudiant de

doctorat de la UAB; Núria Media, professora de la UVic; i

Emilee Moore, professora de la UAB i de la UIC.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569233

1569242 Experiments low-cost per

aprendre meteorologia** (CAtalà)

Oferim una proposta de caire pràctic on podrem observar i

fer diferents experiments amb materials senzills que serveixen

per aprendre conceptes de meteorologia (simular fenòmens

meteorològics, fabricar aparells meteorològics casolans, etc.).

Marcel Costa Vila, professor de ciències de secundària a

l’Institut Obert de Catalunya i col·laborador del màster de

professorat de la UPF.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569242

1539256 LA economía es sencilla:

83 gráfiCos para comprender

la crisis y sus Efectos (castellano)

En cada sesión se presentarán un tercio de los gráficos para

explicar la crisis y para debatirlos en común. Cada día se verá

el efecto de la crisis sobre un sector determinado y se debatirán

alternativas: la economía social, los medios de comunicación y

la economía colaborativa.

Andreu Missé Ferran, fundador de El Periódico de Catalunya y

de la edición catalana de El País, periódico donde ha trabajado

durante más de treinta años y donde ha ejercido de jefe de

redacción de Economía en Madrid, subdirector de Cataluña y

corresponsal en Bruselas; Pere Rusiñol Costa, colaborador en

el Avui, El Periódico de Catalunya, El País –como redactor jefe–

y en Público, –como adjunto de dirección–; Ariadna Trillas

Fonts, corresponsal del periódico Avui en Bruselas, redactora de

Actualidad Económica, jefa de Economía de El País y directora

adjunta del periódico Ara, y Mariana Vilnitzky, colaboradora en

La Nación de Buenos Aires y en su grupo de revistas, y durante

más de diez años coodinadora de la revista Empresa y Trabajo,

editada por la Confederación de Cooperativas de España

(COCETA). Director y redactores de la revista Alternativas

Económicas.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539256

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

92


DE

12

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1539223 Conversar amb els

clàssics a l’educació secundària

(CAtalà)

Com apropar les grans obres de la tradició literària als nois

i les noies adolescents? Com fer convergir i en quins punts

aquests mons paral·lels d’experiència i paraula? Té sentit la

versió més convencional i institucionalitzada del comentari de

textos? S’han investigat altres alternatives? Què pot aportar a

l’estudi dels clàssics la metodologia del taller literari (imitar,

plagiar, crear) i altres línies actives de treball a l’aula? Com

crear una base de coneixement compartit sobre la literatura?

Juan Sánchez-Enciso Valero (coordinador), formador de l’ICE

de la UAB, i membres del Grup de Treball «Móns paral·lels

(l’ensenyament de la literatura a l’educació secundària)» de

l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539223

1539226 Curs de Xplore Health:

Com es desenvolupen els

fàrmacs? Apropa la recerca en

aquest àmbit als estudiants de

secundària! (CAtalà)

Amb el títol «Com es desenvolupen els fàrmacs?», el projecte

Xplore Health ofereix un curs per a professorat de secundària

organitzat conjuntament per l’Institut de Recerca de la Sida

IrsiCaixa i l’Obra Social «la Caixa».

Té com a objectiu facilitar una actualització científica entorn

de la matèria, així com proporcionar una àmplia varietat

d’eines multimèdia, jocs de debat i protocols d’experiments

per apropar els darrers avenços de la recerca sobre el

desenvolupament de fàrmacs a l’institut. Farem ús del portal

educatiu europeu Xplore Health (www.xplorehealth.eu).

Observacions: una de les sessions inclourà una part experimental

que es farà a CosmoCaixa.

Rosina Malagrida Escalas, coordinadora de Xplore Health

(www.xplorehealth.eu) i cap de la unitat de difusió de la recerca

biomèdica a IrsiCaixa, i Esther Arderiu Camarasa, de l’àrea

de Ciència i Medi Ambient de la Fundació Bancària «la Caixa».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539226

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

93


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

94


DE

12

HORES

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 18 h

1559254 L’abordatge dels

trastorns greus de conducta des

del Suport Conductual Positiu en

el marc de l’escola inclusiva (CAtalà)

Abordarem els trastorns de comportament a l’escola, dotantnos

d’eines i recursos des d’una òptica educativa.

Es tractaran diversos casos per tal d’aproximar-nos a la

discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, basant-nos

en el model del suport conductual positiu (SCP).

Efren Carbonell Paret, psicòleg i director de la Fundació

Aspasim.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559254

1549267 LAS INVARIANTES

PEDAGógicas de freinet (castellano)

La propuesta quiere dar a conocer los principios de la

pedagogía Freinet y sus valores innovadores.

Profundizaremos en sus técnicas, como son el texto libre y la

asamblea, y veremos que, conociendo los inicios y las características

de la pedagogía Freinet, tienen una extraordinaria vigencia.

Enric Vilaplana Lapena, profesor de la Facultad de Ciencias de

la Educación de la UAB.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549267

1549216 Cambiar la escuela para

transformar el mundo (castellano)

No podemos cambiar la escuela sin transformar el mundo. No

podemos transformar el mundo sin cambiar la escuela.

Tenemos la oportunidad de dar nuevas respuestas y, al mismo

tiempo, la obligación de seguir cuestionándonos la situación

actual de la escuela y de la educación. Necesitamos construir

una propuesta educativa que esté basada en la democracia,

la participación y la diversidad. Por este motivo, ofrecemos

un espacio formativo que pretende ofrecer algunas claves

individuales y colectivas para continuar este camino.

Asier Delgado Suárez, licenciado en pedagogía y miembro de

la plataforma La Educación que nos Une.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549216

1549235 Els drets dels infants

a Catalunya als 25 anys de la

Convenció (català)

Breu recorregut del pas de la cultura de la Declaració del 59

(els infants com a objecte de protecció) a la Convenció, que

defineix l’infant com a subjecte de drets. Reflexionarem sobre

el concepte d’infància en l’actualitat, sobre la teoria i pràctica

de la igualtat d’oportunitats, i sobre els camins a recórrer i la

necessària participació adulta.

Araceli Lázaro Aparicio, educadora, pedagoga i analista de

polítiques socials i programació d’infància i adolescència.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549235

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

95


DE

12

HORES

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 18 h

1549220 Com fer recerca

en un arxiu? (català)

Les ciències socials a través de l’aplicació de la metodologia de

la recerca, el desenvolupament de petits projectes escolars o el

treball de recerca de Batxillerat tenen en comú la necessitat de

disposar de fonts, d’uns criteris de selecció, d’una metodologia

de treball i d’unes tècniques que permetin aprofitar el potencial

educatiu dels documents.

Aquestes són les qüestions que es tractaran, amb l’objectiu de

facilitar eines als docents que els permetin conèixer recursos i

tècniques per orientar l’alumnat en la realització de recerques

escolars.

Pilar Reverté Vidal, professora d’ensenyament secundari, tècnica

docent del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics

de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) i col·laboradora

del Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya, i Elvira

Maria Martí Cañellas, mestra d’ensenyament primari i tècnica

docent del CESIRE.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549220

1549270 L’educació plurilingüe

(ENGLISH-català)

L’aprenentatge de la llengua és una tasca que demana la

cooperació de molts professionals, perquè s’han d’articular

les diferents llengües que hi ha al centre i l’entorn, i perquè

ha deixat de ser responsabilitat exclusiva del professorat de

l’àrea de llengües. El curs consistirà en la presentació i debat

d’experiències concretes: els fonaments teòrics en què es

basen i les recerques que els han orientat. També es preveu

organitzar una taula rodona on, des de diferents perspectives,

es matisaran tant des del punt de vista organitzatiu com de la

programació i avaluació d’aquestes pràctiques plurilingües i

interculturals.

Dolors Masats Viladoms, professora de la UAB i membre del

GREIP (Grup de recerca i ensenyament i Interacció Plurilingües),

i Artur Noguerol Rodrigo, membre del grup GREIP de la UAB.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549270

1519091 Les ombres van a l’escola

(italiano-català)

Tots els infants descobreixen aviat que tenen una ombra i

hi mantenen relacions secretes, lúdiques, que contribueixen

a l’estructuració de la seva identitat. Descobrir que tot té

una ombra, que tothom en té una, els genera problemes

que contribueixen a la superació del seu egocentrisme. Les

ombres representen un recurs, un centre d’interès, que activa

la racionalitat i la imaginació. El curs serà teoricopràctic.

S’il·lustraran teories i pràctiques sobre les potencialitats de

les ombres en l’ambient escolar. Els participants realitzaran

materials simples per iniciar i estimular l’activitat (teatrets,

siluetes, retrats i altres...).

Mariano Dolci, mestre titellaire. Itàlia.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519091

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

96


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

97


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 16 hores

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 16 h

1559022 Contes perquè sí* (CAtalà)

En aquest espai contarem i escoltarem contes perquè sí,

perquè en tenim ganes; com un regal i com un plaer, no

per extreure’n conseqüències didàctiques ni per aprofitar-ne

elements pedagògics. Reflexionarem sobre què ens aporten

els contes que no consta al currículum.

Elisabet Abeyà Lafontana, mestra a una escola pública de

Mallorca. Col·labora a la revista In-fàn-ci-a.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559022

1519037 Entorno escolar y

desarrollo infantil: ¿cómo

promover un ambiente

respetuoso de los derechos

de los niños? (CAstellano)

El propósito del curso es presentar los aspectos que fomentan un

entorno educativo respetuoso de los derechos de los niños (espacio

e interacciones). El tema va dirigido a profesionales que trabajan

con niños y niñas entre 3 y 6 años de edad. La mayor parte de esta

experiencia se ha recogido a partir de la aplicación de la escala

de calificación del ambiente de la infancia temprana ECERS-R e

instrumentos de desarrollo infantil en Perú, y se focaliza la atención

en aquellos aspectos referidos a protección, oportunidades de

aprendizaje apropiadas y oportunas, así como relaciones positivas.

Rosina Vanessa Sánchez Jiménez, psicóloga (Perú) y magister

en Gobernabilidad y Desarrollo (Bélgica). Es coordinadora de

evaluación en la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de

Educación del Perú y coordina el consejo de Perú de la revista

In-fan-cia Latinoamericana.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519037

1559051 JOCS d’ART, amb ARTISTES,

INFANTS i MESTRES* (CAtalà)

Teoria i pràctica a partir de l’experiència realitzada a l’espai

Carrau Blau, amb la finalitat d’apropar l’art de vint-i-sis

artistes plàstics als infants. L’experiència va ser recopilada

posteriorment en la publicació Artistes, Fragments 15.

Soledat Sans Serafini, directora del taller de plàstica Carrau

Blau de Sant Just Desvern, i Laia Amargós Sans, mestra

d’educació especial, llicenciada en història de l’art i mestra de

plàstica del taller Carrau Blau de Sant Just Desvern.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559051

1519058 L’enfocament de San

Miniato en l’educació dels

infants (italiano-CAtalà)

El protagonisme dels nens i nenes en els seus processos de

creixement i en el desenvolupament de les seves relacions,

el coneixement i l’aprenentatge es destaca com un tret

característic de «l’enfocament de San Miniato», juntament

amb la identitat que els nens i nenes posen en joc en

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

98


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 16 hores

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

qualsevol situació en la qual les oportunitats que s’ofereixin

siguin riques. D’aquesta manera pren forma la idea que el

reconeixement de la identitat i el potencial dels infants és la

base al voltant de la qual es construeix un projecte educatiu.

La riquesa de les oportunitats (no necessàriament l’elevat

cost) ha de convertir-se en l’essència d’un currículum obert

a tot el possible.

Aldo Fortunati, responsable del centre La Bottega di Geppetto

(San Miniato) i director de l’àrea de Documentació, Recerca

i Formació de l’Istituto degli Innocenti (Florència); Gloria

Tognetti, responsable del Servei Educatiu de San Miniato,

directora de La Bottega di Geppetto i formadora d’educadors,

i Barbara Pagni, responsable de les activitats internacionals

de La Bottega di Geppetto. Pertany també al grup d’activitat,

recerca i documentació i coordina el servei pedagògic del

servei.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519058

1519069 Los ambientes

educativos, escenarios de

escucha y mirada (CAstellano)

Durante el curso, y con un formato participativo, reflexionaremos

para comprender cómo el espacio y el material configuran la

conexión entre el sujeto y su persona, entre él y los demás,

entre él y el mundo que le rodea: Los ambientes educativos.

Trataremos las cualidades de los escenarios que se configuran,

así como nuestras propias cualidades de escucha y mirada

para «leer», interpretar y ofrecer en su diseño riqueza de juego,

de relación, de individuación, etc. Conversaremos sobre qué

y cómo es la escuela infantil, sobre lo qué se prioriza, lo que

ofrecemos y lo que soñamos.

Observaciones: cada participante necesita una tela (no importa

el tamaño).

Sergio Diez Pérez, maestro de educación infantil, miembro

del Consejo de Redacción de la revista In-fan-cia, ponente en

diversos foros de educación infantil y colaborador en las diversas

propuestas de la AM Rosa Sensat.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519069

1519072 Matemática en

Educación Infantil: realidades,

mitos y prospectivas (CAstellano)

En este curso contrastaremos lo que dicen matemáticos

y neurocientificos cognitivos sobre la matemática en

educación infantil con lo que hacemos y lo que convendría

hacer para que cada niño desarrolle sus potencialidades

para el aprendizaje de las matemáticas. Trataremos

algunos indicadores de riesgo en el desarrollo matemático

y su prevención a partir del juego, y se hará una revisión de

propuestas de iniciación matemática a partir de la acción

motriz y el uso de materiales.

Ramona Bolívar Calderón, profesora universitaria en el área

de formación de educadores infantiles, e investigadora de

iniciación matemática en educación infantil y primer ciclo de

primaria.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519072

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

99


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 16 hores

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

1519077 Pim, Pam, Pum! So o

soroll? (CAtalà)

Com tractem el so, el silenci, la música… a l’escola?

Oferim un espai d’intercanvi on poder fer una anàlisi sobre

el tractament del so a l’escola. En gaudim, d’aquest so? El

convertim en soroll? Com fer música i crear espais on els

instruments ens permetin descobrir el seu so i així gaudir de fer

música? El moviment és soroll? Com escoltem i fem escoltar?

Observacions: cal portar roba còmoda.

Elena Pereta Simón, mestra de música, psicomotricista,

creadora de la companyia d’espectacles per a infants de 0 a

6 anys «Comsona? » i col·laboradora en diferents projectes

educatius. Actualment realitza tallers de música en família per

a nens de 0 a 3 anys.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519077

1559081 Sistematización del

trabajo con niños a través

de la escritura de artículos

publicables* (ENGLISH-CaStELLANO)

Se ofrecerán las herramientas necesarias para sistematizar el

trabajo que los maestros realizan con niños y niñas, bajo la

forma de relato de experiencias y de documentos pedagógicos.

Estas experiencias las podemos transformar en artículos para

compartirlos con las familias, otros compañeros de equipo o

ser publicadas en revistas.

Observaciones: se creará un artículo, por ello se deben llevar

fotos de algún tema que quieran sistematizar, y si es posible, un

ordenador portátil.

Ofelia Reveco Vergara, maestra de educación infantil, magister

en Ciencias Sociales y doctora en Educación. Ha trabajado con

niños y niñas, es investigadora, y ha publicado innumerables libros

y artículos. Es colaboradora de la AM Rosa Sensat y coordinadora

de la revista In-fan-cia Latinoamericana en Chile.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559081

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

100


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

101


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 16 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 16 h

1559081 Sistematización del

trabajo con niños a través

de la escritura de artículos

publicables* (ENGLISH-CaStELLANO)

Se ofrecerán las herramientas necesarias para sistematizar el

trabajo que los maestros realizan con niños y niñas, bajo la

forma de relato de experiencias y de reflexiones pedagógicas.

Estas experiencias las podemos transformar en artículos para

compartirlos con las familias, otros compañeros de equipo o

ser publicadas en revistas.

Observaciones: se creará un artículo, por ello se deben llevar

fotos de algún tema que quieran sistematizar, y si es posible, un

ordenador portátil.

Ofelia Reveco Vergara, maestra de educación infantil, magister

en Ciencias Sociales y doctora en Educación. Ha trabajado con

niños y niñas, es investigadora, y ha publicado innumerables libros

y artículos. Es colaboradora de la AM Rosa Sensat y coordinadora

de la revista In-fan-cia Latinoamericana en Chile.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559081

1559022 Contes perquè sí* (CAtalà)

En aquest espai contarem i escoltarem contes perquè sí,

perquè en tenim ganes; com un regal i com un plaer, i no

per extreure’n conseqüències didàctiques ni per aprofitar-ne

elements pedagògics. Reflexionarem sobre què ens aporten

els contes que no consta al currículum.

Elisabet Abeyà Lafontana, mestra a una escola pública de

Mallorca i col·laboradora de la revista In-fàn-ci-a.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559022

1559051 JOCS d’ART, amb ARTISTES,

INFANTS i MESTRES* (CAtalà)

Teoria i pràctica a partir de l’experiència realitzada a l’espai

Carrau Blau, amb la finalitat d’apropar l’art de vint-i-sis

artistes plàstics als infants. L’experiència va ser recopilada

posteriorment en la publicació Artistes, Fragments 15.

Soledat Sans Serafini, directora del taller de plàstica Carrau

Blau de Sant Just Desvern, i Laia Amargós Sans, mestra

d’educació especial, llicenciada en història de l’art i mestra de

plàstica del taller Carrau Blau de Sant Just Desvern.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559051

1569065 La participació social

dels infants i adolescents**

(ENGLISH-català)

Parlarem de la promoció d’espais on estiguin representats

els nois i noies, i que representin els seus interessos

independentment del gènere, l’edat, l’origen o les seves

capacitats.

Josep Maria Villena Segura, psicòleg, president de la Taula per

a la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) i president de

l’Associació Diomira.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569065

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

102


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 16 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1569049 Iniciació a l’SCRATCH

i interacció amb sensors i

motors** (CAtalà)

Proposta d’iniciació en la programació amb Scratch, així com

en algunes de les seves aplicacions senzilles en el control de

dispositius físics (motors i sensors).

Observacions: Els participants han de portar el seu ordinador, amb

la bateria carregada.

Rosanna Fernández Ruiz, professora d’Ensenyament Secundari

en l’especialitat de Tecnologia i tècnica docent del CESIRE (Centre

Específic de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) del

Departament d’Ensenyament, i Jordi Regalés Barta, professor

d’ensenyament secundari en l’especialitat de Tecnologia i tècnic

docent del CESIRE del Departament d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569049

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

103


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

104


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 16 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 16 h

1569065 La participació social

dels infants i adolescents**

(ENGLISH-català)

En aquest curs parlarem de la promoció d’espais on estiguin

representats els nois i noies, i que representin els seus

interessos independentment del gènere, l’edat, l’origen o les

seves capacitats.

Josep Maria Villena Segura, psicòleg, president de la Taula per

a la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) i president de

l’Associació Diomira.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569065

1569049 Iniciació a l’SCRATCH

i interacció amb sensors i

motors** (CAtalà)

Proposta d’iniciació en la programació amb Scratch, així com

en algunes de les seves aplicacions senzilles en el control de

dispositius físics (motors i sensors).

Observacions: els participants han de portar el seu ordinador, amb

la bateria carregada.

Rosanna Fernández Ruiz, professora d’ensenyament secundari

en l’especialitat de Tecnologia, i tècnica docent del CESIRE

(Centre Específic de Suport a la Innovació i la Recerca

Educativa) del Departament d’Ensenyament, i Jordi Regalés

Barta, professor d’ensenyament secundari en l’especialitat

de tecnologia i tècnic docent del CESIRE del Departament

d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569049

1539068 LIBREPENSAMIENTO Y

LAICIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL

ESPACIO PÚBLICO (castellano)

La autonomía moral y el librepensamiento se configuran como

valores cívicos fundamentales en la construcción de sociedades

abiertas y plurales. La diversidad de identidades encuentra en

la laicidad activa la respuesta para que las diferentes opciones

personales y cosmovisiones contribuyan a la convivencia, y

estimulen la libre búsqueda de oportunidades y de felicidad

por los ciudadanos.

Santiago Castellà Surribas, profesor de Derecho y Relaciones

Internacionales en la Universitat Rovira i Virgili, experto en

derechos humanos e identidades minoritarias, formador de la

Escola Lliure El Sol y miembro de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539068

1539029 Educació Afectiva i

Sexual a l’adolescència: una

assignatura pendent? (CAtalà)

En aquest curs volem promoure l’intercanvi d’experiències entre

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

105


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 14 a 16 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

els i les professionals a fi de comprendre millor l’adolescent i

sensibilitzar sobre la necessitat de treballar l’educació afectiva i

sexual a l’aula, així com aportar dinàmiques i eines que poden

ser útils als i les professionals quan es treballa la sexualitat i les

relacions afectives a l’aula.

Marta Pérez Serafín, treballadora social i antropòloga del

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona, servei

d’atenció específica als adolescents i joves amb relació a

l’afectivitat i la sexualitat; i Raquel Gómez Rodriguez, psicòloga

del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat, servei d’atenció

específica als adolescents i joves amb relació a l’afectivitat i la

sexualitat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539029

1539053 KABUA: JOVES IMMIGRANTS I

TRANSFORMACIÓ SOCIAL AMB LES TIC

(CATALÀ)

Proposem la presentació de l’experiència de KABUA com a

plataforma informàtica per incentivar la participació social per

part dels joves i l’impuls de diferents projectes de transformació

social a partir de les TIC. Aquest espai d’intercanvi ha de

permetre discutir sobre com les noves tecnologies poden ser

útils per a incentivar processos de transformació social liderats

pels nostres joves.

Berta Espona Barcons, pedagoga responsable de la gestió de

la xarxa de política educativa SIRIUS (2012-2014). Actualment

treballa en un projecte a Nou Barris sobre la implicació de les

famílies a l’escola per a la millora de l’èxit educatiu, i Miquel

Àngel Essomba Gelabert, director del grup de recerca ERDISC

sobre diversitat i inclusió en societats complexes (UAB) i

coordinador general de la xarxa SIRIUS (2012-2014).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539053

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

106


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

107


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

Matí de 14 a 16 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6, 7 i 8 de juliol de 14 a 16 h

1549083 Taller d’art i natura (català)

Us proposem un espai de creació plàstica amb i a partir

de la natura. Treballarem conceptes i tècniques artístiques

experimentals, fonamentades en els artistes del land art,

i realitzarem un treball doble, dins i fora: farem caminades

conscients, que després representarem en un llibre-mapa,

també recollirem elements naturals, que després ens serviran

per crear obres de gran dimensió a l’exterior. Serà un treball

grupal, en el qual cadascú portarà un diari personal.

Observacions: cal dur un bloc de dibuix per prendre apunts del

natural, una bossa de roba per recollir coses i unes tisores. És

opcional portar uns guants.

Margarita Mascaró Pérez, llicenciada en Belles Arts, professora

de dibuix a centres públics (1990-1995) i, actualment, professora

d’art per adults.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549083

1549089 grans drets per a petites

persones (ENGLISH-català)

L’objectiu d’aquest curs és doble. D’una banda, donar

a conèixer els drets dels infants en els diversos tractats

fonamentals de drets humans, així com les obligacions dels

governs de respectar, protegir i garantir aquests drets. D’altra

banda, discutir els desafiaments contemporanis en l’aplicació

dels drets dels infants en el context de les mesures d’austeritat

que s’estan prenent a tota Europa.

Maria Virginia Bras Gomes, membre del Comitè de l’ONU

sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals. Assessora de política

social al Ministeri de la Solidaritat, Ocupació i Seguretat Social

a Portugal. Formadora en temes de drets humans.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549089

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

108


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia..., i que

conformen un ventall de mirades diverses sobre el nostre món, sobre el món.

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

109


DE 6

HorES

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

6, 7 i 8 DE juliol

DE 14 a 16 h

6, 7 i 8 DE juliol DE 2015

ESPAIS D’inTERCAnvi, CURSOS I ConvERSES

MATÍ DE 14 a 16 h

CONVERSES

4159001

Conversa amb... (CATALÀ-english-CASTELLANO)

És una oportunitat excepcional per mantenir converses amb

persones que coneixen a fons una matèria: la ciència, la

cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, l’activisme social, la

filosofia..., i que conformen un ventall de mirades diverses

sobre el nostre món, sobre el món.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=4159001

6 DE juliol

L’estat del benestar, un dret inalienable.

Vicenç Navarro conversa

amb Josep M Martí.

7 DE juliol

La física per a comprendre el món.

Jorge WAGEnsberg conversa

amb Albert Solé.

8 DE juliol

Les llengües, una mirada antropològica.

Carme Junyent conversa

amb Saül Gordillo.

espais d’inTERCAnvi, CuRSos i ConvERSES

110


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

111


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

6, 7 i 8 de juliol

de 16.30 a 18.30 h

1559100 JOCS d’ART, amb ARTISTES,

INFANTS i MESTRES* (CAtalà)

Teoria i pràctica a partir de l’experiència realitzada a l’espai

Carrau Blau, amb la finalitat d’apropar l’art de vint-i-sis

artistes plàstics als infants. L’experiència va ser recopilada

posteriorment en la publicació Artistes, Fragments 15.

Soledat Sans Serafini, directora del taller de plàstica Carrau

Blau de Sant Just Desvern, i Laia Amargós Sans, mestra

d’educació especial, llicenciada en història de l’art i mestra de

plàstica del taller Carrau Blau de Sant Just Desvern.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559100

1589107 (0-3 anys) Què hem de

saber per optar a tenir el nostre

projecte integral a l’Escola

Bressol? (CAtalà)

El curs parla de com desenvolupar el projecte educatiu

interpretant les clàusules que es demanen en la licitació, i

sobre la manera de plantejar-nos (com a equip de mestres) per

presentar-se al concurs i poder fer la gestió integral del centre.

Núria Bolet Olivella, pedagoga i mestra d’educació infantil.

Ha participat en el grup «Refer l’escola».

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1589107

1589102 (0-3 anys) Construint

l’escola bressol que volem (CAtalà)

Us convidem a compartir i reflexionar sobre com ens agradaria

que fos l’escola bressol que acull i acompanya l’infant i la seva

família. Reflexionarem sobre el concepte d’infant que tenim i

com, a partir d’aquesta imatge, podem anar construint l’escola

bressol que desitgem, reflexionant sobre la importància de la

vida quotidiana i d’un ambient amable amb l’infant i la seva

família, parlant sobre els espais, els temps i els materials que

permeten acollir els interessos i necessitats de l’infant perquè

sigui el protagonista del seu aprenentatge.

Marta Martínez Planas, mestra d’Escola Bressol. Membre

del Consell de Redacció de la revista In-fàn-ci-a de l’AM Rosa

Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1589102

1589105 (0-3 anys)

L’infant i la natura (CAtalà)

Volem compartir l’espai exterior de l’escola des d’una mirada

d’evolució i procés: el jardí de l’escola com a espai educatiu.

Plegats, farem possible que el jardí esdevingui un escenari

privilegiat on els infants, amb la conquesta de la seva

autonomia, vagin descobrint i creant a través de les seves

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

112


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

pròpies vivències. Es tracta de moments de trobar i retrobar,

de veure, tastar i tocar, de descobrir i sentir tot el que la natura

ens ofereix amb naturalitat.

Marta Secall Roca i Montse Pàmies Carbonell, mestres

d’Escola Bressol i membres de la Xarxa Territorial d’Educació

Infantil de Catalunya 0-6.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1589105

1589106 (0-3 anys) Pas a pas... Unim

camins (CAtalà)

A l’escola creixem tots i totes. Ens mirem, observem, ens

toquem i toquem, donem i rebem, sentim i expressem, intentem

i provem, riem i plorem, un esclat d’emocions i vivències que

ens fan aprendre de tot allò que ens envolta. Això és el que fa

fascinant la vida a l’escola bressol.

Meritxell Sabaté Helices, mestra d’Escola Bressol i

col·laboradora de l’AM Rosa Sensat, i Eva Gil Montero, mestra

d’Escola Bressol.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1589106

1589103 (0-3 anys) Creiem en l’escola

respectuosa i participativa, com

avancem? Escolta, processos i

reflexions (CAtalà)

Respectar el propi procés i el de cada una de les persones que

formen l’escola i que li donen vida i sentit, des de la participació

i la democràcia. És l’ideal d’escola que ens agradaria, però

com aconseguir-ho? Quin camí hem fet fins avui? Quin lloc

ocupem com a professionals a l’escola? Què necessitem per

participar? Com crear un entramat de relacions i accions

conjuntes que ajudin a transformar actituds? Tenim els valors

necessaris per viure i conviure? Són preguntes de fons que van

sorgint a l’equip i que ens ajuden a anar fent camí, i a donar

significat a la forma que va adquirint l’escola.

Equip de l’Escola Bressol Els Patufets de Navas.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1589103

1519134 Els ambients educatius

per a l’aprenentatge del

benestar dels infants (italiano-CAtalà)

L’organització de l’espai com un lloc de seguretat i oportunitats

per al coneixement és un recurs important per a la qualitat del

treball educatiu. Dissenyar un espai per als infants significa

reflexionar sobre les seves necessitats reals de formació i sobre

les competències que ajuden a seguir el camí del creixement.

Des dels espais interiors als espais exteriors, s’estimulen les

experiències d’exploració i de coneixement, sempre que

l’ambient extern sigui dissenyat com un context per viure

cada dia. El món natural conté recursos plens de meravelles

disponibles per als infants. Després d’una breu introducció

sobre la importància de l’espai per al projecte educatiu,

explorarem mètodes de preparació, amb mobles i materials.

Sonia Iozzelli Mariotti, responsable dels serveis educatius de

Pistoia. Formadora de mestres i coordinadora de serveis per a

la infància. Secretària de l’Associació Crescere.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519134

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

113


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

1519157 L’enfocament de la

Toscana en l’educació dels

infants. Una experiència oberta

al diàleg (italiano-CAtalà)

L’enfocament de la Toscana no és un model que s’hagi estès en

aquest territori, sinó que més aviat fa referència a la interpretació dels

elements que tenen una rellevància més generalitzada i transversal,

ja que afecten un context d’experiència diversificada i variada, com

la dels serveis educatius per als infants de la Toscana. L’enfocament

de la Toscana es basa principalment en els tres elements següents:

Atenció a un bon disseny de l’espai educatiu, Focalització en un

disseny curricular flexible i obert en el que sigui possible, Inversió en

la participació de les famílies i en l’educació familiar.

Aldo Fortunati, responsable del centre La Bottega di Geppetto

(San Miniato) i director de l’àrea de Documentació, Recerca

i Formació de l’Istituto degli Innocenti (Florència), i Arianna

Pucci, pedagoga, investigadora a l’Istituto degli Innocenti

(Florència). Treballa a La Bottega di Geppetto.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=

1519117 CartografÍas de bebés y

niños pequeños (CAstellano)

Un encuentro para reflexionar acerca de las investigaciones

con bebés y niños pequeños, teniendo como foco de nuestro

debate la organización en la escuela y cómo acogemos y

educamos los niños y niñas.

Maria Carmen Silveira Barbosa (coordinadora), profesora

de la Facultad de Educación de la Universidad Federal do Rio

Grande do Sul.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519157

1519118 CÓMO CREAR ESPACIOS DE

APRENDIZAJE ESTIMULANTES (ENGLISH-caSTELLANO)

En el momento actual, cada vez es más evidente que los niños

y jóvenes deben participar activamente en los procesos de

aprendizaje, en los cuales ellos son el núcleo central. Des de

esta perspectiva se hace necesario diseñar los espacio de la

escuela para crear entornos de aprendizaje más estimulantes.

Claus Jensen, maestro y antropólogo.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519118

1519139 Escoltem i parlem

amb els petits (CAtalà)

Intercanvi d’experiències sobre l’observació i el tractament del

procés d’aprenentatge de la llengua oral a l’escola. Es tracta

d’intercanviar materials, idees i enregistraments de situacions

comunicatives, i, també, de treballar amb les famílies i de valorar

l’estímul i el seguiment del nivell de comprensió i expressió oral

de cada infant.

Rosa Boixaderas Saez, mestra i formadora.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519139

1519128 DOS RELACIONES

INSEPARABLES:

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

114


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

TEORÍA-PRÁCTICA Y PRÁCTICA-TEORÍA

(castellano)

El análisis de situaciones de la práctica cotidiana nos ayudará

a la reflexión y debate sobre lo que hacemos y el porqué lo

hacemos, con tal de ampliar la mirada, poder ver aquello que

nos pasa desapercibido y darle sentido.

El saber de nuestra profesión nos pide una base teórica, una

práctica (que se adquiere con la experiencia) y la capacidad

de investigación. ¿Cómo lo interrelacionamos? ¿Cómo damos

sentido a todo lo que pasa en el aula y a lo que hacemos?

¿Cómo investigamos y de qué partimos?

Silvia Morón Sompolinski, profesora de la Universidad Ramon

Llull y formadora de la AM Rosa Sensat, y Rosa Ferrer Braut,

maestra de educación infantil.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519128

1519141 Experiencias para

la atención a poblaciones

infantiles diversas (castellano)

En este curso identificaremos algunas experiencias innovadoras

y modalidades alternativas no convencionales que han centrado

su trabajo en las familias. Trataremos también estrategias

participativas que han demostrado un impacto positivo en la

atención a los niños menores de tres años en América Latina.

Marien Martínez Stark, psicopedagoga, magister en Educación,

y especialista en políticas públicas en primera infancia y en

pedagogía social.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1519141

1559127 Tradicions daneses

de treball pedagògic

amb infants (ENGLISH-català)

S’oferirà una visió de les tradicions daneses del treball

pedagògic amb els infants, centrant-se tant en les tradicions

històriques, les seves influències acadèmiques i el seu patró

de transformació, com en els seus recents dilemes, en un

entorn cada vegada més desafiat pels mecanismes de la

globalització.

Christian Martin Aabro, professor associat al Departament

d’Educació Social de la University College Capital (Copenhaguen,

Dinamarca).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559127

1559164 La maleta de la ciència* (CAtalà)

Proposta teoricopràctica per fer experiments i jocs a l’educació

infantil i primària. Treballarem amb activitats de física sobre aire

i aigua, a partir de materials senzills, barats, segurs i reciclables.

És un curs especialment indicat per a totes aquelles persones

que els agrada fer coses divertides i que no saben de ciència.

Obrirem portes de renovació pedagògica sense constipar-nos,

i gaudirem de petites experiències assumibles per totes i tots.

Enric Ramiro Roca, mestre a Universitat Jaume I de Castelló.

Ha col·laborat en nombroses publicacions i activitats formatives.

Enamorat de la família i el país, l’apassiona l’educació, fer-se

preguntes i experimentar.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559164

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

115


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ INFANTIL

1559145 Finestres per

mirar més lluny...* (ENGLISH-català)

Moguts per la il·lusió de seguir tirant endavant i de trobar

maneres d’acompanyar i d’atendre els infants i les seves

famílies, des del desig de seguir-nos escoltant i actualitzar

així pensaments que poden ser comuns, reafirmant-nos-hi a

vegades, qüestionant-los d’altres, pensem que justament per

avançar cal crear espais de debat i d’intercanvi a fi d’obrir

noves finestres per on seguir mirant lluny.

Montserrat Navarro Ruiz, mestra i directora de l’escola El

Martinet de Ripollet, i Lídia Esteban Ruiz, mestra i cap d’estudis

de l’escola El Martinet de Ripollet.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559145

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

116


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

117


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

6, 7 i 8 de juliol

de 16.30 a 18.30 h

1559100 JOCS d’ART, amb ARTISTES,

INFANTS i MESTRES* (CAtalà)

Teoria i pràctica a partir de l’experiència realitzada a l’espai

Carrau Blau, amb la finalitat d’apropar l’art de vint-i-sis

artistes plàstics als infants. L’experiència va ser recopilada

posteriorment en la publicació Artistes, Fragments 15.

Soledat Sans Serafini, directora del taller de plàstica Carrau

Blau de Sant Just Desvern, i Laia Amargós Sans, mestra

d’educació especial, llicenciada en història de l’art i mestra de

plàstica del taller Carrau Blau de Sant Just Desvern.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559100

1559127 Tradicions daneses de

treball pedagògic amb infants

(ENGLISH-català)

Aquest taller oferirà una visió de les tradicions daneses del treball

pedagògic amb els infants, centrant-se tant en les tradicions

històriques, les seves influències acadèmiques i el seu patró de

transformació, com en els seus recents dilemes, en un entorn

cada vegada més desafiat pels mecanismes de la globalització.

Christian Martin Aabro, professor associat al Departament

d’Educació Social de la University College Capital (Copenhaguen,

Dinamarca).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559127

1559164 La maleta de la ciència*

(CAtalà)

Proposta teoricopràctica per fer experiments i jocs a l’educació

infantil i primària. Treballarem amb activitats de física sobre aire

i aigua, a partir de materials senzills, barats, segurs i reciclables.

Especialment indicat per a totes aquelles persones que

els agrada fer coses divertides i que no saben de ciència.

Obrirem portes de renovació pedagògica sense constipar-nos,

i gaudirem de petites experiències assumibles per totes i tots.

Enric Ramiro Roca, mestre a Universitat Jaume I de Castelló.

Ha col·laborat en nombroses publicacions i activitats formatives.

Enamorat de la família i el país, l’apassiona l’educació, fer-se

preguntes i experimentar.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559164

1559145 Finestres per mirar més

lluny...* (ENGLISH-català)

Moguts per la il·lusió de seguir tirant endavant i de trobar

maneres d’acompanyar i d’atendre els infants i les seves

famílies, des del desig de seguir-nos escoltant i actualitzar

així pensaments que poden ser comuns, reafirmant-nos-hi a

vegades, qüestionant-los d’altres, pensem que justament per

avançar cal crear espais de debat i d’intercanvi a fi d’obrir

noves finestres per on seguir mirant lluny.

Montserrat Navarro Ruiz, mestra i directora de l’escola El

Martinet de Ripollet, i Lídia Esteban Ruiz, mestra i cap d’estudis

de l’escola El Martinet de Ripollet.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1559145

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

118


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1529175 Per què i com treballem

el medi social a l’escola? (CAtalà)

Partirem de les experiències que aporti cada participant per

tal de reflexionar sobre com s’aborda l’aprenentatge del

medi social a l’escola, i debatrem sobre la necessitat del

coneixement del medi, del món i de la història, tot aportant

exemples, experiències concretes i reflexions.

Roser Batllori Obiols, professora d’educació obligatòria i

professora emèrita de Didàctica de les Ciències Socials de la

UdG.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1529175

1569119 Com educar en la

resiliència?** (CAtalà)

La resiliència és la capacitat d’una persona de fer front i superar

positivament l’adversitat, sortint-ne reforçat i transformat

positivament, d’una forma socialment acceptable. Aquest

curs té com a finalitat que els educadors i les educadores

participants coneguin i comprenguin el concepte de resiliència

i les seves àrees de construcció (sentit de l’humor, autoestima,

introspecció, sentit i raó de vida, acceptació fonamental, etc.)

i siguin capaces de promoure-les en contextos educatius,

especialment en infants, adolescents i joves en situacions

d’adversitat sociofamiliar i de risc social.

Jordi Navarro Lliberato, treballador i educador social i professor

de la URV. Ha treballat en SSB més de vint anys. Professor de

l’Escola Lliure El Sol, president de la FCA i coordinador de l’EAIA

ACCB. Autor del llibre Resi... què? Resiliència.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569119

1569138 Escacs, una eina

educativa** (CAtalà)

Oferim un espai per donar a conèixer els escacs com a eina

educativa i la seva aplicació a l’aula. L’objectiu no és formar

grans escaquistes, sinó donar eines per fer els alumnes més

competents en el seu dia a dia aprofitant tot allò que ens

ofereix aquest joc-esport-ciència. A través dels escacs podem

treballar aspectes tan importants per al desenvolupament de

l’individu com el raonament lògic, l’orientació espacial, la

presa de decisions o l’acceptació dels propis errors.

Aquest curs forma part de la formació del projecte «Escacs i

escoles» del Departament d’Ensenyament, la UdG, la UdL i la

Federació Catalana d’Escacs.

Marta Amigó Vilalta, mestra de música a educació primària

a l’Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria, formadora

del programa «Escacs a l’escola», àrbitre i monitora d’escacs,

i Josep Serra Palomar, vocal de formació i didàctica de la

Federació Catalana d’Escacs, àrbitre d’escacs i cap de l’Oficina

de Salut Laboral de la UdG.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569138

1569155 el aprendizaje significativo

y los mapas conceptuales** (casTellano)

Durante el curso aplicaremos de manera práctica los mapas

conceptuales. Identificaremos ideas, estrategias y recursos

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

119


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

prácticos para usarlos con los niños y jóvenes, usando prácticas

motivadoras para mejorar el aprendizaje.

Observaciones: es necesario traer impreso el libro “ L’aprenentatge

significatiu a la pràctica. Com fer l’aprenentatge significatiu a

l’aula” (www.aprenentatgesignificatiu.com).

Antoni Ballester Vallori, doctor en geografía. Maestro de

primaria, profesor de secundaria en el IES Baltasar Porcel y

asociado de la Universitat de les Illes Balears. Coordinador del

Equipo Aprenentatgesignificatiu.com.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569155

1569150 Interacció i comunicació

a l’aula** (CAtalà)

Espai de diàleg i d’intercanvi sobre les dificultats i els recursos

de la comunicació en l’activitat docent. Es prestarà una

atenció especial a les qüestions següents: organització del

treball a l’aula, estratègies del discurs didàctic, discurs docent

i aprenentatge cooperatiu, comunicació i dinàmica de grup,

estratègies assertives, comunicació d’ajuda i resolució de

conflictes.

Glòria Sanz Pinyol, formadora de professorat. Professora

associada a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569150

1569182 Taller dE artE Y color** (castellano)

Taller de pintura para aprender a hacer infinitos colores y a

mezclarlos para crear obras. Partiremos de seis colores básicos:

rojo, amarillo, azul, magenta, blanco y negro.

Crear nuestros propios colores nos ayuda a ahorrar y a hacer

unos tonos mucho más interesantes y bonitos que los de la

tienda. La diferencia que hay entre hacer un color o comprarlo

es exactamente igual que la que hay entre la cocina hecha en

casa y la comida preparada. ¡No hay color!, sobre todo cuando

hablamos de materiales de bajo coste para las escuelas.

Observaciones: es necesario traer una bata, trapos de algodón y

pinceles.

Margarita Mascaró Pérez, licenciada en Bellas Artes, profesora

de dibujo en centros públicos (1990-1995) y, actualmente,

profesora de arte para adultos.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569182

1569130 El benestar subjectiu

entre els 8 i els 16 anys** (CAtalà)

Proposta de reflexió sobre l’anàlisi de la realitat social que

envolta els infants i sobre les seves satisfaccions amb les coses

que fan, a partir d’informacions proporcionades per ells i elles.

Es presentaran resultats d’enquestes fetes a infants i adolescents

a Catalunya i en altres països del món, dins del projecte de

recerca internacional Children’s Worlds (els mons dels infants).

Ferran Casas Aznar, catedràtic de psicologia social i coordinador

del grup de recerca ERIDIQV de la UdG

(http://www.udg.edu/eridiqv).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569130

1569152 Joves i política** (ENGLISH-català)

La qüestió de la gent jove i la política és un tema recurrent en

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

120


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

els debats sobre l’afebliment de les institucions democràtiques.

Malauradament, acostuma a enfocar-se amb poca precisió i

a base de tòpics, sense gaire rigor a l’hora d’analitzar les dues

parts de l’equació. Què vol dir «política»? De què parlem quan

parlem de joves?

Aquest curs vol contribuir a enriquir aquest debat aportant el

coneixement adquirit en trenta anys de recerca i acció per la

Fundació Ferrer i Guàrdia. També ha de servir per proposar

línies de treball des del món educatiu.

Joffre Villanueva Beltran, patró de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569152

1569162 La cultura del proyecto:

educación, diseño y materiales** (castellano)

En el ámbito educativo, el tabajo por proyectos se está

imponinedo como una manera de organizar la actividad de

enseñanza y aprendizaje. En el ámbito del diseño también se

trabaja por proyectos, y éstos son la base de todo. Con este

curso queremos explicar cuál es la metodología de trabajo del

diseño y cómo se puede trasladar a la escuela como vehículo

para ayudar a los niños en la formalización de sus ideas.

Observaciones: curso realizado por el FAD (Foment de les Arts i

del Disseny).

Javier Peña Andrés, director científico de Materfad (Centro

de materiales de Barcelona) y jefe de estudios en Elisava,

Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Doctor

en Ciencias Químicas por la UPC, centra su investigación en el

diseño y los materiales avanzados.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569162

1569132 Els projectes

de treball** (català)

Proposem reflexionar sobre l’estructura i quins són els

processos d’aprenentatge; el treball per projectes és una bona

opció per organitzar-nos. Abordarem l’aprenentatge basat en

problemes (ABP), tot fent èmfasi en els processos avaluatius.

Josep Maria Esteve Gibert, mestre i llicenciat en Història,

director de l’Institut-Escola Jacint Verdaguer. Formador

i assessor, i Ramon Raventós Mestres, mestre, formador i

assessor. Membre de la Xarxa instituts innovadors ICE-UAB

i del Consell de Formació de l’AM Rosa Sensat. Cap d’estudis a

l’Institut-Escola Jacint Verdaguer.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569132

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

121


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

ComunS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

122


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

6, 7 i 8 de juliol

de 16.30 a 18.30 h

1569119 Com educar en la

resiliència?** (caTALÀ)

La resiliència és la capacitat d’una persona de fer front i superar

positivament l’adversitat, sortint-ne reforçat i transformat

positivament, d’una forma socialment acceptable. Aquest

curs té com a finalitat que els educadors i les educadores

participants coneguin i comprenguin el concepte de resiliència

i les seves àrees de construcció (sentit de l’humor, autoestima,

introspecció, sentit i raó de vida, acceptació fonamental, etc.)

i siguin capaces de promoure-les en contextos educatius,

especialment en infants, adolescents i joves en situacions

d’adversitat sociofamiliar i de risc social.

Jordi Navarro Lliberato, treballador i educador social i professor

de la URV. Ha treballat en SSB més de vint anys. Professor de

l’Escola Lliure El Sol, president de la FCA i coordinador de l’EAIA

ACCB. Autor del llibre Resi... què? Resiliència.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569119

1569138 Escacs, una eina

educativa** (caTALÀ)

Oferim un espai per donar a conèixer els escacs com a eina

educativa i la seva aplicació a l’aula. L’objectiu no és formar

grans escaquistes, sinó donar eines per fer els alumnes més

competents en el seu dia a dia aprofitant tot allò que ens

ofereix aquest joc-esport-ciència. A través dels escacs podem

treballar aspectes tan importants per al desenvolupament de

l’individu com el raonament lògic, l’orientació espacial, la

presa de decisions o l’acceptació dels propis errors.

Observacions: Aquest curs forma part de la formació del

projecte «Escacs i escoles» del Departament d’Ensenyament,

la UdG, la UdL i la Federació Catalana d’Escacs.

Marta Amigó Vilalta, mestra de primària de música a l’Escola

Sant Ramon del Pla de Santa Maria, formadora del programa

«Escacs a l’escola», àrbitre i monitora d’escacs; i Josep Serra

Palomar, vocal de formació i didàctica de la Federació Catalana

d’Escacs, àrbitre d’escacs i cap de l’Oficina de Salut Laboral de

la Universitat de Girona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569138

1569155 el aprendizaje

significativo y los mapas

conceptuales** (casTellano)

Durante el curso aplicaremos de manera práctica los mapas

conceptuales. Identificaremos ideas, estrategias y recursos

prácticos para usarlos con los niños y jóvenes, usando prácticas

motivadoras para mejorar el aprendizaje.

Observaciones: es necesario traer impreso el libro “ L’aprenentatge

significatiu a la pràctica. Com fer l’aprenentatge significatiu a

l’aula” (www.aprenentatgesignificatiu.com).

Antoni Ballester Vallori, doctor en geografía. Maestro de

primaria, profesor de secundaria en el IES Baltasar Porcel y

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

123


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

asociado de la Universitat de les Illes Balears. Coordinador del

Equipo Aprenentatgesignificatiu.com.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569155

1569150 Interacció i comunicació

a l’aula** (caTALÀ)

Espai de diàleg i d’intercanvi sobre les dificultats i els recursos

de la comunicació en l’activitat docent. Es prestarà una atenció

especial a les qüestions següents: organització del treball a l’aula,

estratègies del discurs didàctic, discurs docent i aprenentatge

cooperatiu, comunicació i dinàmica de grup, estratègies

assertives, comunicació d’ajuda i resolució de conflictes.

Glòria Sanz Pinyol, formadora de professorat, i professora

associada a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat

de Girona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569150

1569182 Taller dE arte Y color** (castellano)

Taller de pintura para aprender a hacer infinitos colores y a

mezclarlos para crear obras. Partiremos de seis colores básicos:

rojo, amarillo, azul, magenta, blanco y negro.

Crear nuestros propios colores nos ayuda a ahorrar y a hacer

unos tonos mucho más interesantes y bonitos que los de la

tienda. La diferencia que hay entre hacer un color o comprarlo

es exactamente igual que la que hay entre la cocina hecha en

casa y la comida preparada. ¡No hay color!, sobre todo cuando

hablamos de materiales de bajo coste para las escuelas.

Observaciones: es necesario traer una bata, trapos de algodón y pinceles.

Margarita Mascaró Pérez, licenciada en Bellas Artes, profesora

de dibujo en centros públicos (1990-1995) y, actualmente,

profesora de arte para adultos.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569182

1569130 El benestar subjectiu

entre els 8 i els 16 anys** (caTALÀ)

Proposta de reflexió sobre l’anàlisi de la realitat social que

envolta els infants i sobre les seves satisfaccions amb les

coses que fan, a partir d’informacions proporcionades per ells

i elles. Es presentaran resultats d’enquestes fetes a infants i

adolescents a Catalunya i en altres països del món, dins del

projecte de recerca internacional Children’s Worlds (els mons

dels infants).

Ferran Casas Aznar, catedràtic de psicologia social i coordinador

del grup de recerca ERIDIQV de la UdG (http://www.udg.edu/

eridiqv).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569130

1569152 Joves i política** (ENGLISH-català)

La qüestió de la gent jove i la política és un tema recurrent en

els debats sobre l’afebliment de les institucions democràtiques.

Malauradament, acostuma a enfocar-se amb poca precisió i

a base de tòpics, sense gaire rigor a l’hora d’analitzar les dues

parts de l’equació. Què vol dir «política»? De què parlem quan

parlem de joves?

Aquest curs vol contribuir a enriquir aquest debat aportant el

coneixement adquirit en trenta anys de recerca i acció per la

Fundació Ferrer i Guàrdia. També ha de servir per proposar

línies de treball des del món educatiu.

Joffre Villanueva Beltran, patró de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569152

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

124


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1569162 La cultura del proyecto:

educación, diseño y materiales** (castellano)

En el ámbito educativo, el tabajo por proyectos se está

imponinedo como una manera de organizar la actividad de

enseñanza y aprendizaje. En el ámbito del diseño también se

trabaja por proyectos, y éstos son la base de todo. Con este

curso queremos explicar cuál es la metodología de trabajo del

diseño y cómo se puede trasladar a la escuela como vehículo

para ayudar a los niños en la formalización de sus ideas.

Observaciones: curso realizado por el FAD (Foment de les Arts i

del Disseny).

Javier Peña Andrés, director científico de Materfad (Centro

de materiales de Barcelona) y jefe de estudios en Elisava,

Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Doctor

en Ciencias Químicas por la UPC, centra su investigación en el

diseño y los materiales avanzados.

Inscripción: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569162

1539113 Atenció a la Diversitat: El

treball per projectes a secundària (caTALÀ)

El treball per projectes és una opció que permet diferents

formats per poder atendre la diversitat i pot assegurar la

transversalitat de diferents continguts, que respecta els

diferents ritmes d’aprenentatge i afavoreix la creativitat.

En aquest espai intentarem compartir diferents tipologies de

projectes a partir d’una proposta de l’institut de Sils.

Neus Baches Minoves, professora a l’institut de Sils.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539113

1539188 Un cafè de Ciències

Socials. Amb sucre o sense? (català)

Proposem tres sessions independents en què el fil conductor

serà el debat entorn de les concepcions que tenim sobre

l’ensenyament i aprenentatge de les ciències socials. A partir

d’una doble mirada que ens trobem en els claustres, pretenem

generar uns debats constructius al voltant de preguntes com:

examen sí, examen no?; llibre de text o diari?; dossier o

carpeta d’aprenentatge?; continguts o activitats?; ciutadania

o valors?; escoltar o actuar?; individual o en grup?; llibre

digital o paper?; geografia-història o ciències socials?, que ens

permetran reflexionar sobre les nostres decisions.

Observacions: es demana portar una tassa.

Carles Anguera Cerarols, Dolors Bosch Mestres, Roser

Canals Cabau, Neus González Montfort i Carles Garcia Ruíz,

membres del Grup de Treball GRICCSO de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539188

1539160 La coeducació com a

principi bàsic de l’educació (català)

El curs aborda la bondat i la necessitat de la coeducació com

a principi bàsic de l’educació i la concreta des de la llengua i

la literatura. Una concreció, per tant, general, atès que, d’una

banda, tothom usa la llengua i hi és competent i, de l’altra, llegir

literatura és una activitat que la major part de la població practica

i es pot proposar des de diferents i ben diversos àmbits escolars.

Eulàlia Lledó Cunill, doctora en Filologia romànica. Exprofessora

de secundària. Escriptora. Es dedica a la investigació dels biaixos

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

125


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

sexistes i androcèntrics de la llengua i de la literatura.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539160

1539184 Tecnologies creatives

amb Arduino (català)

Realitzarem activitats senzilles de tecnologies creatives i robòtica

amb la placa Arduino i diferents entorns de programació.

Observacions: els participants han de portar el seu ordinador

personal, amb la bateria carregada.

Jordi Regalés Barta, professor d’ensenyament secundari en

l’especialitat de tecnologia i tècnic docent del CESIRE (Centre

Específic de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) del

Departament d’Ensenyament, i Rosanna Fernández Ruiz,

professora d’ensenyament secundari en l’especialitat de tecnologia

i tècnica docent del CESIRE del Departament d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539184

1539166 La tutoria, un espai

i un temps per dialogar (català)

El sentit de la tutoria a secundària, la figura del tutor i les

diferents funcions que ha de desenvolupar amb l’alumne, amb

el grup, amb la família i amb l’equip docent. Un espai per

compartir recursos per treballar diferents aspectes dintre i fora

de l’hora de tutoria.

Mercè Vicién Marca-Noguer, psicopedagoga d’institut a la

zona del Vallès i col·laboradora de l’Etapa de Secundària de

l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1539166

1569132 Els projectes

de treball** (català)

Proposem reflexionar sobre l’estructura i quins són els

processos d’aprenentatge; el treball per projectes és una bona

opció per organitzar-nos. Abordarem l’aprenentatge basat en

problemes (ABP), tot fent èmfasi en els processos avaluatius.

Josep Maria Esteve Gibert, mestre i llicenciat en Història,

director de l’Institut-Escola Jacint Verdaguer. Formador i

assessor, i Ramon Raventós Mestres, mestre, formador i

assessor. Membre de la Xarxa instituts innovadors ICE-UAB i

del Consell de Formació de l’AM Rosa Sensat. Cap d’estudis a

l’Institut-Escola Jacint Verdaguer.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1569132

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

126


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

127


DE 6

HORES

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

6, 7 i 8 de juliol

de 16.30 a 18.30 h

1549131 El jardí

com a espai educatiu (català)

Al jardí ens eduquem sempre; en aquest lloc de dimensió

humana ens hi podem projectar, apropiar-nos de les coses,

intervenir, responsabilitzar-nos, visualitzar els efectes dels

nostres actes... coses, totes, que fan palpable la noció de

ciutadania.

Teresa Garcerán Paloma, filòloga, tècnica especialista en

jardineria, màster en arquitectura del paisatge i tècnica

d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549131

1549214 Avaluar per aprendre (ENGLISH-català)

Si entenem l’avaluació com a motor de l’aprenentatge, quines

experiències i instruments podem fer servir i tenim al nostre

abast? Plegats, debatrem quines propostes situen l’alumne

com a protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Francesc Segura Domínguez, mestre; Àngel Domingo Villarreal,

mestre de primària i secundària, formador en didàctica i organització,

i inspector d’educació, i Mercè Mas Ferrer, mestra de primària,

pedagoga i formadora. Membres del Grup de Treball «Avaluar per

aprendre» de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549214

1549143 Famílies amb una veu

molt desigual a l’escola (català)

A partir del projecte «Famílies amb veu», promogut per la Fundació

Jaume Bofill i federacions d’AMPA, s’aportaran evidències sobre la

participació de les famílies a l’escola i les dificultats de les famílies

per fer sentir la seva veu. En la primera sessió es presentaran les

dades sobre la situació de les AMPA i la implicació de les famílies,

i s’obrirà un debat a partir de les conclusions del Llibre blanc de

la participació de les famílies a l’escola. En les sessions següents

s’intercanviaran experiències i propostes metodològiques per

millorar la participació des d’un vessant inclusiu.

Pretén arribar més enllà del col·lectiu de mestres i professors,

i arribar a pares i mares, tècnics d’integració social, tècnics

municipals i dinamitzadors socioculturals.

Marta Comas Sàbat, antropòloga i educadora social. Directora

del projecte «Famílies amb veu» (2013-2014). Tècnica al

Consorci d’Educació de Barcelona.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549143

1549174 Per què als infants els

agrada escoltar contes i als

grans explicar-ne? (català)

En aquest curs explicarem l’experiència del grup MARC i a partir

d’aquí oferirem estratègies i recursos per poder afrontar amb més

seguretat i coneixements la narració oral a l’aula utilitzant solament

els elements bàsics de la comunicació oral: veu, gest i mirada.

Grup MARC (Mestres Àvies Recuperadores de Contes).

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549174

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

128


DE 6

HORES

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

COMUNS

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

tarda de 16.30 a 18.30 h

1549136 Els llibres art. Estratègies

i avaluació de la creativitat (català)

Viurem un procés creatiu amb la construcció del nostre propi

llibre d’art i donarem indicadors per a l’avaluació de la creativitat.

Estel Marín Cos, tècnica docent al Servei d’Innovació i Formació

de l’Educació Infantil i Primària i professora d’Educació Artística

a la UB; Eva Figueras Ferrer, professora de gravat de la Facultat

de Belles Arts de la UB i membre del grup POÈTICA CÒDEX, i

Anna Perearnau, professora de llengua i literatura catalanes a

la UB i al Consorci per a la Normalització Lingüística. Membres

del grup de recerca «Poció: poesia i educació» de la UB.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549136

1549159 L’expressió oral amb

dispositius mòbils (català)

Internet ha revolucionat el món de la comunicació. Amb

les emissions en directe o en podcast, l’expressió oral es fa

necessària per a altres funcions que fins ara eren privilegi

d’uns pocs. Els dispositius mòbils permeten de manera molt

simple desar, emetre i difondre els arxius de veu o d’imatge i

veu de forma senzilla i ràpida. L’expressió oral es converteix en

imprescindible en aquesta nova dimensió.

Observacions: cal portar la tablet o el mòbil.

Pitu Martínez Piñero, responsable de Formació de l’Àrea

TAC del Departament d’Ensenyament, i Tona Castell Escuer,

assessora tècnica docent de l’Àrea TAC del Departament

d’Ensenyament.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1549159

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

129


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

130


DE 6

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

TARDA de 16.30 a 18.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

CONVERSES

6, 7 i 8 de juliol

de 16.30 a 18.30 h

4159002

Conversa amb... (CAtalà-english-castellano)

És una oportunitat excepcional per mantenir converses amb

persones que coneixen a fons una matèria: la ciència, la

cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, l’activisme social, la

filosofia..., i que conformen un ventall de mirades diverses

sobre el nostre món, sobre el món.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=4159002

6 de juliol

Un pallasso català sense fronteres.

Jaume Mateu conversa

amb Paco Escribano.

7 de juliol

La equidad, un reto permanente

para el sistema educativo.

Alejandro Tiana conversa

con Antoni Traveria.

8 de juliol

Ensenyar història: una experiència.

Josep Fontana conversa

amb Carles Capdevila.

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

131


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de JULIOL de 2015

ESPAIS

6, 7 i 8 de juliol

TARDA de 14 a 20.30 h

D’INTERCANVI,

CURSOS I CONVERSES

És extraordinari conèixer i donar a conèixer tantes experiències interessants: personals,

d’equip, d’escoles i instituts, de temàtiques diverses, compromeses amb l’emancipació i amb

l’aprenentatge dels infants i els joves, amb voluntat de compartir la pròpia reflexió amb altres

companys per poder també aprendre. Una gran oportunitat per conversar amb persones que

coneixen a fons la ciència, la cultura, l’economia, l’art, la pedagogia, la filosofia...

0-3 ANYS

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

COMUNS

CONVERSES

DE 12 HORES,

DE 14 A 18 h

Tria els espais d’intercanvi i cursos. Tens 2 opcions:

•Fer un espai d’intercanvi o un curs de 12h

•Fer dos espais d’intercanvi o cursos de 6h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS

+ – INICI

DE 6 HORES,

DE 14 A 16 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 6 HORES,

DE 16.30 A 18.30 h

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA COMUNS CONVERSES

DE 9 HORES,

DE 17’30 A 20’30 h

0-3 ANYS

132


DE 9

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

TARDA de 17.30 a 20.30 h

+ – INICI

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCAR 0-3 ANYS

6, 7 i 8 de juliol

de 17.30 a 20.30 h

(Es realitzaran a la seu de Rosa Sensat, avinguda de les Drassanes, 3, Barcelona)

1585401 (0-3 anys)

Com podem atendre la diversitat

a l’escola bressol? Un camí vers

l’autonomia (CAtalà)

La formació vol apropar els equips educatius a iniciatives

innovadores en l’educació dels més petits, fonamentades en

el respecte i el desenvolupament de l’autonomia dels infants.

Parlarem de l’actitud i el paper de l’adult i de l’acompanyament

respectuós als infants en les atencions de cura i en el seu

procés de desenvolupament.

Montserrat Miró Herms, educadora infantil i membre del

«Seminari d’aprofundiment en el treball de l’Institut Pikler-Lóczy»,

de l’AM Rosa Sensat, i Mina Vilardebó Salas, educadora infantil.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1585401

1585405 (0-3 anys)

Jugar sense Joguines (CAtalà)

Davant el creixent consumisme, estandardització i homogeneïtzació

de les joguines, del joc i del concepte d’infància, ens cal una reflexió

al respecte i sobre quin és el paper de l’escola.

Entenem el joc com l’activitat per excel·lència dels infants i la

base del seu aprenentatge. Considerem que jugar és tot allò

que fan els nens i les nenes pel seu propi interès davant les

persones, els materials i les situacions que troben en el dia a

dia i en el seu entorn.

Equip educatiu de l’Escola Bressol Valldaura.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1585405

1585409 (0-3 anys) Una escola

bressol piramidal

o transversal? (CAtalà)

Relat sobre com s’han anat configurant les relacions sota un

valor comú: el respecte. Debatrem sobre els rols, les dificultats

i les fortaleses entorn del diàleg.

Qui acompanya a qui?

Equip educatiu de l’Escola Bressol Municipal L’Harmonia.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1585409

1585406 (0-3 anys) La mirada

de l’adult envers l’infant (català)

La proposta vol fer reflexionar sobre quina mirada tenim envers

la petita infància, des del nostre rol d’adults i a partir de les

aportacions de Pikler-Lóczy. Quin significat té per a nosaltres

educar i tenir cura d’un nadó? Què implica acompanyar les

famílies? Quin és el nostre paper com a educadores?

Tractarem conceptes relacionats amb les cures i atencions, la

llibertat de moviment, el joc i l’activitat autònoma.

Membres del «Seminari de reflexió sobre els principis de

l’Institut Pikler-Lóczy» de l’AM Rosa Sensat.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1585406

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

133


DE 9

HORES

6, 7 i 8 de juliol de 2015

ESPAIS D’INTERCANVI, CURSOS I CONVERSES

TARDA de 17.30 a 20.30 h

* Els cursos marcats amb un asterisc s’ofereixen conjuntament a infantil i primària. ** Els cursos marcats amb dos asteriscs s’ofereixen conjuntament a primària i secundària.

EDUCAR 0-3 ANYS

1589208 (0-3 anys)

Teixint relacions per VIURE (català)

Oferim un espai de trobada per intercanviar experiències i

reflexionar sobre les diverses i riques relacions amb els infants,

amb les famílies, amb les persones educadores...

Elia Martínez-Cava Carrasco i Pilar González Rof,

educadores i acollidores al Centre per a la Petita Infància i

Famílies de Sant Adrià de Besòs.

Inscripció: http://www.rosasensat.org/cursos/134/143/?addCurs=1589208

espais d’intercanvi, Cursos i CONVERSES

134


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

4 de juliol de 2015

Matí de 10 a 19 h

la força DEls

més petits

Jornada

Internacional

d’Educació

Infantil

Any rere any, dins de l’Escola d’Estiu, des de les revistes infancies s’ha organitzat una jornada

d’educació infantil. Aquesta és la primera que organitzen les quatre revistes Infància: la

catalana, la castellana, l’europea i la llatinoamericana. Una realitat que permet trencar tòpics

entre el nou i el vell món, perquè la possibilitat de dialogar, de compartir experiències, idees i

desitjos sobre la infància farà possible que ens coneguem i que comprenguem que entre un

món i l’altre no hi ha distàncies.

El que ens fa pròxims és el fet de compartir una imatge sobre la primera infància que valora la

fortalesa de l’infant encara que depengui dels adults, que sent que cada infant és una persona

única i irrepetible, i que encara que no parli no significa que no comprengui les coses ni que

no s’expressi, que tot infant pensa, imagina, observa, actua, descobreix, si és reconegut

i respectat com a infant. Només cal escoltar-lo per descobrir la seva força i potencialitat.

135


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 DE JULIOL DE 2015

4 DE juliol DE 2015

MATÍ DE 10 a 19 h

la força DEls

més petits

Jornada

Internacional

d’Educació

Infantil

http://www.rosasensat.org/cursos/134/159/

De 10 a 11 h Diàleg plenari

Dos mons? Un món per avançar junts

Ofelia Reveco i Peter Moss

D’11 a 13 h Taules rodones simultànies

Quan LA RECERCA moSTRA l’inFAnt REAL

Patricia Redondo, Jytte Juul Jensen, David Altimir

ConSTRuint novES PEDAGogiES

Anna Lucia Goulard, Anna Lia Galardini, Juan Pedro Martínez

Quina formació cal

Maria Carmen Silveira Barbosa, Gunila Dalhberg, Sílvia Morón

Compartir un projecte

Lala Mangado, Mara Davoli, Mercedes Blasi

Cal un currículum?

Vanesa Sánchez, Aldo Fortunati, Gemma Núñez

De 13 a 14 h Conferència plenària

De la dependència a l’autonomia

Anna Tardos

De 14 a 15 h Dinar

De 15 a 17 h Taules rodones simultànies

L’art d’educar i l’educació per l’art

Ramona Bolívar, Marion Tielemann, Ester Bonal

Quan l’AMBient AJuDA

René Sánchez, Claus Jensen, Eva Jansà

Un inFAnt foRT en un conTExt FEBLE

M Peggy Martínez Stark, Virginia Bras, Núria Regincós

Cal temps per aprendre

Anita Tacuri, Gianfranco Staccioli, Bet Madera

La diversitat com a força

Jenifer Haza, Helen Penn, Sergio Díez

+ – INICI

De 17 a 18 h Conferència plenària

De les potencialitats de l’infant

a la pedagogia dels cent llenguATGES

Carla Rinaldi

socis: 28 euros

subscriptors: 32 euros

18 h Cloenda

no socis: 35 euros

Lloc: CosmoCaixa

C. Isaac Newton, 26

Barcelona

136


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

1 al 8 de juliol de 2015

ACTIVITATS

CULTURALS

+ – INICI

Són molts els artistes de la cançó, de la plàstica, de la música, de la poesia, del teatre... que han

iniciat la seva trajectòria a les escoles d’estiu, i altres hi han col·laborat desinteressadament.

La llista d’aquests cinquanta anys és llarguíssima, perquè en el fons participar a les escoles

d’estiu durant la dictadura era una manera de sentir-nos forts, els que lluitàvem per la

democràcia però també des de Rosa Sensat: les diverses branques de l’art han acompanyat

Al mirar la fotografía hay cuestiones las cuales pueden ser reconocidas en la

sempre la formació dels mestres.

primera percepción del tema por sus espectadores, o más tarde en la oportunidad

de La 50a uno Escola mismo d’Estiu mirar es de proposa nuevo fer los especial espacios-ambiente èmfasi en el vessant de su práctica que la bellesa cotidiana i l’estètica por

medio aporten de a l’educació las imágenes. dels infants Una i joves, posibilidad i per tant al és educador essencial apropar-lo de acercarse als mestres. a su propia

experiencia educativa y reflexionar sobre ella.

A finals d’abril totes les persones inscrites a l’Escola d’Estiu

tindran la informació de l’oferta cultural programada i la

possibilitat d’inscriure-s’hi.

137


de L’1 AL 8 de juliol de 2015

5

ESCOLA

D’ESTIU

8 de juliol de 2015

de 19 h

DECLARACIÓ

DE LA 50a

ESCOLA

D’ESTIU

És habitual que el darrer dia de l’escola d’estiu de Rosa Sensat, es faci la lectura pública de

les conclusions del Tema General, que s’elaboren a partir de les conferències dels debats

en gran grup i en petit grup. Unes conclusions que Rosa Sensat es compromet a difondre i

defensar com a línia d’actuació.

Aquest any, com en altres ocasions excepcionals, l’objectiu és presentar una nova Declaració,

un document que convidi a compartir uns horitzons tan amplis com ens sigui possible,

sense límits, a comprometre’ns junts amb totes aquelles persones, entitats, organitzacions

educatives i socials, en un context mundial complex i convuls en el qual es plantegen gran

reptes a l’educació i a l’escola, per contribuir al progrés i a l’emancipació de la humanitat.

138


de L’1 AL 8 de juliol de 2015

5

ESCOLA

D’ESTIU

Informació

i matrícula

+ – INICI

Lloc de realització:

Equipaments de Ciutat Vella, Parc de la Ciutadella, escoles i

instituts propers.

La inscripció permet participar

en les activitats següents:

• Tema General. Sense límits. 1 de juliol (tot el dia)

• Debats del Tema General. 2 i 3 de juliol (matins)

• La utopia és possible. Taules rodones. 2 i 3 de juliol (tardes)

• Tallers. 6, 7 i 8 de juliol (matins)

• Espais d’intercanvi, cursos i converses.

6, 7 i 8 de juliol (tardes)

Preus d’inscripció:

60 euros: Preu general

54 euros: Preu subscriptors

48 euros: Preu socis

Forma de pagament:

Per Servicaixa o amb targeta de crèdit.

Les persones de fora de l’Estat Espanyol han de fer el pagament

amb targeta de crèdit.

Tens més dubtes? Espai de Preguntes freqüents

http://www2.rosasensat.org/pagina/50-escola-d-estiu

Observacions: L’organització es reserva la possibilitat de canviar la

persona formadora per raons justificades.

139


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

gent que ho fa possible

SENSE LÍMITS

Mujica, José

Boada, Martí

Castellví, Josefina

Diop, Adrienne

Gabilondo, Ángel

Maravall, José María

Meirieu, Philippe

Moll, Jacqueline

Moss, Peter

Nogués, Ramon M.

Pérez, Ángel

Ruiz, Eduardo J.

LA UTOPIA ÉS POSSIBLE

la força dels més

petits

Alemany, Carme

Altimir, David

Baches, Neus

Barrios, Manuel

Besalú, Xavier

Blasi, Mercedes

Bolívar, Ramona

Bonal, Ester

Bosch, Eulàlia

Boulard, Ana Lucia

Bras, Virginia

Carreras, Raimon

Cremaschi, Ferruccio

Dahlberg, Gunila

Delgado, Asier

Ferri, Gino

Font, Judit

Fortunati, Aldo

Funes, Jaume

Galardini, Anna Lia

García, Carmen

Girona, Joan M.

Gràcia, Carles

Grau, Ramon

Jansà, Eva

Jensen, Claus

Jover, Guadalupe

Jul Jensen, Jytte

Kraft, Timo

Llenas, Jaume

Majoral, Sílvia

Mangado, Lala

Martínez, Juan Pedro

Martínez Stark, M. Peggy

Meirieu, Philippe

Moll, Jacqueline

Monell, Fina

Moss, Peter

Muntané, Joan

Musatti, Tullia

Navarro, Montserrat

Núñez, Gemma

Paz, José

Penn, Helen

Pérez Oliva, Milagros

Pérez, Ángel

Posse, Paz

Ramoneda, Amàlia

Reveco, Ofelia

Redondo, Patricia

Regincós, Núria

Ribas, Carme

Rinaldi, Carla

Rubio, Marie Nicole

Sánchez, René

Sánchez, Vanesa

Sanmartí, Neus

Silveira, M. Carmen

Soler, Joan

Tacuri, Anita

+ – INICI

140


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

gent que ho fa possible

+ – INICI

Tardos, Anna

Tielemann, Marion

Víctor, Marisa

Viladot, Pere

Zeballos, Walter

TALLERS,

ESPAIS D’INTERCANVI,

CURSOS i CONVERSES

Abeyà, Elisabet

Abad, Lluís

Achón, Jordi

Admetlla, Pep

Al·lès, Guida

Alemany, Carme

Aliagas, Cristina

Amargós, Laia

Amigó, Marta

Anguera, Carles

Aparicio, David

Arderiu, Esther

Arisa, Eloi

Arroyo, Fran

Baches, Neus

Baig, M. Assumpta

Ballester, Antoni

Bargalló, Mònica

Barnadas, Rosa Maria

Barnés , Judit

Batllori, Roser

Bertran, Montserrat

Bini, Mateo

Boixaderas, Rosa

Bolet, Núria

Bolívar, Ramona

Bosch, Dolors

Bosch, Àngela

Botey, Marçal

Bras, Maria Virginia

Breu, Ramon

Brum, Julio

Busquets, Francesc

Cabré, Frederic

Callís, Josep

Canals, M. Antònia

Canals , Roser

Canet, Roser

Capdevila, Carles

Carballo, Ivan

Carbó, Josep M.

Carbonell, Efren

Carbonell, Alba

Carreras, Raimon

Carrillo, Núria

Casals, Ignasi

Casas, Ferran

Castell ,Tona

Castellà, Santiago

Castells, Anna

Castillón, Ana

Castro, Elisa

Cela, Jaume

Centelles, Jaume

Céspedes, Anna

Clos, Aleix

Colilles, Montserrat

Cols, Carme

Coll, Artur

Comas , Marta

Comas , Miquel

Corominas, Esteve

Corona, Víctor

Costa, Marcel

Davoli, Mara

De Jesús, Anna

De Manuel, Jordi

Delgado, Asier

Díez, Sergio

Dolci, Mariano

141


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

gent que ho fa possible

Domingo, Àngel

Duran, Assumpta

Echeverria, Maria Jesús

Escayola, Montserrat

Escribano, Paco

Espasandin, Adriana

Espona, Berta

Essomba, Miquel Àngel

Esteban, Lídia

Esteve, Josep Maria

Fargas , Josep Maria

Farró, Laura

Fernández, Rosanna

Fernández, Pitu

Fernández, Cristina

Fernández, Júlia-Alba

Ferrando, Núria

Ferrari, Antonia

Ferrer, Rosa

Ferri, Gino

Fèrriz, Teresa

Feu, M. Teresa

Figueras, Eva

Florensa, Marga

Fons, Montserrat

Font, Hugo

Fontana, Josep

Fortunati, Aldo

Francesch, Jaume

Fuertes, Esther

Funes, Jaume

Galvão, Edinha

Garcerán, Teresa

Garcia , Carles

García , Pablo

García , Carmen

Garrido, Maria Rosa

Geis, Xavier

Gené, Teresa

Gil, Eva

Gilbert , Marianne

Girona , Joan M.

Goberna, Raimon

Gómez, Raquel

Gómez, Immaculada

González, Neus

González, Pilar

Gordillo, Saül

Gracia, Jordi

Gràcia , Carles

Guitart , Fina

Guix, M. Dolors

Haza, Jennifer

Hecker, Arianne

Hernández, Cristina

Hidalgo, Clara

Hugas, Àngels

Iozzelli , Sònia

Jensen, Claus

Jover, Guadalupe

Junyent, Carme

Lázaro, Araceli

Lobo, María José

Lope, Silvia

López, Montserrat

López, Núria

López, Teresa

Lledó, Eulàlia

Llompart, Júlia

Llonch , Pau

Lluelles, Maria del Mar

Madera, Bet

Malagrida, Rosina

Mangado, María

Marichalar, Eva

Marín, Estel

Marques, Daniele

Martí, Josep M.

Martí, Elvira Maria

Martin, Christian

Martin, Isabel

+ – INICI

142


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

gent que ho fa possible

Martínez, Marta

Martínez, Pitu

Martínez, Marien

Martínez, Roser

Martínez, Xavier

Martínez-Cava, Elia

Mas, Mercè

Masats, Dolors

Mascaró, Margarita

Massons de Lama, Clara

Mateu, Jaume

Mazzoleni, Silvina

Media, Núria

Milà, Neus

Miró, Montse

Missé, Andreu

Mohedano, Fabian

Monell, Fina

Moore, Emilee

Mora, Glòria

Moreno, Antoni

Morón, Sílvia

Navarro,Vicenç

Navarro, Montserrat

Navarro, Jordi

Noguerol, Artur

Núñez, Gemma

Ortín, Xavier

Pablo, Carme

Pacheco, Elvira

Pagni, Barbara

Pallàs, Catalina

Pàmies, Montserrat

Pavia, Ramon

Paz, José

Pellicer, Joan

Peña, Javier

Perearnau, Anna

Pereta, Elena

Pérez, Marta

Pérez, Julio

Portell, Joan

Premat, Celia

Pucci, Arianna

Puente , Montse

Pujol, Anna

Puyuelo, Natalia

Ramírez, Noemí

Ramiro, Enric

Ramoneda, Amàlia

Raventós, Ramon

Rebagliati, Silvia

Regalés, Jordi

Reveco, Ofelia

Reverté, Pilar

Riera, Marc

Ritscher, Penny

Riu, Montse

Rogero, Julio

Rusiñol, Pere

Sabadell, Lluís

Sabaté , Meritxell

Salazar, Yasmina

Salinas, Jesús

Sánchez, Rosina Vanessa

Sánchez, René Mauricio

Sánchez-Enciso, Juan

Sanmartí, Neus

Sans, Soledat

Sanz, Glòria

Sargatal, Eva

Schlapkohl, Björn

Secall, Marta

Segura, Francesc

Segura, Mònica

Serra, Josep

Serralvo, Maribel

Silveira, Maria Carmen

Silvente, Jenny

Solé, Albert

Staccioli, Gianfranco

+ – INICI

143


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

gent que ho fa possible

+ – INICI

Suñé, Xavier

Tardos, Anna

Tiana, Alejandro

Tielemann, Marion

Tognetti, Gloria

Torner, Dolors

Torra, Montserrat

Torras, Marta

Trabal, Pilar

Trabal, Mariona

Traveria, Antoni

Trillas, Ariadna

Varella , Reyes

Varnava, Gella

Vicién, Mercè

Víctor, Marisa

Vila, Berta

Vilà, Montse

Vilaplana, Enric

Vilardebó, Mina

Vilnitzky, Mariana

Villanueva, Joffre

Villena , Josep Maria

Vinuesa, Maria

Wagensberg, Jorge

Zielinska, Anna

Equip de l’Escola Bressol Els Patufets de Navas

Equip de l’Escola Bressol Municipal L’Harmonia

Equip de l’Escola Bressol Valldaura

Equip de l’Espai 03 Cadí Raval

Equip de Mestres de l’Escola Riera de Ribes

Equip Directiu i Equip d’Artística

de l’Escola Cooperativa El Puig

Equip Educatiu del Museu del Cinema

Estudiants de pràctiques de la FUB

Grup de Treball Ambients de joc a l’escola infantil

Grup de Treball Avaluar per aprendre

Grup de Treball Passió per la lectura

Grup MARC (Mestres Àvies Recuperadores de Contes)

Mestres d’escola rural i membres del Secretariat

d’Escola Rural de Catalunya

Seminari de reflexió sobre els principis de l’Institut

Pikler-Lóczy

Xarxa Territorial d’Educació Infantil de Catalunya

144


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

gent que ho fa possible

COL·LABORADORS

Baig, Assumpta

Figueras, Pilar

Garriga, Mireia

Layunta, Anton

Pou, Mercè

Reverter, Roser

Ribas, Teresa

Securun, Rosa

Soria, Albert

VOLUNTARIS

Ancheta, Ana

Bella, Nancy

Blanch, Conxita

Blanco, Anxela

Borque, Núria

Cabré, Gisela

Cadena, Àngels

Castellana, M. Antònia

Cladella, Judit

Falcó, Teresa

Garcia, Beatriz

Grivé, Cèlia

Guerrero, Estela

Guitart, Carme

Jiménez, Esther

Jordana, Imma

Lara, Aidana

Lluch, Ana

Marmolejo, Gemma

Martínez, Inés

Ochoa, Lídia

Olivé, Mercè

Pagès, Maria

Pañella, Neus

Pareja, Noelia

Pelay, Esther

Pérez, Meritxell

Pérez, Laia

Pérez, Marta

Pérez, Lourdes

Poblet, Mireia

Puigdemont, Montse

Rodríguez, Estel

Rodríguez, Cristina

Rojas, Montse

Román, Marta

Ros, Mireia Àngela

Sáenz, Iván

Sánchez, Sara

Sánchez, Àngels

Segura, Lluís

Serra, Laura

Sevilla, Laura

Solé, Rosaura

Soler, Teresa

Sordé, Montse

Tapias, Elisabet

Vernet, Gemma

ORGANITZACIÓ

Aleixo, Paula

Aznar, Anna

Balaguer, Irene

Besalú, Xavier

Casamayor, Xavier

Cava, Marta

Elias, Clara

Font, Teresa

Guzmán, Marta

Llorens, Pau

Marlès, Mercè

Martí, Francina

Navarro, Jordi

Nicolàs, Montserrat

+ – INICI

145


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

gent que ho fa possible

+ – INICI

Oña, Míriam

Portell, Joan

Raga, Pau

Ramoneda, Amàlia

Ramos, Iris

Ruiz, Pau

Subirana, Chiqui

Subirats, Rosa

Vila, Àlex

Vinuesa, Maria

146


de L’1 AL 8 de juliol de 2015

5

ESCOLA

D’ESTIU

escoles

d’estiu DE

catalunya

+ – INICI

Escola d’Estiu de l’Associació Catalana per la Telemàtica

Educativa- ACTE

http://www.acte.cat/om/

Escola d’Estiu del Vallès Occidental. Associació de Mestres

Alexandre Galí de Terrassa

http://amgali.pangea.org/

Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres de la Terra Alta

per a la Renovació Pedagògica

http://cmestresta.webnode.es/

Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

http://www2.rosasensat.org/pagina/escoles-d-estiu

Escola d’Estiu del Vallès Oriental. Casal del Mestre de Granollers

http://casaldelmestregranollers.wordpress.com/

Escola d’Estiu del Bages. Col·lectiu de Docents del Bages

http://www.escolaestiu.net/eestiu/

Escola d’Estiu del Grup de Mestres de l’Anoia

http://gmanoia.blogspot.com.es/

Escola d’Estiu del Grup de Mestres del Priorat.

http://gmpriorat.blogspot.com.es/

Escola d’Estiu del Grup de Mestres del Ripollès

http://grupmestresripolles.blogspot.com.es/

Escola d’Estiu del Grup d’Ensenyants Urgell–Segarra

http://geus.pangea.org/

Escola d’Estiu Jaume Miret. Moviment

d’Innovació Educativa de Lleida

http://mielleida.cat/

Escola d’Estiu del Moviment Educatiu del Maresme

http://memcat.org

Escola d’Estiu del Moviment de Mestres

de les Terres de l’Ebre

http://usuaris.tinet.cat/mrpte/

Escola d’Estiu del Penedès

http://gmbpened.pangea.org/on_som/on_som.htm

Escola d’Estiu de l’Educació de Persones Adultes. SAÓ

Formació i Educació Permanent

http://aadults.pangea.org/

Escola d’Estiu de Santa Coloma de Gramanet

http://casalscg.blogspot.com.es/

Escola d’Estiu de Figueres

Contacte: a concretar

Escola d’Estiu d’Osona

a determinar

147


5

ESCOLA

D’ESTIU

de L’1 AL 8 de juliol de 2015

patrocinadors i col·laboradors

Patrocinadors:

Generalitat

de Catalunya

Departament

d’Ensenyament

Col·laboradors:

fundació

artur

martorell

148


moltes gràcies

mestres

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!