Inspirace - Svaz zakládání a údržby zeleně

szuz.cz

Inspirace - Svaz zakládání a údržby zeleně

číslo 1 | 2011

trendy | zahrady 21. tisíciletí

6. mezinárodní kongres koupacích jezírek v Českých Budějovicích

NORMA JAKOSTI ŠKOLKAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ

Ze starých zahradnických časopisů

1


Stromy pro radost

Nabízíme:

vzrostlé alejové stromy, konifery, solitery,

stromy v nadstandardních velikostech,

tvarované dfieviny, dfieviny pro Ïivé ploty,

kefie a dal‰í.

www.adamza.cz

2

664 31 LELEKOVICE u Brna 866

tel. 541 232 700, fax 541 232 720

e-mail: lelekovice@adamza.cz, www.barenbrug.cz


editorial

Je jaro, čas očekávání

a nadějí. Těší mě, že hned

v prvním čísle sedmého

ročníku INSPIRACE

se s vámi mohu podělit

o potěšující informaci –

jedno očekávání se už naší

redakci splnilo. Od tohoto

čísla Svaz zakládání a údržby

zeleně svůj časopis nejenom odborně zaštiťuje,

ale je také jeho vydavatelem . Věrní čtenáři budou

dál dostávat svůj časopis zdarma a po zkušenostech

z minulého roku doufáme, že noví zájemci si

budou i nadále psát o zasílání svazového časopisu,

který teď připravujeme s novým grafikem a novou

tiskárnou. Tím, že se INSPIRACE ke svazu ještě

úžeji přimkla, je práce redakce jednodušší. SZÚZ

je už od roku 2001 členem mezinárodní profesní

organizace ELCA, mám tedy možnost jako ředitelka

svazu a zároveň šéfredaktorka INSPIRACE

zúčastnit se dvakrát do roka zasedání prezidia

ELCA vždy v jiné evropské zemi, vyměňuji si s kolegy

zprávy o činnosti jejich organizací a tak vám

můžeme v časopise s čistým svědomím otvírat

okna do světa. V tomto čísle se například očima

zahradníka podíváte do Moskvy. Díky informaci

rakouských kolegů jsme objevili zajímavou soutěž

Best private plots. V časopise německého svazu nás

zase zaujaly výsledky průzkumu švédské agentury

„Kairos Future“ , který mapuje celosvětové názory

na zahradu počátku 21. století.

Otevíráme také nové rubriky Ing. Radmily Fingerové

„V minulosti je budoucnost“ a odbornou

rubriku Ing. Martina Vlasáka „Normy jakosti

školkařských výpěstků“.

Redakce oslovuje další autory a chystá se vám tu

a tam připravit i nečekané překvapení. Teď se možná

usmíváte našemu optimismu, protože dnes

odborné časopisy spíš z ekonomických důvodů

končí. My máme však tu výhodu, že se můžeme

opřít o členskou základnu svazu. Vedoucí manažeři

členských firem i firem v časopise inzerujících,

jsou natolik prozíraví, že podpoří časopis, který

svaz nevydává pro svůj zisk, ale pro intenzivní

popularizaci jejich práce. Ing Jana Šimečková

Časopis podporuje

seznam inzerce

ADAM – zahradnická a.s. 2 a 36 |

Agrocar – Eliet 9 | Ivánek – Zeman v.o.s 10 |

Ing. Jiří Vrbas – Květ 25 | TERRACOTEM CZ, s.r.o. 29

Demopark 2011 29 | CHLEBIŠ s.r.o. 29 |

Optigrün international AG 32 - 33 |

Školky Montano s.r.o. 34 | AGRO CS a.s. 35

obsah 1 | 2011

Z minulosti vyrůstá budoucnost ............................... 4–5

Ing. Radmila Fingerová listuje starými českými zahradnickými

časopisy a seriál o významných osobnostech otevírá

ukázkou ze „Starobylých artikulí cechovního pořádku

zahradnického“

PRIVATE PLOTS & PUBLIC SPOTS .................................. 6–8

Výsledky 4. ročníku mezinárodní soutěže vyhlašované

v Rakousku

Ohlédnutí za veletrhy FOR GARDEN a FOR GREENERY ..................11

Zahrada počátku 21. století ..................................12–13

PhDr. Irena Večeřová shrnuje výsledky průzkumu švédské

agentury „Kairos Future“, která mapovala 1,4 milionů blogů

z celého světa s cílem zjistit, jaká je zahrada 21. století.

Norma jakosti školkařských výpěstků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14–15

Ing. Martin Vlasák otevírá rubriku, ve které se bude zabývat

kvalitou a výběrem rostlin.

SZÚZ 2001 – 2011 ...............................................16

Svaz zakládání a údržby zeleně oslavil desetileté výročí

Rozšíření nabídky odborného zahradnického

vzdělávání pracovníků středních škol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Společný projekt SZÚZ se Zahradnickou fakultou

Mendelovy univerzity v Lednici

Lipová ratolest 2011 – soutěž mladých zahradníků ................ 21

Studenti a učni zahradnických škol budou soutěžit

4. – 6. května v Olomouci

Zelená linie – Zahradnická perspektiva ....................... 20–21

SZÚZ realizuje pro své členy vzdělávací projekty

podpořené z fondů EU

Vyhlášení soutěže Park a Zahrada roku 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6. mezinárodní kongres koupacích jezírek –

26. – 30. 9. 2011 v Českých Budějovicích ....................... 26–27

Moskva zahradnická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–31

Odborná exkurze ELCA v září 2010 očima Karla Fučíka

Vydavatel: Svaz zakládání a údržby zeleně, Křídlovická 68, 603 00 Brno, Tel./fax: +420 542 210 435,

mobil: +420 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz | Redakce: Ing. Jana Šimečková, e-mail: simeckova@szuz.cz,

PhDr. Irena Večeřová, e-mail: irena.vecerova1@ seznam.cz | Kontakty na inzerci: Ondřej Vejmelka,

Tel.: +420 777 810 737, Fax: +420 545 578 056, e-mail: inspirace@szuz.cz | Foto na titulní straně: f-f.cz©karnizz

Grafická příprava, sazba a tisk: Tiskárna-Didot, spol. s r.o., Výstavní 1, 648 75 Brno, www.tiskarna-didot.cz

Registrační číslo: MK ČR E 15535 | Žádná část tohoto čísla nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele šířena.

3


Z minulosti

vyrůstá budoucnost

I když nás nejvíce zajímá současnost, je dobré se občas ohlédnout do minulosti a zamyslet

se nad budoucností. O to jsme poprosili zahradní architektku Ing. Radmilu Fingerovou - obětavou

členku poroty hodnotící díla přihlášená do každoroční svazové soutěže Park a Zahrada

roku. Ing. Radmila Fingerová, která vyučuje na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT,

zalistovala pro INSPIRACI starými zahradnickými časopisy a ve své rubrice, kterou v tomto

čísle otvíráme, nás možná ledačíms překvapí. Je zajímavé sledovat snahy o ustanovení živnosti

vázané pro zahradníky, ale i boje o založení odborných zahradnických škol, o zakládání

bratrstev, spolků a institucí, které měly pomáhat neutěšenou situaci českých zahradníků řešit.

Některé zahradnické problémy mají totiž tuhý kořínek a trápily už naše předchůdce.

osobnosti

Ze starých

zahradnických časopisů

1. část

Ing. Radmila Fingerová

Minulost, současnost a budoucnost tvoří

jeden celek. Proto je dobré nezapomínat

na naše předchůdce, jejichž život a tvorba

jsou často pro nás skryty v mlhavém oparu

zapomnění. Známe jména jako Martin Fulín,

František Thomayer, Josef Vaněk, Josef Kumpán,

ale teprve, když poznáme jejich myšlenky,

případně vidíme fotografie jejich dnes už

zmizelých nebo naopak do krásy dorostlých

děl, stávají se základem naší „stavovské cti“

(mohu-li to tak staromódně nazvat) a tu

bychom měli udržovat a rozvíjet. Samozřejmě

řada našich předchůdců je mnohem

delší, ale právě o těch, které jsem jmenovala,

máme díky jejich vydavatelské a redaktorské

činnosti mnohem více informací, než o těch,

jejichž práce a zásluhy zmizely v průběhu

přirozeného procesu zapomínání.

Vše se pravděpodobně odvíjelo od skutečnosti,

že již v minulosti šlo o živnost volnou,

kterou mohl provozovat každý, nikoliv živnost

vázanou, která by vyžadovala odborné

vzdělání. Také české zahradnické školství

vznikalo jen pomalu a s velkými obtížemi.

Možná ty problémy souvisí s některými

lidskými vlastnostmi, danými naší historií,

které v jiných zemích, díky jiným poměrům,

neměly možnost se projevit v takové míře

a po tak dlouhou dobu.

Pokusím se shrnout problémy, které zmiňuje

Martin Fulín v „Časopise českých zahradníků“

již v roce 1888 a které se pravidelně opakují

Pokud se zabýváme zahradnictvím ve všech

jeho podobách, pak jsou staré české zahradnické

časopisy z devatenáctého a první

poloviny dvacátého století zdrojem, kde

můžeme objevovat svoji historii, ale také si

v nich přečteme, že některé naše aktuální

problémy byly aktuální už tehdy. Vyobrazení růže Earl of Dufferin, Dickson 1887

Titulní stránka č. 7 z roku 1888 s ukázkou „Artikulí

cechovního pořádku zahradnického na Novém Městě

Pražském z roku 1750“

i v „Českých zahradnických listech“, které

vydával Ferdinand Macháček (od roku 1918

pod názvem „Československé zahradnické

listy“). Objevují se i v časopisu „ZAHRADA“

původně nazývaném „Zahrada domácí

a školní“, který vlastnil a vydával zahradní

architekt Josef Vaněk (zároveň zastával funkci

šéfredaktora a v roce 1936 vydal již XXX.

ročník). Stále se opakuje motiv nedocenění

profese veřejností, nesvornost, nejednotnost,

neschopnost spojit síly, problémy

s „fušery a břídily“ – to jsou výrazy, které

používá jak Martin Fulín v roce 1888, tak

Josef Vaněk v roce 1938.

Je dobré znát to špatné, ale vždy je inspirující

to dobré, co vzniká navzdory nepříznivým

situacím. Proto zahájíme tento

malý seriál ukázkou ze „Starobylých artikulí

cechovního pořádku zahradnického na Novém

Městě Pražském z roku 1750, tak jak

byly otištěny v Časopise českých zahradníků

v čísle 7 z roku 1888 a komentovány

Martinem Fulínem (1853–1926).

Celkem 51 článků (Artikulů) bylo dne

16. 2. 1750 doplněno podpisy císařovny

Marie Terezie, hraběte z Haugwitzu, svobodného

pána z Podstrání a hraběte Šlicka.

Článek 1–9 pojednává o učednících,

10–21 o tovaryších, 22–29 o mistrech, ostatní

o shromážděních, pokladně, podporách,

rozepřích a úředních nařízeních a povinnostech.

4


Výběr ze „Starobylých artikulí cechovního pořádku

zahradnického na Novém Městě Pražském z roku 1750“

Artikul 22

Nejsou pak zahradnictví žádné řemeslo, anobrž

toliko kunšt se jmenuje, protož v tom kunštu

zahradnickém žádný mistrovský kurs dělati

nemůže, nýbrž jeden každý při své dokonalosti

a zkušenosti se zachovává. A jsouce tehdy

městský zahradníci od kunštovních zahradníků

odděleni a pro sebe sami bratrstvo – jakož i času

nejmilostivěji udělenou mající – protož stalo-li

by se, že by některý z kunštovních zahradníků

z panské služby propuštěn byl a potom zahradnictví

městské prováděti a z toho živ býti

chtěl, tehdy ten nejprve při tomto bratrstvu

se ohlásí a pro sebe právo městské objednati

zavázán jest.

Artikul 28

Ten který kunštu zahradnického ne – nýbrž

jiného řemesla vyučen a předce by na zkázu

zahradníkův zahrady najímal a zahradnické

věci mimo veřejných trhů buď veřejně nebo

pokutně prodával, takovému jakožto fušeru

a huntýři nejen ty roznášející a prodávající věci

se poberou a prodají, stržené peníze do chudého

domu odevzdány býti mají.

Artikul 51

Zahradníkům, jsouce oni v kunštu učeni, tento

zahradnický Erb s květinami vymalovaný k užívání

se uděluje. Podle něj pečeť se má vyrýti

a tu včas potřeby týkající se bratrstva užívati

a na výuční listy přitisknouti se nejdobrotivěji

dovoluje.

Martin Fulín úryvky těchto Artikulí komentoval:

„Podle těchto úryvků pozná zajisté

každý, že před sto lety stav zahradnický

trpěl těmitéž škůdci jako dnes, s tím toliko

rozdílem, že tehdy měly se úřady o neoprávněném

provozování starati a je zameziti.

Kdyžto nyní úředníci pracují do rukou

fušerů na úkor povolaných zahradníkům.

Kdy nastane obrat k lepšímu? Snad až bude

nejhůř – pomůže svépomoc. (1888)

V další číslech se budeme věnovat osobnostem

zahradníků, kteří se kromě své práce

věnovali právě té zmiňované „svépomoci“ –

činnosti osvětové, vzdělávací a propagační

a byli buď redaktory nebo i vydavateli a majiteli

odborných zahradnických časopisů,

například Martin Fulín, František Thomayer,

Josef Kumpán a Josef Vaněk.

Erb či znak zahradnický z roku 1750

Zdroj :

ČASOPIS ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ

Rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví, Ročník 1888

Orgán spolku ovocnického pro království České, pro zvelebování

zahradnictví v severovýchodních Čechách, sídlem v Jičíně,

a vzdělávacího spolku zahradnických příručí „Roezel“

Redaktoři : Martin Fulín a František Thomayer

Tiskem J. R. Vilímka – Nákladem Františka Thomayera

Administrace časopisu byla v roce 1888

v Rajské zahradě na Žižkově

5


Private plots&public spots

www.privateplots.at

V časopisu INSPIRACE vás pravidelně informujeme o výsledcích soutěže Zahrada a Park roku

a seznamujeme vás s oceněnými díly. Je jistě zajímavé porovnat oceněné české zahrady s těmi,

které získávají uznání v mezinárodním měřítku. V INSPIRACI č. 1/2010 jsme Vás informovali

o vyhlášení 4. ročníku mezinárodní soutěže Private plots & public spots.

Porota na základě předložených prezentačních materiálů (poster s výkresy, popisem a fotografiemi)

zhodnotila 72 realizovaných projektů z 22 zemí a 4 kontinentů. Výsledky soutěže byly

slavnostně vyhlášeny 25. 9. 2010 v rakouském Langenlois v rámci mezinárodního sympozia,

které je nedílnou součástí soutěže, stejně jako doprovodná výstava.

trendy

1. místo – GARDEN BOX

Landscape-Niwatan – Japonsko

mori x hako, Fukuyama

Porota ocenila v této miniaturní japonské

zahradě uprostřed husté městské zástavby

nápadité propojení architektury s přírodou.

Dobrý projekt splnil lidskou touhu vnést

mezi vysoké městské zdi kousek zeleně

a stromy, dal obyvatelům domu iluzi přírody

na extrémně malé ploše, jak to dovedou

jenom japonští tvůrci miniatur. Pozemek

i s domem a deseti parkovacími místy má

rozměr pouhých 10 x 50 m, přesto zde vznikla

oáza klidu v rušném městě. Zahrádku, vybudovanou

na minimální ploše, není z ulice

vidět, ale je na ni vidět ze všech místností.

Stěny se otevírají velkými prosklenými okny

do zelených korun stromů, večerní světlo

z bytů zahradu kouzelně osvětluje a dodává

jí nádech tajemnosti. Tvůrci zahrady, uložené

jakoby v krabici do nitra domu, dokázali,

že i v extrémních podmínkách lze lidem

zpříjemnit život několika vzrostlými stromy

a bujnou vegetací. Majitel domu, který

provozuje zubní kliniku v přízemí, je jediný,

kdo může do zahrady vstoupit, odpočinout

si zde a potěšit se pohledem na potůček,

který zahradou protéká.

Foto: Hiroshi Ueda, Shinkenchiku-sha, Teruyo Nishiya

6


Odborná porota:

Bart Brands (NL)

Andrea Cejka (A/CH/D)

Xavier Perrot (F/USA)

Neil Porter (GB/USA)

Judith Wieser-Huber (A)

2. místo – Geometrická zahrada

Calonder Landscape Architects

– Švýcarsko

Le Very, Ecoteaux

Geometricky řešená zahrada v alpském

podhůří na západě Švýcarska obklopuje

venkovskou usedlost Le Very z 19. století.

Stavení i zahrada přiznávají hrdě svou zemědělskou

minulost. I když budovu majitelé

přestavěli podle nároků dnešního člověka

na komfortní bydlení, stále v ní zůstalo dost

místa pro různé hospodářské činnosti. Zahradu

obklopující ze všech stran dům rozdělil

zahradní architekt na 4 části podle světových

stran. Na jihu rostou na záhonech oddělených

nízkým zimostrázovým plůtkem aromatické,

nízké rostliny, které nezastírají výhled na historickou

fasádu domu. Na západní straně je

užitková zahrada, kde rostou ve dvou řadách

bobuloviny a na dlouhých záhonech zelenina.

Okna na sever vedou do ovocného sadu se

skupinami kvetoucích keřů, v nichž jsou ukryty

dvě terasy vybízející k odpočinku. Z domu

k nim vede jenom symbolický chodník.

Východ zahrady patří zemědělství, jsou tam

louky a pole. Zahrada u usedlosti Le Very je

ukázkou stále silněji se prosazujícího nového

životního stylu – žít komfortně v přírodě.

Foto: Augusto Calonder

7


3. místo – Pyramidální zahrada

Andrea Cochran Landscape

Architekture - USA

Stone Edge Farm, Sonoma Valley

Zahrada v Sonoma Valley upoutá svou atmosférou,

krásnými barvami a materiály, profesionalitou,

s jakou byla nejenom založena,

ale je také udržována. Tak, jak lehká budova

budí dojem, že ještě nebyla definitivně dokončena,

tak i kompozice zahrady dává majitelům

možnost pohrávat si i nadále s jejím

prostorem, zahradu rozšiřovat, přeskupovat,

přizpůsobovat ji potřebám rodiny, které se

léty mění. Vodní prvky zahradu prosvětlují, je

otevřena okolní přírodě, která do ní organicky

proniká, ale naopak také zahrada působí

blahodárně na okolní prostředí.

Tato zahrada v Kalifornii se skládá ze tří

hlavních prvků: observatoře, lázní a kamen-

né pyramidy. Lineární kompozici zahrady

zdůrazňují dlouhé řady olivovníků. Zahrada

rozšiřuje původní pozemek majitelů spojený

klikatou cestou mezi starými duby

s budovou malých lázní a moderní observatoře.

Na východní straně zahrady končí

pohledová osa u asymetrického jehlanu,

postaveného z místních kamenů, které byly

vykopány v průběhu výstavby. Louky, kde

jsou použity také původní druhy, nejen propojují

zahradu s okolní krajinou, ale díky své

retenční schopnosti zamezují škodám, když

se rozvodní místní říčky.

Foto: Marion Brenner, Emily Rylander, Vicky Sambunaris

Čestné uznáaní

Zahrada Roda –Roda –Gasse

ve Vídni, Rakousko

Wirbel Institut für feministische

Forschung und Praxis

Zahradu ve Vídni tvoří z jedné poloviny 25

soukromých zahrádek o rozloze 10–15 m²,

které patří rodinám bydlícím v sousedním

apartmánovém domě ve 21. vídeňském

okrese, druhá polovina je společným prostorem,

kde se mohou vydovádět děti a odpočívat

dospělí i s návštěvami. Soukromé

minizahrádky vytvářejí barevnou mozaiku

nejrůznější vegetace. Tato paleta barev a vůní

se mění podle ročních dob, vkusu a peněz,

které rodiny svým zahrádkám věnují. Proto

nikdy neomrzí unavené zahrádkáře, kteří

odpočívají po nezvyklé fyzické námaze na lavičkách

pod vzrostlými stromy, obklopeni

květinovými záhony, o něž pečuje město. Pro

děti je tato zahrada nejenom neocenitelnou

příležitostí poznat zblízka květiny a stromy

a naučit se je opatrovat, je také místem her

a urputných sportovních utkání.

Foto: Martin Knoll

text: redakce

8


Nečekané překvapení

reklamní prezentace

Na zahradu, kterou jsme loni zakládali, letos

dokončovali a dnes chceme konečně předat,

jsme přijeli s kolegou s pořádným předstihem.

Chtěli jsme si ji ještě před příjezdem

majitelů sami zhodnotit. Stromy dobře

zakořenily, letos už překvapily velkým přírůstkem,

trvalky jsou také slušně zapojené,

ale pro jistotu zahradu ještě jednou projdeme.

Pan majitel nás totiž pěkně potrápil.

Posledně chtěl vědět, proč právě tenhle

habr nasměroval své větve na jinou stranu,

než chtěli on a jeho žena. Zahradník to nemá

někdy lehké. Tak třeba těchto 12 červených

javorů. Majitelé si stěžovali, že část z nich se

na podzim dostatečně nezačervenala. Prý

tvrdím, že všechny jsou stejné, tak jak jim

tedy vysvětlím, že šest jenom zčervenalo

a šest dalších, úplně stejných javorů, zodpovědně

zrudlo tak, že do daleka svítí! Ještěže

reprezentační trávník kolem domu majitele

nezklamal. Majitel mně na jaře telefonoval:

„Po těch vašich trávnících se dá opravdu

chodit jen tak bosý, jak jste nám slibovali.“

Neodpustil si však dodat: „Když jsem byl teď

v dubnu v Anglii, sice jsem tam pořád mokl,

ale trávníky tam byly mnohem zelenější, než

ty naše na zahradě.“ V dubnu a v Anglii, ať se

teď rozhlédne tady. Díky kvalitnímu založení,

nainstalované závlaze a pravidelné údržbě

je i po suchém létě trávník tak šťavnatý

a huňatý, že i já se po něm dneska projdu

bez bot. Ale teprve až budu mít podepsané

předání v kapse.

10

Po hodinovém průzkumu všech koutů zahrady

jsme spokojeni a přesvědčeni, že to

dnes tady doopravdy předáme. Pak honem

do auta a rychle domů.

Přijíždí pan majitel s manželkou. Dnes je

obdivuhodně nepřesný, má celé dvě minuty

zpoždění. Už z auta na nás přívětivě mává.

Společník chystá projekty, rozpočty, smlouvy,

předávací protokoly a říká, že to snad

do tmy stihneme. Pan investor s paní jsou

tak milí, že s kolegou zvyšujeme obezřetnost.

Copak asi panu majiteli a nám zase ta zahrada

provedla, říkám si. Co bude následovat

po tak neobvyklém uvítání…

„Dneska to bude velice rychlé“ říká pan

majitel a opravdu, jeho účast na procházce

zahradou končí překvapivě brzy. Kvapně

míří na terasu a francouzským oknem

spěchá do domu. Paní nás vodí mezi

ovocnými stromy, kde právě poprvé rozkvetla

květnatá louka a najednou slyšíme:

„Ta louka je nádherná, můj muž mně tady

ráno natrhal velikánkou kytici. Ještě že jste

nedali na ty mé řeči, že jste to tady nezorali

a nezaložili ten anglický trávník! To bych

tu kytku dneska nedostala, dobře jste to

udělali.“ Mrknu na kolegu, překvapeně

kroutí hlavou, ani já nevím, co si mám

myslet. Taková chvála a na téhle zahradě!

Je to vlastně pěkné být zahradníkem!

„Co budete pít?“ volá na nás pan majitel

z terasy. „Mám skvělé pití, originál z Anglie,

kdo z vás řídí?“

Začínám opatrně: „Nemohli bychom teď

podepsat ty předávací protokoly?“

„Určitě, tady máte podepsané převzetí –

nemám výhrady. Peníze jsem poslal včera.

Gin nebo whisky, co si dáte? Víte, že už

několik měsíců jsem vám chtěl něco říct?

Ta VAŠE – NAŠE zahrada, to je ta nejlepší

a nejhezčí věc, co jsem si kdy koupil.“

Podíváme se s kolegou na sebe a vyhrkneme

dvojhlasně „Gin a whisky, prosím!“

Vůz se dá odstavit, připít si se spokojeným

zákazníkem se sluší, i dobré slovo je odměna,

ne jenom peníze! Domů se dnes

jede taxíkem.

Firma Ivánek-Zeman, v.o.s. provádí od roku 1992 veškeré zahradnické služby při zakládání

a údržbě zeleně pro města a obce, pro podniky a na zahradách. Provádíme například: kácení

stromů, řezy a ošetřování dřevin včetně zpracování větví štěpkováním, frézování pařezů, zakládání

a údržbu trávníků a kvetoucích luk, instalaci automatických závlah systémem Rain Bird, výsadby

a ošetřování stromů, keřů, trvalek, zakládání zelených střech systémem Optigreen.

V roce 2005, 2006 a 2008 získaly naše realizace ocenění v profesní soutěži o nejlepší sadovnické

dílo „Zahradu roku“ v České republice. Sledujeme, že počet a výměra ploch, kde jsme pracovali a kde

pracujeme, rok od roku roste. A věříme, že i díky tomu přibývá spokojených a šťastných lidí.

Zahradnická firma, IVÁNEK – ZEMAN v.o.s., ŽABEŇ 55, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK,

tel.: 603 520 575, 558 655 441, email: ivanek@ivanek-zeman.cz, www.ivanek-zeman.cz

Firma je členem Svazu zakládání a údržby zeleně, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu,

Českého svazu greenkeeperů. Firmě byl udělen certifikát jakosti podle normy ISO 9001:2000

www.ivanek-zeman.cz


Veletrhy

byly úspěšné

Celkem 29 350 návštěvníků zamířilo ve dnech 17. – 20. března do Pražského veletržního areálu

na pět veletrhů o bydlení, veřejných prostorách a o zeleni. Tento záměr, poprvé představit na jediném

veletrhu několik vzájemně propojených oborů, byl podle všech ukazatelů úspěšný. Dík patří všem 222

vystavovatelům veletrhů FOR GARDEN a FOR GREENERY z 8 zemí světa a to z České republiky, Slovenské

republiky, Německa, Polska, Rakouska, Nizozemska, Itálie a Taiwanu. Jejich expozice na ploše

4 692 m 2 přilákaly zájemce o jejich služby a zboží z celé republiky. „Zelené“ veletrhy 2011 jsou tedy

minulostí, do svých diářů si můžete poznamenat datum příštího ročníku: 22. – 25. března 2012.

FOR GARDEN

Počet vystavovatelů: 174

Prodaná výstavní plocha: 3 514 m 2

FOR GREENERY

Počet vystavovatelů: 48

Prodaná výstavní plocha: 1 178 m 2

Soubor veletrhů FOR HABITAT, FOR FUR-

NITURE, FOR OFFICE, FOR GARDEN a FOR

GREENERY slavnostně zahájili symbolickým

přestřižením pásky Bedřich Danda, náměstek

Ministra průmyslu a obchodu ČR, společně

s generálním ředitelem pořádající společnosti

ABF, a.s. Ing. Jaroslavem Čížkem.

O den později, v pátek 18. března, se konal

v Interhotelu Ambasador Zlatá husa slavnostní

společenský večer vystavovatelů,

během něhož proběhlo předání cen odborných

soutěží GRAND PRIX, TOP EXPO,

EXTERIÉR Trendy a soutěže Nábytek roku

2011.

TOP EXPO FOR GARDEN

a FOR GREENERY 2011

Porota hodnotila v této soutěži nejzdařilejší

expozici veletrhů, její funkčnost, způsob, jak

oslovuje zákazníka i její vzhledovou stránku.

Cenu TOP EXPO získala expozice firmy

Naturmont s.r.o.

Výsledky soutěže EXTERIÉR Trendy

Na této výběrové výstavě a expozicích,

ukazujících směřování a vývoj trendů v realizaci

zahrad, hodnotila porota každý detail,

nápad a celkovou kompozici. Ukázky měly

prezentovat především jejich autory a měly

dokazovat jejich profesionalitu a kreativitu.

Soutěžící se prezentovali na veletrhu FOR

GARDEN mini expozicemi ohraničenými

proutěnými rohožemi.

Kategorie PROFESIONÁLNÍ PRÁCE

1. místo Atelier Schlitz s.r.o. – „Věčný dialog“

2. místo Flera s.r.o. – „Důležité není vidět“

3. místo Jakub Krulich

Zahradnictví Krulichovi – „Rostliny lidských snů“

Kategorie studentská práce – 1. místo

VOŠZa a SZaŠ Mělník - „Jarní koutek“

veletrhy a výstavy

Doprovodný program

Veletrh FOR GREENERY provázela konference

„Když se lidem nelení, tak si hoví v zeleni“,

kterou veletržní správa ABF, a.s. organizovala

společně s Ministerstvem životního prostředí.

Hlavním tématem konference bylo

zapojení veřejnosti do péče o veřejnou zeleň.

Konference a panelové diskuze se zúčastnilo

75 odborníků z nejrůznějších organizací.

Odborným doprovodným programem veletrhu

FOR GARDEN byla již po čtvrté konference

„Trendy při tvorbě zahrad“. Připravil

ji Svaz zakládání a údržby zeleně a k velkému

potěšení pořadatelů se jí zúčastnilo přes 100

odborníků.

Současné trendy při tvorbě zahrad představila

Ing. Radmila Fingerová, která je

pravidelně členkou poroty soutěže Park roku

a Zahrada roku. O využití vegetačních střech

na rodinných domech pohovořil Bc. Josef

Vokál. Ing. Marie Straková, Ph.D., seznámila

přítomné s netradičním řešením travnatých

ploch v zahradách. Na její přednášku navázal

Rostislav Ivánek a Ing. Tomáš Vajčner, kteří

argumenty přesvědčovali přítomné, že typ

a kvalita trávníku výrazně ovlivňuje jeho

cenu. To, že ekologická koupací jezírka nejsou

dnes v rodinných zahradách výjimkou,

dokazoval svým příspěvkem Ing. Martin Panchartek

– předseda rady Sekce biobazénů,

okrasných a koupacích jezírek SZÚZ.

Ing. Jana Šimečková ukázala ve své prezentaci

bohatě doplněné fotografiemi nejzajímavější

díla v soutěži Zahrada roku 2010

a vítěznou „Zahradu plnou her“. O tom, jak

projekt tohoto výjimečného díla vznikal

a o spolupráci s majiteli a zároveň investory

zahrady hovořili autoři projektu Ing. Mirka

Svorová a Ing. Jakub Finger.

Na závěr vyhlásila Ing. Jana Šimečková

– ředitelka SZÚZ – soutěž Park roku a Zahrada

roku 2011.

11


Zahrada počátku

21. století

PhDr. Irena Večeřová, foto©archiv SZÚZ

trendy

V roce 2008 zaujalo redakci INSPIRACE tvrzení

Mathiase Horze z „Institutu budoucnosti“

v Kelnheimu, že tak, jak byla modlou 19. století

technika, tak je trendem sklonku dvacátého století

zahrada. Tento trend se má v 21. století podle jeho

pozorování stále více prosazovat, protože zahrada

u rodinného domu je v dnešní uspěchané době

jediným místem naprosté pohody a odpočinku,

dává každému příležitost podle svých možností

si zacvičit a zasportovat, ale je také příjemným

místem pro relaxaci a posezení s přáteli.

O dva roky později v roce 2010 vzbudily

zájem redakce výsledky studie, kterou už

podruhé zadaly dvě – všem zahradníkům,

zahradním architektům , projektantům a milovníkům

zahrad známé – firmy GARDENA

a HUSQUARNA švédské agentuře „Kairos

Future“. Cílem průzkumu bylo zjistit u co

největšího počtu lidí z celého světa, kteří se

buď zahradami profesně zabývají nebo pro

něž je zahrada životní láskou a potřebou,

jejich názor – jaká je vlastně vysněná zahrada

začátku 21. století, jaký typ se jim líbí, po jaké

zahradě touží.

Pracovníci švédské agentury Mats Lindgren,

Pernilla Jonsson a Tomas Larsson využili

k průzkumu internet a prošli 1,4 milionu

blogů ze 13 zemí a 6 kontinentů. Získali

1 416 344 názorů z těchto zemí:

Evropa :

Dánsko ...........................3 000

Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 169

Německo ...................... 118 385

Norsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000

Polsko .......................... 57 926

Rusko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 620

Ukrajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 964

Švédsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 698

Velká Británie . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 064

Ostatní země:

Brazílie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 599

Austrálie ....................... 118 060

Jižní Afrika ...................... 36 074

USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 107

Čína ............................ 18 742

Podrobným zkoumáním odpovědí analytici

zjistili, že lidé na celém světě vlastně touží

po obnovení jakéhosi svého „ráje na zemi“.

Už slovo „eden“ odvozené ze starořeckých

a hebrejských slov a snad i ze semitského

slova „dn“ znamená uzavřenou zahradu.

V tradiční mytologii představuje eden místo

naprosté harmonie, kde nám nehrozí nebezpečí

a neruší nás okolní hluk.

Představa ráje se ovšem mění. U každého je

trochu jiná, ovlivňuje ji doba, místní kultura,

ale i momentální fyzický a psychický stav

respondenta.

Výsledek průzkumu překvapil zjištěním, že

názory nejsou tak roztříštěné, jak se čekalo.

Na začátku 21. století se dá sestavit pořadí

deseti ve světě nejoblíbenějších typů zahrad.

V Německu dokonce panovala tak

podivuhodná shoda názorů, že 118 000

hlasů označilo svým rájem „kuchyňskou biozahradu“

a nebyli ve světě jediní. Zastánců

tohoto trendu začalo přibývat po rozšíření

zprávy, že Michelle Obamová proměnila

některé trávníkové plochy kolem Bílého

domu v biozahradu.

Pozoruhodné bylo také zjištění, že začátkem

21. století převládá ve všech zemích touha

a snaha zařídit si zahradu podle svého

individuálního vkusu, zahradu, kterou potřebuje

rodina. Výrazně oslabila tendence

podřizovat se diktátu všeobecného vkusu

a kopírovat trendy, prosazované nejrůznějšími

časopisy. Naaranžované, přezdobené

zahrady omračují sice barvami, ale žít se

v nich bez zahradníka, udržujícího tuto

krásu, moc nedá. Čím dál silněji se prosazuje

trend mít zahradu také pro užitek. Ne tedy

jenom zahradu jako vizitku toho, co si mohu

dovolit, čím chci ohromit souseda a hosty,

ale zahradu, díky níž bych ušetřil a věděl, co

a jak jsem si vypěstoval. V odpovědích tedy

vítězil individualismus nad konformitou.

Ještě jedno překvapení přinesl průzkum

agentury „Kairos Future“. Ve světě, hlavně

ve velkých městech, se prosazuje touha

založit spolu s dalšími nadšenci třeba i partyzánsky

na opuštěných, zanedbaných prostranstvích

zahradu, která by město zkrášlila.

Tomuto hnutí se říká „Guerilla gardening“.

Že se to daří, o tom svědčí podrobné zprávy

blogerů, kteří se rozepsali o svých zkušenostech,

kde a jak se jim podařilo spolu s dalšími

spoluobčany vytvořit na zpustlém místě zelenou

oázu s hřištěm a lavičkami pro potěšení

dětí i starších spoluobčanů.

12


funkce

9. zahrada

v květináči

7. městská

1. kuchyňská

2. biozahrada

8. vypiplaná

6. společenská

práce

10. skleníková

hra

3. pohodová

4. umělecká

5. divoká

pocity

Graf ukazující trendy a témata (velikost textu udává váhu, jaká byla tomuto tématu věnována

na jednotlivých blozích).

Umělecká zahrádka (The Designed and Artistic Garden).

Majitel takové zahrady chce prosadit svou osobnost, svůj vkus, ukázat

sobě i hostům, jakou krásu dokázal vytvořit.

Divoká zahrada (Re-Creating Wilderness)

Zastánci těchto zahrad ponechávají do jisté míry vývoj zahrady

na přírodních procesech. Jsou oblíbené hlavně na západě jako projev

boje proti konvenci a touhy po neučesané přírodě.

Společenská zahrada (The Social Garden)

Rodina otevírá svůj dům do zahrady a tak získává další obývací pokoj,

na zahradě se vaří v zahradní kuchyni, na terase, jejíž podlaha se dnes

dá vyhřívat, je příjemné posezení s hosty. V zahradách se pořádají

rodinné oslavy, party, svatby.

Městská zahrada (Urban Farming)

Zahrádky a zahradničení se nikdy neslučovaly s velkými městy. V každém

městě je ovšem dost pustých, nevyužitých míst, které obětaví

a nadšení mladí lidé osazují zelení, protože touží obnovit spojení

města s přírodou a přispívat k udržitelnějšímu způsobu života.

Vypiplaná zahrada (The Lush Garden)

Tento typ je protipólem divoké zahrady. Opečovávaná zahrada je

příležitostí nejenom si zapracovat a zlepšit svou kondici, ale také je

místem realizace životního koníčka a potěšením z vlastních dovedností

a schopností.

Zahrada v květináči (Container Gardening)

Je to z nouze ctnost – náhrada za zahradu, která není, možnost

posedět na balkoně či na terase mezi květinami, vypěstovat si třeba

také bylinky pro kulinářskou kuchyni.

Skleníková zahrada (Greenhouse Gardening)

Je nepostradatelná pro člověka, který touží něco pěstovat, množit. Je

velmi populární na příklad v severských zemích, kde se ve skleníkové

zahradě žije.

Milí čtenáři INSPIRACE, snad budou tyto výzkumy dostatečným impulsem,

abyste se zamysleli, který typ zahrady je ten váš oblíbený, který byste chtěli nabídnout

svým zákazníkům, o kterém byste se toho chtěli dozvědět víc, podívat

se na obrázky a přesvědčit se, jak a kde se zrovna tento typ zahrady prosazuje

na začátku 21. století ve světě. Piště nám na adresu: inspirace@szuz.cz.

O třech zahradách z těch „10 GLOBAL TOP GARDEN“, které od vás dostanou

nejvíc hlasů, se dozvíte více v červnovém čísle INSPIRACE.

Agentura Kairos Future uvádí na základě svých průzkumů těchto

10 TOP zahrad, po nichž dnes ve světě lidé touží.

Kuchyňská zahrada (Kitchen Gardening)

Jedním z důvodů oblíbenosti je rozumná rozvaha, že rodina uspoří

peníze za kupovanou zeleninu a ovoce a při tom hlavně je jasné, kdo

pochoutky na rodinný stůl pěstoval a jak.

Biozahrada (The Organic Garden)

Tento typ zahrady odráží současné společenské trendy konzumace

biopotravin. Je projevem odporu k pesticidům a dalším chemickým

přípravkům, snahou vypěstovat si zdravější produkty a zároveň

si dopřát při fyzické práci na zahradě trochu pohybu a relaxace

na zdravém vzduchu.

Pohodová zahrádka (The Feel-Good Garden)

Tento typ zahrady je snem všech velmi zaměstnaných lidí – projevem

touhy zbavit se návratem k přírodě stresu, smysluplně si dobít nedaleko

svého domu baterky a najít v zeleni dobrou náladu.

13


Stále častěji se setkáváme ve výběrových řízeních na realizaci sadových úprav se situací, kdy nabízené

ceny se liší řádově v desítkách procent. Jedním z důvodů bezpochyby mohou být různé velikostní

i kvalitativní parametry rostlinného materiálu. Nedostatečná (nepřesná) specifikace kvalitativních

parametrů může vést k pozdějším sporům mezi smluvními stranami.

Redakce INSPIRACE požádala Ing. Martina Vlasáka, Ph.D., zkušeného pedagoga i praktika, aby připravil

seriál, který pomůže jak dodavatelům, tak i investorům při posouzení kvality rostlinného materiálu.

NORMA JAKOSTI

ŠKOLKAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ

rostliny

Cílem norem jakosti školkařských výpěstků

je zjednodušení komunikace při jejich nákupu

a prodeji. Důležité je sjednocení terminologie,

zavedení jednotného způsobu

měření velikosti, určení správného poměru

mezi výškou a šířkou rostlin a charakteristika

přiměřeně dostatečného kořenového

systému.

Je proto logické, že normy jakosti vznikaly

a vyvíjely se po celou dobu existence

školek. V České republice je nejaktuálnější

ČSN 464902–1: Výpěstky okrasných dřevin;

Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti,

vydaná Svazem školkařů ČR v roce 2001.

Jedná se o překlad německé normy Gütebestimmungen

für Baumschulpflanzen

zpracované FLL v roce 1995. Samotný FLL

(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung

Landschaftsbau e. V.) ji od té doby

třikrát upravoval, naposledy v roce 2005.

Obdobná aktuální norma ve Spojených

státech amerických byla zpracována v letech

1997 až 2004 (American Standard for

Nursery Stock ANSI Z60.1-2004).

Všeobecně se uvádí, že výška, šířka, počet

a délka výhonů, rozvětvení, obrost a také

olistění nebo jehličí musí odpovídat druhu

(kultivaru) v příslušném stáří a mít navzájem

vyvážený poměr. To platí i pro poměr

podnože k roubu, kmenu ke koruně a pro

stavbu koruny. Pro objektivní posouzení

všech těchto znaků je nutná orientace

v celém sortimentu, zachytit nové kultivary,

orientovat se ve vývojových stádiích rostlin.

Neocenitelnou pomůckou je vizualizace

modelových příkladů. Vzhledem k sepětí

s německou normou, je možné použít

Erkennen Sie Qualität vydávané BdB (Bund

deutscher Baumschulen). Americká norma

obsahuje pérovky.

Stanovené velikosti mají obsahovat toleranci

(velikost od – do), která je potřebná

pro racionální a odborné třídění výpěstků.

Třídění je korektní, jestliže všechny rostliny

jednoho stupně třídění vykazují udanou

nejmenší velikost. Pokud je stanoven jen

jeden údaj velikosti, měří se druhy (kultivary)

rostoucí do výšky v dosažené výšce

od země a rozkladitě rostoucí v průměrné

šířce. Obvod kmene se měří ve výšce 1 metr

nad zemí. U vícekmenných dřevin se udává

celkový obvod kmene ze součtu rozměrů

jednotlivých kmenů.

Pojem

německá

zkratka

Dřeviny musí být opatřeny trvanlivou jmenovkou.

Z popisu musí jednoznačně vyplývat:

• rod, druh, kultivar (vědecký název – případně

název nezaměnitelně zkrácený)

• tvar výpěstku

• údaje o přesazování

• třídění

Česká norma neobsahuje odkaz na doporučený

zdroj nomenklatury vědeckých názvů.

Literatura českých autorů botanických a dendrologických

publikací obsahuje roztříštěné

názory na řadu rodů (Prunus, Cornus, Cotoneaster

a jiné). Americká norma odkazuje

k řadě publikací, na prvním místě k List of

Names of Woody Plants. (Research Station

for Nursery Stock, P.O.Box 118, NL-2770 AC

BOSKOOP, The Netherlands. 5th Revised Ed.,

1995.) Na tento seznam se odvolává také Svaz

školkařů ČR ve svých katalozích. V Německu

je určující Der Grosse Zander, Encyklopädie

der Pflanzennamen, vydávaná se změnami

zhruba každé tři roky. Nicméně změny jsou

přijímány rezervovaně a přejmenování

zažitých názvů dřevin je pozvolné. Opatrně

se už objevuje Platycladus orientalis místo

Thuja orientalis, ale takový Chamaecyparis

nootkatensis se asi ještě delší dobu nezmění

na Xanthocyparis nootkatensis. U kultivarů je

situace ještě méně přehledná a lze najít v nabídce

školek i samostatně nabízené kultivary,

které jsou synonymem.

Tvar výpěstku a údaje o přesazování se

na jmenovce objevují ve zkratkách:

zkratka EDV

a DIN 18916

česká

zkratka

anglicky

mladé rostliny Jpf –– Mlr. young plants, liners

lehký keř – prostokořenný lStr LSTR Lkeř buying young, shrub (bush)

keř nízký, zakrslý Str STR Zkeř small, dwarf bush

keř standardní–

prostokořenný

Bu BU Keř bare–rooted bush

kmenné tvary keřů Ktk bushy head standards

lehký špičák– prostokořenný lHei Lšp buying young tree

špičák – prostokořenný Hei HEI Šp partly trained tree

keřové tvary stromů (vícekmenné

stromy)

Stbu

STBU

Kts

Vkts

multistemmed trees

pyramidy Pyr pyramid, feathered trees

kmenné tvary stromů

stem standards (trees)

nízkokmen Nk short st tree

polokmen Ha HA Pk half st standard (tree)

vysokokmen H H Vk tall trunk tree

stromy s průběžným kmenem Vk–p central–leader standards

stromy s kulovitou korunou Vk–ku branched–head standards

stromy s převislou korunou Vk–př weeping standards

Solitérní dřeviny Sol SOL Sol solitary standards (trees)

dřeviny pro živé ploty He HE Džp tree (shrub) hedges

ovíjivé a pnoucí dřeviny Clbg GLBG Pnd climbing plants

14


Z němčiny převzatý pojem „lehký keř“, „lehký

špičák“ (leichte, leichter) by se možná přehledněji

mohl jmenovat „snadný“, „snadnější“.

Zcela nově jsou zavedeny „vysokokmeny

listnatých stromů s tvarovanou korunou“

a „vysokokmeny jehličnanů“.

Vysokokmen jehličnanu

Dřeviny musí být s ohledem na půdní poměry

a přesazovací techniku přesazovány

tak často, aby po odborné výsadbě, potřebném

řezu a následné péči byl zaručen vývin

typického habitu v požadovaném růstovém

tvaru. „Přesazení“ znamená vyjmutí rostliny

z půdy a zasazení na jiném místě. „Podřezání“

znamená přerušení kořenů od okolní půdy

a ponechání rostliny na místě. Podřezání

nenahrazuje přesazení. V podstatě neexistuje

typ hotového výpěstku, který by nebyl

alespoň jednou přesazen. Dřívější německá

a z ní vzešlá česká norma to připouštějí

u „lehkých keřů“, nová redakce však nařizuje

alespoň jedno přesazení, s ohledem na kvalitu

kořenů a schopnost ujmutí.

Vzorová koruna Aesculus hippocastanum

16-18 3x přesazovaný

Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav

musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru,

stáří, půdním poměrům a pěstování. Zemní

baly musí být velké přiměřeně druhu (kultivaru)

a velikosti rostliny i půdním poměrům

a pokud možno rovnoměrně prokořeněné.

Je třeba je opatřit – s výjimkou rodendronů

– balovou plachetkou a mohou být navíc

zajištěny balicími kroužky. Jako balová plachetka

a balicí kroužky jsou přípustné jen

takové materiály, které nejpozději za půldruhého

roku po výsadbě v půdě převážně

zetlejí a neovlivní další růst kořenů dřevin.

Plachetky bývají jutové a rozloží se zhruba

za 3 měsíce. Pokud mají být trvanlivější, používá

se Konitex, který obsahuje syntetická

vlákna a rozkládá se asi za 6 měsíců. Balící

kroužky jsou gumičky, které jsou 10 mm

široké, 1 mm tlusté a prodávají se 130 až

200 mm dlouhé. Navlékají se křížem přes bal

nebo kontejner.

Pro drátěný bal je nutno použít nepozinkované

drátěné pletivo (pokud možno žíhané)

nebo drátěný koš.

Na všeobecné požadavky navazují speciální

požadavky na jakost a třídění pro jednotlivé typy

výpěstků, které budou postupně představeny.

Třebaže norma není sama o sobě právně vymahatelná,

je dobrým vodítkem pro pěstitele i pro

ty, kteří s dřevinami dále pracují.

text a foto: Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

Vzorová sazenice Corylus avellana, zleva lehký keř

70-90, standardní keř 60-100, standardní keř 100-150

Vysokokmen stromu

s tvarovanou korunou

Vzorový bal sazenice

Thuja occidentalis „Smaragd“ 80-100

15


Svaz zakládání

a údržby zeleně

szúz

Své desáté narozeniny oslavil Svaz zakládání a údržby zeleně na každoročním

shromáždění členů v lednu 2011 ve Svaté Kateřině. Zasloužilí členové a dlouholetí

svazoví představitelé vyprávěli vážné i rozpustilé historky ze svazového „pravěku“.

Při tempu, v jakém dnes žijeme, se doba před deseti lety zdá opravdu dávnou minulostí.

Protože SZÚZ nepracuje ve vzduchoprázdnu, radosti, starosti a problémy celé

společnosti ovlivňují také jeho práci. Pro svaz to však bylo úspěšných deset let!

Členové, kteří do svazu vstoupili nedávno, po zasedání zvědavě

listovali publikací „SZÚZ 2001-2011“, překvapeně počítali tuzemské

i zahraniční exkurze, které svaz uspořádal, zajímali se o materiály

ze seminářů a workshopů, které ještě neměli možnost absolvovat,

na fotografiích z každoročních soutěží Park a Zahrada roku vybírali

své favority – díla, která by to u nich vyhrála.

Ve Svaté Kateřině se však nejenom oslavovalo, bilancovalo a plánovalo,

ale také se tam vzpomínalo na spolupracovníky, kteří jsou se

svazem navždycky spojeni, i když někteří už nejsou mezi námi. Kdo

by si při vyhodnocování právě ukončeného vzdělávacího projektu

„Zelená Linie“ nevzpomněl na výborného pedagoga, odborníka

Františka Smýkala, který zemřel v září 2009 uprostřed příprav na sérii

prvních seminářů. Kdo by z těch, kteří na zasedání hovořili o vyhlášení

soutěže „Park a Zahrada roku 2011“ zapomněl, že to byli zkušení

odborníci Ing. Václav Weinfurter a prof. Ing. Jaroslav Machovec, kteří

vymysleli v roce 1972 zahradnické soutěže přiřadili je ke klatovským

seminářům. Když Ing. Weinfurter zemřel a v Klatovech na pořádání

celostátní soutěže nebyly podmínky, ujal se jí nově založený SZÚZ,

zpřesnil její pravidla a do dneška jmenuje odbornou porotu, která

obětavě ve všech koutech republiky hodnotí přihlášené parky a zahrady

a vítězná díla pak každoročně slavnostně vyhlašuje. Jedním

z nejpovolanějších porotců byl po léta právě Prof. Ing Jaroslav Machovec,

který zůstal soutěži věrný. I on je v tomto roce „jubilantem“.

Oslavuje totiž 85 let a redakce Inspirace připravuje článek o jeho

životním díle do červnového čísla. Dnes citujeme alespoň laskavá

slova, která „jubilant Machovec“ napsal k 10. výročí „jubilantu SZÚZ:

„Přeji vám všem mnoho a mnoho úspěchů v další práci, protože jste

nápaditě převzali a dál rozvíjíte naše 40 let staré záměry a snahy.

Poctivě a tvořivě ovlivňujete a zkvalitňujete úroveň sadovnických

prací v celé České republice, rozvíjíte schopnosti a dovednosti mladých

zahradníků a díky svazovému odbornému časopisu Inspirace

zvyšujete povědomí veřejnosti o práci zahradníků a krajinářů a tak

zlepšujete image našeho oboru nejenom u nás, ale i v zahraničí. Tím

jste splnili ve svazu nejenom má očekávání, ale ještě jste je zdaleka

překonali. Hodně zdaru do dalších let!“

Ze Shromáždění členů ve Svaté Kateřině se členové svazu rozjížděli

domů v dobré náladě. Přesvědčili se, že členství ve svazu má smysl,

ověřili si, kolik se toho dá společnými silami udělat a dokázat, zvolili

si nové představenstvo, které se zavázalo, že k těm deseti úspěšným

rokům přidá ještě další léta, neméně podnětná.

ZÁVĚR

Na žádném zasedání členů Svazu zakládání a údržby zeleně se nevzpomínalo

Text: redakce

na 2011 ve Svaté Kateřině. Jednak se tam oslavovaly desáté narozeniny svazu

2001–2011

překonat veleúspěšný rok 2010. Historky, které se tam o minulosti vypravova

mnoho členů naprosto nové. Například Ing. Jaromír Opravil, který byl u zrodu

dal, vzpomínal na všechny, kteří se zasloužili o skutečnost, že se neznámá, no

desetiletí v uznávaný, silný profesní svaz, jehož členské firmy zlepšují vzhled

onální prací zvyšují dobrou pověst oboru. Když mu pak nově zvolený předs

veliký obraz, pochlubil se Ing. Opravil, že už si stačil obléknout na tu dojemn

a velkou desítkou na zádech. Sál jim oběma zatleskal, ale členové svazu tleska

kolik toho dokážou ve své organizaci společně udělat a dosáhnout.

Představenstvo SZÚZ zvolené 28. 1. 2011

Předseda: Rostislav Ivánek

Místopředseda: Karel Fučík

Členové: Mgr. Lukáš Gabriel, Ing. Vojtěch Halámek,

Ing. Lech Rzeszut, Bc. Josef Vokál, Ivo Weiss, DiS.

Revizní komise

Ing. Jiří Šimka, Jaroslav Pešička, Ing. Martin Přibyl

Domů se rozjížděli v dobré náladě, protože si na několik příštích let zvolili do ve

začal totiž už ve Svaté Kateřině na prvním zasedání rozpracovávat s novými č

Vokálem, SZÚZ uspořádal Lechem Rzeszutem, v letech Lukášem 2001–2010: Gabrielem, Ivo Weissem a Vojtěchem H

komise 12 seminářů, s Jiřím Šimkou, 5 praktických Martinem dílen Přibylem a Jarkem Pešičkou si rozdělovali ko

vá ani 20 její seminářů spolupracovnice a dílen v rámci tajemnice projektu Bc. „Zelená Hana linie“ Pijáková (2009 a asistentka – 2010) Ing. Zuza

a workshopů, 6 exkurzí v které České je čekaly republice v rámci projektu Zahradnická perspektiva už v prvn

dání 13 domlouvat exkurzí do podrobnosti zahraničí soutěží „Lipová ratolest“ a „Park a Zahrada roku 20

prezentaci

4 ročníky

svazu

soutěže

na veletrzích

mladých

a

zahradníků

výstavách v

„Lipová

roce 2011.

ratolest“

Na zasedání ve Svaté Ka

a krajinářských firem se uchází o členství ve svazu, což jenom podpořilo jejic

9 ročníků soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo

vzpomínali na názory zasloužilých zahradníků, kteří sice už odešli na věčnost, a

„Park roku a Zahrada roku“ (2002-2010)

„Zahradník získává za odměnu možná i něco víc, než peníze a uznání od spo

nou

7

práci,

krát se

jednak

zúčastnil

může

veletrhů

věřit, že

a

kousek

výstav

zeleně, který zvelebil, udělá lepším k

parku nebo zahradě člověk vnímá třeba i nevědomky sílu přírody, krásu a ha

zahradník tomuto dílu věnoval.“

Vývoj členské základny SZÚZ v letech 2001–2010

2001–2011

szuz_vyrocni zprava2001_2010.indd 1 9.3.11 14:14

SZÚ

v r

9 ro

16

46


slovo předsedy

Poprvé Vás oslovuji na tomto místě a zdravím

nejenom členy Svazu zakládání a údržby

zeleně, ale také všechny přátele a kolegy

z ostatních zahradnických firem, všechny

čtenáře našeho odborného čtvrtlertníku

INSPIRACE, který čtou kromě zahradniků

také architekti a projektanti, bez nichž bychom

se při své práci neobešli, stavbaři, se

kterými úzce spolupracujeme, školy, o nichž

si v Inspiraci čteme a pracovníci na městských

a obecních stavebních odborech

a odborech životního prostředí, kteří jsou

našimi investory. Když mě členové svazu

na lednovém shromáždění členů ve Svaté

Kateřině zvolili předsedou představenstva,

cítil jsem vděčnost za důvěru, kterou mně

projevili, ale také velkou zodpovědnost.

Jsem rád, že jsem měl příležitost pracovat

po několik posledních let v představenstvu

svazu, jemuž předsedal od založení svazu

po několik funkčních období Jaromír Opravil.

Měl jsem tak možnost intenzivně prožívat

s ním a s dalšími aktivními členy představenstva

uspokojení, že se Svazu zakládání

a údržby zeleně daří tolik potřebná a všem

zahradníkům, zahradám a parkům v ČR

prospěšná práce. Je až neskutečné, co SZÚZ

dokázal za prvních 10 let své existence, jak

se změnil a téměř z ničeho vyrostl v uznávanou

a silnou profesní organizaci, díky

které si zahradnické realizační firmy začínají

uvědomovat, že vše co potřebují, si mohou,

ale ovšem také musí samy zařídit, a že to vše

nejefektivněji prosadí společně.

SZÚZ významně přispívá ke zvýšení

prestiže českých zahradníků v rámci ČR,

ale také Českou republiku dobře reprezentuje

v zahraničí.

Mám pro sebe i pro vás několik dobrých

zpráv. Jsem rád, že na několik příštích let

byli zvoleni a hned na prvním zasedání

představenstva se pustili do práce Karel

Fučík, Josef Vokál, Lech Rzeszut, Lukáš

Gabriel, Ivo Weiss a Vojtěch Halámek, že

v revizní komisi jsou kolegové Jiří Šimka,

Martin Přibyl a Jarek Pešička. Jsem rád,

že ve svazové kanceláři máme ředitelku

Janu Šimečkovou, tajemnici Hanku Pijákovou

a asistentku Zuzanu Stáňovou.

Podařilo se tak vytvořit nový, silný tým,

složený z pracovitých a dobrých lidí, kteří

jsou ovšem také výraznými osobnostmi.

To je nejlepším předpokladem, aby se

nám podařilo dobře navázat na prvních,

velmi úspěšných 10 let činnosti SZÚZ.

Další dobrou zprávou je, že také letos se

mnozí z Vás rozhodli zapojit do činnosti

SZÚZ tak intenzivně, jako v minulosti.

O členství ve svazu se také uchází hodně

nových realizačních firem. Uvědomujeme

si tedy, že společně můžeme posunout

náš obor ještě víc dopředu. Těší mě, že

mohu být hned napoprvé takto optimistický.

Nakonec bych chtěl připomenout slova

a myšlenky, které jsem slýchával ještě

v nedávné minulosti od Františka Smýkala,

Václava Weinfurtera nebo Jana

Ondřeje. Stále si je opakuji:

„Význam a přínos práce zahradníků pro

společnost je v tom, že každý den vytvářejí

a udržují doslova svět krásnější a lepší. Přínos

je to nesmírně veliký, i když si to společnost

třeba dost neuvědomuje. Zahradník získává

za odměnu možná i něco víc, než peníze

a uznání. Jednak za sebou vidí odvedenou

práci, jednak může věřit, že kousek zeleně,

který zvelebil, může udělat lepším každého

člověka. V upraveném parku nebo zahradě

člověk vnímá třeba i nevědomky sílu přírody,

krásu a harmonii prostoru a tím i píli a lásku,

kterou zahradník svou prací v tom parku nebo

zahradě zanechal.“

Rostislav Ivánek.

předseda představenstva SZÚZ

szúz

Svazová zahrádka úspěšného zahradníka se

po veletrhu „Zelený Svět“ v září 2010 v Brně

objevila i na veletrzích FOR GARDEN a FOR

GREENERY 17. – 20. března 2011 v Praze

v Letňanech. Návštěvníci z řad laické veřejnosti

obdivovali především osázené kapsáře, které

do expozice poskytla firma K+K Zahrada s.r.o.

z Blažovic. Majitelé a zaměstnance zahradnických

realizačních firem zase zaujala mapa se

seznamem současných členů SZÚZ. Mnozí

z nich se zamysleli nad sloganem „Proč tady

ještě nejste“ a vyžádali si informace o členství

v SZÚZ, které po celé čtyři dny ochotně

podávali pracovníci kanceláře svazu i členové

představenstva SZÚZ. Do kavárny si přišli

posedět i zástupci vystavujících svazových

členských firem – Ivo Weiss, Tomáš Gabriel,

Martin Panchartek. Shodli se na tom, že příští

rok by členové svazu měli pro veletrh opět

připravit společnou reprezentativní expozici

– jedině tak mohou konkurovat výrobcům

zahradního nábytku a přispět k tomu, aby návštěvníci

veletrhu vnímali zahradu komplexně

a ne jako nahodilou skládanku jednotlivých

částí. Kavárna sloužila i jako zasedací místnost

– sešel se zde přípravný výbor mezinárodního

kongresu „Jezírka bez hranic“ (více na str. 26)

i pracovní skupina připravující odbornou oborovou

certifikaci. Káva, čaj i víno se v příjemném

prostředí podávala také všem členům, kteří se

na veletrh přišli podívat. Těšíme se na vás opět

na Zeleném světě 2. – 3. září 2011 v Brně.

17


seznam členů svazu zakládání a údržby zeleně

Praha

Boušek s.r.o.

Poděbradská 186/56, 180 66 Praha 9

Tel: 602 368 385, fax: 281 866 025

e-mail: bousekzahrady@seznam.cz,

www.bousekzahrady.cz

Corydalis – Miroslav Horský

Výletní 331/9, 142 00 Praha 4

Tel: 602 390 154, fax: 241 717 285

e-mail: corydalis@volny.cz, www.corydalis.wz.cz

GARPEN – zahradní architektura a služby

U Skalky 16, 181 00 Praha 8

Tel: 233 542 925, fax: 233 542 925

e-mail: info@garpen.cz, www.garpen.cz

Imramovský – vegetační úpravy s.r.o.

Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9

Tel./fax: 286 856 003

e-mail: imramovsky@imramovsky.cz, www.imramovsky.cz

KEJHA-SUK, zahradnické služby

Malostranské nám. 2, 118 00 Praha 1

Tel./fax: 241 062 406, 603 869 007, 602 373 589,

603 428 118, e-mail: zahradnici@volny.cz

www.volny.cz/zahradnici

Lege Artis zahrady s.r.o.

Keltů 920, 165 21 Praha 6, Tel: 776 667 540

e-mail: info@LA-zahrady.cz, www.LA-zahrady.cz

OK GARDEN s.r.o.

Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

Tel./fax: 233 900 423, 602 354 304

e-mail: okgarden@volny.cz, www.okgarden.cz

Tomáš Malý

Americká 340/31, 120 00 Praha 2, Tel.: 606 911 101

e-mail:maly.zahradnickeprace@seznam.cz

WEISS & WILD, s.r.o.

Konojedská 41, 100 00 Praha 10, Tel: 603 924 117,

e-mail: ivoweiss@seznam.cz, www.weissawild.cz

Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.

Kolovečská 1938, 155 00, Praha 5

e-mail: info@zakurz.cz, www.landscaping.cz

Zdeněk Hradilák –

Jasan zahradnické práce

Na okraji 230/58, 162 00 Praha 6

Tel.: 602 229 908, e-mail: hradilak@volny.cz

Středočeský kraj

ACRE, spol. s.r.o.

Smetanova 568, 281 51 Velký Osek

Tel./fax: 283 841 040, 283 842 039

e-mail: info@acre.cz, www.acre.cz

Arbosana zahradní architektura

Kytín 162, 252 10 Mníšek pod Brdy, Tel: 603 802 855

e-mail: arbosana@volny.cz, www.arbosana.cz

BAOBAB – péče o zeleň, s.r.o.

Únětice 3, 252 62 Horoměřice

Tel: 224 319 917, fax: 224 320 079

e-mail: baobab@baobab.cz, www.baobab.cz

Bc. Tomáš Vlasatý – Zahradnictví MALUS

Baarova 192, 252 25 Jinočany, Tel.: 604 342 471

e-mail: t.vlasaty@seznam.cz, www.malus.cz

COLUTEA spol.s r.o.

Zahradní 433, 281 44 Zásmuky, Tel: 603 864 455

e-mail: petr.varga@colutea.cu, www.colutea.cz

18

Ing. Pavel Lehovec – zahradnictví

Říčanská 77, 252 43 Průhonice

Tel: 267 750 492, mail: pavel-lehovec@seznam.cz

Pavel Lisý – Zahrada Lisý

Popovice 113, 267 01 Králův Dvůr

Tel./fax: 311 638 063

e-mail: zahradalisy@iol.cz, www.zahradalisy.cz

Petr Kaše – zahradnické služby

Masarykovo nám. 18, 25401 Jílové u Prahy

Tel: 603 779 985, mail: info@zahradnickesluzby.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

MARTINOV s.r.o.

Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem

Tel: 603 520 771, fax: 326 905 120

e-mail: zahrarch@zahrarch.cz, www.zahrarch.cz

Zahradnictví flos s.r.o.

Zahradní 141, 250 68 Husinec – Řež, Praha-východ,

Tel.: 220 940 174, email: flos@flos.cz

www.zahradnictvi-flos.cz

Jihočeský kraj

ARBORES CZ, s.r.o.

Ke Sřelnici 184, 397 01 Písek

Tel: 776 851 998, 777 345 068

e-mail: keclik@arbores.cz, www.arbores.cz

Česká zahrada K + P

M. Krškové 682, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Tel: 606 623 669

e-mail: ceskazahrada@centrum.cz,

www.ceskazahrada-kp.cz

Ing. Jiří Hájek – ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD

Olešná 82, 398 43 Bernartice

Tel./fax: 382 587 193, 602 463 562

e-mail: jiri-hajek-ml@seznam.cz,

www.zahrady-hajek.cz

Ing. Pavel Chlouba

Budějovická 476, 373 12 Borovany

Tel: 387 981 378, 606 769 759

e-mail: chlouba@najihu.cz, www.fotoflora.cz

Michal Vránek

Blatské sídliště 589, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Tel./fax: 381 582 689, 602 425 669

e-mail: michal.vranek@quick.cz, www.vranek.cz

Václav Straka

Litvínovická 1492/10a, 370 01 České Budějovice

Tel: 602 272 848, fax: 387 203 600

e-mail: info@stromovkacb.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

TÁBOR spol. s.r.o.

Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

kancelář-Chýnovská 344, 390 02 Tábor

Tel./fax: 383 835 202, 606 744 745

e-mail: slepicka@zahradytabor.cz

www.zahradytabor.cz

Karlovarský kraj

Zahrada Teplá – Ing. Petr Šindelář

Klášter Teplá, 364 61 Teplá

Tel: 353 392 275, fax: 353 392 500

e-mail: info@zahradatepla.cz

www.zahradatepla.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.

Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně

Tel.: 354 622 135, fax: 354 622 135

e-mail: info@zahradaml.cz, www.zahradaml.cz

Ústecký kraj

EKODENDRA s.r.o.

Straky 46, 417 42 Zabrušany

Tel: 417 821 733, fax: 417 822 008

e-mail: ekodendra@ekodendra.cz, www.ekodendra.cz

Gabriel s.r.o.

České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice

Tel: 416 733 244, fax: 416 731 627

e-mail: gabriel@gabriel.cz, www.gabriel.cz

GardenLine s.r.o.

Šeříková 405/ 13, 412 01 Litoměřice

Tel: 777 104 937, fax: 416 532 656

e-mail: skrivanek@garden-line.eu, www.garden-line.eu

GRÜNER, s.r.o.

Kamýcká 503/19A, 412 01 Litoměřice

Tel./fax: 416 732 037, 602 409 918

e-mail: martin.gruner@gruner.cz, www.gruner.cz

Ing. Bc. Jiří Bartoš – Jiná Zahrada

Teplická 451, 403 17 Chabařovice

Zahradní centrum: Hrbovická 54, Ústí nad Labem

Tel: 603 540 656, Tel./fax: 475 210 881

e-mail: Ing.jiri.bartos.seznam.cz, www.jinazahrada.cz

Tomáš Pavka – Land Art

Dlouhá 415, 417 42 Krupka, Tel: 608 517 989,

e-mail: t.pavka@land-art.cz, www.land-art.cz

Jirmus zahradnické služby s.r.o.

Hlinná č.p.8, 412 01 Litoměřice, Tel: 606 816 572,

www.zahrady-jirmus.eu, e-mail: info@zahrady-jirmus.eu

Liberecký kraj

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.

463 46 Příšovice 224, Tel: 604 204 835

e-mail: zahrady@dike-centrum.cz, www.dike-zahrady.cz

Královehradecký kraj

GRAS spol. s.r.o.

Za Vodou 241, 542 26 Horní Maršov

Tel: 603 775 000, 603 900 777

e-mail: info@gras.cz, www.gras.cz

Ing. Jiří Stolín

Horní 210, 503 21 Stěžery, Tel: 602 116 415

e-mail: jiri.stolin@volny.cz

PEKVIZ spol. s.r.o.

Pražská 1435, 543 01 Vrchlabí

Tel: 602 361 033, fax: 499 424 005

e-mail: pekviz@volny.cz, www.vychodo.ceskestavby.cz

Pardubický kraj

Ekogreen, s.r.o.

Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice

Tel./fax: 466 971 089

e-mail: ekogreen@ekogreen.cz, www.ekogreen.cz

Ing. Karel Kratěna

Hálkova 2209/15, 568 02 Svitavy, Tel.: 603 149 672

e-mail: karel@kratena.cz, www.kratena.cz

Jan Vavřín – ARS

Peciny 265, 570 01 Litomyšl, Tel./fax: 461 614 578

e-mail: ars@ars-vavrin.cz, www.ars-vavrin.cz

Vysočina

ARS VIRIDIS s.r.o.

Perk 70, 675 22 Stařeč, Tel: 731 474 420

email: arsviridis@arsviridis.cz, www.arsviridis.cz

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov, Tel: 607 915 125,

www.ekoimpex.cz, e-mail: neckarova@ekoimpex.cz


PARK sadovnické

a krajinářské úpravy s.r.o.

Je Dukovany, 675 50 Je Dukovany

Tel./fax: 561 105 636, 777 326 185

e-mail: park.jedu@raz-dva.cz, www.park.trebicsko.cz

ZAHRADY LAURUS – Ing. Eva Hegerová

Hybrálec 128, 586 01 Jihlava

Tel.: 604 128 478,

e-mail: eva.hegerova@centrum.cz, www.zahradylaurus.cz

Zahradnické úpravy s.r.o.

Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel./fax: 568 620 745

e-mail: bartik@zahradnickeupravy.cz

ZAHRADA VYSOČINA s.r.o.

Brodská 104, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel./fax: 566 621 315, 736 608 340

e-mail: info@zahradavysocina.cz, www.zahradavysocina.cz

3D – Zahrady s.r.o.

Řečice 145, 592 33 Radešínská Svratka

Tel.: 774 589 539, e-mail: projekce@3d-zahrady.cz

www.3d-zahrady.cz

Jihomoravský kraj

Agrostis Trávníky, s.r.o.

Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov

Tel./fax: 517 370 607, 732 687 628

e-mail: agrostis@agrostis.cz, www.agrostis.cz

BELLIS BRNO s.r.o.

Marie Hübnerové 24, 621 00 Brno

Tel./fax: 549 275 768, e-mail: bellis.brno@volny.cz

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 2, 618 00 Brno

Tel: 548 128 274, fax: 548 128 275

e-mail: ekostavby@ekostavby-brno.cz, www.ekostavby.cz

Ivo Diviš – zahradnické služby

Chaloupky 89, 624 00 Brno

Tel: 602 770 831, 541 223 309

e-mail: ivodivis@seznam.cz

HORTISCENTRUM

Komenského 220, 667 01 Židlochovice

Tel: 547 231 040, fax: 547 238 711

e-mail: hortis@hortis.net, www.hortis.net

Ing. Jiří Vrbas – „ KVĚT“

Nádražní 155, 664 08 Blažovice, Tel./fax: 544 243 854

e-mail: vrbas@vrbas.cz, www.vrbas.cz

Ing. Josef Zapletal

Za humny 288, 664 46 Prštice

Tel: 603 412 275, 547 219 307

mail: zapletal@zahradyzapletal.cz

www.zahradyzapletal.cz

Ing. Petr Klíma, Ph.D.

Drobného 316/56, 602 00 Brno, Tel: 603 950 930

e-mail: klima.zahradnik@seznam.cz, www.petrklima.cz

Josef Janků

Arboretum – Šmelcovna 3, 680 01 Boskovice

Tel./fax: správa 516 453 071,

gardencentrum 602 173 939,

Provoz Dobříš – ulice Pražská, Dobříš 263 01,

Tel: 602 383 767

e-mail: arboretum@smelcovna.cz, www.smelcovna.cz

KAISLER s.r.o.

Měříčkova 48, 621 00 Brno

Tel./fax: 541 228 032, 603 949 529

e-mail: kaisler@kaisler.cz, www.kaisler.cz

Kavyl spol. s.r.o.

Mohelno 452/1, 675 75 Mohelno,

Tel./fax: 541 243 986

e-mail: brno@kavyl.cz, www.kavyl.cz

Přírodní stavby, zahradní architektura

– Ing. Vojtěch Halámek

Stříbský mlýn 5/6, 664 91 Ivančice, Tel: 602 676 427,

e-mail: info@qetiny.cz, www.zahradniarchitektura.cz

Olomoucký kraj

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Železniční 469/4, 772 11 Olomouc

Tel: 585 315 022, fax: 585 315 023

e-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz

www.zahrada-olomouc.cz

Zlínský kraj

ACRIS zahrady s.r.o.

Slunečná 4548, 760 01 Zlín, Tel: 604 460 786

e-mail: info@acris.cz, www.acris.cz

ARBOREA Březová, s.r.o.

Březová 96, 763 15, Tel./fax: 577 983 342

e-mail: arborea@volny.cz, www.arboreabrezova.cz

FLORSTYL s.r.o.

Havlíčkova 1, 686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 572 540 496, e-mail: florstyl@florstyl.cz

www.florstyl.cz

Zábojník – contractors, s.r.o.

Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Tel: 573 379 451, fax: 573 379 455

e-mail: v.zabojnik@centrum.cz,

www.prirodnimaterialy.cz

Moravskoslezský kraj

David Mičan – Zahrada M

Aleje 66/421, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice

Tel.: 595 059 154, e-mail: info@zahradam.cz

www.zahradam.cz

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.

Jahodová 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice

Tel.: 596 131 358, e-mail:info@b-dvorak.cz

www.b-dvorka.cz

Ing. Libor Vavřík – zahradnictví,

sadové úpravy

Metylovská 979, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Tel./fax: 558 677 304

e-mail: info@zahradnictvi-vavrik.cz

www.zahradnictvi-vavrik.cz

Ing. Martin Závodný

Lískovecká 2867, 738 01 Frýdek Místek

Tel: 777 887 391, 558 402 150

mail: zavodny@email.cz

Ivánek – Zeman, v.o.s.

Žabeň 55, 738 01 Žabeň

Tel: 558 655 441, fax: 558 655 443

e-mail: ivanek@ivanek-zeman.cz, www.ivanek-zeman.cz

Karel Turoň – Turpil

Konská 321, 739 61 Třinec, Tel.: 605 101 196

e-mail: obchod@turpil.cz, www.turpil.cz

Lenka Hrochová

Guntramovice 93, 747 87 Budišov nad Budišovkou,

Tel.: 736 218 115, hrochovalenka@centrum.cz

Lukáš Janík

Šípková 8, 776 01, Opava

Tel: 608 222 564, mail: janik@janikzahradnik.cz

Pavlína Florová, DiS.

Maxima Gorkého 49, 794 01 Krnov

Tel. 604 943 009

Email: info@zahradaflora.cz, www.zahradaflora.cz

TALPA – zahradnické služby s.r.o.

U Hájenky 325, 735 14 Orlová – Lutyně

Tel: 596 514 257, fax: 596 516 930

e-mail: talpa@iol.cz

Zahradnictví Šimková, s.r.o.

Bystřice č. 1139, 739 95 Bystřice nad Olší

Tel: 777 004 752, fax: 558 352 151

e-mail: simka@volny.cz, www.zahradnictvi-simkova.cz

ZAHRADY HANYZ s.r.o.

Škrbeňská 558, 739 34 Šenov, Tel: 603 412 003

e-mail: hanyz@seznam.cz, www.zahrady-hanyz.cz

Zámecký dvůr s.r.o.

U statku 301/1, 736 01 Havířov – město

Tel: 596 815 193

e-mail: kotula@volny.cz, www.volny.cz/kotula/

Přidružený člen

Mendelova univerzita v Brně

Botanická zahrada a arboretum

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Tel: 545 223 606, fax: 545 223 693

e-mail: arboretum@mendelu.cz, www.mendelu.cz/arboretum

SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad

Masarykova 189, 664 61 Rajhrad

Tel: 547 426 311, fax: 547 426 310

e-mail: knazik@skolarajhrad.cz, www.skolarajhrad.cz

Střední škola zahradnická Litomyšl

T. G. Masaryka 527, 570 01 Litomyšl

Tel: 461 612 013, fax: 461 611 060

e-mail: szas.litomysl@lit.cz, www.szas.lit.cz

Vyšší odborná škola zahradnická

a Střední zahradnická škola Mělník

Na Polabí 411, 276 01 Mělník

Tel: 315 623 023, fax: 315 623 009

e-mail: skola@zas-me.cz, www.zas-me.cz

Mimořádný člen

ARBOR – OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY, s.r.o.

Poľná 6, 903 01 Senec, Slovenská republika

Tel: +421 245 925 533, fax: +421 245 925 625

e-mail: arbor@arbor.sk, www.arbor.sk

MGM Žilina s.r.o.

Obežná 7, 010 08 Žilina, Slovenská republika

Tel: +421 415 652, fax: +421 415 652 427

e-mail: mgm@mgmzilina.sk, www.mgmzilina.cz

T-TAKÁCS, s.r.o.

Hlavná 152, 900 29 Nová Dedinka

Slovenská republika, Tel: +421 905 645 135

e-mail: agro@takacs.sk, www.takacs.sk

Obchodní člen

BENN CZ a.s.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

Tel.: 773 205 256, e-mail: info@benn.cz

www.benn.cz

Kloboucká lesní s.r.o.

Šumavská 1, 602 00 Brno 2

Tel: 518 387 131, 606 774 499

e-mail: slovak@klobouckalesni.cz, www.kloubouckalesni.cz

PROXIM s.r.o.

Palackého 578, 530 02 Pardubice,

Tel: 466 531 635,602 164 992

e-mail: kroupa@proxim-pu.cz, www.proxim-pu.cz

www.probazen.com

RAŠELINA a.s.

Na pískách 488/II, 392 18 Soběslav

Tel: 381 205 301, fax: 381 205 302

e-mail: sekretariat@raselina.cz, www.raselina.cz

stav k 31. 3. 2011

19


Společný projekt

SZÚZ se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Lednici

rozšíření nabídky odborného

zahradnického vdělávání

pracovníků středních škol

szúz

Svaz zakládání a údržby zeleně se v roce

2010 na žádost Zahradnické fakulty stal

partnerem projektu „Rozšíření nabídky

odborného zahradnického vzdělávání pracovníků

středních škol“. Uvítal příležitost

prostřednictvím projektu navázat užší kontakt

s pedagogy, kteří vychovávají budoucí

zaměstnance zahradnických a krajinářských

firem, protože na nich záleží, aby studenti

uměli nejenom dobře teorii, ale aby se už

na svých školách naučili novým dovednostem

a zvládali nové technologie, bez nichž

se dnes zahradníci neobejdou.

Dne 22. března 2011 jsem měla možnost

se v Lednici zúčastnit již tradičního setkání

s řediteli a zástupci středních zahradnických

škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Národního ústavu odborného

vzdělávání, profesních svazů i zaměstnavatelů.

Setkání inicioval projektový manažer

Doc. Dr. Ing. Petr Salaš ze ZF MENDELU.

Na workshopu se velmi detailně mluvilo

o budoucnosti odborného zahradnického

školství a možnostech jeho financování. Mně

jako zástupce profesního sdružení ovšem

nejvíce zaujalo vystoupení Ing. Zdeňka

Nachlingera z firmy Bohemiaseed s.r.o.

„Příprava na povolání v zahradnictví

z pohledu zaměstnavatele.“

Mimo jiné zdůraznil, že odborná kvalifikace

stojí na třech pilířích:

1. Odborné vědomosti, které jsou tvořeny

teoretickými znalostmi, musí mít

účinnost po celý život. Základ získávají

studenti a žáci v odborné škole, následně

musí každý pokračovat sám („doživotní

vzdělávání“).

2. Odborné dovednosti, které jsou tvořeny

výukou praktických (manuálních)

schopností. Absolvent odborné školy

všech úrovní musí odborné práce umět

provádět.

3. Pracovní výkonnost – výcvik na odborné

škole musí zajistit, aby absolvent byl schopen

odborné vědomosti a dovednosti

odevzdat zaměstnavateli v plné kvalitě

a v plném výkonu po celou pracovní

dobu.

Uvědomila jsem si, že když SZÚZ pořádá

každoroční soutěž studentů a učňů „Lipová

ratolest“, využívá tak nejenom toho, že mladí

lidé rádi soutěží, ale podporuje jejich zájem

o obor tím, že dostávají možnost předvést

veřejnosti své znalosti a dovednosti. Tak

usnadňuje práci jejich pedagogům. Učitelé,

kteří doprovázejí soutěžní týmy, si na minulých

ročnících „Lipové ratolesti“ často stěžovali,

že jim chybí nejnovější poznatky z praxe

a znalosti současných technologií v zahradní

a krajinářské tvorbě. I z tohoto důvodu se

SZÚZ stal partnerem projektu.

V roce 2010 SZÚZ uspořádal pro učitele dvě

dílny – „Práce s půdou“ a „Výsadba, ošetřování

a řez dřevin“. Účastníci workshopů se

pod vedením lektorů učili, jak připravit půdu

pro založení trávníku, jak správně vysazovat

stromy a jak o ně pečovat. Každý workshop

měl teoretickou a praktickou část.

Pro rok 2011 připravuje do tohoto programu

SZÚZ 3 dílny – „Zakládání a údržba trávníků“,

„Drobné stavby v zahradě“, „Závlahové systémy“.

Tyto workshopy povedou odborní

lektoři především z praxe.

V roce 2012 SZÚZ uspořádá 2 jednodenní

teoretické semináře: „Ekologická koupací

jezírka“ a „Ozeleňování střech“. Semináře

povedou zástupci členských firem, kteří mají

s touto problematikou praktické zkušenosti.

Více informací o projektu najdete na stránkách

http://www.zf.mendelu.cz/cz/projekty/

resene_projekty/

Ing. Jana Šimečková

20


Statutární město Olomouc

pod záštitou primátora Martina Novotného

Lipová ratolest

soutěž mladých zahradníků

2011

szúz

Pořádají 4. ročník soutěže

mladých zahradníků

Ve dnech 4. – 6. května 2011

předvede ve Smetanových sadech v Olomouci

svůj um a cit pro zahradnické řemeslo

10 čtyřčlenných soutěžních družstev

ze škol z celé České republiky.

Přijďte se podívat!

Společnost Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

se letos nabídla uspořádat spolu se Svazem

zakládání a údržby zeleně 4. ročník soutěže

“Lipová ratolest“. Pro soutěž deseti čtyřčlenných

družstev zvolila prostor „Fontánkové

aleje“ v blízkosti pavilónů E a G. Původně

tam bývalo korso s řadou drobných fontán,

dokomponovaných tvarovanými tisy

a trvalkovými kombinacemi s letničkami

a cibulovinami. Netradiční alej však dosloužila

a rehabilitace tohoto významného

a frekventovaného místa byla nezbytná.

O projekt na 10 ploch, přibližně stejně velkých,

z nichž mají budoucí mladí zahradníci

za tři soutěžní dny vytvořit nové sadovnické

dílo, požádali organizátoři soutěže projekční

ateliér členské firmy svazu Zahrada OLO-

MOUC s. r. o. Zahradní architekt Ing. Radek

Pavlačka potvrdil, že to zdaleka nebyl úkol

jednoduchý, protože projekt musel vycházet

z pravidel, požadavků i možností soutěže,

musela s ním souhlasit Flora Olomouc

i město, očekávalo se, že bude dostatečně

atraktivní a vhodný na toto exponované

místo. Projektované dílo však nemělo být

drahé a složité na údržbu.

Původní Fontánkovou alej netvořil rytmus

stromů, jak by se dalo podle jejího názvu

očekávat, nýbrž byla vytvořena rytmem

drobných betonových mís s vodními střiky.

V novém projektu jsou rytmickým prvkem

torza pokácených stromů, která jsou vhodná

jak na posezení, tak také pro dětské hry.

Projekt využívá terénní modelace, štěrkové

sutě, které doplňuje trvalkami a vícekmennými

stromy. Pokácené stromy připomínají,

že v Olomouci stále pokračuje revitalizace

městských sadů, i když asanace přestárlých

stromů u občanů není zrovna populární.

Tvůrci respektovali v projektu ekologické

trendy a mysleli také na místa vhodná pro

život hmyzu a drobných obratlovců.

Soutěžní plochy nebudou sice tentokrát dokonale

stejných rozměrů, budou však stejně

náročné na úpravu. Soutěžícím poskytují dost

prostoru pro vlastní kreativitu, improvizaci

a projevy zahradnického citu. Navíc rozvíjejí

přesnost a řemeslnou zručnost – schopnosti

pro každého zahradníka nezbytné.

Své pocity z probíhajících přípravných prací

shrnuje Ing. Radek Pavlačka: „Návrh je hotov,

práce na přípravě v plném proudu, couvnout

už není kam. Chtěli jsme přijít s něčím živějším

a dobrodružnějším, ale tím jsme si to taky

zkomplikovali. Začátkem května už bude

jasné, jestli se tenhle experiment podařil“.

Více informací na www.szuz.cz

21


szúz

vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň

V říjnu 2008 podal Svaz zakládání a údržby zeleně na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost

o finanční podporu svého vzdělávacího projektu „Zelená linie“. Po devítiměsíčním čekání získal grant

ve výši 3 463 071 Kč z programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, jehož cílem je “Zvýšení adaptability

zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.“ Protože právě takový cíl si SZÚZ stanovil hned

po svém založení v roce 2001, mohl teď díky finanční podpoře nabídnout svým členským firmám

ještě kvalitnější služby. Ve dvaceti seminářích a workshopech, které byly v rámci projektu „Zelená

linie“ realizovány od listopadu 2009 do října 2010, dostali příležitost vedoucí firem, manažeři a jejich

zaměstnanci nejenom získat informace o nejnovějších technologiích a trendech v zahradní a krajinářské

tvorbě, ale také si mohli systematicky prohloubit teoretické i praktické znalosti.

ZELENÁ LINIE

Realizační tým projektu musel ovšem

zvládnout naprosto nové úkoly:

a) soustředit termíny 20 seminářů a workshopů

zejména do zimních a předjarních

měsíců, kdy firmy mohou své zaměstnance

na několik dní postrádat

b) najít pro účastníky kurzů taková školicí

místa v Čechách i na Moravě, aby nemuseli

na školení daleko cestovat

c) sestavit kvalitní lektorský tým

d) připravit pro účastníky 3 typů kurzů výu-

kové materiály

Do projektu „Zelená linie“ se přihlásilo

180 zaměstnanců z 30 firem.

Do základního kurzu přihlásily firmy

spolehlivé zaměstnance, kteří sice nemají

odborné vzdělání, ale firma s nimi počítá.

Absolvovali tyto semináře a dílny:

Výsadba rostlin, Firemní kultura a komunikace,

Práce s půdou, Zakládání trávníků a péče

o trávníky, Využití mechanizace při zakládání

zeleně a následné péči, Řez dřevin.

Kurz úspěšně absolvovalo 73 účastníků.

Pokročilý kurz byl zaměřen na zájmy techniků

a měl prohlubovat znalostí a dovednosti

středního managementu. Účastníci studovali

Firemní kulturu a komunikaci ve vztahu

k zákazníkům a zabývali se normami a kalkulacemi

v zahradní a krajinářské tvorbě. Učili

se správně vytyčovat a vyměřovat, protože

další téma jejich seminářů byly drobné stavby

v zahradní a krajinářské tvorbě. Také oni

měli přednášku o mechanizačních prostředcích

při zakládání zeleně a následné péči.

I další témata pak souvisela už s pracovní

pozicí - ochrana rostlin, závlahy, organizace

práce při realizaci zakázek.

Kurz úspěšně dokončilo 34 účastníků.

Příjemné překvapení přinesl kurz pro manažery

a vedoucí pracovníky. Účastníci,

kterých bylo 38, byli ukáznění, v žádném

semináři nechyběli a živě debatovali s lektory,

kteří jim přednášeli po 6 únorových dnů

2010 tato témata: Firemní kultura a komunikace,

Základy pracovního a obchodního

práva, Podnikový management, Využití

marketingových nástrojů při řízení firmy.

;

Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Ing. Jana Šimečková

Koordinátorka projektu

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

ve spolupráci

S MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

s podporou

EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU EVROPSKÉ UNIE A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

vydává

Karel Novák

Zelená linie – vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň

ZÁKLADNÍ KURZ

Výsadba rostlin – teoretická a praktická část

Firemní kultura a komunikace

Řez dřevin

Práce s půdou v zahradní a krajinářské tvorbě

Mechanizační prostředky při zakládání zeleně a péči o zeleň

Zakládání trávníků a péče o trávníky

Bc. Hana Pijáková

Manažerka projektu

Tento certifikát je dokladem o absolvování intenzivního výukového kurzu

v rámci profesního vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň

PROSINEC 2009–ZÁŘÍ 2010

Na zahajovacím semináři dne 17. listopadu

2009 vysazovali účastníci semináře alej

v Brně v Bohunicích, na závěr celého projektu

„Zelená linie“, tedy po roce, vysazovalo

v závěrečném semináři dne 28. října 2010

ve Mšeně 27 účastníků část aleje na památku

Ing. Františka Smýkala. Na jeho počest ji

začali vysazovat po jeho smrti přátelé a studenti

v místě úzce spojeném s jeho životem.

Ve „Františkově aleji“ zasadili strom i členové

představenstva a vzpomínali na laskavého

a obětavého přítele, který věřil v budoucnost

svazu, zpracovával pro něj technologii výsadby

stromů a měl být oporou lektorského

týmu „ Zelené linie“.

V roce 2010 projekt tedy skončil, byl řádně

vyúčtován, účastníci, poctivě absolvující

kurzy, získali „Certifikát“ a uznale hodnotili

kvalitní práci realizačního týmu – koordinátorky

projektu Ing. Jany Šimečkové,

manažerky projektu Bc. Hany Pijákové a asistentky

Lucie Vyroubalové. Uznale hovořili

o kvalitách externích lektorů a pochvalovali

si, jak výborně se osvědčili lektoři z řad členů

svazu, protože nejlépe znají z vlastní praxe

problémy a potřeby firem. Neodmyslitelným

přínosem všech tří typů kurzů byly nejenom

nové znalosti, ale také ojedinělá příležitost

sejít se v klidu se svými kolegy z jiných firem,

vyměnit si zkušenosti nebo si dokonce třeba

domluvit budoucí spolupráci.

22


SZÚZ od svého vzniku v roce 2001 monitoruje

potřeby členů v oblasti vzdělávání a podle nich

uskutečňuje semináře, workshopy a odborné

exkurze. Zájem členských firem vedl SZÚZ

k tomu, že připravil projekt systematického

vzdělávání na různých pracovních pozicích.

Nazval jej „Zahradnická perspektiva – profesní

vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby

zeleně.“ Navržené vzdělávací programy odrážejí

změny na trhu. Stále více zahradnických firem

totiž realizuje komplexní zakázky včetně abiotických

prvků, jako jsou dlažby, zídky, dřevěné

stavby, závlahy, okrasná či koupací jezírka.

K těmto činnostem postrádají firmy kvalifikované

pracovníky na všech úrovních. Projekt

umožní účastníkům adaptovat se na současné

podmínky a podniky posílí své postavení na trhu.

Projekt je určen pro zaměstnance členů SZÚZ.

„Zahradnická perspektiva“ navazuje na projekt

„Zelená linie“, který SZÚZ realizoval v letech

2009 – 2010. Pro tento projekt obdržel SZÚZ

finanční podporu ve výši 21 505 325,- Kč.

Do projektu zapojilo 56 členských firem svazu

celkem 924 zaměstnanců. „Zahradnická perspektiva“

zahrnuje 5 vzdělávacích programů

a 7 praktických dílen, které se budou v letech

2011 – 2013 několikrát opakovat.

Projekt je výjimečný ze dvou důvodů:

1) Vzdělávací programy jsou v České republice

zcela ojedinělé. Inspirací pro jejich vznik

byly obdobné kurzy, které pořádá dceřiná

společnost bavorského svazu DEULA v Německu.

Realizací těchto vzdělávacích programů

vznikne ucelený systém celoživotního

vzdělávání pro nejrůznější pracovní pozice

v zahradnických realizačních firmách.

2) Pro pořádání odborných dílen pronajme

SZÚZ halu, kde bude možné pořádat kurzy

i při nepříznivém počasí a v zimním období.

Součástí projektu je i nákup materiálu a nářadí

pro tyto dílny.

Dne 17. 1. 2011 se uskutečnilo úvodní setkání

všech, kteří projevili zájem pracovat

v realizačním týmu ať už jako organizační

garanti, lektoři, anebo jenom s realizací

projektu pomáhat. Hlavním cílem schůzky

bylo upřesnit obsah a harmonogram jednotlivých

aktivit projektu, proto vznikly pracovní

skupiny pod vedením odborných garantů,

jejichž členové se zapojili do přípravy kurzů.

První semináře jsme od února již také začali

organizovat, další se intenzivně chystají.

Týmový asistent v oboru

zahradní a krajinné tvorby

Účastníci tohoto programu mají za sebou již

devět výukových dnů, ve kterém se seznámili

s těmito tématy:

Modul 1 (3 dny) – Řízení času a vlastní osoby

– Koordinace týmu – Pracovní techniky

a organizace administrativy – Personální

management – Komunikace a informační

tok – Korespondence

Vzdělávací program Počet přihlášených Délka trvání (dny)

Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň 153 10

Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby 63 15

Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav 98 25

Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek 68 30

Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby 50 15

Střešní zahrady 93 5

Dílna Počet přihlášených Délka trvání (dny)

Dlažby z přírodního kamene 79 5

Schodiště a zídky z přírodního materiálu 109 5

Dlažby a zídky z betonových prefabrikátů 72 5

Stavíme se dřevem 63 5

Realizace automatických závlah 22 5

Osvětlení v zahradě 54 3

Zahradnická

perspektiva

profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby

szúz

Modul 2 (3 dny) – Smluvně právní podklady

– Uzavírání a potvrzování smluv – Vybrané

kapitoly z obchodního a občanského zákoníku

– Kalkulace – Cenové poptávky – Sestavování

nabídek

Modul 3 (3 dny) – Počítačové dovednosti

Kvalifikovaný pracovník

v péči o zeleň

Uskutečnil se první výukový blok 21. – 25. 2.

ve Křtinách u Blanska. Cílem bylo seznámit

účastníky s teoretickými znalostmi, jakýmsi

„zahradnickým desaterem“. Od druhého

dne se do tohoto bloku zapojili i účastníci

vzdělávacího programu „Stavbyvedoucí

zahradních a krajinných úprav“.

Témata:

Nauka o rostlině – Půdoznalství – Výživa

rostlin, Vytyčování – vyměřování, Práce

s půdou, Květinové záhony, Ochrana

rostlin, Výsadba dřevin, Zakládání trávníků

a péče o trávníky

Stavbyvedoucí zahradních

a krajinných úprav

Tématem druhého výukového bloku, který

se uskutečnil 8. – 11. 3., byly Komunikační

dovednosti – Vedení jednání – Manažerské

dovednosti – Time management

Třetí, tentokrát dvoudenní výukový blok byl

věnován Kalkulacím v zahradní a krajinářské

tvorbě.

V současné době, kdy začala naplno zahradnická

sezóna, se realizační tým věnuje především přípravám

dalších kurzů. Intenzivně se pracuje zejména

na přípravě dílen – upřesňují se projekty, rozpočty

a připravujeme vypsání výběrových řízení.

23


SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

vyhlašuje celostátní soutěž

PARK ROKU

Přihlášku do soutěže mohou zaslat :

firmy, které sadovnické dílo realizovaly, investoři díla,

vlastníci díla

Rozsah a charakteristika díla:

Ucelené sadovnicky upravované plochy (parky, popřípadě části

parků, sídlištní zeleň, vyhrazená zeleň veřejného charakteru) o rozsahu

0,05 – 20 ha. Do soutěže mohou být přihlášena sadovnická

díla dokončená v době od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2011

ZAHRADA ROKU

Přihlášku do soutěže mohou zaslat

Firmy, které zahradu realizovaly

(se souhlasem vlastníka zahrady)

Rozsah a charakteristika díla:

Zahrada u rodinného domu (minimální plocha 200 m 2 ). Zahrady

mohou být buď nově založené nebo rekonstruované. Do soutěže

mohou být přihlášeny zahrady dokončené v době od 1. 1. 2008

do 31. 5. 2011

Porota

Členové poroty jsou jmenováni představenstvem Svazu zakládání

a údržby zeleně z řad odborníků v oboru zahradní a krajinářské

tvorby.

zveřejnění oceněných děl

Vyhlašovatel soutěže má právo díla zveřejnit a informovat o nich v mediích

bez poskytnutí dodatečné náhrady či odměny přihlašovateli.

Správnost údajů

Za správnost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.

Podklady pro účast v soutěži

• Přihláška vyplněná ve všech bodech

• Projektová dokumentace přihlášeného díla

• Fotodokumentace

Účastnický poplatek

Členové Svazu zakládání a údržby zeleně 500 Kč

Ostatní účastníci soutěže 5 000 Kč

PŘEDKOLO

V případě, že bude celkově přihlášeno více než 15 děl, uskuteční

se předkolo soutěže, ze kterého budou vybrána díla postupující

do celostátního kola.

Termíny

31. 5. 2011 Uzávěrka přihlášek do soutěže

Srpen 2011 Posuzování přihlášených děl

2. září 2011 Vyhlášení výsledků soutěže

Přihlášky a informace

Svaz zakládání a údržby zeleně

Křídlovická 68, 603 00 Brno

Tel: 542 210 435, mobil: 777 581 544

E-mail : info@szuz.cz, www.szuz.cz

24


Brief Gardens

zahrada starého mládence na Srí Lance

Jen jednou za rok opouštíme svou firmu. Když

naše trávníkové školky zasype sníh, aerifikátor,

pískovačka a Vertidrain odpočívají s ostatními

stroji ve vymrzlém hangáru, když na dvoře

křupou pod nohama zamrzlé kaluže, tehdy odlétáme

do teplých krajin dobít si baterky, abychom

i v další sezóně měli jen spokojené zákazníky,

nadšeně pozorující, jak u nich rozbalujeme naše

trávníkové koberce.

„Žádné trávníky, žádné parky – jedeme na dovolenou!“

říkáme si už na letišti. Je snadné dodržet

toto rozhodnutí, když vás při putování po Srí Lance

okouzlí od prvního dne moře, když vás slunce

ve stínu bujné, exotické vegetace ukolébá do otupělého

lenošení. Je těžké dodržet tuto domluvu,

když pak náhodou čtete na recepci hotelu v programu

nejatraktivnějších výletů pozvání s mnoha

vykřičníky: „Navštivte ZAHRADU SNŮ!“

Brief Gardens – zahradu vzdálenou 9 km od našeho

hotelu na západním pobřeží Srí Lanky –

spravuje společnost, které ji odkázal po své smrti

zapřisáhlý starý mládenec Bewis Bawa – spisovatel

a umělec, starší bratr známého architekta Geoffreye

Bawy. Zahradu začal upravovat v roce 1929

a v díle pokračoval až do své smrti v roce 1992.

Pozemky, kde se dříve rozkládaly gumovníkové

plantáže, koupil už Bawův otec za peníze získané

z úspěšného soudního případu (anglicky „legal

brief“.) Bevis Bawa si na pětiakrovém pozemku

(přes 4 000 m 2 ) vytvořil během šedesáti let života

s pomocí 15 zahradníků skutečný ráj.

Zazvonili jsme u vchodu do zahrady. Vpustil nás

jeden z bývalých Bawových zahradníků. Mnoho

míst zvalo v té neobvyklé zahradě k posezení

a rozjímání i vyhlídkám do okolní krajiny. V druhově

pestré zahradě se vzrostlými stromy, vysokými

bambusy, palmami a u nás z velké části „pokojovými“

rostlinami, jsme nalezli romantický altán,

mnoho zahradních plastik, kruhový rybníček,

vodní kaskádu, barbecue i japonský koutek.

Stejně působivé jako zahrada bylo i bezprostřední

okolí domu s venkovní sprchou, fontánou a četnými

sochami. Tyto prý vyrobil většinou sám Bawa

se svými hosty. Jedním z nich byl i australský výtvarník

Donald Friend, který přijel do Brief Gardens

na týdenní návštěvu a zůstal zde pět a půl roku.

Zaujala nás plastika nahého muže na pozadí stěny

z lahví od vína i vodní žlab s designem želvy.

Neokázalý interiér domu s uvolněnou atmosférou

z koloniálních časů je se zahradou propojen

rozlehlou terasou. Seděli jsme ve stínu pergoly

nad šálkem osvěžujícího čaje a najednou slyším:

“Všimla sis toho trávníku na…“ Div jsem nespolkla

čajovou lžičku. Domluva padla. „Jaké je teď u nás

počasí – třeba už roztál sníh, nezapomněla jsi

odpovědět na tu poslední poptávku, ty stroje by

se také měly…“ Kouzlo bylo prolomeno. Bude jaro.

Vlaštovky se vracejí domů… Sbohem zahrado,

kterou vytvářel jeden muž po celý svůj život!

Ing. Jana Vrbasová

reklamní prezentace

25


6. Mezinárodní kongres

koupacích jezírek

28.–30. 9. 2011 české budějovice

kongres

KOUPACÍ JEZÍRKA BEZ HRANIC

Dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali

jménem IOB (Die Internationale Organisation

für naturnahe Badegewässer) a Sekce

biobazénů, koupacích a okrasných jezírek

SZÚZ na 6. mezinárodní kongres koupacích

jezírek do Českých Budějovic. Pořadatelem

kongresu je sekce, která sice vznikla

jako součást Svazu zakládání a údržby zeleně

teprve v roce 2008, přesto má za sebou již

několik významných aktivit. Proto se rozhodla

zorganizovat setkání všech, kteří dávají

přednost koupání v přírodních koupalištích

s chemicky neupravovanou vodou před tradičními

bazény, ale také těch, kteří se zajímají

o jejich budování a potřebují odborné informace.

Patronem této akce je mezinárodní

organizace „Die Internationale Organisation

für naturnahe Badegewässer (IOB)“, která

sdružuje národní svazy koupacích jezírek

a zastupuje také téměř 400 odborníků

a firem, působících v oboru projektování

a výstavby koupacích jezírek.

Mezinárodní kongres i doprovodná výstava

se uskuteční v moderních veletržních prostorech

českobudějovického výstaviště. Na programu

jsou aktuální, ale i netradiční témata,

o kterých budou informovat přednášející

z České republiky, ale především ze zemí, kde

mají přírodní koupaliště mnohaletou tradici,

jako je Německo, Švýcarsko a Rakousko.

Nejzajímavější témata budou podrobněji

probírána ve workshopech. Součástí kongresu

bude také odborná výstava firem

zabývajících se problematikou plánování,

výstavby a péče o koupací jezírka.

Na kongres zveme nejen odborné firmy, ale

i představitele státní správy. Doufáme, že

bude podnětný také pro architekty, provozovatele

rekreačních zařízení a wellness center.

Na shledanou v Českých Budějovicích.

Udo Schwarzer, prezident IOB

Martin Panchartek, předseda Sekce biobazénů,

koupacích a okrasných jezírek SZÚZ

hlavní program

st 28. 9. 2011

8:00 Otevření kongresové kanceláře

Prezentace účastníků

9:00 Zahájení kongresu

Prolog: Úvodní slovo

(Martin Panchartek, předseda Sekce biobazénů,

koupacích a okrasných jezírek SZÚZ)

IOB – Představení organizace (Udo Schwarzer)

SZÚZ – Představení organizace – 10 let činnosti

(Jana Šimečková – ředitelka Svazu)

9:30 úvodní prezentace: Koupací jezírka bez hranic

(Anja Werner)

9:45 Koupací jezírka v České Republice (Jiří Hájek)

10:15 Koupací jezírka v tropech (Fa. Placidpools)

11:15 Legionella (Manfred Höfle)

12:00 Hydroterapie – Koupací jezírka v Izraeli

(Yael Ben Zvi, firma Ofra – Hydros)

14:30 WORKSHOP A – Bakterioplankton

WORKSHOP B – Topné systémy pro koupací jezírka

WORKSHOP C – Rostliny do teplých vod

16:30 Opakování workshopů A,B,C

20:00 Seznamovací večírek

– Pivovarská zahrada na výstavišti

čt 29. 9. 2011

8:30 Exkurze – odjezd autobusy

Exkurze 1: Koupací jezírka v okolí Č. Budějovic

Exkurze 2: Koupací jezírka v okolí Tábora

Exkurze 3: Vodní rostliny Třeboňsko

Exkurze 4: Český Krumlov

Exkurze 5: Návštěva pivovaru a historického

centra Českých Budějovic

9:00 souběžně s exkurzemi – pouze pro účastníky z ČR:

Minikongres pro architekty, zástupce státní

správy, starosty, rekreační zařízení, hotely,

wellness aj.

Téma: Přírodní koupací jezírka

– šance pro budoucnost

1. Plánování (Petr Velička)

2. Stavba (Milan Barták)

3. Péče (Rudi Wagner)

Zkušenosti a normy v zahraničí

Normy a legislativa v České republice

Diskuze

14:30 WORKSHOP D – Spolupráce architekta a stavitele

(Carsten Schmidt a Claus Schmitt)

WORKSHOP E – Fyto a zooplankton pod mikroskopem

(Blahoslav Maršálek)

WORKSHOP F – Konstrukce koupacích zón:

WORKSHOP G – Substráty (Helmut Mairhofer)

20:00 „Stoly pro štamgasty“

– posezení a debata v odborných kruzích

pá 30. 9. 2011

9:00 Vody ke koupání – Hygienické parametry v ČR

(Ministerstvo zdravotnictví)

9:30 Statika v zemních pracech, drenáže, půdoznalství

(Siegfried Weiermayer)

10:00 Prolnutí koupacího biotopu do přírody

(Claudia Schwarzer)

11:15 Koupací jezírka v Americe (Peter Petrich)

11:45 Koupací jezírka v Austrálii (Ralf Schmiel)

12:15 Přednáška (Heinz Jaksch)

14:30 Standard kvality privátních koupacích jezírek

v Rakousku (VÖS)

15:00 IQN – Pečeť kvality veřejných přírodních koupališť

v Německu (Jürgen Spieker)

15:30 Představení směrnic z pohledu IOB

(Stefan Bruns)

16:00 Diskuze ke třem předešlým tématům

17:00 Talkshow: Jezírka v extrémních podmínkách

Stavitelé jezírek představí svá díla v neobvyklých

a extrémních podmínkách, cílem je zachytit

trendy dalších let

20:00 Rozlučkový večírek – v českém stylu

26


Velký Osek

83 842 039

ww.acre.cz

Green engineering s.r.o.

PROXIM s.r.o.

Samoty 2124, 397 01 Písek

Palackého 578, 530 02 Pardubice,

Tel: 723 015 944

Tel:

e-mail: jiri-hajek-ml@seznam.cz, www.zahrady-hajek.cz OKRASNÝCH A KOUPACÍCH JEZÍREK

Zlín

e-mail: 466 531 635,602 164 992

www.probazen.com

kroupa@proxim-pu.cz, www.proxim-pu.cz

l: info@acris.cz, hvězdicová www.acris.cz cesta HORTISCENTRUM s.r.o.

ACRE, spol. s.r.o.

Ing. Petr Klíma, Ph.D.

Komenského 220, 667 01 Židlochovice

Roman Papík – Profi Aquarium

chitektura Myšlenka hvězdicové Tel: 547 cesty 231 040, se osvědčila fax: 547 238 711 již Smetanova 568, 281 Dříteč 51 Velký 109, Osek 533 05 Dříteč

Drobného 316/56, 602 00 Brno

ek pod Brdy

e-mail: hortis@hortis. net, www.hortis.netTel./fax: 283 841 040, Tel: 283 777 842 759 122, 039 e-mail: urbanec@profi-aquarium.cz Tel: 603 950 930

při minulém kongresu 2009 v Meranu, kam e-mail: info@acre.cz, www.profi-aqurium.cz

www.acre.cz

e-mail: klima.zahradnik@seznam.cz, www.petrklima.cz

y.cz, www.arbosana.cz se účastníci kongresu Ing. sjeli Jiří Vrbas v rámci – „ KVĚT“ dvoudenní

Nádražní 155, 664 08 Blažovice, Tel./fax: 544 ACRIS 243 854 zahrady s.r.o. Vladimír Marek

Ivánek – Zeman, v.o.s.

exkurze (tj. hvězdicová e-mail: cesta). vrbas@vrbas.cz, I my Vám www.vrbas.cz nabízíme

zpestření v rámci Ing. Miroslav putování Řehák za kongre-

Tel: 604 460 786, e-mail: info@acris.cz, v. marek@email.cz www.acris.cz Tel: 558 655 441, fax: 558 655 443

Moskevská 2998, 272 04 Kladno

rnošice

Slunečná 4548, 760 Tel: 01604 Zlín476 283, www.puskvorec.cz Žabeň 55, 738 01 Žabeň

1 643 407

, www.azaro.webnode.cz

Dřísy 211, 277 14 Dřísy, Praha – východ

www.zahrada-marek.cz

sem do Českých Budějovic a to ve spolupráci

e-mail: ivanek@ivanek-zeman.cz, www.ivanek-zeman.cz

Tel: 602 148 461, e-mail:rehakmiroslav@seznam.cz Arbosana zahradní architektura

ň s.r.o. s německým a rakouským svazem.

Kytín 162, 252 10 Mníšek WEISS pod & WILD, Brdy s.r.o.

Lege Artis zahrady s.r.o.

224 319 917

Ing. Pavel Lehovec – Zahradnictví

Konojedská 41, 100 00 Praha 10

b.cz, www.baobab.cz

Říčanská 77, 252 43 Průhonice Tel: 603 802 855 Tel: 603 924 117, e-mail: ivoweiss@seznam.cz Keltů 920, 165 21 Praha 6, Tel: 776 667 540

Tel: 267 750 492, fax: 267 750 492 e-mail: arbosana@volny.cz, www.weissawild.cz www.arbosana.cz

e-mail: info@LA-zahrady.cz, www.LA-zahrady.cz

Pondělí 26. 9. 2011 e-mail: pavel.lehovec@seznam.cz

28 00 Praha 2 Odjezd autobusů z Mnichova (D) a Vídně AZARO spol. s.r.o. ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Michal Vránek

il: info@benn.cz, www.benn.cz Ing. Petr Klíma, Ph.D.

V Horce 185, 252 28 Železniční Černošice469/4, 772 11 Olomouc Blatské sídliště 589, 391 81 Veselí nad Lužnicí

(A) z uvedených míst. Drobného Ubytování 316/56, 602 v 00 hotelu Brno

Tel: 585 315 022, fax: 585 315 023

Tel: 603 950 930

Tel: 603 887 599, fax: e-mail: 251 kancelar@zahrada-olomouc.cz

643 407

Tel./fax: 381 582 689, 602 425 669

Veselí nad Lužnicí s biotopem. e-mail: klima.zahradnik@seznam.cz, www.petrklima.cz e-mail: azaro@azaro.cz, www.zahrada-olomouc.cz

www.azaro.webnode.cz

e-mail: michal.vranek@quick.cz, www.vranek.cz

l: ceskazahrada@centrum.cz

.cz

Ivánek – Zeman, v.o.s.

BAOBAB – péče Zahradnictví o zeleň s.r.o. Šimková, s.r.o. Milan Šplíchal

Úterý 27.9. 2011 Žabeň 55, 738 01 Žabeň

252 62, Únětice 3, Tel.: Bystřice 224 č. 319 1139, 917 739 95 Bystřice nad OlšíLipec 87, 281 26 Týnec nad Labem

Tel: 558 655 441, fax: 558 655 443

Tel: 777 004 752, fax: 558 352 151

říšovice Exkurze z Mnichova: e-mail: návštěva ivanek@ivanek-zeman.cz, německých www.ivanek-zeman.cz

e-mail: baobab@baobab.cz, e-mail: simka@volny.cz, www.baobab.cz www.zahradnitvi-simkova.cz Tel: 602 615 550, fax: 321 789 241

e-mail: splichal@moment.cz, www.splichal-cz.cz

entrum.cz biotopů, přejezd do Lege ČR, Artis putování zahrady po s.r.o. českých BENN CZ a.s. ZELENÉ KOLO, s.r.o.

biotopech. Exkurze Keltů z 920, Vídně: 165 21 návštěva Praha 6, Tel: rakouských

biotopů, přejezd do ČR, putování

776 667 540Vyšehradská 1349/2, Koštov 128 00 112, Praha 400 02 2 okr. Ústí nad Labem, Pecina Tel.: 475 501 s.r.o. 146

e-mail: info@LA-zahrady.cz, www.LA-zahrady.cz Tel.: 773 205 256, e-mail: info@benn.cz, info@zelenekolo.cz, www.benn.cz www.zelenekolo.cz Na Oboře 876, 276 01 Mělník, Tel.: 777 794 451

.r.o.

Pelhřimov

Michal Vránek

3D – Zahrady s.r.o.

e-mail: info@rybniky-pecina.cz, www.rybniky-pecina.cz

po českých biotopech. Blatské Exkurze sídliště 589, v 391 ČR: 81 putování

po českých biotopech

e-mail: michal.vranek@quick.cz, www.vranek.cz Tel: 606 623 669, e-mail: ceskazahrada@centrum.cz

projekce@3d-zahrady.cz – Ing. Vojtěch Halámek

Veselí nad Lužnicí

Česká zahrada K

Řečice

+ P

145, 592 33 Radešínská Svratka

impex.cz, www.ekoimpex.cz Tel./fax: 381 582 689, 602 425 669 M. Krškové 682, 391 Tel: 81774 Veselí 589 nad 539Lužnicí

Přírodní stavby, zahradní architektura

www.ceskazahrada-kp.cz www.3d-zahrady.cz

Stříbský mlýn 5/6, 664 91 Ivančice,

31 Pardubice

Milan Šplíchal

Stav k

Tel:

31.

602

3. 2011

Lipec 87, 281 26 Týnec nad Labem

676 427, e-mail: halamek@mezibrehy.cz

reen.cz

Tel: 602 615 550, fax: 321 789 241

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.

www.zahradniarchitektura.cz

výstava

e-mail: splichal@moment.cz, www.splichal-cz. Příšovice 224, 463 46 Příšovice www.jezirka-biobazeny.cz

Zcela nová moderní výstavní hala nabídne Tel: 604 204 835

PROXIM s.r.o.

e-mail: zahrady@dike-centrum.cz

Palackého 578, 530 02 Pardubice,

vystavovatelům profesionální zázemí pro www.dike-zahrady.cz

Tel: 466 531 635,602 164 992

6. MEZINÁRODNÍ prezentaci jejich KONGRES činností. Návštěvníkům

KOUPACÍCH JEZÍREK 28.–30. 9. České Budějovice e-mail: kroupa@proxim-pu.cz, www.proxim-pu.cz

Motto:„KOUPACÍ EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

přináší možnost JEZÍRKA setkat BEZ se HRANIC“ s odborníky zabývajícími

koupacích se plánováním, a okrasných výstavbou a jezírek péčí je v Tel: roce 6072011 915 125pořadatelem mezinárodního Roman kongresu Papík –– Profi Aquarium

www.probazen.com

Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov

Sekce biobazénů,

setkání všech, o přírodní kteří koupací dávají jezírka. přednost Vstup koupání na výstavu v přírodních e-mail: neckarova@ekoimpex.cz, koupalištích s chemicky www.ekoimpex.cz neupravovanou Dříteč 109, vodou 533 05 Dříteč

před tradičními Tel: 777 759 122, e-mail: urbanec@profi -aquarium.cz

je ZDARMA. bazény, ale také těch, kteří se zajímají o Ekogreen, jejich budování s.r.o. a potřebují odborné informace. Patronem

této Rezervujte akce je Mezinárodní si plochu pro organizace prezentaci pro přírodní Lány koupací na Důlku 10, biotopy 533 31 Pardubice – Die Internationale Organisation

www.profi -aqurium.cz

adegewässer Tel./fax: 466 971 089

Vladimír Marek

vaší firmy! (IOB), která sdružuje národní svazy koupacích jezírek a zastupuje také téměř 400 odborníků

e-mail: ekogreen@ekogreen.cz

Moskevská 2998, 272 04 Kladno

ích v oboru projektování a výstavby koupacích jezírek. www.ekogreen.cz

Mezinárodní kongres i doprovodná výstava Tel: 604 se 476 uskuch

veletržních prostorech českobudějovického výstaviště. V kongresové hale o rozměrech 4 000 m2 e-mail: se v. setkají marek@email.cz

283, www.puskvorec.cz

Gabriel s.r.o.

i vyměnili www.zahrada-marek.cz

kontakty zkušenosti a navázali nové kontakty. Na programu České Kopisty jsou 208, aktuální, 412 01 Litoměřice ale i netradiční témata, o kterých

vat přednášející Pořadatelem z České kongresu republiky, je ale především ze zemí, Tel: 416 kde 733 mají 244, fax: přírodní 416 731 627 koupaliště mnohaletou WEISS tradici, & WILD, s.r.o.

, Švýcarsko e-mail: gabriel@gabriel.cz, www.gabriel.cz

Konojedská 41, 100 00 Praha 10

Svaz a Rakousko. zakládání a Nejzajímavější údržby zeleně (SZÚZ) témata budou podrobněji probírána ve workshopech. Součástí konodborná

Sekce výstava biobazénů, firem zabývajících koupacích se problematikou plánování, GARPEN – zahradní výstavby architektura a péče o a koupací služby jezírka. www.weissawild.cz Kongres

Tel: 603 924 117, e-mail: ivoweiss@seznam.cz

pro odborné U Skalky 16, 181 00 Praha 8

a okrasných firmy, ale jezírek i pro představitele státní správy, pro architekty, provozovatele rekreačních zařízení

Tel: 233 542 925, fax: 233 542 925

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

er. „KOUPACÍ kongress@szuz.cz, JEZÍRKA BEZ www.jezirka-biobazeny.cz

HRANIC“ – to není jenom motto e-mail: info@garpen.cz, 6. mezinárodního www.garpen.cz kongresu. Ta slova Železniční vyjadřují 469/4, 772 11 Olomouc

o mezinárodní spolupráci, kterou „jezírková branže“ dokazuje už tím, že odborníci z tolika zemí Tel: cítí 585 potřebu 315 022, fax: 585 315 023

Green engineering s.r.o.

ky sejit a vyměnit e-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz

Akce probíhá si nejnovější pod záštitou poznatky a zkušenosti. Samoty 2124, 397 01 Písek

www.zahrada-olomouc.cz

IOB – Die Internationale Organisation

Tel: 723 015 944

e-mail: jiri-hajek-ml@seznam.cz, www.zahrady-hajek.cz Zahradnictví Šimková, s.r.o.

für naturnahe Badegewässer e. V.

ress.com

www.iob-ev.eu

partneři

České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice

Tel: 416 733 244, fax: 416 731 627

e-mail: gabriel@gabriel.cz, www.gabriel.cz

GARPEN – zahradní architektura a služby

U Skalky 16, 181 00 Praha 8

Tel: 233 542 925, fax: 233 542 925

e-mail: info@garpen.cz, www.garpen.cz

mediální partner

www.iob-kongress.com

Na Oboře 876, 276 01 Mělník, Tel.: 777 794 451

e-mail: info@rybniky-pecina.cz, www.rybniky-pecina.cz

Přírodní stavby, zahradní architektura

– Ing. Vojtěch Halámek

Stříbský mlýn 5/6, 664 91 Ivančice,

Tel: 602 676 427, e-mail: halamek@mezibrehy.cz

www.zahradniarchitektura.cz

SEZNAM ČLENŮ SEKCE BIOBAZÉNŮ,

HORTISCENTRUM s.r.o.

Komenského 220, 667 01 Židlochovice

Tel: 547 231 040, fax: 547 238 711

e-mail: hortis@hortis. net, www.hortis.net

Ing. Jiří Vrbas – „ KVĚT“

Nádražní 155, 664 08 Blažovice, Tel./fax: 544 243 854

e-mail: vrbas@vrbas.cz, www.vrbas.cz

Ing. Miroslav Řehák

Dřísy 211, 277 14 Dřísy, Praha – východ

Tel: 602 148 461, e-mail:rehakmiroslav@seznam.cz

Ing. Pavel Lehovec – Zahradnictví

Říčanská 77, 252 43 Průhonice

Tel: 267 750 492, fax: 267 750 492

e-mail: pavel.lehovec@seznam.cz

kongress@szuz.cz

Bystřice č. 1139, 739 95 Bystřice nad Olší

Tel: 777 004 752, fax: 558 352 151

e-mail: simka@volny.cz, www.zahradnictvi-simkova.cz

mediální partner

ZELENÉ KOLO, s.r.o.

Koštov 112, 400 02 okr. Ústí nad Labem,

wTel.: 475 501 146

e-mail: info@zelenekolo.cz, www.zelenekolo.cz

3D – Zahrady s.r.o.

Řečice 145, 592 33 Radešínská Svratka

Svaz zakládání a údržby zeleně Tel: 2001–2011

774 589 539

e-mail: projekce@3d-zahrady.cz

www.3d-zahrady.cz

Stav k 31. 3. 2011

44 9.3.11 14:15

www.jezirka-biobazeny.cz

27


Exkurze „Jižní Čechy

nejen barokní…“

3. – 5. června 2011

Stává se v SZÚZ dobrým zvykem, že jednou

za rok uspořádá pro své členy exkurzi

ve spolupráci s některou členskou firmou.

Letos se přípravy exkurze velmi ochotně

ujal Václav Straka z Českých Budějovic.

I tentokrát jsme si řekli, že exkurze by měla

nabídnout víc, než jenom prohlídku zahrad

Plánované akce

a parků. Takže nebude chybět architektura,

historie, příroda a také kulinářské zážitky.

Účastníci nebudou ovšem ochuzeni ani

o díla zahradní architektury. Navštíví

„Ekologickou zahradu v klášterním objektu

mateřské školy v Českých Budějovicích“

(1. místo - Park roku 2006), Zahradu roku

2009 ve Zdíkovci, park Stromovka v Českých

Budějovicích a vyvrcholením bude

účast na Zahradní slavnosti s barokní iluminací

zámecké zahrady v Českém Krumlově.

Exkurzi zakončíme výletem na Šumavu.

Ve dnech 6. – 30. června 2011 se bude

konat v Praze v Domě ABF na Václavském

nám. 31 odborná výstava na téma: Město

a zeleň a Město a kámen.

Motto akce: Je potřeba vnímat zeleň a kámen

jako nedílnou součást architektury,

zejména při tvorbě veřejného prostoru,

historických i moderních měst. Výstava

inspiruje ke spolupráci obcí, architektů,

řemeslníků, zahradníků a veřejnosti.

Dne 8. 6. 2011 se uskuteční v Domě ABF konference

Kámen v architektuře a 9. 6. 2011

mezinárodní konference Green City.

(více na: www.stavebniakademie.cz)

Kalendář akcí pořádaných SZÚZ v období květen – září 2011

Datum

Název akce

4. – 6. května Lipová ratolest – soutěž mladých zahradníků

3. – 5. června Exkurze „ Jižní Čechy nejen barokní“

13. – 17. června ZP – kurz „Historie a současnost zahradní a krajinářské tvorby“

1. – 2. července Grant se ZF Mendelu – seminář „Závlahy“

11. – 15. července ZP – dílna „Stavíme se dřevem“

18. – 22. července ZP – dílna „Dlažby z přírodního kamene“

25. – 29. července ZP – dílna „Dlažby z přírodního kamene“

srpen Hodnocení soutěže Park roku a Zahrada roku 2011

8. – 12. srpna ZP – dílna „Střešní zahrady“

25. – 26. srpna

Grant se ZF Mendelu – seminář

„Drobné stavby v zahradní architektuře“

2. – 3. září Veletrh Zelený Svět

2. září

Seminář k soutěži “Park a Zahrada roku 2011“

v rámci veletrhu Zelený Svět

2. září

Vyhlášení výsledků soutěže“ Park a Zahrada roku 2011“

na Zeleném Světě

28. – 30. září 6. mezinárodní kongres koupacích jezírek v Českých Budějovicích

Konferenci Green City pořádá

dne 9. června 2011 Nadace pro rozvoj

architektury a stavitelství.

Dům ABF, Václavské nám. č. 31, Praha 1

Partnery akce jsou:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

www.abf-nadace.cz

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

www.szkt.cz

Svaz zakládání a údržby zeleně

www.szuz.cz

Obě konference jsou určeny pro zástupce

měst a obcí, architekty, zahradní architekty,

projektanty, zahradníky a kameníky, studenty

architektury, studenty středních škol,

nejširší laickou a odbornou veřejnost.

ZP – projekt Zahradnická perspektiva – profesní

vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

28


Mezinárodní

výstava

Nejnovější technika

v akci

Péče o zelené plochy

Zahradnictví a péče o krajinu

Stavba hřišť a komunikací

Komunální technika

Stavba a údržba sportovišť

www.demopark.de

Eisenach 26. – 28. června

demopark 2011

+ demogolf

5. ročník zahradnické výstavy

Bloom 2011

2. – 6. června 2011

Irsko – Dublin - Phoenix park

Vzdělávání – inspirace – informace – Ukázkové zahrady – květinový pavilon

Vstupenky a informace

www.bloominthepark.com | www.twitter.com / bloominthepark

Tradiční a přední italský

výrobce štípačů dřeva

Vertikální a horizontální

štípače dřeva, cirkulární pily ,

pásové dopravníky

Hrnčířská 266/14, 748 01 Hlučín

telefon: +420 739 423 569

e-mail: info@balfor.cz, www.balfor.cz

PŮDNÍ KONDICIONERY TERRACOTTEM

universal complement turf

Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení

vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke

zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu.

Podporuje rozvoj kořenů, růst rostlin a zároveň

snižuje potřebu zavlažování až o 50 %.

Výhody

• Zdravější rostliny a vyšší výnosy

• Vyšší ujímavost

• Zvýšená vodní retenční kapacita

• Úspory na vodě až 50 %

• Silnější a hlubší růst kořenů

• Vyšší mikrobiologická aktivita

• Rychlejší a kvalitnější založení

• Vyšší odolnost nemocem a stresu ze sucha

• Lepší využití hnojiv

• Umožňuje růst rostlin v degradovaných,

zasolených či jinak nerentabilních půdách

TERRACOTTEM CZ, s. r. o.

Václavov 730/1, 671 72 Miroslav

tel./fax: +420 515 333 557, mobil: +420 777 762 521

e-mail: info@terracottem.cz, www.terracottem.cz

Complement znovu doplní všechny komponenty

TerraCottemu Universal, které byly spotřebovány

rostlinami během jejich vegetačního období.

Tento půdní kondicionér je speciálně určený jako

doplněk do květinových záhonů a na plodiny, které

byly dříve ošetřeny TerraCottemem Universal.

Výhody

• Zdravější rostliny a větší úroda

• Vyšší ujímavost

• Dřívější sklizeň

• Zvýšená vodní retenční kapacita

• Úspory na vodě

• Rychlejší a kvalitnější založení záhonu

• Silnější a hlubší rozvoj kořenů

• Vyšší mikrobiologická aktivita

• Lepší využití hnojiv

• Větší odolnost proti nemocem a stresu

ze sucha

novinka

Fyzikální půdní kondicioner specielně určený

ke zlepšení kvality trávníku. Kromě hydroabsorbentů

polymerů; NPK hnojiv s hořčíkem a růstových

prekurzorů obsahuje navíc huminové

kyseliny a zeolit.

Výhody

• Zvýšená vodní retenční kapacita

• Úspora vody až 50 %

• Vyšší hodnota KVK

• Omezené vyplavování hnojiv

• Vyšší procento ujmutí

• Silnější a hlubší zakořenění

• Vyšší mikrobiologická aktivita

• Větší odolnost vůči nemocen

a stresu ze sucha

• Rychlejší a kvalitnější založení trávníku

novinka


Moskva zahradnická

zahraniční exkurze

Když prezidium ELCA – European Landscape Contractors Association vybralo v roce 2010

pro své podzimní zasedání Moskvu a Výbor firem ELCA pak na ně navázal odbornou exkurzí,

nabídl také SZÚZ svým členům návštěvu další světové metropole a jejího blízkého okolí.

S přihláškou na exkurzi jsem neváhal ani chvíli, takové setkání s evropskými zahradníky je

vždycky podnětné, zvlášť když je spojeno s toulkami moskevskými parky. Po cestě z Vídně

moderním letadlem Aeroflotu jsme se brzy ráno rychle ubytovali a pospíchali na soukromou

prohlídku Moskvy. Na další čtyři dny nám už totiž program nachystali představitelé ruského

svazu GIPLI (Gildija proffesionalov landšaftnoj industrii).

Park Millenium

Karel Fučík, foto © archiv SZÚZ

kanál s centrálním jezerem a několika menšími

rybníky. Velikost jednotlivých domů

je různá od 400 m² – 1 100² m podlahové

plochy, na jeden dům připadá průměrných

4 200 m² pozemků. Některé vysazované

vzrostlé stromy jsou až 10 m vysoké, ale

jejich kotvení, kvalita terénních modelací

a některých dalších zahradnických prací se

nám zdála nedostatečná. Satelitní městečko

postavené v jednotném stylu však na mě

nepůsobilo zdaleka tak roztříštěně, jako ta

naše satelitní městečka, kde je na malém

prostoru každý dům jiný.

Nikolino

Další, 150 ha rozlehlý obytný, luxusní park

s 250 vilami se jmenoval Nikolino. Je to

napodobenina francouzského stylu z 19.

století v březovo – borovicovém lese. Na projektu

domů spolupracovali italští, francouzští

architekti, na zahradnických úpravách pak

i Angličan, který nám dokonce osobně

představil svůj záměr. Vzpomínal, s jakými

problémy se zde v počátcích projektu v roce

1998 potýkal. Veškerou dostupnou techniku

tenkrát představoval rýč, vše se přenášelo

ručně. Když potřeboval hřebík, donesli

prý mu stará prkna, ze kterých si jej musel

vytáhnout a srovnat. Přiznal také, že na některé

modelace a kvalitní materiály, jaké si

představoval, už nejsou peníze. Zahrady

kolem domů mají rozlohu 2 500 – 7 000 m².

Do jedné z nich jsme měli možnost nahlédnout.

Modelace, skladba dřevin, doplňky

a kovářská práce nebyla špatná. Ale ty detaily!

Kabel osvětlení ležel v liště na kamenné

dlažbě, okraje záhonů a trávníku oddělovala

nepravidelně vyčnívající zelená fólie, dřevěný

můstek byl probořený. Jak asi budou tyto

satelity vypadat za 10–20 let, až tuto práci

prověří čas a pořádný ruský mráz?

Moskvu a vlastně celou moskevskou oblast

sužovalo loni extrémní počasí. Po suchém

létě vypukly koncem srpna a v září požáry,

které dusily i hlavní město. Před naším příjezdem

trápily obyvatele zase velké lijáky. Nám,

kromě prvního deštivého dne, prokazovalo

podzimní počasí jen svou přízeň.

Rudé náměstí jsem si představoval větší.

Na ploše 400 x 150 m tam původně bývávalo

kdysi tržiště, na němž se shromaždovali a vítězství

oslavovali všichni uchvatitelé Moskvy.

Zde se oslavovalo, ale také veřejně – pěkně

všem na očích – také krutě trestalo. Ruský

název „Krasnaja ploščaď – Rudé náměstí

– nesouvisí však s barvou krve, která zde

tekla proudem, nesouvisí ani s rudou barvou,

kterou tak milují komunisté. Ve staroruštině

„krasnyj“ znamená opravdu krásný, teprve

20. století přidalo slovu význam „rudý“.

Jako pohádková kulisa vypadá Chrám Vasila

Blaženého, který je vrcholem ruského architektonického

stylu, v němž byly stavěny

v Rusku dřevěné kostely.

Park Millenium

První den oficiálního programu exkurze jsme

zahájili v Parku Millenium, obklopujícím

od roku 2006 rezidenční komplex, kde má

stát 10 km od Moskvy na ploše 285 ha 670

vil pro bohaté zákazníky. Parku se říká také

„podmoskevské Benátky“, protože se mezi

jednotlivými pozemky vinou nejenom promenádní

a příjezdové cesty, ale také uměle

vybudovaný 5 km dlouhý a 10 m široký

Kolomenskoje

Druhý den nás v parku Kolomenskoje přivítali

organizátoři chlebem a medovinou.

Kolomenskoje je jedním z nejnavštěvovanějších

moskevských parků a jedno z nejkouzelnějších

míst Moskvy. Obdivovali jsme

překrásné prastaré duby, ovocné sady, citronovníky

v nádobách a kochali se výhledem

na řeku Moskvu. Kolomenskoje bývalo oblíbeným

letním sídlem velkoknížat a ruských

carů. Nejstarší zdejší památkou, do které

jsme se také podívali, je kostel Nanebevzetí

Ježíše Krista, který byl zařazen do seznamu

UNESCO. Kostel byl postaven za Vasilije III.

v 16. století na počest narození jeho syna Ivana

IV. Jedná se o jeden z prvních kamenných

chrámů na Rusi, v němž se snoubí národní

stavitelské tradice a výdobytky západo-

30


Kolomenskoje

Moskva a okolí

Třetí den už polovina zahraničních účastníků

odjela, my jsme si však prohlédli ještě okrajové

části Moskvy, pokračovali jsme pak na známý

Vrabčí vrch do parku u Lomonosovy univerzity

a odpoledne jsme strávili v Kremlu.

Čtvrtý den jsme se dokonce vydali autobusem

70 km za Moskvu do klášterního komplexu

Sergejev Posad, který Rusové nazývají

„pravoslavným Vatikánem“. Po cestě zpět

jsme projížděli ruskými městy a vesnicemi,

ve kterých jako by se zastavil čas. Nakonec

jsme zahlédli ještě rekonstruované sousoší

dělníka a kolchoznice, které jsme znali ze

svého mládí jen z učebnic zeměpisu, viděli

jsme i pravé ruské kolo a raketu na budově

Muzea dobývání kosmu.

evropských mistrů. Jeho architektem byl

Petr Frjazin. Na území parku Kolomenskoje

bylo převezeno v první polovině 20. století

celkem 5 památek staroruského dřevěného

stavitelství ze 17.–19. století.

Málokdo se může pochlubit jako my, že

obědval v carském paláci. „Osmý div světa“

– starobylý dřevěný palác cara Alexeje

Michailoviče Romanova – se sice zachoval

jen ve vzpomínkách jeho současníků, ale

v létě roku 1996 archeologové pod vedením

N. A. Krenkeho objevili jeho základy z bílého

kamene. Tři týdny před naším příjezdem byla

otevřena věrná kopie paláce.

Caricino

Caricino

Caricino

Palác Caricino byl vybudován v Moskvě

na příkaz Kateřiny II. Práce začaly v roce 1772.

Architekt Vasilij Bašzenov zahájil projektování

a hlavní palác navrhl architekt Matvej

Kazakov. Po Říjnové revoluci bydlelo v objektech

až do 70. let mnoho rodin. Caricino

bylo zcela opuštěno a chátrající palácové budovy

působily depresivním dojmem. Teprve

v roce 2004 se Caricino stalo majetkem města

a mohly začít práce na rekonstrukci. Bylo

rozhodnuto, že Caricino bude zrestaurováno

podle Kazakovových plánů.

Od začátku patřil k paláci také přírodně

krajinářský park, který byl společně s budovami

v letech 2006 – 2008 zrekonstruován.

Rekonstrukce tohoto 700 hektarového parku

je skutečnou ukázkou funkčnosti, urbanistického

členění, vazby s vodou a přírodou.

Výsledek profesionálního přístupu všech

řemesel, která zde pracovala, je vskutku

ohromující.

Za totality se u nás říkávalo: „Byls‘ v Rusku?

Nebyls‘. Viděls‘ Lenina? Neviděl. Tak neraď!“

V Moskvě jsem byl, Lenina jsem neviděl. Viděl

jsem však čistotu a pořádek v moskevských

ulicích a parcích. Viděl jsem vzorně udržované

trávníky v parcích, ale ani jednu vrčící sekačku,

viděl jsem v parcích lidi s březovými košťaty

na 3–4 m dlouhých násadách, zametající na dobře

udržovaných cestách podzimní listí. Lenina

jsem neviděl, ale poradit vám mohu. Podívejte

se do Moskvy, mně se tam líbilo.

31


Zelené střechy

jako součást trvale udržitelné výstavby

reklamní prezentace

V trvale udržitelné výstavbě hrají zelené střechy

důležitou roli. Trvale udržitelná výstavba

znamená dodržování principů ochrany

životního prostředí stejně jako hledisek

sociálních a ekonomických, tak abychom

dalším generacím zanechali neporušené

prostředí. V rámci životního cyklu budovy

se přitom snažíme o optimalizaci veškerých

ovlivňujících faktorů – od těžby surovin

přes stavbu a užívání objektu až po jeho

odstranění na konci životnosti. Veškeré fáze

existence stavby je třeba analyzovat a optimalizovat

jejich spolupůsobení. Cílem je

dosáhnout maximální kvalitu s co možná

nejmenším vlivem na životní prostředí.

Měřítka hodnocení při posuzování trvalé

udržitelnosti budov se vztahují na tři prioritní

cíle:

1. Ekonomika

2. Ekologie

3. Sociální a kulturní aspekty

Ekonomika

Dosavadní analýzy rentability zelených střech

se shodují – zelené střechy se vyplatí:

Chrání hydroizolaci před působením extrémních

teplot, účinky větru a klimatickými

vlivy jako vichřice, krupobití, UV záření a to se

projeví až dvojnásobně delší životností.

Šetří energii – zvýšení tepelné izolace v létě

i v zimě vede k úspoře energie, přestože ji

(zatím) nemůžeme vyjádřit konkrétní hodnotou.

Důvodem je proměnlivá vlhkost

32

souvrství a tedy i proměnlivá hodnota

tepelného odporu.

Zvyšují účinnost fotovoltaických zařízení:

• Vegetační souvrství zatěžuje solární

moduly shora, takže není nutné kotvení

do konstrukce a tím porušení hydroizolace.

• Zelená střecha svým chladivým účinkem

zvyšuje výkon fotovoltaických panelů

o cca. 4-5% a přispívá tím k jejich vyšší

rentabilitě.

Zadržují 30–99% srážkové vody a snižují

nárazový odtok až o 100% ročně. Působí jako

součást ochrany před lokálními povodněmi

při přívalových deštích, což umožňuje odlehčení

kanalizačního systému a případnou

úsporu při dimenzování potrubí, zřizování

retenčních a vsakovacích zařízení, příp. slevu

na stočném (běžně poskytovanou např.

v Německu).

Ekologie

Zelené střechy fungují jako náhradní životní

prostor pro faunu a flóru a zmírňují zásahy

člověka do přírody.

Při budování vegetačních souvrství s vyrovnanou

ekologickou bilancí se využívají

produkty přírodního původu, příp. recykláty

a substráty, tak, aby přepravní cesty byly co

nejkratší.

Sociální aspekty

Toto téma zahrnuje především to, co si člověk

přestavuje pod „kvalitou života“, kterou

může zelená střecha přímo nebo nepřímo

ovlivnit.

Zelené střechy odpařují akumulovanou

srážkovou vodu a tím ochlazují a zvlhčují

vzduch. Zachycují ze vzduchu škodliviny,

polétavý prach, elektrosmog.

Plochy porostlé vegetací fungují jako

protihluková ochrana.

Zelené střechy umožňují rozšířit obytný

a užitný prostor.

Na ozeleněných střechách nákupních

center, hotelů, škol, školek a parkovacích

domů vznikají např. sportovní zařízení,

hřiště a parčíky – místa, kde se setkávají

lidé všech věkových i společenských

skupin.

Pro investory je důležité, že zelená střecha

je dalším pozemkem, který se dá využít

zdarma, protože byl zaplacen již před stavbou

budovy. Náklady na zřízení intenzívní

střešní zahrady jsou přitom mnohem nižší

než na pořízení dalšího pozemku. V sousedním

Německu každoročně přibývá cca.

10 mil. m 2 nových zelených střech.

Odborně navržené a realizované zelené

střechy jsou hlavně ve velkých městech

zahradami budoucnosti. Jsou správnou

cestou – cestou ekologie a ekonomie.

Ing. Jitka Dostalová

regionální zástupce firmy

Optigrün international AG

pro Českou a Slovenskou republiku

Tel.: +420 606 658 099

Email: info@optigreen.cz

www.optigreen.cz, www.optigruen.de


SPECIALIsta NA ZELENÉ STŘECHY VŠECH DRUHů A VELIKOSTÍ

Firma Optigrün international AG se specializuje

na všechny druhy zelených střech a patří

v této branži k vedoucím firmám na trhu.

Sdružení Optigrün realizuje každoročně asi

dva miliony čtverečních metrů zelených

střešních ploch v různých variantách.

Příklady systémových řešení – extenzivní zelené střechy

Nejvyšší prioritou firemní politiky je kompetentní

poradenství, realizace v nejlepší kvalitě

a výhodné podmínky. Všem zainteresovaným

stranám nabízíme optimální sortiment

produktů a služeb formou systémových

řešení, podkladů pro projektanty a architek-

ty, dodávek materiálu v kvalitě odpovídající

aktuálním směrnicím pro zelené střechy,

poskytovaných záruk a provedení odbornou

partnerskou firmou z vašeho okolí.

Extenzivní zelené střechy

Optigreen typ „Úsporná střecha“

Hmotnost: cca. 90-140 kg/m 2

cca. 0,9-1,4 kN /m 2

Výška souvrství:

Druh vegetace:

80 mm

sedum-byliny-trávy

Retence vody: cca. 50-60 %

Finanční náročnost:

Optigreen typ „Lehká střecha“

Hmotnost: cca. 50 kg/m 2

cca. 0,5 kN /m 2

Výška souvrství:

Druh vegetace:

Optigreen typ „ Retenční střecha”

Hmotnost: cca. 120-210 kg/m 2

cca. 1,2-2,1 kN /m 2

Výška souvrství:

Druh vegetace:

80-150 mm

sedum-byliny-trávy

Retence vody: cca. 70-92 %

Finanční náročnost:

50 mm

sedum-mechy

Retence vody: cca. 40-50 %

Finanční náročnost:

Optigreen typ „ Přírodní střecha“

Hmotnost: cca. 100-300 kg/m 2

cca. 1,0-3,0 kN /m 2

Výška souvrství:

Druh vegetace:

100-250 mm

sedum-byliny-trávy

Retence vody: cca. 60-70 %

Finanční náročnost:

Optigreen typ „ Šikmá střecha

Hmotnost: cca. 100-190 kg/m 2

cca. 1,0-1,9 KN/m 2

Výška souvrství:

Druh vegetace:

80-130 mm

sedum-byliny-trávy

Retence vody: cca. 40-70 %

Finanční náročnost:

www.optigreen.cz, www.optigruen.de

33


Školky

tradiční kvalita

reklamní prezentace

Montano

Mezi naše největší producenty okrasných

a lesních dřevin bezesporu patří Školky

Montano spol. s r. o. Od roku 1983 se věnují

především vlastní produkci. Sazenice pro

les a rekultivace pěstují na základě licence

udělené Ministerstvem zemědělství.

Bohatý sortiment listnatých a jehličnatých

dřevin zahrnuje také rostliny na živé ploty,

solitéry, dřeviny pro ozelenění krajiny aj.

Materiál připravují dle potřeb zákazníka,

obalovaný nebo prostokořenný. Firma vyniká

vlastní produkcí roubovaných jehličin

a listnáčů. Také ve své maloobchodní prodejně

nabízí široký sortiment čarověníků.

Sezónně prodej dřevin doplňuje nabídka

trvalek, balkonovek a letniček.

Spolupracuje s dalšími renomovanými

školkami a pěstiteli u nás i v zahraničí,

takže svým zákazníkům dodává kompletní

zakázky, podpořené vlastní, pečlivě

řízenou dopravou.

Zákazníky Školek Montano tvoří realizační

firmy, lesní podniky a řada zahradnictví

i obchodní řetězce. Významnými odběrateli

jsou též zahradnické podniky ze

Slovenska, Ruska a Kazachstánu.

Přes 20 let pěstují rostliny pro rekultivace,

obnovu krajiny, dálniční a silniční sítě.

Vlastní tým odborníků realizuje dnes velmi

oblíbené biokoridory, remízy a podobné

krajinářské prvky.

Zajišťují výsadby velkých veřejných zakázek

i práce pro soukromníky. Mezi největší akce

např. patří: dálnice D11 v úseku Sadská -

Poděbrady, založení výsadby v krajině pro

pozemkové úpravy Nymburk a Kolín, úsek

Sány – biokoridory, interakční prvky a aleje,

biocentrum Lstiboř u Českého Brodu a založení

komplexních výsadeb v Brandýse

n. L. – Zahradní město.

Díky dlouholetým profesním zkušenostem

umí významně eliminovat problémy při

přesazování rostlinného materiálu. Především

při osazování rekultivačních ploch

používají speciální substrát, který obsahuje

až 50 % jílu. Chrání tak vysazované rostliny

před rychlým přeschnutím ve volné krajině

a podporuje jejich lepší ujímání.

Produkce podniku stabilně roste. Loňský

prodej přesáhl 2,5 mil. kusů rostlin. Stále

aktualizovanou nabídku najdete na webu.

montano180x85.indd 1 30.3.2011 22:15:00

34


GARDEN

TRÁVNÍKOVÉ KOBERCE

AGRO CS

Trávníkové koberce fi rmy AGRO CS a.s. jsou dodávány zákazníkům

od roku 2003. Pěstební plochy se v průběhu let

rozrostly až na současných 32 ha. Na těchto plochách je

využívána nejmodernější technologie a strojní zařízení, které

umožňují produkci kvalitních trávníkových koberců.

Složení trávníkových koberců vychází z mnoholeté zkušenosti

se sestavováním travních směsí. Travní směsi jsou

speciálně připravené s ohledem na klimatické podmínky

ČR a účelu použití od soukromých zahrad, parků až

po sportovní hřiště.

„dáváme

trávníkům

zelenou“

www.travnikovekoberce.cz

35

AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice, e-mail: zitko.l@agrocs.cz


Velkoobchod s rostlinn˘m

materiálem

vzrostlé alejové stromy

jehliãnany

tvarované dfieviny a solitery

kefie a dfieviny pro Ïivé ploty

substráty, travní osiva, kÛly

NAV·TIVTE

CASH & CARRY

V B¤ÍSTVÍ

Nabízíme rostliny k okamÏitému

odbûru z prodejní plochy 2ha.

www.adamza.cz

664 31 LELEKOVICE, Lelekovice 866

tel.: 541 232 700, fax: 541 232 720

e-mail: lelekovice@adamza.cz

289 15 B¤ÍSTVÍ, (dálnice D11, exit18)

tel.: 325 516 099, fax: 325 516 098

e-mail: praha@adamza.cz

More magazines by this user
Similar magazines